Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Potrebno je ispraviti: 19. korisnik mreže u: 4. korisnik mreže, te sljedećoj definiciji dati broj 5, pa 6 itd. Također je potrebno napisati : 4. korisnik mreže (italics), jer su tako istaknuti i ostali pojmovi. Prihvaćen Prihvaća se
2 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Potrebno je u uvodnom djelu Uredbe dodati dio koji primjenu ove Uredbe veže s ostalim propisima koji se odnose na priključenje na mrežu (mrežna pravila operatora sustava, metodologija za određivanje naknade za priključenje, pravila o priključenju operatora sustava). U dogovoru s HOPS-om i HERA-om pojasniti pojam ''predujam'', odnosno definirati ga kao sredstvo osiguranja naplate naknade za priključenje. Tekst Uredbe potrebno je uskladiti s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uskladiti terminologiju, kao i način pisanja i korištenja pojmova kroz sve članke te ga na kraju lektorirati kako bi bio uredno i pravilno jezično i pravopisno napisan. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno - drugi akti osim Zakona su nižeg reda te je potrebno da se isti usklade sa ovim Uredbom. Glede predujma predlažemo slijedeću definiciju da se uvede
3 Tomislav Pavošević VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Članak 19., dodati stavak 8.: (8) Ako se kupac iz stavka 1. ovoga članka i Operator distribucijskog sustava iz nekog razloga ne mogu dogovoriti oko priključenja na mrežu, Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 15 dana od primitka urednog zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka dostaviti potvrdu da se dozvoljava priključenje proizvodnog postrojenja na postojeću instalaciju za vlastite potrebe kupca. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – za navedni slučaj priključak od prije postoji, te nije moguće odbiti priključenje jer ono nije niti predmet postupka. u Uredbi u stavku 6 navedenog članka govori o promjene statusa kupca , ne o odbijanju fizičkog priključenja
4 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1. izmijeniti da glasi: ''Ova Uredba propisuje postupke izdavanja elektroenergetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na elektroenergetsku mrežu, te ugovorne odnose podnositelja zahtjeva i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja.'' Obrazloženje: Predložena izmjena je nužna zbog usklađenja s člankom 32. stavkom 1. Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 102/15). Uveden novi pojam ''podnositelj zahtjeva'' kako bi se u cijelom tekstu Uredbe uskladili termini. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - postoječi izričaj je jasniji.
5 Zdenko Alilović I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 32. stavak (1) Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 102/15) određuje da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, a po pribavljenom mišljenju HERA-e propisuje postupke izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu, te ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja. Dakle jasno je da sami naslov Uredbe nije u skladu s Zakonom o energiji te bi je trebalo uskladiti na način da se zove Uredba o postupku izdavanja energetske suglasnosti. Unutar same Uredbe bi se mogla napraviti razlika u procedurama za različite oblike energije, ukoliko je naravno to nužno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – Ovom uredbom upravo se uređuju pojediniačni uvjeti za priključenje na elektroenergetsku mrežu
6 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. II. DEFINICIJE POJMOVA, Članak 3. Dodati definicije novih pojmova: ''podnositelj zahtjeva – investitor, vlasnik građevine, korisnik mreže ili opunomoćena osoba od strane investitora, vlasnika građevine ili korisnika mreže, koji u svrhu utvrđivanja uvjeta priključenja na elektroenergetsku mrežu podnosi zahtjev operatoru sustava.'' ''mreža – elektroenergetska mreža, koja može biti prijenosna ili distribucijska.'' ''građevina – građevina za koju se provodi postupak priključenja na elektroenergetsku mrežu ili postupak promjene na priključku.'' ''nepridjeljivi poslovi – poslovi na izgradnji priključka, koje isključivo obavlja operator sustava.'' Definiciju pojma „jednostavni priključak“ izmijeniti da glasi: ''jednostavni priključak – priključak građevine na niskonaponsku distribucijsku mrežu za koju nije potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u postojećoj mreži, koji je jednostavna građevina sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji te za koji nije potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose s trećim stranama.'' Definiciju pojma „pridjeljivi poslovi“ izmijeniti da glasi: ''pridjeljivi poslovi – poslovi na izgradnji priključka, koje obavlja operator sustava, a može ih obavljati i podnositelj zahtjeva putem ovlaštenog izvođača, sukladno pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu, odnosno pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.'' Iz definicije ''složeni priključak'' izbaciti tekst: '' a sastoji se od nepridjeljivih i pridjeljivih poslova''. Brisati pojam ''pristup mreži''. Obrazloženje: pojam se ne koristi u tekstu Uredbe, a preuzet je iz Zakona. Ispraviti numeraciju pojmova. Obrazloženje: Ujednačavanje izraza u tekstu Uredbe. Napomena: Kroz tekst cijele uredbe sustavno primijeniti nove pojmove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - s obzirom da se želi mijenjati termine koji su definirani zakonom te su u prijedlogu uredbe bili prepisani isti.
