Izvješće o provedenom savjetovanju - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažem da se u zakon unese odredba prema kojoj kandidati za vozača mogu upravljati vozilom nakon što odvoze određeni broj sati u autoškoli uz pratnju starijeg vozača a prije polaganja dijela ispita iz upravljanja vozilom. Ovo predlažem stoga što će sa tom mogućnošću dodatne vožnje kandidati moći steći dodatna praktična znanja i bolje se pripremiti za ispit iz upravljanja vozilom. Takva vožnja može biti ograničena sa područjem grada ili županije gdje se nalazi škola gdje se kandidat osposobljava za vozača. Napominjem da vozači mogu samostalno upravljati vozilom nakon 20ak sati vožnje u auto školi, te uz pratnju starijeg vozača koji primjerice ima vozačku dozvolu 7 godina takvi vozači neće predstavljati opasnost u prometu več će se moći dobro pripremiti za ispit iz upravljanja vozilom. Takva praksa postoji u nekim američkim državama pa prema tome Hrvatska neće biti ni prva niti jedinadržava koja ima takvu mogućnost. Molim Vas da proučite moj prijedlog i da se po mogućnosti u nekim slijedećim izmjenama zakona dozvoli takva mogućnost. Nije prihvaćen Ovo pitanje nije neposredno predmet uređenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, već Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače. Načelno, ne bi se moglo dozvoliti samostalno upravljanje vozilima osobama koje nisu položile vozački ispit i stekle vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Prisutnost iskusnijeg vozača (koji ne treba biti licencirani instruktor vožnje) u vozilu koje nema udvojene komande ne jamči sigurnost niti takvom vozaču niti drugim sudionicima u prometu.
2 Auto SL 91 d.o.o. Pula KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kratka procjena učinka u djelu izmjena i dopuna zakona koji se odnosi na rad autoškola. U Članku 14. prijedloga izmjena i dopuna zakona stavak 4. zakona staval 5. a predloženi stavak 5. i 6. brišu se, a prema jedinstvenoj usluglašenosti unutar zainteresirane skupine odnosno strukovnih grupacija i pojedinčano iskazanih mišljenja (HGK, HOK, HAK, a u konačnici toga je stava i sam predlagač MUP, ali zbog subjektivnih pritisaka i potrebe usklađenja očigledno je kako postoje pokušaji za iznalaženje otpimalih rješenja kako bi se dugoročno minimizirala šteta, ali i postiglo ekonomičnije odnosno financijski povoljniji paket rješenja za građane (kandidati za vozača), a pri tome održi kvaliteta i dodatno podigne već usvojeni standardi usluge. Kako postići povoljniju odnosno kako je najavljeno "jeftiniju" cijenu usluge u oposobljavnju kao radno intenzivnoj djelatnosti koja u suštini vrijedi onoliko koiliko vrijede zaposlenici stručno, odgovorno i pedagoški educirano osoblje?Još neko vrijeme nikakvo novije , bolje ili modernije voziilo ili visoko tehnološki opremljena učinioca neće zamijeniti ili supstituirati kvalitetu koju u tom poslu donose instruktor vožnje i predavač propisa. Bilo kakvo igranje sa tzv. liberalizacijom cijena ili ukidanje tzv. fisknih tarifa (koje to nisu), već se radi o minimalnim cijenama usluge kojoj je od samog početka ulog bila zadržati ekonomsku opravdanu cijenu kojoj je funkcija zaštiti ionako nisku satnicu rada tog istog stručnog osoblja, a kako bi većina tih ljudi ipak imala stimulaciju ostati u djelatnosti koja u sebi sadržava obilježja obrazovno edukativnog karatera, posebno iz predmeta PPSP, a kod predmeta Upravljanje vozilom o izuzetno rizičnom i stresnom postupku praktičnog prijenosa novih vještina. Radne aktivnosti se prilagođavaju potrebama kandidata, radi se ujutro, popodne, subotom , nedjeljom , ponekad i praznikom, prilagođavaju se slobodni dani, godišnji odmori , pa čak i prekidaju lakša bolovanja da bi se kandidata u zakaznom terminu pratilo prilikom provedbe ispita. Postavljam pitanje da li su upravo ti radnici kao licencirani instruktori vožnje za punu satnicu zaslužuje nekakva osigurana mjesećna primanja u okvirma 70% neto ili bruto prosjećne plaće koja se prema stastičkim pokazateljima isplaćuje u RH, točnije koliko je njih spremno nastaviti odgovorno i stručno raditi ukoliko se potplaćenost nastavi odnosno poveća? U Akcijskom planu Vlade RH za 2017. godinu, a što se nesporedno odnosi na autoškole u tabelarnom prikazu broj 10 navedeno je kako slijedi: "Ukinuti fiksnu tarifu kroz tzv. najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata u autoškoli. Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN 141/11) Regulacija cijena i izračuna naknada na bilo koji način i u bilo kojem nazivu kroz fiksne minimalne i maksimalne tarife/naknade/cijene satnica protivne su EU Direktivi o uslugama (članak 15) i narušavaju slobodno tržišno natjecanje. Cijene se trebaju slobodno formirati putem tržišnim mehanizama. Nema fiskalnog učinka." Ne postoji fiksna tarifa, regulacija cijena ne postoji niti su u uporabi fiskne minimalne i maksimalne tarife......i ne narušava se slobodno tržišno natjecanje, a posebno u slučaju zato jer se ukida količinski i teritorijalno ograničavajuće uvjete za davanje odobrenja za pružanje usluga autoškola i propisivanje godišnjeg potencijalnog broja kandidata za vozače. Cijene se formiraju slobodno iznad propisanih ili se u slučaju korištenja ekzaktno propisanih pruža različiti izbor kvalitete usluge i standarda opreme koji ne smije biti ispod određenih standarda razlličito po autoškoli. Kako je razvidno da autoškole koje svoje usluge pružaju prema višim cijenama ulsluge i dalje posluju uz dovoljan ili povećan broj kandidata razvidno je da konkurentnost usluge postoji i to najmanje ogrančeno u sustavu "higher/lower service value against same price". Posebno je važno razlučiti činjenicu da je oubičajeno tržište unaprijed definirano dobnom populacijom i radi se o poznatoj i ograničenoj potražnji za uslugama bez značajnih odstupanja i internoj konkurenosti poslovanja na ograničavajućem tržištu zbog specifičnosti usluge koja se pruža i uglavnom nepremosivih ograničenja. To upravo potrvđuje sva različitost oblika i uvjeta poslovnog okruženja u djelatnosti unutar zemalja članica ne samo nacionalno i regionalno unutar pojedine zemlje članice. Iskaz kako nema fiskalnog učinka ne odgovara stvarnom stanju u djelatnosti ,.dapače postoje procjene da bi negativni financijski učinak mogao iznositi najmanje 70 miliona kuna samo po osnovi kalkulacija za B kategoriju , a u koje procjene nije uračunata indirektnna šteta po osnovi gubitka posla ili prelaska radnika sa punog na nepuno radno vrijeme. Nepoznanica je i potencijal zapošljavanja za preostalo radno vrijeme do punog , te mogući troškovi radnih sporova sa kojima bi se potencijalno mogli susresti aktivni (postojeći) poslodavci autoškole i njihovi pravni sljednici koji su prema postojećim odredbama ZSPC bili obvezni instruktore vožnje zapošljavati isključivo i jedino u radni odnos putem ugovora o radu na puno radno vrijeme, te stručnog voditelja i predavača isključivo na puno ili pola radnog vremena. Dakle , nedvojbeno da postoje stečene radno pravne obveze koje su ti "stari"polodavci dužni poštovati, za razliku od novih koji imaju svojevrsni "clean start" bez opterećenja. U tekstu prije tabelarnog prikaza navedeno je kako slijedi: "Mjere uključene u ovaj Akcijski plan utvrđene su u procesu međuresorne koordinacije sa tijelima državne uprave i konzultacija s poslovnim udruženjima tijekom 2016. godine." Nema podataka, a iz dostupnih javnih ili internih informacija autoškole ili njihova legitimna poslovna udruženja nisu učestvovala, niti su preko istih pozivana na učestvovanje u procesu međuresorne koordinacije sa tijelima državne uprave tijekom 2016. godine, tako da im nije pružena prilika iako predstavljaju subjekte na koje se strateške izmjene propisa neposredno odnose, te imaju pravni i socio-ekonomski značajan utjecaj. U tekstu se navodi i Vlada RH jasno nalaže: "Za koordinaciju provedbe mjera nadležno je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje će za svako od područja osnovati radnu skupinu sastavljenu od predstavnika nadležnih tijela državne uprave i predstavnika gospodarskih udruženja iz djelatnosti na koje se odnose propisi koji se mijenjaju provedbom mjera temeljem ovog Akcijskog plana. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će o provedbi mjera iz Akcijskog plana izvještavati Vladu Republike Hrvatske." Hrvatske autoškole i njihovi ovlašteni predstavnici u gospodarskim i sektorskim udruženjima, kao subjekti na koje se izmjene propisa neposredno odnose usitinu biti pozvani na sudjelovanje u radu sektorske radne skupine. Nakon uvedene porezne reforme sa 01.01.2017. od kojih dio odredbi stupa na snagu sa 01.01.2018. godine istodobno kada je predviđeno stupanje na snagu odredbi iz prijedloga ovih izmjena i dopuna zakona u prelaznim odredbama koje se tiču osposobljavanja kandidate, pojaviti će se još nekoliko zakonom dopuštenih okolnosti prilikom čega bi se aktivni poslodavci autoškole naći u diskriminirajućem položaju u odnosu na novo osnovane koje su još jednom u prednosti "clean starta" sa mogućnoću izborne prilagodbe lakšim i boljim poreznim opcijama iako se radi postojećim mikro i malim poduzetnicima, te u sustavu opobljavanja prema dostupnim podacima nema niti jednog poslodavca srednje veličine, sa izuzećem ukoliko neki od poslodavaca autoškola posluju unutar neke od grupacija ili se radi o povezanim društvima. Obzriom da se radi o strukturnoj i dubinskoj promjeni uvjeta poslovanja autoškola nužno je odrediti potrebna prelazna razdoblja po pojedinim područjima izmjene propisa kako bi se pravodobno i sadržajno moglo ostvariti zacrtani ciljevi uz kontrolu i minimizanje štete uklanjanja prepreka za poslovanje autoškola u režimu uspotavljene fer tržišne utakmice bez obzira na snagu veličinu i vrijeme osnivanja. Vjerujem da će predstavnici 300 -injak aktivnih poduzetnika u djelatnosti autoškola RH dobiti poziv i time priliku iskazati sve relavantne činjenice oko konačnog sadržaja Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, putem sudjelovanja u radu radne skupine pri MGPO kao koordinatora. Nije prihvaćen Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Na temelju članka 40. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), te na temelju članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN, br. 78/08 i 87/14), pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Kako bi se spriječila zlouporaba te poboljšala provedba Pravilnika o znaku pristupačnosti u praksi, sukladno člancima 7., 8. i 9. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07) dajemo mišljenje i predlažemo slijedeće: Predlažemo promjenu nadležnosti za Pravilnik o znaku pristupačnosti tako da s ovom izmjenom Pravilnik prijeđe u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova. Mobilnost uz pristupačnost i stanovanje predstavlja osnovni preduvjet za uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja i njihovo uključivanje u zajednicu te upravo zato Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao jednu od svojih glavnih zadaća ima osvještavanje društva o preprekama na koje osobe s invaliditetom svakodnevno nailaze i poticanje svih dionika na suradnju da se zajedničkim naporima one uklone. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom svakodnevno zaprima pritužbe na povredu prava na znak pristupačnosti, njegovu zlouporabu te probleme s nepropisnim parkiranjem na označenim mjestima za vozila osoba s invaliditetom. Godinama neprekidno i kontinuirano upozoravamo sva nadležna tijela o nužnosti izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelu kojim se propisuje i uređuje način korištenja znaka pristupačnosti, kao i nužnoj izmjeni odredbi Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN, broj 78/08 i 87/14). Također napominjemo kako pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kontinuirano i u Izviješćima o radu od 2013. do 2016. godine u poglavlju Pristupačnost i mobilnost, ukazuje na širinu i ozbiljnost ovog problema. Analizirajući cjelokupnu problematiku, mišljenja smo da je neophodna promjena nadležnosti o čemu smo već u više navrata upućivali naše izravne preporuke ministarstvima zdravstva, unutarnjih poslova te mora, prometa i infrastrukture. Problemi su sljedeći: loša primjena Pravilnika o znaku pristupačnosti; nemogućnost izmjena odredbi važećeg Pravilnika zbog široke podjele nadležnosti; nedostatak povezanih informacija zbog nepovezivosti baza kojima raspolaže Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na informacije u mjestima izdavanja po županijama; velika zlouporaba zbog neadekvatne kvalitete i nezaštićenosti samog znaka te time kao posljedica: nedovoljna mogućnost kontrole same iskaznice/znaka i nemogućnost adekvatnog sankcioniranja; neujednačenost načina izdavanja po županijama; povreda prava na znak pristupačnosti. Obrazloženje i preporuke: Podjela nadležnosti za donošenje, provedbu i primjenu Pravilnika o znaku pristupačnosti između nemalog broja tijela, zapreka je da se učini bilo kakav iskorak u smjeru nužnih izmjena navedenog Pravilnika. Naime, budući da je Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz kojeg kao podzakonski akt proizlazi Pravilnik o znaku pristupačnosti, smatramo neodrživim da nadležno tijelo odgovorno za provedbu istoga bude Ministarstvo zdravstva. Međutim, navedeno nije jedini razlog, već su to i problemi čestih zlouporaba kao i nezaštićenost znaka pristupačnosti kao javne isprave na temelju koje se ostvaruju određena prava. Osim toga kontrolu njegovog korištenja obavljaju u najvećem dijelu policijski službenici. Također povezivanjem već postojećih baza podataka Ministarstva unutarnjih poslova s podacima ureda državne uprave u županijama, kao izdavatelja znaka pristupačnosti, omogućila bi se učinkovita kontrola, kao i stvarno sudjelovanje prometnih redara jedinica lokalne samouprave, kojima su prema informacijama sa sastanka iz siječnja 2017. već sada dostupni podaci postojećih baza Ministarstva unutarnjih poslova. Od 2008. godine nisu nađeni razlozi niti stvarna potreba da Ministarstvo zdravstva bude nadležno jer nema ovlasti provedbe Pravilnika ni u kojem segmentu kriterija za dobivanje, a niti za kontrolu provedbe. Također, s obzirom na djelokrug poslova nije razvidna niti funkcija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, budući da uređenja prometa u mirovanju nema izravnu povezanost s prometom za koji je ovo Ministarstvo nadležno. Slijedom svega navedenog predlažemo da se nadležnost za navedeni Pravilnik prenese u djelokrug Ministarstva unutarnjih poslova, jer je to jedino tijelo koje stvarno i operativno raspolaže mehanizmima kojima se postiže poboljšanje. Svjesni smo pri tome činjenice da će kratkoročno takva promjena nadležnosti iziskivati veće napore kapaciteta ovog Ministarstva, ali uvjereni smo da će se tako dugoročno osigurati učinkovita i suštinska kontrola korištenja ovog prava. Time predlažemo kadrovsko osnaživanje u Sektoru za sigurnost u prometu Ministarstva unutarnjih poslova te prijavljivanje projekta na natječaje EU fondova u svrhu osiguravanja većih financijskih sredstava za izradu kvalitetne baze podataka i njezinu povezivost s drugim sustavima. Pri tome posebno želimo istaknuti činjenicu kako već sada postoji povezanost baza podataka Ministarstva unutarnjih poslova s prometnim redarima jedinica lokalne samouprave na terenu te da je izražena intencija ovog Ministarstva da promet u mirovanju u potpunosti kontroliraju prometni redari jedinica lokalne samouprave. S obzirom na izneseno predlažemo da se žurno ministarstva usuglase oko nadležnosti te ostalih predloženih izmjena kako bi unaprijedili ovo područje koje je sada izrazito nepovoljno za osobe s invaliditetom. Primljeno na znanje Prijedlog se odnosi na odredbe koje nisu predmet ove novele.
4 ANDRO PAVUNA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatram kako su tolerancije pri mjerenju brzine vozila i alkoholiziranosti vozača puno prevelike. Današnji uređaji za mjerenje brzine vozila i alkoholiziranosti vozača baždareni su na znatno manja odstupanja i ovakva tolerancija je zastarjela i opasna. Dopustiti 10km/h tolerancije u naseljima koji su "zone 30" predstavlja stvarno dopuštenu brzinu čak 33% veću od propisane, što je neprihvatljivo! Isto tako, 0,1 promil predstavlja značajnu alkoholiziranost i neprihvatljivo je oduzimanje tako velike razine od izmjerene vrijednosti, pogotovo uzmemo li u obzir visoku pouzdanost uređaja koje policija danas koristi. Primljeno na znanje Stupnjevi tolerancije mjernih uređaja nisu predmet uređenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama
5 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Hrvatska liječnička komora podržava predloženo ponovno uvođenje obveznih zdravstvenih pregleda nakon navršene 70. godine života. U tom pogledu predlažemo da se razmotri i dodatno snižavanje dobne granice za provođenje obveznih zdravstvenih pregleda na 65 godina života na način kako je to ranije propisivao Zakon o sigurnosti prometa na cestama, prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 64/15). Smatramo da bi se time ponovno uspostavio važan dodatni kontrolni mehanizam nadzora nad zdravstvenom sposobnošću za upravljanje motornim vozilom, od kojeg mehanizma se prelako odustalo uz tadašnje obrazloženje kako se radilo o prekomjernom teretu za građane, potpuno pritom zanemarujući javni sigurnosni aspekt ovog važnog pitanja. Imajući u vidu velik broj zdravstvenih stanja koja, sukladno odredbama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače („Narodne novine“ br. 137/15), vozače čine nesposobnima ili privremeno nesposobnima za upravljanje vozilom odnosno sposobnima uz vremensko ograničenje, smatramo važnim propisati obvezatne zdravstvene preglede po nastupanju životne dobi kada se već očekuju značajnije promjene koje mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilom. Dodatno, Komora ukazuje na važeću odredbu članka 233. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja stvara značajne probleme u svakodnevnom radu liječnika, posebice izabranih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, budući da istima nalaže obvezu izvještavanja nadležnih tijela o uočenim promjenama zdravstvenog stanja vozača koja se smatraju zaprekom za sigurno upravljanje motornim vozilom, posebno ako se uzme u obzir brojnost takvih stanja propisanih Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. U segmentu normativnog uređenja predlažemo iskorak u pogledu materije izvještavanja o promjenama zdravstvenog stanja vozača na način da se odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama više ne propisuje obveza izravnog izvještavanja nadležnih tijela od strane liječnike o svim uočenim bolestima ili stanjima vozača koji utječu na sigurno upravljanje vozilom. Smatramo da bi sporna odredba članka 233. Zakona ubuduće trebala sadržavati samo obvezu liječnika da pacijenta odnosno vozača upozori na uočenu promjenu zdravstvenog stanja te da dano upozorenje evidentira u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Prvenstveno sam pacijent trebao bi preuzeti odgovornost za svoje zdravstveno stanje, nepridržavanje preporuka te upozorenja izrečenih i evidentiranih u zdravstvenom kartonu od strane liječnika te na takav način provoditi obvezu koju mu uostalom nalaže članak 198. Zakona, koji zabranjuje upravljanje vozilom vozaču koji je bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. Nužno je u zakonskom tekstu dodatno osvijestiti odgovornost vozača za svoje zdravstveno stanje i potrebu da sam izvijesti nadležno tijelo o promjeni svog zdravstvenog stanja. Odgovornost bi trebala biti na informiranom pacijentu da sam odluči hoće li se pridržavati danog upozorenja i suzdržavati se od upravljanja motornim vozilom sve dok je spomenuto upozorenje liječnika evidentirano u kartonu ili bi samoinicijativno odnosno na traženje nadležnog tijela u propisanom roku obavio detaljan zdravstveni pregled u svrhu otklanjanja svih sumnji u njegovu zdravstvenu sposobnost odnosno radi brisanja evidentiranog upozorenja u kartonu/e- kartonu. Ističemo stav Komore kako obveza liječnika treba završavati evidentiranjem uočene promjene zdravstvenog stanja u zdravstvenom kartonu/e – kartonu pacijenta. Posebno neprimjerenim smatramo mogućnost kažnjavanja isključivo liječnika novčanim kaznama za slučaj neprijavljivanja uočene promjene zdravstvenog stanja. Odluka o načinu i uvjetima pristupa podacima iz zdravstvenog kartona/e-kartona pacijenta treba biti prvenstveno rezultat dogovora između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pri čemu liječnici ne trebaju biti neposredno uključeni u sam proces izvještavanja odnosno dostavljanja obavijesti. Sve pretpostavke nužne za dostavu odnosno razmjenu podataka mogude je definirati putem odgovarajućih dodatnih promjena zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju materiju zdravstvenih pregleda vozača i kandidata za vozače. U nastavku dostavljamo prijedlog izmjene članka 233. Zakona: 1) U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) u članku 233. stavak 3. mijenja se na način da glasi: (3) „Ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je upozoriti bolesnika o tome. 2) Članak 233. stavak 4. Zakona mijenja se na način da glasi: (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno stavku 1. i. 2. ovog članka 3) Članak 233. stavak 5. Zakona mijenja se na način da glasi: (5) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (područne) samouprave. Nije prihvaćen Rješenje po kojem se zahtijeva obavljanje liječničkog pregleda vozača, prilikom produženja vozačke dozvole nakon navršene 70. godine života podržalo je Ministarstvo zdravstva te ovaj prijedlog, u ovom trenutku, nije moguće prihvatiti. Prijedlozi vezani za članak 233. se ne odnose na odredbe koje su predmet ove novele.
6 Hrvatske autoceste d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U nastavku iznosimo prijedloge izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama: Kako bi se unaprijedila učinkovitost propisa i djelovanje provedbenih tijela vezano za nadzor mase i dimenzije vozila, smatramo da članak 4. stavke 1,2 i 3 treba izmijeniti sljedećim tekstom: (1) Nadzor i upravljanje prometom, nadzor vozila, vozača i drugih sudionika u prometu te poduzimanje mjera u funkciji povećanja sigurnosti prometa na cestama obavljaju policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenici). (2) Nadzor nad provedbom odredbi ovoga zakona kojima se uređuje održavanje i zaštita cesta, nadzor nad trajanjem ukupnog vremena upravljanja vozilom, odmorima vozača, tahografima, nadzornim uređajima te vozilima u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja i ispunjavanje posebnih uvjeta sukladno posebnim propisima uz poduzimanje mjera u funkciji zaštite cesta i sigurnosti prometa na cestama provodi inspekcija ministarstva zaduženog za poslove prometa (u daljnjem tekstu: prometna inspekcija). (3) Poslove iz stavka 2. ovoga članka, osim prometne inspekcije, mogu obavljati i policijski službenici. U članku 5. riječi „na temelju prometnog projekta“ treba zamijeniti riječima „na temelju prometnog elaborata“ jer bi na navedeni način terminologija istovrsne dokumentacije bila ujednačena s istim terminom koji postoji u Zakonu o cestama. U članku 10. predlažemo izmjenu stavka 2. tako da glasi: „(2) Dio ceste iz stavka 1. ovoga članka obilježava se sukladno posebnom propisu kojim je propisano obilježavanje zapreka ili radova na cestama.“ (Posebni propis: Zakon o cestama i Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa – u postupku donošenja). U članku 11. predlažemo izmjenu stavka 2. tako da glasi: „(2) Privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovoga članka izvodi se sukladno posebnom propisu kojim je propisano postavljanje i provođenje privremene regulacije prometa na cestama.“ (Posebni propis: Zakon o cestama i Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa – u postupku donošenja), U članku 13. predlažemo izmjenu stavka 3. tako da glasi: „(3) Prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog elaborata izrađenog sukladno posebnom propisu.“ (Posebni propis: Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste). Predložene izmjene čl. 5., čl. 10., 11. i 13. bi trebale omogućiti ujednačeni pristup i terminologiju u pozitivnim propisima vezano za dokumente koji prethode građenju i rekonstrukciji cesta te postavljanju ili izmjene prometne signalizacije. U članku 84. predlažemo u stavku 1. dodati alineje 13. i 14. koje glase: „13. na prometnom traku javne ceste“, „14. na zaustavnom traku autoceste“. te dodati stavak 2. koji glasi: „(2) Uklanjanje vozila iz prethodnog stavka s javne ceste može narediti i ophodar ili inspektor prometne inspekcije.“ Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. Ova izmjena članka 84. je predložena u svrhu povećanja sigurnosti prometa na cestama i učinkovitosti sustava upravljanja javnim cestama. Smatramo da bi se navedeno moglo postići dopunom da uklanjanje može narediti ovlašteni djelatnik upravitelja ceste (ophodar) ili inspektor prometne inspekcije. Sljedeće izmjene čl. 140., 142. i 143. bi rezultiralo usklađenjem sa stvarnim potrebama tijekom intervencija hitnih službi i održavanja cesta. U članku 140. predlažemo dodati stavak 4. koji glasi: „(4) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, odredbe stavka 1. i stavka 3. ovog članka ne odnose se na vozila hitnih službi, ophodarska vozila, vozila koja obavljaju zimsku službu kada daju posebne svjetlosne znakove (žuto ili plavo trepćuće svjetlo).“ Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6. U članku 142. predlaže se dodati stavak 4. koji glasi: „(4) Odredba stavka l. ovog članka ne odnosi se na vozila hitnih službi, ophodarska vozila i vozila koja obavljaju zimsku službu kada se kreću zaustavnom trakom i daju posebne svjetlosne znakove (žuto ili plavo trepćuće svjetlo).“ Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6. U članku 143. predlaže se dodati stavak 2. koji glasi: „(2) Odredba stavka l. ovog članka ne odnosi se na vozila koja obavljaju zimsku službu kada daju posebne svjetlosne znakove (žuto trepćuće svjetlo). Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. Radi bolje uređenosti dijela Zakona koji se odnosi na teret na vozila i u skladu s praksom drugih zemalja članica EU, od strane ekspertnih timova za promet u EU je napravljen i Vodič za osiguranje tereta koji su neke države prevele i donijele kao pravilnik. Članak 154. treba urediti na način da se izostave stavci 1 i 3 koji se odnose na ukupnu masu vozila, osovinsko opterećenje i dimenziju vozila. Ponavljanje istih odredbi u dva članka (i iu čl. 236.), a čije se kršenje različito kažnjava, može dovesti do neujednačene prakse i pravne nesigurnosti. dodatno, mjerenje vozila se vrši zajedno s teretom te bi odredbe koje se odnose na kršenje najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i dimenzija trebale biti obuhvaćene samo člankom 236. Nastavno na praksu EU dodavanjem novog stavka 2 u tom članku Zakona treba omogućiti uređivanje problematike sigurnog prijevoza tereta korz posebni pravilnik. Stoga čl. 154. treba izmijeniti na način da glasi: (1) Teret na vozilu mora biti raspoređen, pričvršćen i pokriven da ne: - ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti, - umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom, - smanjuje vozaču preglednost nad cestom, - stvara suvišnu buku i da se ne rasipa po cesti, - zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne uređaje na vozilu, registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. (2) Način utovara tereta, osiguranja tereta, rasporeda tereta na vozilu, pokrivanja i pričvršćenja tereta te uvjete za uređaje i opremu za osiguranje sigurnog prijevoza tereta propisom određuje ministar nadležan za unutarnje poslove uz suglasnot ministra nadležnog za poslove prometa. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. (4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. U članku 193. koji se odnose na posebne uvjete prometovanja na cestama tijekom zime predlaže se da se u stavcima 1., 2. i 3., umjesto termina „zimski uvjeti“ koristi termin „posebni zimski uvjeti“ jer bi se tako dodatno istako značaj odvijanja prometa u posebnim meteorološkim okolnostima koji značajno utječu na sigurnost prometa na cestama. Članak 236. predlaže se izmijeniti tako da glasi: Članak izmjeniti na način: (1) Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. (2) Vozila koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja, mogu sudjelovati u prometu na cesti ako se prijevoz obavlja sukladno propisima kojima je reguliran izvanredni prijevoz tereta. (3) Ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donosi propise o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. (4) Operativne poslove mjerenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija obavljaju policijski službenici, inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta, ovlašteni carinski službenici u sklopu obavljanja poslova carinskog nadzora. Usluga mjerenja se može koristiti od strane upravitelja cesta ili pružatelja usluga vaganja. Zapisnik o vaganju i/ili mjerenju služi kao dokaz u prekršajnom postupku. (5) Vozač mora na zahtjev ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka omogućiti kontrolu ukupne mase, osovinskog opterećenja i dimenzija vozila. Ako kontrolu nije moguće izvršiti na mjestu zaustavljanja vozila, vozač mora na zahtjev službene osobe vozilo odvesti na mjesto na kojem je moguće izvršiti kontrolu. (6) Vaganje u pokretu se obavlja korištenjem vaga za automatsko vaganje vozila bez zaustavljanja koje se ugrađuju u kolnički zastor. Ispis iz sustava za vaganje zajedno s fotografijom ili videozapisom služi kao dokaz u prekršajnom postupku koji provodi ovlaštena osoba iz članka 4. (7) Iznimno iz odredbe stavka 1. ovog članka dopušteno odstupanje do 3% najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom, odnosno preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom, uz uvjet da zbog karakteristika tereta na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se za prekršaj vozač koji obavlja prijevoz u suprotnosti sa stavkom 1. ili 2. ovog članka. (9) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se osoba koja je utovarila teret ako su prekoračene najveća dopuštena masa ili najveće dopuštene dimenzije vozila. (10) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik - pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koji obavlja prijevoz u suprotnosti sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka. (11) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja naruči i zahtijeva obavljanje prijevoza ili je obavila utovar vozila, ako su prekoračene najveća dopuštena masa ili najveće dopuštene dimenzije vozila. (12) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. (13) Propisane kazne iz ovog članka se uvećavaju na način da se iznos kazne množi s korekcijskim koeficijentom za prekoračenje propisanih masa i dimenzija: - od 10% do 20% korekcijski koeficijent je 1,5; - od 20% do 30% korekcijski koeficijent je 2; - od 30% do 40% korekcijski koeficijent je 3; - od 40% i 50% korekcijski koeficijent je 5; - više od 50% korekcijski koeficijent je 7. (14) Ukoliko vozač ne postupi sukladno stavku 5. ovog članka smatrat će se da obavlja prijevoz u suprotnosti sa stavcima 1. i 2. te će se primijeniti maksimalna kazna iz ovog članka (uz maksimalni korekcijski koeficijent). U članku 243., stavku 1. predlaže se dodati točku 11. koja glasi: „11) registarske pločice za autotaksi vozila.“ Navedena izmjena se predlaže kako bi se omogućilo lakše primjećivanje i nadzor autotaksi prijevoza. U članku 258. stavku 5. propisana je nadležnost policijskih službenika za upućivanje vozila na izvanredni tehnički pregled sukladno stavcima 3. i 4. istog članka. Potrebno je razmotriti da se ista ovlast da inspektorima prometne inspekcije koji su prema sadašnjoj praksi izvanredni tehnički pregled vozila na kojima se vrši inspekcijski nadzor mogli obaviti samo uz nazočnost policijskih službenika. Ovime bi se ubrzao postupak izvanrednog tehničkog pregleda te povećala učinkovitost i ekonomičnost u predmetnim slučajevima. U odnosu na članak 290., sukladno predloženim izmjenama vezano za nadzor vozila s aspekta najvećeg dopuštenog opterećenja i dimenzija te vezano za izvanredni prijevoz, potrebno je uskladiti stavke 1. i 2. u članku 290. na način da se onemogući daljnje kretanje prekršitelja, tj. da se isprave utvrđeni nedostaci na odgovarajućem mjestu (parkiralište, ugibalište) do kojeg će vozilo biti ispraćeno uz odgovarajuću pratnju. Isključivanje vozila mora biti popraćeno oduzimanjem dokumentacije do trenutka otklanjanja nedostataka, a za nastavak vožnje neophodno je zatražiti dopuštenje nadležnih policijskih službenika. Svrha ovakvog pristupa je sprečavanje daljnjeg štetnog utjecaja na sigurnost prometa i na cestu te demotiviranje prijevoznika da kršenjem propisa stječu konkurentsku prednost na prijevozničkom tržištu. Djelomično prihvaćen Prijedlog za izmjenu članka 4. se ne prihvaća, jer , u bitnome, ne donosi nikakav pomak u odnosu na postojeće rješenje. Prijedlog za izmjenu članka 5. je već prihvaćen u nacrtu prijedloga zakona. U članku 13. prihvaćen je dio prijedloga koji se odnosi na temelj za postavljanje prometnih znakova (prometni elaborat), ali provedbeni propisi su vezani za posebni zakon (Zakon o cestama) te taj dio prijedloga nije moguće prihvatiti. Odredbe članaka 154. i 236. usklađene su s europskim direktivama te ne dovode do „pravne nesigurnosti“, kako to pogrešno navodi predlagatelj. Prijedlog za propisivanjem posebnih registracijskih pločica za taxi vozila se ne prihvaća, jer nije jasno kako bi to „omogućilo lakše primjećivanje i nadzor autotaksi prijevoza“ (smatramo da tome, prvenstveno, služi svjetleći „TAXI“ znak na krovu taksi vozila), niti što bi se događalo s tim registracijskim pločicama za vrijeme kada taksist obrtnik ne obavlja taksi djelatnost tim vozilom (primjerice u vrijeme dnevnog, tjednog ili godišnjeg odmora i sl.) već koristi to vozilo za privatne potrebe. Članak 290. uređen je sukladno mjerodavnoj regulativi i u skladu je sa prijedlozima predlagatelja. Prijedlog za izmjenu članaka 11., 84., 140., 142., 143., 193. i 258. se ne odnosi na odredbe koje se noveliraju ovom prilikom.
