Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU", PODMJERE 4.2 "POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OSATINA GRUPA d.o.o. PRAVILNIK Predloženi Pravilnik potencijalnim korisnicima, bez definiranog minimalnog i maksimalnog iznosa potpore, intenziteta potpore, potrebne dokumentacije i kriterija bodovanja, onemogućuje planiranje investicije. Definiranjem brojnih kriterija tek natječajem stvara se atmosfera česte promjene regulative za investicije, stvara nestabilni okvir za provođenje projekta. Potrebno je definirati kriterije po kojima se projekt može mjeriti, a u skladu s pojedinim ciljem koji je potrebno izvršiti kako bi se poboljšala situacija u poljoprivredi. Pravilnik mora definirati prioritetne sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu te ih poticati različitim instrumentima, a posebice kada investicije u istim sektorima vode ka otvaranju novih radnih mjesta. Nije prihvaćen Najniža i najviša moguća visina potpore po projektu definirana je člankom 16., a bit će propisana natječajem. Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji.
2 Vindija d.d. Varaždin PRAVILNIK Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu,“ Podmjere 4.2, donosi niz nepoznanica koje uvelike utječu na planiranje i odluke vezane uz kapitalne investicije u prehrambenom sektoru, jednom od temelja razvoja gospodarstva. Naime, prijedlogom Pravilnika se definiranje glavnih odrednica prijave projekta (kriteriji odabira, visina i intenzitet ulaganja) prebacuje na Natječaj. Nepoznavanje istih prije objave Natječaja za potencijalne prijavitelje predstavlja rizik zbog kojeg će se sigurno odustajati od mnogih investicija. Također, ukoliko iste budu poznate tek u trenutku objave Natječaja, postoji velika mogućnost da se dokumentacija potrebna za prijavu ne stigne na vrijeme prikupiti i pripremiti čime se projekt nebi stigao prijaviti preko Agroneta. Slijedom navedenog, Pravilnikom treba: 1. DEFINIRATI KRITERIJE ODABIRA I OMOGUĆITI PRIJAVU PROJEKTA POVEZANIM DRUŠTVIMA • Pravilnikom treba definirati kriterije odabira koji velika poduzeća koja posluju dugi niz godina i imaju kvalitetne projekte nikako zbog njihove veličine ne stavljaju u nepovoljniji položaj. Dapače, posebice ukoliko se radi o povezanim poduzećima kao što je to Poslovni sustav Vindija, nema razloga da se upravo takvim renomiranim poduzećima koja već desetljećima posluju na zavidnom nivou ne bi omogućila istovremena prijava na jedan Natječaj ukoliko se radi o zasebnim i neovisnim projektima. To bi rezultiralo jednakomjernim razvojem svih tvrtki članica, ulaganjem u širenje proizvodnih kapaciteta i samim time povećanjem radnih mjesta. Kriteriji odabira nikako ne smiju biti diskriminirajući na osnovu veličine prijavitelja, područja ulaganja ili starosti odgovorne osobe te moraju vrednovati dosadašnje dugogodišnje uspješno poslovanje. 2. DEFINIRATI IZNOS I INTENZITET POTPORE • S obzirom da za veliku prehrambenu industriju EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj predstavlja jednu od rijetkih mogućnosti sufinanciranja kapitalnih investicija, Pravilnikom bi trebalo definirati iznos potpore koju treba zadržati minimalno na trenutnoj razini što je od neophodne važnosti kako bi se osigurala realizacija kapitalnih investicija neophodnih za razvoj ovog sektora. Intenzitet potpore za sve prijavitelje treba biti isti i ne smije prelaziti 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. Također, prijedlog je i da se izdvojenim investicijama u sektorima koji su nositelj razvoja gospodarstva Republike Hrvatske (npr. kapitalne investicije u mljekarskoj industriji) omogući dobivanje i znatno viših potpora jer se radi o specifičnim i izdvojenim investicijama koje nikako ne treba zanemariti i izostaviti. Kao što je već spomenuto, povezanim poduzećima treba omogućiti prijavu na isti Natječaj sa zasebnim nepovezanim projektima pri čemu ona tada kumulativno ne mogu ostvariti veću potporu nego je ona definirana za jednog prijavitelja. 3. DEFINIRATI DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ • Svakako podržavamo svaku najavu oko pojednostavljenja procesa prijave na natječaj u dvije faze, gdje bi prijavitelji već po završetku prve faze u vrlo kratkom roku na temelju dostave minimalne dokumentacije znali da li je njihov projekt prihvatljiv ili ne. Međutim, Pravilnikom treba definirati o kojoj se točno dokumentaciji u svakoj od faza radi kako bi se ista mogla pravovremeno prikupiti i pripremiti te kako se ne bi prikupljala nepotrebna dokumentacija i stvarali nepotrebni troškovi. Nije prihvaćen Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Kriteriji za tip operacije 4.2.1. razdvojeni su na mikro, male i srednje te velike poduzetnike. Najniža i najviša moguća visina potpore po projektu definirana je člankom 16., a bit će propisana natječajem. Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja.
3 HGK PRAVILNIK Predloženi obuhvat Pravilnika donosi veliku neizvjesnost za Korisnike u smislu planiranja investicija. Previše važnih elemenata ostavljeno je za definiranje kroz natječaje, i to: • Intenzitet potpore je nepoznat • Maksimalni iznos potpore po projektu je nepoznat • Administrativni postupak je nejasan (npr. temeljem kakve dokumentacije će se utvrđivati bodovi u ocjeni projekta i provjeravati prihvatljivost korisnika/projekta?) • Kriteriji bodovanja projekata su nepoznati • Lista prihvatljivih troškova je nepoznata… Ovo predstavlja veliki rizik, kako za korisnike, tako i za provedbeno tijelo. Ukazujemo također na žurnu potrebu sazivanja sjednice Odbora za praćenje PRR koji mora usvojiti nove kriterije bodovanja projekata, a s obzirom da je praksa pokazala kako postojeći kriteriji nisu održivi. Nije prihvaćen Najniža i najviša moguća visina potpore po projektu definirana je člankom 16., a bit će propisana natječajem. Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Sukladno članku 14, stavak 7. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja održat će radionice za potencijalne korisnike nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu tijekom kojih će biti pojašnjen i administrativni postupak kontrole.
4 Vedrana Kopić PRAVILNIK U Pravilnicima o provedbi podmjere 4.1. i 4.2. potrebnoj je naznačiti jesu li korisnici koji su u procesu provedbe projekta iz drugih mjera (primjerice, mjere 6, TO6.1.1.) prihvatljivi korisnici ili ne. Ili to trebamo smatrati pitanjem tzv. pravno slobodnog prostora (sve što nije zabranjeno je dopušteno)? Prihvaćen To je pravno slobodan prostor.
5 Kristijan Mavrek PRAVILNIK U Pravilniku je potrebno navesti jasno i nedvosmisleno da je moguće započeti sa ulaganjem odmah nakon prijave projekta odnosno odmah nakon podnošenja Zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Sukladno članku 15. točki i) neprihvatljivi su svi troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.
6 Kristijan Mavrek PRAVILNIK 1. U kojem članku Pravilnika o provedbi M4 "Ulaganja u fizičku imovinu" Podmjere 4.2. je jasno i nedvosmisleno navedeno da se korisnici koji nemaju završen (isplaćen) projekt u podmjeri 4.2. ne mogu javiti na sljedeći natječaj u podmjeri 4.2.? 2. Tko se u tom slučaju smatra "korisnikom"? Povezana poduzeća ili pojedina tvrtka iz grupacije "povezanih poduzeća"? 3. Da li se smatra sukobom interesa (u smislu članka 5. stavak g. ovog Pravilnika) kada je član Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja ujedno i prijavitelj projekta ili više projekata u podmjeri 4.2.? Ako je odgovor DA, da li to znači da će takav korisnik biti isključen iz dodjela potpore? Nije prihvaćen 1. Članak 10. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. - 2020. nije ograničen.“ 2. Iz članka 10. stavka 3. razvidno je da je korisnik pojedina tvrtka iz grupacije „povezanih poduzeća“ ili „partnerskih poduzeća“ i pojedina tvrtka može podnijeti jedan zahtjev za potporu. 3. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova propisuje sljedeće: Članak 13. „Upravljačka tijela poduzimaju mjere kojima se izbjegava mogući sukob interesa kada se u pripremu poziva na dostavu prijedloga ili u njihovu ocjenu uključuju relevantni partneri.“ Sukladno Poslovniku o radu Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Upravljačko tijelo osigurava da član koji je potencijalno u sukobu interesa ne sudjeluje u donošenju odluka.
7 Kristijan Mavrek PRAVILNIK UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I KOMENTARI NA PRAVILNIK ZA PODMJERU 4.2. Predloženi obuhvat Pravilnika donosi veliku neizvjesnost za Korisnike u smislu planiranja investicija. Previše važnih elemenata ostavljeno je za definiranje kroz natječaje, i to: • Intenzitet potpore je nepoznat • Maksimalni iznos potpore po projektu je nepoznat • Administrativni postupak je nejasan (npr. temeljem kakve dokumentacije će se utvrđivati bodovi u ocjeni projekta i provjeravati prihvatljivost korisnika/projekta?) • Kriteriji bodovanja projekata su nepoznati • Lista prihvatljivih troškova je nepoznata… Ovo predstavlja veliki rizik, kako za korisnike, tako i za provedbeno tijelo. Ministarstvo poljoprivrede je, u silnoj želji da se uskladi sa Operativnim programom za konkurentnost i koheziju, zanemarilo činjenicu da bi ovaj Pravilnik prvenstveno trebao biti u skladu s Zakonom o poljoprivredi te Programom ruralnog razvoja. U važećoj verziji Programa ruralnog razvoja-verzija 4.2 (ENG, nažalost hrvatska verzija nije dostupna), na str. 290, navedeno je sljedeće: „The selection criteria for the eligible projects, will be laid down in the Ordinance based on the following principles in order to achieve objectives set under this type of operation:…” Navedeno znači da su u PRR napisani samo parametri za ostvarivanje ciljeva, a da se kriteriji odabira trebaju definirati Pravilnikom. Važno je istaknuti, da se kriteriji odabira trebaju primjenjivati na prihvatljive projekte. Način na koji je predviđena obrada Zahtjeva za potporu (dvije faze) u ovom Pravilniku i prezentirana na radionici održanoj 21.03.2017. godine, krši i ovu odredbu PRR. Naime, prihvatljivost projekata iz članka 6. (ekonomska održivost projekta, sukladnost s propisima kojom se uređuje gradnja, utjecaj projekta na okoliš i zaštitu prirode…) provjeravati će se u drugoj fazi obrade, a svi projekti (prihvatljivi i neprihvatljivi) odabrati će se prema kriterijima odabira u prvoj fazi obrade. Posljedično, odbiti će se potencijalno prihvatljivi projekti zbog nedostatka sredstava u I fazi obrade te ugovoriti potencijalno neprihvatljivi projekti, što će se ustanoviti tek u II fazi obrade Zahtjeva za potporu. Predlažemo da se, uz sve druge kriterije (iznos potpore, intenzitet potpore…) koji su bili definirani Pravilnikom (NN 7/15), primjeni dobra praksa iz IPARD programa, kada su se u prilozima Pravilnika nalazili sljedeći dokumenti: - Proizvodi iz Priloga I Ugovora - Kriteriji odabira - Lista prihvatljivih troškova - Popis potrebne dokumentacije za prijavu projekta, izmjenu projekta, zahtjev za isplatu, posjetu ulaganju/kontrolu na terenu Jedino na taj način, provedba Programa ruralnog razvoja postaje transparentna i ostvarivanje potpore omogućeno svim korisnicima pod jednakim unaprijed poznatim uvjetima, a ne samo onima koji imaju povlaštene informacije čemu svjedočimo ovih dana u medijima. Ovako postavljen Pravilnik omogućava da se iznos i intenzitet potpore, ali i kriteriji odabira, određuju ovisno o tome kada se nečiji suprug/supruga javlja na natječaj. U Pravilniku nedostaje proces izmjene projekta, koji nije bio dovoljno jasno definiran u prethodnom Pravilniku, što predstavlja veliki problem kod provedbe. Nije prihvaćen Najniža i najviša moguća visina potpore po projektu definirana je člankom 16, a bit će propisana natječajem. Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Sukladno članku 14, stavak 7. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja održat će radionice za potencijalne korisnike nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu tijekom kojih će biti pojašnjen i administrativni postupak kontrole. Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti. Agencija za plaćanja u natječaju će definirati koja se dokumentacija dostavlja u kojoj fazi postupka dodjele, a kako bi pravovremeno i kvalitetno ocijenila zaprimljene zahtjeve za potporu. Zbog mogućnosti da neki projekti neće biti prihvatljivi, što će se utvrditi u II. fazi obrade, ugovara se veći broj projekata od raspoloživih sredstava. Proces izmjene projekta bit će definiran natječajem.
