Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petrica Koštić Nacrt prijedloga Pravilnika U Pravilniku nisu predviđeni slučajevi priznavanja stranih stručnih kvalifikacija za osobe koje su hrvatski državljani ili su to u međuvremenu postali po nekoj drugoj osnovi, a posjeduju kvalifikacije ostvarene u inozemstvu. Treba predvidjeti priznavanje licenci za osposobljavanje izdanih od krovnih europskih i svjetskih udruženja određenog športa kao što je to propisano Zakonom o športu. Ovdje bi trebalo pojednostavniti proceduru na način da nacionalni sportski savezi na temelju tih licenci podnesu objedinjeni popis osoba koji se nalaze u službenoj evidenciji krovnih europskih ili svjetskih udruženja (ili kasnije nakon svakog održanog seminara), a da ga kao takvog Državni ured formalno prihvati i objavi na mrežnim stranicama po vrstama sportova. Sada se licence svjetske krovne organizacije izdaju i naplaćuju, a kod nas se ne priznaju. Propisati koji će se minimalni podaci voditi u evidenciji Državnog ureda za šport (ime i prezime osobe, kvalifikacija, izdavatelj, mjesto i datum izdavanja, važenje, poslovi za koje je osposobljen). U pojedinim europskim zemljama šah je uveden kao izborni predmet u osnovne škole (npr. Slovenija), ali osobe koje ga tamo provode u hrvatskim klubovima ne mogu raditi kao treneri ili stručni voditelji šaha jer nisu kineziolozi i nemaju završenu sportsku školu . Stoga bi bilo poticajno za razvoj športa kroz ovaj pravilnik tim osobama omogući uključivanje u rad udruga barem kao stručne osobe za rad u sportu (sportski učitelj/instruktor i/ili sportski voditelj) jer imaju potvrdu o završenom programu izdanu od njihovog nacionalnog ministarstva obrazovanja i sporta, te nacionalnog šahovskog saveza (zajednički program osposobljavanja), kao i nacionalne e-kompetenciju za šah u školi koja se vode isključivo u elektroničkom obliku (ne izdaju se u papirnatom obliku). Za e-kompetencije treba predvidjeti mogućnost uvida u elektroničku evidenciju kao valjanu zamjenu umjesto dostave potvrde ili drugog pismenog dokaza. Ukoliko netko ima uvjete da radi s djecom šah u školi u jednoj od članica EU, po reciprocitetu bi to mogao obavljati i u jednom klubu ili školi Hrvatskoj. Nije prihvaćen Članak 3. propisuje da se odredbe ovog pravilnika primjenjuju na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. S obzirom da je Republika Hrvatska ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, podrazumijeva se da se odredbe propisane ovim nacrtom odnose i na državljane Republike Hrvatske. Središnji državni ured za šport je nadležno tijelo za provedbu i izdavanje odgovarajućeg rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. Središnji državni ured na zahtjev iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika, donosi rješenje u kojem se navodi koje poslove osoba može obavljati sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). S obzirom na navedeno svaka osoba mora osobno podnjeti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije te dobiti rješenje kako bi mogla obavljati reguliranu profesiju iz područja športa te to ne može umjesto nje napraviti niti jedna druga fizička ili pravna osoba. Pravilnikom je propisano da će se za osobe koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj objaviti lista osoba što podrazumjeva ime i prezime osobe, dok se kod priznavanja inozemne stručne kvalifikacije u evidenciju upisuje izdano rješenje. S obzirom na navedeno nije potrebno detaljnije propisivati ovu odredbu. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija se donosi iz razloga kako bi se omogućilo priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje reguliranih profesija u športu koje su propisane člankom 1. stavkom 1. ovoga nacrta. S obzirom na navedeno biti će moguće zatražiti priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za bilo koju reguliranu profesiju pod uvjetima propisanim Pravilnikom. Ovim pravilnikom nije moguće derogirati odredbe Zakona o sportu i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) kojima se reguliraju izvannastavne školske športske aktivnosti.
2 ozren rađenović Nacrt prijedloga Pravilnika Poštovani. odnosi li se ovaj Nacrt prijedlog i na učitelje skijanja ili samo na profesije koje ste naveli u članku 1.? Primljeno na znanje U članku 1. stavak 1. navedene su regulirane profesije u području športa na koje se odnose odredbe pravilnika te se iste odnose se na sve športove pa tako i na skijanje.