7 vedran bestvina KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Stukovna grupacija autoškola HGK ŽK Osijek U nastavku iznosimo mišljenje članica Strukovne grupacije autoškola HGK ŽK Osijek. Kao prvo i osnovno nameću se dva osnovna pitanja. Nije jasno iz kojih razloga su sve ostale usluge u RH, a pogotovo one koje se direktno tiču samih polaganja vozačkih ispita ili kategorija izuzete iz Direktive o uslugama odnosno zašto se na njih to ne odnosi. Po čemu su zdravstvene ustanove (liječnički), Crveni Križ (prva pomoć) ili HAK (ispiti teorije, vožnje..) drugačije ili zaštićene u odnosu na autoškole ? (69) „ mladi vozač“ - ne priliči, više bi odgovaralo NOVI VOZAČ, ali onda ga ne definiraju godine već kontinuirano iskustvo. Članak 203. (4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije, zdravstveno sposobna za vozača te koja je navršila 24 godine starosti. - Mišljenja smo da bi dobna granica trebala biti 21 godina (8) Osobama iz stavka 7. ovoga članka neće se izdati odnosno oduzet će se dozvole za obavljanje propisanih poslova.. - Mišljenja smo da se dozvola treba oduzeti samo u onim slučajevima kada je izrečena pravomoćna kazna zatvora u periodu većim od 6 mjeseci. Nakon stupanja Zakona na snagu, traži se aktivno uključivanje struke odnosno uključivanje Udruženja autoškola HGK koja bi aktivno radila na izmjeni pratećih pravilnika koji su vezani za djelatnost autoškola, a sve kako bi se održala opstojnost i prosperitet djelatnosti. Nije prihvaćen Pojam „mladi vozač“ definiran je s obzirom na, između ostaloga, dob vozača tako da termin „novi vozač“ ne bi bolje pogađao bit pojma. Potrebno iskustvo odnosno zahtijevana dob instruktora vožnje nije neprimjerena s obzirom na činjenicu da se do navršene 24. godine života smatra „mladim vozačem“. Težina izrečene kazne nije odlučna okolnost za ocjenu dostojnosti za obavljanje propisanih poslova, već je dovoljna činjenica da je kazneno djelo počinjeno.
8 Lina Tuđa KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Molimo obratite pozornost na prijedlog pod člankom 18. SEKCIJE AUTOŠKOLA Udruženja prijevoznika Zagreb pri HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI kojim se predlaže KATEGORIZACIJA i STUPNJEVANJE NEDOSTATAKA utvrđenih tijekom STRUČNOG NADZORA nad radom autoškola, a koji mi podržavamo iz razloga što kada se izvrši kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola posljedično će doći i do IZMJENE KAZNENIH ODREDBI za autoškole navedenih u ČLANKU 213. na način da se ukine odredba o trajnoj zabrani rada autoškoli i o trajnom oduzimanju dozvole (licence) instruktoru vožnje, predavaču ili stručnom voditelju te da se u istom članku izvrši odgovarajuća izmjena visine novčanih kazni. Prihvaćanjem ovog prijedloga uslijedilo bi donošenje cjelovitog Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom autoškola, što smatramo korisnim jer bi pridonijelo transparentnosti i učinkovitosti propisa te pravnoj sigurnosti poslovnih subjekata iz djelatnosti autoškola. Prijedlog prenosimo u cijelosti. CITAT Kako bi se omogućila kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola predlažemo da se u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama iza članka 18. doda članak 18.a te da glasi: Članak 18.a dodaje se i glasi: (1) Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost od općeg interesa, a obavljaju je autoškole. (2) Radi provjere ispravnosti obavljanja djelatnosti iz stavka 1. obavljaju se stručni nadzori nad radom autoškola. (3) Stručni nadzori nad radom autoškola su redoviti i izvanredni. (4) Stručnim nadzorom nad radom autoškola utvrđuje se udovoljava li autoškola uvjetima propisanim za osposobljavanje kandidata za vozače i izvodi li se nastava u autoškoli stručno i kvalitetno te sukladno propisima. (5) O obavljenom stručnom nadzoru nad radom autoškole vodi se evidencija i izdaje zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru. (6) Nedostaci utvrđeni tijekom stručnih nadzora nad radom autoškola mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili veliki. 1) manji nedostaci su oni koji nemaju znatan učinak na ispravnosti obavljanja djelatnosti te ostale manje neusklađenosti, ali je primjereno dati upozorenje u vezi otklanjanja nedostataka 2) veći nedostaci su oni koji mogu ugroziti ispravnost obavljanja  djelatnosti te dovesti u pitanje izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače u skladu s propisima ili druge veće neusklađenosti 3) veliki nedostaci su oni koji čine izravnu i neposrednu ugrozu za obavljanje djelatnosti te koji potpuno onemogućavaju izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače (7) Ako je tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u različite kategorije nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine. Ako je tijekom stručnog nadzora utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u istu kategoriju nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine, ako utvrđeni nedostaci zajedno predstavljaju veću ugrozu za obavljanje djelatnosti. (8) Na temelju rezultata stručnog nadzora nad radom autoškole i utvrđenih kategoriziranih nedostataka formira se i sustav stupnjevanja ugroze za obavljanje djelatnosti. (9) Popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole i stupanj njihove težine propisat će se pravilnikom iz stavka 13. ovoga članka. (10) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove je kontaktna točka koja u području stručnog nadzora nad radom autoškola provodi suradnju s kontaktnim točkama drugih država članica Europske unije, dostavlja Europskoj komisiji podatke u području stručnog nadzora nad radom autoškola te osigurava razmjenu informacija i pružanje pomoći s kontaktnim točkama drugih država članica. (11) Ako su u radu autoškole koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj nego ima poslovni nastan, utvrđeni veći ili veliki nedostaci ili nedostaci koji za posljedicu imaju ograničenje ili nemogućnost obavljanja djelatnosti, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavijestit će kontaktnu točku države članice u kojoj autoškola ima sjedište o rezultatima stručnog nadzora nad radom te autoškole. (12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove može zatražiti nadležno tijelo države članice u kojoj je autoškola ima sjedište, preko njezine kontaktne točke, poduzimanje prikladnih naknadnih mjera. (13) Ministar nadležan za unutarnje poslove donosi Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola. ZAVRŠETAK CITATA Autoškola Retrovizor, Zagreb Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
9 HOK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 200. stavak 3. mijenja se i glasi: (3) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ, zdravstvene ustanove i autoškole koje za to ovlasti ministar nadležan za zdravstvo. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da pojedine autoškole zadovoljavaju prostorne uvjete za organizaciju nastave iz Pružanje prve pomoći, kao i uvjete posjedovanja potrebne opreme i mogućnosti angažiranja predavača iz tog nastavnog predmeta smatramo da je potrebno navedeni članak i stavak izmijeniti te u osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći uključiti i autoškole koje za to ispunjavaju uvjete. Članak 200. stavak 5. mijenja se i glasi: (5) Program, provedbu programa, uvjete i način osposobljavanja kandidata za vozača propisuje ministar nadležan za zdravstvo u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da u drugom članku (članak 202.) predlažemo da cijenu nastavnog sata za sva tri nastavna predmeta donosi uredbom Vlada RH potrebno je iz ovog članka ukloniti odredbu koja govori o načinu određivanja cijene nastavnog sata iz Prve pomoći te o pokrivanju troškova osposobljavanja, što je u našem prijedlogu sve propisano drugim člankom ovog Zakona. Primljeno na znanje Komentar se, zapravo, odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
10 HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Prometna psihologija je područje primijenjene psihologije usmjereno na proučavanje ponašanja sudionika u prometu, psiholoških procesa koji se nalaze u osnovi tog ponašanja, povezanosti između ponašanja u prometu i događanja prometnih nesreća te ostalih aspekata prometne sigurnosti u koje je uključen čovjek. Brojna istraživanja pokazala su da je čovjek, odnosno njegove sposobnosti, kognitivno funkcioniranje, emocionalni i psihosocijalni status, te motivacija, temeljni čimbenik sigurnosti u prometu, odnosno uzročnik prometnih nezgoda u oko 80 - 90 posto slučajeva. Nacionalni program sigurnosti u cestovnom prometu, također navodi "da su ljudi, odnosno sudionici u prometu, najvažnija karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, da sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu, te da sustav sigurnosti na cestama mora uzeti u obzir i mogućnost ljudske pogreške i neprihvatljivog ponašanja i ispraviti ga koliko je to moguće. Sekcija za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva stoga predlaže dopunu Zakona o izmjenama i dopunama ZOSPC na sljedeći način: - u čl. 200. dodati nastavni predmet: Prometna psihologija i kultura, odnosno izmijeniti čl. 200. na sljedeći način: (1) Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete: Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, PROMETNA PSIHOLOGIJA I KULTURA i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Također, u čl. 209. uvrstiti istu promjenu tako da čl. 209. glasi: (1) Program vozačkog ispita donosi ministar nadležan za unutarnje poslove, a obuhvaća sadržaje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, PROMETNA PSIHOLOGIJA I KULTURA i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Nastavni predmet Prometna psihologija i kultura izvodio bi se u trajanju od 2 sata, izvođači bi bili psiholozi koji su educirani za provođenje od strane Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Sadržaj nastavnog predmeta bio bi sljedeći: - Razvoj sposobnosti za otkrivanje opasnosti i rizika u vožnji. Nakon procjene zahtjeva vožnje, uključujući potencijalne rizike u prometu odnosno predviđanje opasnih prometnih situacija, vozač treba biti u stanju procijeniti i uskladiti zahtjeve vožnje sa svojim sposobnostima i mogućnostima i s razinom svoje vozačke vještine, tijekom cijele vožnje. - Podizanje svjesnosti o subjektivnim i objektivnim rizicima u vožnji. - Samoprocjena vlastitog psihofizičkog stanja odnosno trenutne sposobnosti za vožnju, te uloga samoprocjene u voznim performansama, teme i vježbe za podizanje svjesnosti u prometu, odnosno: osvijestiti i razumjeti temeljne procese funkcioniranja u prometu, od percepcije situacije do donošenja odluke ili reakcije u prometnoj situaciji, te poznavanje granica ljudskih mogućnosti u tim procesima. - uzroci i posljedice prometnih nesreća - učenje defenzivne i EKO vožnje - prometna kultura - tolerancije i ljubaznosti u odnosu na "ranjive" skupine sudionike u prometu: pješaci, djeca, biciklisti, starije i invalidne osobe -čimbenici koji djeluju nepovoljno na trenutno psihofizičko stanje vozača, distraktori u vožnji: stres, nespavanje, dosadna i monotona vožnja, vožnja noću, emocionalni problemi, kombinacije alkohola i umora, stresa i umora, monotone vožnje i pospanosti, uzimanja lijekova i nespavanje i drugo. Prometni psiholozi su mišljenja da bi edukacija budućih vozača trebala uzetu u obzir ključne čimbenike sigurne vožnje (procjenu opasnosti i rizika u vožnji te samoprocjenu osobnih vozačkih performansi), kao i sve aspekte prometne tolerancije i kulture, te da bi to u značajnoj mjeri doprinjelo smanjenju broja prometnih nesreća odnosno povećanju sigurnosti u prometu na našim cestama. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu
11 AUTO MARKO - D.O.O. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA autoškola, trgovina i usluge d.o.o. – Duga ulica 6 – 48000 Koprivnica tel/fax 048-625-657– e-mail: autoskola.automarko@gmail.com MB 00332640 - OIB 98856288217 žiro-račun: HR112386002-1100503193 Podravska banka Koprivnica _________________________________________________________________________________________ Koprivnica, 18. 04. 2017. godine E- SAVJETOVANJA Ova autoškola predlaže izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to slijedeće zakonske odredbe: A) Članak 202 st. 4. (NN 80/13) Zakona o sigurnosti prometa na cestama sada glasi: „(4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače, B kategorije do 7 godina starosti, A1, A2, A i AM kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 12 godina starosti.“ PRIJEDLOG: Članak 202 stavak (4) Zakona o sigurnosti prometa na cestama mijenja se i glasi: „(4) najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije do 12 godina starosti, priključno vozilo do 22 godine starosti, a za ostale kategorije vozilo do 16 godina starosti“. Obrazloženje Prema mojem mišljenju ovaj prijedlog je prihvatljiv zbog ekonomičnosti jer su poneka vozila manje iskorištena i zadrže dobre osobine te su podobna za kvalitetno osposobljavanje, naročito neke vrste. Prodajom vozila autoškola previše gubi zato što je ta vozila teško prodati i malo se dobije, a ipak nisu dokraja iskorištena. Vozila koja se istroše autoškole mogu isključiti iz upotrebe i prije. Trajnost vozila i zadržavanje dobrih osobina ovisi od kvalitete rada instruktora vožnje osim urednog održavanja i zašto se kvaliteta rada instruktora ne bi uvažila, čemu ograničavati upotrebu dobrog vozila ako nije nužno. I na kraju problemska nastava dobro dođe i kod samo obrazovanja, na uočeni problem otvoriti što više različitih pitanja koja donose najbolje rješenje. Kolika je prosječna starost osobnih vozila u Hrvatskoj? Prema javno objavljenim podacima odgovor je: 12,1 godina. Koji je onda razuman razlog da se u autoškoli ne može poučavati na vozilu do prosječne starosti 12 godina? Nema ga. Postavljam pitanje. Zašto autoškola ne može poučavati kandidate na vozilima B kategorije do 12 godina starosti, a većina kandidata nakon što polože vozački ispit neće moći imati mogućnost upravljati vozilom manje starosti od 10 godina? Ako sve nastavi kao dosad tendencija prosječne starosti vozila će se povećati i kandidatima za vozače će trebati osposobljavanje na starodobnim vozilima. Dali je kvaliteta osposobljavanja vozača na novijim vozilima veća bezbrižno trgajući pametne skupe uređaja vozila? Nije. Dobar broj kandidata nakon što položi vozački ispit mora učiti voziti vozilo veće starosti zahtjevnijih osobina ono što nije mogao učiti u autoškoli, nije bilo izbora. Ne prihvaćam bezobzirne zakone koji ne uvažavaju životne okolnosti koje bi se morale ugraditi u zakon. B) Članak 203 st. 4. sada glasi: „(4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 24 godine starosti“ PRIJEDLOG: U članku 203 stavku (4) Zakona o sigurnosti prometa na cestama riječi, iza riječi kategorije „te koja je navršila 24 godine starosti“, brišu se. Obrazloženje Prema važećim propisima osoba može steći stručnu osposobljenost za zanimanje instruktora vožnje B kategorije već nakon navršenih 21 godinu starosti. Uvjet za izdavanje licence za instruktora vožnje je obrazovanje i da ima vozačku dozvolu tri godine a nakon toga mora čekati do navršene 24 godine starosti do prava za izdavanje licence za instruktora vožnje. Dakle, nekoliko godina bavi se nekim drugim poslom ili nikakvim ako nema posla, što po mojem mišljenju ne pridonosi kvalitetnom dozrijevanju i boljim predispozicijama za uvođenjem u posao instruktora vožnje. Postavlja se pitanje, da li osoba koja nije zaposlena i čeka gotovo tri godine stekne kompetencije za obavljanje poslova instruktora vožnje osim navike da ništa neradi te koliko dobiva takvim životnim iskustvom. Također smatram da će kvaliteta rada instruktora vožnje ovisiti o kvaliteti obrazovanja, formalnog i neformalnog i o mentoru koji će instruktora uvesti u rad a ne nekoliko godina čekanja ako nema drugog posla. Otvara se pitanje da li postoji koje zanimanje za koje se čeka navršena životna dob od 24 godine starosti, na primjer električari, medicinski tehničari i ostala zanimanja ne čekaju do 24 godine starosti. Osim navedenog prema mojem mišljenju uvjet za izdavanje licence od 24 godine starosti diskriminira osobe po životnoj dobi mlađe od 24 godine time što nemaju ustavno pravo na rad i bavljenje poslom pod jednakim uvjetom u odnosu na osobe koje su navršile 24 godine starosti. I konačno taj uvjet je neustavan samo iz razloga što se osoba ne može baviti svakim poslom pod jednakim uvjetima samo s osnova životne dobi. Taj zakon nije jednak za sve građane Republike Hrvatske koji se žele baviti tim poslom. Iz tih razloga smatram da je potrebna izmjena zakona. C) Članak 207 sada glasi: „(1) Vozački ispit provodi se u ispitnim centrima koje određuje ministar nadležan za unutarnje poslove. (2) Ispitni centri, u smislu ovoga Zakona, su podružnice stručne organizacije.“ PRIJEDLOG: U članku 207 iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „ (3) Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila neće se obavljati u prostoru u vlasništvu ili zakupu pravnog subjekta koji se bavi djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače“. Obrazloženje Sada važeći zakon nije jednak za sve autoškole. Na primjer, u Karlovcu i drugim gradovima se ispit iz prometnih propisa provodi izvan sjedišta bilo koje autoškole, dok se taj isti ispit u Koprivnici provodi u ispitnom centru Autokluba Koprivnica koji se nalazi u sjedištu autoškole Auto kluba Koprivnica pa kandidati te autoškole polažu ispit u sjedištu svoje autoškole, a kandidati autoškole Auto Marko iz Koprivnice i drugih autoškola polažu ispit iz prometnih propisa u sjedištu konkurentske autoškole Auto klub Koprivnica. Dakle, Autoklub Koprivnica ima autoškolu i ispitni centar kao podružnica stručne organizacije pa tako ostvaruje prihod od ispita, a konkurentske autoškole nemaju tu mogućnost, postoji monopol za autoškole koje imaju ispitne centre u svojim sjedištima. Svim autoškolama nije osiguran jednak pravni položaj kako to određuje članak 49 Ustava Republike Hrvatske, nasuprot toj ustavnoj odredbi stvoren je monopol koji je zabranjen. Ustvari u dva različita grada ne vrijedi isti zakon za provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, molim da se to uredi Zakonom za sve autoškole jednako u svim gradovima Republike Hrvatske. Zakonodavac je stavio poduzetnike u neravnopravan položaj sada važećom odredbom članka 207. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prema mojoj ocijeni društvena svijest Ministarstva unutarnjih poslova donošenjem Rješenja o provedbi vozačkih ispita ( čl. 4. NN 118/2012) se pokazala ustavnom i iznad društvene svijesti zakonodavca, pojedinaca i interesnih skupina, međutim u praksi se to rješenje ne primjenjuje u svim gradovima. Ministarstvo unutarnjih poslova ima ilegalnu radnu snagu koja se zove HAK. Naime, HAK je ugrađen u Zakon o sigurnosti prometa na cestama kao stručna organizacija i između ostalih ovlasti ima i provedbu vozačkih ispita, a te ispite ne provodi propisno. Stručna organizacija radi ilegalno zato što nema ovlaštenje od MUP-a kako je to određeno člankom 206 Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Prema spomenutoj odredbi javne ovlasti, povjeravaju se ovlaštenoj stručnoj organizaciji, koju na temelju javnog natječaja, ovlasti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a te javne ovlasti nisu povjerene HAK-u na temelju javnog natječaja. Kako ta ilegalna radna snaga sofisticirano i besplatno tuče po glavi malu autoškolicu navest ću samo dva primjera i to: Prvo, kod provedbe vozačkog ispita iz upravljanja vozilom ovlašteni ispitivač M. N. postavlja zadaću mojem kandidatu da se polukružno okrene na glavnoj cesti na raskrižju sa sporednom cestom u jednom postupku. Kandidat skrećući desno ne nastavlja vožnju prometnom trakom na koju je skrenuo, nego skreće u samom raskrižju na traku iz suprotnog smjera protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a potom skrećući lijevo na glavnu cestu kandidat usporava i ometa promet radnjom koju više nikad u životu neće izvoditi. Instruktor nije imao prilike vježbati tu radnju s kandidatom zato što je raskrižje bilo opterećeno prometom i upozna ispitivača s tom činjenicom, ispitivač kaže da je ok. Ali ponovno vodi kandidata da ga uputi kako da izvede radnju u prometu koju nitko nikad neće obavljati na takvim mjestima ili iznimno ponekad, beznačajno za spomenuti. I kao drugo ispitivač R.K. pronalazi različita raskrižja u Koprivnici dosta prometna i nepregledna da kandidati voze unatrag sa glavne na sporednu cestu i tako ometaju i ugrožavaju promet iako se prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama unatrag smije voziti samo iznimno na kratkom djelu puta kada je to vozaču neophodno potrebno. Jedno je sigurno, da na dan ispita najvjerojatnije, ali i ostale dane nitko ili gotovo nitko od vozača u Koprivnici ali i u Zagrebu ne vozi unatrag i ne ometa promet, ali to radi Stručna organizacija, ugrožavanje se ne događa zato što vozači vide veliki natpis „AUTOŠKOLA“. Zašto se kandidate ispituje vožnja unatrag a kasnije to nikada nerade zato što to vozači obave u parkiralištima? Vozači ne mogu više zalutati zato što imaju GPS pa vožnja unatrag nije neophodna, google sve zna, na stručnoj organizaciji je da primjeni princip aktualnosti. Autoškole moraju raditi ono što je pregazilo vrijeme zato što to traži stručna organizacija, pa nemaju vremena za kvalitetniju obuku vozača. Parkiranjem prednjom stranom vozila se ispituje potrebna vještina za uključivanje u promet vožnjom unatrag iako to treba izbjegavati, ali se ne može svaki put izbjeći pa to vozači prakticiraju, čemu ispitivati ono što vozačima ne treba poslije vozačkog ispita, a nije u skladu s zakonom, u skladu je s lošom praksom. D Sada važeći članak 257. Zakon o sigurnosti prometa na cestama glasi: „(1) Na vozilima koja se daju u najam (rent a car vozila), vozilima kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, vozilima kojima se obavlja taksi prijevoz, vozilima hitne medicinske pomoći, autobusima, teretnim i priključnim vozilima za prijevoz opasnih tvari, teretnim i priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg, obavljaju se preventivni tehnički pregledi u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka“. PRIJEDLOG: U članku 257 stavak 1. iza riječi „Na vozilima koja se daju u najam (rent a car vozila),“ riječi „vozilima kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače“, brišu se. Obrazloženje Vozila autoškola moraju obavljati preventivne tehničke preglede vozila iako prema mojem saznanju nije zabilježen niti jedan slučaj da bi nastala prometna nesreća niti na jednom osobnom ili teretnom vozilu zbog tehničke neispravnosti vozila u okviru starosti vozila koja se ograničava za autoškole . Postavlja se pitanje koliko nepravilnosti tehnički pregledi utvrde osim neispravnosti žarulja što spada u dnevne tehničke preglede prilikom obavljanja preventivnih tehničkih pregleda vozila i pod uvjetom da je redovni tehnički pregled obavljen uredno. Kada autoškola uklanja komande plaća izvanredni tehnički pregled 250,00 kuna koji traje 5 minuta, što ustvari spada u redovni tehnički pregled, to su prema mojem mišljenju preskupe minute u postojećoj uređenosti rada autoškola i tehničkih pregleda. Podnositelj prijedloga: Direktor i zakonski zastupnik Marko Starčević Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati. Potrebno iskustvo odnosno zahtijevana dob instruktora vožnje nije neprimjerena s obzirom na činjenicu da se do navršene 24. godine života smatra „mladim vozačem“. Odredbe članaka 207. i 257. nisu predmet ove novele te se dostavljeni prijedlozi ne mogu prihvatiti
12 Hrvatski Crveni križ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa na Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zagreb, 27. travnja 2017. godine X. VOZILA - 1. OPĆE ODREDBE Članak 236. (1) Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. (2) Vozila koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti, odnosno gradskoj ulici ako imaju posebnu dozvolu za taj prijevoz. (3) Operativne poslove mjerenja, odnosno kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama obavljaju stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatskih cesta, policijski službenici, odnosno ovlašteni carinski službenici u sklopu obavljanja poslova carinskog nadzora na graničnim prijelazima. (4) Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove prometa da u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donese propise o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. (7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja, ili nema ispravne propisane uređaje za upravljanje, uređaje za zaustavljanje, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa ili nadzornog uređaja i gume. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje, osim uređaja navedenih u stavku 7. ovoga članka. Prijedlog: (1) Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. Oprema vozila koja ima ograničen rok trajanja, smatra se ispravnom ukoliko je u propisanom roku trajanja koji je propisan od proizvođača opreme ili oprema posjeduje potvrdu o ispitivanju koje je u roku ispravnosti. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje i opremu, osim uređaja navedenih u stavku 7. ovoga članka. 3. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA Članak 255. (1) Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg interesa. (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila, osim radnih strojeva, obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (3) Tehnički pregledi vozila su redoviti s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni i izvanredni. (4) Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti. (5) O obavljenome tehničkom pregledu vozila vodi se evidencija. (6) Ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa donosi propise o tehničkim pregledima vozila. Prijedlog: (4) Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti. Oprema vozila koja ima ograničen rok trajanja, smatra se ispravnom ukoliko je u propisanom roku trajanja koji je propisan od proizvođača opreme ili oprema posjeduje potvrdu o ispitivanju koje je u roku ispravnosti. Sukladno predloženim izmjenama potrebno je podzakonskim aktom detaljnije razraditi način utvrđivanja ispravnosti uređaja i opreme na tehničkom pregledu vozila. Primljeno na znanje Komentar se, zapravo, odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
