Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Predlaže se izmjena članka 171. kako slijedi: U članku 171. stavku 4. briše se: „a za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka imaju pravo na naknadu, čija visina ne može premašiti visinu sudske pristojbe“ Nije prihvaćen Poštovani, nastavno na prethodno očitovanje u odnosu na mogućnost izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka od strane Hrvatske pošte, ponovno napominjemo da za takve prijedloge ne postoji zakonska pretpostavka stoga ovaj prijedlog promjene nije moguć.
2 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Predlaže se izmjena članka 170. kako slijedi: U članku 170. stavku 3. dodaje se druga rečenica koja glasi: „Na zahtjev stranke zemljišnoknjižni izvadak iz stavka 1. ovoga članka može se izdati i posredstvom imenovanog davatelja univerzalne poštanske usluge, na način propisan pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.“ Stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Zemljišnoknjižni izvadak iz stavka 1. ovoga članka izdaje se elektroničkim putem temeljem zahtjeva ovlaštene osobe iz članka 171. ovoga Zakona ili imenovanog davatelja univerzalne poštanske usluge osiguranog naprednim elektroničkim potpisom, koji nakon ispisa dobivenih podataka, na papir stavlja pečat, potpis, broj predmeta iz svojeg upisnika te naznaku o naplaćenim troškovima. Takav zemljišnoknjižni izvadak smatra se izvornikom javne isprave. Korisnici usluga iz prethodnog stavka plaćaju sudsku pristojbu i trošak elektroničkog pristupa.“ Dodaje se novi stavak 5. koji glasi: (5) Ovlaštene osobe iz članka 171. ovoga Zakona ili imenovani davatelj univerzalne poštanske usluge, na čiji zahtjev se zemljišnoknjižni izvadak izdaje, imaju pravo na naknadu za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka čija visina ne može premašiti visinu sudske pristojbe. Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašim sugestijama u cilju modernizacije i racionalizacije sustava zemljišnih knjige te napominjemo da za takve prijedloge ne postoji zakonska pretpostavka. Zakon o zemljišnim knjigama propisuje tko i na koji način ima pravo pristupa zemljišnim knjigama, odnosno tko i pod kojim uvjetima je ovlašten izdavati zemljišnoknjižne izvatke. Također, potrebno je istaknuti da od studenoga 2015. mogućnost izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka, uz odvjetnike i javne bilježnike, imaju i fizičke osobe putem sustava eGrađani. Slijedom navedenoga, usluga je dostupna svim građanima uz ostale usluge koje su omogućene sustavom eGrađani.
3 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Opći komentar: Predlaže se omogućiti izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka putem mreže poštanskih ureda imenovanog davatelja univerzalne poštanske usluge. Navedenim bi se građanima pružio novi kanal za pristup javnim informacijama i uslugama državnih institucija, postupak izdavanja izvadaka bi postao korisnički usmjeren, a usluga dostupnija građanima, u skladu s europskim trendovima te Programom Vlade RH za mandat 2016. - 2020. čiji je cilj reforma i modernizacija rada javne uprave. Ujedno, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva pravosuđa 2016. - 2018., smanjila bi se radna opterećenost pravosudnih tijela kako bi ista mogla kvalitetnije i učinkovitije rješavati neriješene predmete te bi se ostvarili ciljevi racionalizacije sustava zemljišnih knjiga te povećanja brzine i kvalitete pružanja usluga. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašim sugestijama u cilju modernizacije i racionalizacije sustava zemljišnih knjige te napominjemo da za takve prijedloge ne postoji zakonska pretpostavka. Zakon o zemljišnim knjigama propisuje tko i na koji način ima pravo pristupa zemljišnim knjigama, odnosno tko i pod kojim uvjetima je ovlašten izdavati zemljišnoknjižne izvatke. Također, potrebno je istaknuti da od studenoga 2015. mogućnost izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka, uz odvjetnike i javne bilježnike, imaju i fizičke osobe putem sustava eGrađani. Slijedom navedenoga, usluga je dostupna svim građanima uz ostale usluge koje su omogućene sustavom eGrađani.
4 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 3. Prijedlog izmjene članka 74.: Čl. 74.: Zabilježba prvenstvenog reda gubi učinak istekom roka od 2 godine od dana donošenja rješenja o upisu. Obrazloženje: produljenjem roka trajanja, zabilježba prvenstvenog reda bi se vjerojatno više koristila. Nije prihvaćen Poštovani, u odnosu na Vaš prijedlog ističemo da se predložena izmjena se ne prihvaća. Smatra se da je rok od godine dana od dostave rješenja o upisu dovoljan za realizaciju poduzimanja namjeravanog pravnog posla. Ukoliko do realizacije ne dođe, tada predlagatelj može ponovo tražiti upis istoga prava, pa nema potrebe za produljenjem roka, niti ima potrebe da se unutar roka određuje najkraći rok. Ukoliko dođe do ostvarenja pravnog posla prije isteka roka, taj ima sačuvan prvenstveni red upravo unutar roka od godine dana.