8 Željko Mihelić PRAVILNIK Pravilnik za provedbu Podmjere 4.2 koji je također objavljen na e-savjetovanju u nekim člancima je detaljnije pojašnjen nego što je to u ovom Pravilniku. Prijedlog je da se takva pojašnjenja pojedinih odredbi svakako primjene i na ovaj Pravilnik (npr. visina potpore, obrazloženje pokazatelja, izmjene i ispravak natječaja, zahtjev za odustajanje itd.). Primljeno na znanje Pretpostavljamo da ste mislili obratno jer je Pravilnik za Podmjeru 4.2 bio detaljniji u odnosu na Pravilnik za Podmjeru 4.1 te smo Vaš komentar u tom kontekstu svakako uvažili.
9 Vlasta Ranogajec PRAVILNIK U članku 8. navodi se da je zajednički projekt ulaganje provedeno od dva ili više vlasnički neovisna partnera. Potrebno je pojasniti što kad je jedna tvrtka ili OPG u vlasništvu muža, a druga u vlasništvu supruge ili djece. Postoji dvojba kad je u pitanju OPG jesu li to povezana poduzeća ( što s obzirom na vlasništvo manje od 50 % zapravo nije slučaj). Nadalje što kad korisnik ima OPG, a istovremeno je direktor, ali ne i vlasnik tvrtke. Mogu li oni biti partneri? I da li se to eliminira člankom 10. jer on ograničava mogućnost za podnošenje prijave na samo jednog korisnika? Djelomično prihvaćen Članak 8. stavak 1. dopunjen je te sada glasi: „Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu, provedbu i sufinanciranje jednog projekta, s time da: (…)“. Sukladno članku 10. stavku 3. „U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan zahtjev za potporu.“ Drugim odredbama Pravilnika, kao što je najmanje vrijeme upisa u Upisnik poljoprivrednika, odnosno registracije djelatnosti prevenira se umjetno stvaranje uvjeta, na način koji se može kontrolirati.
10 ZLATNA JEZGRA d.o.o. PRAVILNIK / Nije prihvaćen N/p
11 Agrokor d.d. PRAVILNIK Opća primjedba na nacrt Pravilnika za podmjeru 4.2. je da on ne sadrži elementarne odredbe koje bi potencijalnim prijaviteljima omogućile donošenje odluke o prijavi i pripremu za ulaganja uz potporu te najavljuje da će svi takvi značajni uvjeti biti propisani natječajem. Nepoznavanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja, ulaganja, intenziteta i iznosa potpore, pokazatelja i kriterija bodovanja je veliki nedostatak. Obzirom da se kod ulaganja u ovoj podmjeri radi o značajnijim vrijednostima investicija, gdje poduzetnici nerijetko kao jamstvo za otplatu kredita zalažu i ukupnu vlastitu imovinu, ova razina nepoznavanja uvjeta nije primjerena. Nije prihvaćen Najniža i najviša moguća visina potpore po projektu definirana je člankom 16., a bit će propisana natječajem. Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Pokazatelji provedbe projekta bit će propisani natječajem.
12 Apsolon POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2. točka 21.– Proširiti definiciju poduzetnika u teškoćama sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama– time će se reducirati rizik za neiskorištenost odobrenih sredstava. Prihvaćen Prihvaća se.
13 Upitnik POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2. točka 23. definira ,,Početnik je korisnik koji je pokrenuo novu djelatnost prerade u razdoblju do godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu“. Predlažemo da se dodatno definira smatra li se početnikom onaj koji je u razdoblju do godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu samo registrirano novu djelatnost prerade ili se fizički započeo baviti djelatnošću prerade godinu dana prije podnošenje Zahtjeva za potporu i kako će to dokazati? Djelomično prihvaćen Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“. Dokumentacija za dokazivanje uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta bit će propisane natječajem.
14 Paktor d.o.o. POGLAVLJE I., Pojmovi Točka 10. Nije potpuno jasan smisao želi li se isključiti ili uključiti djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju. Ukoliko ih se nastoji uključiti u preradu poljoprivrednih proizvoda onda predlažemo da se riječ „osim“ zamijeni s riječi „uz“ kako bi definicija bila jasnija. Točka 11. Nije jasno zašto tip operacije 4.2.1. koji se i sam zove „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ dijeli procese povećanja dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima na „preradu poljoprivrednih proizvoda“ i „pripremu proizvoda“ kada oba procesa stvaraju novu vrijednost što i jest smisao same operacije. Smatramo da bi svako ulaganje trebalo biti prihvatljivo u okviru ove operacije ukoliko vodi povećanju dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Točka 23. Smatramo da bi trebalo promijeniti definiciju početnika kako bi se omogučilo postojećim tvrtkama da provedu greenfield i brownfield investicije u novu djelatnost prerade neograničavajući ih pritom na iznos do 200.000 EUR koji je definiran u članku 16. Smatramo da ukoliko su takvi poduzetnici sposobni uložiti ili pribaviti ostatak kapitala za financiranje projekta kako ih se ovim pravilnikom ne bi trebalo ograničavati već naprotiv poticati. Sukladno tome predlažemo definiciju početnika kao korisnika koji je registriran za djelatnost prerade u razdoblju do godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu. U definiciji početnika treba naglasiti smatraju li se novoosnovana društva početnicima ako je u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. povezano društva putem fizičke osobe s drugim društvom koje se duže od godine dana bavi djelatnošću prerade. Također, potrebno je precizno definirati na što se odnosi „nova djelatnost prerade“. Odnosi li se to na sami staž postojanja i na staž registracije za djelatnost prerade ili stvarna prerada koja se dokazuje postojanjem fizičke imovine i prihoda od prerade, izdanih odobrenja itd.? Dodatnom razradom ove definicije treba omogućiti budućim prijaviteljima da su u mogućnosti nedvosmisleno odgovoriti si primjerice na sljedeće pitanje: Ako je društvo prijavitelj prije više od godine dana osnovano i registrirano društvo kao SPV tvrtka s ciljem provedbe ulaganja u novu preradu poljoprivrednih proizvoda ali koje do dana prijave nije pokrenulo nikakvu djelatnost prerade smatra li se „novom djelatnošću prerade“ (odnosno smatra li se prijavitelja početnikom) ako je ono povezano društvo s društvom koje se više godina bavi djelatnošću prerade hrane (ali ne i poljoprivrednih proizvoda iako je registrirano i za tu vrstu prerade)? Djelomično prihvaćen Točka 10. Pojam „prerada poljoprivrednih proizvoda“ definiran je sukladno članku 2. točki 10. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Točka 11. Pojam „prerada poljoprivrednih proizvoda“ izmijenjen je te sada glasi: „prerada poljoprivrednih proizvoda" znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju, što uključuje i pripremu proizvoda, odnosno radnje pripreme poput pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja bez pretvaranja u prerađevine“. Točka 23. Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
15 Vanja Bralo POGLAVLJE I., Pojmovi Članak2, stavak1, točka 23 Propušteno je precizno pojasniti na koji način se dokazuje pokretanje nove djelatnosti. Primjerice jesu li to određena rješenja od sanitarne inspekcije, samo upis djelatnosti, itsl... Djelomično prihvaćen Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
16 Vanja Bralo POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2, stavak 1, točka 12 Nejasno definirana i prekomplicirana definicija "marketinga". Propušteno je referirati se na moderne marketinške alate (digitalni marketing). Nejasno je što znači "...osim prve prodaje kupcima za daljnju prodaju i prerađivačima". Nije prihvaćen Pojam marketing odnosno trženje poljoprivrednih proizvoda preuzet je iz Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014.–2020 (SL C 204/1, 1.7.2014).
17 Vanja Bralo POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2, stavak 1, točka 10 Nije u potpunosti jasna lista prihvatljivih proizvoda - prerada obzirom na Dodatak I ugovora o EU. Detaljnija klasifikacija postoji na Engleskom jeziku ali ne i na Hrvatskom. Potrebno je uz osnovnu listu (poglavlja) priložiti i detaljnu kako bi se izbjegle nepravilnosti posebice u kontekstu prerade. Nije prihvaćen Prilog I. Ugovoru preveden je na hrvatski jezik te se taj dokument smatra relevantnim.
18 Vanja Bralo POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2, stavak 1, točka 6 Lista prihvatljivih troškova nije priložena i šturo je definirana. Prijedlog je stavljanje liste prihvatljivih troškova kao prilog Pravilnika a ne uz objavu natječaja . Time će se znatno utjecati na količinu pristiglih upita nakon objave natječaja te osigurati dodatno vrijeme za korekcije projekata koji su već sada u pripremi. Nije prihvaćen Sukladno članku 14. stavku 7. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj, kao Prilog natječaju, i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.