13 PROMET d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Prijedlog izmjene i dopune članka 55. Zakona o sigurnosti prometa na cestama: Prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (pročišćeni tekst zakona NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) koji je na snazi od 11.06.2015. u članku 55, propisano je dodatno ograničenje brzine kretanja na cestama namijenjenim isključivo za promet motornim vozilima i brzim cestama. U navedenom članku, točka 4 glasi: - 50km/h za sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe te za autobuse s mjestima za stajanje. Prijedlog izmjene istog članka: - 50km/h za sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe te za autobuse s mjestima za stajanje, osim ako u autobusu s mjestima za stajanje u tijeku prijevoza nema putnika u stajaćem položaju. Obrazloženje: Prema trenutno važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, članak 55, točka 4, autobusu s mjestima za stajanje nije dozvoljena brzina kretanja iznad 50 km/h, što znači da se isti autobus ne smije kretati većom brzinom od propisanih 50 km/h, bez obzira na broj putnika u autobusu, čak ako je isti autobus bez putnika. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu
14 Ana Hmura KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Vozila za osposobljavanje i polaganje ispita za profesionalne kategorije C i D kategorije mora biti omogućeno osposobljavanje i provođenje ispita na vozilima sa automatskim i poluautomatskim mjenjačem. Danas u doba modernizacije kada je svako drugo ili vec 80 % teretnih vozila i autobusa u prometu sa automatskim mjenjačem da se ljudi osposobljavaju i polažu ispit voznje na vozilima sa mehaničkim mjenjačem pa to je stvarno apsurd. Svaka ozbiljnija autoškola koja želi imati moderan vozni park a pogotovo za navedene kategorije vozila danas jako teško nalazi moderne autobuse i teretna vozila po sadašnjim kriterijima. Već je i puno vozila B kategorije opremljeno automatskim mjenjačima a da ne govorim o vozilima C i D kategorije, gotovo da ih i nemate u ponudi novijeg godišta sa mehaničkim mjenjačem. To bi se svakako trebalo izmjeniti i to je jedan od većih apsurda u procesu osposobljavanja profesionalnih vozača. Također periodični.. preventivni pregledi vozila za osposobljavanje kandidata...to je nepotreban namet poduzetnicima,, dodatan trošak i opterecenje u doba kada govorimo o rasterećenjima poduzetnika. EU ne potznaje ovakvu vrstu PERIODIČNIH pregleda vozila i TREBA IH UKINUTI...BRISATI kao obavezu autoškolama. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predložene novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
15 Lola Ribar d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predmet; Prijedlog za izmjene i dopune zakona i pravilnika Sukladno nedavnom sastanku prijedlozi za izmjene i dopune se odnose na sljedeće zakone i pravilnike;  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 067/2008).  Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 085/2016)  Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN 148/2008) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 067/2008) SADA: X. VOZILA 1. OPĆE ODREDBE Članak 236. (1) Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. (2) Vozila koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti, odnosno gradskoj ulici ako imaju posebnu dozvolu za taj prijevoz. (3) Operativne poslove mjerenja, odnosno kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama obavljaju stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatskih cesta, policijski službenici, odnosno ovlašteni carinski službenici u sklopu obavljanja poslova carinskog nadzora na graničnim prijelazima. (4) Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove prometa da u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donese propise o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. (7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja, ili nema ispravne propisane uređaje za upravljanje, uređaje za zaustavljanje, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa ili nadzornog uređaja i gume. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje, osim uređaja navedenih u stavku 7. ovoga članka. Prijedlog (1)Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. Oprema vozila koja ima ograničen rok trajanja, smatra se ispravnom ukoliko je u propisanom roku trajanja koji je propisan od proizvođača opreme ili oprema posjeduje potvrdu o ispitivanju koje je u roku ispravnosti. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje i opremu, osim uređaja navedenih u stavku 7. ovoga članka. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 067/2008) Sada: 3. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA Članak 255. (1) Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg interesa. (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila, osim radnih strojeva, obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (3) Tehnički pregledi vozila su redoviti s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni i izvanredni. (4) Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti. (5) O obavljenome tehničkom pregledu vozila vodi se evidencija. (6) Ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa donosi propise o tehničkim pregledima vozila. Prijedlog: (4) Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti. Oprema vozila koja ima ograničen rok trajanja, smatra se ispravnom ukoliko je u propisanom roku trajanja koji je propisan od proizvođača opreme ili oprema posjeduje potvrdu o ispitivanju koje je u roku ispravnosti Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 085/2016) Sada Članak 97. (1) Vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije. (2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, osim vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom matične zemlje. Prijedlog Članak 97. (2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s važećom kutijom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112. (3) Važeća kutija prve pomoći sukladna normi HRN 1112 iz stavka (2). ovoga članka, mora biti označena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te opremljena sa proizvodima koji su označeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. (4) Kutija prve pomoći iz stavka (2)i (3) ovog članka mora biti označena krajnjim rokom trajanja. Ukoliko je istekao rok trajanja kutije ista se smatra nevažećom. (5) Odredba (2),(3) i (4) ovoga članka ne primjenjuju se na vozila stranih državljana koja su opremljena kutijama prve pomoći njihovih matičnih zemalja.   Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN 148/2008) Sada Članak 21. Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L-mopedi i motocikli, M-osobni automobili i autobusi, N-teretni automobili, i O-priključna vozila), nadzornici provjeravaju: 15.3 Kutija prve pomoći – postojanje i urednost materijala DA M, N Prijedlog 15.3 Kutija prve pomoći HRN 1112 –Važeća kutija prve pomoći sukladna normi HRN 1112 mora biti označena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te opremljena sa proizvodima koji su označeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. -Nadzornici su obavezani provjeriti sadrži li kutija sav neophodan pribor sukladno navedenom sadržaju u kutiji prema normi HRN 1112. Te jesu li sve stavke pribora u važećem roku trajanja. DA M, N Za sva pitanja stojimo na raspolaganju za daljnju suradnju. S poštovanjem Primljeno na znanje Komentar se, zapravo, odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
16 Moto Puls KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Naši prijedlozi odnose se na izjednačavanje našeg zakona s direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i svi naši prijedlozi imaju temelje u spomenutoj EU direktivi. Cilj je ispraviti greške našeg zakona koji je mnogo rigorozniji nego što EU određuje pa vozači ne stjeću praktično znanje na manjim kategorijama (AM, A1 i A2) već odmah skaču na vozila otvorene A kategorije iz koje dolaze najviše stradalih vozača na 2 kotača. Malo tko može plaćati 4 identična ispita iz vožnje samo s različitim motorima, ukupno čak 45 sati vožnje (15 za AM, dodatnih 10 za A1, 10 za A2 i 10 za otvorenu A) gdje je vidimo, dosta bespotrebnih sati koji bi se mogli smanjiti (preporuka EU je minimalno 7). AM Kategorija: Prema podacima HAK-a najmanju AM kategoriju u 2012. godini položilo je u cijeloj Hrvatskoj samo 13 vozača, u 2013. g. samo 11 vozača, a tako se i nastavilo što govori da nešto nije u redu. Posljedica nepolaganja AM kategorije: mladi odmah polažu A1 kategoriju i sjedaju na skutere za početak koji idu preko 100 km/h. Zakonodavac ih tjera na to. Tako ne stjeću iskustvo 2 godine sa skuterima do 45 km/h. Cilj: olakšati vozački ispit AM kako bi naši mladi vozači krenuli postupno već od najmanjih motora i naš zakon izjednačiti sa direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta. Za sada je Hrvatski zakon puno rigorozniji jer po direktivi EU zahtijeva se samo teorijski dio ispita. Tako je naš postojeći zakon (danas vidimo) dobio kontra efekt. Razlog nezainteresiranosti mladih za male kategorije je očit: poskupio je vozački ispit do te mjere da se izjednačio sa cijenom A1 vozačke. Naš prijedlog je ublažiti postupak za polaganja AM kategorije i preuzeti direktivu EU. Statistika govori da je u Hrvatskoj zabilježen drastičan pad broja nesreća na 2 kotača, a niti jedna statistika MUP-a ne govori da su nesreće počinili vozači sa AM kategorijom. Prema našim saznanjima nesreće koje se još uvijek događaju su vozača otvorene A kategorije, iz razloga što nisu postepeno stjecali iskustvo na manjim kategorijama. Konktetan prijedlog: zahtjevati obavezno polaganje samo teoretskog dijela ispita, kao do 1998 godine, bez praktičnog. Preporuka EU zemljama članicama je polaganje samo teoretskog dijela, s time da EU zemljama članicama dozvoljava da po svojoj želji dodaju obvezu praktičnog dijela ukoliko misle da je to na njihovom teritoriju potrebno. U Hrvatkoj sada polaznici moraju voziti 15 sati prakse za ta vozila max brzine do 45 km/h, polagati ispit iz vožnje i Prve pomoći. Zato taj ispit za mopede sada košta 4.520 kn i htjelo ga je položiti samo 11 vozača u cijeloj 2013. godini, a slično je i godinama kasnije. Posljedica: mladi vozači ne stjeću iskustva u ovoj kategoriji i odmah kupuju skutere do 125 ccm (ista je cijena polaganja za AM i A1) te odmah kreću voziti skutere koji idu preko 100 km/h, bez 2 godine stažiranja na biciklima s pomoćnim motorom, kao nekada prije te odredbe. Drugi prijedlog je vraćanje dobne granice za polaganje sa 15 na 14 godina (kakvo je bilo do 2008. godine) što EU direktivom 2006/126/EZ dopušta zemljama članicama da same odaberu, jer A1 starta od 16 godina. A1 kategorija: Ova odredba EU je u cilju smanjenja ispušnih plinova u gradovima i smanjenju gužvi i parkinga u stogom centru grada. Konkretan prijedlog: vozačima koji posjeduju B kategoriju dozvoliti vožnju vozilima koji spadaju pod A1 kategoriju. EU dozvoljava zemljama članicama da same odluče o ovom zakonu. Sukladno direktivi 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama, ostavljena je mogućnost da države članice EU za vožnju na svom teritoriju dozvole vožnju motocikla kategorije A1 s dozvolom za B kategoriju. Članak 6. spomenute direktive glasi "Redoslijed polaganja i iznimke između kategorija" pod točkom 3. kaže "Za vožnju na svom teritoriju zemlja članica može odobriti navedene iznimke:" i pod stavkom b) stoji "Motocikle kategorije A1 pod dozvolom kategorije B. Kako se ova iznimka odnosi samo na njen teritorij, zemlja članica ne mora ove iznimke navoditi u vozačkoj dozvoli." Praksa drugih zemalja članica: Neke zemlje članice to dozvoljavaju samo sa automatskim mjenjačem i 2 godine obaveznog iskustva s B kategorijom (Italija, Slovačka itd), neke samo 3 godina iskustva s B kategorijom (Španjolska i Portugal), a neke traže samo 7 sati prakse bez ispita (Francuska, Luksemburg). Osim nabrojenih ovu mogućnost koriste i slijedeće zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Rumunjska, Danska, Luksemburg, Latvija i Velika Britanija. Naš predlog za Hrvatsku je kao u Italiji "samo sa automatskim mjenjačem i 2 godine obaveznog iskustva s B kategorijom". Prema statistici općenito u Europi, a tako i u Hrvatskoj, broj nesreća sa vozilima na 2 kotaća je u drastičnom padu jer su ta vozila sada kudikamo sigurnija a europske postrožene vozačke AM, A1, A2 i A su postigle zadovoljavajuće uspjehe. A2 kategorija: (predlog se odnosi samo za one koji već posjeduju A1 kategoriju i prelaze na višu A2 kategoriju. Oni koji polažu prvo A2 ostaje isto kao i do sada) Ovaj prijedlog ima za cilj smanjiti nepotrebne troškove za više kategorije, ukoliko već imate iskustva u nižim kategorijama 2 godine ili više. Cilj je da vozači polažu vozačke dozvole po redu, a ne da ovu kategoriju preskaću radi cijene. Prema statistici HAK-a neusporedivo najviše se polaže otvorenih A kategorija, a to znači da vozači čekaju dobnu granicu i odmah sjedaju na najjače motore bez iskustva na manjim zapreminama. Cilj je pojeftiniti vozačke manje kategorije i postepeno polaganje, jer do sada plaćaju 4 puta jedno te isti ispit i voze istu praktičnu vožnju, što mladi vozači financijski ne mogu podnijeti. Posljedica: preskaču kategorije, i sjedaju bez iskustva odmah na vozila A kategorije. Konačan prijedlog: smanjanje treninga vožnje sa 10 sati na 7 sati u cilju smanjenja troškova samo za one vozače koji već imaju A1 kategoriju (svi ti vozači već imaju iskustva 2 godine na motociklima A1 kategorije i dovoljno im je 7 sati, a to je i preporuka EU 2006/126/EZ). Bitno: ukinuti novi liječnički pregled, a vrijedio bi onaj iz kategorije A1 (obavezan bi bio samo za one koji direktno dolaze u ovu kategoriju) Cilj prijedloga je usklađen s zemljama članica EU i pojeftinjenja A vozačkih dozvola, odnosno približavanju troškovima za B kategorije. Sada je do otvorene A kategorije ako ide po redu (što je poželjno) polazniku potrebno izdvojiti 12.000 kn, a onima za B kategoriju dvostruko manje. A kategorija: (predlog se odnosi samo za one vozače koji već imaju A2 kategoriju. Direktno, prvo polaganje A kategorije ostaje kao do sada) Konačan prijedlog: smanjanje treninga vožnje sa 10 sati na 7 sati u cilju smanjenja troškova samo za one vozače koji već imaju A2 kategoriju (svi vozači već imaju iskustva 2 godine na motociklima A2 kategorije i dovoljno im je 7 sati, a to je i preporuka EU 2006/126/EZ). Prijedlog 2: ukinuti novi liječnički pregled (četvrti po redu), a vrijedio bi onaj iz kategorija A1 ili A2 (obavezan bi bio samo za one koji direktno dolaze u ovu kategoriju). Čak 12.000 kn za vozačku A kategoriju ako idete redom, što je i najsigurnije: AM kategorija: - 30 sati predavanja i 15 vožnje 3.150 kn - ispit HAK teorija 147 kn - ispit HAK vožnja 205 kn - predavanja prva pomoć - Crveni križ 450 kn - ispit HAK iz prve pomoći 118 kn - liječnički 450 kn Ukupno 4.520 kn A1 (pod pretpostavkom da imate AM) - 10 sati vožnje 1.750 kn - ispit iz vožnje 245 kn - liječnički 450 kn Ukupno 2.445 kn A2 (pod pretpostavkom da imate AM ili A1) - 10 sati vožnje 1.800 kn - ispit iz vožnje 245 kn - liječnički 450 kn Ukupno 2.495 kn A (pod pretpostavkom da imate AM, A1 ili A2) - 10 sati vožnje 1.900 kn - ispit iz vožnje 245 kn - liječnički 450 kn Ukupno 2.545 kn SVEUKUPNO 12.000 kn Prijedlog: smanjiti troškove polaganja!!!!! Zamislite da automobilisti polažu i plaćaju prvo do 1.000 ccm i 20 KS, pa 1.300 ccm i 80 KS, pa na kraju preko 1.600 ccm. Primljeno na znanje Komentator samo ponavlja raniji prijedlog drugog komentatora, na kojeg je odgovoreno.
17 Sekcija autoškola pri Hrvatskoj obrtničkoj komori KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Sekcija autoškola pri Hrvatskoj obrtničkoj komori predlažemo da se vezano uz osposobljavanje kadnidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći Članak 200. stavak 3. izmijeni te da glasi:  (3) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ, zdravstvene ustanove i autoškole koje za to ovlasti ministar nadležan za zdravstvo. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da pojedine autoškole zadovoljavaju prostorne uvjete za organizaciju nastave iz Pružanje prve pomoći, kao i uvjete posjedovanja potrebne opreme i mogućnosti angažiranja predavača iz tog nastavnog predmeta smatramo da je potrebno navedeni članak i stavak izmijeniti te u osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći uključiti i autoškole koje za to ispunjavaju uvjete. Članak 200. stavak 5. izmijeni te da glasi:   (5) Program, provedbu programa, uvjete i način osposobljavanja kandidata za vozača propisuje ministar nadležan za zdravstvo u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da u drugom članku (članak 202.) predlažemo da cijenu nastavnog sata za sva tri nastavna predmeta donosi uredbom Vlada RH potrebno je iz ovog članka ukloniti odredbu koja govori o načinu određivanja cijene nastavnog sata iz Prve pomoći te o pokrivanju troškova osposobljavanja, što je u našem prije danom prijedlogu za izmjene članka 202. sve propisano drugim člankom ovog Zakona. Prihvaćen Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
18 Moto Puls KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Temeljem direktive 2006/126/EC čl.6, točka 3: Upravljanje motornim triciklom dozvolom za kategoriju B, snage motornih tricikala veće od 15 kW, ukoliko vozač ima dozvolu za kategoriju B najmanje 3 godine te je uz navedeno potrebno obaviti 5 sati prakse na vozilima A1 kategorije Primljeno na znanje Komentator samo ponavlja raniji prijedlog drugog komentatora, na kojeg je odgovoreno.
19 Ivica Jujnović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlaže se dopuna i izmjena članka 194. kako slijedi: "Članak 194. (1) Ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove može na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa svih ili pojedinih vrsta vozila, ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu, ili ako to zahtijevaju razlozi neometanog prometa, odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. (2) Ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove te ministrom nadležnim za graditeljstvo donosi propis kojim se ograničava uporaba pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, kada za te ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim karakteristikama, osim za prijevoz navedenih vozila u lokalnom prometu, ako to zahtijevaju razlozi protočnosti i sigurnosti prometa, zaštite ceste od buke i drugih elemenata vezanih uz zaštitu okoliša. (3) Ministar nadležan za poslove prometa donosi propis kojim se regulira tranzitni promet teretnih vozila koji se može odvijati samo po javnim cestama određenim za tranzitni promet. (4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje ili druga osoba koja osposobljava kandidata za vozača, kao i vozač koji sudjeluje u prometu na određenoj cesti ili dijelu ceste u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku kada je propisana zabrana ili ograničenje prometa svih ili pojedinih vrsta vozila sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka (5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik, ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi suprotno odredbama ovoga članka." OBRAZLOŽENJE: Sukladno praksi zemalja članica EU-a radi povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja negativnog utjecaja cestovnog prometa na okoliš (buka, onečišćenje zraka, sigurnost svih sudionika u prometu) promet posebnih skupina vozila, a među kojima se posebno ističu teška teretna vozila, se dodatno regulira. Reguliranje prometa teretnih vozila se isprepliće kroz tri zakona, i to Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama i Zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Dosadašnjom primjenom navedenih zakona i pripadajućih podzakonskih akata nije postignut željeni učinak te je u sklopu različitih međuresornih radnih skupina (rješavanje problema prometovanje teških teretnih vozila, priprema prijedloga pravilnika o izvanrednom prijevozu, priprema podzakonskih akata u području prometne signalizacije) više puta istaknuta potreba veće usklađenosti između provedbenih propisa, rada tijela koja provode iste te mjera za unaprjeđenje sigurnosti prometa na cestama. U skladu s navedenim dodaju se stavci 2. i 3., a koji su usko povezani s stavkom 1., te se dodaju primjerenije više prekršajne odredbe. Razlog za više prekršajne odredbe su relativno mali omjeri između važećih prekršajnih odredbi te potenijalne koristi za prekršitelja (vožnja vikendom ili praznikom, izbjegavanje autoceste, skraćivanje prijevoznog puta i sl.). Predložene prekršajne odredbe su približno usklađene s Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu kojim su predviđene više kazne za prijevoznike (članci 4. - 6.). Dodatno, navedeno povećanje prekršajnih odredbi smatramo opravdanim iz razloga što se cijeli članak odnosi na obavljanje djelatnosti prijevoza ili autoškola koje su za to licencirani te u skladu s time imaju stručno osposobljene odgovorne osobe koje su upoznate sa svim propisima te mogu ispravno percipirati negativne učinke kršenja odredaba ovog članka. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
20 I&I Sistem d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Podržavam prijedlog da sa dozvolom B kategorije omogući upravljanje vozilima A1, povećava se sigurnost na cestama, ekološki aspekt je nemjerljiv, svi skuteri do 50 ccm imaju veću emisiju štetnih plinova, skuteri od 125 ccm za brend koji ja radim ispunjavaju Euro 4 normu i opremljeni su sigurnosnim sustavom ABS što je sa ekološkog i sigurnosnog aspekta nemjerljivo. Država ima veće prihode u vidu PDV-a i trošarina, isto tako osiguravajuće kuće i stanice za tehnički pregled. Iz svega je vidljivo da su argumenti za donošenje zakona brojni i svakako bi trebalo slijediti države članice EU koji ovaj zakon već imaju godinama. Primljeno na znanje Komentator samo podržava raniji prijedlog drugog komentatora.
21 Sustav javnih bicikala d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U članku 113. stavku 2. riječ: „javnoj“ briše se." Dosadašnja odredba glasi: 113. (2) Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom. Ako će se sankcionirati svi biciklisti koji uz svjetla, trebaju imati i prsluk ili reflektirajuću odjeću, broj biciklista na ulicama naših gradova znatno će se smanjiti što će negativno utjecati na emisiju C02, gužve u prometu, vraćanje u devedesete i povećanu buku i probleme s parkiranjem automobila kojih je na ulicama ionako previše. U posljednje 4 godine u 20 gradova u Hrvatskoj uvedeni su sutavi javnih bicikala kao najzelenija i najbrća i ujedno ekološki najprihvatljivija alternativa u javnom prijevozu. Pokušaji provođenja sličnih odredbi zakona su rezultirali neuspjehom poticanja bicikliranja u gradovima diljem svijeta pa tako i bike sharing sustava jer treba uzeti u obzir da je među biciklistima i veliki broj početnika, stranih turista i nije realno očekivati da svi proučavaju zakone prije nego dolaze u drugu zemlju. Ljudi nisu skloni nositi svijetleće prsluke, a nerealno je očekivati da će svi biciklisti biti odjeveni u reflektirajuću biciklističku odjeću jer to u praksi nigdje u svijetu ne postoji (ispravite ukoliko ipak postoji takav slučaj). Međutim, legalisti smo i naravno da se prometnih propisa trebaju pridržavati svi sudionici u prometu te predlažemo kompromisno rješenje na način da se predložena odredba revidira da bude realno izvediva i da umjesto represivnih mjera nudi izbor biciklistima kako slijedi: 113. (2) "Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućom trakom ili nekom drugom fluorescentnom oznakom radi vlastite, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu." Nošenje reflektirajuće biciklističke odjeće i prsluka je odluka koja je nažalost već mnogostruko dokazana u praksi kao pogrešna i negativno je utjecala na promicanje urbanig bicikliranja što samo donosi negativne nuspojabe koje su prethodno opisane. Nadamo se da će se ovaj prijedlog uvažiti i drago nam je da imamo priliku dati svoje mišljenje tako da vse pohvale na toj mogućnosti koju ste nam svima pružili. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
22 Auto SL 91 d.o.o. Pula KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Istaknuo bih problem sa HCK. Ukoliko dođe do uvjeta privremene ili stalne zabrane rada zbog kršenja propisa ili uvjeta tko će nastaviti provedbu PPP odnosno zamijeniti HCK na nacionalnom nivou ili će proces ostati blokiran. Dakle koja ili koje će institucije ili pravne osobe zadržati pravo supstitucije usluge kandidatima i sve to prema unaprijed utvrđenim standardima.??? Primljeno na znanje Komentator samo kritizira i ukazuje na moguće praktične probleme ukoliko bi se prihvatio prijedlog jednog drugog komentatora.
23 Jure Soldić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Podržavam prijedlog da se vozačima sa vozačkom dozvolom B kategorije omogući upravljanje vozilima A1 kategorije ukoliko imaju minimalno 3 godine vozačkog iskustva i obavljenu praktičnu nastavu na vozilu A1 kategorije u trajanju od 5 sati. Argumenti za ovaj prijedlog su brojni: sigurnosni,ekonomski, ekološki i ostali. Primljeno na znanje Komentator samo podržava raniji prijedlog drugog komentatora.
24 Franko Kučan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA To da se sa B kategorijom može voziti motocikle i skutere do 125 ccm je odlična ideja. Primljeno na znanje Komentator podržava raniji prijedlog drugog komentatora.
