Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ U Članku 1. potrebno je izbaciti jedno od dva „a u skladu“ iz dijela teksta : „... a u skladu s člankom a u skladu sa člankom 69.“ U Članku 7. je potrebno izmijeniti: q) troškovi kupnje službenih vozila i plovila. Hrvatska abeceda ima 30 slova a slovo „q“ nije jedno od njih. Članak 7 (a) Potrebno je izmijeniti : „a) Operacija ne smije biti fizička završena...“ u: „ a) Operacija ne smije biti fizički završena...“ Članak 8 (5) ispraviti: Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, (5) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena. 2.2. iz Priloga 1, izmijeniti: 2.2. Rekonstrukcija ili modernizacija s ciljem doprinošenja štednji energije ili smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući obradu otpada, u: 2.2. Rekonstrukcija ili modernizacija s ciljem doprinosa štednji energije ili smanjenju štetnog utjecaja na okoliš, uključujući obradu otpada. Prilog 1 (3.), potrebno je ispraviti: 1.1. Ulaganjem se uvodi tri (3) ili više novih proizvoda, na: 1.1. Ulaganjem se uvode tri (3) ili više novih proizvoda Umjesto 2.2. Ulaganjem se uvodi dva (2) nova proizvoda, ispravno je 2.2. Ulaganjem se uvode dva (2) nova proizvoda. Tariifni broj 0305: umjesto : Riba, sušena, usoljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana ili ne prije ili za vrijeme procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za prehranu ljud, ispravno je: Riba, sušena, usoljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana ili ne prije ili za vrijeme procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i peleti od ribe, podobni za prehranu ljud Isto vrijedi i za 0306 (peleti od rakova) i 0307. Potrebno je izmijeniti 1212 20 00 Morske trave i druge alge u: Morske trave i alge, jer ne spadaju sve alge u morske trave Potrebno je izmijeniti: Masti i ulja i njihove frakcije, od riba, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, u: Masti i ulja i njihove frakcije, od riba, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana. Umjesto: Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja, ispravno je: Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od riblje ikre. Potrebno je navesti i tarifne brojeve za 1: Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije.. 2. Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih nusproizvoda, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vrsta 3. Pripravci koji se koriste za prehranu životinja. Nedostaje subjekt u 1902 20 10 (S masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka većim od 20 %), odnosno što je to s masenim udjelom? Potrebno je ispraviti: Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih nusproizvoda, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za ljudsku uporabu; čvarci:, u Brašno, krupica i peleti, od mesa ili mesnih klaoničkih nusproizvoda, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za ljudsku uporabu; čvarci: Potrebno je izmijeniti: 2301 20 00 Brašno, krupica i pelete, od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka, u: Brašno, krupica i peleti, od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka Djelomično prihvaćen Komentari koji se odnose na jezično i tekstualno uređivanje se prihvaćaju te će se tekst prijedloga pravilnika jezično i tehnički doraditi. Primjedbe koje se odnose na Prilog II. se odbijaju, tj. isti nije podložan promjenama s obzirom da je isti preuzet odnosno istovjetan Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, kojim su definirani proizvodi ribarstva i akvakulture.