Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski pravni centar POMOĆ I ZAŠTITA, Članak 14. Stavak 4 Članka 14 kaže da osoba gubi status žrtve ako svojim ponašanjem ugrožava rad skloništa. U takvim slučajevima žrtvi se može organizirati alternativni smještaj, ali joj se ne smije oduzimati zakonski status žrtve. Prihvaćen Članak 66 Zakona o strancima navodi da osoba gubi pravo na pomoć i zaštitu ako je iskaz temeljila na lažnim činjenicama, ako su prestale okolnosti radi kojih je ostvarila pravo na pomoć i zaštitu ili ako se ponaša suprotno pravilima utvrđenim programom pomoći i zaštite. Imajući u vidu navedenu odredbu, ponašanje koje dovodi u opasnost tajnost skloništa te sigurnost ostalih žrtava trgovanja ljudima zasigurno predstavlja ponašanje suprotno pravilima programa pomoći i zaštite.
2 Hrvatski pravni centar MOBILNI TIM, Članak 11. Ovim se člankom trošak izlaska na teren prebacuje na institucije/tijela iz kojih dolaze članovi mobilnih timova. Ranije je ove rtoškove pokrivalo ministarstvo zaduženo za poslove socijalne skrbi. Smatramo da bi troškove članova mobilnih timova iz redova organizacija civilnog društva trebao pokrivati ULJPPNM kao nacionalno kooridnacijsko tijelo koje ih i postavlja. U suprotnom, organizcije civilnog društva će u stvarnosti biti isključene iz sudjelovanja u mobilnim timovima. Prihvaćen Primljeno na znanje.
3 Hrvatski pravni centar MOBILNI TIM, Članak 9. Obrazac informiranosti žrtve, ako je dio ovom Protokola, je trebao biti također predočen ovdje. U načelu, on bi mogao predstavljati dobru ideju, ako bi žrtva imala koga kasnije pitati za dodatna pojašnjenja. Prihvaćen Obrazac jest predočen uz Protokol, te se nalazi unutar aplikacije e-savjetovanja na lijevoj strani pod „ostali dokumenti“.
4 Hrvatski pravni centar MOBILNI TIM, Članak 8. Ovaj dokument smanjuje minimalni broj članova mobilnih imova uključenih u identifikaciju sa 2 na 1. To ne smatramo dobrim rješenjem. Naime, mobilni timovi su s razlogom zamišljeni kao multidisciplinarni, što znači da bi u njima trebali biti u načelu zastupljeni svi predviđeni profili. Nadalje, a u kontekstu štednje, može se očekivati da će u stvarnosti svaki put biti pozivana samo po jedna osoba, i to najvjerojatnije iz organizacija za koju nije potrebno osiguravati dodatna sredstva, dok bi predstavnici organizacija civilnog društva u praksi bili isključeni. Od članova nekoliko mobilnih timova iz organizacija civilnog društva smo čuli da u posljednje dvije do tri godine nisu pozivani na teren, osim u slučajevima u kojima su žrtve bila djeca. Prihvaćen Navedeno smanjivanje broja članova mobilnog tima direktni je zahtjev upravo organizacija civilnog društva unutar radne skupine te predstavlja odgovor na situaciju na terenu.
5 Hrvatski pravni centar MOBILNI TIM, Članak 7. Budući da dionici sustava izvještavaju o mogućim problemima u koordinaciji na županijskoj razini između mobilnih timova i koordinatora za trgovanje ljudima u MUP-u, Centru za socijalnu skrb na županijskoj razini, te koordinatorima za ljudska prava, možda bi u ovom Protokolu moglo biti definirano kako se ta koordinacija obavlja i što su obveze dionika. Pri tome treba uzeti u obzir najavljene reforme organizacijskog ustroja Policije, ali i sustavna socijalne skrbi. Prihvaćen Primljeno na znanje.
6 Hrvatski pravni centar MOBILNI TIM, Članak 5. Smatramo korisnim to što su sada pobrojani prvi oblici pomoći. Međutim, smatramo da bi među njima svakako trebala biti i primarna pravna pomoć, jer međunarodni dokumenti kažu da bi pravno savjetovanje trebalo biti dostupno žrtvama trgovanja ljudima neodložno. Prihvaćen Primljeno na znanje.
