Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvija Krajter Ostoić ZAKON Poštovani, Slažem se sa prethodno iznesenim komentarima kolega šumara i privatnih šumoposjednika vezanih za naziv Službe. Ako se Služba bavi poljoprivredom, šumarstvom i ribarstvom, nema logike da u nazivu ima samo poljoprivredu. Kako je svrha ovakve organizacije da pruža podršku svojim korisnicima, pitam se kako će korisnici prepoznati da Služba pruža savjetodavne usluge i u šumarstvu i u ribarstvu. Dosadašnji naziv također nije upućivao na to čime se Služba bavi, ali ni ovaj prijelog ne donosi poboljšanje u tom smislu. Smatram da u nazivu obavezno mora pored poljoprivrede stajati i šumarstvo i ribarstvo jer su to tri segmenta kojima se ova služba bavi. Prijedlog naziva: Savjetodavna služba za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Srdačan pozdrav sa Hrvatskoga šumarskog instituta. dr.sc. Silvija Krajter Ostoić Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
2 Mario Božić ZAKON Poštovani, Dosadašnji naziv službe (Savjetodavna služba) ne ukazuje u samom nazivu čime se ona bavi i stoga mi je razumljiva ideja da se promjenom naziva ukaže na njenu djelatnost. Ako se smatra da bi promjena dovela do povećane vidljivosti i prepoznavanja službe od strane njenih korisnika, samu promjenu podržavam. S tog aspekta nejasno je zašto se u nazivu dodaje poljoprivredna, a izostavlja šumarska. Zar ne bi službu trebali učiniti vidljivom i za šumoposjednike, koji su također korisnici njenih usluga. Ne treba smetnuti s uma da je današnja Savjetodavna služba nastala spajanjem Poljoprivredne i Šumarske savjetodavne službe, pa je s te strane nejasan, nelogičan i za šumare i šumoposjednike uvredljiv prijedlog da se u naziv službe vrati riječ poljoprivredna, a izostavi riječ šumarska, te si postavljam opravdano pitanje da li se iza predložene promjene nalaze i nekakvi skriveni motivi. Srdačan pozdrav sa Šumarskog fakulteta. Prof.dr.sc. Mario Božić Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
3 Oliver Vlainić ZAKON Ispred Hrvatskoga šumarskog društva smatramo da izostavljanje imena šumarstva u nazivu Savjetodavne službe samo je nastavak priče koja se dogodila gubitkom imena šumarstva u nazivu resornog ministarstva. Hrvatsko šumarsko društvo na to je reagiralo odmah nakon formiranja tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede tražeći prijem kod ministra Tihomira Jakovine. Rečeno nam je da je izostavljanje imena pogreška i da će se prvom prigodom to ispraviti. Nakon toga brojnim pismima i predstavkama premijerima, saborskim zastupnicima, resornim ministrima i njihovim pomoćnicima pokušali smo ispraviti ovu nepravdu, no kao što je i danas vidljivo, bez uspjeha. Koliko god se s time ne možemo pomiriti, današnje stanje tj. devastacija u privatnim šumama zahtjeva preispitivanje uloge cijelog sustava pa i Savjetodavne službe. Zakonom o šumama i Zakonom o savjetodavnoj službi potrebno je redefinirati ovlasti i zadatke svih dionika sustava kako bi u gospodarenje privatnim šumama uveli reda. Smatramo da u naziv Službe uz "poljoprivredna" svakako treba dodati i "šumarska" jer se veliki dio poslova unutar Službe odnosi upravo na šumarstvo. Time se i korisnicima usluge Službe jasno kaže gdje se mogu obratiti za svoje potrebe. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
4 Udruga 'Gora Dalmatina' ZAKON 1. Gdje i zašto je iz naslova Zakona nestala riječ ŠUMARSKE Savjetodavne .... 2. Nije li to put ka ponovnom dokidanju Savjetodavne službe za privatne šumovlasnike, odnosno stavljanje iste pod 'kontrolu', kako novca koji se je trošio nenamjenski, tako i gospodarenja privatnim zemljištima od onih koji nisu gospodari? Naravnu u tom slučaju je zgodnije da se zove samo poljoprivredno zemljište - lakše ga je dat u koncesiju, prodat ili ... . 3. Ima li poveznicu sa OSNIVANJEM POVJERENSTVA ZA PRIVATNE ŠUME u kojem nema predstavnika Savjetodavne, HSUPŠ-a niti nijednog predstavnika privatnih šumovlasnika! Nadamo se da tomu nije tako, da će novi Zakon napokon zaštititi privatne šumovlasnike, omogućiti uređenje, zaštitu šuma te kapitalizaciju ovog moćnog resursa u smislu turizma, zdravstva, smanjenja stakleničkih plinova i ukupnog održivog razvoja. 4. Predlažemo da se Zakonom regulira obveza vlasnika na uređenje šuma, a isto je provedivo u sadašnjim uvjetima kad za to postoje sredstva bilo iz OKFŠ-a ili EU fondova i to na način da: a) vlasnik to odradi u svojoj režiji ili b) da prepusti prava na naplatu i povlačenje sredstava za to ovlaštenim (licenciranim) izvođaču radova. Ovakav zakon je nužan poglavito za područja priobalja i otoka gdje šumska bio masa nema bitnu (isplativu) tržišnu vrijednost, dok je njena vrijednost i ogromni potencijal razvoja na mjestu njihova postojanja. U tom smislu radimo na prijedlogu ustanovljavanja posebnog statusa za šume i šumska područja ovog podneblja. Kako smo u ekspanziji okupljanja privatnih šumovlasnika kroz udruge, suradnju sa lokalnim samoupravama, edukacijama u suradnji sa Savjetodavnom službom, HSUPŠ-om i drugim dodirnim institucijama očekujemo suradnju i sa Izrađivačem Zakona. Tajnik. ing šumarstva Nenad Kuščević Predsjednik: Marko Tepić Djelomično prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi. Obveza vlasnika na uređenje šuma nije predmet ovoga Zakona već propisa kojima se uređuju korištenje i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem.