25 Rajko Petrović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ha ha ha ha......autoškole predlažu da se i njima omogući držanje nastave iz Prve pomoći (kao što je ranije i bilo) a Crveni križ se grebe da SAMO ONI imaju pravo održavati tu nastavu. OBRAZLOŽENJE: -od kada je autoškolama oduzeto to pravo Crveni križ i koje kakve sumnjive privatne Poliklinike tu nastavu održavaju po svakakvim bezveznim unajmljenim učionicama i to sa istim ovlaštenim liječnicima koji su i u autoškolama održavali tu nastavu. A autoškole imaju puno opremljenije informatičke učionice koje zjape prazne. Dakle radi se o čistoj otimačini sredstava od autoškola da bi se pogodovalo Crvenom križu i tim privatnim Poliklinikama koje onda žicaju i hodočaste po autoškolama da im pošalju svoje kandidate i za to im daju novac po svakom kandidatu. I onda autoškole biraju onoga tko ponudi više. Glupo i nesuvislo da gluplje ne može biti. Još gori nered i kaos vlada kod obavljanja Liječničkog pregleda. Neke sumnjive privatne Poliklinike te "preglede" reklamiraju preko Crnog jajeta i na raznim portalima i u stvari "prodaju" ih za upola manje od propisane cijene. Vjerojatno se i u ovom slučaju "trguje" sa kandidatima. I to traje već godinama i to NIKOGA u ovoj državi nije briga. Možete si misliti kako su "stručno" obavljeni takvi pregledi. .... lijep pozdrav svima i sretan vam praznik rada... Primljeno na znanje Komentator se referira na raniji komentar, koji se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
26 Hrvatski Crveni križ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Prijedlozi, primjedbe i komentari Hrvatskog Crvenog križa na Zakon o sigurnosti prometa na cestama Članak 200. stavak (3) mijenja se i glasi: „(3) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provode Hrvatski Crveni križ odnosno društva Hrvatskog Crvenog križa.“ Članak 214. mijenja se i glasi: „(1) Upravni, inspekcijski i stručni nadzor nad radom Hrvatskoga Crvenog križa odnosno društava Hrvatskog Crvenog križa koja osposobljavaju kandidate za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo.“ (2) Ako Hrvatski Crveni križ odnosno društvo Hrvatskog Crvenog križa koje osposobljava kandidate za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za zdravstvo rješenjem će mu privremeno, na mjesec dana, zabraniti obavljanje poslova osposobljavanja kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Ukoliko Hrvatski Crveni križ odnosno društvo Hrvatskog Crvenog križa koje osposobljava kandidate za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ne otkloni nedostatke u roku, ministarstvo nadležno za zdravstvo rješenjem će mu zabraniti obavljanje poslova osposobljavanja kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. (4) Hrvatski Crveni križ odnosno društvo Hrvatskog Crvenog križa koje osposobljava kandidate za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći kojemu je izrečena mjera iz stavka 2. ovoga članka ne smije osposobljavati kandidate za vozače za vrijeme trajanja mjere. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Hrvatski Crveni križ odnosno društvo Hrvatskog Crvenog križa ako osposobljava kandidate suprotno propisima ili u vrijeme kad mu je izrečena zabrana osposobljavanja (stavak 4.).“ Obrazloženje uvođenja stručnog nadzora: Stručnim nadzorom će se provjeravati kvaliteta organiziranja i provođenja tečajeva iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za kandidate za vozače“, stručna osposobljenost i način rada predavača koji provode osposobljavanje kandidata, predlagati rješavanje uočenih problema i pitanja značajnih za provođenje tečajeva. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
27 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U nastavku iznosimo izdvojeno mišljenje članica Udruženja trgovine motornim vozilima HGK, Grupacije uvoznika i distributera motocikala. U članku 219., stavku 2. važećega Zakona predlaže se dodati točku g) na način da glasi: „g) Vozačke dozvole izdane za kategoriju B vrijede za vozila kategorije A1, ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za kategoriju B najmanje 3 godine te je uz navedeno potrebno obaviti 5 sati prakse na vozilima A1 kategorije.“ Obrazloženje: Temeljem direktive 2006/126/EC članka 6., točke 3. za vožnju na svom području, države članice EU mogu odobriti da se motociklima kategorije A1 upravlja dozvolom za kategoriju B. - Mnoge države članice EU uvele su istu mogućnost, sukladno direktivi: *Italija, Litva, Latvija - automatski polaganjem dozvole za kategoriju B, *Češka - za motocikle s automatskim mjenjačem *Austrija, Belgija, Francuska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Luksemburg – kombinacijom dozvole za kategoriju B i praktičnog testa/treninga (primjer Francuska - 2 godine iskustva sa dozvolom za kategoriju B te 7 sati prakse sa vozilima kategorije A1) *Španjolska - nakon 3 godine posjedovanja dozvole za kategoriju B, vrijedi i za vozila kategorije A1 *Portugal – kategorija B, nakon navršenih 25 godina -Tržišni podaci država članica EU pokazuju da kategorija vozila A1 (125 ccm) sačinjava 35% ukupnog tržišta motocikala, dok u RH samo 5%! Primjera radi, udio u Španjolskoj kao turističkoj zemlji iznosi 53%. -Postojeća kategorija vozila AM (50 ccm) kojom se upravlja automatski posjedovanjem B kategorije u apsolutnom je padu, kako na tržištu država članica EU tako i na RH tržištu (pad od 90%)! Također od 01.01.2018. stavljanje na tržište EU vozila AM kategorije uvjetovano je EURO4 emisijom te će svi morati imati 4-takni motor, koji svojim performansama u 50 ccm ne mogu nadomjestiti današnje 2-taktne (na tržištu postoje već neko vrijeme 4-taktni 50 ccm, no zbog značajno lošijih performansi pri savladavanju zahtjevnije konfiguracije terena - npr. uzbrdice - ne mogu zamijeniti 2-taktne motore!). Ovdje treba napomenuti da vozila AM kategorije, radi svojih ograničavajućih faktora (npr. brzine kretanja) nisu podobna za gradsku i međugradsku komunikaciju i predmet su zloporabe u vidu deblokade limitatora brzine, a samim time postaju opasnim za upravljanje na prometnicama, jer nisu prilagođeni za veće brzine (sustav kočenja i sl.) i utječu na sigurnost prometa na cestama. Za očekivati je da će kategorija AM nestati sa tržišta, što je prepoznala većina država članica EU i omogućila vozačima sa B kategorijom upravljanje vozilima A1 kategorije. -Današnja vozila A1 kategorije snage su do 11 kW i obujma do 125 ccm te postižu brzinu od 65-90 km/h, što je tek neznatno više od kategorije AM. No, u odnosu na njih posjeduju mnoge sigurnosne značajke, kao obavezan UBS (integrirani) sustav kočnica (70% vozila čak i ABS), moderan ovjes, poneki i start/stop sustav. Agregati vozila najmodernije su tehnologije sa izrazito niskom potrošnjom goriva (cca 2 lit/100km) te samim time su i ekološki vrlo prihvatljivi i u cilju smanjenja emisije CO2. - Zadnjom izmjenom zakona vezanog za obračun posebnog poreza na motorna vozila, Ministarstvo financija - Carinska uprava, znatno je smanjila iznos posebnog poreza za vozila A1 kategorije. Mogućnost upravljanja vozilima A1 sa B kategorijom, pozitivno bi utjecalo na: - smanjenje gužvi u prometu naročito u gradovima - smanjenje vremena utrošenog na dnevnu komunikaciju u gradskom i međugradskom prometu - olakšana komunikacija u gradovima uslijed turističke sezone - pomlađivanje voznog parka/smanjenje unosa starih vozila - dodatan prihod od strane PDV-a - sigurnost u prometu - svaki sudionik koji upravlja automobilom i dodatno ima u vlasništvu skuter/motocikl, obraća više pažnje na motocikle kao sudionike u prometu - smanjenje emisije CO2 - smanjenje parkirnih površina u centru grada Nije prihvaćen Smatramo da bi se prihvaćanjem ovog prijedloga mogla ugroziti sigurnost takvih vozača, jer oni ne bi imali završen potreban program osposobljavanja kandidata za vozače A1 kategorije vozila te se prijedlog, na žalost, ne može prihvatiti.
28 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 200. (1)Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja JEDINSTVENI NASTAVNI PROCES koji se provodi prema propisanom programu .Program obuhvaća nastavne predmete PPSP ,UV i PPP. (5)Program ,provedbu programa, uvjete i način osposobljavanja kandidata za vozača te NAJMANJE JEDINSTVENE MINIMALNE IZRAČUNSKE ELEMENTE VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA za nstavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći propisuje ministar nadležan za zdravstvo u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove, a troškove snosi kandidat za vozača. Članak 202. (4) Osposobljavanje kandidata za vozača obavlja se prema najmanjim jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, za pojedinu kategoriju koju propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove, Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača, naravno BRIŠE SE: Ako je osposobljavanje kandidata jedinstven nastavni proces , kako je moguće da jedno ministarstvo ima mogućnost određivanja i zadržavanja minimalne izračunske elemente nastavnog sata a drugo ministarstvo nema i pod prijetnjom sankcija EK ukida . A sve plaća kandidat za vozača znači u sva tri nastavna procesa radi se za financijsku naknadu. Tko to može ili želi objasniti ? Kako se jedan segment može zadržati i obraniti a drugi koji se tiče privatnih autoškola ne može , već se olako popušta pod prijetnjom sankcija a toliko smo uložili i bili izloženi kontrolama i kaznama za razliku od zdravstvenih ustanova. Tražimo objašnjenje za takovo postupanje. Ako nema objašnjenja tada tražimo odgodu do 2020. Mreža autoškola se otvorila , što znači da je Hrvatska u jednom dijelu koji je moguč bez većih problema prihvatila Direktivu , a kako bi se izbjegle veće štete po pitanju poslovnosti i opstojnosti trenutno aktivnih autoškola i sagledale svi negativni učinci , logično je zatražti prijelazni period kao što su to činile i ostale države članice EU. Čini se da nam treba više truda da uvjerimo naša resorna ministarstva i Vladu. Primljeno na znanje Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
29 Petar Matić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U članku 14.toke 4) iza riječi "kandidata za vozače" izbrisati A1,A2,A . Obrazloženje: Vozila tih kategorija u kontinentalnom djelu koriste se najviše 6 mjeseci u godini i time prelaze vrlo malo kilometara. S obzirom na specifičnost vrste vozila a u kojoj kategotije međusobno nisu uvjetovane, u obuci se često koriste dva ili tri vozila A kategorie. To bitno povećava trošak vremenske amorizacije i cijenu obuke. Zato građani četo koriste ova vozila bez položenog vozačkog ispita i portrebnog znanja. Nije prihvaćen Smatramo da je potrebno da autoškole imaju (a mogu ih imati u vlasništvu ili najmu) vozila svih kategorija za koje namjeravaju provoditi osposobljavanje kandidata za vozače, te prijedlog ne možemo prihvatiti.
30 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Zbog sve učestalije pojave automobila na baterijski (električni) pogon na cestama potrebno je u zakon ugraditi obvezu vlasnike takvih automobila da moraju prilikom vožnje tim autima na cesti puštati neki zvuk (primjerice muziku ili najobičniji beep) određene glasnoće. U zemljama gdje su se pojavili električni auti učestali su naleti tih auto na pješake i bicikliste jer oni u prometu često nisu svjesni prisutnosi automobila. Biciklisti a osobito pješaci se u prometu osim na vid oslanjaju i na sluh. Zvuk kojeg ispuštaju električni automobili u odnosu na klasične mnogo je manji i teško ih je registrati sluhom. Zbog toga pješaci i biciklisti nisu svjesni prisustva električnih automobila i često rade korake koji mogu dovesti do nezgoda. Zbog toga je potrebno da električni automobili prilikom kretanja puštaju neki signal ili jednostavno muziku. Ovo nije prioritetno, možda da se ugradi u mekoj skoroj budućnosti u zakon. Primljeno na znanje Komentator iznosi prijedlog za reguliranjem pitanja koja nisu predmet ove novele.
31 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Hrvatska je jedna od jako rijekih zemalja gdje postoji obveza polaganja prve pomoći za stjecanje vozačke dozvole. Nije u redu da ljudi koji su vozački ispit položili izvan republike Hrvatske u zemlji gdje nema obveze polaganja prve pomoći (primjerice Velika britanija ili SAD) mogu dobiti ovdje vozačku dozvolu, a da pri tome nisu nikad ni slušali ni polagali pružanje prve pomoći. isto tako trebalo bi zakonom propisati da se uvede reciprocitet u priznavanju inozemnih vozačkih dozvola. Mnoge zemlje traže od useljenika do opet polažu vozački ispit prilikom useljavanja ili boravka u toj zemlji. Republika Hrvatska mora uvesti obvezu da svi strani državljani koje žele imati hrvatsku vozačku dozvolu da je mogu steći samo pod istim uvjetima pod kojima i građani RH stječu vozački dozvolu u toj stranoj zemlji. Primjerice položite vozački u SAD-u, bez tečaja prve pomoći i dođete u RH i dobijete hrvatsku vozačku. A obratno ne ide, morate tamo položiti vozački iako hrvatska ima daleko rigoroznije uvjete za dobivanje vozačke dozvole. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
32 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Veliki problem u sigurnosti na cestama su sudovi koji za jako teške prometne nesreće osobama koje su ih izazvale daju jako blage kazne. Sigurnost na cestama se neće popraviti dok god se krivcima za najteže prometne nesreće gdje ima poginulih izruču blage kazne od 6 mjeseci zatvora. Tu je veliki problem, jer su sa jedne strane prekršajne kazne prema zakona o sigurnosti prometa na cestama ogromne, a kazne koje se izriču temeljem kaznenog zakona osobama koje prouzroče teške prometne nesreće jako blage. Tu je jako veliki problem. Primljeno na znanje Stranka samo komentira kaznenopravnu politiku sudova.
33 Lina Tuđa KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, čudi nas da još nitko nije tražio produljenje roka za javnu raspravu obzirom da je za trajanje ove javne rasprave predlagatelj odredio minimum od 15 dana. Zakonom je propisano 15-30 dana, a ovih naših 15 dana još je i skraćeno radi Uskrsnih blagdana. Također, u zakonu i uredbi navodi se da se zbog složenosti materije rok može produžiti... Stoga predlažemo da se rok za ovu javnu raspravu produži na 30 dana. Evo korisnog linka na zakon Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 90/11) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1918.html  članci 18., 19. i 22. i na uredbu Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa  (NN 66/12)  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_66_1554.html  članci 16. - 19. koji reguliraju, između ostalog, provođenje javne rasprave sa zainteresiranom javnošću. Navedeno je da će biti organizirano i javno izlaganje materije neposrednim kontaktom s dionicima putem okruglog stola i sl.? Evo citata: Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa - Prilog 3. (daje upute o provedbi javnog savjetovanja i javne rasprave) "PRILOG 3. OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA 5. SAVJETOVANJE [Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, a po potrebi i ovisno o složenosti materije, i duže objavom na internetskoj stranici. Tijekom savjetovanja potrebno je provesti jedno ili više javnih izlaganja materije koja je predmet savjetovanja neposrednim kontaktom s dionicima putem okruglog stola i sl. Sažetak postupka savjetovanja s javnošću potrebno je iznijeti na jasan način i s točnim datumima početka i završetka savjetovanja, kao i datume provedenog okruglog stola i sl.. Potrebno je navesti broj ukupno zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga koji su pristigli pisanim putem u vrijeme savjetovanja te broj prihvaćenih komentara na Prijedlog iskaza odnosno na prijedlog propisa. Potrebno je navesti sveukupni broj zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sve se odgovarajuće primjenjuje i na javnu raspravu.]" Eto, nadamo se da će nas se što više uključiti u ovu javnu raspravu na vrijeme i na propisani način. Lijep pozdrav i ugodan vikend! Primljeno na znanje Stranka samo savjetuje ostale zainteresirane sudionike kako sudjelovati u raspravi.
34 miroslav zemljak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 13. U članku 200. stavku 3., iza riječi "zdravstvene ustanove" dodaje se riječ "i autoškole". Stavak 4., iza riječi "Upravljanje vozilom" dodaje se riječ " Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći" Dosadašnji članak 13. do 39. postaje članak 14. do 40. Obrazloženje: Mnoge autoškole posjeduju prostorne, kadrovske i materijalne uvjete za izvodjenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći.....koje im je svojedobno bilo oduzeto premda su uvjeti izvodjenja nastave i dan-danas daleko bolji nego u mnogim ustanovama ili organizacijama Crvenoga križa koje sada izvode nastavu. Primljeno na znanje Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
35 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, Hrvatske autoškole, kao jedinstvena nacionalna udruga autoškola, koja ujedno posjeduje i bogato stručno iskustvo u domeni djelatnosti što ih dio članova obavlja već dugi niz godina ovim želi pružiti stručni doprinos predstojećoj doradi važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Koncentrirali smo se na ona područja što ih uređuje Zakon u kojima svakodnevnim radom stječemo neposredno iskustvo, kao posebna vrsta "primjenjivača"- u uskome krugu institucija što su zadužene za samu provedbu ovog Zakona. Riječ je o područjima u Zakonu sistematiziranim pod nazivom " Prometna pravila", "Vozači" i "Vozila", kako bi pro futuro novi propis donio konkretnu korist svim sudionicima u prometu na cestama, ali i nadležnim državnim tijelima olakšao ne baš jednostavnu primjenu ovog Zakona. (Kao što je poznato u MUP-u nema dovoljan broj ljudstva koji se bavi ovom problematikom) Cilj nam je zajednički a to je novi Zakon - značio kvalitativni pomak u sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kao i manji broj prometnih nesreća na našim cestama. Kako je poznato, Hrvatske autoškole bavi se djelatnostima organizacije tehničke kulture, naš je krug iskustava u tim područjima djelovanja doista velik i uočili smo u mnogim prigodama da je definiranje prometnih pravila u važećem Zakonu na žalost nedovoljno precizno i nekoherentno. Ovo je posebice relevantno kad pravila prometa primjenjuju neiskusni, mladi i nesigurni vozači - čemu svakodnevno svjedočimo. Mladim vozačima omogućimo lakše usvajanje znanja i vještina potrebnih za njihovu osobnu sigurnost u prometu na cesti - i sigurnost drugih. Naši se prijedlozi zasnivaju i na iskustvima korištenim u praksi, a njihova ugradnja u novi Zakon kao i u podzakonske akte u nekom bi budućem vremenu svakako olakšala i "prometnu integraciju" Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Ne zalažemo se i ne slažemo se sa bezuvijetnim preuzimanjem europskih modela u osposobljavanju i provedbi vozačkih ispita. Hrvatske autoškole kao stručna Udruga zasigurno je kompetentna sudjelovati u budućim izmjenama odredbi ZSPC, a posebno kada je riječ o osposobljavanju kandidata, sigurnosti prometa na cestama i utvrđivanju minimalnih uvjeta, odnosno standarde vozila u osposobljavanju. Mišljenja smo da djelatnost mora zadržati taj status, kako bi ostala uređena i unificirana, a državnim institucijama je obveza jamčiti građanima da pod jednakim minimalnim uvjetima mogu istu uslugu obaviti bilo gdje na području Republike Hrvatske. S poštovanjem, Predsjednik HAŠ-a Nikola Vidaković dip.ing. prometa Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, predlaže da se, u budućnosti, pristupi izradi potpuno novog Zakon o sigurnosti prometa na cestama, u čijem postupku izrade bi trebala sudjelovati i Udruga Hrvatske autoškole, što, zapravo, nije prijedlog koji se tiče ovog zakonodavnog postupka.
36 UDRUGA POGREBNIKA GRADA ZAGREBA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA UDRUGA POGREBNIKA GRADA ZAGREBA Rebar 11, 10000 Zagreb, Hrvatska , OIB: 24204182578 Datum: 14.04.2017. Predmet: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama Poštovani, Udruge pogrebnika Grada Zagreba, Rebar 11, OIB: 24204182578 daje prijedlog dopuna na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Po novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) pogrebna vozila, odnosno prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost, samim time (teretna ili osobna) pogrebna vozila koja rade na poslovima prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe sa mjesta smrti ili mjesta pronalaska do nadležne patologije ili Zavoda za sudsku medicinu radi utvrđivanja uzoraka smrti po pozivu ili nalogu policijskog službenika, liječnika mrtvozornika ili istražnog suca, nemaju više pravo korištenje dodatne signalizacije (žuta/narančasta treptajuća svijetla), to su isto vozila koja pružaju pomoć. Potrebno je osigurati da pogrebna vozila koja rade na poslovima prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe u navedenim slučajevima imaju mogućnost korištenje dodatne signalizacije (žuta/narančasta treptajuća svijetla) radi bolje uočljivosti kada su zaustavljena ili parkirana na prometnicama ili drugim površinama na kojima radi slabe vidljivosti ili uočavanja može doći do stradavanja. Najveći problem su slučajevi kada se radi o umrlim osobama koje su stradale u prometu ili se nalaze na javnim površinama, objektima javne namjene ili u vozilima za javni prijevoz kada je potrebno što lakše poštujući svu prometnu signalizaciju i ograničenja doći do mjesta preuzimanja. U puno slučajeva naše kolege pogrebnici koji rade navedene specifične poslove tvrde da im je dodatna signalizacija od velike pomoći i sigurnosti jer u puno slučajeva policijski službenici koji zovu (furgon) pogrebnike da dođu u što kraćem vremenu, odnosno da se požure radi preuzimanja umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe koriste se radi lakšeg kretanja dodatnom signalizacijom (žuta/narančasta treptajuća svijetla), to je dobro pogotovo kada se koriste prometnicama za javni prijevoz namijenjen prijevoz putnika ili radi sigurnosti kada su zaustavljeni ili parkirani na mjestima gdje je slabija vidljivost ili preglednost. Gradovi na zahtjev pogrebnika koji rade na navedenim poslovima izdaju rješenje za ulazak, prolazak i zaustavljanje u pješačkoj zoni, kako prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost ne izdaju više rješenja za kretanje po prometnicama namijenjenima za javni prijevoz putnika (tramvaj, autobus, taxi), što uvelike otežava obavljanje navedenih poslova pogotovo u Gradu Zagrebu. Smatramo da bi bilo potrebno razmotriti naše prijedloge da se za pogrebna vozila omogući korištenje dodatne signalizacije i korištenje prometnica namijenjenih za javni prijevoz putnika, vozila koja obavljaju komunalnu djelatnost ili vozila za pružanje pomoći mogu imati dodatnu signalizaciju ne vidimo razlog da se ne omogući i pogrebnim vozilima koje isključivo rade na navedenim poslovima. S poštovanjem, Udruga pogrebnika Grada Zagreba Primljeno na znanje Što se tiče korištenja žutih rotacijskih svjetla može se samo konstatirati da to nije zabranjeno te ne postoji potreba da se izrijekom propiše „dozvola“ za njihovu ugradnju.
37 POGREBNIK MIMA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatramo da se treba ovim Zakonom regulirati dozvoljeno korištenje voznih traka namijenjene i znakovima označene za BUS i TAXI - dopisati i SPECIJALNA VOZILA (policija, hitna, GSS, pogrebna vozila, ...), jer pogrebnik ne zlouporabljuje Zakon, već iz pijeteta i same struke želi nesmetano preuzeti i prevesti preminulu osobu na patologiju, groblje ili krematorij. Ujedno, pogrebnik sa vozilom ne ugrožava ostale sudionike u prometu. Zbog sigurnosti pogrebnika i ostalih sudionika u prometu, a i zbog vremenskih uvjeta (noć, kiša, magla, ...) potrebito bi bilo zbog preuzimanja preminulih osoba na javnim površinama ili saobraćajnim udesima, dozvoliti dodatno ugradnju na pogrebna vozila narandžastih upozoravajućih bljeskalica - kolegama pogrebnicima u EU zakonom dozvoljeno. Pojačano sigurnosno upozorenje ostalim sudionicima u prometu na izvanredne okolnosti na prometnici. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti jer ne postoje razlozi zbog kojih se na vozila pogrebnika ne bi trebale primjenjivati odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama o korištenju prometnih traka namijenjenim za vozila za javni prijevoz putnika.
38 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PREDMET : PRIJEDLOG ZA DOPUNU ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - TRAŽI SE - izuzimanje iz primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama pogrebnih vozila u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Da se ne primjenjuju odredbe ovog Zakona o sigurnosti prometa na cestama o poštivanju prometnih znakova ( čl. 12. st. 4. ) i o zaustavljanju i parkiranju ( čl. 79., 80. i 83. ), iznimno i uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodeći računa o sigurnosti drugih učesnika u prometu. OBRAZLOŽENJE : Pogrebna vozila, su specijalna vozila koja se nalaze u prometu na cestama pod posebnim uvjetima u svrhu odvoza i prijevoza umrlih ili smrtno stradalih osoba koje se često zatekne u okolnosnim uvjetima zabrana izrečenih ovim Zakonom, ograničenja prometa obilježenim prometnim znakovima zabrane, izričitih naredbi ili obveza te obavijesti i oznakama na kolniku, što pogrebike dovodi u kauzalni odnos ili prepušta na dobru volju ili milost djelatnika u izvršavanju nadzora nad prometom, pri zaticanju u prekršaju sa specijalnim vozilom za prijevoz umrlih osoba u pješačkim zonama, kolovoznim trakama za bus, tramvaj i taxi ( gužve i zastoji u prometu ) i dr. Preminule osobe se preuzima u obilježenim pješačkim zonama Gradova u Republici Hrvatskoj i često puta treba zaustaviti ili parkirati pogrebno vozilo na površinama gdje zaustavljanje ili parkiranje nije dopušteno pod normalnim uvjetima ( prometnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, nesretnih slučajeva i sl. ), na nogostupima i dr. i zbog samog pristupa sa pogrebnim vozilom pri preuzimanju u odvozu ili dopremi pogrebne opreme sa odvozom preminule osobe ili posmrtnih ostataka. Stoga, traži se zakonito rješenje problema na čitavom području Republike Hrvatske u cilju zakonitog postupanja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti jer ne postoje razlozi zbog kojih se na vozila pogrebnika ne bi trebale primjenjivati odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama o poštivanju prometnih znakova, odnosno o zaustavljanju i parkiranju.
39 Lina Tuđa KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ovdje je vrlo koristan link na stranice Vlade (https://zakonodavstvo.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//848Smjernice%20za%20dionike%20-%20lipanj%202012%201.0.pdf) "Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost" s izuzetno detaljnim i jasnim uputama na 26 stranica za dionike javne rasprave, evo citata: Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost 11 TREĆA MOGUĆNOST – JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA I PRIJEDLOGU ISKAZA Nakon što ministarstvo izradi prijedlog zakona i ažurira Prijedlog iskaza, otvara se javna rasprava s javnosti i zainteresiranoj javnosti u trajanju od najmanje 15 do najviše 30 dana. Javna rasprava započinje obveznom objavom Informacije o provedbi savjetovanja o prijedlogu propisa i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa na internet stranicama ministarstva. Za vrijeme javne rasprave, ministarstvo obvezno provodi jedno ili više javnih izlaganja materije koja je predmet savjetovanja. U svrhu provođenja savjetovanja mogu se organizirati javne diskusije u formi okruglog stola, javnih izlaganja na temu, odnosno fokusirani grupni sastanci zainteresiranih dionika. O svemu tome, ministarstvo je dužno navesti način sudjelovanja u objavljenoj Informaciji o provedbi savjetovanja. Kako sudjelovati u javnoj raspravi o Prijedlogu zakona i Prijedlogu iskaza?  Na temelju usvojenog Godišnjeg plana propisa zabilježite rok usvajanja propisa od vašeg interesa u kalendar rada;  Redovito pratite Internet stranice nadležnog ministarstva;  Informirajte se o načinu sudjelovanja u savjetovanju putem objavljene Informacije;  Angažirajte svoje članstvo, ako ste dio udruga poslovne zajednice odnosno organizacija civilnog društva ili član interesne institucije, da sudjeluje u savjetovanju;  Odazovite se na javna izlaganja, tribinu, okrugli stol i aktivno sudjelujte u raspravi;  Dostupne informacije, analize, podatke koje bi mogli biti od pomoći ministarstvu dostavite na vrijeme u roku savjetovanja;  Angažirajte pravnu službu, kolege pravnike i analizirajte Prijedlog zakona Eto, sretno svima koji ćemo pojedinačno ili preko svojih strukovnih udruženja sudjelovati u ovoj javnoj raspravi! Primljeno na znanje Stranka savjetuje ostale zainteresirane sudionike kako sudjelovati u raspravi.
40 Tomislav Pavošević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 21. (izmjena Članka 222. Stavka 2. Zakona) „…a najduže do 70. godine života vozača“ potrebno bi bilo izmijeniti u „…a najduže do navršene 70. godine života vozača“ Obrazloženje: Sedamdeseta godina života započinje na 69. rođendan osobe i ako se misli da se odredba odnosi na cijelu 70. godinu života moralo bi se navesti „najduže do navršene 70. godine života vozača “. Ovako kako stoji u prijedlogu „…a najduže do 70. godine života vozača“ podrazumijeva da dozvola vrijedi do navršene 69. godine života. Odredba navedena za zdravstveni pregled „ nakon 70. godine života vozača“ zadovoljava jer uključuje cijelu 70. godinu života. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
41 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Smatram da se zakonom trebaju točno navesti slučajevi u kojima policija smije zaustaviti vozilo koje prometuje na cestama. Ovo je potrebno da se smanje broj slučajeva nezakonitog zaustavljanja vozila od strane policije. Isto tako ukoliko policija želi kontrolirati alkoholiziranost vozača koji se kreću na cestama, a ne rade prometni prekršaj, takvo postupanje policije je potrebno također zakonski regulirati (zakonom točno propisati tko je ovlašten organizirati kontrolu alkoholiziranosti vozača, gdje i kad se daju objave o planiranoj kontroli) i slično. Mnogi vozači voze u skladu sa propisima i ne vole da ih policija zaustavi bez opravdanog i na zakonu temeljenog razloga. Nezakonito zaustavljanje vozila od strane policije (radi rutinske kontrole, kontrole prometa ili alkoholiziranosti) je zlouporaba policijskih ovlasti i udar na građanska prava. Nije prihvaćen Policijski službenici koji imaju ovlast nadzora nad provođenjem Zakona o sigurnosti prometa na cestama trebaju imati ovlasti da zaustave i kontroliraju svakog sudionika u prometu u bilo kojem trenutku i situaciji. Česte su situacije u kojima se kršenja propisa mogu detektirati tek po obavljenoj kontroli te smatramo da bi ograničavanje prava policijskih službenika da provode nasumične kontrole onemogućilo nadzor poštivanja velikog dijela odredbi o sigurnosti prometa.
