Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu nacrta Pravilnika o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miro Kovačević Na temelju članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 22. stavka 2. i članka 68. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx. xxxxxxx 2017. godine donosi , Članak 3. Minimalni iznos regulatornog kapitala društva za upravljanje propisan je člankom 21. stavcima 1. i 3. Zakona NEVIDI SE UREDITE DOKUMENTE Prihvaćen Možete li pojasniti što se konkretno ne vidi, tj. koji dokument treba urediti?
2 HGK Na temelju članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 22. stavka 2. i članka 68. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx. xxxxxxx 2017. godine donosi , Prilog 2. Izvještaj  o  izračunu regulatornog kapitala Članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK smatraju nejasnom definiciju točke 46. u Prilogu 2. Pravilnika (Izvještaj o izračunu regulatornog kapitala). Ista ostavlja prostora za različito tumačenje, a što utječe na izračun kapitalnog zahtjeva. Prilog 1. Pravilnika (Uputa za izračun regulatornog kapitala) pojašnjava točku 46. Priloga 2. Pravilnika i definira: 46. Provizije i naknade (povezane s prihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i naknade) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos dijeljenih provizija i naknada koje su izravno povezane s potraživanjima od provizija i naknada, a koje su uključene u ukupni prihod, uz uvjet da je plaćanje plativih provizija i naknada ovisno o stvarnom primitku potraživanih provizija i naknada (članak 34.b stavak 2. točka d) Uredbe o fiksnim općim troškovima, Iz navedenog nije jasno obuhvaća li ova pozicija obračunate troškove provizija pravnim osobama ovlaštenim za nuđenje udjela investicijskog fonda kao postotak naplaćenih ulaznih naknada, naknada za upravljanje i sl. Slijedom navedenog, članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlažu da se jasnije propiše što obuhvaća navedena pozicija, tj. da se ista terminološki uskladi sa lokalnom regulativom, a sve sa ciljem izbjegavanja različnog tumačenja Pravilnika (revizori/Društva), sa kojim smo se susreli prilikom postupanja po trenutno važećem Pravilniku. Primljeno na znanje Terminologija je preuzeta iz Uredbe.