Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA Predlažemo da naslov glasi: Prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda Nije prihvaćen Naziv zakona je reguliran ranije te isti prvenstveno uređuje istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj.
2 Vladislav Brkić REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA - Zakon je predugačak i nastao je kao kompilacija dvaju Zakona (Zakon o rudarstvu i Zakon o istraživanje i eksploatacija ugljikovodika). Vjerojatni razlog je novo ustrojstvo državne uprave, odnosno formiranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. - Shodno navedenom iz naslova se ne vidi veza sa skladištenjem ugljikovog dioksida i skladištenje prirodnog plina. Možda pojedina područja treba razraditi podzakonskim aktima (pravilnicima) ili razmotriti izradu više zakona. - Pojedine definicije su nejasne te bi ih trebalo zajedno s ostalim akterima koji sudjeluju u javnoj raspravi (geolozima, razradnim inženjerima, pravnicima) revidirati. Prijedlozi su poslani i potrebno ih je pregledati prije konačne verzije Zakona. - Potrebno je točno utvrditi nadležnosti Vlade, Ministarstva i Agencije- nema dosljednosti i teško je za praćenje. Agencija bi mogla uz stručnu ekipiranost izvana preuzeti ulogu Povjerenstava koja se spominju u nacrtu. - Nejasno su određeni tipovi Ugovora. Potrebno ih bolje definirati jer se sigurno radi o prijevodu s engleskog jezika. - Zakonom bi trebalo predvidjeti mogućnost utiskivanje vode kao sekundarne metode pridobivanja ugljikovodika te zbrinjavanje otpadnih tekućina nastali eksploatacijom ugljikovodika i geotermalne vode. - Zakon se poziva na je Strategiju energetskog razvoja RH koja je na snazi do 2020-te. Da li je u pripremi nova strategija? - Nakon završetka javne rasprave bilo bi dobro da se formira radna skupina koja bi sagledala sve primjedbe prije upućivanja Zakona u saborsku proceduru (Ministarstvo ZOIE, Ministarstvo državne imovine, Agencija, HUNIG, RGNF, Državno odvjetništvo). Djelomično prihvaćen S obzirom da su istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida provode istom tehnologijom te spadaju u naftno rudarstvo logično je da su dio istog zakonskog okvira prvenstveno iz razloga što se u većini slučajeva na navedene djelatnosti provode iste procedure i vrijede ista pravila uz par iznimki. Također, pojedina će područja detaljnije biti uređena pravilnicima, a kako je određeno u prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona. Svi prijedlozi koji su zaprimljeni su revidirani te će se pojedine sugestije ugraditi u konačnu verziju prijedloga zakona. Nadležnosti tijela državne uprave provjerene su kroz cijeli prijedlog zakona i usklađene s aspekta nadležnosti na način da je jasno koja je nadležnost Vlade, Ministarstva i Agencije, a posebice uzimajući u obzir nadležnosti pojedinih povjerenstva koja su zadužena za pojedine aktivnosti. Nadalje, mogućnost koja se predlaže (mogućnost utiskivanja vode kao sekundarne metode pridobivanja ugljikovodika te zbrinjavanje otpadnih tekućina nastali eksploatacijom ugljikovodika i geotermalne vode) predstavlja tehnološke metode koje su predmet provjere naftno rudarske projektne dokumentacije. Također, zbrinjavanje otpadnih tekućina je proces koji se radi temeljem provjerene naftno rudarske dokumentacije. Manipulacija otpadnim tekućinama je određena drugima propisima (npr. Zakon o vodama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom), a ovisi o vrsti otpadne tekućine, odnosno, nastanku iste (komunalna djelatnost, industrijska djelatnost i dr.) te nije predmetom ovog zakona. Što se pak tiče Strategije energetskog razvoja RH ista je u pripremi s obzirom da postojeća obuhvaća razdoblje do 2020 godine. Nadalje, nakon dovršetka javne rasprave svi zaprimljeni komentari će se uzeti u obzir, kao i komentari od strane tijela državne uprave te će se prije upućivanja Zakona u saborsku proceduru uskladiti tekst konačnog prijedloga zakona na radnim tijelima Vlade RH.
3 AAT Geothermae d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA Poštovani, Sukladno otvorenom javnom savjetovanju o Prijedlogu Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), AAT Geothermae d.o.o., Draškovićeva 17, Draškovec, OIB: 94043565367, u nastavku dostavlja prijedloge nadopuna Prijedloga Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika: Članak 1. mijenja se i glasi: “Članak 1. Ovaj Zakon uređuje istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda koje mogu sadržavati i energetski iskoristive otopljene prirodne plinove iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u vodi te energija otopljenih prirodnih plinova u toj vodi u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, a koji se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske, odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava. „ Članak 6. stavak 4. mijenja se i glasi: “ 4) Bušotina znači otvor u zemlji ili morskom dnu napravljen bušenjem ili na neki drugi način, za potrebe otkrivanja ili eksploatacije sirove nafte ili prirodnog plina ili geotermalnih voda ili za utiskivanje bilo kojeg fluida u ležište ugljikovodika odnosno ležište geotermalnih voda, osim seizmičkih bušotina ili strukturnih bušotina ili bušotina za stratigrafska ispitivanja.“ Članak 6. stavak 7. mijenja se i glasi: “ 7) Dozvola za istraživanje geotermalnih voda znači dozvola koja investitoru daje (i) pravo na istraživanje geotermalnih voda koje mogu sadržavati i otopljene prirodne plinove, u energetske svrhe i (ii) pravo na izravnu dodjelu koncesije za eksploataciju geotermalne vode koje mogu sadržavati i otopljene prirodne plinove i sklapanje ugovora o koncesiji pod pretpostavkom ispunjenja svih preduvjeta vezanih za početak eksploatacije geotermalnih voda koje mogu sadržavati i otopljene prirodne plinove propisanih ovim Zakonom.“ Članak 6. stavak 11. mijenja se i glasi: “ 11) Eksploatacija znači pridobivanje ugljikovodika i geotermalnih voda iz ležišta, oplemenjivanje ugljikovodika, transport ugljikovodika i geotermalnih voda do točke isporuke uključujući cjevovode kada su u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim poljima, skladištenje plinova, trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama i sanaciju. Za slučaj kada geotermalna voda u ležištu geotermalne vode sadrži energetski iskoristive otopljene prirodne plinove, čija samostalna eksploatacija nije ekonomski niti energetski učinkovita već samo zajedno sa geotermalnom vodom, eksploatacija geotermalne vode znači istovremeno korištenje akumulirane topline u vodi i energije otopljenih prirodnih plinova u toj vodi u cilju racionalnog energetskog iskorištavanja energetskog mineralnog resursa. Prihvaćanje i povrat nastalog ugljičnog dioksida isključivo iz tog procesa proizvodnje energije zajedno s energetski iskorištenom geotermalnom vodom u obliku jedinstvenog fluida u isto ležište geotermalne vode ne smatra se trajnim zbrinjavanjem ugljikovog dioksida u geološkim strukturama već eksploatacijom geotermalne vode s internalizacijom ugljikovih spojeva. Eksploatacija uključuje, bez ograničenja: – sve radove i aktivnosti u vezi s izradom bušotina, osim istražnih i ocjenskih bušotina, produbljivanjem, čepljenjem, izradom bočnih kanala tih bušotina, uključujući projektiranje, izradu i ugradnju opreme, cjevovoda ili vodova, postrojenja, eksploatacijskih jedinica i svih drugih sustava koji se odnose na te bušotine i mogu biti potrebni u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije i – sve radove i aktivnosti koji se odnose na usluge servisiranja i održavanja cjevovoda, vodova, instalacija, eksploatacijskih jedinica i sve aktivnosti vezane uz eksploataciju i upravljanje bušotinama koje se izvode kako bi se omogućilo pridobivanje ugljikovodika ili geotermalnih voda.“ Članak 6. stavak 15. mijenja se i glasi: „ 15) Geotermalne vode znači geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, a na koje se primjenjuju propisi o vodama. Za slučaj kada geotermalna voda u ležištu geotermalne vode sadrži i otopljene prirodne plinove čije je iskorištavanje ekonomski i energetski opravdano isključivo sa istovremenim iskorištavanjem geotermalne vode, može se istovremeno koristiti akumulirana toplina u vodi i energija otopljenih prirodnih plinova u toj vodi u cilju racionalnog energetskog iskorištavanja energetskog mineralnog resursa uz uvjet, da se ugljični dioksid koji nastaje kod energetskog iskorištavanja u vodi otopljenih prirodnih plinova vrača u isto ležište geotermalne vode zajedno s energetski iskorištenom geotermalnom vodom, a što se smatra eksploatacijom geotermalne vode s internalizacijom ugljikovih spojeva.“ Članak 65. stavak 3. mijenja se i glasi: “ (3) Valjanost dozvole za istraživanje geotermalnih voda prema pisanom zahtjevu investitora može se produljiti više puta tijekom trajanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a isto se mora zatražiti najmanje tri mjeseca prije isteka roka dozvole za istraživanje geotermalnih voda.“ Obrazloženje predloženih nadopuna: Republika Hrvatska raspolaže s velikim geotermalnim resursima koji su primjereni za racionalno i cjelovito energetsko iskorištavanje toga potencijala u obliku stabilne i učinkovite proizvodnje obnovljive i zelene energije, a koji se do sada nisu iskorištavali u cijelosti i na ekološki prihvatljiv način. Predloženi način iskorištavanja geotermalnog resursa omogućuje Republici Hrvatskoj da postane lider na području inovativnog i učinkovitog načina proizvodnje obnovljive i zelene energije iz vlastitog uvelike prisutnog geotermalnog resursa, a što će doprinijeti poboljšanju energetske bilance Republike Hrvatske i smanjenju zavisnosti od uvoznog energenta. Zakon o rudarstvu, Članak 81. propisuje obvezu racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina odnosno kod eksploatiranja i oplemenjivanja mineralnih sirovina u slučajevima kada je to ekonomski opravdano treba eksploatirati ili oplemenjivati i druge mineralne sirovine koje se nalaze u ležištu. Geotermalni vodonosnik može sadržavati geotermalnu vodu i otopljene prirodne plinove iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u vodi te energija otopljenih prirodnih plinova u toj vodi u energetske svrhe. Udio otopljenih prirodnih plinova u geotermalnoj vodi može sagledavati kroz volumni i maseni udio, a u predmetnom slučaju zbog fizikalnih uvjeta koji vladaju u ležištu geotermalnih voda potrebno je razmatrati masene udjele. U ovim slučajevima uobičajeno se radi o vrlo malim masenim udjelima otopljenih plinova u geotermalnoj vodi koji se ne mogu samostalno eksploatirati na ekonomski isplativ način. Slijedno eksploatacija geotermalne vode treba omogućiti istovremeno korištenje akumulirane topline u vodi i energije otopljenih prirodnih plinova u toj vodi u cilju racionalnog energetskog iskorištavanja energetskog mineralnog resursa. Budući da prilikom eksploatacije geotermalne vode treba izbjeći emisije ugljičnog dioksida nastalog u proizvodnji energije u atmosferu kao i potrebu skladištenja toga ugljičnog dioksida u geološke strukture na drugim lokacijama, proizvodnju energije potrebno je strukturirati na način da se ugljični dioksid zadržava u zatvorenom sustavu unutar procesa proizvodnje energije. Prihvaćanje i povrat nastalog ugljičnog dioksida u procesu proizvodnje energije zajedno s energetski iskorištenom geotermalnom vodom u obliku jedinstvenog fluida u isto ležište geotermalne vode ne treba smatrati trajnim zbrinjavanjem ugljikovog dioksida u geološkim strukturama već dio zatvorenog procesa proizvodnje energije iz geotermalnih vodonosnika. Zadržavanje ugljikovih spojeva u zatvorenom sustavu kod proizvodnje energije iz geotermalnih vodonosnika tzv. “internalizacija ugljikovih spojeva“ doprinosi obnovljivosti ležišta geotermalne vode s održavanjem tlačne ravnoteže u ležištu te ovaj način proizvodnje energije iz geotermalnih vodonosnika bez emisija ugljičnog dioksida treba u potpunosti podlijegati normama za geotermalnu proizvodnju obnovljive energije. Također, istraživanje geotermalnih voda uobičajeno podrazumijeva iznimno opsežen skup aktivnosti koje investitor mora provesti, kao npr. izradu rudarskih projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izvođenje rudarskih radova, odabir i ugovaranje bušaće kompanije, bušaćeg postrojenja, bušaćih servisa i ostale logistike, provedbu rudarskih radova, analize dobivenih podataka i drugo. Efikasnost u provedbi predmetnih aktivnosti uvelike ovisi i o faktorima na koje investitor ne može utjecati kao npr. efikasnosti javne uprave te jedinica lokalne samouprave. Smatramo da ograničenje broja eventualnog produženja dozvole za istraživanje geotermalnih voda nije dovoljno fleksibilan okvir u realnim uvjetima za kvalitetnu provedbu svih gore navedenih aktivnosti te stoga predlažemo da se omogući veći broj produženja dozvole za istraživanje geotermalnih voda, ovisno o potrebama investitora, a potkrepljeno opravdanim razlozima, unutar zakonski propisanog roka za provedbu istražnih radova. S poštovanjem, Dr.sc. Danijel Kušljić, dipl.ing.građ., AAT Geothermae d.o.o., voditelj projekta Mr.sc. Eugen Sorić, dip.ing. fiz., AAT Geothermae d.o.o., istraživanje i razvoj Peter Vesenjak, dipl.oec., AAT Geothermae d.o.o., savjetnik uprave Djelomično prihvaćen Geotermalne vode su energetske svrhe regulirane su sukladno Direktivi o vodama te je isto u okviru mogućnosti kada je riječ o geotermalnim vodama koje se koriste u energetske svrhe regulirano prijedlogom zakona. Prihvaća se da geotermalne vode mogu sadržavati i energetski iskoristive otopljene prirodne plinove i unosi se u definiciju članka 6. točka 15). Što se pak tiče dijela koji se odnosi na izmjenu članka 6. stavka 4. predložena izmjena se djelomično uvažava. Također, mogućnost višekratnih i dodatnih produljenja dozvole za istraživanje ne smatramo opravdanom te se ista ne može uvažiti.
