Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Erste d.o.o. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavka 3., članka 126. stavka 8. i članka 133. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014 i 35/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.2017. godine donosi Predlažemo promjenu članka 10. stavka (5) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja kako slijedi: Postojeći članak 10. stavak (5): Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kratke pozicije ne moraju biti pokrivene imovinom mirovinskog fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice, u slučaju da mirovinsko društvo ima uspostavljene i dokumentirane postupke, procedure i modele kojima može dokazati da imovina u mirovinskom fondu predstavlja gotovo savršeni supstitut za temeljnu imovinu izvedenice. Mirovinsko društvo je dokaze o ispunjenju uvjeta iz ovoga stavka dužno dokumentirati i čuvati u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima. Prijedlog: Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kratke pozicije ne moraju biti pokrivene imovinom mirovinskog fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice, u slučaju da mirovinsko društvo ima uspostavljene i dokumentirane postupke, procedure i modele kojima može dokazati da se izloženost imovini u mirovinskom fondu podudara s izloženošću temeljnoj imovini financijske izvedenice. Mirovinsko društvo je dokaze o ispunjenju uvjeta iz ovoga stavka dužno dokumentirati i čuvati u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima. Obrazloženje: Članak 10. stavak (5) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja mijenja se na način da se Pravilnik bolje usuglašava sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Naime, temeljna imovina financijske izvedenice kako je spomenuta u Zakonu u čl. 125. st.1. točki 9. i taksativno navedena u Pravilniku ne podudara se potpuno s vrstama imovine u koje fond može ulagati navedenim u čl. 125. Zakona, budući da Pravilnik kao temeljnu imovinu financijske izvedenice spominje i kamatne stope, devizne tečajeve ili valute, te financijske indekse. Kako bi uskladili ta dva mjesta u regulativi, mijenjamo termin „gotovo savršeni substitut“ s objašnjenjem da se izloženost imovini fonda mora podudarati s izloženošću temeljnoj imovini financijske izvedenice koja je u kratkoj poziciji, kako bi se osiguralo korištenje izvedenice u svrhu zaštite imovine mirovinskog fonda ili efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda. Nije prihvaćen Javno savjetovanje odnosi se na sadržaj izmjena i dopuna Pravilnika odnosno na sadržaj koji se u Pravilniku mijenja ili dopunjuje, a izmjene i dopune Pravilnika odnose se na način dostave obavijesti i dokumentacije Agenciji u elektroničkom obliku od strane mirovinskog društva. Naime, navedeni komentari ne odnose se na sadržaj izmjena i dopuna ovog Pravilnika koji je predmet javnog savjetovanja te se isti u okviru ovog javnog savjetovanja ne mogu prihvatiti, ali se mogu uzeti u obzir prilikom eventualnih sljedećih izmjena i dopuna Pravilnika.
