Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA Centar za vozila Hrvatske d.d. predlaže dodati u Pravilnik novi članak 24. koji glasi: „Članak 24. (1) Osobe koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika provodile postupak ovjeravanja mjerila uz uvjerenje Zavoda, izdano temeljem odredbe članka 7. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovog rada („Narodne novine“, broj 35/01), nastavljaju obavljati poslove ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera. (2) Zavod će osobama iz stavka 1. ovog članka izdati službenu iskaznicu iz članka 21. ovog Pravilnika.“ OBRAZLOŽENJE Temeljem odredbe članka 7. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovog rada („Narodne novine“, broj 35/01), Zavod je propisao Program o osposobljavanju za provođenje postupka ovjeravanja mjerila, provodio ispit i izdavao uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova ispitivanja i ovjeravanja mjerila i etalona. Važenje izdanih uvjerenja nije bilo uvjetovano rokom ili provjerama stručnosti. Osobama koje su predmetni ispit za provođenje postupka ovjeravanja mjerila položile pred nadležnim tijelom (Zavodom) i temeljem propisa koji su u to vrijeme bili na snazi, i stekle uvjerenje je još uvijek važeće, potrebno je priznati položeni ispit i samo uvjerenje, i izdati im službenu iskaznicu. Nepriznavanje ispita dovelo bi osobe koje su već položile ispit u neravnopravni položaj. Također se nepotrebno povećavaju troškovi ovlaštenih tijela. Nije prihvaćen Zbog promjena u zakonodavstvu smatramo da je potrebno položiti ispit na način kako je propisano ovim Prijedlogom Pravilnika
2 Vage d.o.o. II. ISPIT, Članak 5. Ovo nije u skladu sa Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje. U navedenoj uredbi nema nikakvog uvjeta na stručnu spremu. Sramotno je da se Uredbom omogućava izvršavanje posla ovlaštenog mjeritelja i radnicima sa osnovnom školom, pa čak i bez nje. Prije izdavanja ovog pravilnika svakako bi bilo potrebno izmijeniti Uredbu na način da se uvjetuje minimalno srednja stručna sprema i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz ovjeravanje mjerila. Nije prihvaćen Obveza ovlaštenog tijela je dobivena akreditacija po normi HRN EN ISO/IEC 17020 izdana od nacionalnog akreditacijskog tijela. U postupku akreditacije gleda se stručna i tehnička osposobljenost mjeritelja ne ulazeći u njegovu stručnu spremu. S toga ukoliko tijelo dobije akreditaciju DZM mu izdaje ovlaštenje. U članku 6. Pravilnika se premošćuje navedeno te se propisuju uvjeti za ovlaštene mjeritelje ukoliko ne posjeduju srednju stručnu spremu. Izmjenom Uredbe navedeni komentar će se uzeti u obzir.
3 Vage d.o.o. II. ISPIT, Članak 6. da bi bilo u skladu sa člankom 5 potrebno je dodati_ - ili dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila.... Prihvaćen Članak 6. (1) Ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen podnosi prijavu za polaganje Ispita Zavodu na obrascu prijave za polaganje Ispita za ovlaštenog mjeritelja odnosno ovlaštenog servisera koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3). (2) Uz obrazac prijave za polaganje ispita prilažu se: - dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi - izjava odgovorne osobe u ovlaštenom tijelu kojom se potvrđuje da je kandidat zaposlen u ovlaštenom tijelu na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje u području za koje se polaže Ispit - dokaz da kandidat iz članka 5 stavka 2. ima 5 godina iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje za pojedinu vrstu mjerila za koju polaže Ispit. (3) O neispunjavanju uvjeta za polaganje Ispita Zavod će obavijestiti kandidata i ovlašteno tijelo pisanim putem.
4 Vage d.o.o. II. ISPIT, Članak 7. Na koji način će Zavod kontrolirati stavak 3 ovog članka? Primljeno na znanje Obzirom na činjenicu da tijelo prijavljuje kandidata ono mora voditi računa o odustanku/odgađanju polaganja ispita.
5 Vage d.o.o. II. ISPIT, Članak 15. Brisati razmak u stavku 2 "Ispi ta" Prihvaćen (2) Kandidat je položio opći dio Ispita ukoliko točno odgovori na najmanje 60% postavljenih pitanja.