4 Koprivničko-križevačka županija REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA : 310-01/17-01/7 URBROJ : 2137/1-04/15-17-2 Koprivnica, 21. travnja 2017. Hrvatska zajednica županija Gđa. Melita Pavlek tajnistvo@hrvzz.hr sanja.slavica.matesic@skz.hr PREDMET : Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika - prijedlog, daje se Poštovani, zaprimili smo tekst Ministarstva zaštite okoliša i energetike : „Prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciju ugljikovodika“, te iznosimo svoj prijedlog, kojim se konkretizira u Zakonu, a ne Uredbom Vlade Republike Hrvatske, iznos raspodjele naknade od pridobivenih ugljikovodika, a Uredbu zamjenjuje Pravilnik : Članak 53. mijenja se i glasi : „Članak 53. (1) Za eksploataciju ugljikovodika investitor je dužan plaćati naknadu na način kako je određeno ovim Zakonom. (2) Način utvrđivanja naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika utvrđuje se Pravilnikom vlade, na prijedlog Ministarstva. (3) Utvrđena novčana naknada prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske i iznosi 10 % od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika. (4) Iznos novčane naknade iz stavka 3. ovoga članka dijeli se na sljedeći način : - 60 % jedinici lokalne samouprave na čijem se području pridobivaju ugljikovodici, - 35 % jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području pridobivaju ugljikovodici, - 5 % državnom području Republike Hrvatske. (5) Utvrđena novčana naknada obračunava se najmanje jednom mjesečno i dospijeva petnaestoga dana narednoga mjeseca.“ O B R A Z L O Ž E N J E Novčana naknada od pridobivenih ugljikovodika prioritetno se usmjerava na jačanje uvjeta življenja stanovništva na područjima eksploatacije : 1. Održivo gospodarenje prostorom, koje se provodi smanjenjem ekološkog opterećenja i sanacija posljedica djelovanja eksploatacije ugljikovodika na prirodu i okoliš jedinica lokalne samouprave na čijem se području pridobivaju. 2. Ravnomjeran regionalni razvoj Republike Hrvatske, financiran decentralizacijom sredstava, a koja se generiraju u tim područjima. 3. Održivi razvoj ruralnih područja, te usporavanje poraznih demografskih trendova, prisutnim u njima. 4. Zdravstveno-preventivne aktivnosti, kroz investicije u objekte zdravstvene zaštite, te opremanje modernim uređajima za kontrolu zdravlja stanovništva na tim područjima. Sredstva od naknade za pridobivene ugljikovodike na razini lokalne i regionalne samouprave, usmjeravaju se samo za kapitalne investicije. S poštovanjem, Ž U P A N : Darko Koren, ing.građ. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je nužno da se materija plaćanja naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i dalje uređuje uredbom budući da prijedlog zakona načelno uređuje obvezu plaćanja naknade, dok se uredbom detaljno uređuju uvjeti naplate, a kakva je praksa i u drugim državama. Također, ističemo činjenicu veće podložnosti uredbe izmjenama i dopunama u odnosu na zakon, a obzirom da je donošenje uredbe u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, naglasak je na jednostavnijoj proceduri donošenja. Ujedno skrećemo pozornost da se nakon donošenja zakona, a kako je predloženo prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona donosi uredba te će se navedeno uzeti u obzir u okviru donošenja nove uredbe.
5 INA Industrija nafte d.d. DIO PRVI UVODNE ODREDBE, Definicije pojmova Članak 6. Članak 6. t.2. Predlažemo novi tekst na način da glasi: Bitna promjena znači svaku promjenu koja nije predviđena izdanom dozvolom, a koja može imati značajne učinke na prirodu, okoliš i zdravlje ljudi. Članak 6. t.4. Predlažemo novi tekst na način da glasi: Bušotina je rudarski objekt izrađen u zemlji do određene dubine, koji je u funkciji istraživanja i/ili eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda ili za utiskivanje bilo kojeg fluida u ležište, osim seizmičkih bušotina ili strukturnih bušotina ili bušotina za stratigrafska ispitivanja. Članak 6. t.19. Predlažemo novi tekst na način da glasi: Inspekcije znači naftno rudarska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša, koja se bave inspekcijskim nadzorom glede provođenja odredbi ovoga Zakona. Članak 6. t.20. Predlažemo novi tekst na način da glasi: Investicijsko održavanje naftno rudarskih objekata i postrojenja je izvedba radova na postojećem naftno rudarskom objektu i postrojenju radi očuvanja temeljnih zahtjeva naftno rudarskog objekta i postrojenja tijekom njegovog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost naftno rudarskog objekta i postrojenja s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađeni, odnosno ne mijenja se namjena naftno rudarskog objekta i postrojenja i ne mijenja se u bitnome tehnološki proces opisan u provjerenoj naftno rudarskoj dokumentaciji Članak 6. t.21. Predlažemo da glasi: Investitor znači jednog ili više naftno rudaskih gospodarskih subjekata koji su, sukladno ovome Zakonu, dobili dozvolu i potpisali ugovor o istraživanju i eksploataciji ili ugovor o koncesiji. Članak 6. t.22. Predlažemo da glasi: Istjecanje znači svako oslobađanje prirodnog plina i/ili ugljikovog dioksida iz kompleksa podzemnog skladišta Članak 6. t.25. Predlažemo da glasi: Istražna faza znači razdoblje unutar istražnog razdoblja tijekom kojeg se investitor obvezao provesti minimalne radne obveze sukladno sklopljenom ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a postoje dvije istražne faze; prva istražna faza koja traje prve 5 godine istraživanja i druga istražna faza koja traje naredne dvije godine istraživanja po završetku prva istražne faze.. Članak 6. t.28. Dodati novu stavku – definiciju pojma izvođač radova Izvođač radova je osoba koja gradi ili izvodi naftno rudarske radove na izradi i građenju naftno rudarskih objekata i postrojenja. Članak 6. t.29. Dodati definiciju pojma elaborat o geološkim strukturama pogodnim za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida. Članak 6. t.36. Brisati definiciju kao nepotrebnu Članak 6. t.37. Predlažemo novi tekst: Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za naftno rudarstvo Članak 6. t.40. Predlažemo da glasi: Mjerna točka znači mjesto ili mjesta koja su određena provjerenim projektom razrade i eksploatacije, a na kojima će biti smještena odgovarajuća oprema i objekti za potrebe obavljanja volumetrijskih mjerenja i drugih utvrđivanja, temperature i ostalih prilagodbi, utvrđivanja vode i sedimenta te ostala prikladna mjerenja, a sve u svrhu utvrđivanja pridobivenih količina ugljikovodika i geotermalne vode. Članak 6. t.47. Na kraju rečenice dodati „prijedlog Ministarstva“. Članak 6. t.48. Brisati definiciju kao nepotrebnu Članak 6. t.49. Predlažemo da glasi: Ocjenska bušotina znači bušotina izrađena u okviru istraživanja, unutar ocjenskog područja u svrhu utvrđivanja ležišta (ili više njih), u smislu debljine i lateralnog dosega petrofizikalnih parametara te procjene količina pridobivih ugljikovodika ili geotermalnih voda ili geoloških strukture pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida Članak 6. t.53. Predlažemo da glasi: Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i otocima znači plan i program kojeg donosi Ministarstvo sukladno Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske i zakona kojim se uređuje strateška procjena utjecaja na okoliš, a kojim se definiraju svi uvjeti, ograničenje i mjere zaštite okoliša prilikom izvođenja i praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu. Članak 6. t.54. Bez obzira na nastavno date komentare i eventualne konkretne prijedloge izmjena pojedinih odredbi nejasno je što Ministarstvo podrazumijeva pod operatorom, a što pod operativnom kompanijom ili bolje rečeno ostaje dojam da se te dvije funkcije miješaju Vidjeti i komentar na čl. 116 Članak 6. t.55. Predlažemo da glasi: Otpad znači je svaka tvar ili predmet koje pojedinac odbacuje, namjerava ili mora odbaciti, sukladno zakonu kojim se uređuje pitanje održivog gospodarenja otpadom Članak 6. t.60. Predlažemo da glasi: Postojeće pravo na istraživanje i/ili eksploataciju znači Ugovor o istraživanju i eksploataciji ili koncesiju ili ugovor o koncesiji za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalnih voda, odnosno za skladištenje prirodnog plina, a koji su na snazi u trenutku stupanja ovoga Zakona na snagu, ili kakav drugi pravno obvezujući dokument koji ovlašćuje na istraživanje/eksploataciju ugljikovodika ili geotermalnih voda, odnosno na skladištenje prirodnog plina. Članak 6. t.61. Predlažemo da glasi: Pridobivena nafta znači sirova nafta eksploatirana iz ležišta koja su dio eksploatacijskog polja, a koja se ne upotrebljava za naftno rudarske radove. Članak 6. t.70. Predlažemo da glasi: Rekonstrukcija naftno rudarskih objekata i postrojenja je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećem naftno rudarskom objektu i postrojenju kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za taj naftno rudarski objekt i postrojenje ili kojima se mijenja usklađenost tog naftno rudarskog objekata i postrojenja s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađen (dograđivanje, nadograđivanje, izvođenje radova radi promjene namjene naftno rudarskog objekata i postrojenja ili tehnološkog procesa i sl.). Članak 6. t.75. Predlažemo da glasi: Šteta u okolišu znači svaka šteta, smetnja ili prepreka za okoliš, kao što je značajna erozija tla, uklanjanje vegetacije, uništenje divlje flore i faune, morskih organizama, zagađenje podzemnih voda, površinskih voda, kopna ili mora, zagađenje zraka, buka, požar raslinja, prekid opskrbe vodom, prekid prirodne odvodnje vode, šteta na arheološkim, paleontološkim i kulturnim lokacijama u skladu s propisima o zaštiti okoliša i prirode, kao i ostalim propisima . Članak 6. t.79. Predlažemo da glasi: Trajno zbrinjavanje znači utiskivanje plinova ili vode radi skladištenja tokova ugljikovog dioksida ili vode u podzemne geološke strukture. Utiskivanje ugljikovog dioksida u podzemne geološke strukture radi povećanja iscrpka nafte ne smatra se trajnim zbrinjavanjem. Članak 6. t.89. Predlažemo da glasi Uklanjanje naftno rudarskih objekata i postrojenja je dio sanacije, a znači izvedbu radova razgradnje naftno rudarskog objekta i postrojenja ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u naftno rudarskom objektu i postrojenju, te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom naftno rudarskog objekta i postrojenja sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, te dovođenje nekretnine na kojoj se nalazio naftno rudarski objekt i postrojenje u uredno stanje, neškodljivo za okoliš, prirodu, biljni i životinjski svijet, sigurnost ljudi i imovine te zdravlje ljudi. Članak 6.predlažemo dodati novu t.94. - definiciju pojma HTRS96/TM sustav koja glasi: HTRS96/TM - Hrvatski terestrički referentni sustav 1996 poprečne Mercatorove projekcije (konformna poprečna cilindrična projekcija) za potrebe katastra i detaljne kartografije za područje Hrvatske na osnovu ETRS89 datuma i GRS80 elipsoida. Dvodimenzionalni (E, N) referentni sustav u ravnini projekcije s jednom zonom preslikavanja, središnjim meridijanom 16,5° istočno od Greenwicha, linearnim mjerilom preslikavanja uzduž srednjeg meridijana 0,9999 i pomakom u smjeru istoka od 500 000 m. Svi prostorni podaci koji su vezani na ovaj Zakon, moraju biti definirani u HTRS96/TM sustavu Nije prihvaćen Članak 6. točka 2. - Definicija je potpunosti preuzeta iz Direktive o trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te navedeno nije podložno promjenama. - Odbijen Članak 6. točka 4. –Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen. Članak 6. točka 19. – Ne prihvaća se izmjena definicije jer bi se smanjio opseg inspekcija koje se bave provođenjem inspekcijskog nadzora pri provođenju ovog Zakona. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t. 20 -Temeljem čl. 137. određeno je kako se za nebitna odstupanja pri građenju ili rekonstrukciji naftno-rudarskih objekata i postrojenja izrađuje pojednostavljeni projekt, izmjenom definicije u tom smislu stvorile bi se nedoumice oko potrebe izrade pojednostavljenog projekta. - Djelomično prihvaćen Članak 6. točka 21. – Ne prihvaća se iz razloga što je definicija već ranije usklađena te se za potrebe ovog prijedloga zakona, kao i trenutno važećeg zakona investitorom smatra pravna osoba koja je dobila dozvolu, a ne nužno i sklopila ugovor. - Djelomično prihvaćen Članak 6. točka 22. - Definicija je potpunosti preuzeta iz Direktive o trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te navedeno nije podložno promjenama. - Djelomično prihvaćen Članak 6. točka 25. - Ne prihvaća se jer bi izmjena trajanja istražnog razdoblja, a time i istražnih faza u potpunosti promijenila koncept istraživanja koji je propisan ovim Zakonom . - Djelomično prihvaćen Članak 6 t. 28 – Isto je navedeno u članku 145. st (1) te se ne vidi potreba ponavljanja. - Djelomično prihvaćen Članka 6. t 29 – Elaborat o rezervama definiran je točkom 13, dok će se sadržaj elaborata o rezervama detaljno razraditi pravilnikom iz čl. 44. - Djelomično prihvaćen Članka 6. t 36. - Definicija je potpunosti preuzeta iz Direktive o trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te navedeno nije podložno promjenama. - Djelomično prihvaćen Članak6. t 37. Promjena nije prihvatljiva. Zbog dinamične promjene energetske strategije, njezine međunarodne ali i tržišno-cjenovne determiniranosti, regulatorni okvir istraživanja i eksploatacije ugljikovodika je utemeljen na energetskoj strategiji. Stoga je u organizacijskom smislu regulatorni okvir uobičajeno oslonjen na izvršni i upravni segment državne uprave koji se bavi energetskom djelatnošću. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t 40 – Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t. 47. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen Članka 6. t 48. - Definicija je potpunosti preuzeta iz Direktive o trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te navedeno nije podložno promjenama. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t 49. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t. 53 –Predložena izmjena nije prihvatljiva budući da se Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu odnosi na istražne prostore definirane na području Republike Hrvatske, a koji ne uključuju otoke, tj. na području otoka izuzete su sve aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t 54. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t 55. – Ukoliko su neke definicije već uređene pojedinim propisima onda se iste ne uređuju već se pozivaju na krovni propis kojim su uređene. - Djelomično prihvaćen Članak 6. t 60. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Članak 6. t 61. - Nije prihvatljivo jer je definicija već ranije usklađena, a posebno prilikom pregovora o potpisivanju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika. - Djelomično prihvaćen Članka 6. t 70. - Izmjenom bi se odbacilo izvođenje građevinskih i drugih radova na naftno-rudarskom objektu ili postrojenje, a koji se smatraju dijelom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja te bi izmjena definicije dovela do izuzimanja odredbi koje slijede iz članaka kojima se isto uređuje. - Djelomično prihvaćen Članak 6 t. 75. - Ne prihvaća se iz razloga što je definicija usklađena s predstavnicima središnjeg državnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša. - Djelomično prihvaćen Članak 6. 79. - Definicija je preuzeta iz Direktive o trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te navedeno nije podložno promjenama. - Djelomično prihvaćen Članak 6. točka 89. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Djelomično prihvaćen Članak 6.predlažemo dodati novu t.94. - Nije prihvatljivo s obzirom da se isto uređuje drugim propisima te nije predmet ovoga zakona.