7 Zdenko Alilović II. DEFINICIJE POJMOVA, Članak 3. Uvođenje pojma Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (u daljnjem tekstu: EOTRP) u suprotnosti je s Zakonom o energiji. Najprije treba definirati što je to Optimalno tehničko rješenje priključenja na mrežu, a tek nakon toga odrediti što je to elaborat i što je njegov minimalni sadržaj. Naime članak 33. stavak (1) Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 102/15) propisuje da Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta postojećih energetskih subjekata i krajnjih kupaca donosi Agencija ( HERA ). Metodologija se mora temelji na objektivnim, razvidnim i nepristranim načelima te načelu ekonomičnosti izvedbe priključka. Načelo ekonomičnosti izvebe priključka je krucijalno pitanje, a neizvedivo je obzirom da članak 68.a Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15) Operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava oslobađa obveze da postupaju sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi prilikom nabave roba, radova i usluga koji se odnose na izgradnju priključaka na mrežu i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, koji se financiraju iz naknade za priključenje, sukladno metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage. Pojam organizator posebne zone nije jasan - najprije bi bilo nužno definirati što je to posebna zona jer je taj pojam ne proizilazi iz Zakonom o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15). Inače u svim aktima koji reguliraju tržište energije imamo i previše pojmova koji su ad hoc uvedeni a da isti ne postoje u npr. zakonodavnoj regulativi europske unije što onda unosi veliku pravnu nesigurnost. Moja pretpostavka je da se ovde misli na zatvoreni distribucijski sustav sukladno članku 28. DIREKTIVE 2009/72/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (Tekst značajan za EGP). No u Hrvatskoj pravo na zatvoreni distribucijski sustav je dokinuto člankom 37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 102/15 ) na način da je jedan od uvjeta da mjerno mjesto bude na prijenosnom sustavu što je izuzetno štetno za potrošače s kompleksnim i energetski integriranim sustavima a koji su skoro bez iznimke na distribucijskoj mreži. Pojam pristup mreži se koristi bez ikakvog ograničenja i u kontekstu isporuke električne energije iz obnovljivih izvora. Iako svi znamo da je to jedan od ključnih problema u ugovorima s proizvođačima obnovljive električne energije i kolapsa sustava financiranja što u konačnici vodi k poskupljenju električne energije iznad dopuštenih i prihvatljivih razina. Ako se već uvodi pojam onda ga treba razdvojiti na prioritetni i zajamčeni pristup kako to i jeste, no opet ne na način da se pristup mreži stavlja u istu ravan s zahtjevima koji se odnose na održavanje pouzdanosti i sigurnosti mreže. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – Pojam EOTRP-a se nalazi u Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15) te smo ga samo ovjde ponovili, odnosno uveli u vezi sa sustavom priključenja na elektroenergetsku mrežu, glede pojma organizator posebne zone je upravo vezan sa tkz polovnim zonama koje se nalaze na području jedinica lokalne uprave i samouprave te kao takove već postoje, an ovaj način se želi u tim poslovnim zonama osigurati sustav opskrbe električnom energijom s obzirom da jedinicie lokalne uprave i samouprave samostalno pokreću postupak organiziranja istih.
8 Zdenko Alilović VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU Umjesto Elaborata u prvoj fazi je nužno sagledavanje trenutnih energetskih mogućnosti prijenosne ili distributivne mreže a na temelju ažurnih mjerenja operatera sustava kao i planiranih aktivnosti na razvoju prijenosne ili distributivne mreže u skladu s njihovim desetogodišnjimm planovima kao i detaljno iskazanim investicijama u sljedećem trogodišnjem i jednogodišnjem razdoblju, pri čemu u trogodišnje razdoblje ulaze samo oni objekti za koje su izrađeni idejni projekti u skladu s prostornim planom, zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje te propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim posebnim propisima, uz obvezno prethodno usuglašavanje s operatorom distribucijskog sustava s obzirom na zajednička postrojenja kao što je i propisano Zakonom o tržištu energije. Neprihvatljiva je situacija nemogućnosti zadovoljenja realnih energetskih potreba potrošača na određenoj lokaciji a da istovremeno ta lokacija nije iskazana u planovima operatora sustava. Naime ta situacija je jedan od primjera težega kršenja Zakona o energiji i Zakona o tržištu električne energije. Nadalje sve ove činjenice o nužnosti objedinjavanja trenune i planirane energetske situacije temelj su realnog ekonomskog vrednovanja učešća potrošača u snošenju dijela opravdanih troškova priključka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – EOTRP je potreban upravo s obzirom na činjenicu da se njime omogućuje slobodna poduzetnička inicijativa na cijelom području RH te kako se ne bi čekalo uvođenje svake pojedine lokacije u prostorne planove smatramo da je EOTRP nužan kao postupak kroz koje se na brži način mogu postići uvjeti na pojedinoj lokaciji. Na svaki drugi način bi operatori bili ti koji bi kroz svoje planove mogli prisiljavati investitore odnosno poduzetnike da postupaju suprotno njihovim slobodnim željama odnosno inicijativi.
9 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 4. Stavak 1. izmijeniti da glasi: ''Podnositelj zahtjeva dužan je, u svrhu ishođenja posebnih uvjeta za potrebe izrade idejnog/glavnog projekta, predati zahtjev za izradu EOTRP-a operatoru sustava.'' Obrazloženje: Uveden pojam ''podnositelj zahtjeva'' i izmijenjena riječ ''izdavanje'' u ''izradu''. U stavku 2. umjesto ''..članak 6. ove...'' napisati ''…članka 6. ove'' U stavku 2. umjesto ''izdati EOTRP'' napisati ''izraditi EOTRP'' Stavak 3. izmijeniti da glasi: ''Izdavanje EOTRP-a nije potrebno u slučaju priključenja građevine jednostavnim priključkom.'' Obrazloženje: pojednostavljenje teksta Nije prihvaćen Ne prihvaća - s obzirom da je suština promijenjena te se ograničavaju prava kupaca.