19 HGK POGLAVLJE I., Pojmovi Predlažemo uključiti sljedeći pojam: "Prerada obuhvaća djelatnosti obuhvaćene skupinama C 10 i C 11 Nacionalne klasifikacije djelatnosti gdje je izlazni proizvod "poljoprivredni proizvod" naveden u Dodatku I Ugovora o financiranju EU ." Obrazloženje: Potrebna je jasnija formulacija. Predlaže se također dopuna odredbe članka 2. točke 21.: „23. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014. ). Iznimno, korisnik se neće smatrati poduzetnikom u teškoćama ako se nalazi u zadnjoj godini predstečajne nagodbe i pod uvjetom da je podmirio obveze predstečajne nagodbe iz svih prethodnih godina koje obuhvaća postupak predstečajne nagodbe.“ Obrazloženje: Potrebna je jasnija formulacija. Djelomično prihvaćen Smatramo da je jednoznačno određeno da su predmet prerade samo poljoprivredni proizvodi navedeni u Prilogu I Ugovora o funkcioniranju EU. Točka 21. izmijenjena je te sada glasi: „21. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31.7.2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije“
20 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Pojmovi UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL Članak 2, stavak 1, točka 6. Lista prihvatljivih troškova trebala bi se objavljivati uz Pravilnik, kao što je bilo prilikom provedbe IPARD programa. Na taj način bi korisnici imali dovoljno vremena pripremiti kvalitetne projekte, a Agencija za plaćanja bi bila brža u obradi istih. Naime, dva mjeseca koliko traje natječaj nije dovoljno za pripremu Glavnog projekta, a Lista prihvatljivih troškova utječe na vrstu radova/opreme i nazive pojedinih stavki unutar glavnog projekta. Članak 2, stavak 1, točka 11. tzv. „priprema proizvoda“ Znači li navedena definicija „pripreme proizvoda“ da suha smokva ili suha šljiva ili zamrznuta jagoda nije prerada, odnosno da se u okviru ove mjere ne može prijaviti sušara i tuneli za zamrzavanje? Ako se ovakvi projekti ne mogu prijaviti u operaciji 4.2.1 da li se mogu prijaviti u operaciji 4.1.1.? Naime, u Listi prihvatljivih troškova u 1. Natječaju (2015. godine) za operaciju 4.2.1. bilo je prihvatljivo sljedeće: „Građenje objekata za preradu kao i preradu ostataka iz proizvodnje koji uključuju prostorije/prostore za: čuvanje sirovina do prerade s mogućnošću hlađenja, prihvat, pranje/čišćenje, sortiranje i obradu sirovine; preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje, fermentiranje i ukiseljavanje voća, povrća, grožđa….“ Prema novoj definiciji iz članka 2, stavka 1, točke 11. (tzv. „priprema proizvoda“) ispada da sušenje i zamrzavanje nije više prerada. Predmetna nejasnoća dodatno ukazuje kako je važno objaviti Listu prihvatljivih troškova uz Pravilnik. Potrebno je jasno razgraničiti što je prihvatljivo prijaviti u operaciju 4.1.1. (primarna poljoprivredna proizvodnja), a što u operaciju 4.2.1. (prerada poljoprivrednih proizvoda). Napominjemo da se cijela operacija 4.2.1. zove: „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i smatramo da se sušenjem, zamrzavanjem, rezanjem, usitnjavanjem i sličnim tehnološki procesima POVEĆAVA DODANA VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA, te da se postiže cilj koji želimo postići ovom operacijom. O ovoj temi (što je prerada?) je u proteklih desetak godina često (od strane Agencije za plaćanje, samih korisnika i njihovih savjetnika) konzultiran i Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prof.dr.sc. Branka Levaj, stručnjakinja za tehnologije voća i povrća i redovna profesorica na PBF-u u Zagrebu u nekoliko je navrata vrlo detaljno obrazložila da postoji tzv. „primarna“ i „sekundarna“ prerada poljoprivrednih proizvoda. Prema tumačenju prof. Levaj i prema definicijama iz nekoliko Tehnoloških projekata koje je izradio PBF Zagreb za korisnike u IPARD-u u mjeri 103. (Prerada) – „primarna prerada“ su upravo tehnološki procesi koji se navode u članku 2. stavak 1. točka 11. Nacrta Pravilnika o provedbi podmjere 4.2. pod definicijom „priprema proizvoda“. Zaključno, u članku 2. stavak 1. članak 11. predlažemo promjenu naziva „priprema proizvoda“ u „primarna prerada“, a u članku 2. stavak 1. članak 10. predlažemo promjenu naziva „prerada poljoprivrednih proizvoda“ u „sekundarna prerada“, te da su ulaganja u obje vrste prerade prihvatljive u sklopu podmjere 4.2. U članku 2. stavak 1. točka 23. molimo detaljnije pojašnjenje pojma “početnik” (kao npr. da li se početnikom smatra korisnik koji se dosada bavio preradom žitarica i uljarica u stočnu hranu a sada se želi baviti i preradom mlijeka, mesa i jaja i sl.) Znači li pojam “bavljenje” registracija djelatnosti ili proizvodnja/prodaja proizvoda prerade? Članak 2, stavak 1, točke 28. i 29. Potrebno je jasno definirati što znači nepravilnost, a što sumnja na prevaru, a ne prepisivati Uredbe. Predlažemo da Ministarstvo poljoprivrede/Agencija za plaćanja pripremi jednostavan, čitljiv dokument za korisnike s primjerima, pomoću kojeg će educirati korisnike što je nepravilnost, sumnja na prijevaru te umjetno stvoreni uvjeti. Djelomično prihvaćen Članak 2, stavak 1, točka 6. Sukladno članku 14. stavku 7. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj, kao Prilog natječaju, i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj. Članak 2, stavak 1, točka 11. tzv. „priprema proizvoda“ Točka 11. je brisana. Pojam „prerada poljoprivrednih proizvoda“ izmijenjen je te sada glasi: „prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju, što uključuje i pripremu proizvoda, odnosno radnje pripreme poput pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja bez pretvaranja u prerađevine“. Članak 2, stavak 1, točka 23 Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“. Članak 2, stavak 1, točke 28. i 29. Pojmove „nepravilnost“ i „sumnja na prijevaru“ definirala je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno svojim internim procedurama.
21 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE I., Pojmovi Pojam "početnik" po našem mišljenju nije dovoljno precizno definiran (npr. nije objašnjeno koji stupanj i opseg prerade korisnik treba ostvariti i čime to dokazuje, je li dovoljno da je samo registrirao tvrtku za preradu poljoprivrednih proizvoda itd.), što u kasnijim fazama administrativne kontrole može prouzročiti probleme u tumačenju. Djelomično prihvaćen Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
22 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Pojmovi Članak 2., stavak (1), točka 19 – poduzetnik u teškoćama – potrebno je jasnije definirati pojam poduzetnika u teškoćama, kako u provedbi ne bi bilo proizvoljnih tumačenja ovog pojma. Navesti da je definicija sadržana u Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 249/01) od 31.7.2014. Članak 2., stavak (1), točka 20 – početnik – kako bi se napravila distinkcija u odnosu na poduzetnike početnike kojima je namijenjena mjera 6, podmjera 6.3., poduzetnika početnika u mjeri 4 treba definirati kao poduzetnika koji može predočiti najmanje jedno godišnje financijsko izvješće (GFI POD) kako bi se izbjeglo da se samo radi prijave na natječaj osnivaju poduzeća. Djelomično prihvaćen Točka 21. Izmijenjena je te sada glasi: „21. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31.7.2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije“ Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
23 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4. St. c 2 Ne treba isključivati proizvođačke organizacije iz operacije 4.2.2. Nije prihvaćen Korisnici podmjere 4.2 definirani su u Programu ruralnog razvoja.
24 Upitnik POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 6. navodi „Uvjeti prihvatljivosti korisnika mogu se ponovno provjeriti do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate..“ Što se događa ukoliko tijekom 5 godina od datuma konačne isplate korisnik ne ispunjava Uvjete prihvatljivosti? Npr. Korisnik u trenutku podnošenje Zahtjeva za potporu nije bio u poteškoćama, no tijekom 5 godina poslovanja postao je poduzetnik u poteškoćama. Kakve su posljedice za Korisnika? Prijedlog, Uveti prihvatljivosti jedino se mogu ponovno provjeriti u trenutku slanje Zahtjeva za islatu. Djelomično prihvaćen U članku 4. dodan je novi stavak broj 5 te je stavak 6. postao stavak 7. Članak 4. stavak 7. nadopunjen je te sada glasi: „Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka korisnik mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.
25 Paktor d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Stavak 1. Točka a Potrebno je dodatno i sasvim precizno definirati prihvatljive djelatnosti prerade u Prilogu 1. Npr. Prema Prilogu 1. iz prethodnog natječaja nije jasno smatra li se koncentrat soka dobiven iz voća (kao primarnog poljoprivrednog proizvoda koji je prihvatljiv unutar Poglavlja 20 Priloga 1) prihvatljivim proizvodom ili ne. Naime koncentrat koji se dobiva iz soka nakon prerade voća jest nastao iz prihvatljivog poljoprivrednog proizvoda sukladno Poglavlju 20 Priloga 1 ali sam po sebi nije jestiv. Nije prihvaćen Prihvatljiva je prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U listi prihvatljivih troškova svakog pojedinog natječaja bit će jasno definirano koji su troškovi prihvatljivi.
