Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mreža mladih Hrvatske Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Sufinanciranje Programa Eursopske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI treba povećati na barem 50%. Obavezno sufinanciranje za te projekte je 20% , a minimalni iznosi za ugovaranje su prilično veliki. Povećanjem na barem 50% od ukupnog iznosa obaveznog sufinanciranje osigurala bi se stabilnost i umanjilo ugrožavanje ugovorenog projekta. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
2 DUNJA MICKOV Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Iz navedene tablice nije razvidno zašto bi projekti unutar pojedinih programa Europske unije ostvarili veći postotak sufinanciranja od ostalih programa koji ostvaruju manji postotak sufinanciranja. Zbog ovog razloga stječe se dojam da su proizvoljno definirani kriteriji temeljem kojih se donijela odluka o tome u kojem će postotku pojedini projekti, odnosno programi biti sufinancirani. Smatram da bi postotak financiranja svakog pojedinog programa trebao biti određen temeljem barem dvije varijable: 1.) ukupni iznos, odnosno postotak obveznog sufinanciranja definiranog programom; 2.) prosječna vrijednost projekta u okviru pojedinog programa. Predlažem da se spomenuti kriteriji navedu za svaki program u Pravilima za sufinanciranje kako bi bilo razvidno zbog kojih razloga pojedini programi, odnosno projekti "zaslužuju" veće, odnosno manje sufinanciranje. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
3 Ženska soba - Centar za seksualna prava PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Člankom 4. predloženim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017. godinu (dalje u tekstu: Pravila za sufinanciranje) predviđen je postotak sufinanciranja za pojedine programe. Za pojedine programe previđen je postotak od 30% iznosa koji se može odobriti sufinanciranjem. Smatramo da su to premali iznosi budući da se na nekim programima od organizacija traži sufinanciranje od 50%, a radi se o programima/projektima koji imaju ugovorene visoke iznose. Smatramo da te postotke treba podići na 50% od ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja. Također, člankom 4. Pravila za sufinanciranje predviđeno je da se tokom kalendarske 2017. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim sredstvima i više od 3 projekta. Smatramo kako to ograničenje od najviše 3 projekta ne bi trebalo postojati budući da se organizacije civilnog društva najviše financiraju projektno i veliki dio organizacija ima više od 3 EU projekta godišnje. Člankom 5. Pravila za sufinanciranje predviđeno je pod dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu Dokaz o nevođenju kaznenog postupka i Potvrda porezne uprave o nepostojanju javnog duga. Smatramo da bi se navedena dokumentacija trebala tražiti na uvid nakon što sufinanciranje bude odobreno budući da su to dokumenti čije se izdavanje plaća. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata. Ograničenje broja projekata koji se može sufinancirati istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave na najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta, zadano je kako bi se omogućilo većem broju različitih organizacija civilnoga društva sufinanciranje projekata, naročito s obzirom na ograničena sredstva Ureda za udruge. Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Sukladno navedenom, prilikom procjenjivanja prijava obavezna je sva dokumentacija kako bi se u što kraćem roku donijela Odluka o sufinanciranju i potpisali ugovori o sufinanciranju.
4 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Područja sufinanciranja, Članak 3. Smatramo kako je ovdje potrebno nadodati i druge natječaje i programe EU, a koji su također važni za organizacije civilnog društva i za koje je također potrebno značajno sufinanciranje: - Programme Med (www.programmemed.eu/en) - ITALY CROATIA CBC Programme 2014-2020 (www.italy-croatia.eu/) - Interreg Adrion (http://www.adrioninterreg.eu) - ostali prekogranični programi (Mađarska, Slovenija) - Life+ Ovi programi su ključni za razvoj međunarodne suradnje, razmjene iskustava, zajedničkog djelovanja i ujednačenijeg razvoja. Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje. Navedeni programi već su uključeni u popis prihvatljivih natječaja i programa u Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu i time su prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ureda za udruge. Programme Med, ITALY CROATIA CBC Programme 2014-2020, Interreg Adrion i ostali prekogranični programi obuhvaćeni su Europskom teritorijalnom suradnjom koja obuhvaća prekograničnu (Interreg A), transnacionalnu (Interreg B) i međuregionalnu suradnju (Interreg C). LIFE + nalazi se u okviru natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije.
5 Centar za mirovne studije Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Do sada nije bilo ograničavanja broja prijava za sufinanciranje pa mislimo da to ne trebo biti niti sada kriterij. Raspoloživa finacijska sredstva bi trebala biti jedini kriterij. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Sukladno članku 4. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu (KLASA: 421-03/16-01/02, URBROJ: 50419-16-01 od 30. svibnja 2016. godine) istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave mogla su se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno o raspoloživim financijskim sredstvima i više od 3 projekta u tijeku kalendarske 2016. godine. Isto ograničenje postojalo je u Pravilima za sufinanciranje i svih prijašnjih godina.