10 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 4. U slučaju kada nije potrebno izdavanje EOTRP-a operator sustava treba investitoru, odnosno vlasniku građevine poslati prijedlog ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu. Nije prihvaćen S obzirom da se za jednostavni priključak ne izdaje ugovor u klasičnom obliku nego se sukladno članku 15. stavku 1. Prijedloga uredbe izdaje ponuda o priključenju, prihvaćanje ponude se smatra sklopljenim ugovorom čime se postiže smanjivanje investicijskih barijera, odnosno ubrzava se postupak priključenja.
11 Zdenko Alilović III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 4. Ispred članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi: (1) Posupak izdavanje elektroenergetske suglasnosti je jedinstveni i nediskriminirajući postupak kojega provode operatori sustava (2) Kako bi udovoljili zahtjevima iz stavka (1) ovog članka operatori su do početka primjene ove uredbe dužni osnovati digitaliziranu bazu podataka postrojenja i vodova koji su relevantni za postupak izdavanja elektroenergetske suglasnosti (3) pristup bazi je ograničen i dopušten je samo za to ovlaštenim osobama (4) baza podataka postrojenja i vodova povezana je s katastarskim planom (5) baza podataka sadrži sve neophodne tehničke podatke o postrojenjima i vodovima kao i relevantne podatke o mjerenjima (6) mjerni podatci su relevantni ukoliko nisu stariji od jedne godine (7) ukoliko mjerni podaci nisu relevantni u postupku izdavanje elektroenergetske suglasnosti, operater sustava je dužan u roku 7 dana izvršiti sva potrebna mjerenja o vlastitom trošku (8) za potrebe postupka izdavanja elektroenergetske suglasnosti operatori sustavadužni su do stupanja na snagu ove uredbe izraditi software kojim će obrađivati zahtjeve potrošača članak 4.b (1) Postupak izdavanja elektroenergetske suglasnoti počinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje elektroenergetskog odobrenja (2) Zahtjev podnosi zainteresirana strana na posebnom obrascu.Uz popunjen obrazac zainteresirana strana je dužna dostaviti potvrdu o uplaćenoj naknadi. Obavezan prilog zahtjevu je posebna izjava ovlaštenog inžinjera elektrotehnike o sagledanim elektroenergetskim potrebama zainteresirane strane (3) Ovlaštena osoba pristupa obradi zahtjeva nakon što je utvrdila da je zahtjev valjan i sadrži sve neophodne podatke za obradu zahtjeva. (4) Ukoliko se zbog manjkavosti zahtjeva ne može pristupiti obradi ovlaštena osoba će zainteresiranu stranu obavjestiti o nedostatcima i zatražiti dopunu zahtjeva. Rok za dopunu zahtjeva je 7 dana (5) Nakon obrade zahtjeva ovlaštena osoba izdaje zainteresiranoj strani elektroenergetsko odobrenje. Istovremeno s izdavanjem elektroenergetskog odobrenja stavlja se zabilježba o rezerviranim elektroenergetskim kapacitetima na svim postrojenjima i vodovima koji su relevantni za izdavanje elektroenergetskog odobrenja. (6) Izdano elektroenergetsko odobrenje ima pravo prvenstva u odnosu na ostale podnesne zahtjeve koja se odnose na ista postrojenja i opremu operatora sustava (7) Zainteresirana strana koja je ishodila elektroenergetsko odobrenje dužna je u roku od 15 dana zatražiti izdavanje elektroenergetske suglasnosti (8) Obavezan sadržaj zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti je dokaz o uplati akontacije (10%) naknade za priključenje. (9) zabilježba o vođenju postupka izdavanja elektroenergetske suglasnosti na postrojenjima i vodovima briše se tek nakon sklapanja ugovora o priključenju i uoplati cjelokupne naknade Članak 4.c (1) Ukoliko se nakon obrade zahtjeva zainteresirane strane utvrdi da se zahtjevu može udovoljiti djelimično (75% do 99% potreba) ovlaštena osoba o tome obavještava zainteresiranu stranu kako bi još jednom sagledala svoje elektroenergetske potrebe. Rok koji se daje zainteresiranoj strani je 15 dana (2) Ukoliko zainteresirana strana ostane pri svojim zahtjevima ovlaštena osoba izdaje uvjetno elektroenergetsko odobrenje u kojem se posebno iskazuju elektroenergetske potrebe zainteresirane strane za koje je potrebno sudjelovanje u podmirenju troškova razvoja (3) Ukoliko se nakon obrade zahtjeva zainteresirane strane utvrdi da se zahtjevu može udovoljiti djelimično (do 75% potreba) ovlaštena osoba izdaje uvjetno elektroenergetsko odobrenje u kojem se posebno iskazuju elektroenergetske potrebe zainteresirane strane za koje je potrebno sudjelovanje u podmirenju troškova razvoja (4) Ovlaštena osoba izdaje uvjetno odobrenja samo ako su predmetna postrojenja i vodovi uključeni u obvezne 1,3 i 10 godišnje planove operatera (5) Ukoliko se u skladu s prethodnim stavkom ne može izdati uvjetno elektroenergetsko odobrenje ovlaštena osoba operatora sustava dužna je bez odgode obavjestiti Ministra nadležnog za poslove energetike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – Dio prijedloga je obrađen u članku 22. ove Uredbe s obzirom da se katastar vodova navodi kao zahtjev od 1 . siječnja 2018 godine. Prijedlozima vezanim uz članke 4. b i 4. c uvele bi se nove naknade i stranka bi iste trebala platiti prije nego započne postupak izrade priključka, člankom 4.c daje se operatoru pravo procjene o mogućnosti udovoljavanju uvijeta, čime se stvara dodatna pravna nesigurnost podnositelju zahtjeva, a procjenu nije moguće kontrolirati.