5 Rankica Benc NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 3. Članak 74. mijenja se i glasi: Zabilježbe prvenstvenog reda gube učinak istekom roka od dvije godine od dana donošenja rješenja o o upisu, ako u prijedlogu nije naveden drugi rok koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od pet godina računajući od dana donošenja rješenja o upisu. U odluci kojom se udovoljava prijedlogu naznačit će se dan kojim završava rok. OBRAZLOŽENJE: Produljenjem roka trajanja učinka odnosno njegovom "fleksibilizacijom", zabilježba prvenstvenog reda bi se vjerovatno češće koristila, pogotovo kod pravnih poslova vezanih za izgradnju nekretnina. Nije prihvaćen Poštovana, u odnosu na Vaš prijedlog ističemo da se predložena izmjena se ne prihvaća. Smatra se da je rok od godine dana od dostave rješenja o upisu dovoljan za realizaciju poduzimanja namjeravanog pravnog posla. Ukoliko do realizacije ne dođe, tada predlagatelj može ponovo tražiti upis istoga prava, pa nema potrebe za produljenjem roka, niti ima potrebe da se unutar roka određuje najkraći rok. Ukoliko dođe do ostvarenja pravnog posla prije isteka roka, taj ima sačuvan prvenstveni red upravo unutar roka od godine dana. Ne prihvaća se obrazloženje da bi isto utjecalo na fleksibilizaciju tržišta nekretnina. Dapače, rok od 5 godina mogao bi imati posve suprotan učinak, te dati mogućnost da u tako dugom roku vlasnik nekretnine to pravo koristi kao svojevrsnu zaštitu od upisa koji su suprotni njegovom interesu.
6 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 18. Predlažemo izmjenu stavka 3. članka 186.a kako slijedi: "(3) Rok za ispravak ne može biti određen kraće od mjesec dana niti duže od 6 mjeseci, računajući od dana objave oglasa na e-Oglasnoj ploči i Narodnim novinama." Obrazloženje: pretpostavlja se da bi se produljenjeom roka postigla veća sigurnost i učinkovitija obaviještenost. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu i komentaru, ali smatramo da je propisan rok dostatan za podnošenje prijava i prigovora te kako se produljenjem roka ne bi postigla veća sigurnost i učinkovitija obaviještenost. Propisivanjem kraćeg roka od ranije propisanog (ranije šest mjeseci, sada tri mjeseca) vodilo se računa prvenstveno o tome da se radi o oglasu koji se objavljuje nakon izlaganja na javni uvid podataka katastarskog operata i sastavljanja uloška, kao i dostupnosti oglasa na e-Oglasnoj ploči te činjenici da su svi podaci u sustavu Zajedničkog informacijskog sustva zemljišnih knjiga i katastra dostupni putem interneta.
7 HP-Hrvatska pošta d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 18. Predlažemo da se u stavak 1. članka 186.a dodaju i Narodne novine kao mjesto objave otvaranja ispravnog postupka. U tom smislu predlaže se izmjena stavka 1. članka 186.a. kako slijedi: "(1) Kad se ispravni postupak otvori, zemljišnoknjižni sud će otvaranje tog postupka objaviti bez odgađanja po službenoj dužnosti na oglasnoj ploči nadležnog suda, nadležnog ureda za katastar, jedinice lokalne samouprave, kao i na e-Oglasnoj ploči, Narodnim novinama i na drugi odgovarajući način. Obrazloženje: mišljenja smo da isto treba navesti i u Narodnim novinama kao službenom glasilu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu i komentaru, ali načelo javnosti kod objave oglasa zadovoljeno je objavom na propisan način (e-Oglasna ploča, oglasna ploča nadležnog suda, nadležnog tijela za katastar, jedinice lokalne samouprave ili na drugi odgovarajući način) i suvišno je obvezivati sud da objavljuje oglas u Narodnim novinama (što sud, ukoliko smatra da je potrebno, može i dalje učiniti. Smatramo da se upravo uvođenjem ove novine da se oglas ne mora objavljivati u Narodnim novinama, ubrzava postupak i značajno smanjuju troškovi postupka, a načelo javnosti je zadovoljeno upravo korištenjem danas dostupnih načina informiranja.