5 Nikola Sever ZAKON Šume i šumska zemljišta čine 47 % kopnene površine Hrvatske. Sama ta činjenica je dostatna da u nazivu službe MORA biti riječ "šumarska" (ili na bilo koji drugi način da bude spomenuta riječ "šumarstvo"). Na ovaj način umanjuje se vrijednost šumarstva kao struke i gospodarske grane te se šalje kriva poruka brojnim šumoposjednicima koji imaju svoje privatne šume na teritoriju Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Tomislav Poršinsky ZAKON Poštovani, kao šumaru, nastavniku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjedniku Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, neprihvatljivo mi je neuključivanje riječi šumarstvo u naziv predloženoga nacrta zakona, odnosno naziva službe. Navesti ću samo dva razloga: 1. Šume privatnih šumoposjednika su resurs (ali i potencijal) od 660.000 ha. 2. Tradicija šumarstva: 2015. obilježena je 250 godina organiziranog šumarstva, a 2016. sto sedamdeset godina Hrvatskog šumarskog društva, sto četrdeset godina neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, dvadeset godina Akademije šumarskih znanosti, deset godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. S poštovanjem, Tomislav Poršinsky Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
7 SAŠA MIHARIJA ZAKON Smatram da novi naziv Službe nije primjeren jer ne pokriva u potpunosti djelatnosti kojima se Služba bavi, a samim time zbunjuje korisnike i stavlja u drugi plan struke koje su također dio te iste Službe (šumarstvo i ribarstvo). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA ZAKON Smatramo da je neprimjereno da se u prijedlogu naziva „Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi“ izostavi naziv „šumarska“: Brojni šumovlasnici će stječi dojam da služba za poslove šumarstva ne postoji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 UPŠV Kesten Lepoglava ZAKON Predlažemo da se u naziv institucije vrati riječ šumarstvo jer će se time vratiti povjerenje šumovlasnika koje je izgubljeno ukidanjem Šumarske savjetodavne službe. Osim toga šumarstvo je vrlo bitni i financijski značajan sektor u savjetodavnoj službi jer je odgovoran za potrošnju nekoliko desetaka milijuna kuna javnih sredstava kojima se unaprjeđuje stanje u privatnim šumama. Čak je i u Zakonu o ustanovama lijepo napisano da naziv mora upućivati na djelatnost, čime se s predloženim nazivom diskriminraju ostale djelatnosti što opet može dovesti do zabluda i konfuzije među korisnicima usluga, a to opet dovodi do nepovjerenja u javne institucije. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
10 MARIJAN BUTORAC ZAKON Obraćam se u ime udruge privatnih šumoposjednika "Oštra" iz Gospića. Predlažem i smatram nužnim, da se u imenu službe svakako spomene šumarstvo, ako već služba nije ustrojena kao samostalna "Savjetodavna šumarska služba" ili u okviru pooljprivredne npr. kako je već navedeno u komentarima "Savjetodavna služba za poslove poljoprivrede, ribarstva i šumarstva" (ili slično), obzirom je to djelokrug poslova službe. Ovo govorim iz praktičnih razloga jer se u svakondnevnom kontaktu sa šumoposjednicima/vlasnicima stječe dojam da dobar dio njih misli/govori da služba za poslove šumarstva uopće ne postoji, odnosno da je ukinuta. Razlog više je i taj što se šumarstvo ne spominje u imenima niti nijednog ministarstva, a svi znamo površinu šuma u RH i koliko je šumarstvo kao grana bitna komponenta hrvatskog društva i gospodarstva u cjelini. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
11 Ksenija Franulović ZAKON Predlažem da izmjenama Zakona vrate ovlasti Sektora za programe i projekte Savjetodavne službe Hrvatskim šumama i zaposlenike se prebaci u Hrvatske šume iz razloga što se se nepotrebno opterećuje državni proračun dupliranjem radova (izdavanja uvjeta gradnje, očitovanja na prostorne planove, sudjelovanja u donošenju plana protupožarne zaštite šuma, snimanja i evidencije požara koji su obuhvatili državno i privatno zemljište) zaobišli bi se problemi održavanja protupožarnih prometnica koje su dijelom na privatnom, a dijelom na državnom zemljištu, osiguralo bi se kontinuirano čuvanje privatnih šuma lugarskom službom, bolja organizacija protupožarne zaštite, povećala sigurnost djelatnika i pružila bolja i brža uslugu šumoposjednicima. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) propisano je da stručne poslove u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika obavlja Savjetodavna služba, a ne Hrvatske šume.