2 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavka 3., članka 126. stavka 8. i članka 133. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014 i 35/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.2017. godine donosi Predlažemo promjenu članka 10. stavak (4) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja kako slijedi: Postojeći članak 10. stavak (4): (4) Mirovinskom društvu za račun mirovinskog fonda nije dozvoljeno zauzimati nepokrivene pozicije u financijskim izvedenicama. Kratke pozicije moraju biti pokrivene imovinom mirovinskog fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice. Duge pozicije moraju biti u potpunosti pokrivene imovinom iz članka 125. stavka 1. točke 10. ili instrumentima tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona. Prijedlog novog teksta članka 10. stavak (4): (4) Mirovinskom društvu za račun mirovinskog fonda nije dozvoljeno zauzimati nepokrivene pozicije u financijskim izvedenicama. Kratke pozicije moraju biti pokrivene imovinom mirovinskog fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice. Duge pozicije moraju biti u potpunosti pokrivene imovinom iz članka 125. stavka 1. točke 10. ili imovinom iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona. Obrazloženje: Članak 10. stavak (4) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja se proširuje na način da se za pokrivenost dugih pozicija može koristiti i ostala imovina iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (državne obveznice) budući da je ista po likvidnosti usporediva sa instrumentima tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona. Na temelju trenutnog teksta članka 10. stavka (4) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja, može se zaključiti da je primjerice prije kupnje futures ugovora, potrebno osigurati novac na transakcijskom računu ili instrumente tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona koje odgovaraju bruto zamišljenom iznosu izloženosti temeljenoj imovini. Kod inicijalne kupnje futures ugovora dostatno je angažirati puno manji iznos novca (initial margin) uz osiguravanje dostatne likvidnost koju traži klirinška kuća (variation margin) u narednim periodima. Uzimajući u obzir slučaj da su na računu osigurana slobodna novčana sredstva u visini bruto izloženosti temeljenoj imovini fonda, alternativno se može investirati primjerice i u ETF na isti indeks te stvoriti izloženost prema istoj temeljenoj imovini kao i kupnjom futures indexa čime se gubi svrha financijskih izvedenica u kontekstu efikasnog upravljanja portfeljem. Nadalje, korištenjem financijskih izvedenica ne može se postići izloženost temeljnoj imovini veća od zakonski dopuštene kao što je definirano u članku 132. stavak (2) Zakona. S obzirom da, sukladno zakonskim ograničenjima, obvezni mirovinski fondovi većinu imovine ulažu u državne obveznice, smatramo da proširenje imovine pogodne za pokrivanje dugih pozicija na svu imovinu definiranu člankom 125. stavka 1. točke 1. Zakona omogućuje efikasnije trgovanje financijskim izvedenicama bez potrebe za dodatnim prekomjernim trgovanjem. Nije prihvaćen Javno savjetovanje odnosi se na sadržaj izmjena i dopuna Pravilnika odnosno na sadržaj koji se u Pravilniku mijenja ili dopunjuje, a izmjene i dopune Pravilnika odnose se na način dostave obavijesti i dokumentacije Agenciji u elektroničkom obliku od strane mirovinskog društva. Naime, navedeni komentari ne odnose se na sadržaj izmjena i dopuna ovog Pravilnika koji je predmet javnog savjetovanja te se isti u okviru ovog javnog savjetovanja ne mogu prihvatiti, ali se mogu uzeti u obzir prilikom eventualnih sljedećih izmjena i dopuna Pravilnika.
3 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavka 3., članka 126. stavka 8. i članka 133. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014 i 35/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.2017. godine donosi Predlažemo promjenu članka 10. stavak (3) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja kako slijedi: Postojeći članak 10. stavak (3): Ulaganje u financijske izvedenice u špekulativne svrhe nije dozvoljeno. Prijedlog: Brisanje. Obrazloženje: Način i svrha korištenja financijskih izvedenica propisani su stavkom (1) članka 132. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima te stavkom (2) članka 10. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja. Budući da iz stavka (3) članka 10. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja nije jasno što se misli pod pojmom korištenje financijskih izvedenica u špekulativne svrhe (pri čemu termin ulaganje u špekulativne svrhe nije definiran ZOMF-om ni Pravilnicima) a uzimajući u obzir ranije naveden način i svrhu korištenja financijskih izvedenica, smatramo ovaj članak suvišnim. Nije prihvaćen Javno savjetovanje odnosi se na sadržaj izmjena i dopuna Pravilnika odnosno na sadržaj koji se u Pravilniku mijenja ili dopunjuje, a izmjene i dopune Pravilnika odnose se na način dostave obavijesti i dokumentacije Agenciji u elektroničkom obliku od strane mirovinskog društva. Naime, navedeni komentari ne odnose se na sadržaj izmjena i dopuna ovog Pravilnika koji je predmet javnog savjetovanja te se isti u okviru ovog javnog savjetovanja ne mogu prihvatiti, ali se mogu uzeti u obzir prilikom eventualnih sljedećih izmjena i dopuna Pravilnika.