Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marica Beljo-Rečić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA čl. 27 pod c) izbaciti riječ "u pravilu" što bi glasilo: c) u jednodobnim i prebornim sastojinama gdje su predviđeni šumskouzgojni radovi njege, sječa se obavlja za vrijeme trajanja vegetacije čl. 28. stav 1 dopuniti rečenicu Pridobivanje drvnih sortimenata iz sječine obavlja se na način da se postigne maksimalna zaštita pomlatka te zaštita preostalih, stojećih stabala u sječini kao i očuvanje stabilnosti šumskog tla Slijedeća opaska odnosi se na općeniti dojam i sadržaj Pravilnika. U Pravilniku se spominje obaveza vođenja nekoliko očevidnika i od pojedinih pravnih osoba: očevidnici čekića, očevidnici evidencije doznačnih knjižica, te očevidnici preuzetih obrazaca popratnica za drvo i ostale šumske proizvode. Čini mi se da ne dostaje jasnije propisano tko i koliko često kontrolira vođenje očevidnika i točnost podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. S obzirom da se navedeni prijedlozi ne odnose na ovdje komunicirani Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama predlagatelj će iste razmotriti u okviru nadležnog podzakonskog akta.
2 Ksenija Franulović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA Predlažem proširenje članka i to: „ (6) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, preventivnih radova zaštite šuma od požara i sanacije šteta nastalih djelovanjem abiotskih čimbenika šumskih šteta sukladno posebnom propisu ... Obrazloženje-protupožarne mjere smanjuju opasnost nastanka požara, lakše gašenje, manje štete i neusporedivo manje troškove, štiti se sigurnost ljudi i imovine te osigurava potrajnost gospodarenja i održivost šumskih resursa u područjima ugroženim od požara. Pravodobna sanacija šteta nastalih abiotskim čimbenicima najčešće je osnovna mjera sprječavanja širenja štetnih organizama, naročito sekundarnih štetnika. Predlažem i promjenu priloga 3. ovog pravilnika (Cijenik) u dijelu gdje su iskazane cijene šumskog reprodukcijskog materijala. U važećem Cjeniku navedene su interne cijene rasadnika Hrvatskih šuma koje ne odgovaraju eksternim cijenama (cijene za vanjske kupce) svih rasadnika. Eksterne cijene za šumoposjednike su više su od navedenih što ima za posljedicu dovođenje šumoposjednika u nepovoljniji položaj u odnosu na najvećeg korisnika fonda OKFŠ-a, Hrvatskih šuma jer im se ne refundira cijelokupni iznos plaćene cijene sadnice. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predlagatelj prihvaća prijedlog u dijelu koji se odnosi na poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, no u dijelu prijedloga kojim se predmetna iznimka traži i za provođenje preventivnih radova, predlagatelj je stava da provođenje preventivnih radova ne može predstavljati iznimku u smislu nenadanih okolnosti kako je to sadržano u prijedlogu predlagatelja već je obuhvaćeno redovitim aktivnostima za što je postojećim zakonodavnim okvirom stvorena potrebna pravna osnova. Nadalje, prijedlog koji se odnosi na cjenik šumskog reprodukcijskog materijala predlagatelj je primio na znanje.