Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020 sa Strateškim planom NIPP-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K POLAZIŠTA, Pravni okvir Kako bi se prikrio nerad uhljeba u DGU očito je namjerno izostavljanje propisa o NIPP-u stariji 6.5 godina od Zakona o NIPP-u: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07) od 26. siječnja 2007. koji u glavi V. NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA Članak od 84. do 94. Zajedno sa odredbom u čl. 167. Državna geodetska uprava dužna je u roku od: – godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za podatke državne izmjere i katastra nekretnina, – 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za sve ostale skupove i servise prostornih podataka subjekata NIPP-a iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona. Primljeno na znanje Navedeni članci Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) su Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) stavljeni van snage.
2 Grga K POLAZIŠTA, Pravni okvir Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07) od 26. siječnja 2007. V. NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA Članak 84. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka skup je mjera, norma, specifikacija i servisa koji imaju za cilj, u okviru uspostave e-vlade, omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka određenih ovim Zakonom. Članak 85. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (u daljnjemu tekstu: NIPP) obuhvaća uspostavu: – sustava metapodataka, – skupova prostornih podataka, – servisa prostornih podataka, – servisa i tehnologija umreženja te: – sporazume o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka, – mehanizme koordinacije i nadzora, – procese i procedure. Članak 86. NIPP se odnosi i primjenjuje na prostorne podatke u digitalnome obliku koji se odnose na teritorij Republike Hrvatske, teritorijalno more i njezina ekološko-zaštitna ili gospodarska područja, a koji su u nadležnosti: – tijela državne uprave, – tijela regionalne i lokalne samouprave, – javnih sustava u potpunome ili pretežitome vlasništvu Republike Hrvatske, – fizičkih ili pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima od strane nadležnih tijela i sustava iz ovoga članka, – fizičkih ili pravnih osoba koje se koriste podacima i servisima obuhvaćenim NIPP-om te pružaju usluge javnih servisa na temelju tih podataka (u daljnjemu tekstu: subjekti NIPP-a). Prostorni podaci obuhvaćeni NIPP-om svi su podaci državne izmjere i katastra nekretnina. Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka NIPP obuhvaća i sljedeće prostorno određene (u daljnjemu tekstu: georeferencirane) podatke: 1. hidrografske podatke, 2. podatke o prometnicama, 3. podatke o zaštićenim i štićenim područjima ili objektima, 4. prostorno-planske podatke, 5. podatke o zaštiti okoliša, 6. podatke iz georeferenciranih registara (»katastara«) koji se vode po posebnim propisima, 7. georeferencirane statističke podatke, 8. geološke, pedološke i druge specijalizirane georeferencirane podatke, 9. zemljišno-knjižne podatke. Subjekti NIPP-a dužni su sudjelovati u uspostavi i održavanju NIPP-a. Članak 87. Metapodaci su informacije koje opisuju skupove i servise prostornih podataka i omogućuju njihovo otkrivanje, pregled i uporabu. Metapodaci sadrže informacije o: 1. prostornim podatcima (opis sadržaja), 2. usklađenosti podataka s propisanim normama, 3. pravima uporabe skupova i servisa prostornih podataka, 4. kakvoći i valjanosti prostornih podataka, 5. tijelima, javnim sustavima, fizičkim ili pravnim osobama odgovornim za uspostavu, održavanje i distribuciju skupova i servisa prostornih podataka te upravljanje njima, 6. podacima kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja. Državna geodetska uprava dužna je uspostaviti i održavati javni servis metapodataka na internetu (putem geoportala) na način koji će subjektima NIPP-a omogućiti interaktivno održavanje informacija iz stavka 2. ovoga članka. Subjekti NIPP-a dužni su podatke o svojim skupovima i servisima prostornih podataka redovito održavati, a na zahtjev Državne geodetske uprave staviti na raspolaganje informacije o prostornim podatcima za koje su nadležni ili ovlašteni za njihovo vođenje. Članak 88. Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni NIPP-om uspostavljaju se tako da su međusobno usklađeni te sukladni usvojenim specifikacijama i protokolima za razmjenu prostornih podataka. Članak 89. Servisi prostornih podataka subjekata NIPP-a trebaju biti međusobno informatički umreženi i na jednostavan i široko dostupan način omogućiti: – pretragu skupova i servisa prostornih podataka, – vizualni servis koji pruža uvid u skupove i servise prostornih podataka, navigaciju, uvećavanje ili umanjivanje i preklapanje skupova prostornih podataka, prikazivanje informacija tumača znakova te sadržaj relevantnih metapodataka, – servise kopiranja javno dostupnih skupova prostornih podataka u cijelosti ili u dijelu, – servise pozivanja servisa prostornih podataka, – servise transformacija skupova prostornih podataka. Pretraga skupova i servisa prostornih podataka mora biti moguća po sljedećim kriterijima ili njihovim kombinacijama: – ključnim riječima, – klasifikaciji prostornih podataka i servisa, – kvaliteti i točnosti prostornih podataka, – razini usklađenosti s protokolima i specifikacijama iz članka 88. ovoga Zakona, – položaju u prostoru, – uvjetima za pristup skupovima i servisima prostornih podataka i njihovo korištenje, – subjektima NIPP-a odgovornim za uspostavu, održavanje i distribuciju skupova i servisa prostornih podataka te upravljanje njima. Članak 90. Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni NIPP-om predmet su razmjene između subjekata NIPP-a. Kriterije i norme razmjene podataka iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Vijeća NIPP-a. Kriteriji i norme iz stavka 2. ovoga članka omogućuju razmjenu, pristup i korištenje skupova i servisa prostornih podataka na učinkovit i neposredan način i uz pokriće troškova sukladno posebnomu propisu. Izdavanje, razmjena, pristup i korištenje skupova i servisa prostornih podataka korisnicima (trećim licima) koja podatke koriste za izradu svojih proizvoda, skupova ili servisa prostornih podataka (ponovna uporaba), provodi se po kriterijima i normama iz stavka 2. ovog članka uz vrednovanje ulaganja svakog subjekta NIPP-a u prikupljanju i vođenju skupova i servisa podataka. Razmjena, pristup i korištenje skupova i servisa prostornih podataka između subjekata NIPP-a može se ograničiti ukoliko bi isto bilo u suprotnosti s propisima iz područja pravosuđa, unutarnje sigurnosti ili obrane zemlje. Članak 91. Kriteriji i norme iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona temelje se na sljedećim pravilima za uspostavu skupova i servisa prostornih podataka: – primjeni geodetskoga referentnog sustava Republike Hrvatske, – usklađenomu sustavu identifikatora za prostorne podatke, – usklađenomu sustavu relacija između prostornih podataka, – jedinstvenomu nazivlju za osnovne skupine prostornih podataka, – usklađenomu načinu razmjene izmijenjenih ili osvježenih prostornih podataka, – usklađenosti informacija koje se odnose na istu lokaciju, odnosno na isti prostorni podatak u različitim mjerilima. Članak 92. Tijela NIPP-a su Vijeće, Odbor i radne skupine NIPP-a. Uspostavu NIPP-a i koordinaciju aktivnosti subjekata NIPP-a vodi Vijeće NIPP-a. Vijeće NIPP-a čini predsjednik i 15 (petnaest) članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. U Vijeće NIPP-a Vlada Republike Hrvatske imenuje po jednoga predstavnika: – ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša i prostornog uređenja (predsjednik), – tijela državne uprave nadležnog za poslove e-vlade, – ministarstva nadležnog za obranu, – ministarstva nadležnog za zemljišne knjige, – ministarstva nadležnog za promet i veze, – ministarstva nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, – ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, – ministarstva nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine, – ministarstva nadležnog za gospodarstvo, – tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina, – tijela državne uprave nadležnog za statističke poslove, – Hrvatskoga hidrografskog instituta, – Hrvatskoga geodetskog instituta, – zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike, – zajednice gospodarstva informatičke tehnologije, – Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Predsjednik i članovi Vijeća NIPP-a imenuju se na rok od četiri godine. Članak 93. Vijeće NIPP-a: 1. promiče uspostavu skupova i servisa prostornih podataka, 2. promiče uspostavu i nadzire rad sustava metapodataka prostornih podataka subjekata NIPP-a, 3. prati i usklađuje aktivnosti subjekata NIPP-a povezane s njegovom uspostavom, 4. predlaže Vladi Republike Hrvatske kriterije i norme za uspostavu skupova i servisa prostornih podataka subjekata NIPP-a, 5. skrbi se o tome da se skupovi i servisi prostornih podataka uspostavljaju usklađeno s donesenim normama i kriterijima, 6. donosi poslovnik o svojemu radu, 7. donosi godišnji plan rada, 8. prati i usmjerava rad Odbora NIPP-a, 9. podnosi godišnje izvješće o uspostavi NIPP-a Vladi Republike Hrvatske, 10. imenuje i razrješuje radne skupine za razradbu pojedinih zadataka i obveza iz svojega djelokruga. Državna geodetska uprava obavlja poslove tajništva Vijeća NIPP-a, koordinacije svih tijela NIPP-a i tehničke podrške. Članak 94. Stalno provedbeno tijelo uspostave NIPP-a je Odbor NIPP-a. Odbor NIPP-a imenuje Vijeće NIPP-a. Odbor NIPP-a čine: – tri predstavnika Vijeća NIPP-a, – dva predstavnika Državne geodetske uprave, – voditelji radnih skupina koje je imenovalo Vijeće NIPP-a. Odbor NIPP-a: 1. provodi politiku uspostave NIPP-a koje je odredilo Vijeće NIPP-a, 2. obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri Vijeće NIPP-a, 3. koordinira i prati rad radnih skupina, 4. koordinira provedbene aktivnosti subjekata NIPP-a povezane s njegovom uspostavom sukladno smjernicama Vijeća NIPP-a, 5. izvještava Vijeće NIPP-a o napretku na uspostavi NIPP-a, 6. izvještava subjekte NIPP-a i javnost o aktivnostima povezanim s uspostavom NIPP-a. Članak 167. Državna geodetska uprava dužna je u roku od: – godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za podatke državne izmjere i katastra nekretnina, – 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za sve ostale skupove i servise prostornih podataka subjekata NIPP-a iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim Prijedlogom strategije. Navedeni članci Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) su Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) stavljeni van snage.