12 Sunčane šume d.o.o. ZAKON Poštovani, Usklađivanjem Zakona o savjetodavnoj službi sa navedenim uredbama EU nije nužno mijenjati ime same službe. Druge izmjene predložene novim Zakonom ne donose ništa novo u odnosu na stari Zakon te se stjeće dojam da je donošenje novog Zakona potaknuto samo radi promjene naziva kojom korisnici Savjetodavne službe neće ništa dobiti. Predloženim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi umanjuje se značaj šume i šumarstva u Republici hrvatskoj favoriziranjem jednog dijela zajedničke službe. Kod predlaganja Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi iz studenog 2013. godine predlagatelj Vlada Republike Hrvatske navodi „Zaokruživanjem svih savjetodavnih djelatnosti u području nadležnosti Ministarsva poljoprivrede postiže se sinergija u radu i veća operativna učinkovitost potrebna za nadolazeće zadaće, pogotovo iskorištavanje sredstava dostupnih fondova Europske unije“. Navedeni citat odnosi se na objedinjavanje Šumarske savjetodavne službe i Poljoprivrede savjetodavne službe pod zajedničkim nazivom Savjetodavna služba. Postavlja se pitanje koje su okolnosti dovele do toga da nije više potrebna zajednička sinergija u radu, odnosno koji boljitak donosi promjena naziva službe. Cilj svake promjene Zakona mora biti korak naprijed, a budući da promjena naziva donosi samo isticanje poljoprivrede u odnosu na druge korisnike usluga, ovu izmjenu u smislu promicanja gospodarenja šumama privatnih šumovlasnika smatramo velikim korakom u nazad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 SILVIJO KRNJEVIĆ ZAKON Kao djelatnik nekadašnje Šumarske savjetodavne službe i danas Savjetodavne službe želio bih naglasiti ( kao i ostali sudionici - komentatori) važnost postojanja riječi "šumarstvo" u budućem nazivu službe. Prijjedlog naziva bi mogao biti Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba ili Hrvatska savjetodavna služba za poljoprivredu i šumarstvo. U nazivu mora biti spomenuto i šumarstvo, kako bi nas naši korisnici, a to su šumovlasnici mogli prepoznati u hrpi naziva, ustanova i sl. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
14 Ines Modrić ZAKON Današnja Savjetodavna služba nastala je spajanjem Poljoprivredne i Šumarske savjetodavne službe te stoga smatram da je neprimjereno izostavljanje riječi "šumarska" iz budućeg naziva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 Bernard Jakopec ZAKON Smatram da je u potpunosti neprimjereno da se u nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi izostavlja naziv "šumarska", jer se na taj način zanemaruje tj. umanjuje vrijednost šumarstva kao struke, a ujedno i zbunjuje korisnike tog segmenta savjetodavne službe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Marijana Sabljić ZAKON Smatram da je pogrešan i nepotpun naziv Službe. Iz naziva “Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba“ ne proizlazi da se u Službi obavljaju i poslovi koje se odnose na šumarstvo i ribarstvo. Stoga smatram da se u nazivu službe moraju spomenuti i šume i ribarstvo, najzad i naziv Zakona mora upućivati da se njima regulira sustav savjetovanja i u šumarstvu i u ribarstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 ANA ĐURANOVIĆ ZAKON Mislim da učešće privatnih šuma u površini Republike Hrvatske daje za pravo da u nazivu službe stoji i "šumarska". Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Udruga privatnih šumoposjednika VRBA ZAKON Sramotno je da u nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi nema spomena šumarstva u nazivu.Podržavamo sve navedene komentare u svezi imena službe. Udruga privatnih šumoposjednika VRBA Primljeno na znanje Primljeno na znanje
19 Dubrava Šume ZAKON S obzirom da država šume predstavlja kao nacionalni interes, govorim ovdje ne kao vlasnik tvrtke za šumarstvo nego kao šumoposjednik, državi očito nije interes, nego sam deklarativni kad ne želi staviti naziv šumarstvo u naslov Zakona. Dalje, članak 9, stavak 6. citiram ga ispod, da ga oni koji čitaju ne moraju tražiti. "(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana." Možda bi bilo dobro dodati/napisati/dogovoriti da ravnatelj i zamjenik ravnatelja imaju mandat od četiri godine s time da je jedan agronom, a drugi šumar,pa da se zamijene nakon dvije godine. Hvala na čitanju. Marko Prihistal Dubrava Šume j.d.o.o. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Zdravko Abramović ZAKON Čitajući prijedlog ovog nacrta Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno savjetodavnoj službi nisam mogao ne samo kao dipl.ing šumarstva već i kao šumoposjednik, a da se ne osvrnem samo na jednu, ali izrazito bitnu činjenicu, a to je da u prijedlogu naziva službe nema naziva šumarstvo već samo stoji poljoprivreda. Zar nije omalovažavajuće za šumarsku struku, a i same šumoposjednike da služba koja je nadležna za ¼ teritorija RH (šume šumoposjednika) u svom nazivu nema ime šumarstvo. U članku 1. Prijedloga ovog Zakona stoji Ovim Zakonom uređuje se sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu. Ako je u prvom članku prijedloga ovog Zakona de'nirano koje područje obuhvaća ova služba onda je logično da u nazivu službe budu navedena oba područja djelovanja. Gledajući sa gledišta jednog prosječnog hrvatskog šumoposjednika ukoliko bih se želio savjetova* vezano uz prava i dužnos* mojeg privatnog šumskog posjeda ja prema prijedlogu ovog Zakona oko naziva službe sigurno se ne bi obra*o na adresu Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe jer očekujem da je ta služba jedino nadležna za područje poljoprivrede. Nadam se da sa nazivom Hrvatsko poljoprivredno savjetodavne službe neće se dogodi* isto što se dogodilo i Ministarstvu poljoprivrede iz čijeg se naziva također izbacila riječ šumarstvo jednim potezom pera. Žalosno je što šumarska struka tada nije dovoljno žustro reagirala jer se bojim da bi se isto moglo dogodi* i sada. A kako je krenulo u narednom razdoblju možda i Šumarski fakultet promijeni ime u Poljoprivredni potezom pera.... Za kraj ću samo dodati da je šumarstvo u cjelini jedan od rijetkih segmenata naše države, u kojem još uvijek imamo kakvu-takvu kontrolu. To nije vrijedno spomenuti samo zbog vrijednosti drvne mase, nego i zbog drugih benefita, koje takav resurs od strateškog nacionalnog značaja pruža: rezervoar i filter vode, pročištavač zraka, generator kisika, vezivatelj CO2, kao i niz drugih pogodnostii i esencijalno važnih supsatnci za opstanak naše nacije. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
21 CEDRUS FOREST d.o.o. ZAKON Poštovani, nakon pročitanih komentara od strane kolega i stručnih institucija, također dajemo primjedbu na prijedlog navedenog naslova Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Prije svega praktični razlozi gdje izostavljeni naziv "šumarstvo" izaziva nesporazum kod privatnih šumoposjednika i licenciranih izvođača u šumarstvu. Nazivi dosadašnjih ministarstva kronološkim slijedom obuhvaćali su naziv "šumarstvo" (npr. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva), a sadašnji naziv Ministarstvo poljoprivrede zbunjuje osobu koja nije upućena odnosi li se navedeno Ministarstvo i na šumarstvo ili postoji neka druga, zasebna institucija nadležna isključivo za šumarstvo. U prilog tome ide činjenica da je 47 % državnog teritorija obraslo šumom i šumskom vegetacijom stoga smatramo moralnom obvezom nadležnog ministarstva da ova institucija u svom nazivu mora sadržavati termin "šumarstvo". Šume i šumska zemljišta u segmentu šumarstva obuhvaćaju i ostale djelatnosti koje su direktno povezane sa šumarstvom npr. lovstvo gdje Republika Hrvatska raspolaže velikim potencijalom, a u svim međunarodnim institucijama lovstvo je usko povezano sa šumarstvom, a ne poljoprivredom. Sam naziv Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba na neki način vrijeđa i zapostavlja kolegice i kolege šumare od kojih su mnogi svojim radom i zalaganjem stvarali temelje modernog hrvatskog šumarstva. Naša struka ima priznatih 250 godina postojanja i potrajnog gospodarenja s hrvatskim šumama neovisno od vlasništva koje priznaju Međunarodne državne institucije, a izostavljanjem termina "šumarstvo" gubi se smisao i važnost naše struke te šalje loša poruka za buduće generacije šumara. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
22 Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed ZAKON UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA MEĐIMURJA " JEGNJED" PREDMET: Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi Ovim putem Vam se obraćamo u ime privatnih šumoposjednika sa područja Međimurske županije, ali i cijele RH sa osvrtom na prijedlog nacrta Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Kao prvo osvrnuli bi smo se na predloženi naziv službe gdje se pojavljuje samo riječ poljoprivreda. Ovim putem pitamo, a gdje je nestalo šumarstvo. Riječ šumarstvo prije par godina nestalo je nažalost i iz naziva Ministarstva u državi gdje je gotovo polovina teritorija pod šumskim površinama. 