6 Ranko Milić Područja sufinanciranja, Članak 3. Što je s mogućnostima i potrebama sufinanciranja udruga i u programima OP Konkurentnost i kohezija u kojima su udruge prihvatljivi partneri ili čak nositelji. Nadalje, udruge mogu imati i gospodarske djelatnosti u okviru svog djelovanja ili mogu raditi na društvenoj infrastrukturi za koju često one imaju i interes i kapacitet razvijati je i održavati, ali zbog nedostatka mogućnosti njihove obnove ili sudjelovanja u programima društvenog poduzetništva, to nije moguće. Svakako se referirati i na relevantne prioritete strategija razvoja civilnog društva i društvenog poduzetništva koje ukazuju na veću potrebu razvoja infrastrukture civilnog društva, potpornih sustava i institucija, unapređenja kapaciteta, konkurentnosti, održivosti i inovativnosti civilnog društva i sustava socijalnih, razvojnih i drugih usluga koje proizlaze iz njihovog djelovanja, a koji su dio i ovog operativnog programa. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. je već uključen u popis prihvatljivih natječaja i programa u Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.
7 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Područja sufinanciranja, Članak 3. U okviru kojeg područja se nalazi natječaj EU LIFE Nature http://ec.europa.eu/environment/life/ ? Smatramo da bi ovi programi financiranja projekata Zaštite prirode trebali biti kao takvi i navedeni u ovom poglavlju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. EU LIFE Nature nalazi se u okviru natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljiv za sufinanciranje.
8 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Područja sufinanciranja, Članak 3. Koliko mi imamo informacija IPA prekogranična suradnja je bila do ulaska Hrvatske u EU. Sada su novi nazivi natječaja prekogranične suradnjeHrvatske sa Srbijom - Interreg IPA CBC 2014 – 2020. (http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/ ), te sa Mađarskom Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014 – 2020. (http://www.huhr-cbc.com/en/ ). Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje. Europska teritorijalna suradnja obuhvaća prekograničnu (Interreg A), transnacionalnu (Interreg B) i međuregionalnu suradnju (Interreg C).
9 Hrvatski olimpijski odbor PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, skr. EACEA) upravlja dijelom programa Erasmus+ koji se odnosi na područje sporta. Program Erasmus+: Sport ima tri akcije: (1) „Suradnička partnerstva“, (2) „Mala suradnička partnerstva“ i (3) „Neprofitni europski sportski događaji“. EACEA je u programskim pravilima za „Poziv na podnošenje prijedloga 2017. – EAC/A03/2016“ napravila određene izmjene u odnosu na prethodno razdoblje tako da su u pojedinim dijelovima programa Erasmus+: Sport izmijenjena pravila koja se tiču prihvatljivosti troškova i načina njihovog izračuna (jedinični ili stvarni troškovi). Do 2017. za sve tri akcije vrijedila su ista financijska pravila prema kojima se proračun sastojao od kombinacije stvarnih i jediničnih troškova (neizravni troškovi prijavitelja u visini do 7% proračuna). EACEA je sufinancirala 80% troškova. U 2017. pravila su ostala nepromijenjena za projekte koji se sufinanciraju kroz akciju „Neprofitni europski sportski događaji“, ali su se promijenila za projekte koji se sufinanciraju kroz akcije „Suradnička partnerstva“ ili „Mala suradnička partnerstva“. Iako se troškovi za te projekte još uvijek temelje na kombinaciji jediničnih troškova i stvarnih troškova, sada u proračunu prevladavaju jedinični troškovi. EACEA i dalje sufinancira 80% stvarnih troškova. Ako je preduvjet za dobivanje potpore za sufinanciranje projekta od Ureda za udruge da se proračun temelji na stvarnim troškovima, nema prepreke da se nastave sufinancirati projekti koji dobiju potporu kroz akciju „Neprofitni europski sportski događaji“. Što se tiče projekata u okviru akcija „Suradnička partnerstva“ i „Mala suradnička partnerstva“, Hrvatski olimpijski odbor smatra da se i dalje trebaju odobravati potpore za sufinanciranje projektima koji dobiju potporu EACEA-e kroz sve tri akcije da se ne bi dogodilo da potencijalni prijavitelji odustaju od podnošenja prijave zbog toga što imaju problema s osiguravanjem sredstava za sufinanciranje projekta, što će sasvim sigurno biti slučaj kod prijavitelja koji imaju manje kapacitete za provedbu projekata, a zbog kojih su pravila promijenjena. U slučaju nedostatka potpore za sufinanciranje mnogi prihvatljivi prijavitelji iz Hrvatske neće moći iskoristiti priliku za razvoj koju pruža program Erasmus+: Sport. Otegotna okolnost je i to što prijavitelji prije početka provedbe projekta dobivaju predujam od 70% odobrene potpore s kojim moraju provesti projekt do kraja, a zatim čekati završnu uplatu koja slijedi tek po dovršenju evaluacije provedenog projekta. Stoga se predlaže da se uvede sustav potpora udrugama ne samo za sufinanciranje projekata, nego i za potporu za provedbu projekta zbog principa predfinanciranja. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća te će umjesto programa „Erasmus+“ biti navedeno „Erasmus+: Sport“. Naime, iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu, što je slučaj s programom Erasmus+: Sport, ali ne i s programom Erasmus+. Komentar vezan za predfinanciranje se prima na znanje. Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću te javnim pozivom za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije ne može osiguravati potporu udrugama principom predfinanciranja. Smatramo da je za pitanje predfinanciranja u području sporta nadležno resorno tijelo za to upravno područje.
