Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anita Kuntić PRAVILNIK Predlažem izmjenu i nadopunu u Članku 8. stavak (4) Nadzor izvršene doznake koju je obavila osoba iz stavka 1. ovoga članka, a nije ovlašteni inženjer šumarstva, provodi i potvrđuje ovlašteni inženjer šumarstva kolaudacijskim zapisnikom svojim potpisom i pečatom kao i potpisom i pečatom u doznačnoj knjižici odnosno na propisanom ND obrascu. Ukoliko je doznaku stabala obavio ovlašteni inženjer šumarstva kvalitetu izvršenih radova isti potvrđuje svojim potpisom i pečatom u doznačnoj knjižici, odnosno na propisanom ND obrascu. Objašnjenje: Mišljenja sam da nije potrebno raditi kolaudacijski zapisnik i u jednom i u drugom slučaju odnosno da nije potrebno da ga radi ovlašteni inženjer koji je napravio doznaku. Članak 23. Predlažem nadopunu stavka (1) nakon „prema izvršenoj doznaci“…. dodati: „odnosno prema Zahtjevu za izdavanje popratnice koju šumoposjednik podnosi Savjetodavnoj službi“ Objašnjenje: može se raditi i o drvnoj masi s površini u privatnom vlasništvu kojima način uporabe u katastru nije šuma i šumsko zemljište i tada šumoposjednik podnosi samo Zahtjev za izdavanje popratnice (stavak (2), članak 22. ovog Pravilnika). Također smatram da je u članak 23., nakon stavka (1) potrebno dodati novi stavak: “ U šumama šumoposjednika popratnicu za ostale šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova na temelju Zahtjeva za izdavanje popratnice koju vlasnik/posjednik podnosi Savjetodavnoj službi“. Objašnjenje: nigdje u Pravilniku nije navedeno da popratnicu za ostale šumske proizvode izdaje licencirani izvođač Djelomično prihvaćen Ad čl.8.st.4. Djelomično prihvaćen. Predlagatelj uvažava prijedlog u dijelu koji se odnosi na predloženo normativno rješenje postupanja ovlaštenog inženjera šumarstva kada provodi sve faze rada doznake stabala. Ad čl.23. Prihvaćen.
2 Željko Zečić PRAVILNIK U članku 15, stavak 1 treba pisati: Drvni sortimenti ispod 25 cm srednjeg promjera obilježavaju se režijskim čekićem na jednom čelu, a iznad 25 cm na oba čela. Obrazloženje: Ukoliko bi se prema prijedlogu izmjena i dopuna uvažilo obilježavanje na oba čela samo visoko vrijednih šumskih drvnih sortimenata tada bi se otvorila mogućnost manipulacije sa dimenzijama pri izradi i otpremi, a nadzor i kontrola ne bi bila moguća. Prihvaćen Prihvaćen.
3 Slađana Begić PRAVILNIK U članku 9. riječ "doznaka" zamijeniti riječima "obiljažavanje i mjerenje". Ova "add" stabla su već "odabrana" pa od definicije pojma doznake preostaje jedino "obilježavanje i mjerenje". Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predlagatelj razumije smisao obrazloženja prijedloga no radi pravila normativnog uređenja zadržava postojeći izričaj.
4 Slađana Begić PRAVILNIK Članak 4. U članku 15. stavak 2 iza riječi "Prostorno drvo" dodaju se riječi "duljine 1 m na više i promjera 7 cm na više" .... na taj način se rješava dvojba o načinu obilježavanja višemetarskog drva za ogrijev/preradu koju dio javnosti smatra "prostornim drvom", a dio "oblovinom za ogrijev". Kako se stavkom 1. pojednostavljuje obilježavanje tehničkog drva (trupci) tada bi stavkom 2. trebalo jasno definirati način obilježavanja višemetarskog (oblog) drva za ogrijev. Prihvaćen Prihvaćen. Predlagatelj nastavno dodatnome razmatranju odustaje od novog normativnog uređenja obilježavanja tehničkog drva (trupaca), već zadržava do sada propisani način.