6 INA Industrija nafte d.d.  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Registri Članak 8. . Prihvaćen Nema primjedbe
7 INA Industrija nafte d.d.  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Registri Članak 8. Članak 8. st. 4. predlažemo novi tekst: U registar eksploatacijskih polja unose se podaci o svim odobrenim eksploatacijskim poljima i podaci o svim naftno rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog eksploatacijskog polja. ili iznimno izvan istog kada su u funkciji oplemenjivanja i transporta ugljikovodika Djelomično prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona uz neznatnu modifikaciju.
8 Dragutin Domitrović  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Nadležnosti AgencijeČlanak 10. Sukladno tekstu ovog članka, Agencija se geotermalnim resursima, podzemnim skladištenjem plina i zbrinjavanjem CO2 eksplicitno bavi samo tijekom upoznavanja potencijalnih investitora s mogućnostima - kako je napisano u prvom odlomku 1. točke. Primjerice, 2. točka govori o uključenosti Agencije samo pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Ako to nije namjera, tekst članka bi trebalo prilagoditi cijeloj širini zakonskog prijedloga. Nije prihvaćen Iz svih točaka je jasno da je Agencija nadležna i za ostale naftno rudarske djelatnosti pored istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
9 INA Industrija nafte d.d.  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Nadležnosti AgencijeČlanak 10. Članak 10. st. 3. predlažemo: Agencija je ovlaštena za trajanja pojedinih dozvola i ugovora o eksploataciji, kao i u pogledu postojećih prava na eksploataciju zatražiti podatke ili informacije od investitora u pogledu ostvarenja prava ili ispunjenja obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole i koncesije, sukladno odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa, a investitor je iste dužan dostaviti u razumnom roku. Djelomično prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona na način da će se odrediti rok.
10 INA Industrija nafte d.d.  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Pravna zaštita Članak 11. Članak 11. Ukoliko će postojati bilo kakve odluke/rješenja Agencije tada treba razraditi ovakav mehanizam i za te odluke odnosno proširiti ovu odredbu i na odluke Agencije Nije prihvaćen S obzirom da Agencija ne donosi rješenja već mišljenja isto nije potrebno razraditi.
11 Dragutin Domitrović  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Dostava rješenja Članak 12. Članak 12. st. 3. -- predlažem "nadležnoj naftno rudarskoj inspekciji" da se izbjegnu prilagodbe teksta zakona ako u budućnosti bude nekih reorganizacija na tom području (npr. ponovno uvođenje Državnog inspektorata, o čemu je bilo riječi). Ovaj prijedlog odnosi se i na sva ostala spominjanja "naftno rudarske inspekcije Ministarstva" u ovom prijedlogu zakona. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
12 INA Industrija nafte d.d.  GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Dostava rješenja Članak 12. Članak 12. st. 1.t.11. predlažemo izmijeniti: središnjim državnim tijelima nadležnim za upravljanje državnom imovinom Članak 12. st. 2. predlažemo: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje dužne su, odmah po zaprimanju dozvole i/ili rješenja, izvjesiti čitav sadržaj na oglasnoj ploči u trajanju od 30 dana. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
13 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Jedinstveni postupak izdavanja dozvole, sklapanja ugovora i dodjele koncesije Članak 14. Članak 14. predlažemo objediniti st. 1. i st.2. koja glasi: Naftno rudarski radovi na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika mogu se izvoditi samo temeljem izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i/ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i/ili temeljem Postojećeg prava za istraživanje i/ili eksploataciju ugljikovodika. Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo s obzirom da su različiti akti potrebni za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, stoga bi objedinjavanje unutar istog stavka dovelo do nejasnoća.
14 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Dokumentacija za javno nadmetanjeČlanak 16. Pojedine odredbe članka 16. st. 3. i čl.17 kojima se regulira razlog direktnog isključenja iz postupka javnog nadmetanja su osobito tegobne, netransparentne i suprotne Direktivi 94/22/EC te uobičajenim odredbama drugih zakona na snazi u RH. Prvenstveno se to odnosi na točku 7. čl. 16. st.3. gdje Direktiva daje samo diskreciju nadležnom tijelu da procjeni je li je spomenuti nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti značajan i opravdava isključenje ili ne, a kako bi se izbjegle situacije isključenja iz beznačajnih razloga. Također, investitoru se treba dati mogućnost dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na prijašnju lošu neučinkovitost/odgovornost. Razlog navedenog mogućeg isključenja ujedno treba biti vremenski ograničen i ne može trajati beskonačno, npr. 2 godine od dotičnog događaja. Ujedno, nije nam jasno zašto se navedena točka spominje u kontekstu čl. 16, a ne čl. 17. Vezano uz točke 1., 2. i 3. čl. 16..st..3., imajući u vidu presumpciju nevinosti, mogućnost direktnog isključenja treba biti vezana uz postojanje pravomoćne presude za spomenuta kaznena djela ili Ministarstvo/Agencija treba barem biti u mogućnosti dokazati navedeno. U svakom slučaju, vezano za čl. 16. i 17., investitoru treba dati mogućnost dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost, bez obzira na postojanje relativne osnove za isključenje. Ujedno, razlozi isključenja iz navedenih razloga trebaju biti vremenski ograničeni ili vezani samo uz konkretan postupak javnog nadmetanja. Nije prihvaćen Uvjeti za isključenje moraju biti transparentno propisani upravo radi transparentnosti i ne diskriminatornog postupanja prema pojedinim investitorima te navedeno nije u suprotnosti s Direktivom.
15 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Dokumentacija za javno nadmetanjeČlanak 16. Članak 16. st.1. alineja 6. predlažemo da glasi: trajanje prve istražne faze iz članka 36. stavak 1. alineja 1. ovoga Zakona Članak 16. st.3.Predlažemo brisati st. 3. ovog članka iz slijedećih razloga: Navedeno je u suprotnost s Direktivom 94/22 koji propisuje da nadležna tijela, prilikom odluke o prijavama, mogu uzeti u obzir nedostatak učinkovitosti i odgovornosti prikazana od strane investitora u okviru prethodnih odobrenja, ali ne i da je taj kriterij isključiv. Također, otvara se pitanje transparentnosti i diskriminatornog postupanja prama pojedinim investitorima koji mogu biti isključeni iz beznačajnih razloga te neće uživati položaj usporediv s onim koji uživaju u drugim državama članicama. Investitoru se treba dati mogućnost dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pozdanost bez obzira na prijašnju lošu neučinkovitost/odgovornost. Nadalje, imajući u vidu presumpciju nevinosti, obveza isključenja treba biti vezana uz postojanje pravomoćne presude za spomenuta kaznena djela pri čemu, npr. Zakon o javnoj nabavi, propisuje i mogućnost iznimnog odustanka od isključenja, ukoliko je to u javnom interesu. Vezano uz pokušaj utjecanja na postupak odlučivanja Ministarstva ili Agencije, Agencija mora biti u mogućnosti dokazati navedeno dok isključenje ne bi trebalo biti automatsko već ovisno od slučaja (po uzoru na ZJN). Konačno, razlozi isključenja moraju biti vremenski ograničeni i ne mogu trajati beskonačno. Npr. 2 godine od dotičnog događaja (po uzoru na ZJN). Djelomično prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona u pogledu istražne faze, dok uvjeti za isključenje moraju biti transparentno propisani upravo radi transparentnosti i ne diskriminatornog postupanja prema pojedinim investitorima.