6 Vage d.o.o. IV. USAVRŠAVANJE ZNANJA, Članak 20. S obzirom na predviđene izmjene u zakonodavstvu i u normama vezanim uz obavljanje posla mjeritelja, mislim da bi bilo dobro ograničiti trajanje važenja položenog ispita. Prema dosadašnjem tempu mijenjanja normi i zakonodavnog okvira, trajanje važenja ispita trebalo bi se ograničiti na 10 godina. Nije prihvaćen DZM je propisao obvezu barem jednogodišnjeg usavršavanja. Osim toga obveza je po normi 17020 usavršavanje znanja. Tijekom obveznog akreditacijskog godišnjeg pregleda ovlašteni mjeritelji se ispituju i stručno i tehnički. U dogovoru s HAA prijedlog je da se usavršavanje znanja koje će organizirati DZM prihvati od strane HAA kao ispunjavanje obveze iz norme.
7 Vage d.o.o. V. SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA/OVLAŠTENOG SERVISERA, Članak 23. (za koje kandidat poleže polaže ispit) - ispraviti poleže u polaže Prihvaćen Članak 23. Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se u postupku polaganja ispita za ovlaštenog servisera ovisno o stupnju složenosti poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (za koje kandidat polaže ispit).
8 Vage d.o.o. PRILOG 1., PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16 nije potrebno dodati jer se navedeni pravilnik ne odnosi na ovlaštene mjeritelje ovlaštenih tijela, već samo na mjeritelje DZM-a. Prihvaćen Prihvaća se te će biti uklonjen iz popisa iz Priloga.
9 Vage d.o.o. PRILOG 1., PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA ad 1) članak 16 odnosi se na zakonite mjerne jedinice o čemu bi svakako mjeritelji morali nešto znati. Također sam mišljenja da bi poznavanje dijela zakona koji se odnosi na inspekciju morao biti od interesu mjeritelja. ad 2) nema potrebe za poznavanjem cijele Uredbe, već samo općeg dijela (I, II, III, IV, V, VI i VII) i dodatka za koji se ovlašćuje. ad 7) ne vidim potrebu za poznavanjem ovog pravilnika sa gledišta mog ovlaštenja (neautomatske i automatske vage) - usklađeno područje- MID i NAWI. Dodati: PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16 Djelomično prihvaćen ad 1) članak 16 odnosi se na zakonite mjerne jedinice o čemu bi svakako mjeritelji morali nešto znati. - primeljno na zanje Također sam mišljenja da bi poznavanje dijela zakona koji se odnosi na inspekciju morao biti od interesu mjeritelja. - Ne prihvaća se. Smatramo da nije nužno jer ti poslovi nius u djelokrugu ovlaštenih mjeritelja. ad 2) nema potrebe za poznavanjem cijele Uredbe, već samo općeg dijela (I, II, III, IV, V, VI i VII) i dodatka za koji se ovlašćuje. - Primljeno na znanje. ad 7) ne vidim potrebu za poznavanjem ovog pravilnika sa gledišta mog ovlaštenja (neautomatske i automatske vage) - usklađeno područje- MID i NAWI. - Prima se na zanje - općeniti pravivlnik i za one koji to trebaju znati. Dodati: PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16 - Ne prihvaća se je je gore maknut.
10 Vage d.o.o. PROGRAM POSEBNOG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA, 10.MJERILA MASE Umjesto navedenih pravilnika pod c, d, e i f potrebno je napisati: PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 21/16). Ponovno napominjem da bi Uredbu trebalo izmijeniti jer npr. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16) koji je naveden pod pravilnicima koje će mjeritelji morati poznavati kako bi prošli ispit, nije u skladu sa Uredbom. Ujedno postavljam pitanje: Koji će biti točan odgovor na ispitu? Onaj dan prema uredbi ili prema navedenom pravilniku? Djelomično prihvaćen Umjesto navedenih pravilnika pod c, d, e i f potrebno je napisati: PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 21/16). - Prihvaća se i mijenja u Programu Ponovno napominjem da bi Uredbu trebalo izmijeniti jer npr. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16) koji je naveden pod pravilnicima koje će mjeritelji morati poznavati kako bi prošli ispit, nije u skladu sa Uredbom. - Prima se na znanje. Koji će biti točan odgovor na ispitu? Onaj dan prema uredbi ili prema navedenom pravilniku? - Dok to ne bude tako točan odgovor je onaj koji je u Pravilniku.