48% teritorija RH pokriveno je šumom, a od toga 25% je privatnih šuma (oko 600000 ha) odnosno oko 600000 šumovlasnika (prema neslužbenim podacima) koji su potencijalni korisnici Hrvatske poljoprivredno savjetodavne službe. Pročitate li pažljivo prethodnu rečenicu nešto ne štima. Svugdje se spominje riječ šuma u različitim kontekstima, a na kraju služba koja mora to sve objedinjeti naziva se Hrvatsko poljoprivredno savjetodavna služba. Sada zamislite privatnog šumoposjednika koji recimo mora ishodovati dozvolu za sječu ili se javiti na javni poziv vezano uz sredstva BOŠ-a kako će on znati da se u Hrvatskoj poljoprivredno savjetodavnoj službi rješavaju prije navedene radnje. Država bi konačno trebala uvidjeti da su privatne šume u Hrvatskoj bitni ekonomski, ekološki, socijalni čimbenik prvenstveno ruralnih područja i da im mora pružiti pomoć. Prvo kroz službu koja će biti prepoznatljiva kao prvo iz njezinog naziva, ali i područja njenog djelokruga (privatno šumarstvo). Zatim da se konačno definira ustroj i i nadležnost poslova u šumama šumoposjednika i da to bude državna institucija pod nadležnošću države sa prefiksom ŠUMARSTVO ILI ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA u nazivu, a ne da svake dvije godine nešto mijenja što zbunjuje privatne šumoposjednike na terenu. Oblik ustroja kroz Šumarsku savjetodavnu službu koji je funkcionirao od 2007 do 2010.g pokazao se dobrim rješenjem. Novi prijedlog da se djelokrug poslova šuma šumoposjednika obavlja kroz Hrvatsku poljoprivrednu savjetodavnu službu smatramo prihvatljivim uz nekoliko bitnih promjena: 1. OBAVEZNO UKLJUČIVANJE NAZIVA ŠUMARSTVO ILI ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA U NAZIV SLUŽBE 2. POVEĆANJE STRUČNIH LJUDSKIH RESURSA U ŠUMARSKOM SEKTORU SLUŽBE 3. ZASEBAN SEKTOR ŠUMARSTVA UNUTAR SLUŽBE 4. VEĆA STRUČNA I FINACIJSKA POMOĆ PRIVATNIM ŠUMOPOSJEDNICIMA NA TERENU (KROZ SREDSTVA OKFŠ-a i MJERA RURALNOG RAZVOJA) S poštovanjem Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja " JEGNJED" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
23 UPŠ "GRABER" ZAKON Sam naziv Zakona je loše formuliran, jer se nigdje ne spominje šumarstvo, a stavljeno je u naziv isključivo poljoprivreda. Prijednog: "ZAKON O HRVATSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI", da se ne robuje dugim nazivima i nabrajanju svega na što se on odnosi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
24 Robert Ojurović ZAKON 1. U članku 3. stavak 2. točke 24. i 29.umjesto riječi „program gospodarenja šumoposjednika“ treba pisati „program privatnih šumoposjenika“. U svakoj točki se isti spominje dva puta. Radi se o usklađenju sa Zakonom o šumama. 2. Stavak 3. članka 2. treba glasiti: „Poslove iz stavka 2. točaka 3., 6., 23., 24., 25. i 26 ovoga članka Služba obavlja kao javnu ovlast.“, jer su krivo pobrojane šumarske javne ovlasti. 3. Kroz cijeli Zakon po svim člancima u naziv službe dodati riječ : šumarstvo, odnosno inačice te riječi ovisno o smislu kao npr: Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Hrvatska savjetodavna služba služba u poljoprivredi i šumarstvu, Hrvatska savjetodavna služba služba za poljoprivredu i šumarstvo. Zašto: a) Važeći Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisuje slijedeće: „III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE Članak 16. Ustanova ima naziv pod kojim obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Članak 17. Naziv ustanove mora upućivati na njezinu djelatnost. Naziv ustanove se mora jasno razlikovati od naziva već registrirane ustanove, a svojim sadržajem ne smije stvarati zabunu glede djelatnosti, identifikacije s drugom ustanovom, pravnom ili fizičkom osobom, a niti vrijeđati prava drugih osoba. Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ustanova koja je u zajednici ustanova iz članka 70. ovoga Zakona, može u svojem nazivu upotrebljavati ime te zajednice.“ Dakle, naziv Službe iz prijedloga Zakone je u potpunoj suprotnosti s propisom Zakon o ustanovama jer se sadašnja služba bavi savjetovanjem u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju i šumarstvu. Međutim ribarstvo je i do sada u nazivu bilo pokriveno riječju poljoprivreda/ poljoprivredna, mada ne smeta ni da sve navedeno bude pobrojano u nazivu (poljoprivreda, ribarstvo, ruralni razvoj i šumarstvo). b) Ova sadašnja savjetodavna služba je 1. lipnja 2014. godine nastala spajanjem Poljoprivredne savjetodavne službe i Šumarske savjetodavne službe. c) U sadašnjem proračunu službe šumarstvo sudjeluje s 45 % sredstava. d) Zbog svih komentara koji su u smislu promjene naziva na e – savjetovanju napisani prije ovoga komentara. Prihvaćen Članak 3. kojim je uređena savjetodavna djelatnost ugrađen je u nacrt Zakona na prijedlog članova Povjerenstva za izradu Zakona iz Savjetodavne službe. Točke su uređene u skladu sa savjetodavnom djelatnošću i poslovima koje obavlja ili će obavljati Savjetodavna služba. U nazivu Zakona i cijelom tekstu Zakona riječi: »Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba« u odgovarajućem broju i padežu.
