Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom II. RASPOLAGANJE DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA, Članak 7. S obzirom da se radi o vlastitim prihodima javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, oni bi trebali imati i većinu prilikom odlučivanja. Stoga predlažemo da se poveća broj predstavnika javnih ustanova sa 3 na 5. Prihvaćen Stavak 2. članka 7. Pravilnika izmijenjen je na način da glasi: „(2) Ministar nadležan za zaštitu prirode odlukom imenuje Povjerenstvo koje ima predsjednika i šest članova. Predsjednik Povjerenstva je pomoćnik ministra nadležan za zaštitu prirode, a članovi su po jedan predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji obavljaju poslove vezane za zaštićena područja te tri predstavnika koji će predstavljati sve javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.“. Povjerenstvo će tako imati 4 predstavnika iz redova javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i 3 predstavnika iz redova Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
2 Udruga Biom II. RASPOLAGANJE DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA, Članak 7. Predlaže se dodati stavak koji bi omogućio javnu dostupnost odluka iz stavaka 4 i 5 radi transparentnosti trošenja javnih sredstava. Nije prihvaćen Mišljenja smo da nema potrebe za propisivanje obveze da se odluke iz stavaka 4. i 5. članka 7. Pravilnika javno objavljuju (npr. putem internetske stranice Ministarstva) jer se radi o sredstvima državnog proračuna kojima se raspolaže u skladu s odredbama posebnog propisa o izvršenju državnog proračuna, a vezano uz odredbe Zakona o zaštiti prirode. Također, pristup javnosti predmetnim odlukama moguć je i putem zahtjeva sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te ih može dobiti svaka zainteresirana strana ili domaća pravna i fizička osoba.