16 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Zapreke za ostvarenje prava Članak 17. Članak 17. Za navedeni članak vrijedi isti načelan komentar kao i za članak 16, osobito u dijelu koji govori o automatskom isključenju (mora, a ne može) pri čemu: - Treba jasno naznačiti kako se radi o dospjelim obvezama - Da je riječ o davanjima u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ako investior nema nastan u RH (po uzoru na ZJN) Predlažemo izmijeniti čl. 17. na način da glasi: Isključenje iz postupka javnog nadmetanja i prepreke za sudjelovanje u postupku Članak 17. (1)U bilo kojem trenutku tijekom postupka javnog nadmetanja, Agencija može isključiti iz postupka nadmetanja sudionika koji: – pokuša na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja Ministarstva ili Agencije ili doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nadmetanja – ne podnese dokumentaciju opisanu u članku 16. stavak 2. (2)Naftno rudarskom gospodarskom subjektu može se uskratiti sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja ako: 1. ima značajnija nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za eksploataciju ugljikovodika, eksploataciju geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije ugljikovodika ili s osnova nezakonitog istraživanja ili eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja plinova, te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša u zemlji u Republici Hrvatskoj i zemlji sjedišta naftno rudarsko gospodarskog subjekta ukoliko naftno rudarski gospodarski subjekt ima sjedište izvan Republike Hrvatske Obrazloženje: U praksi se često događa da pravna osoba koja već obavlja eksploataciju ima evidentirana neznatna dugovanja koja proizlaze iz prirode obračuna, naplate i evidentiranja te naplate, a koja dugovanja se u pravilu odnose na neznatne iznose kamata na potraživanja koncesijskih naknada. Ne vjerujemo da je intencija zakonodavca isključiti iz natjecanja ponuditelje radi takvog neznatnog dugovanja, no smatramo da bi bilo bolje naglasiti diskrecijsku ocjenu upravo kod postojanja ovakvih zanemarivih dugovanja. 2. kojem je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova navedenih u točki 1. ovoga stavka u Republici Hrvatskoj ili zemlji svog sjedišta ili prebivališta. (3) Naftno rudarski gospodarski subjekt dokazuje postojanje pretpostavki iz stavka 2. ovoga članka: 1. potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga kojom se dokazuje da naftno rudarski gospodarski subjekti nema nepodmirena dospjela dugovanja s osnova javnih davanja u Republici Hrvatskoj, 2. potvrdom naftno rudarske inspekcije Ministarstva da fizička osoba ili pravna osoba nije zatečena u nezakonitom istraživanju ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja plinova. U slučaju da je fizička osoba ili pravna osoba nezakonito istraživala ili pridobivala ugljikovodike, geotermalne vode, nezakonito skladištila prirodni plin ili trajno zbrinjavala ugljikov dioksid, dužna je priložiti valjani dokaz da je Republici Hrvatskoj nadoknadila štetu. Pod valjanim dokazom podrazumijeva se i sklopljena nagodba pod uvjetom da je osoba ispunila svoje dospjele obveze iz nagodbe, 3. potvrdom Ministarstva i središnjeg državnog tijela nadležnog za financije, kojom se dokazuje da naftno rudarski gospodarski subjekt nema nepodmirena dospjela dugovanja s osnova naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u Republici Hrvatskoj, 4. potvrdom središnjeg državnog tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom kao pravne osobe s javnim ovlastima da naftno rudarski gospodarski subjekt nema nepodmirena dospjela dugovanja s osnova korištenja šume ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u Republici Hrvatskoj, 5. potvrdom središnjeg državnog tijela nadležnog za zaštitu prirode i okoliša da naftno rudarski gospodarski subjekt nema neispunjenih obveza u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša. (4) Naftno rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, registriran za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida kod nadležnog tijela domicilne države, dokazuje postojanje pretpostavki iz stavka 2. ovog članka odgovarajućim potvrdama koje su izdala nadležna tijela u državi u kojoj je sjedište naftno rudarsko gospodarskog subjekta. Ukoliko se u državi u kojoj je sjedište naftno rudarsko gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti opisani u stavku 3. ovog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ovjerenom kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika u državi sjedišta. (5) Naftno rudarskom gospodarskom subjektu može se uskratiti sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja i ako pokazao, u drugim državama, bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku, u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. (6) Naftno rudarski gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz stavka 5 ovog članka, može dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost, te isti neće biti isključen iz postupka ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Razdoblje isključenja je dvije godine od dana dotičnog događaja. Nije prihvaćen Mišljenja smo da radi transparentnosti postupka bilo kakav tip diskrecijskog prava prilikom odlučivanja treba izbjegavati. Također, navedeno je već ranije usuglašeno na radnim tijelima Vlade RH prilikom objavljivanja prvog javnog nadmetanja te smo mišljenja da je to minimum obveza odnosno dokaza koje investitor mora ispunjavati.
17 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Sudjelovanje nacionalne naftne kompanije Članak 18. Čl.18.st.1. Status, način sudjelovanja, prava i obveze nacionalne kompanije kako o projektu tako eventualno i u operativnoj kompaniji nisu dovoljno jasno i nedvojbeno regulirani te je potrebna dorada 7 reguliranje istog. Nacionalna kompanija treba u suštini biti naftno gospodarski subjekt te zadovoljavati sve one kriterije koje treba zadovoljavati investitor kod natjecanja. Budući je nacionalna naftna kompanija u većinskom vlasništvu RH nije jasno što se događa kada ta okolnost više nije na snazi pa je i tu činjenicu potrebno regulirati. Ne vidi se smisao sudjelovanja nacionalne kompanije u koncesiji tj. ugovoru o istraživanju i proizvodnji ugljikovodika uz plaćanje naknade. Potrebno je regulirati i gornji prag participacije Članak 18. st.2. predlažemo da glasi: U tom slučaju odabrani ponuditelj i nacionalna naftna kompanija postaju zajednica naftno rudarskih gospodarskih subjekata na koju se izdaje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Članak 18. st.4. predlažemo: U slučaju iz st. 1. i 2. ovoga članka i neovisno o postotku sudjelovanja nacionalne naftne kompanije u projektu, odabrani ponuditelj u cijelosti snosi sve istražne troškove proizašle u istražnom razdoblju, a mogući uvjeti i način povrata predmetnih istražnih troškova pobliže se uređuju ugovorom o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika . Članak 18. st.5. predlažemo: U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nacrt ugovora o zajedničkom ulaganju čini sastavni dio dokumentacije za javno nadmetanje. Djelomično prihvaćen Članak 18. st.4. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - prihvaćen Članak 18. st.5. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona, dok će se dio koji se odnosi na troškove u potpunosti brisati s obzirom da nije uobičajeno da se na takav način propisuje. - Djelomično prihvaćen
18 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   JAVNO NADMETANJE, Izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na područjima ranijeg javnog nadmetanja i na napuštenim područjima Članak 20. Članak 20. st.5. predlažemo jasno definirati kako se razmatraju samo ponude zaprimljene u pojedinom krugu, a ne i ponude iz sljedećeg kruga trajanja prijava (imajući u vidu preklapanje roka trajanja ponude i trajanja prijava). Jasno definirati kako se razmatraju samo ponude zaprimljene u pojedinom krugu, a ne i ponude iz sljedećeg kruga trajanja prijava (imajući u vidu preklapanje roka trajanja ponude i trajanja prijava). Članak 20. st. 6., obzirom na volatilnost tržišta, valjanost ponude je preduga. Predlažemo staviti 6. mjeseci uz mogućnost produženja važenja ponude za dodatnih 6 mjeseci. Članak 20. st. 10. predlažemo: Povjerenstvo nakon pregleda ponude može pozvati ponuditelja na prezentaciju minimalnog radnog programa i pregovore oko predloženog minimalnog radnog programa u razdoblju istraživanja Prihvaćen Članak 20. st.5. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - prihvaćen Članak 20. st. 6. - S obzirom da pregovori oko potpisivanja ugovora traju sukladno zakonu 6 mjeseci mišljenja smo da je rok razuman. - Odbijen Članak 20. st. 10. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Prihvaćen
19 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA, Sadržaj dozvoleza istraživanje i eksploataciju ugljikovodika Članak 23. Članak 23. st. 1. predlažemo tekst: Sklapanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a na temelju ranije izdane dozvole, investitor stječe pravo na istraživanje ugljikovodika i izravnu dodjelu koncesije, pod ispunjenjem propisanih uvjeta. Članak 23. st. 2. alineja 4. „HTRS96/TM“ Članak 23. st. 2. alineja 6. predlažemo: - prihvaćene uvjete ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Prihvaćen Članak 23. st. 1. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Prihvaćen Članak 23. st. 2. alineja 4. i alineja 6. - Iz sadržaja dozvole izbačeni su glavni uvjeti ugovora, dok što se tiče referentnog koordinatnog sustava RH isti je propisan drugim propisima. - Djelomično prihvaćen
20 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA, Rok izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika Članak 25. Čl.25.st.1. Bez obzira na predložene izmjene potrebno je razjasniti i regulirati okolnosti pod kojima se rok iz stavka 1 može produljiti. Vezano na članak 114. st. 1. i 2. isti predstavljaju primjer objektivnih okolnosti zbog kojih rokovi stoje odnosno kako razumijevamo dolazi do produljenja. Dakle kada neke radnje i odobrenja ne ovise o investitoru tj. investitor je sa svoje strane odgovorno i u roku izvršio svoje obveze i postupio kako se zahtjeva, a povodom istih radnje nadležnih tijela nisu poduzete u predviđenim rokovima tj. radi se o zakašnjenju uslijed čega investitor ne može nastaviti sa svojim aktivnostima, investitor bi trebao imati pravo na produljenje roka bez obzira u kojoj se fazi projekta nalazi, a što u konačnici znači i produljenje krajnjeg roka. Ovo stoga što bi investitor doista trebao imati pravo da konzumira svoja prava i izvršava svoje obveze efektivno unutar predviđenog trajanja dozvole/ugovora. Naravno uvijek razlog za takvo produljenje treba biti ovakav objektivni razlog koji je izvan kontrole investitora Članak 25. st. 7. predlažemo: Bez obzira na vremensko ograničenje iz st. 1. ovoga članka, u razdoblju eksploatacije , trajanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika može se produljiti na zahtjev investitora, a u svrhu racionalne eksploatacije ugljikovodika i zaštite ležišta. Djelomično prihvaćen Čl.25.st.1. - U konkretno navedenom slučaju se razdoblje istraživanja zamrzava stoga nisu potrebna nikakva produljenja. - Djelomično prihvaćen Članak 25. st. 7. - Prihvaćen
21 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA, Ukidanje dozvoleza istraživanje i eksploataciju ugljikovodikaČlanak 26. Članak 26. st. 1. predlažemo brisanje točke 1. st. 1., istekom roka dozvola prestaje, pa je nije potrebno ukidati Članak 26. st. 1. t.9. Nelikvidnost ili stečaj ne može biti razlog za terminaciju ugovora već eventualno razlog za isključenje investitora iz postupka nadmetanja PRI ČEMU do isključenja neće doći ako investitor dokaže da je sposoban izvršiti ugovor (ZJN). Prihvaćen Članak 26. st. 1. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.- Prihvaćen Članak 26. st. 1. t.9. - Navedeno je već ranije usuglašeno na radnim tijelima Vlade RH, a prilikom donošenja trenutno važećeg zakona iz 2013. godine. - Odbijen
22 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Obvezni sadržaj ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 29. Članak 29. st. 1. alineja 7. predlažemo: – utvrđivanje iznosa novčanih naknada i obveze plaćanja istih u skladu s uredbom iz članka 53. ovoga Zakona, Članak 29. st. 1. alineja 14. predlažemo: - oblik financijskog jamstva (npr. zadužnice, bankarske garancije i garancije matičnog društva ili korporativne garancije i drugo) za osiguranje izvršenja minimalnih radnih obveza u istražnim fazama. Čl.29.st.2. Vidjeti komentar uz čl. 18. te sukladno istom potrebno adekvatno tretirati tj. doraditi i ovu odredbu Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
23 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Obvezni sadržaj ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika Članak 30. Članak 30. st. 1. alineja 3. predlažemo: - imenovanje, funkcije te obveze operativne kompanije i mogućnost imenovanja novog operatora, ukoliko je primjenjivo Članak 30. st. 1. alineja 11. predlažemo: utvrđivanju vrijednosti naknade za pridobivene količine ugljikovodika, uvjeta i načina obračuna povrata troškova i podjele proizvodnje ugljikovodika Nije prihvaćen Članak 30. st. 1. alineja 3. - Nije prihvatljivo iz razloga što je to isključivo podnaslov ugovora koji se u ugovoru detaljno obrađuje. Članak 30. st. 1. alineja 11. - Sukladno naftnoj terminologiji ispravnije je koristiti terminologiju podjela dobiti (tzv. profit sharing) nego podjela proizvodnje (tzv. production sharing).