42 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Da, ovakvoj raspravi ovdje nije mjesto. Ukoliko se radilo to o čemu pišete onda se zna što i kako treba poduzeti. Ukoliko ste imali takve podatke da se to sve radi bili ste dužni prijaviti nadležnom tijelu. Naravno nije vaš posao to dokazivati. Međutim nevjerovatno je da cijeli sektor mora ispaštati zašto što pojedinci rade takve stvari, ali to nije samo u sektoru osposobljavanja dapače mislim da je toga u osposobljavanju puno manje dočim u drugim djelatnostima pa nikome ništa. Prema ovome što ste iskazali proizlazi da nadori i kontrole nisu radili svoj posao ili ga nisu radili ciljano odnosno selektivno prema prekršiteljima, a sa druge strane ja sam osobno bio žrtva izvanrednog nadzora zbog jedne anonimne, neprovjerene, nedokazane i lažne prijave za koju nitko nije odgovarao no nažalost bio sam predmet postupka. Istovremeno vi pišete kakve se stvari događaju i to ostaje nesancionirano. Žao mi je svih poštenih i odgovornih ljudi koji savjetno obavljaju svoj posao i postanu predmetom primjene neselektivne prekršajne ili kaznene regulative jer ono o čemu vi pišete po mojem mišljenju nisu samo prekršaji a rekao bih ima sve elemente malih kaznenih djela u ponavljanju i naravno porezne evazije. Ako imate takva saznanja podnesite prijave jer ovo nema inače ovo nema smisla. Primljeno na znanje Stranka polemizira s ranijim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
43 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Poštovani kolega Denis, iako ovo nije mjesto za polemiziranja odgovorit ću na pitanje vezano za uvjetno rečeno niže cijene usluga. Nije mi jasno zašto se Pravilnik o minimalnim kalkulativnim elementima čvrsto povezuje sa cijenom autoškola kad se zna da je to odavno narušeno kroz mogućnost neobračunavanja PDV-a, davanjem besplatnih lječničkih pregleda, unaprijed dogovorenim nenaplaćanjima zadnjih rata, besplatinm tečajima PPP i na razne druge načine kojima pribjegavaju pojedine kolege, danas veliki protivnici promjena obzirom da im se iz ruku izbija prostor za manipuliranje. Neki su išli toliko daleko da tajnici nisu davali plaće već su je isplaćivali putem novca od biljega koje su uzimali od polaznika prilikom prijave ispita. Iste škole očito imaju dogovoren "deal" sa odgovornima u stručnoj organizaciji kada im se to tolerira. Niko normalan nije za bezglavo spuštanje cijena, ali priznajmo da prostora ima. Građanima smo ipak preskupi, pa kada nas već prati takav glas ukažimo na niz bespotrebnih troškova koji opterećuju cijenu a koji nemaju veze sa osposobljavanjem. Stručni voditelj, predavač u ovakvom obliku, megalomanski materijalnotehnički i prostorni uvjeti, bezglavo propisivanje starosti vozila i stalna bespotrebna ulaganja dovode do toga da ne ostaje dovoljno novca za stručne i kvalitetne kadrove do kojih je danas nemoguće doći. Sjetimo se samo cijena izrade liceci kojima nas se doslovno pljačka. O tome niko ni slova. Na dalje, nije tajna da pojedine škole nude "fiktivnim stručnim voditeljima" i po 10 000 (da deset tisuća) kuna da ne bi bile zatvorene. Obzirom da stručnog voditelja velik broj autoškola ima samo na papiru nije li to dovoljan dokaz da je on bespotreban trošak. To je čista izmišljotina i namet nastao u Sinanovoj kuhinji kao i mnogi drugi u cilju opterećanja poslovanja. Isto se može reći za velebna prometna vježbališta i način obračuna njihova korištenja (bar za nas u Zagrebu). Mislim da bi svima korisnije bilo da počmemo razmišljati na taj način i ZAHTJEVAMO ukidanje bespotrebnih nameta pa na taj način osiguramo sredstva za razvoj struke i veće zarade zaposlenika a ne da raspravljamo o tome hoće li nam se dozvoliti korištenje vozila godinu više ili manje. Vozilo je tehnički ispravno ili nije. Pa nismo mi najbitnija grupacija u državi da se samo nas ograničava. Mi samo imamo peh da nam propise kroje svi znamo tko i pod čijim pokroviteljsvom. Na kraju, nije teško shvatiti da sve navedeno košta previše, a to netko mora platiti. Primljeno na znanje Stranka polemizira s ranijim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
44 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Poštovani Rajko: pitao sam "veli morale bi ostati minimalne zaštitne cijene jer su ionako preniske, ali kako EK ne želi prihavtiti štetne posljedice ukidanja posebno na cijenu rada". Zato ja i pitam Vladimira pa ako slučajno on zna neka iznese potencijalna rješenja. Em nas čeka interna diferencijacija i umjetna konkurentnost po izuzećima iz Zakona o pdv od 1.1. 2018. pa usklađivanje radnih odnosa, pa restruktuiranje i šta već, pa još i raditi za "kikiriki" prema standardima kvalitete. Ako ne bude dovoljno ljudi za sustav, pa uz nisku akumulaciju i nisku i dugoročnu stopu povrata pitam se tko će uopće preuzimati rizik otvaanja autoškola , a posebno ne podzetnici iz razvijenih članica koji su naučeni i priviknuti na dvostruko više cijene usluga, više plaće i okruženi klijentelom sa višom kupovnom snagom.??? Milsim da se takav sustav ipak ne bi suštinski trebao mijenjati preko noći i bez nekog prijelaznog razdoblja, ali nažalost ne odlučujemo mi. Primljeno na znanje Stranka polemizira s ranijim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog
45 Rajko Petrović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Denis, pitaj dr. Sinana. On zna. On sve zna. Primljeno na znanje Stranka polemizira s ranijim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
46 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Kako uz niže cijene te posljedično niže plaće i satnicu rada zaustaviti "eroziju" ili odlijev tih stručnih kadrova u druge sektore i na rad u druge zemlje članice? Primljeno na znanje Stranka polemizira s ranijim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
47 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Najprije par načelnih primjedbi na donošenje ovih izmjena vezanih za članak 1. koji je isključivo formalistički i koji ne usklađuje Zakon sa Direktivama EU. Sukladno težnjama i praksi Europske zajednice svaki propis koji definira neku gospodarsku granu na njezinom području, pa tako i ovaj, između ostalog trebao bi biti poticajan i razvojan. Zadaća mu je povećanje kvaliteta usluge, uz niže troškove i cijene. Gospodarstvenike treba potaknuti na razvoj i ulaganja, na kvalitetnija rješenja i unaprijeđenja, što, na žalost u našem slučaju to nije, već na protiv, potpuno je destimulirajući i ograničavajući. To s jedne strane dovodi do erozije kadrova i stagnacije razvoja odnosno do propadanja firmi, a s druge strane jača poziciju nositelja javnih ovlasti i stvara monopolistički položaj koji je sve očitiji. Kako su upravo usluge motor gospodarskog rasta i zaposlenosti, potreba je za hitnim i kvalitetnim izmjenama zakonskih rješenja. Na žalost, RH je jedina među zemljama zapadnog svijeta i jedina članica EU koja jednu gospodarsku dijelatnost uređuje kroz zakone čiji sadržaj predlaže policija. U predloženim izmjenama, pogotovo u člancima koja definiraju osposobljavanje vozača nema baš ni jednog propisa koji je razvojan i stimulirajući već na protiv, propisuje samo sankcioniranja i to na najgori mogući način. Na žalost i u ovom slučaju je vidljivo da se ni jedna Vlada od osamostaljenja RH nije oslobodila nasljeđa starog sistema. Primljeno na znanje Stranka komentira stanje u jednoj gospodarskoj grani i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog
48 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 2. Smatram da se u članku 2, st 1., točka 69 trebaju brisati riječi "koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske" jer se time vozači sa dozvolom izdanom na teritoriju RH stavljaju u drugačiji (lošiji) položaj u odnosu na vozače iz drugih država Nije prihvaćen Rješenje koje je predloženo nacrtom prijedloga zakona prihvaćeno je kao najbolje tijekom postupka prethodne procjene učinaka propisa.
49 ANDRO PAVUNA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 2. Smatram kako ovakva definicija mladog vozača stavlja u nepovoljni položaj osobe kojima je vozačka dozvola izdana na području Republike Hrvatske, mahom hrvatske državljane, u odnosu na ostale osobe. Ne smatram da je uredu da osamnaestogodišnji stranac u Hrvatskoj ima veća prava od dvadesettrogodišnjeg Hrvata. Pravila moraju biti jednaka za sve, i one kojima je vozačka dozvola izdana u Hrvatskoj i one kojima je izdana drugdje. Sve ostalo je diskriminacija - i to u ovom slučaju diskriminacija svojih građana u odnosu na strance. Nije prihvaćen Rješenje koje je predloženo nacrtom prijedloga zakona prihvaćeno je kao najbolje tijekom postupka prethodne procjene učinaka propisa, a o eventualnoj diskriminaciji „svojih građana u odnosu na strance“ u ovom trenutku nije moguće govoriti. Razlika će postojati samo između nositelja hrvatske vozačke dozvole i svih ostalih.
50 HOK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 2. Nastavno na naš prijedlog da se izvrši kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola potrebno je izvršiti i dopunu članka 2. stavka 1. na način da iza točke 102. dodaju se točke 103. i 104., koje glase Članak 2. stavak 1. dodaju se točke 103. i 104. i glase: 103) „zapisnik o stručnim nadzoru nad radom autoškole“ je javna isprava koja sadrži rezultate obavljenog stručnog nadzora nad radom autoškole, a izdaje ga ovlašteni nadzornik ovlaštene stručne organizacije ili tijela državne uprave 104) „nedostaci utvrđeni tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole“ su nekategorizirane ili kategorizirane neispravnosti ili neusklađenosti koje imaju učinak na ispravnost obavljanja djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, propisanu ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuju uvjeti propisani za osposobljavanje kandidata za vozače i kojima se propisuje plan i program te načini izvođenja nastave u autoškoli. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer smatramo da ne postoje razlozi za definiranje ovih dvaju pojmova.
51 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 2. OBRAZLOŽENJE: Predloženim izmjenama se ne stvara razlika između građana RH i stranih državljana dok sudjeluju kao vozači po našim prometnicama. U suprotnom se radi o diskriminirajućem propisu. Primljeno na znanje Ovo je samo obrazloženje prethodnog prijedloga.
52 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 2. U članku 2. stavku 1. točka 69. mijenja se i glasi: „69) „mladi vozač“ je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života koji posjeduje vozačku dozvolu i sve osobe koje su prvi put stekle vozačku dozvolu u vremenu naredna 24 mjeseca od njenog izdavanja, bez obzira na starosnu dob“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je rješenje koje je predloženo nacrtom prijedloga zakona prihvaćeno kao najbolje tijekom postupka prethodne procjene učinaka propisa.
53 Ivica Jujnović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 3. Predlaže se dopuna izmjene članka 4. dodavanjem sljedećeg stavka: „Nadzor kretanja teretnih vozila sukladno članku 194. ovog zakona, osim policijskih službenika, mogu obavljati i inspektori cestovnog prometa.“ OBRAZLOŽENJE: Sukladno ostalim nadležnostima prometne inspekcije prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koje se većinom odnose na teretna vozila te sukladno nadležnostima koje proizlaze iz ostalih zakona u području cestovnog prometa predlaže se proširenje nadležnosti prometne inspekcije na članak 194. u dijelu koji se odnosi na teretna vozila. Navedenim će se omogućiti učinkovitija provedba članka 194. Zakona i pripadajućih podzakonskih akata u sklopu redovnih poslova prometne inspekcije čime se ne mijenja postojeća organizacijska struktura niti se povećavaju troškovi provedbe. U konačnici rezultat učinkovitije provedbe članka 194. će biti povećanje sigurnosti prometa na cestama i uređenije tržište prijevoza tereta vezano za odredbe istog članka. Prihvaćen Prijedlog za dodatnim širenjem nadležnosti prometne inspekcije se prihvaća, na način da se u članku 4., u predloženom novom stavku 3. dodaju riječi: „ te nadzor kretanja teretnih vozila sukladno članku 194. ovog zakona,“.
54 Franjo Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 5. Predlažem nadopunu teksta u čl. 5. st. 1. na način da se na početku prve rečenice promjeni tekst tako da isti glasi ; "predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalane) samouprave općim aktom .....) Naime, uređenje prometa na području JLS -e spada u samoupravni djelokrug JLS i isto područje može uređivati samo predstavničko tijelo općim aktom, uz prethodnu suglasnost MUP-a na sadržaj istog, a izvršno tijelo samo provodi odredbe općeg akta i podnosi zahtjev MUP-u za izdavanje rješenja. Predlažem da se u čl. 5., ako i u svim drugim člancima zakona prema potrebi, izvrši usklađenje zakona sa odredbama zakona o cestama te da se primjena ovog zakona osim za "javne ceste" odnosi i za "nerazvrstane ceste" koje su u nadležnosti JLS-a Predlažem da se u zakon ugradi odredba da MUP obavezno utvrđuje uvijete sigurnosti cesta u pogledu prometne signalizacije, opreme za zaštitu cesta i drugih uvjeta u postupcima gradnje i rekonstrukcije svih cesta sukladno odredbama posebnog zakona o gradnji. Treba propisati da isti uvjeti moraju biti ugrađeni u prometni elaborat, koji treba biti sastavni dio lokacijske odnosno građevinske dozvole te da nadležno ministarstvo obavezno sudjeluje u postupcima izdavanja uporabnih dozvola prije puštanja cesta u promet. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije propis koji treba određivati koje tijelo jedinice lokalne samouprave treba donositi koju odluku (to je materija posebnog, organskog zakona kojim se uređuje lokalna i posručna samouprava). Odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama primjenjuju se na svim cestama (i drugim površinama) na kojima se odvija javni promet, neovisno o kategorizaciji ceste. Utvrđivanje tehničkih uvjeta cesta i izdavanje uporabnih dozvola za njih nije i ne treba biti u nadležnosti policije, nego odgovarajućih inspekcijskih službi.
55 DOOR KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Smatramo da bi predložena izmjena imala negativne posljedice na daljnju popularizaciju biciklističkog prometa, odnosno, da bi dovela do smanjenja korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva. To bi se dalje negativno reflektiralo na trud da se smanje emisije stakleničkih plinova iz sektora prijevoza, što nije u skladu s klimatsko-energetskim politikama Hrvatske i Europske unije, a dodatno bi se odrazilo na zagađenje zraka. Predlažemo da stavak ostane nepromijenjen, tj. da se nastavi odnositi na vožnju bicikla kolnikom na javnoj cesti. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
56 ANDRO PAVUNA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Ovaj cijeli stavak smatram nepotrebnim budući da članak 101. stavak 2. definira kako na biciklu od sumraka do zore moraju biti upaljena svjetla - prednje bijelo i stražnje crveno. Dok reflektirajući elementi, odjeća ili prsluk mogu dodatno povećati vidljivost biciklista, u odnosu na upaljena svjetla, takvo pasivno označavanje je sasvim redundantno i minimalno dodatno doprinosi sigurnosti, osobito u gradovima koji tijekom cijele noći imaju vrlo dobro osvijetljene ceste. S druge strane, propisivanje takve obveze zakonom obeshrabruje bicikliste za korištenjem bicikla i značajno im komplicira upotrebu bicikla u svakodnevnom korištenju budući da moraju nositi dodatnu opremu sa sobom. Zašto se kao alternativa ne bi ponudilo postavljanje reflektirajućih katadioptera na biciklu umjesto na biciklistu? Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
57 Ozren Žunec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Brisanjem određenja "javna cesta" značajno se kompliciraju pripreme i izvršenje biciklističke vožnje jer se njime obveza nošenja reflektirajućeg prsluka odnosno reflektirajuće odjeće proširuje na sve ceste. Bicikl nema pretinac u kojem bi se za svaku noćnu vožnju, pa čak i onu od stana do dućana do kvartu, držao spreman prsluk. S druge strane, iako se ovom odredbi uvjeti vožnje pooštravaju za bicikliste, za policiju koja regulira promet ostaje vrlo široko područje proizvoljnog tumačenja onog dijela stavka 2. ovog članka u kojem je propisana obveza nošenja "reflektirajuće odjeće" koja međutim nije definirana. Naime, što je "reflektirajuća odjeća"? Uključuje li to npr. reflektirajuće trakice vezane oko nogavica hlača? Izmjenama - kao i neizmjenama - ovog članka policija se dovodi u komotan položaj da raspolaže "gumiparagrafom" koji moze rastezati po zelji i kaznjavati bicikliste, a biciklistima se propisuje nošenje opreme koja je nesukladna potrebama sigurnosti. Na kraju, odredba ovog članka će - a apsurdno je da je za to dovoljno brisanje samo jedne riječi - desetine tisuće biciklista u Hrvatskoj dovoditi svakodnevno u situaciju da krše zakon. Stvaranje desetina tisuća prekšitelja ne može biti cilj nijednog Zakona. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
58 Greenpeace KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Smatramo da brisanjem riječi "javnoj" u navedenom članku odredba stavlja nepotrebne i neopravdane prepreke pred vozače bicikala. Na taj način potencijalno koči razvoj biciklističkog prometa koji je uz pješački najodrživiji i najekološkiji oblik prometa. Predlažemo da se odredba nastavi odnositi isključivo na prometovanje na javnoj cesti. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
59 Dubravka Klepac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Izrazito sam protiv predložene promjene članka 113. Radi se o nekonstruktivnom postroženju koje ne povećava sigurnost sudionika u prometu. U praksi ovime se ionako stješnjeni biciklisti dodatno izlažu opasnosti da ih se kažnjava po želji. U isto vrijeme biciklističke staze su dosta nemarno osmišljene, a često i neprohodne. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
60 Udruga "Sindikat biciklista" KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Da podsjetimo, trenutno važeći stavak ZSPC-a kaže: "(2) Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom." Ova odredba kojom se riječ "javnih" briše iz gornjeg stavka uvrštena je u prijedlog izmjena Zakona na krajnje neprimjeren i nekorektan način, bez ikakvog obrazloženja i spomena u bilo kojem dijelu teksta. U ranije provedenom javnom savjetovanju o tezama za izmjene ovog Zakona i procjenu učinka propisa jasno je istaknut i detaljno obrazložen niz tema i opcija koje se daju na razmatranje u prethodnoj javnoj raspravi: usklađivanje s europskim direktivama, liberalizacija mreže autoškola, regulacija tehničkih prijedloga, registracije itd. - niti jednom riječju nije najavljena, spomenuta, niti argumentirana bilo kakva izmjena koja se tiče reflektirajuće odjeće vozača bicikala. S obzirom na to, usvajanje ove odredbe bilo bi potpuno neprimjereno. Čak i da nije ovih grubih proceduralnih pogrešaka koje su sasvim dovoljne da se predložena odredba odbaci, postoji niz sadržajnih razloga zašto ona ne bi smjela stupiti na snagu. Obrazloženje Brisanje riječi "javnom", kako je predviđeno ovim konačnim prijedlogom, imat će negativan, a ne pozitivan zdravstveni utjecaj na građane, ne uvažava činjenicu da je stupanj pridržavanja postojećih mjera vidljivosti biciklista svega oko 50%, u praksi će onemogućiti rad bilo kojeg sustava javnih bicikala i negativno će utjecati na razvoj turizma u Hrvatskoj. Zašto negativan utjecaj na zdravlje populacije? Ova mjera usmjerena je na korištenje prsluka u naseljima. Građani se u tim okruženjima voze na posao, na studij, do kina, kazališta, u trgovinu i sl. U tim okolnostima, njima je bitno da izgledaju "normalno" odnosno lijepo. Jednako tako, bitno je da se ta njihova vožnja ne dramatizira, tj. da se vožnja biciklom cestom, kakvih svaki dan u npr. Zagrebu ima barem 50 tisuća ne etiketira kao nekakva posebna, "opasna" aktivnost jer ona to nije. Zbog predložene zakonske promjene, građani će se jednostavno manje voziti biciklom, što zbog višestruko znanstveno potvrđenih masovnih pozitivnih utjecaja na zdravlje biciklista može dovesti samo do negativnog utjecaja na zdravlje građana. Predložena promjena nema smisla ni jer cilja vidljivost biciklista, a policija ne provodi ni postojeći zakon o obaveznim svjetlima na biciklu, koja predstavljaju puno bolje jamstvo vidljivosti bicikla u prometu. Stupanj pridržavanja ovog propisa trenutno je oko 40-50%. Za usporedbu, ciljani stupanj pridravanja propisa o vezanju pojasom je oko 98% i policija na tome neprestano radi. Potrebno je dakle provoditi postojeće propise (o korištenju svjetala) umjesto uvoditi nove, restriktivnije. Treće, primjeri Londona, Toulousea i desetaka drugih gradova u razvijenijim dijelovima Europe pokazuju da sustavi javnih bicikala mogu igrati značajnu pozitivnu ulogu u gradskom prometu. Reflektirajući prsluci i slične mjere nespojive su s takvim sustavima: praktički nitko neće hodati s prslukom u džepu/torbi za slučaj da mu zatreba bicikl. To je očito i prema tome što nema primjera uspješnog sustava javnih bicikala gdje postoji odredba o specijalnoj opremi koju građani moraju nositi da bi upravljali biciklom. Konačno, važna strateška odrednica razvoja turizma u Hrvatskoj je upravo razvoj cikloturizma. I zbog zadržavanja interesa i atraktivnosti naše zemlje u očima inozemnih cikloturista je važno da prilikom dolaska u Hrvatsku ne nailaze na pravna ograničenja kakvih nema u drugim zemljama kao što su Njemačka, Francuska, Švicarska, Austrija i dr. Predloženo rješenje Prije revizije Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (koji npr. ne spominje nikakve ciljeve glede korištenja svjetala na biciklu) te prije nego policija u prometnim nesrećama počne evidentirati podatke o korištenju svjetala (policija sama kaže da trenuto nema podatke o tome koliko vidljivost igra ulogu u nesrećama), smatramo da se postojeća formulacija apsolutno ne smije mijenjati, tj. riječ "javnoj" se NE briše. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
61 martina pekčec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Brisanjem jedne jedine riječi ("javnoj") uvest će se opća obaveza nošenja reflektirajuće odjeće ili prsluka na svim cestama, dakle i u gradovima što će povećati mogućnosti kažnjavanja građana što će dovesti do smanjenja korisnika bicikla kao prijevoznog sredstva. Već kada tako žarko želimo biti dio Europe trebali bismo poraditi na edukaciji biciklista o korištenju prednjeg i zadnjeg svjetla kao što se radi edukacija vozača kampanjama na televiziji i slično a ne kažnjavanjima i represijom. Ovu promjenu ocjenjujem kao vrlo lošom jer se vraćamo natrag u prošlost a sigurnost na cesti se osigurava boljeom i smislenijom infrastrukturom, edukacijama u vozačkim školama kako se odnositi prema biciklistima i koja su prava i obaveze biciklista te istaknuti da sigurno obližanje biciklista je na 1,5m a ne na jedva 50 cm. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
62 Ivan Puzek KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Uz slaganje s opširnim i odlično argumentiranim komentarom korisnika Sustav javnih bicikala d.o.o. od 25. 4. 2017., dodao bih da smatram da se propisi koji utječu na vidljivost bicikla i biciklista moraju odnositi isključivo na vozilo-bicikl (i pri tome podržavam obvezu opremanja bicikla odgovarajućim svjetlima i reflektorima). Odijevanje biciklista/ice mora biti izuzeto iz ovog tipa zakona jer ne postiže ništa što se ne može postići adekvatnim opremanjem vozila. Nije prihvaćen Odredbe o obavezi nošenja reflektirajućeg prsluka predložene su radi zaštite sigurnosti biciklista, odnosno njihove bolje uočljivosti na cesti, kao jedne od najugroženijih skupina u prometu, te smatramo da je potrebno u što većoj mjeri poticati i promicati odgovorno ponašanje u prometu, što uključuje i nošenje reflektirajućeg prsluka na svim cestama, za vrijeme vožnje noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti te se prijedlog ne prihvaća.
63 ANDRO PAVUNA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 7. U zakonu vrlo jasno stoji kako se navedene odredbe zakona ne primjenjuju samo kada vozila posebnim uređajima daju zvučne ili svjetlosne signale, a u stvarnosti se ovaj članak zloupotrebljava na način da većina vozača i putnika u navedenim službama ne koriste sigurnosne pojaseve i prilikom uobičajenih vožnji bez korištenje posebnih uređaja za svjetlosne i zvučne signale. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav zakonski prijedlog.
64 Ivica Jujnović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. Predlaže se izmjena stavka 4. kako slijedi: "(4) Vozila koja zajedno s teretom ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu ili prometnim znakom utvrđenu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja mogu sudjelovati u prometu na cesti ako imaju dozvolu za izvanredni prijevoz sukladno Zakonu o cestama." OBRAZLOŽENJE: Zakonom o cestama, člancima 46. - 48. i Pravilnikom o izvanrednom prijevozu reguliran je izvanredni prijevoz tereta. Svaki prijevoz koji se obavlja u suprotnosti s uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja tj. Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama i u suprotnosti s ograničenjima utvrđenima prometnim znakom, treba biti usklađen s propisima kojima je uređen izvanredni prijevoz. Sukladno navedenom predlaže se izmjena stavka 4. kako je predloženo. Nije prihvaćen Zakonom o sigurnosti prometa na cestama već je propisano da takva vozila mogu sudjelovati u prometu samo ako imaju dozvolu za izvanredni prijevoz te se prijedlog ne prihvaća.
65 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 13. Smatramo da je predloženi Članak 13 suvišan iz razloga što su u postojećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama Članak 201. stavak 1., uvjeti decidirano i jasno utvrđeni navedenim Zakonom. Ujedno smo mišljenja kako nijedno nadležno tijelo (npr. ministarstvo) ispod zakonskih normi ne treba donositi nikakve dodatne standarde. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je potrebno propisati uvjete i minimalne standarde za autoškole.
66 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 13. U članaku 13. stavku 1. nepotrebno se dodaju riječi „i minimalne standarde“.obzirom da postojeći propis obvezuje ispunjavanje minimalnih uvjeta a to su ujedno i zadani standardi pa ga ne treba mijenjati. Stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Ovlašćuje se ministar nadležan za unutarnje poslove da pravilnikom propiše postupak izdavanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka.“. Predloženim tekstom od strane radne skupine stvaraju se pretpostavke za moguće naknadne izmjene i zloupotrebe temeljnih prava u poslovanju pravnih subjekata bez odluke najviših državnih tijela. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je potrebno propisati uvjete i minimalne standarde za autoškole.
67 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 13. Stavak 2. potrebno je ispraviti i trebao bi glasiti (ovlašćuje se / ovlaštenja uz uporabu "dakavice") „(2) Minimalne standarde i postupak izdavanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.“. Nije prihvaćen Predložena formulacija je uobičajena u hrvatskoj nomotehnici te se prijedlog ne prihvaća.
