Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/2005 i 12/2012 ) te članaka 189. stavka 3. I 190. stavaka 3. i 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (“Narodne novine” broj 16/2013 I 143/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana xx yy godine donosi Predlaže se usklađenje Pravilnika sa važećim Zakonom o radu članak 4. stavak 1. i 3. (korištenje naziva radnik koji obuhvaća i zaposlenike i dr.). Dodatan komentar vezano za članak 3. stavak 1. točka 3. važećeg Pravilnika o uvjetima za nuđenje AIF-a s privatnom ponudom. Trenutno uvjerenje nadležnog tijela obuhvaća potvrdu nadležnog tijela da li se protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja vodi ili ne vodi kazneni postupak, te da li je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica općenito (ne samo za određena kaznena djela kako je predviđeno Pravilnikom). Za pribavu podataka o neosuđivanosti Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji propisani su posebni uvjeti na koje ukazujemo (članak 14. i djelomično 13.) Ukazujemo i da su uvjeti za izdavanje odobrenja za rad investicijskom savjetniku i brokeru u ovom dijelu blaži. Traži se samo izjava osobe da li je pravomoćno osuđena za kazneno djelo. S obzirom na opis posla prodajnih agenata koji su ovlašteni nuditi udjele investicijskih fondova (UCITS, AIF) smatramo da je dovoljna izjava radnika da isti nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno nije pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za u ovom Pravilniku navedena kaznena djela. (1) Radnik (zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično - u daljnjem tekstu: radnik) je, u smislu ovoga Zakona, fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. (3) Fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Nije prihvaćen Javno savjetovanje odnosi se na sadržaj izmjena i dopuna Pravilnika, dakle na sadržaj koji se Pravilnikom mijenja ili dopunjuje. Izmjene i dopune ovog Pravilnika odnose se na način dostave obavijesti i dokumentacije Agenciji u elektroničkom obliku od strane UAIF-a, dok odredba o uvjetima kojima mora udovoljavati radnik u pravnoj osobi koja obavlja ponudu udjela nisu predmetom ovih izmjena odnosno javnog savjetovanja. Slijedom navedenog, komentar se ne može prihvatiti, ali se može uzeti u obzir prilikom eventualnih sljedećih izmjena i dopuna Pravilnika. Korištenje termina „zaposlenik odnosno radnik“ u Pravilniku nije protivan odredbama članka 4. Zakona o radu, obzirom da se predmetnim terminom samo proširuje/precizira zakonski izričaj, a pritom se ne izostavlja niti jedna kategorija radnika.