24 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Trajanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 31. Članak 31. predlažemo da naslov glasi: Stupanje na snagu ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 31. predlažemo novi tekst koji glasi: Ugovor može stupiti na snagu samo potpisom obje strane Ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika stupa na snagu danom njegova potpisa svih ugovornih strana Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
25 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Raskid ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 33. Članak 33. predlažemo brisanje st. 1. Prava i obveze stranaka nastale raskidom ugovora regulirane su Zakonom o obveznim odnosima pri čemu odgovornost snosi strana kriva za raskid ugovora. Članak 33. st.3. predlažemo: U slučaju raskida ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika investitor je ovlašten, osim u slučajevima koji su drugačije određeni u ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, slobodno raspolagati svojom imovinom. Članak 33. st.4. predlažemo: U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Republika Hrvatska ima pravo prvenstva u preuzimanju imovine investitora, a prijenos vlasništva provest će se sukladno odredbama ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika. Potrebno regulirati uvjete Članak 33. st.5. predlažemo: U slučaju raskida ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika do kojeg je došlo krivnjom investitora, investitor je dužan samostalno i o svom trošku sanirati područje izvođenja naftno rudarskih radova, a sve u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu prirode i okoliša, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu zdravlja ljudi i drugim primjenjivim posebnim propisima te međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Sukladno načelnom komentaru na ovaj članak smatramo da ovaj stavak nije dovoljno jasan i nije primjenjiv uvijek u slučaju raskida i nije primjenjiv na jednak način. U tom smislu je i dat niži prijedlog ali bez prejudiciranja u odnosu na generalni komentar. Nije prihvaćen Članak 33. - Navedeno je već ranije usuglašeno na radnim tijelima Vlade RH, a prilikom donošenja trenutno važećeg zakona iz 2013. godine. - Odbijen Članak 33. st.3. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Prihvaćen Članak 33. st.4. - Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. - Prihvaćen Članak 33. st.5. - Obveze sanacije postoje neovisno o razlogu raskida ugovora. - Odbijen
26 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Raskid ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 33. Bez obzira na date prijedloge izmjena mišljenja smo da je cijeli članak potrebno detaljnije razraditi i regulirati kako bi bilo potpunoma jasno što je razlogom raskida i ovisno o tome koji je status imovine i uvjeti raspolaganja odnosno preuzimanja iste odnosno koje su obveze s osnova sanacije Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
27 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Prijenos prava i obveza iz ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 35. Članak 35. st.5. predlažemo: Vlada će investitoru uskratiti prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka kada postoje opravdani razlozi za uskraćivanje davanja prethodne suglasnosti, a naročito neispunjavanje uvjeta iz članka 17 . ovoga Zakona ili kriterija za odabir ponuditelja u skladu sa člankom 19 . ovoga Zakona u mjeri u kojoj su isti primjenjivi. Članak 35. st.6. predlažemo: Ministarstvo će o zahtjevu investitora za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka dati prijedlog Vladi RH u roku od 30 dana od zaprimanja takvog zahtjeva. Članak 35. st.7., nejasan kontekst navedene odredbe u smislu ovog članka, predlažemo pojasniti ili brisati Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
28 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK A   OPĆENITE ODREDBE, Istražno razdoblje Članak 36. Članak 36. st.1. predlažemo: Istražno razdoblje ugljikovodika započinje stupanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu, traje sedam godina te se dijeli na istražne faze kako slijedi: Članak 36. st.1. alineja 1. predlažemo: prva istražna faza traje pet godina i počinje od datuma stupanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu, Članak 36. st.6. predlažemo: Investitor je, u roku od 60 dana od završetka minimalnih radnih obveza u svakoj istražnoj fazi, dužan obavijestiti Ministarstvo i Agenciju o ispunjenju minimalnih radnih obveza u pogledu odgovarajuće istražne faze. Članak 36. st.7. predlažemo: U roku od 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 6. ovoga članka , Agencija, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, dostavlja investitoru pisano izvješće u kojem utvrđuje da je investitor ispunio minimalne radne obveze predmetne istražne faze. Članak 36. st.8. predlažemo Ako investitor ne zadovolji zahtjeve minimalne radne obveze u odnosu na primjenjivu istražnu fazu, investitor je dužan Vladi platiti iznos jednak neutrošenom iznosu minimalne financijske obveze u odnosu na aktivnost koja nije izvršena. Po izvršenju urednog plaćanja smatrat će se da je investitor ispunio prethodno propuštenu minimalnu radnu obvezu. Također potrebno je regulirati i okolnost u kojoj bi Investitor uspješno ispunio radni program tj. minimalne radne obveze ali za iznos koji je manji od minimalne financijske obveze, a u kojem slučaju Investitor nije dužan nadoplatiti razliku do punog iznosa minimalne financijske obveze odnosno smatrat će se da je Investitor tada ispunio svoje radne obveze Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se predložena izmjena u pogledu trajanja istražnog razdoblja jer u potpunosti mijenja koncept istraživanja koji je usklađen u trenutno važećem zakonodavnom okviru, ali je uvedena mogućnost produljenja istražnog razdoblja za dvije godine kada je riječ o neistraženim područjima, a što bi trebalo osigurati dovoljno vremena sukladno vašem prijedlogu. Također, će se dijelom i nomotehničke korekcije teksta uvažiti.
29 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B   OCJENA I KOMERCIJALNO OTKRIĆE, Ocjenski radovi Članak 38. Članak 38. st.1. predlažemo Ako investitor smatra da pojava ugljikovodika zaslužuje ocjenu, investitor je dužan izraditi i Agenciji na odobrenje dostaviti radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom, a kojem je svrha utvrditi je li otkriće ugljikovodika komercijalno otkriće, kao i utvrditi granice ležišta. Članak 38. st.4. predlažemo Količine ugljikovodika pridobivene iz otkrića se mogu koristiti za operativno funkcioniranje postrojenja isključivo u istom istražnom području, a iste investitor ne može prodavati ako na njih ne plati naknadu u skladu s člankom 53. ovoga Zakona. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
30 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B   OCJENA I KOMERCIJALNO OTKRIĆE, Ocjenski radovi Članak 38. Članak 38. st.1. predlažemo Ako investitor smatra da pojava ugljikovodika zaslužuje ocjenu, investitor je dužan izraditi i Agenciji na odobrenje dostaviti radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom, a kojem je svrha utvrditi je li otkriće ugljikovodika komercijalno otkriće, kao i utvrditi granice ležišta. Članak 38. st.4. predlažemo Količine ugljikovodika pridobivene iz otkrića se mogu koristiti za operativno funkcioniranje postrojenja isključivo u istom istražnom području, a iste investitor ne može prodavati ako na njih ne plati naknadu u skladu s člankom 53. ovoga Zakona. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
31 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK B   OCJENA I KOMERCIJALNO OTKRIĆE, Obveza sudjelovanja nacionalne naftne kompanije Članak 40. Članak 40. st.2. predlažemo Vlada može predložiti osnivanje operativne kompanije odgovorne za eksploataciju, podložno dogovoru sa investitorom, koju osnivaju investitor i nacionalna naftna kompanija sukladno udjelu svake strane u ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
32 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi Članak 41. Članak 41. st.1. predlažemo Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi, na temelju zahtjeva investitora s priloženim elaboratom o rezervama izrađenim sukladnom ovom Zakonu i pravilima struke utvrđuje i ovjerava količine i kakvoću rezervi i o tome donosi rješenje u roku od 60 dana. Nije prihvaćen Rok od 60 dana nije moguće ispuniti budući da povjerenstvo za utvrđivanje rezervi ima propisani rok u kojem se mora sastati, napraviti uvid u elaborat o rezervama te donijeti zaključke. Također, u slučaju nejasnoća ili izmjena potrebno je od strane investitora zatražiti izmjene. Iz svega navedenog, razvidno je kako je rok nemoguće odrediti jednostrano.
33 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Utvrđivanje rezervi i elaborat o rezervama Članak 42. Članak 42. st.2. predlažemo Investitor je dužan svakih pet godina od dana dobivanja rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi eksploatacijskog polja Ministarstvu dostavljati podatke i elaborat o rezervama, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije te neto sadašnju vrijednost prikazanih klasa i kategorija rezervi s jasno naznačenim ekonomskim pokazateljima korištenim pri izračunu, a Ministarstvo će za potrebe donošenja rješenja o potvrđivanju i kakvoći rezervi imenovati povjerenstvo uz odgovarajuću primjenu članka 41. ovoga Zakona. Ministarstvo može, ako dođe do bitnih razlika u uvjetima i dinamici eksploatacije, zatražiti pismenu izradu izvanrednog elaborata o rezervama. Članak 42. st.6. predlažemo: Rezerve se razvrstavaju u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama i o bilanci tih rezervi, u skladu sa Pravilnikom iz Članka 44. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
34 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Evidencija rezervi Članak 43. Članak 43. predlažemo: Investitor je dužan voditi evidenciju o rezervama i svake godine do 15. ožujka, Ministarstvu i Agenciji, dostaviti podatke o rezervama po svakom eksploatacijskom polju sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 44. ovoga Zakona. Podaci o rezervama trebaju sadržavati podjelu prema mineralnim sirovinama: nafta, plin otopljen u nafti, plin iz plinske kape, ugljikovodični plin, kondenzat i ugljikov dioksid. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
35 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Evidencija rezervi Članak 43. Članak 44. predlažemo novi tekst: Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju elaborat o rezervama, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, sadržaj zahtjeva za potvrđivanje količine i kakvoće rezervi, odnosno za potvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi u klase i kategorije, odnosno način i uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, postupak utvrđivanja i ovjere rezervi, odnosno postupak utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, obrasce za dostavu podataka određenih člankom 43. ovoga Zakona, rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi, te sadržaj rješenja o potvrđivanju rezervi, odnosno o potvrđivanju podatka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, sva bitna i nebitna odstupanja od dokumentacije o rezervama ugljikovodika, rad tijela za utvrđivanje tržišne cijene sirove nafte koja utječe na prava i obveze iz ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, propisuju se Pravilnikom o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina i Pravilnikom o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina koji donosi Ministarstvo. Nije prihvaćen Pravilnik iz članka 44. donijet će se u roku od šest mjeseci od donošenja predmetnog zakona te pun naziv pravilnika nije potrebno specificirati u zakonu.
36 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Evidencija rezervi Članak 43. Članak 43. predlažemo: Investitor je dužan voditi evidenciju o rezervama i svake godine do 15. ožujka, Ministarstvu i Agenciji, dostaviti podatke o rezervama po svakom eksploatacijskom polju sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 44. ovoga Zakona. Podaci o rezervama trebaju sadržavati podjelu prema mineralnim sirovinama: nafta, plin otopljen u nafti, plin iz plinske kape, ugljikovodični plin, kondenzat i ugljikov dioksid. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
37 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK C   UTVRĐIVANJE REZERVI, Pravilnik o rezervama Članak 44. Članak 44. predlažemo novi tekst: Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju elaborat o rezervama, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, sadržaj zahtjeva za potvrđivanje količine i kakvoće rezervi, odnosno za potvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi u klase i kategorije, odnosno način i uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, postupak utvrđivanja i ovjere rezervi, odnosno postupak utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, obrasce za dostavu podataka određenih člankom 43. ovoga Zakona, rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi, te sadržaj rješenja o potvrđivanju rezervi, odnosno o potvrđivanju podatka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, sva bitna i nebitna odstupanja od dokumentacije o rezervama ugljikovodika, rad tijela za utvrđivanje tržišne cijene sirove nafte koja utječe na prava i obveze iz ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, propisuju se Pravilnikom o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina i Pravilnikom o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina koji donosi Ministarstvo. Nije prihvaćen Pravilnik iz članka 44. donijet će se u roku od šest mjeseci od donošenja predmetnog zakona te pun naziv pravilnika nije potrebno specificirati u zakonu.
38 Dragutin Domitrović ODJELJAK D   EKSPLOATACIJSKO POLJE, Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja Članak 46. Osim arealnih granica eksploatacijskog polja navedenih u 4. točki ovog članka, rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja mora sadržati i popis ležišta koja su uključena u to eksploatacijsko polje. Time će se unijeti dubinska komponenta koja je, uostalom, već spomenuta u 12. točki 6. članka gdje se u definici eksploatacijskog polja kaže da je taj dio prostora "i dubinski ograničen sukladno utvrđenim granicama ležišta ugljikovodika, geotermalnih voda itd."; takvo je 'etažiranje' poznato u drugim jurisdikcijama i olakšava paralelnu prisutnost više investitora zainteresiranih za različita ležišta prisutna u istom (ili djelomično preklopljenom) arealu. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
39 INA Industrija nafte d.d. ODJELJAK D   EKSPLOATACIJSKO POLJE, Eksploatacijsko polje Članak 47. Članak 47. st.1 .predlažemo novi tekst: Prijedlog Obavijest o pokretanju postupka odmah se dostavlja središnjim državnim tijelima nadležnom za upravljanje državnom imovinom. Članak 47. st.2 . predlažemo novi tekst: Nakon što prestanu prava investitora, to eksploatacijsko polje ostaje kao eksploatacijsko polje, ovlaštenik kojeg je RH, sve dok se ne iscrpe rezerve i Ministarstvo može raspisati novo javno nadmetanje za dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za eksploataciju tog eksploatacijska polja, ako su za to ispunjeni i drugi uvjeti iz ovoga Zakona. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
40 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE III.   EKSPLOATACIJA UGLJIKOVODIKA, Dodjela koncesije za eksploataciju ugljikovodika Članak 49. Članak 49. st.3 . predlažemo novi tekst: Vlada će odbiti dodjelu koncesije za eksploataciju ugljikovodika ako je investitor u povredi ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ako je utvrđeno postojanje koje od zapreka iz članka 17. ovoga Zakona. Nije prihvaćen Nije prihvatljivo već se isključivo odnosi na saznanja po službenoj dužnosti jer u suprotnom sve se ponovo mora dokazivati potvrdama sukladno članku 17.
41 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   NAFTNO RUDARSKI RADOVI U ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Korištenje infrastrukture Članak 50. Članak 50. st.1 . predlažemo novi tekst: Investitor je, u okviru izvođenja naftno rudarskih radova, obvezan izgraditi lokalni cjevovod kao priključak eksploatacijskog polja s magistralnim cjevovodom, kada je to predviđeno provjerenim projektom razrade i eksploatacije i svim njegovim dopunama, koji će biti u njegovu vlasništvu sukladno uvjetima ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
42 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   NAFTNO RUDARSKI RADOVI U ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Napuštanje eksploatacijskog polja ugljikovodikaČlanak 52. Članak 52. st.1 . predlažemo tekst: Osim uz odobrenje Vlade, smatra se da je eksploatacijsko polje napušteno i u jednom od sljedećih slučajeva : Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
43 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE V.   NAKNADA, Plaćanje naknade Članak 53. Članak 53. st.4. predlažemo: Investitor je dužan Ministarstvu i Agenciji, dostaviti izvješće o obračunatim i uplaćenim iznosima naknade uključujući specifikaciju vrednovanja ugljikovodika . Članak 53. st.5. predlažemo brisati st. 5. obzirom da se navedeno ionako regulira ugovorom, a ne zakonom Nije prihvaćen Izvješće nije dokaz, a za navedeno je potrebno dostaviti dokaz. Nadalje, da bi se nešto reguliralo ugovorom isto mora imati zakonsku podlogu.