3 HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 1. Što je sa djelomičnim kvalifikacijama prema članku 7. stavak 3. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru? Naime postoje ustanove koje provode programe iz športa kojima polaznicima dobivaju stručnu osposobljenost što predstavlja djelomičnu kvalifikaciju. Zakon o sportu članak 5. stavak 2. alineja 3 prepoznaje osim trenera, učitelja i voditelja također i osobe osposobljene za rad u športu, dakle osobe koje su svoje obrazovanje stekle putem ustanova ili škola koje u svom sustavu imaju obrazovanje odraslih, a prema verificiranim programima od strane nadležnih državnih tijela. Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. svibnja 2013. godine, temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09 i 45/11), donijela popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području športa koje su navedene člankom 1. stavkom 1. Pravilnika. Svaka osoba može predati zahtjev za priznavanjem svoje inozemne stručne kvalifikacije, na temelju kojega će mu biti izdano rješenje sukladno odredbama Pravilnika, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Ovaj pravilnik se ne bavi podjelom kvalifikacija u Republici Hrvatskoj propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13 i 41/16) te navedno ne može biti predmet javnog savjetovanja.
4 Andro Fistonić Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 1. Postovani, -Da li se ovaj prijedlog odnosi samo na strucne studije ili takoder i na sveucilisne? - Pod sportske voditelje, da li prijevod na engleskom odgovara "Sport Management" ili se radi o nekakvim strucnim specijaliziranim programima? Unaprijed zahvaljujem Primljeno na znanje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanja) provodi se na način da se dostavljaju mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga, odnosno pojedine odredbe sa svrhom poboljšanja kvalitete Nacrta prijedloga. Tumačenje odredbi Pravilnika, odnosno davanje odgovora na postavljena pitanja, moguće je samo nakon što Pravilnik bude službeno donesen.
5 ozren rađenović Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 1. Poštovani. Odnosi li se ovaj Nacrt prijedloga i na učitelje skijanja ili samo na profesije koje ste naveli u članku 1.? Primljeno na znanje U članku 1. stavak 1. navedene su regulirane profesije u području športa na koje se odnose odredbe pravilnika te se iste odnose se na sve športove pa tako i na skijanje.
6 Hrvatski olimpijski odbor Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 2. HOO unosi prijedloge Hrvatskog sportsko plesnog saveza, kako slijedi: Na članak 2.st.3., st.4., st.5.,st.6. predlažemo izmjenu: (3) Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev Središnjeg državnog ureda priložiti sljedeće dokumente: – dokaz o državljanstvu, – Potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio izjavu, – dokaz o stručnoj kvalifikaciji – dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana, - osobno potpisanu izjavu da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika ili da će prilikom pružanja usluge koristiti usluge prevoditelja. (4) Prilikom svakog sljedećeg podnošenja izjave iz stavka 1. ovoga članka o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati podatak razdoblju pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini (5) Privremenost odnosno povremenost pružanja usluga je pružanje usluge bez zasnivanja poslovnog nastana. (6) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u neovjerenim preslikama na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim dokumenta iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka koji se podnosi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik i latiničnom pismu sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača. (7) Ako dođe do promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Središnjem državnom uredu podnijeti samo one dokumente iz stavka 3. ovoga članka a na kojima je došlo do promjena uz pismeno obrazloženje nastanka promjena. (8) Nadležno tijelo može izvršiti provjeru podnositelja zahtjeva i priložene dokumentacije koristeći se IMI sustavom. Obrazloženje: Članak 2. st.3. podstavak 2. Sukladno Zakonu o reguliranim profesijama NN 82/15 a isto tako i Pravilnika o izdavanju EU potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava NN 92/14 – EU potvrda se izdaje pravnim ili fizičkim osobama koje imaju poslovni nastan u RH a žele u drugoj državi članici pružati usluge. Za sada druge države članice ne izdaju EU potvrdu te shodno tome ista ne može biti uvjet da bude dostavljena u sklopu tražene dokumentacije. Članak 2. st.3. podstavak 5. Ovo je u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama NN 82/15, odnosno ukoliko netko želi pružati usluge u Republici Hrvatskoj potrebno je barem minimalno znanje hrvatskog jezika ili barem da koristi uslugu prevoditelja a ne da se očekuje da hrvatski državljani znaju sve strane jezike. Članak 2. st. 4. Smatramo diskriminirajućom