12 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 5. U stavku 1. umjesto ''Zahtjev za izdavanje'' napisati ''Zahtjev za izradu''. U stavku 1. u alineji 2. izmijeniti tekst u zagradama da glasi ''lokacija, vrsta, namjena građevine i dr.'' U stavku 1. alineju 4. izmijeniti da glasi ''planirani termin priključenja građevine na mrežu'' U stavku 2. umjesto ''Zahtjev za izdavanje'' napisati ''Zahtjev za izradu''. U stavku 3. umjesto ''zahtjeva za izdavanje'' napisati ''zahtjeva za izradu''. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - s obzirom da EOTRP treba za pojedini priključak on je vlasništvo stranke a ne Operatora, te je upravo zbog toga potrebno da se on izda odnosno preda stranci te ona slobodno raspolaže sa istime. Nije suština u tome da Operator to napravi odnosno izradi.
13 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. III. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 6. Stavak 1. izmijeniti da glasi: ''Rokovi za izradu EOTRP-a za priključenje građevine podnositelja zahtjeva u statusu kupca su…''. Stavak 2. izmijeniti da glasi: ''Rokovi za izradu EOTRP-a za priključenje građevine podnositelja zahtjeva u statusu proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom su…''. Dodati stavak 3. koji glasi: ''Rokovi iz stavaka 1. i 2. operatoru sustava počinju teći od dana uplate troška izrade EOTRP-a, sukladno pravilima o priključenju.'' Obrazloženje: Točno definiranje početka roka izrade EOTRP-a od dana uplate troška izrade EOTRP-a, obveza uplate troška izrade EOTRP-a definirana Zakonom o tržištu električne energije i Metodologijom za izračun naknade za priključenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se ovime se postavljaju posebne barijere za one kupce kategorije kućanstvo koji žele imati vlastitu proizvodnju do iznosa postojeće elektroenergetske suglasnosti. Sukladno članku 33. Stavku 1. Zakona o energiji potrebno je da Hrvatska energetska regulatorna agencija na načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti te načelu ekonomičnosti propiše visnu iznosa naknade za izradu EOTRPA. Rok za početak izrade EOTRP-a je u roku od 15 dana od dana uplate 50 % iznosa navedene naknade. Je naveden u članku 4. ( Iznos naknade za izradu EOTRP-a određuje Agencija na načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti te načelu ekonomičnosti te je potreno izvršitit uplatu 50 % naknade kako bi se mogli primjenitit rokovi iz članka 6 ove Uredbe .) ovo Ivane ubaiš poslije u uredbu.
14 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IV. UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 7. Naslov izmijeniti da glasi: ''UGOVOR O PRIKLJUČENJU''. Obrazloženje: usklađenje sa tekstom Uredbe i nazivom dokumenta. Stavak 1. izmijeniti da glasi: ''Ugovor o priključenju je ugovor kojim se uređuju odnosi između operatora sustava i podnositelja zahtjeva u postupku priključenja na mrežu složenim priključkom, a koji mora biti usklađen s izrađenim EOTRP-om, odredbama ove Uredbe te Pravilima o priključenju.'' Obrazloženje: Prema Uredbi Ugovor o priključenju iz čl. 7 se odnosi samo na složeni priključak za koji se izrađuje EOTRP, dok se Ugovor o priključenju za jednostavni priključak (Ponuda o priključenju) definira čl. 15. Stavak 2. izmijeniti da glasi: ''Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka definiraju se ekonomski, tehnički i ostali uvjeti priključenja te rokovi priključenja građevine na mrežu.'' Obrazloženje: Sukladno čl. 32. Zakona o energiji Uredba treba propisati: „ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja“. Pod tehničkim uvjetima se misli na tehnički opis priključka i opis stvaranja tehničkih uvjeta u mreži. U stavku 3. u alineji 10. brisati tekst: '', koje može izvoditi investitor, odnosno vlasnik građevine'' U stavku 3. umjesto alineje 14. pisati ''- rok važenja ugovora''. Obrazloženje: pridjeljive poslove može izvoditi samo ovlašteni izvođač. Stavak 5. izmijeniti da glasi: ''Ako podnositelj zahtjeva ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i ne sklopi ugovor o priključenju u roku iz stavka 4. ovoga članka, operator sustava može po zaprimanju novog zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti tražiti izradu novog ili dopunu postojećeg EOTRP-a.'' Obrazloženje: Dodana obveza sklapanja ugovora te opisan razlog traženja izrade novog EOTRP-a ili dopune postojećeg. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća s obzirom da uvjeti i rokovi podrazumjevaju sve kategorije, stoga nije potrebno neke kategorije posebno navoditi. Rok iz članka 7. je rok u kojem operator sustava garantira investitoru uvjete priključenja definirane elaboratom. U tom roku se blokiraju kapaciteti za ostale potencijalne investitore o čemu također treba voditi računa. Pored toga, ako se investitoru nešto dogodi, pa ne može dobiti lokacijsku/građevinsku dozvolu u definiranom roku, on može ponovno zatražiti uvjete za priključenje, odnosno upitati da li njegov EOTRP i dalje vrijedi. Operator , temeljem čl. 7. st. 5. Uredbe ima pravo utvrditi što je potrebno: a) dopuniti postojeći EOTRP b) izraditi novi EOTRP c) uvjeti iz postojećeg EOTRP-a i dalje vrijede U ovom slučaju investitor može financijski pretrpjeti najviše samo dodatni trošak izrade EOTRP-a. Glede rokova, investitor dobiva najmanje 6 mjeseci novog roka za potpis UOP-a, ako postojeći EOTRP vrijedi, odnosno i više, ako je EOTRP potrebno dopuniti ili izraditi novi! Ovo je jedini način (pored odredbi čl. 17. st. 2 glede predujma) da osiguramo realno planiranje razvoja mreže, jer moramo osigurati ozbiljnost pristupa investitora glede zahtjeva za priključenje! Drugim riječima, moramo spriječiti situaciju da pojedini investitori zauzimaju kapacitet mreže ili lokaciju i na taj način ili sprječavaju priključenje drugih investitora ili njihov priključak čine značajno skupljim, a da za to nema realne potrebe. Ovo je jedna od suština Uredbe glede priključenja na mrežu! Pridjeljive poslove može samostalno ugovoriti sa ovlaštenim izvođačem investitor, odnosno vlasnik građevine a odbijanje trškova treba se definirati Ugovorom.
15 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike IV. UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 7. Treba definirati tko plaća, odnosno da li se odbijaju od ukupnih troškova priključka pridjeljivi poslovi koje može izvoditi investitor, odnosno vlasnik građevine. Treba definirati slučaj kada investitor nije dobio građevinsku dozvolu u roku 180 dana od izdavanje EOTRP-a. ,a mora predati operatoru sustava zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti te sklopiti ugovor o priključenju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Ukratko, smatramo da investitor ima dovoljno vremena za ishođenje dozvola.
16 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IV. UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 8. Stavak 1. izmijeniti da glasi: ''Podnositelj zahtjeva dužan je prvu uplatu naknade za priključenje određene ugovorom o priključenju izvršiti u roku od: -180 dana od dana izdavanja elektroenergetske suglasnosti i to za priključenje na prijenosnu ili distribucijsku srednjenaponsku mrežu, odnosno -360 dana od dana izdavanja elektroenergetske suglasnosti za priključenje na distribucijsku niskonaponsku mrežu.'' Stavak 2. izmijeniti da glasi: ''Rok za priključenje građevine podnositelja zahtjeva operatoru sustava počinje teći od dana zaprimanja prve uplate naknade za priključenje, sukladno ponudi za priključenje, odnosno ugovoru o priključenju.'' Dodati stavak 3. koji glasi: ''Iznos prve uplate naknade za priključenje po ponudi za priključenje iznosi 50% ukupnog iznosa naknade za priključenje.'' Dodati stavak 4. koji glasi: ''Iznos prve uplate naknade za priključenje po ugovoru o priključenju utvrditi će se ugovorom o priključenju, u skladu s načelnim iznosima iz Pravila o priključenju, ovisno o složenosti tehničkog rješenja izgradnje priključka i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.'' Obrazloženje: Usklađenje teksta vezano za ponudu, odnosno ugovor o priključenju. Definiran je minimalni iznos prve uplate naknade za priključenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - uređeno na drugi način odnosno uređuju propisi Hrvatske energetske regulatorne agencije.
17 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike IV. UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 8. Treba definirati slučaj kada investitor nije dobio građevinsku dozvolu u roku 180, odnosno 360 dana od izdavanje elektroenergetske suglasnosti, a dužan je platiti prvu uplatu naknade za priključenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Odredba je pisana kako bi se osiguralo da priprema izgradnje elektroenergetskih objekata i prati izgradnju građevine investitora. Opisana situacija pretpostavlja da je investitor ishodio EES i sklopio ugovor o priključenju, ali iz nekih razloga u roku određenom za prvu uplatu još nije ishodio građevinsku dozvolu temeljem koje bi započeo gradnju. U Ugovoru o priključenju bi trebale postojati odredbe o utjecaju više sile, pa je investitor zaštićen glede toga (dakako, morat će dokazivati da je zaista i bila neka viša sila).Sukladno navedenom rješavanje ove situacije moguće je produljenjem roka na način da se rok za prvu uplatu produži do datuma ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, sukladno navedenom ugovoru. Zahtjev za produljenje roka za prvu uplatu, možda u obliku aneks ugovora o priključenju, trebao bi sadržavati i dokumentirani razlog za produljenje roka. Ovdje valja uzeti u obzir da će iz navedenog razloga i radovi na priključenju započeti kasnije.
