Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga , Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Alinejom 6. kojom se traži mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni Direktive 2011/92/EU vezano uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš treba točno definirati koje je tijelo nadležno za davanje predmetnog mišljenja te pojasniti na koje se konkretne zahtjeve iz navedene Direktive mišljenje odnosi; Alinejom 7. umjesto obveze prilaganja izvatka iz studije utjecaja na okoliš koji se odnosi na analizu opcija sanacije odlagališta treba tražiti opis odabrane tehnologije sanacije jer se u praksi varijantna rješenja sanacije odlagališta rijetko razmatraju. Primljeno na znanje Tijelo nadležno za izdavanje navedenog Mišljenja je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Mišljenje se izdaje na zahtjev nositelja aktivnosti odnosno investitora. Zahtjevi iz Direktive 2011/92/EU na koje se odnosi Mišljenje vezani su u bitnom uz pravo na pristup pravosuđu, pravo javnosti na informacije o podnošenju zahtjeva i donesenoj odluci, mogućnost sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene, suradnja s drugim nadležnim tijelima i dr. Primjedba u vezi s obvezom prilaganja izvatka iz studije utjecaja na okoliš koji se odnosi na analizu opcija sanacijskog modela odlagališta uzima se na znanje. Kod prijave projekata tražit će se opis varijantnih rješenja sanacijskog modela samo ukoliko su ona razmatrana u studiji utjecaja na okoliš.
2 Anamarija Vnouček Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, molim Vas pojašnjenje vezano uz "Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezanih uz procjene utjecaja zahvata na okoliš". Zanima nas koje je državno tijelo nadležno za izadavanje navedenog mišljenja i što se navodi u tom mišljenju i koja je svrha mišljenja? Nismo imali priliku do sada ishodovati takvu vrstu mišljenja pa bi za buduće potrebe ishodovanja mišljenja zamolili za detaljnije pojašnjenje. Unaprijed zahvaljujem na pojašnjenju. Primljeno na znanje Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezanih uz procjene utjecaja zahvata na okoliš izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom za zahvate (projekte) za koje je proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Navedeno Mišljenje izdaje se na zahtjev nositelja aktivnosti odnosno investitora za sve infrastrukturne projekte koji se prijavljuju na EU sufinanciranje kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a kako bi se potvrdilo da su postupci (PUO/OPUO) provedeni u skladu s Direktivom 2011/92/EU odnosno da su zahtjevi iste ispravno primijenjeni. Elementi koji se provjeravaju su pristup pravosuđu, pravo javnosti na informacije o podnošenju zahtjeva i donesenoj odluci, mogućnost sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene, suradnja s drugim nadležnim tijelima i dr.
3 Ponikve eko otok Krk d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poštovani da li će biti opravdani troškovi sanacija divljih deponija? Primljeno na znanje Troškovi sanacija tzv. divljih deponija odnosno nelegalnih odlagališta otpada nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog Poziva.
4 Ponikve eko otok Krk d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, koji će biti rok za provedbu -2020. godina? Primljeno na znanje Rok za provedbu projekata unutar ovog poziva traje od početka obavljanja aktivnosti i najranije počevši od dana donošenja prve Odluke o financiranju, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.