44 Vladislav Brkić POGLAVLJE V.   NAKNADA, Plaćanje naknade Članak 53. Članak 53 (5)-troškovna nafta i plin. Nejasno. Djelomično prihvaćen Navedeno se odnosi na „cost oil“ i „cost gas“, a što je standardna terminologija prilikom fiskalnog modela podjele proizvodnje te će detaljnije biti obrađeno u uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju, a čije se donošenje regulira prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona.
45 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE V.   NAKNADA, Mjerenje pridobivenih količina ugljikovodika Članak 54. Članak 54. st.3. predlažemo brisati st. 3. jer je definirano ugovorom. Članak 54. st. predlažemo brisati st. 5. jer je kontrola predviđena st. 1. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da se mjerenje ugljikovodika provodi se i u ugovorima o koncesiji te se odredba odnosi na sve ugovore.
46 Dragutin Domitrović POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Članak 57. Čl. 57. st. 6. predlažem da se na kraj stavka doda "(ako takva dokumentacija postoji)". Zašto bismo zakonski obeshrabrivali investitore sklone većem riziku? Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
47 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Pripremne radnje za javno nadmetanje Članak 58. Članak 58. st.2. t.6. predlažemo brisati t. 6. st. 2. Nije prihvaćen U dokumentaciji za javno nadmetanje propisuje se minimalna količina i vrsta radova.
48 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje javnog nadmetanja Članak 59. Članak 59. st.2 . predlažemo: Ministarstvo je dužno najmanje 30 dana prije raspisivanja javnog nadmetanja obavijestiti o namjeri provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda središnje državno tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, odnosno središnje državno tijelo nadležno za pomorstvo, kada se radi o pomorskom dobru. Nije prihvaćen Navedeno je moguće jedino ukoliko je RH vlasnik zemljišnih čestica.
49 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Dozvola za istraživanje geotermalnih voda Članak 64. Članak 64. st.1. t.7. predlažemo tekst: uvjete i ograničenja koje investitor mora uvažavati prilikom izvođenja naftno rudarskih radova, a koji su prikupljeni u skladu s člankom 59. stavak 3. i 4. ovoga Zakona Članak 64. st.3. predlažemo tekst: Investitor je dužan prije početka izvođenja naftno rudarskih radova u istražnom prostoru dokazati pravo korištenja nekretnina na kojima su planirani rudarski radovi i isti dokaz dostaviti Ministarstvu Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
50 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Dozvola za istraživanje geotermalnih voda Članak 64. Članak 64. st.1. t.7. predlažemo tekst: uvjete i ograničenja koje investitor mora uvažavati prilikom izvođenja naftno rudarskih radova, a koji su prikupljeni u skladu s člankom 59. stavak 3. i 4. ovoga Zakona Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
51 Dragutin Domitrović POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Ukidanje dozvoleza istraživanje geotermalnih voda Članak 66. Zašto se spominje mogućnost ukidanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda ako je moguće ugrožavanje istraživanja ili eksploatacije ugljikovodika (st. 4. do 6.), a nema recipročne zaštite istraživanja ili eksploatacije geotermalnih voda od istraživanja ugljikovodika? Time se investitori u dvije komplementarne energetske grane stavljaju u neravnopravan položaj. Nije prihvaćen Zato što su ugljikovodici daleko vrjedniji resursi posebice s aspekta energetske sigurnosti i neovisnosti.
52 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA, Ukidanje dozvoleza istraživanje geotermalnih voda Članak 66. Članak 66. st.1. t.10. predlažemo tekst: ako se izvode istražni radovi bez dokazanog prava korištenja nekretnina na kojima se odvijaju rudarski radovi Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
53 Dragutin Domitrović POGLAVLJE II.   EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA, Provjera projekta razrade i eksploatacije Članak 69. Članak 69. st. 1. predlažem da se tekst "u roku od 30 dana" zamijeni tekstom "u roku od 6 mjeseci" kao što je to napisano u članku 48. koji se odnosi na ugljikovodike - naime, projektiranje rudarskih radova u sprezi s optimizacijom korištenja toplinske energije geotermalne vode ne može se realistično (i kvalitetno) napraviti za 30 dana. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
54 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II.   EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA, Provjera projekta razrade i eksploatacije Članak 69. Članak 69. st.1. predlažemo tekst: Investitor je dužan u roku od 30 dana od konačnosti rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja iz članka 68. podnijeti Ministarstvu na provjeru sukladno članku 138. Zakona projekt razrade i eksploatacije geotermalnih voda. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
55 Dragutin Domitrović POGLAVLJE II.   EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA, Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalnih voda Članak 73. Brojevi stavaka su pomiješani: 1, onda greškom 4, onda 2, 3, 4... 7. Stavak 2. (prema postojećoj pogrešnoj numeraciji) - trebalo bi pojasniti koji su uvjeti da bi zahtjev investitora za produljenje roka eksploatacije bio opravdan. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
56 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II.   EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA, Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalnih voda Članak 73. Članak 73. st.1. pod (4) predlažemo brisanje t. 7. jer je navedeno u t. 1. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
57 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II.   EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA, Primjena odredbi o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Članak 74. Članak 74. predlažemo naslovu dodati „i geotermalnih voda“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da se isto odnosi na primjenu odredbi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na geotermalne vode.
58 INA Industrija nafte d.d. GLAVA IV.   SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, Jedinstveni postupak izdavanja dozvole i dodjele koncesije Članak 75. Članak 75. st.3. predlažemo: Naftno rudarski radovi skladištenja prirodnog plina mogu se izvoditi isključivo temeljem koncesije za skladištenje prirodnog plina. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
59 Dragutin Domitrović REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, GLAVA V.   TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA Bilo bi šteta ne razmotriti mogućnost da proces trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida bude *nastavak* procesa utiskivanja CO2 u naftna ili plinska ležišta radi povećanja iscrpka tamo prisutnih ugljikovodika; nakon što dodatno crpljenje nafte i/ili plina dosegne granicu isplativosti, postrojenja za utiskivanje CO2 će ionako već biti instalirana na lokaciji... Nije prihvaćen Trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida regulirano je EU Direktivom 85/337/EEZ i kao takvo mora biti odvojeno od metoda kojima se povećava iscrpak ugljikovodika u već iscrpljenim ležištima.
60 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   DOZVOLA ZA TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA, Izmjene, revizija, ažuriranje i ukidanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida Članak 87. Članak 87. st.5. predlažemo: U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, eventualno nastale troškove Ministarstvo zaračunava prethodnom investitoru. U slučaju da prethodni investitor ne podmiri predmetne troškove, može se aktivirati financijsko jamstvo iz članka 96. ovoga Zakona. Članak 87. st.6. predlažemo: Ako je dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida ukinuta u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, investitor gubi sva prava koja je stekao prije ukidanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je članak preuzet iz EU Direktive 2009/31/EZ.
61 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II. TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA, Mjere u slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti Članak 93. Članak 93. st.5. predlažemo: Troškove nastale u vezi s mjerama koje se spominju u stavcima 3. i 4. ovoga članka Ministarstvo naplaćuje od investitora. U slučaju da prethodni investitor ne podmiri predmetne troškove, troškovi se mogu naplatiti putem povlačenja sredstava iz financijskoga jamstva u skladu sa člankom 96. ovoga Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je članak preuzet iz EU Direktive 2009/31/EZ.
62 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II. TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA, Obveze u pogledu zatvaranja i nakon zatvaranja Članak 94. Čl.94. st.5. predlažemo: Troškove nastale u vezi s mjerama iz stavka 4. ovoga članka Agencija naplaćuje od investitora. U slučaju da investitor ne podmiri predmetne troškove, troškovi se mogu naplatiti putem aktiviranja financijskog jamstva u skladu sa člankom 97. ovoga Zakona Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je članak preuzet iz EU Direktive 2009/31/EZ.
63 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II. TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA, Financijsko jamstvo Članak 96. Članak 96. st.2. predlažemo: Financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u formi i obliku prihvatljivim Ministarstvu na ime jamstva ispunjavanja svih obveza koje nastaju u okviru dozvole za istraživanje ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida koja se izdaje u skladu sa ovim Zakonom, uključujući zahtjeve u pogledu provedenih radova, zatvaranja, razdoblja nakon zatvaranja kao i za ostale potrebne radnje sanacije istražnog prostora ili eksploatacijskog polja određene ovim Zakonom. Članak 96. st.3. predlažemo: Jamstvo mora važiti do isteka roka izdanih dozvola za istraživanje ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, ali i nakon toga roka u slučajevima određenim ovim Zakonom. Rok važenja financijskog jamstva može biti i kraće od rokova definiranih u ovom članku uz izjavu investitora da će 15 dana prije isteka važenja postojećeg jamstva dostaviti novo financijsko jamstvo s novim rokom važenja. Članak 96. st.4. predlažemo: Visina i rok važenja financijskog jamstva iz stavka 1. ovoga članka periodički se prilagođava promjenama procijenjenog rizika propuštanja kao i procijenjenim troškovima svih obveza koje nastaju u okviru dozvole za istraživanje ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, a isto se utvrđuje izdanom dozvolom za istraživanje ili dozvolom za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je članak preuzet iz EU Direktive 2009/31/EZ.
64 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Opća načela i mjere zaštite prirode i okoliša, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine Članak 106. Članak 106. st.2. predlažemo: Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, investitor je nakon dovršetka naftno rudarskih radova dužan provesti sanaciju prostora na kojem su izvođeni naftno-rudarski radovi. Članak 106. st.3. alineja 6. predlažemo: po prestanku izvođenja naftno rudarskih radova poduzmu sve mjere kako bi se izbjegao rizik onečišćenja prirode i okoliša i područje postrojenja vratilo u stanje kojim se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
65 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Služba spašavanja i vatrogasna jedinica Članak 107. Članak 107. st.1. predlažemo: Investitor, ukoliko je primjereno, organizira službu spašavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuje ih potrebnom opremom u skladu s posebnim propisima. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
66 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Dojava opasnosti Članak 110. Članak 110. st.1. predlažemo: Svaki radnik zaposlen kod fizičkih osoba ili pravnih osoba koje izvode naftno rudarske radove dužan je u najkraćem roku izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju naftno rudarskih radova, te u slučaju izvanrednog događaja, koji može ugroziti sigurnost ljudi, imovine, prirode i okoliša. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da se smanjuje opseg potencijalno opasnih situacija.
67 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Odgovornost investitora Članak 112. Čl.112.st.3. Načelno je ovakva odredba u redu. Međutim ista dolazi pod znak pitanja u kontekstu sudjelovanja nacionalne nafte kompanije gdje se otvara čitav niz pitanja te je isto potrebno jasno regulirati Opet referiramo na komentare ranije date posebice načelni komentar na čl. 18. Nije prihvaćen Odgovornost je solidarna sukladno propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.
68 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Prava i obveze investitora prilikom izvođenja naftno rudarskih radova Članak 113. Članak 113. st.2. alineja 13. predlažemo: svake godine najkasnije do 15. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu i Agenciji godišnje izvješće za prethodnu godinu o ispunjavanju svojih obveza definiranih dozvolom ili ugovorom o eksploataciji Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
69 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Korištenje zemljišta i podzemlja Članak 114. Članak 114. st.1. predlažemo: U skladu s izdanom dozvolom i odredbama ugovora o eksploataciji, središnja državna tijela nadležna za upravljanje državnom imovinom u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva donosi odgovarajući akt kojim se investitor ovlašćuje na nesmetano korištenje zemljišta u okviru koordinata definiranih u dozvoli i ugovoru o eksploataciji i daje pisanu suglasnost vlasnika nekretnina, kojim se investitoru omogućuje ishođenje potrebnih dozvola. Čl.114.st.4. Vidjeti komentar na čl. 25. Ovakav princip bilo bi nužno primijeniti na cijelo trajanje Dozvole/Ugovora. Pored toga ovaj članak kao niti cijeli Zakon, ako nismo nešto propustili, ne regulira pitanje šutnje administracije Djelomično prihvaćen Predložena nadopuna u pogledu pisane suglasnosti će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona, a odbija se komentar na stavak 4. u kojem se ne može produžiti trajanje dozvole/ugovora, već samo istražno razdoblje, a šutnja administracije je regulirana propisima koji uređuju upravni postupak.
70 Dragutin Domitrović POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Vlasništvo nad imovinom potrebnom za izvođenje naftno rudarskih radova Članak 115. U slučaju da Republika Hrvatska preuzme vlasništvo nad imovinom, kome ostaje obveza sanacije? Također: trebalo bi definirati razuman rok (npr. 18 do 24 mjeseca) unutar kojega RH može potražiti novog investitora koji bi preuzeo daljnje istraživanje ili eksploataciju, prije nego se zaključi da daljnja potraga nije plodonosna i da treba pokrenuti sanaciju. Nije prihvaćen Obveza sanacije je obveza izvornog investitora te je isto regulirano člankom 185.