26 Vanja Bralo POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 1/b Nejasno je da li je fizička osoba, upisana u Upisnik PG najmanje godinu dana, početnik ili ne te da li se ovo uzima uopće u obzir kod fizičkih osoba. Djelomično prihvaćen Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
27 Vanja Bralo POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 1/a Nejasno definirana definicija početnika. Predlažem da se Pravilnikom daju smjernice ka zakonskim definicijama "početnika" te da se omogući tvrkama početnicima da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru Djelomično prihvaćen Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
28 HGK POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlaže se izmjena/dopuna stavka 1.: "(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe koje u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu: 1. jesu registrirane za obavljanje djelatnosti prerade koja ne mora biti povezana s predmetom ulaganja, a imaju odobren i/ili registriran objekt u poslovanju hranom (u daljnjem tekstu: aktivni SPH) ili 2. jesu registrirane za obavljanje djelatnosti prerade koja je povezana s predmetom ulaganja, a nemaju odobren i/ili registriran objekt u poslovanju hranom (u daljnjem tekstu: SPH početnici ). (2) Registracija djelatnosti prerade znači za: 1. fizičke osobe koji posluju kao obrtnici - djelatnost upisanu u Obrtnom registru, 2. ostale fizičke osobe - djelatnost upisanu u Upisniku dopunskih djelatnosti (prema Pravilniku o dopunskim djelatnostima na OPG) 3. pravne osobe – djelatnost registriranu u Sudskom registru. (3) Fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka upisane su u Registar obveznika poreza na dohodak/dobit u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ." Obrazloženje: Potrebna je jasnija formulacija. Predlaže se također brisanje stavka 2. Obrazloženje: Nije razvidno zašto proizvođačka organizacija kao zasebni pravni subjekt ne bi mogla biti prihvatljiv korisnik u operaciji 4.2.2., odnosno zašto ne bi mogla ulagati u infrastrukturu za korištenje OIE za potrebe osiguranja energije za zajedničko skladištenje, , preradu i sl. Također je potrebna preciznija formulacija odredbe stavka 6. kojom se utvrđuju obveze korisnika. Nije naime jasno što će se dogoditi (kakve su sankcije) u slučaju da korisnik više ne udovoljava uvjetima prihvatljivosti radi npr. više sile. Nadalje, potrebno je točno propisati koje uvjete korisnik mora poštivati u razdoblju do konačne isplate, u razdoblju ex-post kontrole te koje su sankcije za nepoštivanje uvjeta. Predlažu se također sljedeća ograničenja za: – prihvatljiva ulaganja kod SPH početnika odnose se na građenje i/ili opremanje objekata u poslovanju hranom – SPH početnik dostavlja kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu: o uporabnu dozvolu (ukoliko se projekt odnosi na građenje) te potvrdu o odobrenju objekta u poslovanju hranom ili potvrdu o registraciji objekta u poslovanju hranom o potvrdu o prijavi najmanje jedne osobe HZMO/HZZO – SPH početnik i aktivni SPH koji posluje kraće od 2 godine može ostvariti max x EUR potpore – aktivni SPH, čiji postojeći objekt i registrirana djelatnost nisu povezani s predmetom ulaganja, dostavlja kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu: o uporabnu dozvolu (ukoliko se projekt odnosi na građenje) o potvrdu o odobrenju objekta u poslovanju hranom ili potvrdu o registraciji objekta u poslovanju hranom o potvrdu o registraciji nove djelatnosti. Potrebna je jasnija formulacija. Nije prihvaćen Korisnici podmjere 4.2 definirani su u Programu ruralnog razvoja. Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
29 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 2. Nije jasno zašto je proizvođačka organizacija diskriminirana u odnosu na druge korisnike iz operacije 4.2.2., stoga predlažemo brisanje stavka (2) u članku 4. Članak 4, stavak 5. Dokumentacija, kojom se dokazuju kriteriji prihvatljivosti korisnika treba biti definirana u prilogu Pravilnika. Nije prihvaćen Članak 4, stavak 2. Korisnici podmjere 4.2 definirani su u Programu ruralnog razvoja. Članak 4, stavak 6. (jer je dodan novi stavak broj 5) Dokumentacija, kojom se dokazuju kriteriji prihvatljivosti korisnika bit će definirana pojedinim natječajem.
30 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poglavlje II – Uvjeti prihvatljivosti, čl. 4. st.1. t. b. „KORISNICI SU FIZIČKE I PRAVNE OSOBE UPISANE U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA NAJMANJE GODINU DANA U TRENUTKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru“ Ovdje se radi o retroaktivnom uvjetu kojim je, prema našem mišljenju, povrijeđeno Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza iz čl. 22. st.1 t.1. Nacrta Pravilnika. Postavljanjem ovakvog uvjeta eliminiraju se svi korisnici koji su, rukovodeći se aktualnim Pravilnikom i uspostavljenom praksom iz prethodnih natječaja, pokrenuli ili su namjeravali pokrenuti ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda. Nije prihvaćen Korisnici podmjere 4.2 definirani su u Programu ruralnog razvoja. Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
31 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Ako su prema čl.4. prihvatljivi korisnici i početnici onda treba maknuti uvjet da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava godinu dana i staviti uvjet da su do isplate prve rate upisani u Upisnik. Nije prihvaćen Korisnici podmjere 4.2 definirani su u Programu ruralnog razvoja. Pojam početnik izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
32 Kristina Krstinić POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Vezano uz stavak 4 ovog članka, smatramo da je nepravedan i da krši načelo jednakosti, naime prvo uvjeti za fizičke odobe (OPG) i pravne nisu jednaki, gdje je pravna osoba u nepovoljnijem položaju nego OPG, jer joj se uvjetuje da mora imati jednog stalno zaposlenog u periodu od godinu dana. Neki poslovi su sezonski i nije ekonomski prihvatljivo za korisnika imati godinu dana zaposlenu osobu. Tom odredbom se ne smanjuje manipulacija nego se zahtjeva da već prije ostvarenja projekta imamo stalno zaposlene, što je de fakto i jedan od rezultata projekta- novo zapošljavanje koje je rezultat uspješno provedenog projekta koji se prijavljuje na Mjeru 4.1.1. Isto tako bi svi korisnici koji se prijavljuju na natječaj trebali zadovoljavati iste uvjete prihvatljivosti, bez obzira na njihov organizacijski oblik. Prihvaćen Članak 4. izmijenjen je na način da je dodan novi stavak 3. koji glasi: „Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore), izuzev proizvođačkih organizacija i početnika koje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u prethodnom mjesecu podnošenja zahtjeva za potporu. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)."
33 Apsolon POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Članak 5.– Predlažemo dodavanje nove točke kojom će se prijavitelj isključiti u slučaju da prethodni projekt (na prethodnom natječaju) nije proveden. Prihvaćen Članak 10. stavak 4. nadopunjen je te sada glasi: (…) Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. (…)
34 Apsolon POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Članak 5. točka g – Predlažemo da se detaljnije definira pojam "sukob interesa". Prihvaćen U članku 5. brisana je točka d) te je točka g) postala točka f. Točka f) dopunjena je te sada glasi: „f) je u sukob interesa s dobavljačima u postupku nabave“
35 Upitnik POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Članak 5. Prijedlog za dodavanjem nove točke kojom će se Korisnik isključiti u slučaju da za prethodni projekt iz iste operacije (na prethodnom natječaju) nije podnio Zahtjev za isplatu. Pojašnjenje: - Članak 10, stavak 4 definira da Korisnik može podnijeti sljedeći Zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Samim time u članku 5., potrebno je nadodati da ako Korisnik nije podnio konačan Zahtjev za isplatu za prethodni projekt ne može se prijaviti sa novim projektom. Prihvaćen Članak 10. stavak 4. nadopunjen je te sada glasi: (…) Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. (…)
36 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak g. – što se misli pod “sukobom interesa”. Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak h. – što se misli pod formulacijom “nije izvršio zatraženi povrat”. Prihvaćen U članku 5. brisana je točka d) te je točka g) postala točka f), a točka h) postala je točka g). Točka f) dopunjena je te sada glasi: „f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave“ Točka h) dopunjena je te sada glasi: „h) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni“
37 Vanja Bralo POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 6, stavak 1/g Nejasno je da li se ovaj uvjet odnosi samo na područja Natura 2000 ili je svaki korisnik obvezan priložiti mišljenje MZOIE bez obzira na lokaciju ulaganja. Djelomično prihvaćen Članak 6. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“
38 HGK POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Predlaže se izmjena točke b. stavka 1.: "b. odnosi se na proizvodnju proizvoda prerade iz Dodatka 1. Ugovora o funkcioniranje EU." Obrazloženje: Potrebna je jasnija formulacija. Djelomično prihvaćen Članak 6. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“
39 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 6. stavak g. – da li ova formulacija koja se trenutno nalazi u Pravilniku podrazumijeva da svaki prijavitelj projekta mora imati Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša ukoliko se lokacija ulaganja nalazi na području Ekološke mreže odnosno Nature 2000. Predlažemo da se hitno pripreme Upute MZOIE vezano za koje vrste ulaganja je potrebno ishoditi Mišljenje/Rješenje da ulaganje nema negativnog utjecaja na okoliš/prirodu. Članak 6, stavak 2. Dokumentacija, kojom se dokazuju kriteriji prihvatljivosti projekta treba biti definirana u prilogu Pravilnika. Djelomično prihvaćen Članak 6. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“
40 Apsolon POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije Članak 7. stavak 3.– Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije u prihvatljivo korištenje dodati kominu od maslina i vinove loze. Prihvaćen Korištenje komine od maslina i vinove loze prihvatljivo je jer se ograničenje iz članka 7. stavka 3. ne odnosi na ostalu biomasu – žetvene ostatke i nusproizvode.
41 Upitnik POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije Članak 7. stavak 3.– „Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije u prihvatljivo korištenje“ Dodati kominu od maslina i vinove loze. Prihvaćen Korištenje komine od maslina i vinove loze prihvatljivo je jer se ograničenje iz članka 7. stavka 3. ne odnosi na ostalu biomasu – žetvene ostatke i nusproizvode.
42 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije Maknuti iz čl.7. riječ isključivo za podmirenje vlastitih potreba i napisati da se energija mora koristiti za podmirenje vlastitih potreba te da se viškovi mogu prodati u elektroenergetsku i toplinsku mrežu. Djelomično prihvaćen Članak 7. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Viškove električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu, bez naknade, te istu iskorištavati sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.“
43 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 8. stavak 4.– Dijelovi postrojenja za proizvodnju istog proizvoda mogu biti dislocirani (npr. lokacija skladišta gotovih proizvoda u odnosu na lokaciju proizvodnog pogona, što ne znači da nije riječ o jednom projektu). U tom slučaju, navedeno ne zadovoljava uvjet da čestice moraju biti međusobno povezane. S tim u vezi predlažemo izmjenu predmetnog stavka na način da se gleda jedan proizvodni proces, a ne fizička povezanost čestica. Prihvaćen Navedeni stavak je brisan. Članak 8. stavak 1. točka c) dopunjena je te sada glasi: „c) projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila, strojeva i opreme).“
44 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 8. stavak 2.– Bolje pojasniti odredbe unutar ovog stavka („Jedan partner ne može sufinancirati više od 60% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova zajedničkog projekta“.). U čiju se bilancu imovina unosi? Nije prihvaćen Sukladno članku 8. stavak 1. točka b. partneri unutar Partnerskog sporazuma definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta. Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose.
45 Upitnik POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 8. stavak 4. Predlažemo da se uvede iznimka. Naime, dijelovi postrojenja za proizvodnju istog proizvoda mogu biti dislocirani (npr. lokacija skladišta gotovih proizvoda u odnosu na lokaciju proizvodnog pogona, što ne znači da nije riječ o jednom projektu). Navedeno onda ne zadovoljava uvjet da čestice moraju biti međusobno povezane. Priloženjem tehnološki projekt se može dokazati potreba te dokaz da se radi o zajedničkom projektu. Prihvaćen Navedeni stavak je brisan, a članak 8. stavak 1. točka c) nadopunjena je te sada glasi: „c) projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila, strojeva i opreme).“
46 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte U članku 8. stavak 1. navodi se da “viškove električne i/ili toplinske energije korisnik može predate u elektroenergetsku i toplinsku mrežu” ali se isto tako u tom članku i stavku navodi da se “proizvedena energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva”. Molimo da se ova kontradikcija detaljnije definira Pravilnikom jer ove dvije formulacije nisu usklađene. Djelomično prihvaćen Članak 7. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Viškove električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu, bez naknade, te istu iskorištavati sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.“
47 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Točka 6. Što je s tvrtkama koje su povezane bilo vlasničkom strukturom ili udjelom u kapitalu? Prihvaćen Članak 8. stavak 1. nadopunjen je te sada glasi: „Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu, provedbu i sufinanciranje jednog projekta, s time da: (…)“.
