Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi Školske sheme

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRAVILNIK U Prilogu IV, Podatci o isporučenim proizvodima, potrebno je izmijeniti jedinicu za isporučene količine voća i povrća s grama na kilograme, tim više što se u Tablici 1 istog Priloga navodi: "isporučena količina (kg ili l). Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
2 Darija Marijanović Definicije, Članak 3. 2) ciljana skupina su za voće i povrće učenici osnovnih i srednjih, a za mlijeko učenici osnovnih škola na području Republike Hrvatske Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
3 Darija Marijanović Nadležnatijela, Članak 4. a) potvrđuje popis škola i broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji sudjeluju u Školskoj shemi – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) koja: a) odobrava podnositelje Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika kojim su uređene definicije korišten je izraz podnositelj Zahtjeva za potporu u jednini. Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka djeci u osnovnim i srednjim može biti pravna ili fizička osoba te se koristi izraz u jednini.
4 Darija Marijanović Prihvatljivi proizvodi, Članak 6. APPRRR/STP predlaže da se na Listu uvrsti jogurt Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede razmatra mogućnost uvrštavanja na listu prihvatljivih proizvoda i mliječnih proizvoda.
5 Darija Marijanović Prihvatljivi troškovi, Članak 7. stavak (3) APPRRR moli pojašnjenje od MP u vezi prihvatljivosti troška PDV na državnoj razini? Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
6 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje PRAVILNIK, Javni poziv Agencija za plaćanja će u uvjete javnog poziva uvrstiti kriterije zelene javne nabave u nabavi hrane u skladu sa EU direktivama o javnoj nabavi iz 2014.i najboljom praksom provedbe zelene javne nabave, a osobito: kriterij minimalnog udjela ekološki proizvedenih proizvoda, kriterij proizvodnje bez neonikotinoida, kriterij vezan za smanjenje upotrebe ambalaže i način odlaganja ambalaže i kriterij vezan za smanjenje troškova transporta, odnosno udaljenosti od proizvođača do kranjeg korisnika. Nije prihvaćen Uvjeti za stavljanje na tržište voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda uređeni su sekundarnim zakonodavstvom Europske unije (uredbe Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije) koje uređuje uvijete odabira proizvoda u okviru programa za poboljšanje dostupnosti hrane na osnovi kriterija koji uključuju zdravstveni aspekt (nutritivna vrijednost proizvoda), aspekt zaštite okoliša (manji broj tretiranja sredstvima za zaštitu bilja, manji troškovi transporta).
7 Centar za mirovne studije PRAVILNIK, Javni poziv Agencija za plaćanja će u uvjete javnog poziva uvrstiti kriterije zelene javne nabave u nabavi hrane u skladu sa EU direktivama o javnoj nabavi iz 2014.i najboljom praksom provedbe zelene javne nabave, a osobito: kriterij minimalnog udjela ekološki proizvedenih proizvoda, kriterij proizvodnje bez neonikotinoida, kriterij vezan za smanjenje upotrebe ambalaže i način odlaganja ambalaže i kriterij vezan za smanjenje troškova transporta, odnosno udaljenosti od proizvođača do kranjeg korisnika. Nije prihvaćen Uredbe Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije među ostalim uvjetima za odabir proizvoda uključuju raznolikost, raspoloživost proizvoda odnosno sezonske oscilacije u proizvodnji dajući prednost, koliko je to moguće, proizvodima podrijetlom iz Europske unije te osobito domaćoj proizvodnji, lokalnom tržištu i kratkim lancima opskrbe hranom.
8 Darija Marijanović Javni poziv, Članak 9. c) procjenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
9 Centar za mirovne studije PRAVILNIK, Ugovor U st.3. dodati: obveze u vezi načina proizvodnje hrane i minimalni udio ekološki proizvedene hrane, zabranu uporabe neonikotionida u proizvodnji hrane, odredbe o odabiru proizvođača najbližeg kranjem korisniku u cilju smanjenja udjela transporta u cijeni i utjecaju na okoliš Nije prihvaćen Pri odabiru proizvoda koji će se isporučivati u okviru Školske sheme nadležna tijela su se rukovodila kriterijima koji uključuju: - zdravstveni aspekt - aspekt zaštite okoliša (manji broj tretiranja sredstvima za zaštitu bilja i regulatorima rasta) - kratki lanci opskrbe hranom (manji troškovi transporta) - raspoloživost proizvoda tijekom 35 tjedana školske godine - raznolikost proizvoda dajući prednost, lokalnoj nabavci i proizvodima podrijetlom iz Hrvatske. Nadalje, prema Tematskom izvješću Europskog revizorskog suda za 2016. godinu „Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane: prilika za EU da poboljša učinkovitost resursa u lancu opskrbe hranom“ Hrvatska je uz Italiju, Nizozemsku, Slovačku i Belgiju navedena kao članica Europske unije koja je u prateće obrazovne mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća u školskoj godini 2015./1016. i 2016./2017. uključila i edukaciju učenika o nepotrebnom bacanju hrane.
10 Darija Marijanović Ugovor, Članak 11. Stavak (7) Znači do 30.10. Primljeno na znanje Odredba već postoji u nacrtu Pravilnika.
11 Darija Marijanović Ugovor, Članak 11. da li će se navesti što se može mijenjati aneksom ugovora nakon donošenja konačne odluke? Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede će razmotriti ovu mogućnost.
12 Darija Marijanović Ugovor, Članak 11. Znači učestalost isporuke stoji u Ugovoru. Primljeno na znanje Odredba već postoji u nacrtu Pravilnika.