68 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Udruženje autoškola Hrvatske gospodarske komore podržava predložene izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama kako su navedene u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje: Konačni prijedlog zakona). Udruženje je sa svojim prijedlozima sudjelovalo u izradi Konačnog prijedloga zakona te je značajan broj primjedbi i prijedloga uvažen. Udruženje posebno ukazuje na brisanje odredbi o autosimulatorima, ublažavanje prekršajnih odredbi koje imaju za posljedicu zatvaranju autoškola, produženju starosti vozila te na usklađenost odredbi o radnom vremenu zaposlenika autoškole s odredbama Zakona o radu. Nastavno na navedeno, Udruženje autoškola HGK drži potrebnim naglasiti da podržava postojeći sustav stjecanja prava na upravljanje vozilima A1 kategorije, odnosno zadržavanje odredbi važećega Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se na isto odnose. Udruženje autoškola HGK je mišljenja da postojeći sustav značajno doprinosi sigurnosti samog vozača motocikla, a time i drugih sudionika u prometu i općenito sigurnosti prometa na cestama. Predlaže se izmjena članka 14. stavka 1. točke 4. Konačnog prijedloga zakona na način da odredba glasi: "4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače AM i B kategorije vozila do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti.“ Naime, tehnička ispravnost se podrazumijeva tijekom osposobljavanja, ali u obzir se mora uzeti i mogućnost privremenog kvara ili oštećenja odnosno drugih razloga privremene neraspoloživosti vozila, a tijekom kojeg razdoblja osposobljavanje i provedba ispita privremeno nije moguća ili nastupe takve okolnosti prilikom obavljanja tih poslova. Starosne dobi predstavljaju usklađivanje s nepotrebnim ograničenjima u odnosu na prosječnu starost voznog parka koji je u operativnom opticaju na cestama u RH te je usklađen s ekonomski prihvatljivim vrijednostima i uvjetima poslovanja ukupne pokrivenosti nacionalnog teritorija. Set objektivnih razloga podizanja dobne granice za motocikle-ekonomska opravdanost, štete, rizici, niska stopa amortizacije, manja iskoristivost u kilometraži, veća habanja sa češćim oštećenjima, sezonsko korištenje u hladnijim područjima, skupi troškovi i otežani popravci u slučaju pada, skupa osiguranja, otežana brza zamjena za novi ili malo rabljeni s višim cijenama i koji su uglavnom izvan sustava poreza na dodanu vrijednost i u vlasništvu privatnih lica. Tehnološki napredak i oprema kod motocikala nije značajna i stoga nema značajnog utjecaja na dinamiku, kvalitetu osposobljavanja i osobne performanse kandidata za vozača. Nadalje, Udruženje autoškola predlaže brisati stavke 5. i 6. članka 14. Konačnog prijedloga zakona te zadržati odredbu članka 202. stavka 4. važećega Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja glasi: „(4) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema najmanjim jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, za pojedinu kategoriju vozila koje propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove. Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača.“ Udruženje zastupa mišljenje kako odredbe važećega Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim su propisani jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata treba obvezno zadržati. Razlozi za zadržavanje istog su višestruki. Slobodno formiranje cijena od strane autoškola kao rezultat ukidanja zaštitnih cijena koje su osiguravale minimalnu ekonomsku održivost, uz istovremenu liberalizaciju tržišta u pogledu mreže autoškola, rad novootvorenih autoškola izvan sustava PDV-a i nepostojanja kolektivnih ugovora za stručne djelatnike autoškola, dovelo bi do dampinških cijena na tržištu i nelojalne konkurencije. Isto bi za posljedicu imalo dugoročni, multiplikativno negativan utjecaj na aktivne subjekte na tržištu kroz smanjenje prihoda, pad zaposlenosti te u konačnici i na proračunske prihode Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati, a pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije, tako da prijedloge nije moguće prihvatiti.
69 Hrvatski autoklub KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. U članku 202. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: „1) u radnom odnosu, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje propisani broj sati, kao i potreban broj instruktora vožnje za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače.“. Obrazloženje: Tumačenjem konačnog prijedloga ove odredbe može se zaključiti da stručni voditelj autoškole i predavač nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne mogu više osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje. Osim, ako je intencija zakonodavca bila da se stručni voditelj i predavač u autoškoli isključivo bave samo poslovima u njihovoj domeni, bez mogućnosti osposobljavanja kandidata za vozače i kao instruktori vožnje. Trenutno važeće odredbe Zakona to omogućuju, a što je pobliže propisano i određeno člankom 5. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012., 151/2013. i 160/2013.). Mišljenja smo kako bi u ovome dijelu trebalo zadržati tekst važeće odredbe Zakona i navedenim djelatnicima autoškole omogućiti i osposobljavanje kandidata za vozače određeni broj sati. To je važno zbog kontinuiteta bavljenja strukom i racionalnijim korištenjem radnog vremena. Ako se predloženom odredbom takav pristup želio i nadalje zadržati, smatramo kako bi bilo uputno prihvatiti izmjene teksta odredbe na način kako je to i predloženo. Ako se željelo to pitanje rješavati naknadno, to bi svakako bilo otežavajuće, zbog toga što ne bi bilo zakonske osnove i uporišta za donošenje odredbi u provedbenom propisu. U članku 202. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi: „4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, leasingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače, B kategorije do sedam godina starosti, A1, A2, A i AM kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 12 godina starosti.“. Obrazloženje: Značajan utjecaj na sigurnost cestovnog prometa ima tehničko stanje vozila, a vrlo negativan utjecaj ima starost vozila. Prosječna starost voznog parka za 2016. u Republici Hrvatskoj iznosi 13,76 godina. Prosječna starost vozila B kategorije, koja čine 76,0% voznog parka, iznosi 12,76 godina. Prosječna starost vozila C kategorije (N3), koja čine 1,3% voznog parka iznosi 12 godina. Prosječna starost vozila D kategorije (M3), koja čine 0,23% voznog parka iznosi 9,8 godina. Takva vozila imaju manje sigurnosne standarde, jer nemaju nove tehnološke uređaje „pametne uređaje“, kao što su ESP ili AEB ili ISA ili uređaj koji upozorava na izlazak iz prometne trake itd. Takva vozila nisu sigurna kao novija vozila koja su opremljena dodatnim uređajima i standardima koji pomažu vozaču i poboljšavaju njegovu sigurnost. Takva vozila nemaju digitalni tahograf, ....., nemaju ekološku podobnost, a na snazi je homologacijski zahtjev za standardima EURO 5 i EURO 6. Posebno se to odnosi na rabljena vozila C i D kategorije, koja kada dođu u Republiku Hrvatsku, su na kraju svog životnog vijeka s brojnim potrošenim komponentama na ovjesu, upravljaču, motoru, transmisiji i ostalom. Ona su nepovoljna i s gledišta sigurnosti cestovnog prometa i s ekološke podobnosti. Naime, takva vozila zahtijevaju skupo održavanje, obnavljane relativno skupih dijelova, te su kao takva manje pogonske pouzdanosti. Zaključno s 24. travnjem 2017. u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače u svim autoškolama u Republiku Hrvatsku ukupno je 1.393 vozila B kategorije, čija je prosječna starost 3,5 godina; 75 vozila C kategorije, čija je prosječna starost 9,6 godina; 26 vozila D kategorije, čija je prosječna starost 8,5 godina. Zbog čega se žele narušiti postignuti standardi, na štetu sigurnosti cestovnog prometa i kvalitete osposobljenosti novih vozača. Sa stanovišta upravljanja i rukovanja ovakvim vozilima jako je bitno da se kandidati za vozače osposobljavaju na relativno modernim vozilima opremljenim tehničkim rješenjima koja su «up to date» sa današnjim tehničkim rješenjima na gospodarskim vozilima. Naime, vozila starijih generacija nisu opremljena uređajima poput usporivača (hidrauličkih ili elektromagnetskih), s EBS kočnom instalacijom (kočna instalacija gdje se prijenos kočnog signala obavlja električnim signalom, a ne pneumatskim vodovima), disk kočnicama (stara vozila su redovno opremljena samo bubanj kočnicama čija je karakteristika kočne sile i pregrijavanja drugačija od današnjih kočnica), stara vozila nemaju elektronske panele za kontrolu pojedinih bitnih sustava na vozilu, starija vozila nemaju nove sekvencijalne mjenjače, automatizirane mjenjače, starija priključna vozila nisu opremljena dodatnim električnim konektorima poput EBS-a ili nemaju «tristop» kočne cilindre za upravljanje pomoćnom kočnicom itd. Uostalom, ako bi se željelo situaciju do kraja karikirati, onda bi se moglo reći da se vozački ispit može polagati i na najstarijim vozilima TAM-a 5000, a svatko će, pa i najveći laik, odmah primijetiti da bi osposobljavanje kandidata na vozilima sa starim i arhaičnim tehničkim rješenjima bilo prije svega smiješno, ali i vrlo opasno sa stanovišta sigurnosti novih vozača. U članku 202. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „(3) Autoškola može, osim uvjeta iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, zbog tehnološkog razvoja i primjene novih tehnologija za provedbu sadržaja programa osposobljavanja kandidata za vozače koristiti i vozila prilagođena za osobe s invaliditetom, vozila s automatiziranim prijenosom, vozila s hibridnim pogonom, vozila na električni pogon kao i suvremene simulatore vožnje.“. Dosadašnji stavci 3. do 6. postaju stavci 4. do 7. Obrazloženje: Djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače mora se kontinuirano unaprjeđivati i pratiti moderne trendove u primjeni novih tehnologija i tehničkih rješenja. Intencija je da se za osposobljavanje osoba s invaliditetom mogu koristiti vozila prilagođena za osobe s invaliditetom u skladu s novim tehnološkim rješenjima koja omogućavaju lakši pristup vozilu, bolju prilagodbu i lakše i jednostavnije upravljanje i rukovanje. Kada je riječ o korištenju vozila s automatiziranim prijenosom, danas je to trend koji je sve više prisutan kako kod upravljanja osobnim automobilima, još više kod upravljanja gospodarskim vozilima. Trenutno se u Europi proizvode i za prijevoz koriste vozila C i D kategorije s automatiziranim prijenosom (oko 80 %), čije prednosti su brojne u odnosu na vozila s ručnim prijenosom. Zašto ne omogućiti kandidatima za vozače da koriste takve pogodnosti, jer je učenje vožnje na takvim vozilima lakše, brže i jednostavnije. Zašto ne omogućiti da novi vozači nakon što polože vozački ispit budu pripremljeni za uvjete na tržištu, kako bi bili što kvalitetnije osposobljeni za obavljanje poslova vozača motornog vozila. Primjerice, većina autobusa u javnom gradskom prijevozu imaju automatizirani prijenos, a u procesu osposobljavanja kandidat nije niti bio u situaciji da vidi kako izgleda automatizirani prijenos, a kamoli da ga koristi i osposobljava se na takvom vozilu. Još jasniji primjer su tegljači s poluprikolicom koji se koriste za prijevoz tereta, a koji imaju automatizirani prijenos. Stoga je potrebno omogućiti autoškolama i kandidatima za vozače koristiti takva vozila u procesu osposobljavanja, jer je to način za kvalitetnije osposobljavanje i neposrednu pripremu novih vozača za tržište. Poseban trend na tržištu je korištenje vozila s hibridnim pogonom. Društvo mora voditi brigu o korištenju obnovljivih izvora energije, zaštiti zdravlja svojih građana i o okolišu. Brojne su prednosti korištenja takvih vozila, a najvažnije su, primjerice ušteda goriva, nečujan rad motora, manja emisija štetnih plinova te manje zagađenje okoliša. Takva vozila se sve više koriste za taksi prijevoz, za dostavu u gradskim uvjetima i dr. Ujedno je kod građana prisutna viša razina svijesti za ekološkim osvješćivanjem i korištenjem takvih vozila. Gdje će građani, kao kandidati za vozače naučiti upravljati takvim vozilima i osjetiti njihove prednosti korištenja, ako ne u autoškoli i u procesu osposobljavanja. Korištenje vozila na električni pogon je budućnost koja je počela. Prednosti korištenja vozila na električni pogon u odnosu na vozila čiji motori koriste fosilna goriva su neusporediva. Zašto ne omogućiti autoškolama i kandidatima za vozače da u procesu osposobljavanja koriste takva vozila? Zašto ne pratiti moderne tehnologije i trendove na tržištu, jer će za nekoliko godina više europskih gradova zabraniti korištenje vozila s dizel motorom, a prednost će dati električnim automobilima. Na kraju ono što će najviše koristiti i pomoći autoškolama i kandidatima za vozače je uvođenje i korištenje suvremenih simulatora vožnje u procesu osposobljavanja. Napredak informatičke tehnologije danas omogućava izradu simulatora vožnje po cijenama koje su dostupne autoškolama. Simulacija koja je nekad bila rezervirana za krajnje stručne i skupocjene djelatnosti (zrakoplovstvo) odsad je dostupna široj javnosti. Koje su prednosti simulatora? Simulator je uređaj zahvaljujući kojem se kandidata za vozača stavlja u situaciju koja nalikuje stvarnoj vožnji. Kandidat rukuje upravljačkim uređajima koji su isti kao na pravom automobilu. Pritom na zaslonu vidi okruženje usporedivo s onim koje bi vidio kad bi zaista bio za upravljačem, u prometu. Zahvaljujući razvoju računalno generiranih slika, moguće je potpuno interaktivno rekonstruirati cjelokupno okruženje, cestu, znakove, vozila i prometne situacije. Na koji način simulator može pridonijeti osposobljavanju za upravljanje vozilom? Tijekom vježbanja smanjen je kandidatov strah, obuka je bolja nego u stvarnom okruženju koje je često za kandidata stresno. Budući da je okruženje u vožnji u potpunosti kontrolirano, moguće je određeno vrijeme usredotočiti se na određeni cilj poučavanja. Moguće je kandidata staviti u situacije u kojima se ne nalazi baš često na cesti, s mogućim simulacijama opasnih situacija, pri čemu nema rizika. Brojne studije pokazuju kako obuka na simulatoru vožnje za kandidate može biti daleko učinkovitija, jer pomaže boljem razumijevanju pravila prometa, kao i u rutini u rukovanju komandama i upravljanju vozilom i na takav način, doprinosi smanjenju straha od stvarnih situacija u prometu. Posebna prednost vezana je za percepciju opasnosti. Kandidati mogu brzo prepoznati, izbjeći i prema potrebi reagirati na potencijalne opasnosti, što je znatno lakše prakticirati na simulatoru. Takav pristup omogućava veliki pedagoško-didaktički potencijal, koji je posebno koristan za kandidate za vozače. Iz svih navedenih razloga, vožnja i vježbanje na simulatoru, mogućnost je za kvalitetnije osposobljavanje kandidata za vozače. Stoga se u stavku 3. predlaže uvođenje nove odredbe, kao neobvezujuće, ali koja nudi novi pristup i nove standarde. U članku 202. dosadašnji stavak 5. mijenja se i glasi: „(5) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema najmanjim jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, za pojedinu kategoriju vozila koje propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove.“. Obrazloženje: Smatramo da je utvrđivanje najmanjih jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata vrijednosti nastavnog sata za pojedini predmet u autoškoli, bio ključni čimbenik kvalitete osposobljavanja i rada, jer negativno iskustvo zbog nelojalne konkurencije i loše posljedice iz prethodnog razdoblja na to posebno upućuju. U Direktivi 2006/123/EZ o uslugama od države članice traži se da ih ocijeni na temelju nediskriminacije, nužnosti i proporcionalnosti iz članka 15. stavka 3. navedene Direktive i izradi procjenu učinka. Uz uvažavanje činjenice da se za najmanje „tarife“ ne predviđa izravna zabrana, predlažemo da nadležna tijela ocijene na temelju kriterija nediskriminacije, nužnosti i proporcionalnosti te dosadašnjeg iskustva i dobre prakse opravdanost zadržavanja najmanjih jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata vrijednosti nastavnog sata. Uvažavajući razinu postignutih standarda i kvalitete rada u djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, ukidanje jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, doveo bi do pojave nelojalne konkurencije i pada kvalitete rada stručnih kadrova. Negativno iskustvo takvog načina rada u djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače bilo je prisutno od 1991. sve do 2005. Djelatnost je stavljena na tržište i zasnivala se na slobodnim tržišnim načelima. Uvjeti rada i otvaranja autoškola temeljili su se na primjeni vrlo liberalnih propisa, bez posebnih uvjeta i standarda. Autoškole su imale vrlo različite prostorne, kadrovske, materijalne i druge uvjete rada. Suprotno tada važećim tržišnim načelima nelojalna konkurencija, rad na crno, neplaćanje poreza, niska cijena rada i nedovoljna stručnost kadrova te niska kvaliteta osposobljavanja kandidata za vozače, dovela je do borbe za golu egzistenciju, s konkretnim posljedicama pogoršanja stanja sigurnosti cestovnog prometa u povećanju broja poginulih na cestama, a osobito mladih vozača. Zakonom iz 2004. utvrđeni su i uvedeni novi kriteriji i standardi u djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače, što je omogućilo da se ta djelatnost od općeg interesa, obavlja na značajno kvalitetniji način, a što je u konačnici rezultiralo poboljšanjem kvalitete rada autoškola i osposobljenosti novih vozača, smanjenjem broja poginulih na cestama te poboljšanjem sigurnosti cestovnog prometa. Konkretno, u zadnjih 10 godina broj prometnih nesreća koje su skrivili mladi vozači kontinuirano se smanjuje. Primjerice, 2007. mladi vozači skrivili su 12.297 prometnih nesreća, a 2016. skrivili su 3.151 prometnu nesreću. U tim prometnim nesrećama 2007. poginulo je 137 osoba, a 2016. poginule su 43 osobe. Sve navedeno upućuje na zaključak kako trenutno važeću odredbu članka 202. stavak 4. Zakona treba zadržati. U konačnom tekstu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predloženi Pravilnik o elementima za određivanje cijene nastavnog sata nema nikakvu svrhu. U članku 202. konačnog prijedloga Zakona stavak 6. briše se. Obrazloženje: Zadržavanjem trenutno važeće odredbe članka 202. stavak 4. Zakona, nema potrebe za ovim stavkom. Djelomično prihvaćen Prijedlog za korekciju u čl. 202. st. 1. točki 1. se prihvaća. Ostali prijedlozi koji idu u smjeru snižavanja standarda se ne mogu prihvatiti, jer smatramo da je riječ o minimalnim standardima koje bi svaka autoškola trebala udovoljavati. Autoškole uvijek mogu imati i opremu koja je iznad postavljenih minimalnih standarda. Također, smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati. Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
70 HOK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prema mišljenju članova Hrvatske obrtničke komore, u nastavku prijedlozi: Članak 202. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, u skladu s člankom 201. ovoga Zakona, autoškola mora imati: 1) u radnom odnosu, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje u skladu s potrebama posla OBRAZLOŽENJE: Obzirom da Pravilnik o primjeni Direktive 2006/123/EZ izričito navodi da se ne smije autoškolama propisivati broj instruktora vožnje smatramo da je potrebno ukloniti riječi "potreban broj". Također, potrebno je ukloniti riječi "za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače" jer autoškola koja je dobila ovlaštenje za rad i upisana je u registar podrazumijeva se da je sposobna uspješno ostvarivati nastavni plan i program, pa ovakav dodatak samo otvara prostor za različita tumačenja zakona. 2) propisno opremljenu učionicu i uredski prostor, u vlasništvu ili zakupu. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da Pravilnik o primjeni Direktive 2006/123/EZ izričito navodi da se ne smije autoškolama propisivati način organizacije ureda smatramo da je potrebno ukloniti riječi "za prijem kandidata i rad stručnog voditelja autoškole". Ovdje se također podrazumijeva da autoškola koja je dobila ovlaštenje za rad i upisana je u registar sposobna je nesmetano obavljati djelatnost, pa je potrebno ukloniti riječi "koja omogućuje nesmetano obavljanje djelatnosti," jer ovakav dodatak samo otvara prostor za različita tumačenja zakona. 3) propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače onih kategorija vozila za koje autoškola ima ovlaštenja od najmanje 510 m 2 , udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole, u vlasništvu ili zakupu OBRAZLOŽENJE: Obzirom da Pravilnik o primjeni Direktive 2006/123/EZ izričito navodi da se ne smije autoškolama propisivati način organizacije ureda što podrazumijeva i pomoćne prostore, odnosno sve prostore osim učionice, smatramo da je potrebno ukloniti riječi "i pomoćne prostore". Ovdje se također podrazumijeva da autoškola koja je dobila ovlaštenje za rad i upisana je u registar sposobna je nesmetano ostvarivati osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, pa je potrebno ukloniti riječi "koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti," jer ovakav dodatak samo otvara prostor za različita tumačenja zakona. 4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje, u vlasništvu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače i to B kategorije vozila do 10 godina starosti, kategorije vozila A1, A2, A, AM do 15 godina starosti i priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da se može dogoditi da vozilo autoškole bude zbog kvara ili prometne nezgode privremeno tehnički neispravno, u tom slučaju naravno neće biti korišteno u obuci kandidata ali će biti u vlasništvu autoškole, smatramo da je zbog nomotehničke ispravnosti potrebno ukloniti riječi "tehnički ispravno" jer to otvara mogućnost pogrešnog tumačenja zakona i eventualnu prekršajnu odgovornost autoškoli zbog posjedovanja vozila koje je privremeno tehnički neispravno. Također potrebno je ukloniti riječ "lizingu" jer je njezino značenje u hrvatskom jeziku isto što i najam. Osim navedenog, smatramo da je za vozila kategorije A1, A2, A, AM potrebno je propisati granicu do 15 godina starosti obzirom na malu iskorištenost vozila tih kategorija tijekom kalendarske godine što dovodi do toga da vozila tih kategorija s više godina starosti imaju relativno malen broj prijeđenih kilometara te da realan rok amortizacije tih vozila traje značajno dulje nego kod vozila B kategorije. Općenito, sukladno članku 5. Direktive 2006/123/EZ koji govori o pojednostavljenju procedura, odnosno da svaka država članica EU treba pojednostaviti propise koji predstavljaju administrativne prepreke pružatelju usluga, u našem prijedlogu su iz stavka 1. članka 202. uklonjene one odredbe za koje smatramo da predstavljaju administrativno ograničenje ili prepreku slobodnom pružanju usluga na unutarnjem tržištu EU. Članak 202. stavak 5. mijenja se i glasi: (5) Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača. Cijenu osposobljavanja autoškole slobodno određuju polazeći od osnovnih izračunskih elemenata koji predstavljaju najnižu ekonomski opravdanu vrijednost nastavnog sata. Osnovne izračunske elemente minimalne ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata za predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila, za predmet Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila i za predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske na temelju izračuna ekonomski opravdane cijene nastavnog sata u autoškoli. OBRAZLOŽENJE: Našim prijedlogom uvode se samo dvije promjene; odredba o donjoj zaštitnoj granici ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, odnosno o minimalnoj ekonomski opravdanoj vrijednosti nastavnog sata u autoškoli donosila bi se 1. zajedno za sva tri nastavna predmeta, dakle i za Prvu pomoć 2. uredbom Vlade Republike Hrvatske Smatramo da određivanje minimalne zaštitne vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći ne treba odvajati od Prometnih propisa i Upravljanja vozilom jer sva tri nastavna predmeta čine dio cjeline, odnosno čine jedinstveni nastavni proces osposobljavanja budućih vozača, što je sukladno članku 200. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama: "(1) Osposobljavanje kandidata za vozače ... pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete: Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći." Stoga je neophodno vrednovanje sva tri nastavna predmeta staviti u kontekst i u ravnopravan odnos. Na taj način izbjegao bi se sadašnji apsurdni nerazmjer koji postoji u vrednovanju nastavnih predmeta; nastavni sat iz Prve pomoći stoji 50,00 kuna, a nastavni sat iz Prometnih propisa tri puta manje - 17,00 kuna. Što se tiče našeg prijedloga da minimalnu zaštitnu vrijednost nastavnog sata u autoškoli određuje Vlada uredbom na temelju izračuna stručnih tijela, npr. strukovnih komora, institucija visokog obrazovanja i/ili instituta. Smatramo da bi se tako došlo do kvalitetnijeg rješenja jer bi pristup toj tematici temeljen na realnim parametrima donio i realnu ekonomski opravdanu cijenu školarine. Ako Vlada uredbom propiše ekonomski održivu i na egzaktnim podacima utemeljenu zaštitnu minimalnu vrijednost nastavnog sata, to bi posljedično dalo pozitivan doprinos podizanju kvalitete osposobljavanja vozača. A u RH postoje relevantna strukovna udruženja koje pokrivaju sve djelatnosti u RH i koja mogu meritorno evaluirati sve parametre koji utječu na troškove osposobljavanja kandidata za vozače. Ovdje želimo napomenuti da je početkom ove godine Republika Slovenija, koja se zbog svog dužeg staža u EU duže od nas bavi prilagodbom svojih zakona EU direktivama, u svom novom Zakonu o vozačima iz siječnja 2017. primijenila rješenje slično ovom koje mi predlažemo i to nakon što je sedam godina imala potpuno dereguliranu, odnosno nezaštićenu minimalnu vrijednost nastavnog sata u autoškoli. U Sloveniji se deregulacija djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače koju su oni proveli 2010. pokazala izuzetno lošim rješenjem, nekorisnim za djelatnost i štetnim za kandidate za vozače, i štetnim za sigurnost prometa, i za gospodarstvo pa i po državne financije. Slovenska gospodarska komora poslala nam je svoje očitovanje o problemu deregulacije djelatnosti autoškola gdje sve ovo, i s puno više detalja, obrazlažu. Nemojmo mi učiniti pogrešku koju Slovenci upravo ispravljaju. Tim više jer smo mi tu pogrešku već ispravili 2004. godine. Članak 202. stavak 6. BRIŠE SE: (6) Ovlašćuje se ministar nadležan za unutarnje poslove da donese Pravilnik o elementima za određivanje cijene nastavnog sata za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom. OBRAZLOŽENJE: S obzirom da je u našem prijedlogu člankom 5. propisano da se odluka o minimalnoj ekonomski opravdanoj vrijednosti nastavnog sata u autoškoli donosi zajedno za sva tri nastavna predmeta uredbom Vlade RH na temelju izračuna npr. strukovnih komora, institucija visokog obrazovanja i/ili instituta, ovaj se članak briše kao nepotreban. Također, ovaj je stavak nepotreban i u kontekstu formulacije "uzimajući u obzir" koju u stavku 5. navodi nositelj izrade zakona jer je to formulacija koja autoškole ne obvezuje na primjenu te je stoga Pravilnik kao takav nepotreban; elementi za određivanje cijene mogu biti izdani kao Uputa ili neka slična neobvezujuća forma. Djelomično prihvaćen Prijedlog za korekciju u čl. 202. st. 1. točki 1. se prihvaća. Ostali prijedlozi koji idu u smjeru snižavanja standarda se ne mogu prihvatiti, jer smatramo da je riječ o minimalnim standardima koje bi svaka autoškola trebala udovoljavati. Također, smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati. Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
71 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Dodatak prethodno napisanom , teretna vozila i autobus tj. gospodarska vozila s ručnim mjenjačem je na tržištu sve manje a što je s ekološkog gledišta prihvatljivo , te predstavlja problem pronaći takova vozila u momentu kada zbog starosne dobi treba zamijeniti drugim , to predstavlja problem koji se ne smije zanemariti. Nije prihvaćen Ovo nije pitanje koje se neposredno regulira zakonskim odredbama, te se prijedlog ne može prihvatiti, a možemo napomenuti da to ne bi bilo zabranjeno sukladno važećim podzakonskim propisima.
72 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Podržvamo prijedlog autoškole Zadar d.o.o vezano za osposobljavanje kandidata za vozače C i D kategorije odnosno korištenje vozila koja mogu imati automatski ili poluautomatski mjenjač. Naime, u cestovnom prijevozu tereta i putnika više od 80% vozila imaju automatski ili poluautomatski mjenjač. Naša zadaća je da pripremimo kandidate za navedene kategorije rukovodeči se potrebama prijevoznika i korištenje savremene opreme u vozilu. Konačno , kandidati za vozače C i D kategorije imaju najmanje položenu B kategoriju gdje su naučili mjenjati brzine putem ručnog mjenjača. Vlasnik autoškole koji ulaže svoja vlastita sredstva je taj koji će donijeti odluku kako i koliko opremljeno vozilo ( naravno tehnički ispravno ) ,zadovoljava potrebe prijevoznika u okruženju u kojem egzistira. Nije prihvaćen Ovo nije pitanje koje se neposredno regulira zakonskim odredbama, te se prijedlog ne može prihvatiti, a možemo napomenuti da to ne bi bilo zabranjeno sukladno važećim podzakonskim propisima.
73 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog: Za kandidate u kategorijama C i D omogućiti osposobljavanje i na vozilima sa automatskim i poluautomatskim mjenjačima. Obrazloženje: Prema zadnjem istraživanju proizvođači kamiona i autobusa u 90% slučajeva ugrađuju automatske i poluautomatske mjenjače. Nije prihvaćen Ovo nije pitanje koje se neposredno regulira zakonskim odredbama, te se prijedlog ne može prihvatiti, a možemo napomenuti da to ne bi bilo zabranjeno sukladno važećim podzakonskim propisima.