48 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti troškova Smatramo da je članak 9. koji definira Uvjete prihvatljivosti za zajedničke projekte toliko loš, nejasan i pun kontradikcija da ga je potrebno iz temelja redefinirati (npr. kako više pravnih osoba mogu sufinancirati neki stroj kada plaćanje tog stroja vrši isključivo jedna pravna osoba – tzv. nositelj zajedničkog projekta - sa svog žiro računa i ta pravna osoba će uknjižiti navedeni stroj u svoj popis dugotrajne imovine?). Nije prihvaćen Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose.
49 Apsolon POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Članak 10. stavak 4.– Predlaže se da se u obzir uzima zadnji zahtjev za potporu (prema datumu), a ne prvi. Naime, u slučaju nastanka promjene u projektu za vrijeme trajanja natječaj, a nakon što je podnesen prvi Zahtjev za potporu, logično je da korisnik ima mogućnost podnijeti novi zahtjev koji će se uzeti u obzir, a ne čekati Odluku o odobrenju projekta i prijavu promjene projekta. Navedeno dovodi do smanjenja opterećenja administracije djelatnika APPRRR-a i ubrzava proces odobravanja, provedbe i isplate projekata. Nije prihvaćen Od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu korisnik ima dovoljno vremena za pripremu kvalitetnog i potpunog zahtjeva za potporu te se u obzir uzima prvi odnosno najranije podneseni Zahtjev za potporu, a naknadno podneseni zahtjevi neće se razmatrati. Novim Pravilnikom uvedena je mogućnost izmjena/dopuna/obrazloženja isključivo na zahtjev Agencije za plaćanja.
50 Vanja Bralo POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Članak 10, stavak 4 Predlog je da ovo pravilo bude izmjenjeno te da se u obzir uzme posljednje podnesen zahtjev kako bi se korisnicima omogućile eventualne ispravke u dokumentaciji ili poslovnom planu. Kako se nekada dogode i trivijalne greške mišljenja sam da bi ova mogućnost poboljšala sami rezultat natječaja, u konačnici. Nije prihvaćen Od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu korisnik ima dovoljno vremena za pripremu kvalitetnog i potpunog zahtjeva za potporu te se u obzir uzima prvi odnosno najranije podneseni Zahtjev za potporu, a naknadno podneseni zahtjevi neće se razmatrati. Novim Pravilnikom uvedena je mogućnost izmjena/dopuna/obrazloženja isključivo na zahtjev Agencije za plaćanja.
51 GEORG d.o.o. POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Predlaže se da se u obzir uzima posljednji predani Zahtjev za potporu (poštom), kako bi korisnici potencijalno mogli ispraviti pogreške u Zahtjevu koje su naknadno primjetili, a za vrijeme trajanja natječaja. Nije prihvaćen Od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu korisnik ima dovoljno vremena za pripremu kvalitetnog i potpunog zahtjeva za potporu te se u obzir uzima prvi odnosno najranije podneseni Zahtjev za potporu, a naknadno podneseni zahtjevi neće se razmatrati. Novim Pravilnikom uvedena je mogućnost izmjena/dopuna/obrazloženja isključivo na zahtjev Agencije za plaćanja.
52 HGK POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Predlaže se ukidanje ograničenja kojim se daje mogućnost prijave na natječaj samo jednoj tvrtki iz povezanih poduzeća i u vezi s tim reformulacija odredbe stavka 3.: „Na jednom natječaju za isti tip operacije tvrtke partnerskih i povezanih poduzeća mogu podnijeti više zahtjeva za potporu, no ukupna potpora im je limitirana na na kumulativno dvostruki iznos redovne potpore propisane Natječajem.“ Obrazloženje: S obzirom da niti Uredba 1305/2013 niti Program ruralnog razvoja RH ne uvjetuju ograničenja za povezana poduzeća, držimo neopravdanim postavljanje uvjeta za sudjelovanje tvrtki na natječaju iz povezanih/partnerskih poduzeća na predloženi način. S obzirom na postojeću strukturu subjekata u Hrvatskoj koja pokazuje postojanje povezanih poduzeća, potrebno je omogućiti tvrtkama iz skupine povezanih/partnerskih društava koje se bave različitim djelatnostima i posluju neovisno duži niz godina, da se pojedinačno mogu javiti na jedan natječaj, svaki sa svojim projektom. Predlaže se ograničenje potpore na dvostruki iznos redovne max visine potpore. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
53 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Zašto se u članku 10. stavak d. Pravilnika za podmjeru 4.1. navodi da su predujmovi isplaćeni dobavljačima robe prihvatljivi troškovi, a u članku 9. stavak d. Pravilnika za podmjeru 4.2. toga nema odnosno može se zaključiti da su u podmjeri 4.1. predujmovi prihvatljiv trošak a u podmjeri 4.2. nisu? Molimo obrazloženje. Smatramo da je u članku 10. stavak 3. potrebno izmijeniti na način da se dozvoli partnerskim i povezanim poduzećima da se jave na natječaj sa više poduzeća (iz svoje grupacije) ali da tih više poduzeća mogu kumulativno dobiti potporu koja ne prelazi maksimalni iznos po jednom korisniku. Prihvaćen Članak 10. točka d) Pravilnika za podmjeru 4.1. je brisana, predujmovi nisu prihvatljiv trošak niti u jednoj od ove dvije podmjere.
54 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku točka 1. Prijedlog: Isti korisnik može biti i nositelj i partner na projektu, što je inače praksa u svim ostalim ESI fondovima. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju ili biti partner u jednom projektu na tom istom natječaju.
55 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Članak 10, stavak (3) – u slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3., stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan zahtjev za potporu - ograničenje sudjelovanja na jednom natječaju na najviše jedno društvo iz skupine povezanih treba ukinuti, jer takvo što ne propisuje niti jedna EU uredba; dapače, krovna uredba za ovu mjeru 1305/2013 ne spominje ograničenja za povezana poduzeća. Hrvatska je stvarnost da u strukturi prerađivačke industrije postoje trgovačka društva s desetljetnom tradicijom koja zapošljavaju veliki broj ljudi, otkupljivači su sirovina od manjih proizvođača te su nositelji razvoja prehrambeno-prerađivačkog sektora. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
56 Apsolon POGLAVLJE I., Opći troškovi Članak 12. stavak 2. točka b– Predlažemo povećati prihvatljivost naknade za konzultante, odnosno vratiti intenzitete kakvi su bili propisani prvim Pravilnikom. Smanjenje prihvatljivih naknada za konzultante dovodi do smanjenja kvalitete prijava te istovremeno do povećanja obujma posla u Agenciji. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
57 Paktor d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi Stavak 2. Točke a i b Ovim točkama dodatno se otežava položaj malih i velikih projekata. Projekti malih vrijednosti zbog niskog iznosa ulaganja, koji proizlazi iz niskog varijabilnog dijela, neće biti primamljivi konzultantima i takvi projekti teže će se realizirati baš kao i projekti većih vrijednosti zbog niskog fiksnog iznosa (gornje granice) ulaganja što će rezultirati lošijom strukturom projekata na natječaj. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
58 GEORG d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi (2) a. i b. Predlaže se povratak prihvatljivosti općih troškova na način kako je bilo definirano starim pravilnikom. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
59 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Opći troškovi U članku 12. stavak 2. točke a. i b. potrebno je u potpunosti ukinuti (prihvatljivost troškova pripreme poslovnog plana i troškove pripreme i/ili provedbe projekta) jer konzultanti previše zarađuju na pripremi i provedbi projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi Točka 2. Prijedlog: Ne ograničavati stavke po kategorijama troškova Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
61 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi Članak 12. st.2. i 3. – ovom odredbom, koja je predložena bez provedene dubinske analize, su dodatno penalizirani neovisni konzultanti kojima su smanjeni prihodi, za koje se pogrešno misli da lako i dobro zarađuju od konzultantskog posla. Budući da su neovisni konzultanti ionako izloženi nelojalnoj konkurenciji institucionalnih konzultanata, čiji rad se financira iz javnih izvora (razvojne agencije i sl.), dogodite će se daljnja otpuštanja radnika umjesto da se potakne razvoj konzultantske struke kao moguće produžene ruke Ministarstva na terenu. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
62 Apsolon POGLAVLJE I., Nematerijalni troškovi Članak 13.- Predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrste i edukacije povezane s Projektom Nije prihvaćen Edukacije povezane s materijalnim troškovima nisu prihvatljive u sklopu ove podmjere. Trošak edukacije prihvatljiv je u sklopu mjere 1 „Prijenos znanja i aktivnosti informiranja“.
63 GEORG d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Prijedlog izmjene: iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i rekonstrukcija i ili opremanje postojećih objekata za preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom Primljeno na znanje Navedeno je već prihvatljivo, u skladu sa sljedećim odredbama Pravilnika: „ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:“ (…) iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom“ (…)
64 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Članak 14., stavak 1, točka a, alineja x Predlažemo promjenu u “ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju proizvoda iz vlastite prerade krajnjem potrošaču”. Prihvatljiv trošak u ovoj operaciji treba biti ulaganje u građenje/opremanje objekata za prodaju i prezentaciju proizvoda iz vlastite prerade krajnjem potrošaču, bez obzira je li sirovina za preradu vlastita poljoprivredna proizvodnja ili se kupuje na tržištu. Bitno je da su proizvodi iz vlastite prerade i da se nalaze u Dodatku I Ugovora. Članak 14., stavak 4, stavak a.i. Potrebno je izbaciti riječi “biomasa i sunce” jer nema smisla ograničavati energiju iz obnovljivih izvora energije isključivo na biomasu i sunce. Prihvaćen 1.dio Poljoprivredni proizvod koji nastane preradom kod određenog korisnika smatra se njegovim vlastitim proizvodom, neovisno o tome da li je nastao iz sirovine iz vlastite poljoprivredne proizvodnje ili iz kupljene sirovine. 2. dio Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
65 Solar panel system d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Predlažemo dopunu točke (4) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.2 stavke i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom na način da prijedlog novog teksta glasi: i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom te baterijskim sustavom za pohranu proizvedene električne energije Nije prihvaćen Sukladno članku 14. stavak 7. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.