25 Marina Popijač ZAKON Poštovani, ovim putem dostavljam svoje sugestije na predloženi Zakon, a obzirom da je ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u RH 2, 688. 687 ha što je 47% kopnene površine države, dakle želim samo ukazati na veličinu teritorija našeg prirodnog bogatstva. Obzirom na tu činjenicu iznosim svoje primjedbe, odnosno sugestije kako slijedi: Članak 1. navodi se samo naziv poljoprivredna savjetodavna služba što nazivom službe dovodi u zabludu djelokrug njezinog djelovanja, odnosno ne spominje se šumarstvo i ribarstvo koji se dalje u Zakonu navode. predlažem da se naziv isključivo promijeni u Hrvatsku savjetodavnu službu (ili da se dodaju sve djelatnosti (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) Članak 3., Stavak 1. Djelatnost u nazivu Savjetodavne službe isključivo se odnosi na poljoprivredu a u opisu djelatnosti navode se tri djelatnosti u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu Članak 3. Stavak 1. točka 5, alineja 2, Prakse korisne za klimu i okoliš ne odnose se samo na poljoprivredu, već i na šumarstvo i akvakulturu; alineja 5, Mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije vrlo je velika i u području šumarstva Članak 3. Stavak 2. točka 5. riječ „bilja“ treba biti povezano i sa monitoringom u šumi te stoga se treba navesti riječ biljnih organizama ili biljaka; točka 6. Nadzor je nepoznati pojam, sukladno PRAVILNIKU O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI stručni nadzor provode Kontrolna tijela, a Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji; točka 8. Priprema projekata i sudjelovanje u njihovoj provedbi se ne može provoditi od strane Savjetodavne službe, obzirom da je Savjetodavna služba regulator i ne može biti provoditelj, isto tako taj posao se preklapa sa poslovima LAG-ova i Agencija na lokalnoj razini. Ujedno je to visoki trošak koji je kao prihvatljiv trošak propisan u svim mjerama ruralnog razvoja. Savjetodavna služba nema dovoljno kapaciteta za provođenje tih poslova, a i na taj način stvara veliku obvezu za prolaznost projekata potencijalnih korisnika; točka 11. Može biti sudjelovanje u oblikovanju politika, ali zakonodavno tijelo je Ministarstvo Članak 9. Stavak 3. i 9. Ukoliko je ravnatelj agronom tada bi zamjenik trebao biti šumar i obratno. Lijepi pozdrav, Marina Popijač Nije prihvaćen Članak 1. Primljeno na znanje članak 3. stavak 1. Primljeno na znanje Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi. članak 3. stavak 1. točka 5. alineja 2. Odbijen Članak 3. kojim je uređena savjetodavna djelatnost ugrađen je u nacrt Zakona na prijedlog članova Povjerenstva za izradu Zakona iz Savjetodavne službe. Točke su uređene u skladu sa savjetodavnom djelatnošću i poslovima koje obavlja ili će obavljati Savjetodavna služba. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš su: (a) raznolikost usjeva; (b) održavanje postojećeg trajnog travnjaka i (c) postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini. Pridržavanjem ovih praksi omogućeno je poljoprivrednicima ostvarenje dodatnog prava na osnovno plaćanje po hektaru te je ovo kao zasebna mjera važna za zaštitu tla, voda i zraka, uređena nacionalnim propisima u okviru programa osnovnog plaćanja, posebno istaknuto. članak 3. stavak 2. točka 5. Odbijen točka 6. Odbijen Prema Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) integrirana proizvodnja podliježe stručnom nadzoru koji provodi Savjetodavna služba. točka 8. Odbijen Sustav savjetovanja poljoprivrednika uređen je sekundarnim zakonodavstvom Europske unije čija je provedba uređena ovim Zakonom te su u navođenju djelatnosti specificirana ona područja koja su uređena uredbama i koja obuhvaća sustav savjetovanja poljoprivrednika. Savjetodavne službe u poljoprivredi i njihova djelatnost su uređene propisima Europske unije kojima je uređena zajednička poljoprivredna politika. Sustavom savjetovanja poljoprivrednika prema uredbama Europske unije upravljaju određena javna tijela i/ili odabrana privatna tijela. Savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika moraju biti prikladno kvalificirani i redovito osposobljavani što stručnjaci Savjetodavne službe kao diplomirani agronomi, šumari i veterinari, kojima su edukacija i osposobljavanje propisana obveza, svakako jesu.