74 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. U svezi Članka 202. stavak 4., koje glasi: 4) najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A2, A, AM i B kategorije vozila do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti. Prijedlog: Sva vozila koja su u funkciji osposobljavanja kandidata u autoškolama moraju biti TEHNIČKI ISPRAVNA, bez ograničavanja godina starosti. Obrazloženje: Vozila u prijevozu putnika i prijevozu tereta u Hrvatskoj, a samim time ni u EU nisu zakonski ograničena godinama starosti, samo moraju biti tehnički ispravna. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
75 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Čl. 14. Članak 202. st.1 točka 4. mjenja se i glasi: 4) najmanje po jedno tehnički ispravno, prilagođeno osposobljavanju i posebno označeno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili najmu. OBRAZLOŽENJE: Netočno je i bespotrebno navoditi lizing ili najam. Lizing treba izbaciti iz teksta obzirom da je riječ "LEASING" od engleske riječi "LEASE" a znači upravo najam ili davanje u zakup. Drugi dio izmjena se odnosi na starost vozila čime se struka stavlja u nepovoljan i neravnopravan položaj u odnosu na bilo koju drugu struku što je diskriminirajući faktor koji je ujedno i protustavan i suprotan pravnim stečevinama i praksi EU. Za sada, po važećim zakonskim propisima je jedini kriterij sudjelovanja u prometu tehnička ispravnost vozila za sve osim za autoškole. Da bi se izbjegla diskriminacija jedne struke predlažem zakonske izmjene na globalnoj razini poput rješenja SR Njemačke gdje je za SVA vozila propisan ekološki standard pri čemu većim zagađivačima ne zabranjuje rad i korištenje vozila već plaćaju više takse. Takvo jedno rješenje ima pozitivne i stimulativne učinke a pri tome nikoga ne favorizira niti diskriminira. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
76 Jessica Colonna KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Gospodine ministre od Vas zahtijevamo da se ni u kojem slučaju ne dopusti vraćanje anarhije, a što bi bilo pogubno za ovu djelatnost i za sigurnost cestovnog prometa. Ovo je djelatnost koja se obavlja u općem interesu i ne može i ne smije se prepustiti tržištu bez utvrđivanja odgovarajućih standarda, jer se radi o kandidatima za vozače koji dobivaju dozvolu za vozilo, koje je opasna stvar. Imamo zakon sam sebi dovoljan a istovremeno na takav način postupaju i u ovim izmjenama gosp. iz MUP-a, rađen po mjeri pojedinaca. Sada razmišljam o dvije opcije: a) u potpunosti se isključiti i ne miješati se, te jednostavno vlastito poslovanje prilagoditi čisto u financijskom interesu i baš me briga kakve će biti posljedice i tko će za to u konačnici odgovarati, a netko sigurno hoće, b) raspisati se jednim cirkularnim očitovanjem prema vladi, ministarstvu, državnom tajniku i saborskim klubovima putem preporučenih pošiljki i slično, jer me vrijeđa kao osobu i kao profesionalca takav pristup i olako donošenje izmjena zakona i to još pod krinkom direktiva. Ako se uhvatimo direktiva onda će sve biti ili morati biti prema direktivama. (a ne malo direktiva, malo kako ja želim) Pa, oprostite, ali mislim da samo ako ovo prođe svi skupa ispali ovce i da je udruga HUP uspjela preko političkih veza i dogovora, nametnuti neke svoje stavove. Također, mišljenja sam da bi ovo moglo biti zapravo inicijativa koja će u konačnici urušiti sustav, pa ćemo jednu od rijetkih organiziranih djelatnosti dati pladnju, nekima koji s tim poslom zapravo i nemaju nikakve veze. (oni koji donose Zakone misle da poznaju sustav i djelatnost, neka mi oproste, bilo bi lijepo da se u tom pravcu educiraju jer konstatiram oni ne poznaju djelatnost niti struku) Apsolutno podržavam stavove i prijedloge Udruge HAŠ-a i kao član i kao čovjek te kao djelatnik u struci. U vjeri i nadi da ćete prihvatiti mišljenje članstva HAŠ-a i dati podršku stojimo Vam na raspolaganju za boljitak djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače i zaštite postignutih ciljeva. S poštovanjem Primljeno na znanje Stranka ne iznosi svoj prijedlog, već samo podržava raniji komentar, na kojeg je odgovoreno.
77 Rajko Petrović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Poštovani. Evo meni nakon 39 godina rada u struci osposobljavanja vozača nisu jasne neke elementarne stvari. Tema je Zakon o sigurnosti prometa na cestama u RH. A prijedlog Zakona izrađuje MUP. Dakle kakve veze ima takav Zakon sa reguliranjem uvjeta rada neke škole? Sam naziv i svrha Zakona je urediti odnose sudionika u PROMETU NA CESTI i to u smislu sigurnosti svih sudionika. A ne propisivati koje elemente mora imati nekakva učionica za teorisku nastavu počev od stolice sa naslonom, odvojenih muških i ženskih WC-a, ploče sa spužvom i kredom i slično. Ako je MUP već toliko zapeo sa uređenjem i propisivanjem rada autoškola, i to u najsitnije detalje od stolica sa naslonom, do u kojoj minuti i sekundi sata vožnje instruktor treba popuniti koju rubriku u Nalogu za osposobljavanje, što se nije upleo u uređivanje i propisivanje rada i uvjeta škola za puno važnija prometna zanimanja.. Da li je odgovornim službenicima MUP-a poznato kakvi kadrovi izlaze iz mnogobrojnih tzv.Učilišta u RH za prometna zanimanja od instruktora vožnje, profesionalnih vozača i nadalje, Da li vam je gospodo poznato da se razno razni prometni inženjeri školuju u BiH po ko zna kakvim nastavnim planovima i programima i da kadrovi iz takvih "Učilišta" stječu pravo, uz nekakvu sitnu provjeru, postati čak i Ovlašteni ispitivači a da nisu u stanju osobno upravljati vozilima vozačke kategorije za koje osposobljavaju ili ispituju kandidate. Neki dan mi jedan kolega stručni voditelj jedne autoškole kaže da mu se neki vozač-instruktor požalio da mu je teško raditi jer se boji prometa, da mu drugi vozači oduzimaju prednost, da se osjeća ugrožen na cesti i slično. Pa tko školuje takve vozače-instruktore? Da li to ikoga u ovoj Državi zanima? Dakle autoškole su izgleda najveći problem a sva ostala "ljeva" i svakakva "učilišta" prometnih zanimanja kao što su KV vozači-profesionalci, vozači instruktori, taksisti, prometni inženjeri, rukovaoci građevinskim strojevima itd nisu bitna. I sada se radi što? Iz jednog relativno uređenog sustava osposobljavanja se ide raditi nered i kaos, dok npr država Slovenija i druge EU države rade obratno. Čak i Albanija ima bolje uređen sustav osposobljavanja vozača i provođenje vozačkih ispita. Dakle, kao što kaže sudac Kolakušić, umjesto da prepišemo rješenja drugih država koja su poznato dobra mi se vrtimo u krug i vračamo se na ono od prije 10-15 godina što je dokazano LOŠE. Prije 6-7 godina MUP je kažnjavao autoškole zatvaranjem (pazi, zatvaranjem na 30 dana!!!) jer su posuđivale Priručnike iz prometnih propisa kandidatima i time su, kao, narušavale cijenu (što je apsolutna nebuloza) da bi danas inzistirao da cijena autoškole bude kao paradajz i krumpiri na placu. Bez uvrede. ali meni to ne djeluje normalno. Ne razumijem takvu politiku. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav zakonski prijedlog.
78 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog izmjene članka 202. točke 6 (6) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, po pojedinoj kategoriji vozila, sa “B” kategorijom kao osnovicom, a koje kao minimalne propisuje i najmanje jedanput godišnje usklađuje, prema zahtjevima Ministarstvo unutarnjih poslova. Primljeno na znanje Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
79 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog izmjene članka 202. točke 4. 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila do 10 godina starosti, A1, A2, A, AM kategorije do 15 godina starosti a za ostale kategorije vozila do 20 godina starosti. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
80 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Članak 202. točka 3. briše se. Obrazloženje: Mišljenja smo da propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače treba ukinuti jer više nema svrhu. Ako je već potrebno za sprovođenje ispita tada neka HAK osigura propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za sprovođenje ispita. Istodobno to su veliki nepotrebni troškovi za autoškolu. Poligonske radnje koje se vježbaju na prometnom vježbalištu ionako ispitivači sprovode ispituju na javnim cestama odnosno javnim površinama. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti, jer smatramo da je prometno vježbalište esencijalno za uspoješno i kvalitetno provođenje postupka osposobljavanja kandidata za vozače.
81 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog izmjene članka 202. točke 6 (6) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, po pojedinoj kategoriji vozila, sa “B” kategorijom kao osnovicom, a koje kao minimalne propisuje i najmanje jedanput godišnje usklađuje, prema zahtjevima Ministarstvo unutarnjih poslova. Obrazloženje: Obzirom na neprestani rast cijena nafte, redovnog inflatornog ciklusa, porasta troškova života i bruto plaća, kao i svih ostalih troškova poslovanja, jedinstvene minimalne izračunske elemente, kao važan zaštitni mehanizam u djelatnosti osposobljavanja vozača, potrebno je godišnje najmanje jedanput usklađivati s indeksom rasta cijena. Time se osigurava da minimalna zaštitna cijena uistinu to i bude, a ne da se autoškole dovedu u poziciju ( kao sada ) da ta cijena ne pokriva ni najosnovnije troškove. Situacija u kojoj neki troškovi poslovanja porastu skoro i 100% a jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata ostanu nepromijenjeni opasna je za ovu djelatnost (koja se obavlja u općem interesu) jer izravno može utjecati na razinu kvalitete osposobljavanja. Neprimjenom takve metode nadalje se dozvoljava implementacija damping cijena u kombinaciji sa neprijavljivanjem stvarnih troškova i prevaciranjem istih iz zakonski oporezivih u neoporezive, najčešće na teret poreza i doprinosa, čime su ugroženi najviše sami instruktori-zaposlenici kao najborojniji u samoj djelatnosti. Nije prihvaćen Pitanje propisivanja cijena osposobljavanja kandidata za vozače potrebno je regulirati na predloženi način kako bi se izbjeglo plaćanje penala zbog povrede prava Europske unije.
82 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog izmjene članka 202. točke 4. 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila do 10 godina starosti, A1, A2, A, AM kategorije do 15 godina starosti a za ostale kategorije vozila do 20 godina starosti. Obrazloženje: Ovim Zakonom je propisana obveza provođenja preventivnih ili periodičnih tehničkih pregleda svih vozila koja sudjeluju u procesu osposobljavanja čime se dokazuje njihova tehnička ispravnost. Podržavamo prijedlog za B kategoriju vozila do 10 godina starosti. Ograničavanje starosti na deset godina za vozila A, A2, A i AM kategorije, je i ekonomski neodrživo ako se zna, da na primjer, motocikl na godinu radi svega 6 - 7 mjeseci i u deset godina prijeđe cca 8.000 – 12.000 kilometara. Poznavajući visinu troškova takvog vozila, jasno je da se ono u razdoblju od 10 godina ne može ni djelomično amortizirati pa je samim time postojeća zakonska odredba neodrživa. Činjenica je da autoškola mora imati tri motocikla i jedan skuter. Obzirom na nove tehnologije ugradnje kvalitetnijih materijala u motociklističkoj industriji, motocikli su daleko kvalitetniji nego prije te mogu zadovoljiti potrebe u autoškolama više od deset godina. Napominjemo samo da primjerice u Njemačkoj, koja ima daleko viši standard nego Hrvatska, nema ograničenja glede starosti vozila za obuku već se na njemu može obučavati sve dokle je vozilo tehnički ispravno. S produženjem starosne dobi vozila ne bi se narušili aspekti sigurnosti prometa i kvaliteta osposobljavanja. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
83 Auto SL 91 d.o.o. Pula KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Prijedlog izmjene teksta članka 202. st.1. točke 4. . "4) najmanje jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače AM i B kategorije vozila do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti. (Obrazloženje zakonodavcu: tehnička ispravnost se podrazumijeva, posebno tijekom osposoblljavanja, ali u ozbir se mora uzeti i mogućnost privremenog kvara ili oštećenja odnosno drugog razloga privremene neraspoloživosti vozila, a tijekom kojeg razdoblja opososbljavanje i provedba ispita privremeno nije moguće ili nastupe takve okolnosti prilikom obavljanja tih poslova.) Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
84 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. "4) najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače AM i B kategorije vozila do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti. (Obrazloženje zakonodavcu. Nakon prvih medijskih najava produženja starosti vozila i sada nakon iznesenog prijedloga zakona veliki broj stručnih osoba iz djelatnosti upravo je svojim reagiranjem naznačilo set objektivnih razloga podizanja dobne granice za motocikle-ekonomska opravdanost, štete, rizici, niska stopa amortizacije, manja iskoristivost u kilometraži, veća habanja sa češćim oštećenjima, sezonsko korištenje u hladnijim područjima, skupi troškovi i otežani popravci u slučaju pada, skupa osiguranja, otežana brza zamjena za novi ili malo rabljeni sa višim cijenama i koji su uglavnom izvan sustava poreza na dodanu vrijednost i u vlasništvu privatnih lica. Tehnološki napredak i oprema kod motocikala nije značajna i stoga nema značajnog utjecaja na dinamiku, kvalitetu osposobljavanja i osobne performanse kandidata za vozača. Većina predlaže se izjednačiti sa ostalim kategorijama na 15 ili uvjetno minimalno na 12 godina) Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
85 Rajko Petrović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Poštovanje, ako se već podiže maximalna starost vozila za osposobljavanje kandidata na 10 godina onda nije logično da se starost vozila za A, A1 i A2 kategorije ne podigne barem na 15 godina. Pa iz letimičnog pregleda nastavnih sati iz UV razvidno je da ta vozila naprave barem 10 do 15 PUTA MANJE nastavnih sati osposobljavanja. tijekom kalendarske godine. Pogotovo vozila A1 i A2 kategorije. A drugi problem je slijedeći: dakle barem sada je jasno da je podjela na TRI A kategorije bila totalno pogrešna, loša i bezvezna. Pa, ljudi moji, polagati A kategoriju na snažnom i opasanom motociklu od preko 600-700 cm3 je ekvivalent polagati B kategoriju na Formuli 1. I to još s tim da kandidat u obuci nema uz sebe vozača instruktora, a svaka i najmanja pogreška s takvim snažnim vozilom je skoro SMRTONOSNA. Da li je vama u MUP-u jasno kakve strahove proživljavaju instruktori kada svog nevještog kandidata moraju pustiti u promet sa tako opasnim motociklom. Držim da je toj odredbi isključivi cilj financijski opteretiti autoškole, ali nije se imalo na pameti sigurnost u prometu. Naravno da nemam iluzije da će se ova moja primjedba uzeti u obzir, ali eto, kao dugogodišnji autoškolnik imam vam potrebu to reći. Nije prihvaćen Smatramo da su predložene maksimalne starosti vozila pojedinih kategorija dobre te da ih ne bi trebalo dodatno podizati.
86 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 14. Stavak (6) treba ispraviti kako bi isti bio usklađen sa postojećim člancima zakona u svezi donošenja podzakonskih akata, izbaciti upotrebu tzv "dakavice" i koji bi glasio: "(6) Pravilnik o elementima za određivanje cijene nastavnog sata za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom iz stavka 5. ovoga članka donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.“. Nije prihvaćen Predložena formulacija je uobičajena u hrvatskoj nomotehnici te se prijedlog ne prihvaća.
87 Romana Hornis KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 16. Članak 206. Treba BRISATI riječi "stručnog nadzora nad radom autoškola" i treba točno naglasiti koje poslove stručnog nadzora treba provjeravati nadzorom stručne organizacije nad radom autoškola, znači poslove iz provedbe predavanja iz Prometnih propisa i poslove provedbe iz predmeta Upravljanje vozilom sto se tiče stručnog nadzora metodičkih, didaktičkih i ostalih cjelina u provedbi procesa osposobljavanja kandidata u obrazovnom smislu ... više od toga ne. Obzirom da su za radne odnose nadležne institucije inspekcije rada, za knjigovodstvene i financijsko upravne porezna uprava, uvjete na radu i zaštite na radu državni inspektorat zaštite na radu.... Ovim prijedlogom bi se izbjegle nepotrebne kontrole od strane ovlaštene stručne organizacije te dvojbene kriterije prekršaja za određene nedostatke nadležnih institucija i ovlaštene stručne organizacije. Smatram da je ovakav način nadzora dodatno administrativno opterećenje za poduzetništvo a pogotovo na Prekršajnim sudovima gdje većina sudaca govori da Zakoni nisu usklađeni ali da se moraju poštovati svi Zakoni i Pravilnici koji uređuju ovu djelatnost i ako Zakon kaže jedno a Pravilnik drugo.... Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer je obavljanje stručnog nadzora nad radom autoškola upravo jedan od bitnih razloga za povjeravanje javnih ovlasti stručnoj organizaciji.
88 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 16. Članak 206. (1) treba BRISATI riječi " stručnog nadzora nad radom autoškola " i treba glasiti: (1) Poslovi organiziranja i provođenja vozačkih ispita , stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti , organiziranja i i provođenja stručnih ispita za predavače , stručne voditelje i ovlaštene ispitivače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom,kao javne ovlasti, povjeravaju se stručnoj organizaciji , koju na temelju javnog natječaja, ovlasti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Obrazloženje : kako upravni i ispekcijski nadzor nad radom autoškola obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, radno pravne poslove kontrolira inspekcija za radne odnose , financijsko upravne kontrolira inspekcija porezne uprave , uvjete na radu kontroliraju inspektori državnog inspektorata. Čemu kontrola još i stručna organizacija. Ako ne prihvatite predloženu promjenu , tada treba striktno opisati koji su to poslovi koje ovlašteni nadzornk stručne organizacije može odnosno ima pravo gledati. Logikom struke to je prisustvovanje na nastavi i za vrijeme upravljanja vozilom a sve s ciljem poboljšanja osposobljavanja kandidata za vozače. Upravo Direktiva koja nalaže ukidanje minimalne cijena nastavnog sata te ukidanje mreže autoškola, također napominje da nije dobro administrativno opteretiti tvrtke te da između resornog ministarstva i tvrtki -autoškola nisu potrebne druge agencije . Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer je obavljanje stručnog nadzora nad radom autoškola upravo jedan od bitnih razloga za povjeravanje javnih ovlasti stručnoj organizaciji.
89 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 17. Članak 17. U stavku 4. iza riječi: „ završila najmanje ,“ dodaju riječi: „pedagošku grupu predmeta, specijalistički diplomski stručni studij ili“ , a riječi : „položenim ispitom za instruktora vožnje“ zamjenjuju se riječima: „važećom licencom instruktora vožnje“ i iskustvom od najmanje tri godine na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača one vozačke kategorije za koju provodi ispite. OBRAZLOŽENJE: Jedan od najbitnijih preduvjeta kvalitetne provedbe ispita i dokaz kompetencija je svakako kvalitetan rad na osposobljavanju osoba za vozača u trajanju od najmanje tri godine onih vozačkih kategorija koje ispitivač provodi i uz to pedagoško-psihološka izobrazba. To mora biti okosnica, sve drugo je manje značajno za kompetencije ispitivača. Nije prihvaćen Smatramo da su uvjeti za ispitivača postavljeni na način kojim se osigurava njihova stručnost i profesionalnost te se prijedlog ne može prihvatiti.
90 HOK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 18. Kako bi se omogućila kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola predlažemo da se u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama iza članka 18. doda članak 18.a te da glasi: Članak 18.a dodaje se i glasi: (1) Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost od općeg interesa, a obavljaju je autoškole. (2) Radi provjere ispravnosti obavljanja djelatnosti iz stavka 1. obavljaju se stručni nadzori nad radom autoškola. (3) Stručni nadzori nad radom autoškola su redoviti i izvanredni. (4) Stručnim nadzorom nad radom autoškola utvrđuje se udovoljava li autoškola uvjetima propisanim za osposobljavanje kandidata za vozače i izvodi li se nastava u autoškoli stručno i kvalitetno te sukladno propisima. (5) O obavljenom stručnom nadzoru nad radom autoškole vodi se evidencija i izdaje zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru. (6) Nedostaci utvrđeni tijekom stručnih nadzora nad radom autoškola mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili veliki. 1) manji nedostaci su oni koji nemaju znatan učinak na ispravnosti obavljanja djelatnosti te ostale manje neusklađenosti, ali je primjereno dati upozorenje u vezi otklanjanja nedostataka 2) veći nedostaci su oni koji mogu ugroziti ispravnost obavljanja djelatnosti te dovesti u pitanje izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače u skladu s propisima ili druge veće neusklađenosti 3) veliki nedostaci su oni koji čine izravnu i neposrednu ugrozu za obavljanje djelatnosti te koji potpuno onemogućavaju izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače (7) Ako je tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u različite kategorije nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine. Ako je tijekom stručnog nadzora utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u istu kategoriju nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine, ako utvrđeni nedostaci zajedno predstavljaju veću ugrozu za obavljanje djelatnosti. (8) Na temelju rezultata stručnog nadzora nad radom autoškole i utvrđenih kategoriziranih nedostataka formira se i sustav stupnjevanja ugroze za obavljanje djelatnosti. (9) Popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole i stupanj njihove težine propisat će se pravilnikom iz stavka 13. ovoga članka. (10) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove je kontaktna točka koja u području stručnog nadzora nad radom autoškola provodi suradnju s kontaktnim točkama drugih država članica Europske unije, dostavlja Europskoj komisiji podatke u području stručnog nadzora nad radom autoškola te osigurava razmjenu informacija i pružanje pomoći s kontaktnim točkama drugih država članica. (11) Ako su u radu autoškole koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj nego ima poslovni nastan, utvrđeni veći ili veliki nedostaci ili nedostaci koji za posljedicu imaju ograničenje ili nemogućnost obavljanja djelatnosti, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavijestit će kontaktnu točku države članice u kojoj autoškola ima sjedište o rezultatima stručnog nadzora nad radom te autoškole. (12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove može zatražiti nadležno tijelo države članice u kojoj je autoškola ima sjedište, preko njezine kontaktne točke, poduzimanje prikladnih naknadnih mjera. (13) Ministar nadležan za unutarnje poslove donosi Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da je za djelatnost cestovnog prijevoza ovim Zakonom određeno da nedostaci koji se utvrde tehničkim pregledom vozila budu KATEGORIZIRANI i potom STUPNJEVANI (čl. 28., odnosno članak 255.) kao manji, veći i opasni te da se prema tome utvrđuje i stupanj odgovornosti prijevoznika smatramo da bi se isto trebalo primijeniti i na djelatnost autoškola te kategorizirati i stupnjevati nedostatke koji se utvrde tijekom stručnog nadzora nad radom autoškola. Također treba napomenuti da se odgovornost prijevoznika za utvrđene nedostatke ne kažnjava kao kod autoškola trajnom zabranom rada tvrtke, ili trajnim oduzimanjem licence vlasniku i stručnom osoblju nego je, ovisno o stupnju utvrđenog nedostatka, zapriječena kazna NOVČANA (čl. 24., odnosno članak 236.) pa smo stoga predložili i promjene kaznenih odredbi u članku 213. Zakona. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
91 HOK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Nastavno na naš prijedlog da se izvrši kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola potrebno je u članku 19. izvršiti i izmjenu stavka 3. članka 213. i ukinuti stavak 4. tako da glasi Članak 19. Članak 213. stavak 3. mijenja se i glasi: (3) Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosnom ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 90 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove pokrenut će protiv istih prekršajni postupak. Članak 213. stavak 4. BRIŠE se kao nepotreban (4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. OBRAZLOŽENJE Obzirom da je za djelatnost cestovnog prijevoza ovim istim zakonom o kojem se sad vodi javna rasprava, određeno da NEDOSTACI koji se utvrde tehničkim pregledom vozila budu KATEGORIZIRANI i potom STUPNJEVANI (čl. 28., odnosno članak 255.) kao manji, veći i opasni te da se prema tome utvrđuje i stupanj odgovornosti prijevoznika smatramo da bi se isto trebalo primijeniti i na djelatnost autoškola. Treba napomenuti da se odgovornost prijevoznika za utvrđene nedostatke ne kažnjava kao kod autoškola trajnom zabranom rada tvrtke, ili trajnim oduzimanjem licence vlasniku i stručnom osoblju nego je, ovisno o stupnju utvrđenog nedostatka, zapriječena kazna NOVČANA (čl. 24., odnosno članak 236.) Nejasno je i nije definirano ni zakonom niti pravilnikom koje bi to moralo biti postupanje i/ili nepostupanje autoškole/stručnog zaposlenika u obavljanju djelatnosti a da to zaslužuje tako DRASTIČNU KAZNU kojom se pravnom subjektu TRAJNO zabranjuje rad i pojedincu TRAJNO oduzima profesionalna licenca. Stoga smatramo da je potrebno odluku o eventualnoj kazni, ukoliko se nedostaci ne uklone u roku od 90 dana, PREPUSTITI NADLEŽNOM SUDU pa u tom smislu predlažemo i izmjenu stavka 3. članka 213. Također, odredbi popunt onih u članku 19., odnosno članku 213. stavak 4., da protiv rješenja o trajnoj zabrani rada i trajnom oduzimanju licence ŽALBA NIJE DOPUŠTENA nego se može pokrenuti upravni spor, nema u odredbama o obavljanju drugih djelatnosti obuhvaćenih ovim Zakonom pa smatramo da navedenu odredbu, odnosno stavak 4. članka 213. treba ukinuti i iz razloga kako bi se ostvarila ravnopravnost i jednakost pred zakonom svih poslovnih subjekata čiju djelatnost regulira ovaj Zakon. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu. Također, pitanje upravnog postupka odnosno upravnog spora riješeno je sukladno pravilima odnosnih propisa.
92 Hrvatski autoklub KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. U članku 213. stavak 3., 4., 5. i 10. mijenjaju se i glase: „(3) Ako autoškola ne ispunjava propisane uvjete iz članka 202. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će joj naložiti otklanjanje nedostataka u roku do 30 dana, u kojem roku autoškola ne smije obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno do otklanjanja utvrđenih nedostataka. Ako autoškola ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će joj oduzeti ovlaštenje za rad. (4) Ako stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje ili ovlašteni ispitivač ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku do 30 dana. Ako stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje ili ovlašteni ispitivač ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će stručnom voditelju, predavaču, instruktoru vožnje ili ovlaštenom ispitivaču oduzeti dozvolu (licencu). (5) Protiv rješenja iz stavka 3. i 4. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. (10) Za prekršaj iz stavka 3. i 4. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.“. Obrazloženje: U članku 202. stavak 1. propisano je da za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače autoškola mora imati uvjete od točke 1. do 5. Iz predložene odredbe članka 213. stavak 3. proizlazi da autoškola može obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i ako ne ispunjava propisane uvjete. Stoga se predlaže rok do 30 dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka, s time što autoškola dok taj rok traje, odnosno do otklona utvrđenih nedostataka ne smije obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače. Nije prihvaćen Smatramo da je način provođenja nadzora nad stručnom organizacijom i autoškolama predložen na odgovarajući način te se prijedlog ne prihvaća.
93 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. U svezi čl.19. st. 3. koji glasi: Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad, a instruktoru vožnje, predavaču ili ovlaštenom ispitivaču oduzeti dozvolu (licencu) . Prijedlog: Kategorizirati težinu prekršaja, te omogućiti rad autoškole po otklanjanju nedostataka bez vremenskog ograničenja. Smatramo da za prekršaje npr. ako u toku vožnje otpadne naljepnica s vozila, namjerno ili nenamjerno krivo ispunjavanje naloga vožnje ili knjizice kandidata, i ostale pojedinačne greške djelatnika počevši od upisa do završetka osposobljavanja, ne treba zabraniti rad autoškole. Čl.19.stavak 4. koji glasi: Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Prijedlog: Smatramo da treba dopustiti mogućnost žalbe jer upravni spor nije pravičan, predugo traje. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu. Također, pitanje upravnog postupka odnosno upravnog spora riješeno je sukladno pravilima odnosnih propisa.