66 Paktor d.o.o. POGLAVLJE I., Neprihvatljivi troškovi Točka b Predlažemo da se porez na promet nekretninama premjesti iz članka 15. stavak (b) i uvrsti u prihvatljive nematerijalne troškove u članak 13. stavak (e) zbog neodjeljivosti ulaganja u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta koji su prihvatljivi materijalni troškovi. Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
67 Vanja Bralo POGLAVLJE I., Neprihvatljivi troškovi Članak 15, točka b Nejasno je zašto ne bi naknade i doprinosi bili prihvatljiv trošak. Prijedlog je da se ova točka uvrsti u prihvatljive troškove. Obrazloženje: Ako PDV jeste prihvatljiv trošak ukoliko korisnik nije obveznik PDV i isti mu nije povrativ tom logikom bi se trebale i naknade i davanja smatrati prihvatljivim troškom. Nije prihvaćen Naknade i doprinosi su neprihvatljiv trošak sukladno Programu ruralnog razvoja.
68 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Neprihvatljivi troškovi U članku 15. stavak b. predlažemo da se izbace (kao tzv. neprihvatljivi troškovi) propisane naknade i doprinosi, te da se uvrste u članak 14. kao prihvatljivi materijalni troškovi. Nije prihvaćen Naknade i doprinosi su neprihvatljiv trošak sukladno Programu ruralnog razvoja.
69 Apsolon POGLAVLJE II., Visina potpore Članak 16. stavak 4.– Podržavamo prijedlog te potičemo na ujednačen pristup prilikom cjelokupnog procesa obrade projekta (od Zahtjeva do finalne odluke o isplati). Dosadašnja praksa je pokazala da se prilikom obrada zahtjeva za isplatu koristi najniži tečaj, odnosno uspoređuju se tečajevi na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, na dan podnošenja Zahtjeva za isplatu i tečajevi na dan plaćanja pojedine tranše računa te se od svih navedenih tečaja uzima najniži za obračun kompletnog iznosa. Primljeno na znanje U članku 16. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.“ Dodan je stavak 5 koji glasi: „Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.“
70 Ana Černjul POGLAVLJE II., Visina potpore (3) Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR- predlaže se ukinuti ograničavajući iznos za početnike, s obzirom da duljina bavljenja nekom djelatnošću ne determinira ozbiljnost investitora, kvalitetu investicije, kao ni financijske, administrativne i ljudske kapacitete investitora. Smatramo da je obaveza dokazivanja financijskih kapaciteta za predfinanciranje ukupne infesticije vlasitim sredstvima ili putem bankovnih garancija, veće jamstvo ozbiljnosti projekta od samog proteka roka od upisa u registar. Nadalje, realan efekt ovog stavka je taj da će se ozbiljnije investicije u preradu prolongirati za godinu dana. Nije jasno na temelju koje sektorske analize je dokazano da potpore start-up poduzeću imaju manju društveno-ekonomsku korist od istog iznosa potpore postojećem poduzeću. (Agrokor?!), da bi se iz tog razloga trebalo početnike ograničavati iznosima. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je ograničenje javne potpore za početnike.
71 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Visina potpore U članku 16. (visina potpore) potrebno je Pravilnikom definirati najnižu i najvišu vrijednost potpore po projektu kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se vrijednost potpore definira natječajem. Nije prihvaćen Člankom 16. definirane su najviše i najniže moguće vrijednosti potpore po projektu, a točni iznosi bit će propisani pojedinim natječajem.
72 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE II., Visina potpore Poglavlje III – Potpora, čl. 16, st 3. „NAJVIŠA VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTU ZA POČETNIKE MOŽE IZNOSITI DO 200.000,00 EUR-a“. Svođenjem potpore za "početnike", tj. start up poduzeća u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda na svega 10% od najviše moguće potpore od 2.000.000,00 eura (namjenjene korisnicima koji se bave preradom dulje od 2 godine i upisani su u Upisnih poljoprivrednika dulje od 1 godine), neopravdano diskvalificiramo "start up" poduzeća koja namjeravaju pokrenuti ozbiljnije investicije ciklus u izgradnju i opremanje pogona za preradu, koji bi generirali novu, direktnu i indirektnu, zaposlenost. U ozbiljnijim projektima potpora od 200.000 eura jedva može pokriti troškove projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je ograničenje javne potpore za početnike.
73 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POGLAVLJE II., Visina potpore Najniža i najviša vrijednost potpore mora biti propisana Pravilnikom. Nije prihvaćen Člankom 16. definirane su najviše i najniže moguće vrijednosti potpore po projektu, a točni iznosi bit će propisani pojedinim natječajem.
74 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Visina potpore Članak 16., stavak (2) – najniža i najviša vrijednost potpore - nedopustivo je da najviša i najniža vrijednost potpore budu propisane tek natječajem. To su elementi koje treba sadržavati Pravilnik. Prihvaćen Člankom 16. definirane su najviše i najniže moguće vrijednosti potpore po projektu, a točni iznosi bit će propisani pojedinim natječajem.
75 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Potrebno je vratiti prioritetne sektore. Uzme li se u ozbir činjenica da primarnim poljoprivrednim proizvodima u RH kontinutirano nedostaje dodane vrijednosti, a koja raste proporcionalno stupnju prerađenosti proizvoda, najviša vrijednost potpore ostaje daleko nedostatna za postizanje nacionalne konkurentnosti u sektoru poljoprivrednih proizvoda. Početnik u preradi mogu biti PG koja imaju dugogodišnje iskustvo u primarnoj proizvodnji, drugačije definirati ili maknuti. Usporedbom maksimalnih iznosa potpore postojećih prerađivača s iskustvom u djelatnosti, te „početnika“ vidljiva je značajna devijacija u iznosima potpore u korist prerađivača početnika u odnosu na postojeće prerađivače. Teško je i zamisliti da početnik, dakle, poljoprivredno gospodarstvo/poljoprivrednik bez iskustva u preradi bilo kojeg od poljoprivrednih proizvoda ima kapacitet apsorbirati maksimalan iznos potpore, te pri tome biti uspješan u tržišnom nastupu s tim proizvodom. Ipak, s obzirom na kontinuirani neodostatak dodane vrijednosti primarnih poljoprivrednih proizvoda u RH, diobe i dodatna uvjetovanja investitorima nametnuta ovim prijedlogom Pravilnika prerađivačkoj djelatnosti nisu produktivna, već upravo suprotno. Unaprijed postavljajući kriterij u kojemu se potiče osnivanje novih prerada, a ne povećanje uspješnosti postojećih uz paralelno poticanje širenju krugu prerađivača, doći će do sljedećih scenarija: a) Postojeći prerađivači neće moći razviti planirano povećanje sposobnosti/uspješnosti nastupa na zajedničkom tržištu zbog umanjenog iznosa potpore. Ne treba zanemaritii činjenicu da su brojni prerađivači pripremili investicije u skladu s pravilima koja su u skladu s važećim Pravilnikom, a isti se u danom trenutku mijenja. Time se direktno uskraćuje plansko povećanje konkurentosti hrvatske poljoprivrede kroz investicijski ciklus postojećih prerađivača. Nastavno na to, doći će do pada investicija u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda što će se u konačnici reflektirati na poljoprivredne proizvođače i na mogući dodani pad poljoprivredne proizvodnje na nacionalnoj razini. b) Prerađivači početnici nužno ne moraju imati mogućnost povlačenja maksimalnog iznosa potpore. No, u situaciju u kojoj se trenutno nalazi prerada poljoprivrednih proizvoda u RH, takva su uvjetovanja nepotrebna i štetna. Primjerice, priprema li poljoprivredno gospodarstvo duži niz godina investiciju kroz sve njezine aspekte (proizvodnja, financiranje, nastup na tržištu), a pritom nije prerađivač, nema mogućnosti primiti maksimalan iznos potpore iako za to realno ne postoje osnove. Navedno će djelovati u smjeru obeshrabrivanja investicija i poduzetničke proaktivnosti među postojećim primarnim poljoprivrednim proizvođačima, a posljedičnoj i do smanjenja investicija i stagnacije produktivnosti poljoprivrede na razini RH. Sukladno navedenome, dioba prerađivača na početnike i postojeće prerađivače ne slijedi potrebe hrvatske poljoprivrede, umanjuje njezine realne mogućnosti i u konačnici neće polučiti rezultate koji su neopohodni za razvoj postojeće situacije. Potrebno je povećati maksimalne iznose potpore, te ukloniti diobu na početnike i postojeće prerađivače. Svaku prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda, a koja za rezultat ima povećanje konkuretnosti, zapošljavanja i boljitka poljoprivrede na nacionalnoj razini treba poticati, a ne administrativno ograničavati. Jedina dioba koju bi trebalo pratiti je ona koja preradu dijeli na prioritetne sektore, a kojom bi se još efikasnije djelovalo u smjeru ispunjavanja ciljeva Programa ruralnog razvoja. Djelomično prihvaćen Prioritetni sektori definirani su Programom ruralnog razvoja. Pojam „početnik“ izmijenjen je te sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine“.
76 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Intenzitet potpore U članku 17. (intenzitet potpore) potrebno je Pravilnikom definirati mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se definira natječajem. Nije prihvaćen Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Mogućnost smanjenja intenziteta potpore moguća je sukladno Programu ruralnog razvoja.
77 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Članak 17., stavak (1) – intenzitet potpore – ne treba stajati najviše 50%, već 50%; ukoliko se razmišlja i o drugim mogućnostima, to je potrebno navesti u Pravilniku jasno definirajući što se predviđa. Nije prihvaćen Intenzitet potpore u članku 17. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Mogućnost smanjenja intenziteta potpore moguća je sukladno Programu ruralnog razvoja.