26 Snježana Blašković ZAKON Poštovani, obraćam se sa svojim mišljenjem kao djelatnik Savjetodavne službe-sektor za šumarstvo ali prvenstveno kao građanin Republike Hrvatske. Mislim da je ispravna odluka da se mijenja sadašnji naziv službe jer iz ovog dosadašnjeg naziva nije bilo vidljiva djelatnost, ali činjenica da se iz novog naziva izostavlja rječ šumarska-šumarstvo ili sl. je nedopustiva jer naši korisnici koji su i ovako zbunjeni "prebacivanjem" privatnih šuma iz institucije u instituciju više ne znaju kome se trebaju obratiti, a kad u nazivu bude definirana samo poljoprivreda tada će biti sigurni da to nije ustanova koja njima treba jer oni trebaju šumarstvo, a ne poljoprivredu. Iskreno i ja sama kad moram nešto obaviti u nekoj instituciji determiniram iz naziva te institucije da li je to mjesto gdje ću ja riješiti svoj problem, dakle doznaku u svojoj šumi nikada ne bih tražila u nekoj instituciji koja se zove Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba, ako netko misli da on bi onda neka dvaput promisli. Dakle, zaključak je jednostavan, da bi se znao djelokrug djelatnosti kojima se služba bavi to mora biti vidljivo iz naziva. Nadam se da ćete moj prijedlog razmotriti i usvojiti na dobrobit velikog broja šumovlasnika. Hvala! Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
27 Matija Volner ZAKON Kao djelatnik Savjetodavne službe - sektora šumarstva, pitam se stidimo li se upravljanja šumama u šumama šumoposjednika i šumarstva općenito kad ne postoji upravna institucija u Republici Hrvatskoj, osim Trgovačkog društva i obrazovno-istraživačkih institucija, koja nosi taj naziv. Ako gledamo "Novu strategiju EU za šume, pod 3.3.1. Podrška našim ruralnim i urbanim zajednicama" od 2013, po kojoj je upravljanje šumama šumoposjednika i izdvojeno iz Hrvatskih šuma d.o.o. možemo pročitati: " uz pomoć sredstava za ruralni razvitak, države članice potiču se na potporu: savjetodavnim sustavima za šume radi podizanja svijesti; izobrazbi; i komunikaciji između lokalnih šumoposjednika i tijela vlasti". Time je istaknuta potreba i obaveza osnivanja savjetodavnog tijela koje će provoditi Strategiju za šume, biti veza između šumoposjednika i tijela vlasti i pretpostavljam biti prepoznato po svome nazivu. Odnosno, ne pretpostavljam, nego sam siguran u to. Ako to nije bitno onda bi trebali misliti i na šumoposjednike - većinom starije osobe, većinom zbunjene našim konstantnim mijenjanjem ustroja i vođenja posla u šuma šumoposjednika i jednom za svagda dodati naziv "ŠUMARSKA" tijelu kojem se za svoje potrebe obraćaju. Zahvaljujem, Matija Volner Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
28 Maja Pleše ZAKON Smatram da je naziv službe neprimjeren djelatnostima koje obavlja jer se ne spominje šumarstvo koje je sastavni dio službe i pokriva veliki broj korisnika (prema neslužbenim podacima riječ je o cca 600000 šumovlasnika) koji će svoja prava ostvariti kroz rad ove ustanove. Ignoriranjem šumarske djelatnosti u naslovu obezvrjeđuje se i umanjuje vrijednost tog sektora općenito. Iz naziva mora biti vidljivo kojim se područjem rada ustanova bavi što pridonosi vidljivosti ustanove u zemlji ali i u inozemstvu. Ako promatramo djelatnosti navedene u stavku (2) članku (3) ovog prijedloga zakona, od ukupno 30 djelatnosti samo 6 se odnose isključivo na poslove u poljoprivredi, 12 se odnose na poslove koji obuhvaćaju poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, a čak 11 djelatnosti odnose se isključivo na šumarstvo te je iz toga zaista nevjerojatno da se naziv ustanove poistovjećuje jedino s poljoprivredom, a potpuno isključujući šumarstvo iz naziva. Postavlja se pitanje čemu može pridonijeti da se sektor šumarstva potpuno utopi i izgubi drugoj gospodarskoj grani s kojom nema nikakve poveznice osim, ponekad, korisnika koji mogu biti vlasnici šuma i poljoprivrednih površina istovremeno. Kako će ti isti (korisnici) znati da mogu svoje zahtjeve za doznakom, popratnicom i dr. predati u ustanovi koja po nazivu sa šumarstvom nema nikakve veze? Kako će neke vanjske (inozemne) institucije znati kome se trebaju obratiti ako traže partnere za nove projekte, istraživanja ili samo informacije o privatnim šumama u Hrvatskoj? Ovim nazivom se u stvari pruža dezinformacija svim dionicima u društvu i time se mnogo gubi a ništa ne dobiva. Prihvaćen Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
29 Hrvatski šumarski institut ZAKON , Članak 1. Temeljem samog određivanja sustava savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu smatramo i predlažemo da se u naziv službe uključi šumarstvo, jer po svemu zauzima to mjesto i treba postati vidljivo i prepoznatljivo iz više razloga. Šume zauzimaju skoro pola teritorija, četvrtina je od toga privatna sa više od nekoliko stotina tisuća vlasnika koji zaslužuju prepozati svoju službu za savjete i pomoć pri pokretanju ekonomskih aktivnosti u privatnim šumama. Također je značajan udio financija koje se kroz ovu službu plasiraju u privatne šume u odnosu na ukupni proračun službe pa i stoga treba prepozati ovu djelatnost. Uz to su jedino tlo, šume i vode prepoznate kao resursi koje država Ustavom štiti pa zaslužuju svoje posebno mjestu i u nazivu ove službe. S poštovanjem Dijana Vuletić ispred Hrvatskog šumarskog instituta (Ravnateljica) Prihvaćen Prema Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) stručne poslove u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika obavlja Savjetodavna služba. U najvećem dijelu poslovi Savjetodavne službe odnose se na savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi i ovaj dio u Zakonu uređen je u skladu sa sekundarnim zakonodavstvom Europske unije koje je obvezujuće. Savjetovanje u šumarstvu odnosno unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika nije uređeno uredbama Europske unije, ali također veliki dio poslova Savjetodavne službe. U tijeku izrade propisa predložen je naziv Zakon o Hrvatskoj savjetodavnoj službi za poljoprivredu i šumarstvo, ali ovaj naziv nije prihvaćen. Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
30 Marina Popijač ZAKON , Članak 2. navodi se samo naziv poljoprivredna savjetodavna služba što nazivom službe dovodi u zabludu djelokrug njezinog djelovanja, odnosno ne spominje se šumarstvo i ribarstvo koji se dalje u Zakonu navode. predlažem da se naziv isključivo promijeni u Hrvatsku savjetodavnu službu (ili da se dodaju sve djelatnosti (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) Primljeno na znanje Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
31 Marina Popijač ZAKON , Savjetodavna djelatnost Članak 3., Stavak 1. Djelatnost u nazivu Savjetodavne službe isključivo se odnosi na poljoprivredu a u opisu djelatnosti navode se tri djelatnosti u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu Članak 3. Stavak 1. točka 5, alineja 2, Prakse korisne za klimu i okoliš ne odnose se samo na poljoprivredu, već i na šumarstvo i akvakulturu; alineja 5, Mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije vrlo je velika i u području šumarstva Članak 3. Stavak 2. točka 5. riječ „bilja“ treba biti povezano i sa monitoringom u šumi te stoga se treba navesti riječ biljnih organizama ili biljaka; točka 6. Nadzor je nepoznati pojam, sukladno PRAVILNIKU O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI stručni nadzor provode Kontrolna tijela, a Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji; točka 8. Priprema projekata i sudjelovanje u njihovoj provedbi se ne može provoditi od strane Savjetodavne službe, obzirom da je Savjetodavna služba regulator i ne može biti provoditelj, isto tako taj posao se preklapa sa poslovima LAG-ova i Agencija na lokalnoj razini. Ujedno je to visoki trošak koji je kao prihvatljiv trošak propisan u svim mjerama ruralnog razvoja. Savjetodavna služba nema dovoljno kapaciteta za provođenje tih poslova, a i na taj način stvara veliku obvezu za prolaznost projekata potencijalnih korisnika; točka 11. Može biti sudjelovanje u oblikovanju politika, ali zakonodavno tijelo je Ministarstvo Nije prihvaćen članak 3. stavak 1. Primljeno na znanje Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi. članak 3. stavak 1. točka 5. alineja 2. Odbijen Članak 3. kojim je uređena savjetodavna djelatnost ugrađen je u nacrt Zakona na prijedlog članova Povjerenstva za izradu Zakona iz Savjetodavne službe. Točke su uređene u skladu sa savjetodavnom djelatnošću i poslovima koje obavlja ili će obavljati Savjetodavna služba. članak 3. stavak 2. točka 5. Odbijen Sustav savjetovanja poljoprivrednika uređen je sekundarnim zakonodavstvom Europske unije čija je provedba uređena ovim Zakonom te su u navođenju djelatnosti specificirana ona područja koja su uređena uredbama i koja obuhvaća sustav savjetovanja poljoprivrednika. Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima su također uređene odredbama sekundarnih propisa Europske unije kojima je uređena zajednička poljoprivredna politika. Sustavom savjetovanja poljoprivrednika prema uredbama Europske unije upravljaju određena javna tijela i/ili odabrana privatna tijela. Savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika moraju biti prikladno kvalificirani i redovito osposobljavani što stručnjaci Savjetodavne službe kao diplomirani agronomi, šumari i veterinari, kojima su edukacija i osposobljavanje propisana obveza, svakako jesu.
32 Hrvatski šumarski institut Savjetodavna djelatnost, Članak 3. prijedlog: dodati i mjere ruralnog razvoja namijenjene modernizaciji i poboljšanju konkurentnosti privatnog šumoposjeda, poboljšanju ekološke i ekonomske vrijednosti privatnih šuma također u mjeri 5. dodati Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 Silvana Tome Savjetodavna djelatnost, Članak 3. Članak 3. kaže: "Člana k 3. (1) Služba obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu koja uključuje savjetovanje poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara o:" Zašto se u naslovu spominje samo poljoprivreda, kada je daleko veći opseg posla u šumarstvu a nema ga u naslovu zakona? Da li je ovo samo nespretno sročeno ili je namjera? Primljeno na znanje Novi naziv je Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi.
34 Marina Popijač ZAKON , Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Članak 9. Stavak 3. i 9. Ukoliko je ravnatelj agronom tada bi zamjenik trebao biti šumar i obratno. Primljeno na znanje Propisano je da ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ali nije nužno da su ravnatelj i zamjenik različite struke.