71 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Vlasništvo nad imovinom potrebnom za izvođenje naftno rudarskih radova Članak 115. S operativnog i drugih aspekata čini se da bi bilo oportunije da vlasništvo nad imovinom za vrijeme trajanja/provedbe projekta jest u rukama investitora. Čl.115.st.2. Članak 115. st. 2. u suprotnosti s čl. 33. Zakona. Samo u slučaju isteka ugovora, imovina postaje vlasništvo RH ako su troškovi takve imovine nadoknađeni. Ukoliko dođe do raskida ugovora ili isteka ugovora/ranijeg odobrenja (ako nije zamijenjeno ugovorom), imovina ostaje vlasništvo investitora a eventualno se RH ima pravo prvenstva u preuzimanju imovine uz nadoknadu vrijednosti. Predlažemo koristiti formulaciju ranijih zakona/pravilnika koji je prijašnjem investitoru davao pravo naknade svrsishodno uloženih radova te dodatno razjasniti način utvrđivanja vrijednosti tih radova, ukoliko imovinu preuzima novi Investitor. Djelomično prihvaćen Navedeno će se djelomično po pitanju prijenosa imovine ugraditi u konačni prijedlog zakona s obzirom da su sve bušotine koje su van eksploatacijskog polja vlasništvo RH.
72 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Operator Članak 116. Cijeli ovaj članak odaje određeni dojam miješanja pojmova i funkcija operatora i operativne kompanije te je u tom smislu potrebno da doradom odredbi u ovom članku i cijelom Zakonu ta okolnost bude rasvijetljena. Nije prihvaćen Operator je definiran sukladno Zakonu o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, dok se operativna kompanija stavlja kao mogućnost ulaska nacionalne kompanije u projekt po komercijalnom otkriću.
73 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Radni programi i budžeti Članak 118. Članak 118. st. 1. predlažemo novi tekst: Sukladno izdanim dozvolama ili sklopljenim ugovorima o istraživanju i podjeli eksploatacije investitori su dužni pripremiti i dostaviti Agenciji na mišljenje godišnje radne programe i budžete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je intencija članka da investitor koji ima sklopljen ili ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika ili ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz obvezu plaćanja naknade ili ugovor o koncesiji dužan pripremiti i dostaviti Agenciji na mišljene godišnji radi program i budžet.
74 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Vlasništvo nad dokumentima i podacima Članak 122. Članak 122. st. 1. predlažemo novi tekst: Svi geološki, geokemijski, geofizički, inženjerski i drugi podaci prikupljeni pri istraživanju ili eksploataciji uključujući i sve analize, interpretacije i studije izrađene temeljem pozitivnih propisa.(npr. Studija utjecaja na okoliš, Elaborat o rezervama, itd.) isključivo su vlasništvo Republike Hrvatske. Članak 122. st. 3. predlažemo novi tekst: Investitor je dužan predati sve podatke iz stavka 1 . ovoga članka, na pisani zahtjev Ministarstva ili Agencije, bez naknade. Ukoliko predaja dokumenata predstavlja dodatni trošak za investitora, ti troškovi će mu se nadoknaditi Članak 122. st. 4. predlažemo novi tekst: Investitor je dužan dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu i Agenciji u roku od 60 dana po završetku prikupljanja podataka, odnosno izradi analiza, interpretacija, studija i rezultata izvedenih na temelju prikupljenih podataka. Članak 122. st. 6. predlažemo novi tekst: Odredbe ovoga zakona odnose se i na sve dosada prikupljene podatke iz stavka 1. ovoga članka koji su u posjedu investitora, a za koje konkretne podatke Ministarstvo ili Agencija odredi potrebu dostave. Članak 122. st. 7. predlažemo novi tekst: Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona investitori su dužni sukladno odredbama ovoga članka, u roku od najviše 12 mjeseci dostaviti sve podatke i rezultate iz stavka 1. ovoga članka, a koji nisu dostavljeni. Djelomično prihvaćen Prihvaća se produženje roka u stavku 4. Djelomično se prihvaća komentar na stavak 6. na način da se obvezuje na dostavu specifikacije prikupljenih podataka, a dostava će se vršiti u odnosu na ono što Agencija/Ministarstvo izričito s popisa zatraži. Ostalo predloženo se ne prihvaća budući da je izmijenjena suština članka tj. vlasništvo nad podacima i analize, interpretacije i studije izrađene temeljem tih podataka vlasništvo su RH. Također, budući su predmetni podaci vlasništvo RH te nije opravdano stvaranje dodatnih troškova. Nadalje, svi podaci su vlasništvo RH te se ovim člankom regulira njihova učinkovita i brza dostava.
75 Dragutin Domitrović POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Podaci prikupljeni pri istraživanju ili eksploataciji Članak 123. Trebalo bi pokušati kvantificirati "razumni dio uzoraka" stijena i fluida koji se spominje u st. 1. t. 5. da se izbjegnu mogućnosti individualne interpretacije količine uzoraka potrebnih za buduća istraživanja (od kojih neka ne moraju nužno biti predvidljiva niti tehnološki moguća u trenutku uzorkovanja). Nije prihvaćen Navedeno nije predmet zakona.
76 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Podaci prikupljeni pri istraživanju ili eksploataciji Članak 123. Članak 123. st. 1. pod t.6. predlažemo novi tekst: Interpretacije, analize, elaborati i studije sastavljene na temelju podataka prikupljenih pri istraživanju ili eksploataciji Nije prihvaćen Izmjena se ne prihvaća budući da su obuhvaćeni svi formati u kojima se podaci mogu nalaziti te nema potrebe isključivati pojedine formate. Ukoliko nije primjenjivo, ta vrsta podatka neće biti dostavljena.
77 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Probna eksploatacija Članak 127. Članak 127. st. 2. predlažemo novi tekst: Ugljikovodici i geotermalne vode se mogu probno eksploatirati u razdoblju eksploatacije za potrebe laboratorijskih ispitivanja, hidrodinamičkih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta i uvjeta eksploatacije te tehnoloških proba, najviše u količinama i vremenu određenom u potvrđenom projektu izrade bušotine, za razradne/proizvodne bušotine u razdoblju eksploatacije, a što je u skladu sa provjerenim projektom razrade i eksploatacije/dopunskim projektom razrade eksploatacije. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
78 Vladislav Brkić POGLAVLJE I.   ZAJEDNIČKE ODREDBE, Probna eksploatacija Članak 127. Članak 127 (4) Probna eksploatacija - poziva se na krivi članak. Prihvaćen Navedeno je uvaženo i ispravljeno.
79 Vladislav Brkić POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Projekt razrade i eksploatacije Članak 134. Članak 134- Projekt razrade i eksploatacije- potrebno detaljnije definirati Djelomično prihvaćen Projekt razrade i eksploatacije će se detaljnije urediti pravilnikom o naftno rudarskim projektima, a čije je donošenje regulirano prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona.
80 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Dopunski projekt razrade i eksploatacije Članak 135. Članak 135. st. 2. predlažemo novi tekst: Bitna odstupanja iz stavka 1. ovoga članka propisana su pravilnikom iz članka 140. ovoga Zakona. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
81 Vladislav Brkić POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Dopunski projekt razrade i eksploatacije Članak 135. Članak 135 (2) – Dopunski projekt se poziva na Pravilnik o rezervama??? Nije prihvaćen Isti se ispravno poziva na pravilnik o rezervama s obzirom da će bitna odstupanja biti regulirana pravilnikom od rezervama.
82 Vladislav Brkić POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Pojednostavljeni projekt Članak 137. Članak 137 (1)- Pojednostavljeni projekt se poziva na krivi Pravilnik Nije prihvaćen Isti se ispravno poziva na pravilnik o rezervama s obzirom da će nebitna odstupanja biti regulirana pravilnikom od rezervama.
83 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Provjera naftno rudarskih projekata Članak 138. Članak 138. st. 3. predlažemo novi tekst: Članove Stručnog povjerenstva za provjeru naftno rudarskih projekata imenuje rješenjem Ministarstvo nadležno za naftno rudarstvo. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a stavak 4. postaje stavak 5. Nije prihvaćen Ne prihvaća se izmjena jer bi se ponavljalo već rečeno u prethodnom stavku.
84 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE III.   NAFTNO RUDARSKI PROJEKTI, Pravilnik o naftno rudarskim projektima Članak 140. Članak 140. predlažemo novi tekst: Sadržaj godišnjeg izvješća nadzornog inženjera o ispunjavanja obveza definiranih dozvolom i ugovorom o eksploataciji iz članka 113. ovog Zakona, sadržaj, elemente i način opremanja naftno rudarskih projekata iz članka 131. ovoga Zakona, bitna odstupanja iz članka 135. ovog Zakona i uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju naftno rudarske projekte, sadržaj zahtjeva za provjeru naftno rudarskih projekata, odnosno postupak provjere naftno rudarskih projekata, rad povjerenstva za provjeru naftno rudarskih projekata, te sadržaj i oblik izjave o obavljenoj provjeri naftno rudarskih projekta, propisuju se pravilnikom koji donosi Ministarstvo. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
85 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Sudionici u gradnji naftno rudarskih objekata i postrojenja Članak 141. Članak 141. kod revidenta, dodati: „- samo u slučaju građenja složenih naftno rudarskih objekata i postrojenja, a prema pisanom zahtjevu Ministarstva“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da je člankom 148. ovog Zakona navedena uloga revidenta prilikom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.
86 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Projektant Članak 144. Članak 144. st.5. predlažemo brisati st. 5. ovog članka Nije prihvaćen Ne prihvaćamo iz razloga što postoji neizravan utjecaj koji je povezan sa Statutom i Kodeksom pojedinih Komora ovlaštenih inženjere u kojima se izvođenje radova smatra lakšom povredom dužnosti i ugleda ili pak zabranjuje mogućnost izvođenja radova.
87 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Revident Članak 148. Članak 148. st.2. predlažemo novi tekst: Revident kontrolira glavni projekt građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja ili njegovih dijelova čija je kontrola obvezna sukladno propisima kojima se uređuje građenje i u skladu je s člankom 141. ovog Zakona. Nije prihvaćen Budući da je komentar vezan na ne prihvaćanje komentara iz članka 141. isti se ne prihvaća.
88 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Vrste projekata Članak 149. Članak 149. dodati: " - projekt izvedenog stanja". Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
89 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Sadržaj glavnog projekta građenja Članak 151. Članak 151. st.1. alineja 5. umjesto „- elektrotehnički projekt“, staviti „ - elektroenergetski projekt i - projekt vođenja procesa i instrumentacije“, i alineja 6., uz „geodetski projekt“ dodati „ ili dio geodetskog projekta, ako je to potrebno“ Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da postoje i drugi projekti vezani za elektro radove poput projekta katodne zaštite i sl. Elektrotehnički projekt zajednički je naziv za sve vrste projekata vezanih za elektro radove, radove na katodnoj zaštiti, instrumentaciji, procesnom upravljanju i sl.
90 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Izvedbeni projekt građenja Članak 152. Iza čl. 152. predlažemo uvesti novi članak 152.a., a vezano na legalizaciju iz čl.180.-185. Projekt izvedenog stanja Članak 152. a (1) Projektom izvedenog stanja detaljno se razrađuje stvarno izgrađeno stanje naftno rudarskih objekata i postrojenja, za koje nije potrebno ishoditi izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole. Projekt izvedenog stanja mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja. (2) Projekt izvedenog stanja se izrađuje za izgrađene naftno rudarske objekte i postrojenja koji nebitno odstupaju od glavnog projekta/izvedbenog projekta, kao i tehnička podloga za provođenje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih naftno rudarskih objekata i postrojenja. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
91 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Članak 156. Članak 156. st.2. iza alineje 2. dodati slijedeće nove alineje: – Pregledna karta sa ucrtanim granicama polja i ucrtanim položajem rudarskog objekta i postrojenja koje se gradi, – Zemljovid na kojem su razvidne zemljišne čestice - samo za dio na kojem se planira gradnja rudarskog objekta i postrojenja Članak 156. st.3. dodati novu t.6. koja glasi: „pisana suglasnost vlasnika nekretnine“. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
92 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Postupak izdavanja građevinske dozvole Članak 157. Članak 157. st.7. predlažemo novi tekst: Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo će ponovno postupiti u smislu stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, samo ako je utvrđeno da glavni projekt bitno odstupa od odredaba posebnih propisa. U slučaju nebitnih odstupanja ne provodi se ponovni postupak uvida u glavni projekt. Ako se tijelo ili osoba, određeni posebnim propisima, odazovu u ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja i tom prilikom utvrdi da je glavni projekt građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama posebnih propisa, o tome se očituju pisanim putem ili naknadno u roku od 8 dana od dana ponovnog uvida u glavni projekt građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja. Nije prihvaćen Odstupanja se u ovom slučaju moraju isto tretirati neovisno o važnosti.