18 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 9. Članak 9. izmijeniti da glasi: ''(1) Elektroenergetska suglasnost je suglasnost koju izdaje operator sustava temeljem zahtjeva podnositelja zahtjeva, a kojom se definiraju uvjeti priključenja građevine na mrežu, odnosno ostali posebni uvjeti. (2) Elektroenergetska suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za priključenje građevine na mrežu, odnosno u slučaju promjene na priključku građevine. (3) Promjene na priključku građevine obuhvaćaju: – povećanja priključne snage, – spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji, – dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji, – priključenja novih proizvodnih postrojenja na instalaciju korisnika mreže, – ostale promjene na priključku koje zahtjeva korisnik mreže, a koje uvjetuju novo tehničko rješenje izvedbe priključka.'' Obrazloženje: U stavku 1. proširena je definicija vezano za odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakon o gradnji. U stavcima 2. i 3. navode se slučajevi u kojima se izdaje elektroenergetska suglasnost prema članku 3. stavku 5. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06), koji se ovom Uredbom ukida. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - uređeno na drugi način.
19 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 10. U stavku 2. iza točke 2. dodati novu točku 3. koja glasi: ''3. ugovor o priključenju potpisan od strane podnositelja zahtjeva (za složene priključke)''. Točka 3. postaje točka 4. Stavak 3. brisati, a stavak 4. postaje stavak 3. Obrazloženje: Ujednačen stil nabrajanja u stavcima 1. i 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da je navedeno jasno definirano u predmetnom članku.
20 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 11. U stavku 1. u alineji 1. izmijeniti tekst u zagradama da glasi ''lokacija, vrsta, namjena građevine i dr.'' U stavku 1. u alineji 3. izmijeniti tekst da glasi: ''tehničke podatke o sučelju mreže i građevine podnositelja zahtjeva'' U stavku 1. između alineja 3. i 4. dodati novu alineju koja glasi: ''- priključna snaga''. Stavak 2. izmijeniti da glasi: ''Elektroenergetska suglasnost koja se izdaje za jednostavni priključak sadrži sve podatke iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i ekonomske uvjete vezano uz obvezu i rok za prihvaćanje ponude za priključenje.'' Obrazloženje: usklađivanje termina ugovora i ponude o priključenju Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je uređeno na drugi način.
21 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 12. U stavku 2. izbrisati tekst '', u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta priključenja i potrebe stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.“ Obrazloženje: tekst nepotreban jer je definicijom EOTRP-a isto navedeno Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je tekst potreban zbog jasnoće izričaja.
22 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 12. Treba definirati opseg potrebe stvaranja tehničkih uvjeta u mreži,jer je ovo područje jako bitno. U dosadašnjoj praksi bilo je slučajeva da je investitor za priključak od 20 kW bio prisiljen platiti izmjenu i ugradnju novog transformatora te platiti veliku naknadu, a investitor koji dolazi nakon ugradnje novog transformatora,za priključak višestruko veće snage, plati višestruko manju naknadu. Naime,operator sustava je jedan jedini i nije prisiljen ulagati u razvoj niskonaponske mreže već čeka „žrtvu“ koja će to platiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni problem nije u opsegu ovoga akta te je potrebno da navedenu problematiku sagleda HERA kroz akte koji će biti doneseni temeljem Zakona o energiji i to na načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti te načela ekonomičnosti.
23 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 13. Potrebno definirati pod kojim uvjetima se odbija izdavanje elektroenergetske suglasnost. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Urednim zahtjevom se smatra onaj zahtjev koji je ispuni sve uvjete propisane ovoj Uredbi i pravilima za priključenje.
24 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. V. ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST, Članak 14. Naslov članka brisati. Članak 14. izmijeniti da glasi: ''(1) U slučaju promjene na priključku na temelju zahtjeva korisnika mreže zbog promjene na građevini koja se može izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, korisnik mreže može, uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, umjesto idejnog ili glavnog projekta, dostaviti dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija, sukladno pravilima o priključenju. (2) U slučaju povećanja priključne snage korisnika mreže zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti smatra se ujedno i zahtjevom za početak korištenja mreže, a postupak izdavanja elektroenergetske suglasnosti i priključenja na elektroenergetsku mrežu, provodi se ovisno o složenosti priključka, sukladno odredbama ove Uredbe i pravilima o priključenju.'' Obrazloženje: Člankom 14. uvode se iznimke od procedure definirane prethodnim člancima i ne odnose se samo za slučaj povećanja priključne snage postojećeg korisnika mreže, nego i na ostale slučajeve promjena na priključku, koje su navedene u izmjeni članka 9. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je uređeno je na drugi način
25 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VI. PONUDA O PRIKLJUČENJU NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 15. Naslov izmijeniti da glasi: ''PONUDA ZA PRIKLJUČENJE''. Članak 15. izmijeniti da glasi: ''(1) Ponuda za priključenje je ponuda kojom se uređuje odnos u postupku priključenja građevine na mrežu između operatora distribucijskog sustava i podnositelja zahtjeva. (2) Ponudom iz stavka 1. ovoga članka definiraju se ekonomski, tehnički i ostali uvjeti priključenja te rokovi priključenja građevine na mrežu. (3) Operator distribucijskog sustava dužan je izdati ponudu za priključenje uz elektroenergetsku suglasnost za jednostavan priključak. (4) Obvezni odnos između operatora distribucijskog sustava i podnositelja zahtjeva, nastaje u trenutku zaprimanja prve uplate temeljem ponude za priključenje. (5) Ponuda iz stavka 1. ovoga članka ovoga članka minimalno sadrži: - podatke o stranama obveznog odnosa, - predmet ponude, - broj i datum izdavanja elektroenergetske suglasnosti, - iznos naknade za priključenje, - rok i dinamiku uplate iznosa naknade za priključenje, - rok priključenja, - popis pridjeljivih poslova, - uvjete za početak korištenja mreže, - rok važenja ponude, - uvjete raskida obveznog odnosa te - ostale uvjete, sukladno pravilima o priključenju.'' Nije prihvaćen Ne prihvaća se, s obzirom da predmetna promjena ne uređuje na adekvatni način odnose i ne rješava preblenatiku koja je predmet članka.
