Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Naputka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. RAZINE JEDNOSTAVNE NABAVE, Članak 5. čl.5. Predlažemo izmijeniti predmetni članak na način da sada glasi: "Prva razina: Jednostavna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 50.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti do 100.000,00 kuna. Druga razina: Jednostavna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna do 250.000,00 kuna. treća razina: Jednostavna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna do 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti od 250.000,00 kuna do 500.000,00 kuna." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Predmetni članak izmijeniti će se na gore predloženi način.
2 Hrvatski Telekom d.d. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 50.000,00 KUNA TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 100.000,00 KUNA, Članak 6. Predlažemo da da se briše mogućnost traženje ponude telefonskim putem. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Mogućnost traženja ponude telefonskim putem predviđena je u prvom redu u svrhu istraživanja tržišta jer je za naručitelja to najbrži put za pribavljanje podataka potrebnih za definiranje karakteristika predmeta nabave, a isto tako pojedini gospodarski subjekti koji obavljaju poslove održavanja, popravaka ili izvode radove su u pravilu na terenu i nemoguće je doći žurno do njih osim telefonom.
3 Branimir Šimić PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 50.000,00 KUNA DO 100.000,00 KUNA TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 100.000,00 KUNA DO 250.000,00 KUNA, Članak 7. Članak 7. Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna do 250.000,00 kuna, Služba za nabavu UZOP-a provodi temeljem javne objave na internetskim stranicama UZOP-a. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 1. kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih zakona i drugih propisa, 2. kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, 3. izuzeća sukladno Zakonu o javnoj nabavi, U slučaju provedbe nabave koja zahtjeva žurnost, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. Ponude iz stavka 2. i 3. ovog članka se mogu tražiti: 1. elektroničkim putem, 2. putem telefaksa, 3. redovne pošte te 4. telefonski. Pismeni poziv za dostavu ponuda (ukoliko se isti upućuje) dostavlja se na način koji omogućava dokazivanje da je isti dostavljen gospodarskom subjektu (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda elektroničkom poštom i sl.). Pismeni poziv na dostavu ponuda mora se, osim slanja na adrese odgovarajućeg broja gospodarskih subjekata (ukoliko se isti upućuje), objaviti na internetskim stranicama UZOP-a. OBRAZLOŽENJE U interesu poštivanja načela iz članka 2. ovog akta potrebno je uspostaviti uvjete u kojima se apsolutno svi gospodarski subjekti koji obavljaju potrebnu djelatnost mogu uključiti u postupak javne nabave. Zato je nedopustivo da se zahtjev za ponudu šalje tako malom broju gospodarskih subjekata. Smatram da bi javna objava koja poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte doprinijela poštivanju tih načela što nam je, mišljenja sam, svima u interesu. Nadalje izmjene po pitanju izuzeća u mojem prijedlogu smatram daleko transparentnijim te sam mišljenja da takve izmjene još više ojačavaju načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti što je od neprocjenjive važnosti za javni interes. Iste izmjene predlažem iz za Članak 9. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Naime, nacrtom Naputka predviđene su 3 (tri) razine jednostavne nabave i propisana su pravila provedbe postupaka jednostavne nabave za svaku razinu. Zakonom o javnoj nabavi naručitelju je omogućeno da propiše pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave te smatramo da su uvjeti iz članka 7. i članka 9. nacrta Naputka vezani za načine traženja ponuda u skladu sa načelima javne nabave u smislu odredbe članka 15. Zakona o javnoj nabavi.