94 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. U svezi članka 19. kojim se mijenja sadržaj članka 213. za koji smo uvijek tvrdili da je loš, u potpunosti podržavam primjedbe iznesene od strane osobe pod imenom Novakdoo uz napomenu da svaki propis mora polučiti pravičnom rješavanju određenih pravnih problema. Pitam se da li je moguće očekivati pravičnost u slučaju predloženog pri čemu nije selektirana težina prekršaja pa se pravnom subjektu može izreći zabrana rada i brisanje iz registra (?) za marginalni prekršaj na čije nastajanje nije znao niti mogao utjecata, pa čak i za "prekršaj" za koji će sud naknadno utvrditi da nije ni počinjen (to je često dokazala dosadašnja praksa zbog nestručnog i pogrešnog iščitavanja propisa), a da se pri tome nema pravo žalbe već se okrivljenik, točnije oštećenik upućuje na upravni postupak kao pravni lijek. Obzirom da upravni postupci traju često i po pet, šest godina pitam se kakva je to pravda donesena nakon toliko vremena. Mnogima u struci je do kraja radnog vijeka ostalo kraće. Na dalje, zašto se autoškole sankcioniraju po jednome a sutručna organizacija drugome kriteriju. Poznato je da je određeni broj autoškola trajno zatvoren za prekršaje koje sud nije tako okvalificirao dok odgovornima nije palo na pamet da stručnoj organizaciji oduzme javne ovlasti iako je određen broj ovlaštenih ispitivača uhvaćen u počinjenju teških kaznenih djela. Ne bi li u pravnoj državi ovakvo regulatorno tijelo izgubilo svaki kredibilitet i izgubilo pravo bilo kakvog nadzora obzirom da su se svrstali na jednu stranu. Nije li predloženi model povratak na prastaru izreku KADIJA TE TUŽI KADIJA TI SUDI. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
95 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. U prijedlogu članak 19.kojim se mijenja članak 213. navodi se upravni i inspekcijski nadzor. . Znači da nadzor nije više stručan iako se poslovi povjeravaju stručnoj organizaciji. Nužno je navesti poslove nadzora a ne da se traže povjerljivi poslovni podatci. Čemu služe inspekcijske službe pri drugim ministarstvima? Cijeli je članak dvojben i dvosmislen jer navodi otklanjanje nedostataka u određenom vremenu. Kako nešto otkloniti ako je učinjeno. Treba biti individualna odgovornost počinitelja " nedostataka" Predlažemo BRISANJE stavka (8) , (9) i (10) jer to nije hijerarhijska pogreška ( nedostatka) već harač za osobu koja može biti i instruktor i stručni voditelj i odgovorna osoba i pravna osoba. Cijeli članak je pravno i nomotehnički upitan Predlažemo Nužno je navesti poslove nadzora a ne da se traže povjerljivi podatci Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
96 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Potrebno je ispraviti, uskladiti i dopuniti stavak (3) koji bi trebao glasiti: (3) „Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli privremeno na trideset dana zabraniti rad". Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
97 HRVATSKE AUTOŠKOLE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Uvažavajući osjetljivost i sve okolnosti oko donošenja predmetnog zakona, te svu različitost zainteresiranih subjekata, smatrali smo objektivnim dostaviti ovaj Prijedlog, a temeljimo ga stvarnim činjenicama i aktivnostima koje je naša udruga provodila u proteklim godinama. Pozitivan pristup problemima, uvažavanje, komunikacija, informiranje članova o aktivnostima udruge, rezultiralo je činjenicom da je HAŠ danas priznata udruga za proces osposobljavanja u autoškolama, te se njenim zaobilaženjem ili onemogućavanjem pristupa u radnu skupinu, na neki način može smatrati obezvrijeđivanjem mišljenja značajnog broja autoškola kroz poslodavce i posloprimce, obzirom da isti nisu zastupljeni kroz sadašnje predstavnike, a koje u potpunosti uvažamo u svojstvu demokratski izabranih predstavnika drugih manjih ili većih interesnih skupina, tijela ili udruga. U svrhu kvalitetnije izrade Nacrta Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, očekujemo poziv na hitno uključenje. Neuključivanje predstavnika HAŠ-a u rad skupine za izradu Nacrta ZSPC, zasigurno će imati predznak neuvažavanja stavova 1/3 aktivnih autoškola, Udruge nastradalih u prometu i drugih strukovno vezanih grupacija. Ovaj Prijedlog temeljimo na sljedećim provjeriljivim činjenicama, te opravdanost istog potvrđujemo sljedećim: Hrvatske autoškole predstavljaju najveću specijaliziranu udrugu autoškola u RH s najvećim stručnim potencijalom. Prije svega, navedeno se odnosi na kaznene odredbe i kriterije zabrane rada, stručne kvalifikacije i prijelazne odredbe, odnosno pojašnjenje, raščlambu i kriteriji za primjena istih. U tome posebno ističemo članak 213. Zakona koje se odnose na donošenje zabrane rada autoškole. Stalna zabrana rada, najteži su oblik kažnjavanja i trebale bi svoje opravdanje imati kroz jasno definirani oblik, težinu, količinu, recidiv izvršenog prekršaja, te jasno preciziranu odgovornost autoškole kao tvrtke i stručnog radnika – pojedinca u protivnom radi se o netransparentnoj kolektivnoj odgovornosti. Instruktor prekršitelj, po zatvaranju autoškole, ima mogućnost prelaska u drugu autoškolu, iako je sam izvršitelj. Posebna opasnost prijeti sa mogućnostima namjernog prekršaja na teret poslodavca, u slučaju nezadovljstva ili za vrijeme trajanja zakonskog otkaznog roka. Spremni smo za objektivan pristup izradi zakona, dajemo potporu MUP-u, da se proglašenjem i provedbom novog zakona nastavi sa uvođenjem reda i podizanjem kvalitete osposobljavanja kandidata za vozače, prati i selektira kvaliteta rada autoškola selektivno edukacijski, što mora dovesti do isključivo objektivno primjenjivih sustava represije. U vjeri i nadi da ćete prihvatiti naš Prijedlog sa obrazloženjem očekujemo Vaš pozitivan odgovor, vjerujući da će naš zajednički rad zadužiti buduće generacije vozača. Potrebno je ispraviti, uskladiti i dopuniti stavak (3) koji bi trebao glasiti: (3) „Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli privremeno na trideset dana zabraniti rad". Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
98 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Sustav novčanih kazni u stavcima (7) do (10) je općenit i nije primjeren težini prekršaja. Propušteno je primjereno financijsko kažnjavanje u odnosu na težinu prekšraja, veličinu i snagu prekršitelja što se posebno vidi iz izjednačavanja ovlaštene stručne organizacije i mikro/male autoškole pravna/fizičke osoba obrtnik i odgovornih osoba u pravnim osobama odnosno fizičke osobe obrtnika, a problem nastaje i zbog često dvojne ili trojne funkcije u istoj osobi a koja je istovremeno i odgovorna osoba ukoliko se novčane kazne zbrajaju posebno kod odogovorne osobe u pravnoj osobi. Smisao određivanja novčanih kazni je transparetnost, primjerena visina iznosa u odnosu na težinu prekršaja, te efektivna naplata izrečenih kazni i izbjegavanje dodatnih troškova prekršajnog postupka. Iz članka (11) je razvidno da zakonodavac nije predvidio razliku u težini prekršaja te dopušteno kažnjavanje u istom fiksnom iznosu za beznačajni prekršaj bez stvarnih štetnih posljedica i npr. za obavljanje poslova tijekom zabrane rada koji prema logici zapravo predstavlja najteži prekršaj obzirom da bi automatizmom u primjeni bio element recidiva ukoliko je zabrana rada uopće nastupila, odnosno nije ispoštovan rok za otklon nedostataka. Predlažem izmjeniti stavke članka , a kako slijedi: "(8) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, ako ne obavlja poslove stručno i u skladu s propisima te novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna, ako osposobljava kandidate u vrijeme izrečene zabrane osposobljavanja.". „(10) Za prekršaj iz stavka 3. i 5. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.". (11) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj iz ovoga članka stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik , ako ne obavlja poslove stručno i u skladu s propisima te za prekršaj iz stavka 5. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna ako obavlja poslove u vrijeme izrečene zabrane rada.“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer smatramo da predloženi sustav kazni i sankcija omogućava individualizaciju postupanja prema svakom pojedinom subjektu.
99 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Potrebno je ispraviti, uskladiti i dopuniti stavak (3) koji bi trebao glasiti: "(3) „Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad, a stručnom voditelju, predavaču, instruktoru vožnje, ovlaštenom ispitivaču odnosno ovlaštenom nadzorniku oduzeti dozvolu (licencu).“. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
100 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 21. Člankom 21. Prijedloga zakona mijenja se članak 222. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) te se istim utvrđuje da se vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B i BE kategorije izdaje s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 70. godine života vozača. Istim se člankom ujedno propisuje obveza podvrgavanja zdravstvenom pregledu prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 70. godine života. S obzirom na rašireno siromaštvo starijih osoba u Republici Hrvatskoj, mišljenja smo kako bi Prijedlogom zakona valjalo urediti i pitanje troškova zdravstvenih pregleda kojima će se vozači nakon 70. godine života morati podvrgavati ne bi li produljili svoju vozačku dozvolu. To bi pitanje stoga trebalo urediti na socijalno osjetljiv način. Primljeno na znanje Obavljanje zdravstvenog pregleda vozača nije nešto što su osobe starije od 70 godina dužne učiniti, već je to obaveza samo onih osoba koje žele i dalje imati vozačku dozvolu, a pitanje troškova liječničkog pregleda nije materija kojom se bavi Zakon o sigurnosti prometa na cestama.
101 Sindikat umirovljenika Hrvatske KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 21. Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske predlažu izmjene članka 21. (izmjena članka 222. stavka 2. Zakona) i to na idući način: „Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B i BE kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole, vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.“ Obrazloženje: Članak 233. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je liječnik dužan upozoriti nadležnu policijsku upravu ili postaju na promjene u zdravstvenom stanju vozača (bolest ili invalidnost) koje bi mogle utjecati na njegovu sposobnost i sigurnost upravljanja vozilom bez obzira na dob, stoga je nepotrebno mijenjanje članka 222. stavka 2. Zakona. Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske još jednom ističu kako izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vezane za starije vozače, nisu prihvatljive jer je postojeći zakon već na dobar način i sukladno europskim praksama to na najbolji način propisao. Ne vidimo razloga ni povoda za uvođenje novih odredbi tim više što predložena rješenja vode diskriminaciji starijih osoba po dobi. Sadašnji Zakona propisuje kako izabrani liječnik obiteljske medicine, koji poznaje pacijenta te njegove dijagnoze, ima obvezu izvijestiti policiju o promjeni zdravstvenog stanja vozača. Iako su u pojedinim zemljama EU prakse različite, u najvećim zemljama Njemačkoj i Francuskoj, na primjer, zakoni imaju gotovo isto rješenje kao sadašnji Zakon u RH. Sve zemlje idu k tome da financijski ne opterete materijalno najugroženiju skupinu – starije osobe – te u skladu s tim se vozačka dozvola obnavlja uz potvrdu obiteljskog liječnika, a ne medicine rada i sličnih ustanova, kojima je primarni cilj profit. Također, SUH i MUH podsjećaju kako je u ovom slučaju grubo prekršen članak 6. Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe u kojem stoji: „Predstavnici Vlade će Vijeće informirati o namjeri donošenja propisa te pripremi prijedloga svih propisa iz djelokruga rada Vijeća“. U ovom slučaju donošenja Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama nisu konzultirani predstavnici umirovljenika i starijih osoba, iako su zainteresirani dionici, koji bi između ostalog, trebali u okviru Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe na jednoj od redovnih sjednica raspraviti o pitanju uvođenja obaveznog liječničkog pregleda za starije osobe pri produženju vozačke dozvole te o tome usvojiti zaključak. Iako su se SUH i MUH u nekoliko navrata obraćali svim nadležnim tijelima – Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu unutarnjih poslova i Vladi RH – reakcije koje su stizale nisu u niti jednom dijelu odgovorili na pitanje SUH-a i MUH-a. Stoga SUH i MUH predlažu odbacivanje izmjene članka 222. stavka 2. iz svih gore navedenih razloga. Nije prihvaćen Rješenje po kojem se zahtijeva obavljanje liječničkog pregleda vozača, prilikom produženja vozačke dozvole nakon navršene 70. godine života podržalo je Ministarstvo zdravstva te ovaj prijedlog, u ovom trenutku, nije moguće prihvatiti.
102 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 21. Predlažem da rok iz članka 222. st. 2. bude 20 godina, a ne 10 godina. Produljenje vozačke dozvole svakih 10 godina je nepotrebno administrativno opterećenje građana Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.
103 Tomislav Pavošević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 21. Članak 21. (izmjena Članka 222. Stavka 2. Zakona) „…a najduže do 70. godine života vozača“ potrebno bi bilo izmijeniti u „…a najduže do navršene 70. godine života vozača“ Obrazloženje: Sedamdeseta godina života započinje na 69. rođendan osobe i ako se misli da se odredba odnosi na cijelu 70. godinu života moralo bi se navesti „najduže do navršene 70. godine života vozača “. Ovako kako stoji u prijedlogu „…a najduže do 70. godine života vozača“ podrazumijeva da dozvola vrijedi do navršene 69. godine života. Odredba navedena za zdravstveni pregled „ nakon 70. godine života vozača“ zadovoljava jer uključuje cijelu 70. godinu života. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
104 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 24. Vezano na odredbu stavka 1. članka 236. važećega Zakona kojim je, između ostaloga, propisano da vozila u prometu na cesti moraju imati ispravne propisane uređaje i opremu, Zajednica proizvođača proizvoda za zdravstvo HGK napominje kako je sadržaj opreme propisan Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Tim je Pravilnikom određeno i da vatrogasni aparat mora imati istaknuti rok valjanosti, dok je za kutiju prve pomoći navedena samo „postojanost“. Navedeno nije sukladno europskoj praksi i međunarodnim standardima roka sterilnosti proizvoda i sadržaja kutije prve pomoći gdje se definira „rok valjanosti“. Također napominjemo da neke države članice, primjerice Slovenija, novčanim kaznama u iznosu od 100 EUR kažnjavaju za prekršaj u odnosu na rok valjanost kutije za prvu pomoć. Ujedno, prema Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15), specifikacija sadržaja kutije prve pomoći na unutarnjoj strani poklopca kao i uputstva za uporabu moraju biti na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu. Stanje na hrvatskome tržištu alarmantno je po pitanju prosječne starosti kutije prve pomoći u automobilima od 12 godina što znači da je preko 90 % kutija prve pomoći neuporabljivo, odnosno opasno po zdravlje hrvatskih građana. Prema međunarodnim standardima prva pomoć u zbrinjavanju rana u prvih 10 minuta od nastajanja sprječava dodatne komplikacije i do dolaska hitne pomoći spašava živote u preko 50 % slučajeva. Na temelju važećih propisa unesrećeni u prometu koji ne zadobije teže ozljede / opekline, u zbrinjavanju rana / opeklina nesterilnim zavojima riskirat će dodatne infekcije pa čak i sepsu. Zbog svega navedenog smatramo da je potrebno i u okviru ovoga Zakona, a ne kroz podzakonski akt, propisati i sadržaj opreme i rok valjanosti, i na taj način uskladiti se s europskim i međunarodnim standardima te pokazati brigu za zdravlje i živote naših građana. Nije prihvaćen Smatramo da se pitanja sadržaja i roka valjanosti kutije prve pomoći nisu pitanja koja se trebaju regulirati zakonskim normama te se prijedlog ne prihvaća.
105 Novak doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 28. U prijedlogu (članak 28.) predloženi članak 255. promjena se odnosi na stavak (3). (3) Tehnički pregledi vozila su : rdoviti s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila ,preventivni , izvanredni i tehnički pregled vozila na cesti. Prijedlog je zamijeniti riječ " redoviti" ( zamjena periodični ) te BRISATI " s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila " i " preventivni" pa bi stavak (3) bio: (3) Tehnički pregledi vozila su : periodični tehnički pregled, izvanredni tehnički pregled i tehnički pregledi vozila na cesti. Obrazloženje: DIREKTIVA 2014/45/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 3. TRAVNJA 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ ( Tekst značajan za EGP ) ne predviđa nikakove preventivne tehničke preglede . Riječi periodični i preventivni nisu sinonimi. Članak 5. Direktive definira datum i učestalost pregleda ( to je period) a zakonodavac koristimogućnost fleksibilnosti Direktive da uvodi strože kriterije iako je Direktiva usmjerena na kriterije ispitivanja vozila a ne na učestalost periodičnih tehničkih pregleda. U svezi s člankom 255. ( predloženim izmjena) članak 257.treba u cijelosti BRISATI: Zakonodavac -predlagatelj treba prikazati koliko je to tehnički neispravnih vozila uzrok prometnih nesreća s naglaskom na vozila iz članka 257., kja moraju obavljati preventivni tehnički pregled, Koliko vozila iz članka 257. nije zadovoljilo na preventivnom tehničkom pregledu (postotni udio i koje neispravnosti)? U Direktivi nisu navedeni minimalni ispitni kriteriji za preventivni tehnički pregled pa se može smatrati kao namet bez značajnog učinka na sigurnost cestovnog prometa. U slučaju da Predlagatelj ne prihvati prijedlog promjene u članku 257. stavak (1) tada treba dodati iza " vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače " ( samo kada su u procesu osposobljavanja ). Obrazloženje : neka se vozila ( najčešće motocikli )koriste u određenom periodu godine ( vremenske neprilike )te bilo koje vozilo koje se trenutno ne koristi u osposobljavanju ( trenutno smanjen broj kandidata ili ih uopće nema) a zbog starosti vozila autoškola mora vozilo odvesti na preventivni tehnički pregled , a u tom periodu nije bilo osposobljavanja za navedenu kategoriju tj.vozilo nije bilo u procesu osposobljavanja. Na taj način autoškola bi imala određenu financisku uštedu a izbjeglo bi se da u pravilu vlasnici autoškola po kiši i snijegu voze ( guraju ) motocikl u stanicu za tehnički pregled , ili bilo koje drugo vozilo. Nije prihvaćen Pitanja tehničkih pregleda motornih vozila uređena su u skladu s europskim direktivama te se prijedlog ne prihvaća.
106 Franjo Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 29. Predlažem promjenu prve rečenice čl. 256. st. 1. tako da početak iste glasi : " nova motorna vozila, registrirana u RH koja sudjeluju u prometu na cestama, s najmanje 4 kotača koja se koriste za prijevoz putnika, a koja osim sjedala za vozača imaju najviše 8 sjedala, kao i motorna vozila koja obično služe za cestovni prijevoz tereta, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3 500 kg, isključujući poljoprivredne traktore i strojeve, vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 4 godine nakon prve registracije vozila, a nakon toga svake dvije godine do starosti vozila od 8 godina, a nakon toga svakih 12 mjeseci. Obrazloženje : isti prijedlog u skladu je s Direktivom 2014/45/EU Parlamenta i Vijeća od 03.04.2014. godine, a slične uvijete primjenjuju na svojem području i druge bogatije članice EU. Nije prihvaćen Pitanja tehničkih pregleda motornih vozila uređena su u skladu s europskim direktivama te se prijedlog ne prihvaća.
107 IVAN DUŠAN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 29. Predlažem da se propiše obveza obveza tehničkog pregleda svakih 24 mjeseca za sva osobna vozila koja nisu starija od 10 godina. Nepotrebno je vlasnike tih vozila opterećivati odlaskom na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. To su nova vozila koja su danas dosta kvalitetna i koja traže redovito održavanje u ovlaštenim servisima koji odmah i uklanjaju sve nedostatke na vozilu. Vozila starija od 10 godina - tehnički pregled svakih 12 mjeseci, ostala vozila svaka 24 mjeseca. Nije prihvaćen Predloženi intervali tehničkih pregleda osiguravaju primjerenu kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila, a ne predstavljaju prekomjeran teret za njihove vlasnike te se prijedlog ne prihvaća.
108 Franjo Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 31. Smatram da odgovarajućim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama nije osiguran zahtjev neovisnosti primjenjiv na osoblje nadzornog tijela, tj. stručne organizacije koja sukladnu članku 273. Zakona ima isključivo ovlast za organiziranje provođenje i nadzor tehničkih pregleda vozila u RH, a što je propisano Direktivom 2014/45/EU Parlamenta i Vijeća od 03.04.2014. godine. Naime pošto je stručna organizacija ujedno i vlasnik stanica za tehnički pregled nad kojima također provodi nadzor opravdano se može zaključiti da se ista nalazi u sukobu interesa i ima monopolistički položaj na tržištu na što ukazuje i činjenica da su cijene tehničkih pregleda i ostalih usluga s tim povezani u susjednoj R. Sloveniji niže nego u RH. Stoga predlažem da se razmisli o mogućnosti povjeravanja nadzornih poslova stvarno neovisnom nadzornom tijelu koje se ne bi nalazilo u sukobu interesa kao što u R. Sloveniji te poslove obavlja Agencija za sigurnost prometa. Želim ukazati i na nesrazmjernost u iznosu upravne pristojbe koja se plača u policijskim upravama i postajama prilikom registracije i produženja valjanosti prometne dozvole u odnosu na visinu naknade koja se za iste poslove plača u stanicama za tehnički pregled vozila. u čl. 253. Zakona propisano je da za registraciju vozila vlasnik ne plača upravnu pristojbu kada za to plača naknadu u stanici za tehnički pregled. Pošto su naknade u stanicama za tehnički pregled značajno više od upravne pristojbe koje se za iste poslove plača u policijskoj upravi i postaji, predlažem da se propiše da naknada koja se naplaćuje u stanicama za tehnički pregled bude istovjetna upravnoj pristojbi koja se za iste poslove naplaćuje u policijskim upravama. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog već samo iznosi svoje stavove o sustavu tehničkih pregleda u Republici Hrvatskoj općenito.
109 Franjo Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 31. Ukazujem na činjenicu da se primjenom odredbe novog st. 6. u čl. 260. ne osigurava neovisnost nadzornika tehničke ispravnosti vozila odnosno referenata za poslove registracije vozila jer su isti zaposlenici nadzornog tijela, tj. stručne organizacije iz čl. 273. zakona koji ima javne ovlasti. Međutim isto tijelo donijelo je opći akt Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima o vrednovanju rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila, u kojem je ujedno propisan i način raspodjele naplaćene naknade ostvarene u stanicama za tehnički pregled vozila a što ukazuje da nadzornici nisu neovisni kod obavljanja poslova u stanicama za tehničke preglede vozila jer njihova plača i druga prava ovise o ostvarenim rezultatima rada tj. broju izvršenih tehničkih pregleda i raspoređenim sredstvima koje stanica za tehnički pregled dobiva temeljem odluke nadzornog tijela te stoga nadzornici nisu neovisni o svome radu. Što više nadzorno tijelo njima ujedno daje licence za rad te se stoga isti ne mogu uložiti prigovor na uvjete rada i plaću jer postoji opasnost gubitka licence. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
110 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 33. Dopuniti stavak zbog pojašnjenja postupka obzirom da se radi o iznimno osjetljivoj pravnoj regulativi: 1. Da li je ponovno polaganje vozačkog ispita za osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka znači ponovni postupak upisa u autoškolu i prolazak cijelog osposobljavanja prema propisanoj programskoj satnici i prijavu ispita iz PPP, PPSP i UV? 2. Da li osoba iz stavka 3. i 4. ovog članka može direktno pristupiti vozačkom ispitu iz UV ili se provodi kompletna ispitna procedura??? 3. Protek roka od dvije godine i pristup ispitu može značiti da osoba može i ranije par mjeseci upisati redovni ili skraćeni program autoškole i odmah Obzriom da se radi o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole predmijeva bez prava na žalbu potrebno je jasno i nedvojbeno definirati koje se radnje očekuju. Stavak bi se morao ili mogao izmjeniti odnosno dopuniti: "Stavak (7) Osoba iz stavka 3. i 4. ovoga članka može ponovo pristupiti (osposobljavanju i) polaganju vozački(h) ispit(a) protekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća, na način da se pojašnjava da je vozačkom ispitu moguće pristupiti nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.
111 Ivica Bušljeta KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 33. čl.33 u svezi čl.286 st.2. Mišljenja sam da bi broj prikupljenih negativnih bodova unutar 2 godine za mlade vozače trebao biti 10 bodova. Mišljenja sam da je dovoljna razlika od 2 boda. (10 i 12) Nije prihvaćen Prijedlog da bi broj prikupljenih negativnih prekršajnih bodova za mlade vozače koji bi dovodio do ukidanja vozačke dozvole trebao biti 10, a ne 9 uopće nije obrazložen, dok je predloženo rješenje prošlo javnu raspravu u postupku prethodne procjene učinaka propisa i smatramo da je ono dobro te se prijedlog ne prihvaća
112 Hrvatski autoklub KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 39. U članku 39. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „(2) Stručne organizacije iz članka 206. i 273. ovoga Zakona dužne su uskladiti i organizirati svoju djelatnost i donijeti opće akte propisane ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.“. Prihvaćen Prihvaća se.
113 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 39. Napomena: Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozača svakako će biti suprotan odredbama ovoga zakona prema: Članak 302. Do donošenja provedbenih propisa iz ovoga Zakona, ostaju na snazi važeći provedbeni propisi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona. Članak 303. (1)Ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija ovlašteni ovim Zakonom dužni su provedbene propise donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 304. (1) Stručne organizacije iz članka 206. i 273. ovoga Zakona dužne su uskladiti i organizirati svoju djelatnost i donijeti akte propisane ovim Zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Stručne organizacije iz članka 206. i 273. ovoga Zakona koje ne usklade svoj rad i organizaciju i ne donesu akte propisane ovim Zakonom u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaju s radom istekom tog roka. Članak 305.(1) Stanice za tehničke preglede vozila i autoškole dužne su uskladiti organizaciju i djelatnost s odredbama ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu odgovarajućih provedbenih propisa iz članka 206. stavka 5., članka 273. stavka 5., odnosno članka 304. ovoga Zakona. (2) Stanice za tehničke preglede vozila i autoškole koje ne usklade svoj rad i organizaciju u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaju s radom istekom tog roka Primljeno na znanje Komentator ovdje ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
114 Denis Peloza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 39. Obzirom da je stupanje na snagu pravilnika iz članka 14. predviđeno za 01.01.2018. navedeno je potrebno dodatno uslglasiti, odnosno izmjeniti ostale podzakonske akte. Ključno je da se ovim izmjenama i dopunama odnosno prerano unaprijed najavljuje odnosno potvrđuje najavljeno ukidanje postojećeg Pravilnika o JMIEVNS mogući su izrazito negativni učinci i štete zbog subjektivne najave tzv. pojefitnjenja autoškola i neizvedene stvarne procjene radnih, financijskih , socijalnih i proračunskih učinaka koje donisi izmjena propisa i kakav će biti utjecaj na pravne subjekte na koje se isti odnose. Primljeno na znanje Komentator ovdje ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
115 Ivan Crnoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Poštovani, Smatram neprimjerenim da se pojedine izmjene zakona, odnosno pojedini članci primjenjuju od različitih datuma. S obzirom da je cilj hrvatsko zakonodavstvo uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije u području tehničkih pregleda motornih vozila i autoškola (osposobljavanja kandidata za vozače), a i pokrenut je pred sudski postupak zbog povrede prava Europske unije zbog neusklađenosti sa Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, nelogično je odgađati primjenu članka 13., 14., i 29. za 01.01.2018. godinu. Također smatram da se radi o nepotrebnom odgađanju na štetu onih koji su očekivali da se sve izmjene zakona primjenjuju od svibnja 2017. kako je bilo najavljeno. Predlažem da se članak 40. izmjeni na način da cjelokupni zakon stupi na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama jer nema opravdanog razloga za različitu primjenu pojedinih članaka tj. odugovlačenja njihova stupanja na snagu. Ivan Crnoja, Đakovo Nije prihvaćen Prijelazne i završne odredbe bilo je potrebno prilagoditi na način da odgovarajuće odredbe zakona stupe na snagu u odgovarajućem trenutku te se prijedlog ne prihvaća.
116 Vladimir Bitanga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Članak 40. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. OBRAZLOŽENJE: Smatram bespotrebnim i štetnim parcijalnu primjenu Zakona obzirom na kratkoću rokova u kojima ministar treba donijeti pravilnike. Nije prihvaćen Prijelazne i završne odredbe bilo je potrebno prilagoditi na način da odgovarajuće odredbe zakona stupe na snagu u odgovarajućem trenutku te se prijedlog ne prihvaća.