26 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VII. ROK VAŽENJA UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 16. Naslov izmijeniti da glasi: ''ROK VAŽENJA ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI''. Obrazloženje: U članku se navodi samo rok važenja suglasnosti, a ne važenje uvjeta za priključenje. Dodati stavak 4. koji glasi: ''Rok važenja elektroenergetske suglasnosti ne može se produljiti.'' Obrazloženje: Prema članku 9. stavku 3. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06), koji se ovom Uredbom ukida, postojala je mogućnost produljenja roka važenja, pa se želi jasno definirati promjena u postupku koja se ovom Uredbom uvodi. Promjena je u tome što je rok važenja suglasnosti vezan uz rok važenja ugovora o priključenju, odnosno rok važenja lokacijske/građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok važenja dokumenta nije moguće promijeniti kroz produljenje.
27 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VII. ROK VAŽENJA UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 17. Naslov izmijeniti da glasi: ''Raskid obveznog odnosa iz ugovora o priključenju ili ponude za priključenje''. Članak 17. izmijeniti da glasi: ''(1) U slučaju raskida obveznog odnosa iz ugovora o priključenju ili ponude za priključenje, operator sustava dužan je obustaviti sve aktivnosti na izgradnji priključka i stvaranju uvjeta u mreži, izvršiti obračun svih troškova te izvršiti povrat neiskorištenog iznosa uplaćenih sredstava po osnovi naknade za priključenje ili zatražiti uplatu razlike naknade za priključenje do iznosa obračunatih troškova. (2) U slučaju raskida ugovora o priključenju zbog kršenja obveza od strane podnositelja zahtjeva ili u slučaju da podnositelj zahtjeva odustane od ugovora, operator sustava dužan je naplatiti neobračunati iznos predujma i koristiti ga isključivo za razvoj mreže, ukoliko je predujam ugovoren.'' Obrazloženje: obuhvaćen i slučaj raskida obveznog odnosa po ponudi za priključenje Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeći tekst jasnije određuje uvjete.
28 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VIII. POSEBNI SLUČAJEVI PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 18. Stavke 1. i 2. izmijeniti da glase: ''(1) Organizator posebne zone podnosi zahtjev za izradu EOTRP-a. (2) Operator sustava EOTRP-om razmatra mogućnost priključenja posebne zone, kao jedinstvene energetske cjeline za koju se utvrđuje tehničko rješenje priključenja na mrežu.'' U stavku 3. iza teksta: ''…ovog članka,'' dodati tekst: ''ovom Uredbom,''. Obrazloženje: pojednostavljenje teksta Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Predložene formulacije dovode do problema odnosno ne čine tekst jasnijim.
29 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. VIII. POSEBNI SLUČAJEVI PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, Članak 19. Cijeli članak 19. brisati ili redefinirati. Obrazloženje: Ovaj članak otvara nekoliko koncepcijskih pitanja i dvojbi, prvenstveno s regulatornog aspekta, pa u tom smislu predlažemo da se zajedno s HERA-om utvrdi konačni tekst članka. Predloženim člankom uvodi se iznimka u postupak priključenja, ne samo u postupak izdavanja elektroenergetskih suglasnosti, čime Uredba izlazi izvan okvira koji je propisan člankom 32. Zakona o energiji. Također, uvodi se neujednačeno i diskriminirajuće postupanje operatora distribucijskog sustava ovisno o kategoriji potrošnje korisnika mreže, što je protivno važećim zakonskim odredbama. Nadalje, postavlja se pitanje vezano za ujednačeno određivanje naknade za priključenje sukladno Metodologiji za određivanje naknade za priključenje, jer se prijedlogom članka dio podnositelja zahtjeva oslobađa obveze plaćanja naknade za priključenje, što će rezultirati prenošenjem troška potrebnog uređenja obračunskog mjernog mjesta na sve postojeće korisnike mreže (kupce), koji plaćaju naknadu za korištenje mreže. Kod navedenih zahtjeva operator distribucijskog sustava u pravilu treba zamijeniti brojilo i ugraditi uređaj za odvajanje, na odgovarajuće mjesto s mogućnosti pristupa (iz razloga sigurnosti i zaštite na radu). Prijedlog članka definira proceduru, koja se uopće ne razlikuje od definirane procedure za slučaj jednostavnog priključka građevine na mrežu, po kojoj će se većina ovih zahtjeva rješavati. Uvedeni su samo drugačiji nazivi pojedinih koraka i dokumenata. Predlažemo da se u sklopu definirane procedure za priključenje građevine jednostavnim priključkom razmotri pojednostavljenje procedure za priključak mikrogeneratora, koji udovoljavaju zahtjevima iz norme HRN EN 50438 (nazivne snage do 16 A po fazi). Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da se želi omogućiti grđanima da svoje potrebe za električnom energijom zadovolje sa vlastitim postrojenjem odnosno da se smanji ovisnost o mreži.