5 Ksenija Franulović PRAVILNIK Predlažem proširenje članka 3 i to: „ (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, preventivnih radova zaštite šuma od požara i sanacije šteta nastalih djelovanjem abiotskih čimbenika šumskih šteta sukladno posebnom propisu ... Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predlagatelj prihvaća prijedlog u dijelu koji se odnosi na poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, no u dijelu prijedloga kojim se predmetna iznimka traži i za provođenje preventivnih radova, predlagatelj je stava da provođenje preventivnih radova ne može predstavljati iznimku u smislu nenadanih okolnosti kako je to sadržano u prijedlogu predlagatelja već je obuhvaćeno redovitim aktivnostima za što je postojećim zakonodavnim okvirom stvorena potrebna pravna osnova.
6 DRAGUTIN VRAČEVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Prijedlog: U Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu („Narodne novine“ broj 17/15) u članku 4. stavak 3 se mijenja i glasi „ Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se obavlja čista sječa obilježavaju se samo granice površina i to otiskom čekića na panju i vidljivom oznakom u prsnoj visini rubnih stabala“. Obrazloženje: U situacijama kada se na nekoj površini sijeku sva stabla ( bez obzira dali se radi o konverziji ili nekom drugom obliku obnove) nema niti jednog razloga za udaranje doznačnog čekića na zates žilišta. To strašno poskupljuje troškove a nikakve svrhe nema. Nije prihvaćen Odbijen. Predlagatelj u svome prijedlogu iznimku veže uz pojednostavljenje procesa doznake kod sastojina čiju strukturu karakterizira veliki broj stabala malenog promjera po jedinici površine, što u prijedlogu vezanome uz "čistu sječu" nije prepoznato, a čime se dovodi u pitanje smisao same iznimke..
7 Slađana Begić PRAVILNIK, Članak 2. U članku 8. stavak 4 dodati: ",osim kada je doznaku izvršio ovlašteni inženjer". Ovo je vrlo korisna napomena u slučajevima doznake na velikom broju malih čestica u šumama šumoposjednika gdje ovakva kolaudacija komplicira i usporava izvođenje doznake u ionako kratkim rokovima (30 dana). Dapače, u svim slučajevima praktičnije bi bilo da se nadzor (kolaudacija) doznake ovjerava žigom i potpisom ovlaštenog inženjera direktno na doznačnim knjižicama (stručno pregledao). Prihvaćen Prihvaćen.
8 DRAGUTIN VRAČEVIĆ PRAVILNIK, Članak 2. U članku 8. stavku 4. dodaje se tekst: „Ista osoba može obaviti sve faze rada doznake stabala ukoliko je ovlašteni inženjer“. Obrazloženje: Budući da u situacijama kada ovlašteni inženjer napravi doznaku, bespredmetno je da mu drugi ovlašteni inženjer provodi nadzor i to potvrđuje kolaudacijskim zapisnikom. Prihvaćen Prihvaćen.
9 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Članak 4. Prijedlog promjene: 'obilježavaju se barem na jednom čelu' umjesto 'obilježavaju se u pravilu na jednom čelu' Razlog: Formulacija 'obilježavaju se u pravilu na jednom čelu' je govorna fraza, ali koja ne definira jasno obvezu označavanja; jer ne referira 'pravilo' na koje se poziva frazom 'u pravilu' niti obavezuje na označavanje pa ostavlja mjesta dvojbi je li označavanje na volju ili je pravilo. Prihvaćen Prihvaćen. Predlagatelj nakon dodatnog razmatranja odustaje od prijedloga novog obilježavanja.
10 DRAGUTIN VRAČEVIĆ PRAVILNIK, Članak 12. U članku 27. podstavku a) u zagradi riječ "pripremni" se briše, a u nastavku datum "01.travnja" zamjenjuje se datumom "15.travanj" Obrazloženje: Pripremni sijek se obavlja prije no što postoji pomladak na površini, te nema razloga da se isti mora obavljati za vrijeme mirovanja vegetacije (što je bilo i navedeno u pravilniku iz 2006. godine i njegovim izmjenama i dopunama). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predlagatelj prihvaća prijedlog u smislu produljenja vremenskog razdoblja, no u dijelu prijedloga koji se odnosi na vrstu sijeka (pripremni) mišljenja je da prisustvo pomlatka nije isključivi razlog provođenja sječe tijekom mirovanja vegetacije.