odredbom. Sukladno Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 07. rujna 2005. godine smatramo da je potpuno nepotrebno da osoba daje podatke o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te planiranom broju dana za koji podnosi izjavu a poglavito s toga što se Potvrda za obavljanje usluge izdaje na rok od 12 mjeseci. Obzirom navedeno ne tražimo niti od državljanina Republike Hrvatske onda je i odredba za stranu osobu dvojbena. Članak 2. st. 5. Sama odredba nije definirana i ostavlja puno prostora za manipulaciju i pogrešna tumačenja. Osoba može povremeno odnosno privremeno pružati uslugu svaki mjesec nekoliko puta mjesečno a da pritom ne ostvaruje poslovni nastan, te stoga se to tumači povremenim odnosno privremenim pružanjem usluge. Članak 2. st. 6. Dokumenti trebaju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u neovjerenom prijevodu osim za dokument iz st.3.podstavka 3. ponovo zbog nedvojbenog utvrđivanja sadržaja dokumenta. Sukladno članku 4. podstavak 6. i članku 5. podstavak 7. ovog Nacrta prijedloga Pravilnika. A također skrećemo pozornost na članak 17. podstavak 8. Zakona o reguliranim profesijama NN 82/15. Članak2. st.7. Potrebno definirati promjene okolnosti potvrđene dokumentima. Članak2. st.8. Propisati mogućnost korištenja i provjere dostavljene dokumentacije koristeći se IMI sustavom (softverska aplikacija dostupna putem interneta koju je razvila Komisija u suradnji s državama članicama, kako bi centraliziranim komunikacijskim mehanizmom kojim se olakšava prekogranična razmjena informacija i međusobna pomoć pomogla državama članicama pri praktičnoj provedbi zahtjeva u vezi s razmjenom informacija. IMI sustav nije namijenjen građanima i poduzetnicima, već samo nadležnim tijelima javne uprave za međusobnu prekograničnu suradnju. IMI sustav koristi za administrativnu suadnju a i za notifikaciju). Nije prihvaćen Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) definirano je da je EU potvrda potvrda za neometano pružanje usluga na unutarnjem tržištu Europske unije. S obzirom da je Zakonom propisan naziv dokumenta, potrebno ga je tako i navesti u Pravilniku, a navedenu potvrdu izdaju i sve države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. Člankom 7. stavkom 2. podstavkom f. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija propisano je da je potrebno dostaviti dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj u slučaju profesija koje mogu imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga sukladno članku 10. ovoga zakona. Sukladno navedenom smatramo da za profesije obuhvaćene ovim pravilnikom nije potrebno dostaviti navedeni dokaz. S obzirom da je Središnji državni ured za šport nadležno tijelo za provedbu odredbi navedenoga pravilnika, može propisati pravo da traži podatke o svim osobama koje obavljaju poslove na području Republike Hrvatske kao i podatke o broju dana koje su proveli obavljajući neku od reguliranih profesija sa svrhom utvrđivanja provodi li se obavljanje profesije na privremenoj ili povremenoj osnovi. S obzirom na navedeno ne smatramo odredbu niti u kojem dijelu diskriminirajućom, jer ne zabranjuje rad osobama koje podnesu izjavu. Središnji državni ured člankom 2. stavkom 5. propisuje da ima pravo kao nadležno tijelo za provedbu odredbi ovoga pravilnika ne odobriti osobi rad na privremenoj i povremenoj osnovi ako se nedvojbeno utvrdi da ista duže vrijeme koristi mogućnost pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi te time stavlja u nepovoljan položaj državljane Republike Hrvatske koji se žele baviti tom profesijom. Dokumente iz članka 2. stavka 3. podstavka 1., 2. i 4. nije potrebno dostavljati prevedene na hrvatski jezik jer je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija propisano da u slučaju opravdane sumnje, nadležno tijelo može od nadležnog tijela matične države putem IMI sustava zatražiti potvrdu ispravnosti navedenih dokumenata. Korištenje IMI sustava propisano je navedenim zakonom i Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ ( „Uredba IMI” ) te ju nije potrebno dodatno propisivati ovim pravilnikom.
7 HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 2. U tekstu nije predviđena kategorija osoba osposobljenih za obavljanje poslova trenera u športu. U članku 2. st. 3. alineja 3 govori se o stručnoj kvalifikaciji, a u športu postoje i djelomične kvalifikacije koje osobama pružaju mogućnost obavljanja poslova u zanimanju trenera. Nije prihvaćen Pravilnik se odnosi na stručne kvalifikacije stečene izvan Republike Hrvatske za obavljanje reguliranih profesija u sportu koje su naveden u članku 1. stavku 1. Pravilnika. Svaka osoba može predati zahtjev za priznavanjem svoje inozemne stručne kvalifikacije, na zemelju kojega će mu biti izdano rješenje sukladno odredbama Pravilnika, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Ovaj pravilnik se ne bavi podjelom kvalifikacija u Republici Hrvatskoj propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13 i 41/16) te navedno ne može biti predmet javnog savjetovanja.