13 Darija Marijanović Učestalost isporuke, Članak 12. (5) Škola je dužna potpisati otpremnicu, uzeti jedan primjerak otpremnice te voditi posebne evidencije preuzetih količina voća i povrća i/ili mlijeka u okviru Školske sheme. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
14 Darija Marijanović Učestalost isporuke, Članak 12. (1) (1) Isporuka voća i povrća u okviru Školske sheme odvijat će se za školsko voće najmanje jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. -Isporuka mlijeka u okviru Školske sheme odvijat će se sukladno sklopljenom Ugovoru u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
15 Darija Marijanović Uvjeti za odobravanje potpore, Članak 16. (4) Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća vodit će evidenciju o isporuci voća i povrća/mlijeka na način da iznos prava na potporu po pojedinoj školi s kojom je dobavljač sklopio Ugovor bude raspoređen na sve tjedne školske godine -. Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku mlijeka vodit će evidenciju o isporuci mlijeka na način da iznos prava na potporu po pojedinoj školi s kojom je dobavljač sklopio Ugovor bude raspoređen sukladno sklopljenom Ugovoru Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
16 Darija Marijanović Uvjeti za odobravanje potpore, Članak 16. (2) Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća ili Zahtjeva za potporu za isporuku/mlijeka u skladu s obrascima iz Priloga IV (2 obrasca) ovoga Pravilnika vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o: Nije prihvaćen Obrazac iz Priloga IV Pravilnika jedinstven je bilo da se radi o voću i povrću i/ili mlijeku i mliječnim proizvodima.
17 Darija Marijanović Podnošenje Zahtjeva za potporu, Članak 18. Stavak 9 Obrasce zahtjeva treba razviti i dodati broj PRILOGa Nije prihvaćen Univerzalni obrasci (za voće i povrće i mlijeko i mliječne proizvode) napravljeni su i nalaze se u Prilogu IV i V nacrta Pravilnika.
18 Darija Marijanović Podnošenje Zahtjeva za potporu, Članak 18. Stavci: 2,3,4,5 i 8 se brišu u potpunosti (Agronet se ne koristi za podnošenje zahtjeva jer nije razvijena aplikativna podrška) Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
19 Darija Marijanović Podnošenje Zahtjeva za potporu, Članak 18. (1) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća/mlijeka podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanom dokumentacijom poštom na adresu Agencije za plaćanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Agencije. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
20 Pavle Straćinski PRILOG I, LISTA PRIHVATLJIVIH PROIZVODA Konzumacija mlijeka je neprihvatljiva i nezdrava. Veliki broj djece (kao i mladih) ne podnosi laktozu. Sama konzumacija mlijeka je direktno povezana sa arteosklerozom, kardiovaskularnim bolestima, povećanim rizikom za obolijevanjem od pojedinih vrsta raka (posebno prostate, rektuma i dojke)..Sjetimo se samo bolesti kravljeg ludila... Pa zar stvarno želimo to davati našoj djeci? Mlijeko je tekućina sa svim potrebnim hormonima koji su tu kako bi tele što brže naraslo a ne za ljudsku uporabu. Živimo u vremenu kada je sve više biljnih vrsta mlijeka dostupno; mlijeko od badema, lješnjaka, riže, zobi...Tako da bi kravlje mlijeko trebalo isključiti iz prehrane naše dijece i zamijeniti ga puno zdravijim alternativama. Nije prihvaćen Ciljevi Školske sheme određeni u Nacionalnoj strategiji o provedbi Školske sheme u razdoblju od 2017. do 2022. godine su: 1) povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli 2) podizanje razine znanja o nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te važnosti zdrave prehrane 3) edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane Ovi ciljevi određeni su na temelju istraživanja o prehrambenim navikama djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi, koji je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
21 Darija Marijanović PRILOG II, ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA ISPORUKU VOĆA I POVRĆA I/ILI MLIJEKA Obzirom da su dvije mjere svaka sa svojim specifičnostima (svaka ima svoje zasebne proračunske stavke sa koje se plaćaju i mlijeko i popratne aktivnosti) a jedan Pravilnik potrebno je da za mjeru Školsko mlijeko budu posebni obrasci koje je APPRRR izradila i dostavila MP Nije prihvaćen Univerzalni obrazac (za voće i povrće i mlijeko i mliječne proizvode) napravljen je i nalazi se u Prilogu II nacrta Pravilnika.
22 Darija Marijanović PRILOG III, ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE, PROMOCIJU ILI PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE Obzirom da su dvije mjere svaka sa svojim specifičnostima (svaka ima svoje zasebne proračunske stavke sa koje se plaćaju i mlijeko i popratne aktivnosti) a jedan Pravilnik potrebno je da za mjeru Školsko mlijeko budu posebni obrasci koje je APPRRR izradila i dostavila MP Nije prihvaćen Univerzalni obrazac (za voće i povrće i mlijeko i mliječne proizvode) napravljen je i nalazi se u Prilogu III nacrta Pravilnika.
23 Darija Marijanović PRILOG IV, ZAHTJEV ZA POTPORU ZA ISPORUKU VOĆA I POVRĆA I/ILI MLIJEKA Obzirom da su dvije mjere (svaka ima svoje zasebne proračunske stavke sa koje se plaćaju i mlijeko i popratne aktivnosti) a jedan Pravilnik potrebno je da za mjeru Školsko mlijeko budu posebni obrasci koje je APPRRR izradila i dostavila MP Nije prihvaćen Univerzalni obrazac (za voće i povrće i mlijeko i mliječne proizvode) napravljen je i nalazi se u Prilogu III nacrta Pravilnika.