4 Branimir Šimić PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 50.000,00 KUNA DO 100.000,00 KUNA TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 100.000,00 KUNA DO 250.000,00 KUNA, Članak 7. Prvo, smatram nedopustivim da UZOP osobno poziva subjekte na dostavu ponuda, objave natječaja odnosno poziv na dostavu ponuda mora se objaviti za sve subjekte javno, na stranicama UZOP-a. Pozivanje samo 2 (dva) subjekta osigurava povlašteni položaj određenih gospodarskih subjekata kao i veliku mogućnost pogodovanja. Nadalje... U članku 7. st.3 točke 2., 4., i osobito toč. 6. dolazi do sukoba sa Člankom 2. temeljem potpuno neopravdanih iznimaka te se otvara mogućnost legalizirane zloporabe i izigravanja norme kao i samog ZJN. Prva stvar je ta da mogućnost pozivanja na dostavu ponude samo 1 (jednog) gospodarskog subjekta ne smije postojati osim, i to eventualno u slučajevima iz točke 1., točke 3. i točke 5. U točci 2. radi se o profesijama ponuda čijih je usluga iznimno bogata te apsolutno nema nikakvih razloga da se za iste omogućuje posebni tretman niti pod kojim uvjetima osim iz razloga obuhvaćenih u točci 3. Po pitanju točke 4. potrebno je istu podvesti pod poseban stavak te navesti uvjet pozivanja najmanje 3. (tri) gospodarska subjekta. Točku 6. treba u cijelosti ukinuti jer izigrava smisao ovog akta. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Što se tiče iznimke iz članka 7. stavka 3. točke 2. i članka 9. stavka 3. točke 2. nacrta Naputka ističemo da su odvjetničke i javnobilježničke usluge kao takve izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi, a pojedine usluge iz navedenih točaka moguće je nabaviti samo od određenog gospodarskog subjekta (npr. kod hotelskih usluga kada se događaj odvija u točno određenom hotelu tada se ponuda za smještaj može tražiti samo od konkretnog hotela u kojemu se odvija događaj). Nadalje, iznimka iz članka 7. stavka 3. točke 4. i članka 9. stavka 3. točke 4. nacrta Naputka je u Zakonu o javnoj nabavi propisana kao jedna od osnova za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje tako da je u potpunosti opravdano uvrštena u iznimku u kojoj je opravdano tražiti ponudu samo od jednog gospodarskog subjekta. Na kraju, iznimka iz članka 7. stavka 3. točke 6. i članka 9. stavka 3. točke 6. nacrta Naputka je predviđena u specifičnim slučajevima koji moraju biti obrazloženi, a u kojima je opravdano tražiti ponudu samo točno određenog gospodarskog subjekta (npr. u slučaju kada naručitelj kupuje robu koju ne proizvodi samo jedan subjekt, ali mu je iz opravdanih razloga potrebna roba od točno određenog subjekta). U konkretnom slučaju to bi bila npr. kupnja dodatnog namještaja za prostor koji je već opremljen namještajem određenog proizvođača namještaja. Ističemo da su sve opisane iznimke propisane za specifične situacije u kojima nije moguće primijeniti opća pravila jednostavnih nabava iz nacrta Naputka te intencija naručitelja ni u kom slučaju nije izigravanje smisla Naputka već propisivanje načina postupanja u slučajevima nastanka istih.
5 Hrvatski Telekom d.d. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 50.000,00 KUNA DO 100.000,00 KUNA TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 100.000,00 KUNA DO 250.000,00 KUNA, Članak 8. Svi pozivi za dostavu Ponuda trebali bi biti objavljeni na internat stranici naručitelja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Naime, nacrtom Naputka predviđene su 3 (tri) razine jednostavne nabave i propisana su pravila provedbe postupaka jednostavne nabave za svaku razinu. Zakonom o javnoj nabavi naručitelju je omogućeno da propiše pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave te smatramo da su propisana pravila postupanja iz nacrta Naputka u skladu sa zahtjevima iz Zakona o javnoj nabavi.
6 Hrvatski Telekom d.d. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE, Članak 13. čl.13. st.1. Predlažemo da se predmetni stavka izmjeni na način da Kriterij bude naznačen ili kao najniža cijena ili kao ENP sukladno odgovarajućim odredbama ZJN 2016. čl.13. st.2. Znači li ovaj stavak da bilo koji kriterij (a koji nije cijena) može imati relativni ponder od 100%? Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično uvažava te će članak 13. glasiti: „Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a relativni ponder cijene je 100%. Naručitelj može odrediti relativni ponder koji će se dodijeliti nekom drugom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o specifičnosti predmeta nabave i potrebama, s tim da relativni ponder cijene mora biti minimalno 50%.“