10 Mreža mladih Hrvatske Povrat sredstava, Članak 11. Člankom 9. je definirano da UzU ima rok od 45 dana za isplatu sredstava. Sukladno, u ovom članku treba stajati u umjesto zadnje rečenice: "Nositelj projekta, osnosno partner, izvršit će povrat zatražene razlike u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za povratom." Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Rok od 30 dana za izvršenje povrata propisan ovim Pravilima sukladan je članku 54., stavku 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) u kojem je navedeno da će korisnik financiranja davatelju financijskih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno obrazloženim slučajevima, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. Imajući u vidu navedeno, Pravilima za sufinanciranje nismo u mogućnosti povećavati rokove propisane spomenutom Uredbom.
11 Ministarstvo kulture Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Postotak sufinanciranja koji se može ostvariti prema odredbi članka 4. Poziva, a za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Kreativna Europa iznosi do 30% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja. Uzevši u obzir činjenicu kako se sve veći broj organizacija civilnog društva prijavljuje na program Kreativna Europa, te su obvezni osigurati (prema ugovorenim obvezama) sufinanciranje za sve svoje aktivnosti u višegodišnjem razdoblju, mišljenja smo kako bi bilo korisno povećati postotak sufinanciranja prema ovom Pozivu na barem 40%, a kako se ne bi ugrozili programi koji su Ugovoreni s Izvršnom agencijom. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. S obzirom da Ministarstvo kulture također osigurava sredstva za sufinanciranje programa Kreativna Europa, a imajući u vidu ograničena sredstva kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja, nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja programa Kreativna Europa te smatramo da bi nadležno Ministarstvo kulture trebalo razmisliti o povećanju fonda za sufinanciranje ovog Programa. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
12 Ministarstvo kulture Korisnici sufinanciranja, Članak 2. Predlažemo da u korisnike sufinanciranja uvrstite i umjetničke organizacije, u dijelu „ostale organizacije civilnog društva“. Sukladno članku 11. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96), umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su osnovane. Umjetničke organizacije osnivaju umjetnici. Nadalje, istim Zakonom u članku 19. je propisano kako se na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja u svezi s umjetničkim organizacijama koja nisu uređena ovim Zakonom, odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Zaključno, umjetničke organizacije navode se kao obveznice primjene Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14., članak 2,), zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva (zakladama, sindikatima, udrugama poslodavaca, ustanovama) koje ste već uvrstili u korisnike sufinanciranja. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96) umjetničke organizacije su u nadležnosti Ministarstva kulture te smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe umjetničkih organizacija, imajući u vidu ograničena sredstva kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja.
13 Zaklada "Kultura nova" Korisnici sufinanciranja, Članak 2. Predlažemo da se kao nositelji pojedinih programa koji se mogu javiti na natječaje dodaju i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom umjetničke organizacije koje su u skladu s člancima 11. i 19. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 - Ispravak) definirane kao neprofitne pravne osobe na čiji se rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96) umjetničke organizacije su u nadležnosti Ministarstva kulture te smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe umjetničkih organizacija, imajući u vidu ograničena sredstva kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja.
14 Centar za mirovne studije Prijava za sufinanciranje, Članak 5. Dokumenti poput Dokaza nevođenju kaznenog postupka i potvrda Porezne uprave trebali bi biti obvezni dokumenti tek u fazi ugovaranja sufinanciranja s obzirom da se ta dva dokumenta plaćaju i sve organizacije nemaju mogućnost pokrivanja tog troška u fazi prijave. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Sukladno navedenom, prilikom procjenjivanja prijava obavezna je sva dokumentacija kako bi se u što kraćem roku donijela Odluka o sufinanciranju i potpisali ugovori o sufinanciranju.
15 Centar za mirovne studije Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Postotak sufinaciranja programa Kreativna Europa trebalo bi povećati bar na 50% s obzirom da je kod nekih programa udio ukupnog sufinaciranja već u startu 50%. Također, s obzirom na visoke iznose odobrenih projekata npr na DG Just programima gdje je obvezno 20% sufinaciranje prijavitelja i partnera postotak sufinaciranja udjela od 30% je premali i trebalo bi ga povećati bar na 50%. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. S obzirom da Ministarstvo kulture također osigurava sredstva za sufinanciranje programa Kreativna Europa, a imajući u vidu ograničena sredstva kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja, nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja programa Kreativna Europa te smatramo da bi nadležno Ministarstvo kulture trebalo razmisliti o povećanju fonda za sufinanciranje ovog Programa. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
16 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017., Članak 4. Zašto su postotci sufinanciranja različiti? Smatramo da bi postotci trebali biti ujednačeni. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
17 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. Zašto su postotci sufinanciranja različiti? Smatramo da bi postotci trebali biti ujednačeni. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.