7 Hrvatski pravni centar NACRT , 4. Ukoliko je žrtva dijete, o prihvaćanju programa pomoći i zaštite, uz prethodno izraženo mišljenje djeteta, odlučit će skrbnik uz suglasnost centra za socijalnu skrb u roku od 90 dana od dana identifikacije. U točki 5 Članka 4 se navodi što obuhvaća program pomoći i zaštite, što bi značilo da je to dostupno samo osobama koje su u roku od 60 dana prihvatile pomoć i zaštitu. Međutim, ako žrtva samom identifikacijom dobiva status žrtve, tada bi ovaj program trebao po konvencijama biti dostupan odmah. Kontradiktorna izjava se može pronaći u Članku 15, gdje stoji da je ova pomoć dostupna u prihvatnom centru, do odluke o prihvaćanju pomoći i zaštite. Potrebno je pojasniti od kada je program pomoći dostupan žrtvi: mi smatramo da bi svakako trebao biti dostupan odmah po identifikaciji. Prihvaćen Odmah po identifikaciji žrtvi su dostupni prvi oblici pomoći i zaštite navedeni u članku 5. Sukladno Konvenciji unutar perioda oporavka i razmišljanja koji traje 60 dana za odraslu žrtvu trgovanja ljudima (Republika Hrvatska dakle predviđa period veći od Konvencijom o borbi protiv trgovanja ljudima predviđenih minimalno 30 dana), te 90 dana ukoliko je žrtva dijete, žrtva može odlučiti da li želi surađivati sa nadležnim institucijama te joj je unutar tog perioda zajamčen boravak na teritoriju države članice. U Republici Hrvatskoj sustav ide i dalje od odredaba Konvencije u zaštiti žrtava te ne veže suradnju sa nadležnim institucijama uz dozvolu boravka na teritoriju RH. Također, vezano uz sustav pomoći i zaštite, odmah po identifikaciji žrtvi su dostupni oblici pomoći i zaštite međutim dano joj ej vrijeme od 60 odnosno 90 dana da odluči da li želi biti dio nacionalnog sustava pomoći i zaštite. Neke od žrtava ne žele sudjelovati u ponuđenom programu pomoći i zaštite te sustav respektira njihov stav i odluku.
8 Hrvatski pravni centar IDENTIFIKACIJA ŽRTVE, Članak 3. Potrebno je objasniti tko su koordinatori mobilinih timova, odnosno koja je njihova funkcija. Prihvaćen Obveze koordinatora mobilnog tima taksativno su navedene u članku 10. ovog Protokola
9 Hrvatski pravni centar IDENTIFIKACIJA ŽRTVE, Članak 2. Pozdravljamo novouvedenu mogućnost da Operativni tim dodijeli žrtve status, jer se time omogućava da žrtva bude identificirana i naknadno, i ako je identificirana od strane drugih aktera osim MUP-a. Smatramo da bi svaka identificirana žrtva trebala dobiti pisanu potvrdu o svojem statusu. Budući je praksa pokazala da žrtve imaju teškoća u rješavanju svojih statusnih problema (izvan kaznenog postupka im se često ne priznaju prava koja kao žrtve trgovanja imaju), bilo bi korisno kada bi njihova prava, izvori tih prava, i kontakt u Uredu Koordinatora bili također navedeni u toj potvrdi. Prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izdaje potvrdu svakoj žrtvi na njezin zahtjev ili zahtjev organizacije ili osobe koja se o njoj skrbi. Neke od žrtava ne žele sudjelovati u programu pomoći i zaštite niti žele potvrdu o statusu žrtve. obveze koordinatora mobilnog tima taksativno su navedene u članku 10 ovog Protokola
10 Hrvatski pravni centar IDENTIFIKACIJA ŽRTVE, Članak 2. Potrebno je pojasniti, budući se iz sadašnjeg teskta izvlači pogrešan zaključak da su u identifikaciju formalno uključeni mobilni timovi. Ako nije riječ o mobilnim timovima, tada je potrebno detaljnije pojasniti ulogu i način sudjelovanja u identifikaciji Hrvatskog Crvenog križa i organizacija civilnog društva. Prihvaćen U članku 2 ne navode se mobilni timovi već „organizacije civilnog društva“, dakle bilo koja organizacija koja ne mora biti i u članstvu mobilnog tima, može sudjelovati u identifikaciji žrtve trgovanja ljudima. Također, u članku 6 navodi se koje su organizacije u članstvu mobilnog tima. Budući da je članstvo mobilnog tima brojčano ograničeno, članak 2 predviđa širi krug organizacija civilnog društva koje mogu sudjelovati u identifikaciji žrtava trgovanja ljudima.
11 Hrvatski pravni centar NACRT U uvodu bi trebalo jasno definirati tko je žrtva trgovanja ljudima: tako, kako i kada dobiva taj status, te do kada on traje. Prihvaćen Tko i kako dobiva status žrtve tj. tko je identificiran kao žrtva trgovanja ljudima navodi se kroz odredbe ovog Protokola u poglavlju pod nazivom: Identifikacija žrtava te smatramo da je nepotrebno isto navoditi i u uvodu.