3 Grga K Strategija NIPP-a 2020. Navodim sljedeće odredbe koje nisu izvršene po Zaknu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07) od 26. siječnja 2007. glava V. NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA Članak od 84. do 94. čl. 87. st. 3: "Državna geodetska uprava dužna je uspostaviti i održavati javni servis metapodataka na internetu (putem geoportala) na način koji će subjektima NIPP-a omogućiti interaktivno održavanje informacija iz stavka 2. ovoga članka." čl. 89. Servisi prostornih podataka subjekata NIPP-a trebaju biti međusobno informatički umreženi i na jednostavan i široko dostupan način omogućiti: – pretragu skupova i servisa prostornih podataka, – vizualni servis koji pruža uvid u skupove i servise prostornih podataka, navigaciju, uvećavanje ili umanjivanje i preklapanje skupova prostornih podataka, prikazivanje informacija tumača znakova te sadržaj relevantnih metapodataka, – servise kopiranja javno dostupnih skupova prostornih podataka u cijelosti ili u dijelu, – servise pozivanja servisa prostornih podataka, – servise transformacija skupova prostornih podataka. Pretraga skupova i servisa prostornih podataka mora biti moguća po sljedećim kriterijima ili njihovim kombinacijama: – ključnim riječima, – klasifikaciji prostornih podataka i servisa, – kvaliteti i točnosti prostornih podataka, – razini usklađenosti s protokolima i specifikacijama iz članka 88. ovoga Zakona, – položaju u prostoru, – uvjetima za pristup skupovima i servisima prostornih podataka i njihovo korištenje, – subjektima NIPP-a odgovornim za uspostavu, održavanje i distribuciju skupova i servisa prostornih podataka te upravljanje njima. Članak 167. Državna geodetska uprava dužna je u roku od: – godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za podatke državne izmjere i katastra nekretnina, – 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti servis meta-podataka iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona za sve ostale skupove i servise prostornih podataka subjekata NIPP-a iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim Prijedlogom strategije. Navedeni članci Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) su Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) stavljeni van snage.
4 Grga K Strategija NIPP-a 2020. Sramotno je da DGU i njegovi (ne)radnici već deset (10) godina nisu NIŠTA napravili za osnov funconiranja i razvoj države, a kako se u ovoj strategiji lijepo objašnjava svrha NIPP-a. Vidim da se ovom strategijom planira potpuna funkcionalnost NIPP-a do 2021. g. što je realno, ali obzirom da u ovih 10 godina DGU kao glavni nositelj ovog projekta nije napravio ništa očito se do 2021. g. i dalje neće napraviti NIŠTA. Sramota je kako je ova obveza od predpristupnih pregovora RH ostala mrtvo slovo zakona, a uložena su velika sredstva za nešto što već postoji odnosno već je tada postojalo, ali nikad nije stavljeno u funkciju zbog nesposobnosti uhljeba u DGU. Naime, ovaj projekt uz projekt ZIS iliti Uređena zemlja koji također nije funkcionalan je primjer "bacanja" ogromne količine novca poreznih obveznika bez ikakvog rezultata. Uređena zemlja koju vlada RH plaća već deset godina isto kao i projekt NIPP-a uz sredstva EU i MMF-a su PROPALI projekti odnosno investicije što zbog nesposobnosti uhljeba u DGU, a što zbog neizvršavanja obveza izođača (EN Tesla) kojeg nesposobnjakovići iz DGU ne znaju niti kontrolirati niti uputiti već im samo plaćaju neizvršene ugovore i potpisuju nove anekse za radove koji su trebali biti izvršeni unutar osnovnog ugovora. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim Prijedlogom strategije.
5 Grga K Strategija NIPP-a 2020. Koliko se jedan čovjek potrudio da bi ovim tekstom prikrio nerad svih onih koji 10 godina nisu NIŠTA napravili, a bili su dužni jer je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07) od 26. siječnja po čl. od 84. do 94. 2007. NIPP stupio na snagu 2007. g. i predvidio potpunu funkcionalnost po čl. 167. u siječnju 2010. g. Taj rok je bio realan obzirom da je DGU već imao gotove podatke za osnovu NIPP-a. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim Prijedlogom strategije.