30 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IX. POČETAK KORIŠTENJA MREŽE, Članak 20. Članak 20. izmijeniti da glasi: ''Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže i zahtjev za početak korištenja mreže, osim u slučaju iz članka 14. stavka 2, sukladno odredbama općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.'' Obrazloženje: uvedena iznimka iz članka 14. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer nije sukladno postojećm tekstu.
31 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IX. POČETAK KORIŠTENJA MREŽE, Članak 21. U stavku 1. točci 1. zamijeniti tekst ''izdavanje'' tekstom ''izradu''. U stavku 1. izbrisati točku 5. U stavku 1. točci 7. zamijeniti tekst ''potvrde o priključenju'' tekstom ''ponude za priključenje''. U stavku 2. zamijeniti tekst ''izdavanja'' tekstom ''zaprimanja''. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prije objašnjena razlika između izdavanja i izrade.
32 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Stavak 2. izmijeniti da glasi: ''Operatori sustava dužni su objaviti pravila o priključenju, usklađena sa odredbama ove Uredbe, do dana stupanja na snagu ove Uredbe.'' Stavke 3. i 5. brisati, a stavak 4. postaje stavak 3. Obrazloženje: Stavak 3. nema direktnog utjecaja na postupak priključenja te ne bi trebao biti predmet ove Uredbe. Stavci 2. i 5. su spojeni u novi stavak 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se potrebno je osigurati javnost i transparentnost rada operatora.
33 Zdenko Alilović X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Članak je u usprotnosti s Zakonom o energiji i zakonom o tržištu električne energije. Zakon o energiji u članku 54. određuje rokove glede ove tematike. Citiram: Članak 54. (1) Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbene propise iz članka 4. stavka 6., članka 10. stavka 2., članka 30. stavka 3., članka 32. stavka 1., članka 39. stavaka 2. i 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Ministar će donijeti provedbene propise iz članka 9. stavka 6., članka 17. stavka 2., članka 20. stavka 2., članka 25. stavka 2. i članka 41. stavka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu podzakonskih propisa iz stavka 1. ovoga članka. (3) Agencija će donijeti provedbeni propis iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. (4) Agencija će donijeti provedbene propise iz članka 30. stavaka 1., 2. i 4., članka 33. stavka 1., članka 35. stavka 1., članka 36. stavka 2. i članka 37. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona kojima se uređuju pojedina tržišta energije. Određivanje nekih novih rokova je nepotrebno budući da su isti već određeni, ali nažalost i debelo prekoračeni. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni članak govori o obvezama usklađivanja s ovom Uredbom te ne poništava rokove koji su definirani Zakonima. Naprotiv traži se usklađenje od Agencije i operatora da sukladno navedenim uvjetima u Uredbi se usklade i akti Agencije u zadanim rokovima tj. da dođe do primjene kako nebi došlo do problema u aktima koji drugačije reguliraju pojedino pitanje.
34 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 23. Komentar za HERA-u: Prilikom izmjene i dopune Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 85/15) prenijeti odredbe članka 17. i 18. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 14/06) vezano za ograničeno trajanje ugovora o korištenju mreže kod gradilišnog i privremenog priključka. Također, treba prenijeti odredbe članka 7. stavka 3 Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 14/06) vezano za obvezu prilaganja građevinske dozvole uz zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže, kako bi operator sustava mogao ispuniti zakonsku obvezu iza članka 42. Zakona o energiji provjere legalnosti građevine prije priključenja na mrežu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Ovo je komentar za drugu ustanovu te nismo ovlašteni to kometirati.
35 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 23. Stavak 1. izmijeniti da glasi: ''Stupanjem na snagu ove Uredbe, stavljaju se izvan snage članci 3. do 12., članak 13. u dijelu koji se odnosi na odobravanje priključne snage, članci 15. do 18., članci 20. do 22., članci 24. do 26. te članak 28. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 14/06).'' Obrazloženje: točno navedeni članci koji se stavljaju van snage. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom da se radi negdje i o dijelovima članak nije moguće samo ukinuti pojedine članke kako je predloženo.
36 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Prijedlog stupanja na snagu Uredbe s danom 1. siječnja 2018. godine. Obrazloženje: nemogućnost ranije primjene zbog potrebe prilagodbe informatičkog sustava i dovršetka restrukturiranja HEP ODS-a Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Potrebno je da se pripremi što prije primjena.