93 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Utvrđivanje uvjeta za izdavanje građevinske dozvole Članak 159. Članak 159. st.1. alineja 1. predlažemo novi tekst: – da je glavni projekt građenja naftno rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i provjerenim naftno rudarskim projektom, Nije prihvaćen Ugovor je daleko širi i sveobuhvatniji od provjerenog naftno rudarskog projekta i time važniji izvor.
94 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Rok za dovršetak naftno rudarskih objekata i postrojenja Članak 164. Članak 164. st. 3. predlažemo novi tekst: Prijedlog: (3) Izmjenom ili dopunom građevinske dozvole može se utjecati na rok za dovršetak naftno rudarskih objekata i postrojenja. (4) Ministarstvo će, na zahtjev investitora, produžiti rok dovršetka naftno rudarskih objekata i postrojenja, u slučaju opravdanih razloga i u slučaju potrebe za ishođenje izmjene ili dopune građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga što će Pravilnikom o građenju biti određen rok za građenje naftno rudarskih objekata te će se navedeno razmatrati prilikom izrade pravilnika.
95 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Obveza prijave početka građenja Članak 165. Članak 165. st. 2. predlažemo novi tekst: U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti podatke o građevinskoj dozvoli. Nije prihvaćen Ne prihvaća se izmjena budući da prilikom prijave početka građenja svi sudionici u gradnji trebaju biti poznati te tako i navedeni u prijavi.
96 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Uporabna dozvola Članak 168. Članak 168. st. 4. predlažemo brisati st.4. Potpuno je nejasno jer Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o procijeni zahvata na okoliš, Uredba o okolišnoj dozvoli, nigdje ne uvjetuju traženo, kao ni Zakon o gradnji. Ministarstvo po službenoj dužnosti svakih pet godina razmatra okolišnu dozvolu u skladu sa Zakonom, te usklađuje uvjete za rad postrojenja s odlukom o zaključcima o NRT-u koja se objavljuje na službenim stranicama Europske unije, a koji se odnose na glavnu djelatnost postrojenja i za navedene promjene dozvole nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Navedeno je usklađeno s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.
97 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole Članak 169. Članak 169. st.2. iza 6. alineje dodati novu alineju koja glasi: - investitor može priložiti i suglasnosti na izvedene radove svih javno pravnih tijela koji su dali posebne uvjete u postupku ishođenja lokacijske dozvole i koji su dali svoje potvrde sukladno članku 157. stavak (1) Nije prihvaćen Zakonom se uređuju obvezni prilozi zahtjeva.
98 Dragutin Domitrović POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Tehnički pregled naftno rudarskih objekata i postrojenja Članak 170. Predlažem skraćenje rokova u st. 1. i st. 2. tako da umjesto "u roku od 30 dana" stoji "u roku od 15 dana". Nije prihvaćen Zbog opsežnosti dokumentacije za tehnički pregled nemoguće je skraćivati rokove.
99 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Probna eksploatacija za tehničko-tehnološka ispitivanja Članak 179. Članak 179. st.3. predlažemo novi tekst: Detaljnije objašnjenje probne eksploatacije, temeljni zahtjevi i razlozi probne eksploatacije, vrijeme trajanja probne eksploatacije i mjere osiguranja za vrijeme trajanja probne eksploatacije koja se obavlja radom naftno rudarskog objekta i postrojenje, kao i drugi potrebni parametri obrađuju se u Programu probne eksploatacije naftno rudarskog objekta i postrojenja, koji se dostavlja Ministarstvu uz zahtjev za odobrenje probne eksploatacije. Članak 179. st.7. predlažemo novi tekst: Vrijeme trajanja probne eksploatacije ne može biti duže od godine dana, a može se produžiti na zahtjev investitora. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
100 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih naftno rudarskih objekata i postrojenja Članak 182. Članak 182. st.2. alineja 2. predlažemo novi tekst: – projekt izvedenog stanja te drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je investitor mora imati na naftno rudarskim objektima i postrojenjima, Članak 182. st.2. alineja 3. predlažemo novi tekst: - pregledna karta sa ucrtanim granicama polja i ucrtanim položajem rudarskog objekta i postrojenja koje se gradi, - zemljovid na kojem su razvidne zemljišne čestice sa izgrađenim rudarskim objektima i postrojenjima, Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
101 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE IV.   GRAĐENJE NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno rudarske objekte i postrojenja Članak 184. Članak 184. st.1. predlažemo novi tekst: Zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno rudarske objekte i postrojenja podnosi se u roku od tri godine od dana stupanja ovoga Zakona na snagu. Rok podnošenja zahtjeva, može se produžiti, u slučaju da investitor iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti ishoditi dokumentaciju potrebnu za podnošenje urednog zahtjeva. Obrazloženje: Investitor ovisi o brzini nadležnih tijela koja izrađuju/izdaju dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahtjeva i ne može snositi odgovornost ukoliko ona ne postupaju ažurno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući se odredba veže uz Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br 86/12 i 143/13) te iz navedenog zakona proizlazi da mora postojati vremenski okvir u kojem se ozakonjenje nezakonito izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja mora izvršiti.
102 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE V.   SANACIJA, Članak 185. Članak 185. st.2. predlažemo novi tekst: Ako naftno rudarska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša utvrde da je provedena sanacija te da su provedene mjere osiguranja , mjere zaštite prirode i okoliša, kao i provedena sanacija dovoljne, izdat će investitoru o tome potvrdu i izvijestiti o tome Ministarstvo i Agenciju. Članak 185. st.10. predlažemo novi tekst: Ako investitor zatraži brisanje naftno rudarskih objekata smještenih unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora dužan je za prostore na kojima su smješteni naftno rudarski objekti unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka. Članak 185. st.12. predlažemo novi tekst: Nakon primitka potvrde iz stavka 11. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju naftno rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja ili istražnih prostora koji vodi Ministarstvo. Nije prihvaćen Članak 185. stavak 10 i 12 se prihvaćaju te će se izmjene ugraditi u konačni prijedlog zakona, dok se članak 185. stavak 2 ne prihvaća budući da se u stavku (1) istog članka navodi kako će se sanacija provesti sukladno posebnim propisima te je sukladno posebnim propisima određen nadzor potrebnih inspekcija.
103 INA Industrija nafte d.d. DIO ČETVRTI PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 191. Članak 191. st.1. t.7. predlažemo novi tekst: ako u roku ne uplati i ne dostavi izvješće o obračunatim i uplaćenim iznosima naknade sukladno ugovoru o eksploataciji Nije prihvaćen Navedeno je potrebno dokazati.
104 INA Industrija nafte d.d. DIO ČETVRTI PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 192. Članak 192. st.1. t.2. predlažemo brisanje t.2. jer se komercijalno otkriće potvrđuje rješenjem o rezervama na temelju izrađenog elaborata Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
105 Dragutin Domitrović REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE U ovom dijelu prijedloga zakona trebalo bi jednoznačno definirati i prijelazne odredbe koje se odnose na vlasništvo nad imovinom potrebnom za izvođenje naftno rudarskih radova. Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
106 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Stečena prava Članak 196. Članak 196. st.4. predlažemo novi tekst: Ministarstvo nadležno za naftno rudarstvo obavijestit će ovlaštenika eksploatacijskog polja o prestanku prava ovlaštenika. Članak 196. st.6. predlažemo novi tekst: Ovlaštenik istražnog prostora/eksploatacijskog polja dužan je u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu podatke o svim naftno rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora/eksploatacijskog polja i koji su u tehnološkoj svezi s istima radi provjere u registru istražnih prostora/eksploatacijskih polja koji vodi Ministarstvo. Nije prihvaćen Ministarstvo je definirano u pojmovniku te se odnosi na Ministarstvo nadležno za energetiku. Također, nije prihvatljivo produženje roka s obzirom da su svi podaci poznati.
107 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 197. Članak 197. predlažemo izmijeniti članak 197. na način da glasi: Stupanje na snagu ovoga Zakona nema utjecaja na stečena prava i obveze iz ranije izdanih odobrenja za istraživanje, izdanih odobrenja za eksploatacijska polja, izdanih koncesija za geotermalne vode i skladištenje prirodnog plina koja su stečena sukladno odredbama ranijih zakona. Na njih se primjenjuju odredbe ovog zakona u dijelu kojim se ne dira u stečena prava i obveze. Radi usklađenja s odredbama ovog zakona, bez utjecaja na stečena prava i obveze: - postojeći akti i ugovori o koncesiji kojima se po prijašnjim propisima steklo postojeće pravo na eksploataciju zamijenit će se, bez donošenja posebne odluke, ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz plaćanje naknade kojeg potpisuju Ministarstvo i investitor, - odluke o koncesiji sukladno kojima postoji obveza sklapanja ugovora o koncesiji za eksploataciju ugljikovodika dovršit će se sklapanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz plaćanje naknade kojeg potpisuju Ministarstvo i investitor Obrazloženje: Nije moguća retroaktivna primjena zakona na štetu investitora. Ujedno, pojam „investitor“ nije jasan u ovom kontekstu gdje se govori o „ovlaštenicima“. Na koje se tu obveze misli? Prava iz novog zakona, međutim, mogu biti priznata prijašnjim ovlaštenicima, osobito ako se njima ubrzava postupak (npr. rješavanje im.pr. odnosa) a što je ujedno i u javnom interesu. De facto, da bi se ispunili svi uvjeti za sklapanje ugovora, potrebno je provesti proceduru po starom zakonu, koji je tegobniji za ovlaštenike, da bi se potom sklapao novi ugovor Predlažemo investitoru dati mogućnost koristiti benefite iz novog zakona, npr. čl. 114., a što će znatno ubrzati proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Djelomično prihvaćen Dio koji se odnosi na stečena prava će se izmijeniti u konačnoj verziji zakona, dok se zamjena postojećeg ugovora neće regulirati s obzirom da je trenutno važeći ugovor o koncesiji adekvatno zamijenio odobrenja koja su izdavana prema ranijim zakonima.
108 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Donošenje podzakonskih propisa Članak 198. Predlažemo donijeti sve podzakonske akte istovremeno s stupanjem zakona na snagu a kako bi se izbjegle diskrepancije Nije prihvaćen Sukladno proceduri donošenja propisa, podzakonski akti se donose nakon što zakon koji iste predviđa stupi na snagu.
109 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Podzakonski propisi koji ostaju na snazi Članak 199. Članak 199. iza alineje 4. dodati: -– Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 150/13.) Članak 199. iza alineje 15. dodati: - Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ br. 26/85) Prihvaćen Predložena nadopuna će se uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.
110 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Dovršetak započetih postupaka Članak 200. Članak 200. st.1. Izmijeniti članak 200. stavak (1) na način da glasi: Postupci davanja odobrenja za istraživanje, davanja odobrenja za eksploatacijsko polje, dodjela koncesija za geotermalne vode i skladištenje prirodnog plina koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovog Zakona izravnim sklapanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz plaćanje naknade, pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke propisane za zaključivanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, te uvažavajući postojeća prava i obveze stečene po odredbama ranijeg zakona. Obrazloženje: Obzirom na kontradiktornost članaka kojima se reguliraju postojeća odobrenja i stečena prava te primjena pojedinih zakona, predlažemo generalnu odredbu koja će jasno propisati da se od dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju samo odredbe ovog Zakona, uključujući i na postupke koji su u tijeku. Pri tome, stečena prava i postojeće obveze koje investitori imaju po prijašnjim odobrenjima, ostaju neizmijenjene. Ukoliko ostaju neizmijenjene, nema govora o retroaktivnoj primjeni zakona, na štetu investitora, a koja bi bila nedopuštena. Smatramo kako se navedenim uređenjem ne krši načelo legitimnih i zabrana retroaktivnog djelovanja zakona. Naime, navedeno načelo i zabrana ne vrijedi apsolutno na način da bi isključivalo primjenu novog zakona, u svakom slučaju, već ovisi o procjeni utjecaja novog zakona na pravni položaj subjekta. U tom smislu ocjenjujemo kako pravni položaj subjekta nije gori od onog kojeg je imao po prijašnjim zakonima već eventualno bolji u određenim odredbama (npr. vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa). Odredbe kojima se prijašnjim ovlaštenicima nameću dodatne obveze (poput dostave dokumentacije i sl) već su sadržane u tekstu novog zakona ali ocjenjujemo kako su iste opravdane javnim interesom i ne povrjeđuju legitimna, temeljna, očekivanja stranaka koja proizlaze iz postojećih odobrenja a niti ne umanjuju njihova stečena prava Nije prihvaćen Započeti postupci moraju se završiti prema zakonodavnom okviru koji je bio na snazi u trenutku njihova započinjanja.
111 INA Industrija nafte d.d. DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 201. Iza čl.201. dodati novi članak 202. koji glasi: Članak 202. Vlada Republike Hrvatske će najkasnije od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona podnijeti Prijedlog zakona kojim će se urediti osnivanje komore inženjera rudarstva, geotehnike, geologije i naftnog rudarstva. Prihvaćen Navedeno će se ugraditi u konačni prijedlog zakona.