78 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Kriteriji odabira U članku 18. (kriterij odabira) potrebno je Pravilnikom definirati kriterij odabira kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se kriterij odabira definira natječajem. Također je važno da kod kriterija odabira bude što više “razreda bodovanja” kako se ne bi desilo da velik broj projekata ima isti broj bodova (potrebno je kriterijima bodovanja postići veću diferenciranost između projekata). Članak 18, stavak 1 U Programu ruralnog razvoja napisano je da se kriteriji odabira primjenjuju za prihvatljive projekte (ne na sve Zahtjeve za potporu) i da će biti definirani Pravilnikom (ne da su sastavni dio natječaja). „The selection criteria for the eligible projects, will be laid down in the Ordinance based on the following principles in order to achieve objectives set under this type of operation:…” Nije prihvaćen Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja. Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
79 Vlasta Ranogajec POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba - Kako kriteriji nisu propisani u Nacrtima prijedloga oba pravilnika ( i za mjeru 4.1. i 4.2.) a u odnosu na ono što sam čula na jučerašnjim radionicama, skrećem pažnju na jedna detalj. Specifičnost je Grada Zagreba broj od 6000 poljoprivrednika od kojih 1/3 procjenjujemo da imaju sjedište u Zagrebu, a proizvodnjom se bave širom Hrvatske. U ime svih onih OPG-a koji proizvodnju imaju izvan Grada Zagreba slobodna sam primijetiti da nikako nije opravdano kod OPG-a gledati sjedište, a kod pravnih osoba mjesto ulaganja ( ako sam dobro shvatila pomoćnika ministra, koji se posebno osvrnuo na Grad Zagreb). Naime, Grad Zagreb u sklopu svojih potpora sredstva dodjeljuje poljoprivrednicima sa sjedištem u Zagrebu te proizvodnjom u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Svi preostali ne mogu dobiti sredstva. Kada bi se dakle kod OPG-a prema sjedištu uzimao indeks razvijenosti, njihov bi indeks bio visok jer im je sjedište u Zagrebu bez obzira što ulažu npr. u Slavoniji. Argumenti vezano uz plaćanje obveza prireza i poreza Gradu Zagrebu u tim slučajevima nažalost ne stoje, jer bi za njih trebalo provesti temeljnu analizu koliko je to zagrebačkih poljoprivrednika u sustavu RPO-a ( iz iskustva provedbe deminimis potpora još uvijek je značajniji broj onih koji tvrde da su im primici od poljoprivrede manji od 80.500,00 kn, posluju dakle izvan RPO-a i ne plaćaju porez ni državi ni gradu).Zbog svog sjedišta ne mogu participirati u mjerama potpore JLS tamo gdje žele ulagati, jer ima gotovo sve propisuju ili upućuju da spadaju u Zagreb,a kada bi ih Zagreb financirao to bi značilo da građani Zagreba financiraju poljoprivredu širom Hrvatske ( što bi s osnova tržišta možda bilo opravdano, ali je problem osiguravanja proračunskih sredstava kao i ljudskih potencijala za provedbu). Osim toga ne stoji tvrdnja da su oni proračunski primitak Zagreba, jer istovremeno npr. komunalni doprinos i komunalnu naknadu plaćaju prema lokaciji ulaganja, u tom je dakle slučaju riječ o proračunskom prihodu JLS gdje se odvija ulaganje i ono je apsulutno obavezno ( nema oslobođenja kao kod ulaska u RPO). Također tamo donose novu vrijednost i eventualno zapošljavaju ljude. Stoga predlažem da se u kriterijima obavezno izjednači da se indeks razvijenosti bez obzira na oblik poslovanja ( OPG, tvrtka, obrt) određuje prema mjestu ulaganja. Ovaj prijedlog se odnosi na obje mjere 4.1. i 4.2. . Također predlažemo da se puno detaljnije razrade kriteriji u odnosu na to je li primarna poljoprivreda nekome osnovna djelatnost, koliko se dugo njome bavi, kakvu školsku spremu ili druga znanja može pokazati, je li zapošljavao ljude ( kod OPG--a ne treba to biti obaveza,ali po mom mišljenju treba bodovati ako je OPG i sezonski zapošljava), bavi li se dopunskim djelatnostima (OPG), je li uključen u programe kvalitete, ima li ugovorno tržište za svoj proizvod. Prihvaćen U kriterijima odabira indeks razvijenosti vrednuje se prema mjestu ulaganja neovisno o obliku poslovanja.
80 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji i bodovna lista trebaju biti dio ovog pravilnika jer su iznimno bitni elementi. Predlažemo dopunu pravilnika i ponovno stavljanje na javnu raspravu. Nije prihvaćen Pravilnik neće ići ponovno u e-savjetovanje, sadrži sve potrebne komponente.
81 Vlasta Ranogajec POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji bi morali biti sastavnim dijelom Pravilnika. Nije prihvaćen Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
82 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji odabira moraju biti propisani Pravilnikom da se ne dogodi da potencijalni korisnici pripreme potrebnu dokumentaciju, a nemaju na kraju mogućnost aplicirati projekt. Nije prihvaćen Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
83 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Članak 18., stavak (1) – kriteriji odabira – kriterije odabira treba navesti uz Pravilnik, a ne uz natječaj. Ovakav pristup onemogućava adekvatnu pripremu ulaganja koja se namjerava prijaviti za bespovratna sredstva potpore. Nije prihvaćen Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
84 HGK POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja stavak 4. - Ukoliko je uopće potrebno nabrajati što sve natječaj sadržava, potrebno je dodati stavku "sredstva raspoloživa za dodjelu potpore po natječaju" Predlaže se brisanje točki b., c. i d. stavka 6. Obrazloženje: S obzirom da je Agencija za plaćanja akreditirano tijelo za provedbu mjera ruralnog razvoja, "službeno" mjesto objave natječaja trebalo bi biti samo ono od Agencije. Ostale "zainteresirane" institucije mogu na svojim mrežnim stranicama staviti poveznicu na natječaje koji se oglašavaju na stranici Agencije, a kako ne bi došlo do zbrke i pružanja neažurnih informacija korisnicima (što bi moglo imati pravne posljedice). Djelomično prihvaćen Članak 19. stavak 4. točka a) dopunjena je te sada glasi: „a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja“ Članak 20. stavak 6. izmijenjen je te sada glasi: “ Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja - www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede - www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova - www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja - www.ruralnirazvoj.hr.“
85 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja U članku 19. predlažemo da Pravilnikom propiše minimalni rok od 60 dana koliko mora proteći između objave natječaja i otvaranja AGRONET-a za podnošenje Zahtjeva za potporu. PITANJE: U članku 19. stavak 1. definirano je da “natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanje” dok je u člancima 17., 18. i 19. definirano da će visina potpore, intenzitet potpore i kriterij odabira biti definiran natječajem. To znači da će Agencija za plaćanje definirate potpore i kriterij odabira? Pa zar nije Ministarstvo poljoprivrede upravljačko tijelo, a Agencija samo provedbeno tijelo? Sada se Agencija pretvara i u upravljačko i u provedbeno tijelo. Djelomično prihvaćen U članak 19. dodan je stavak 2. „Podnošenje zahtjeva za potporu neće početi danom objave natječaja, već će se korisnicima ostaviti primjeren rok za pripremu zahtjeva za potporu.“
86 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja Članak 19., stavak (2) – ograničenje natječaja po sektorima, vrsti i veličini korisnika i sl. – ukoliko se razmišlja o ovakvom pristupu, trebalo bi najmanje objaviti godišnji plan raspisivanja natječaja, ne samo po operaciji, već i po kriterijima ograničenja Članak 19., stavak (4) – pokazatelji – pokazatelji uspješnosti provedbe ulaganja trebaju biti dio Pravilnika, jer se oni ne bi smjeli mijenjati sa svakim natječajem. Radi se o pokazateljima kojima dokazujemo ostvarenje strateških ciljeva ulaganja, što treba proizlaziti iz samog Programa ruralnog razvoja. Djelomično prihvaćen Plan objave natječaja za 2017.godinu je objavljen na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr). Sukladno novom Pravilniku moguća je i objava većeg broja natječaja sukladno članku 19. stavak 2. Pravilnika. Pokazatelji provedbe projekta mjere se na razini pojedinačnog projekta i korisnik mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u zahtjevu za potporu. Definiranjem pokazatelja u Pravilniku dovelo bi se korisnike u nepovoljan položaj jer bi moguće izmjene zakonodavstva ili opće ekonomske situacije utjecati na ostvarenje pokazatelja.
87 Paktor d.o.o. POGLAVLJE I., Izmjena i ispravak natječaja Stavak 1. Izmjene i ispravak natječaja za vrijeme njegovog trajanja ne stavljaju korisnike u ravnopravan položaj što bi se svakako trebalo izbjeći. Prihvaćen Članak 20. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.“
88 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Izmjena i ispravak natječaja Članak 20. stavak 1. potrebno je izmjeniti na način da su uvrsti sljedeća formulacija “Natječaj je moguće izmjeniti najkasnije 15 prije datuma kada je omogućeno AGRONET-om podnošenje Zahtjeva za potporu. Sadašnja formulacija je toliko loša i pravno neodrživa da nije vrijedna komentara. Djelomično prihvaćen Članak 20. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.“
89 Vlasta Ranogajec POGLAVLJE I., Izmjena i ispravak natječaja Natječaj se ne bi smio mijenjati za njegovog trajanja, jer dovodi u nepovoljnu situaciju korisnike koji su predali prijeva prije izmjene. Djelomično prihvaćen Članak 20. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.“
90 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Izmjena i ispravak natječaja Članak 20. – Izmjene i ispravak natječaja – izmjene natječaja nakon njegova raspisivanja idu na štetu korisnika. Izmjene bi trebalo dozvoliti samo radi usklađivanja sa eventualno izmijenjenim zakonskim propisima i nikako ne na štetu korisnika. Djelomično prihvaćen Članak 20. stavak 1. izmijenjen je te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.“
91 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Poništenje natječaja U članku 21. (poništenje natječaja) potrebno je definirati koji je zadnji rok kada se natječaj može poništiti. Predlažemo da to bude prije izdavanja konačnih Odluka o dodjeli sredstava. Prihvaćen Članak 21. stavak 1. nadopunjen je te sada glasi: „Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima: (…)“
92 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Načela provedbe postupka dodjele potpore U članku 22. potrebno je dodati načelo nediskriminacije po organizacijskom obliku. Primljeno na znanje Pravilnik je izmijenjen sukladno primjedbama na e-savjetovanju te ova primjedba više nije primjenjiva.
93 Upitnik POGLAVLJE II., Postupak dodjele potpore Ostaviti dovoljno vremena za provedbe postupka nabave Primljeno na znanje Rok u kojemu je potrebno provesti postupak nabave bit će propisan natječajem, a korisniku je u interesu da dokumentaciju dostavi što ranije jer time utječe na ukupno trajanje obrade vlastitog zahtjeva za potporu.
