Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK Predlaže se urediti mjerila za određivanje naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije tako da iznos odgovara stvarnim troškovima tijela te osobe koje zbog zdravstvenih razloga žele sklopiti brak izvan službenih prostorija osloboditi od plaćanja ova posebne naknade. Nije prihvaćen Primjedba je odbijena. Mjerila za određivanje iznosa naknade su identična mjerilima koji su propisani i trenutno važećim Pravilnikom.
2 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK, Članak 6. Predlaže se urediti mjerila za određivanje naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije tako da konačan iznos odgovara stvarnim troškovima tijela. Prema ovom Prijedlogu Pravilnika ako se brak sklapa u uobičajeno vrijeme, u subotu u 17 h, na mjestu udaljenom 2 km od službene prostorije, naknada prema članku 9. Prijedloga Pravilnika (tj. zbroju iznosa iz članka 6. 7. i 8. ovog Pravilnika) iznosi cca 4.650,00 kune. Kad se tome pridodaju redovne upravne pristojbe od ukupno 300,00 to iznosi ukupno 4.950,00 kune. Kako troškovi goriva uobičajeno iznose cca 2 kuna po kilometru, to bi u ovom primjeru, u oba smjera, iznosili cca 8 kune. Stoga se predlaže odgovoriti koji razlozi opravdavaju iznos od čak 775 kuna, u opisanom primjeru, samo po kriteriju udaljenosti od službenog mjesta. Osim navođenja razloga za kriterij udaljenosti od službenog mjesta, radi transparentnosti i jačanja povjerenja građana, predlaže se odgovoriti koji razlozi opravdavaju iznos od 2325 kuna po kriteriju vremena sklapanja braka, te koji to razlozi opravdavaju iznos od 1550 kuna po kriteriju neradnog dana? Primjerice, prilikom obavljanja službenih radnji pri javnom bilježniku financijski troškovi za obavljanje službene radnje izvan službene prostorije su bitno manji u odnosu na financijske troškove koji se za službenu radnju sklapanja braka koji se uplaćuju u korist Republike Hrvatske. Naime, prema članku 38. stavku 1. Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi („Narodne novine", br. 38/94, 82/94, 52/95, 115/12 i 120/15 ) ako službenu radnju treba, na zahtjev stranke ili s obzirom na vrstu posla, obaviti izvan ureda, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu zbog izbivanja iz ureda, ako prethodnim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, u visini 16 bodova za svaki započeti sat izbivanja iz ureda. Prema članku 38. stavku 2. za poduzimanje radnji izvan radnog vremena javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu u visini 50%, pune nagrade, ali ne više od 80 bodova. Prema članku 38. stavku 3. ako javni bilježnik službenu radnju poduzima izvan ureda i izvan radnog vremena ima pravo na obje nagrade prema st. 1. i 2. ovoga članka. Kako se prema članku 40. vrijednost boda utvrđuje u visini od 10 kuna dodatna nagrada javnom bilježniku za obavljanje radnje izvan ureda je 160,00 kuna, a za obavljanje radnje izvan radnog vremena maksimalna dodatna nagrada je 800,00 kuna. Predlaže se, radi transparentnosti i jačanja povjerenja građana, odgovoriti zašto se ova službena radnja (sklapanje braka) u korist Republike Hrvatske naplaćuje po višestruko većoj cijeni od primjerice službene radnje javnog bilježnika izvan službenih prostorija? Temeljem članka 18. stavka 1. Obiteljskog zakona („Narodne novine", br. 103/15) brak se sklapa na svečan način u službenoj prostoriji, a iznimno na drugom prikladnom mjestu o čemu odluku donosi matičar, uz plaćanje posebne naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije. Zakonodavac je predvidio ovakvu mogućnost, ali zbog ovako visoke cijene propisane ovim pravilnikom, upitna je stvarna primjena ove odredbe zakona u praksi. Nije prihvaćen Primjedba je odbijena iz razloga što je tekst članka identičan tekstu Pravilnika koji je i sada na snazi te nije potrebno dodavati posebne kriterije ili pojašnjavati već propisane. Potrebno je spomenuti da sukladno Obiteljskom zakonu brak se sklapa u službenoj prostoriji, a iznimno na drugom prikladnom mjestu uz plaćanje posebne naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije.
3 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK, Članak 7. Isto kao pod članak 6. Nije prihvaćen Primjedba odbijena. Razlog je identičan kao i kod članka 6.
4 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK, Članak 8. Isto kao pod članak 6. Prihvaćen Primjedba odbijena. Razlog je identičan kao i kod članka 6.
5 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK, Članak 10. Predlaže se urediti mjerila za određivanje naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije tako da se osobe koje zbog zdravstvenih razloga žele sklopiti brak izvan službenih prostorija oslobodi od plaćanja ove posebne naknade. Mjerila za određivanje ove posebne naknade su osobito nepravedna i diskriminatorna prema osobama koje zbog zdravstvenih razloga žele sklapanje braka izvan službenih prostorija. Kako se temeljem članka 10. ovoga Prijedloga Pravilnika, ako se brak sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga nevjeste i ženika, odnosno jednog od njih, iznos naknade iz članka 9. ovog Pravilnika umanjuje se za 80% , to u gore opisanom primjeru (u subotu u 17 h na mjestu udaljenom 2 km od službene prostorije) to iznosi 930,00. Uz redovnu pristojbu to iznosi ukupno 1230,00. Postavlja se potanje da li je ovakvo stanje u skladu s ratificiranim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima, a osobito pravima osoba s invaliditetom, te da li u praksi, zbog nemogućnosti pristupanja u službene prostorije i visokog iznosa posebne naknade, ovim osobama ograničava pravo na sklapanje braka i dovodi ih se u neravnopravan položaj u odnosu na ostale osobe. Ako osobe s invaliditetom ili druge osobe, zbog zdravstvenog stanja, mogu ostvarivati pravo birati na izborima izvan biračkog mjesta „besplatno“, na način da im u domove pristupi birački odbor, onda je logično da bi trebali moći ostvarivati pravo sklopiti brak izvan službenih prostorija „besplatno“, ili barem uz uobičajenu naknadu od 300,00 kuna. Prihvaćen Primjedba je odbijena. Tekst članka 10. identičan je kao i odredba u trenutno važećem Pravilniku. Odredba nije diskriminatorna i u praksi nije bilo nikakvih primjedbi ili problema u primjeni iste. Također, propisani postotak umanjenja iznosa naknade je veći u odnosu na postotak umanjenja koji je bio propisan Pravilnicima koji su bili prije na snazi, odnosno od trenutka kad je Obiteljskim zakonom prvi puta propisana mogućnost sklapanja braka izvan službene prostorije.