8 Hrvatski olimpijski odbor Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 4. HOO unosi prijedloge Hrvatskog sportsko plesnog saveza, kako slijedi: Na članak 4. st.4., podstavak 4. predlažemo izmjenu: (4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija: – dokaz o državljanstvu, – dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona. – dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu, - dokaz o kompetencijama. Obrazloženje: Članak 4. st.4. podstavak 4. Dokaz o kompetencijama - osoba koja trajno želi pružati usluge u RH treba dokazati kompetencije jednako kao i HR državljanin, odnosno strana osoba ne smije biti u povlaštenom ali niti u podčinjenom položaju u odnosu na HR državljanina. Na članak 4. st.4., podstavak 4. predlažemo izmjenu: (4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije prilaže se sljedeća dokumentacija: – dokaz o državljanstvu, – dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona. – dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu. - dokaz o kompetencijama Obrazloženje: Članak 4. st.4. podstavak 4. Dokaz o kompetencijama - osoba koja trajno želi pružati usluge u RH treba dokazati kompetencije jednako kao i HR državljanin, odnosno strana osoba ne smije biti u povlaštenom ali niti u podčinjenom položaju u odnosu na HR državljanina. Predloženim Nacrtom prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta nisu obuhvaćene osobe iz trećih država i osobe za koje se utvrdi da je potrebno provesti provedbu dopunskih mjera ili provjere kompetentnosti, a za što smatramo da je potrebno pozvati se na odredbe Glave VIII. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) i to od članka 84. do članka 86. Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 5. propisano je da Središnji državni ured može zatražiti od kandidata da dostavi i dokaz o kompetencijama ako se procijeni da je navedeni dokument potreban za utvrđivanje stručnih kompetencija. Državljani Republike Hrvatske prilikom zapošljavanja ne dostavljaju dokaz o kompetencijama već dokaz o formalnoj osposobljenosti. Člankom 1. stavkom 3. podstavkom 2. propisano je da se Pravilnik odnosi na državljane trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a podstavkom 3. da se odnosi na državljane trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji te sa na njih odnose odredbe članka 7. o dopunskim mjerama.
9 HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 4. Članak 4. predviđa priznavanje samo stručnih kvalifikacija, međutim, postavlje se pitanje što je s programi osposobljavanja koji nisu stručna kvalifikacija, već djelomična kvalifikacija? S obzirom na to da se za priznavanje stručnih inozemnih kvalifikacija predlaže SDUŠ, hoće li se planirati i zapošljavanje stručnih osoba koje su kvalificirane za obavljanje poslova u obrazovanju što smatramo izrazito potrebnim? Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. svibnja 2013. godine, temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09 i 45/11), donijela popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području športa koje su navedene člankom 1. stavkom 1. Pravilnika.Svaka osoba može predati zahtjev za priznavanjem svoje inozemne stručne kvalifikacije, na temelju kojega će mu biti izdano rješenje sukladno odredbama Pravilnika, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).
10 HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 5. U članku 5. nedostaje kategorija osoba osposobljenih za rad na poslovima trenera u športu. Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. svibnja 2013. godine, temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09 i 45/11), donijela popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području športa koje su navedene člankom 1. stavkom 1. Pravilnika. Svaka osoba može predati zahtjev za priznavanjem svoje inozemne stručne kvalifikacije, na zemelju kojega će mu biti izdano rješenje sukladno odredbama Pravilnika, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).
11 Hrvatski olimpijski odbor Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 8. U članku 8. stavak 1. potrebno je definirati rok za donošenje rješenja Nije prihvaćen Člankom 19. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) propisani su navedeni rokovi te ih nije potrebno dodatno propisivati ovim pravilnikom.
12 Hrvatski olimpijski odbor Nacrt prijedloga Pravilnika, Članak 9. HOO unosi prijedloge Hrvatskog sportsko plesnog saveza, kako slijedi: Na članak 9. predlažemo izmjenu: (1) Za podneske obavljene u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom plaća se upravna pristojba sukladno zakonu kojim su uređene upravne pristojbe, a plaća je podnositelj prilikom podnošenja zahtjeva iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika. (2) Diplome o formalnoj naobrazbi i druga odgovarajuća uvjerenja stečena na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. godine izjednačena su po pravnoj snazi s odgovarajućim uvjerenjima stečenim u Republici Hrvatskoj. Obrazloženje: Članak 9. st.2. Predloženim Nacrtom prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta nisu obuhvaćene osobe koje su možda kvalifikaciju stekle u drugim državama, a poglavito ako su hrvatski državljani stekli kvalifikaciju u trećim državama. Stoga smatramo da treba biti određen datum do kojeg se eventualno priznaju stečene kvalifikacije hrvatskim državljanima. Nije prihvaćen Navedeno područje regulirano je člankom 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03) te ga nije potrebno regulirati ovim pravilnikom.