94 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Postupak dodjele potpore Članak 23. Osim što predloženi sustav nije u skladu s Programom ruralnog razvoja u kojem je navedeno da će se kriteriji odabira primjenjivati za prihvatljive projekte, smatramo da izmjena sustava podnošenja Zahtjeva za potporu nije dovoljno dobro analizirana i da će uzrokovati velike probleme u pripremi i obradi projekata te u konačnici utjecati na trošenje (isplatu) sredstava u narednim godinama. Nije jasno što se htjelo postići takvom izmjenom, pozitivan pomak nije vidljiv, a predloženi sustav će imati puno negativnih posljedica, kao što su: - Podnošenje zahtjeva za potporu u kojima će većina korisnika tražiti maksimalne bodove - Iznosi prijavljenih projekata biti će puno veći od realnog, obzirom da se u prvoj fazi neće prikupljati ponude - Ugovaranje neprihvatljivih projekata (prihvatljivost projekta iz članka 6. nije provjerena u fazi prije ugovaranja):  neki projekti neće biti financijski i ekonomski održivi, jer će se poslovni plan pripremati u fazi II  neki od projekata neće moći ishoditi građevinsku dozvolu, jer glavni projekt u početku neće biti dobro pripremljen ili uopće neće biti pripremljen  neki od projekata neće moći u kasnijoj fazi dokazati da nemaju negativan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu  Prethodno navedeno rezultirat će izdavanjem Odluka o dodjeli sredstava puno manjeg iznosa od inicijalno alociranih sredstava po pojedinom natječaju. Tko će tada biti odgovoran za sramotno malo povlačenje sredstava iz EU proračuna? Korisnici koji nisu dovoljno kvalitetno pripremili projekte ili, možda ipak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja, koji su ovako postavljenim sustavom odbili kvalitetno pripremljene projekte zbog nedostatka sredstava, a ugovorili nepripremljene projekte, bez provjere prihvatljivosti projekta/troškova. Predlažemo da Agencija za plaćanja formalizira (kroz Pravilnik), način na koji je dosad obrađivala prijave. Niti dosad se nije provjeravala prihvatljivost projekata i korisnika za zahtjeve koji su bili ispod crte raspoloživih sredstava + rezerva. Najvažnije je u cijelom procesu je napraviti realan i koordiniran plan raspisivanja natječaja, kako se ne bi događalo da zaprimljeni zahtjevi za potporu stoje u Agenciji godinu dana i ne obrađuju se. To se momentalno događa s mjerom 8 i 7, za koje su natječaji raspisani prošle godine. Primjerice Ministarstvo poljoprivrede najavljuje novi natječaj za TO 7.2.1. za 4 mjeseca, a zahtjeve za potporu iz prethodnog natječaja Agencija još nije počela obrađivati. Iskustvo pokazuje, da je Agencija relativno brzo obradila zahtjeve za potporu iz dva sektorska natječaja za TO 4.1.1. od momenta kad su ih počeli obrađivati (nažalost godinu dana od raspisanih natječaja), naravno, jer su morali prvo završiti obradu prijava iz prvog natječaja. Iz navedenog proizlazi da je ključni problem u nedovoljnoj/nikakvoj koordinaciji između Ministarstva i Agencije te lošoj organizaciji posla, a ne u postavljenom sustavu. Primljeno na znanje Postupak podnošenja zahtjeva za potporu i postupak obrade zaprimljenih zahtjeva za potporu bit će propisan natječajem.
95 Apsolon ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Članak 25. stavak 1.– Predlažemo uvrštavanje odredbe kojom će se definirati da će se u tekstu Natječaja odrediti točan postotak uvećanja iznosa koji će se ugovoriti po istom Natječaju. Nije prihvaćen Postotak zahtjeva koji će se administrativno kontrolirati ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva za potporu i visini tražene potpore.
96 Kristijan Mavrek ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu U članku 25. potrebno je izbaciti tzv. “factor vremena” odnosno kada je netko prijavio projekt. Predlažemo da se u slučaju jednakom broja bodova prednost daje korisniku koji je dulje u upisniku ili koji je dulje registriran za preradu proizvoda. “Faktor vremena” otvara previše mogućnosti manipulacije. Također je potrebno u članku 25. definirati koji rok ima Agencija za plaćanje za formiranje rang liste. Nije prihvaćen Vrijeme koje je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednika nije relevantno kao osnovni kriterij po kojem bi se jednom korisniku dala dodatna prednost pred drugim korisnikom u slučaju istog broja bodova, jer se dužina poslovanja korisnika već boduje unutar kriterija odabira i korisnik time ostvaruje dodatne bodove. Rang lista bit će definirana nakon donošenja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a prije sklapanja ugovora o financiranju, u roku koji će osigurati da se cijeli postupak dodjele potpore provede u roku od 120 dana.
97 Agrokor d.d. ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Članak 25., stavak (2) – prednost na rang listi – smatramo da je neprikladno kao kriterij rangiranja korisnika u skupini sa istim brojem bodova koristiti išta osim vremena predaje prijave. Preferiranje pojedinog kriterija odabira treba se riješiti dodjelom većeg broja bodova takvom kriteriju. Nije prihvaćen Članak 25. stavak 2. nadopunjen je te sada glasi: „Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.“
98 HGK ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore Potrebno je definirati rokove za izdavanje dokumenata predviđenih u I fazi postupka Nije prihvaćen Agencija za plaćanja ima rok od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava do donošenja Odluka o dodjeli sredstava.
99 Apsolon ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore Članak 30. – Predlažemo propisivanje maksimalno dozvoljenog umanjenja troškova iz Ugovora u odnosu na Odluku kako bi se spriječilo napuhavanje troškova u Zahtjevima i kasnije odustajanje od istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Kristijan Mavrek ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore U članku 30. predlažemo da se briše stavak 1. (Agencija za plaćanje će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte…) jer se već u stavku 3. istog članka otvara mogućnost Agenciji za plaćanje da od Ministarstva poljoprivrede zatraži produljenje tog roka. Onda nema smisla stavljati rokove ako se sve može produžiti (po potrebi). Nije prihvaćen Produljenje roka moguće je samo u opravdanim slučajevima (neočekivani događaji, nepredviđene situacije, i viša sila), koji se ne mogu predvidjeti.
101 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE III., Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova čl. 32. st. 13. - riječi "poljoprivrednom proizvodnjom" zamjeniti riječju "preradom" Prihvaćen Prihvaća se.
102 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE III., Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova Čl. 23. st.3. t.a - "nositelj/odgovorna osoba ima registriranu djelatnost prerade za djelatnost kojom se počinje baviti" - ova odredba nema nikakvog smisla. Registriranu djelatnost može imati pravna osoba, a od odgovorne osobe se može tražiti stručna osposobljenost ili eventualno neka druga kvalifikacija. Prihvaćen Prihvaća se, brisano.
103 HGK POGLAVLJE III., Ostvarenje pokazatelja Sadržaj uputa koje se spominju trebale bi biti sastavni dio pravilnika, s obzirom na posljedice koje se predviđaju za neispunjavanje ciljeva predviđenih poslovnim planom. Nije prihvaćen Pokazatelji provedbe projekta mjere se na razini pojedinačnog projekta i korisnik mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u zahtjevu za potporu. Natječajem će biti propisan način određivanja financijskih korekcija, a natječaji će se objavljivati najmanje mjesec dana prije početka podnošenja zahtjeva za potporu.
104 Kristijan Mavrek POGLAVLJE III., Ostvarenje pokazatelja Članak 33. Pokazatelji su novost u odnosu na prethodni Pravilnik i Program ruralnog razvoja, stoga bi trebali biti definirani Pravilnikom. Samim tim, što su predviđene financijske korekcije te povrat sredstava u skladu s Uputama?! Kakvu pravnu snagu imaju Upute? Ukoliko će pokazatelji biti ekonomski ili financijski, kako će se isti definirati unutar Zahtjeva za potporu, bez poslovnog plana i ponuda (točnog iznosa investicije)? Pod pretpostavkom da se radi o financijskim pokazateljima (iz ovog Pravilnika to nije jasno), je li napravljena analiza kako će neostvarivanje pokazatelja utjecati na utrošak (isplatu i povrat) odobrenih sredstava, vodeći računa da se radi o djelatnostima (poljoprivredi i preradi) u kojima cijena proizvoda na tržištu izrazito fluktuira? Djelomično prihvaćen Članak 33. stavak 3 . izmijenjen je te sada glasi: „U slučaju ostvarenja najmanje 80,00% zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari manje od 79,99% zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja može korisniku odrediti financijsku korekciju sukladno uputama iz stavka 2. ovoga članka.“
105 Kristijan Mavrek POGLAVLJE III., Isplata potpore U članku 34. (isplata potpore) potrebno je Pravilnikom definirati način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu. Predlažemo izmjenu i dopunu stavka: „Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva za isplatu, što ne uključuje vrijeme potrebno za dopunu dokumentacije.“ Naime, dosadašnje iskustvo je pokazalo da Agenciji treba nekoliko mjeseci da počne s obradom Zahtjeva za isplatu, pa zahtjev za dopunu pošalje primjerice tek za 5 mjeseci, a kako nikad nisu jasno bili propisani dokumenti potrebni za isplatu, uvijek postoji dopuna. Prihvaćen Članak 34. stavak 2. izmijenjen je te sada glasi: „Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama, i to: a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate b) kod ulaganja u građenje objekata do 4 rate.“ Prihvaća se prijedlog na način da je stavak 10. izmijenjen te sada glasi: “Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava vrijeme potrebno za dopunu dokumentacije.“
106 Agrokor d.d. POGLAVLJE III., Isplata potpore Članak 34. – isplata potpore – osim predujma potrebno je definirati mogući broj rata plaćanja. Posebno treba povesti računa o zadnjem iznosu koji je moguće zatražiti najkasnije do 1.9.2023. godine ukoliko postoje višegodišnji ugovori o financijskom leasingu. Prihvaćen Članak 35. stavak 2. izmijenjen je te sada glasi: „Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama, i to: a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate b) kod ulaganja u građenje objekata do 4 rate.“
107 HGK POGLAVLJE III., Povrat sredstava Odredbu stavka 3. potrebno je preformulirati, a kako bi se izbjegle pogreške koje mogu prouzročiti velike troškove za korisnika. Smatramo da je bolje da rok za povrat sredstava iz stavka 1.ovog članka počinje od dana dostave odluke korisniku odnosno od dana odluke Povjerenstva za prigovore. Nije prihvaćen Upravljačko tijelo mora voditi računa o zaštiti financijskih interesa EU.
108 Kristijan Mavrek POGLAVLJE IV., Izjavljivanje prigovora U članku 37. potrebno je dopustiti mogućnost dolaska korisnika ili predstavnika na povjerenstvo za prigovore kako bi usmeno prezentirao svoj prigovor kad već Agencija za plaćanje na sjednicama Povjerenstva ima mogućnost usmene prezentacije zašto je neki Zahtjev za potporu odbačen i sl. Iako se najavljivalo da će korisnik imati pravnu zaštitu, na način da će moći pokrenuti upravni spor, vidljivo je kako se od navedenog odustalo. Dosadašnje Povjerenstvo nije bilo ni neovisno ni transparentno, niti je odlučivalo na način propisan Programom ruralnog razvoja. U istim slučajevima donosilo je različite odluke, a iste ponekad nisu bile u skladu s Pravilnikom i Natječajem. Stoga tražimo da se korisniku omogući pravna zaštita. Kako Odluka iz članka 37, stavka 12, može biti izvršna, kad se izvršnost kao termin primjenjuje na upravne akte? Jesu li odluke iz ovog Pravilnika upravni akti? Nije prihvaćen Sjednice Povjerenstva za prigovore održavat će se bez prisutnosti korisnika i djelatnika Agencije za plaćanja. Agencija za plaćanja dostavit će Povjerenstvu samo pisano očitovanje na prigovor. Sukladno Zakonu o poljoprivredi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti te nije moguće pokrenuti upravni spor. Ministarstvo poljoprivrede osigurava provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013.