Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natalija Sonički NACRT ODLUKE Planovi i programi za tekuću školsku godinu donose se/predaju Ministarstvu početkom nastavne godine u rujnu. Prijem učenika također je dio tog plana i programa, a datume upisa saznajemo tek u lipnju. Kako se planira vremenik školskih praznika, tako bi se početkom godine trebao planirati i datum upisa. Školska godina traje do 31.kolovoza, u skladu s time treba biti isplanirana do 31. kolovoza. i uključivati i upisne rokove. Smatram da se upisni rokovi donose i više nego prekasno, što remeti rad u učeničkim domovima (izvođenje radova, planiranje gostiju koji su smješteni tu tijekom ljeta i sl.) Nije prihvaćen Točkom VII. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. propisano je da učenički domovi javno objavljuju natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u školskoj godini 2017./2018. i to istodobno kada se objavljuje i natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole, odnosno usklađeni su s upisnim rokovima propisanim točkama X. i XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Narodne novine, broj: 48/2017).
2 Natalija Sonički NACRT ODLUKE, IV. Prijedlog je da se odabir obavlja prema posljednja dva završena razreda. Što znači da učenik koji se upisuje u učenički dom u četvrtom razredu srednje škole na upis donese svjedodžbe drugog i trećeg razreda srednje škole, a ne petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole. Dio učenika za dom se odlučuje kasnije, u drugom, trećem, četvrtom razredu srednje škole i tada bi bilo prikladnije priložiti svjedodžbe prethodno završenih razreda, a ne osnovne škole. Nije prihvaćen Na temelju mjerila iz točke V. i VI. ove odluke učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave odnosno Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, iz stavka 1. ove točke, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela. Učenici 2., 3. i 4. razreda srednje škole za upis u učenički dom upućuju zamolbu odgajateljskom ili nastavničkom vijeću (ako je učenički dom u sastavu škole), a u privitku zamolbe dostavlja svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole i potvrdu o upisu u viši razred srednje škole.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT ODLUKE, V. - Predlažemo u točki V dodati novu (treću) alineju: „učenici s teškoćama u razvoju ako učenički dom može osigurati potrebne prilagodbe u standardu razumne prilagodbe te ako se na drugi način učenicima s teškoćama ne može osigurati odgovarajući smještaj tijekom obrazovanja za najprimjereniji obrazovni program. Obrazloženje: Prijedlog temeljimo na inkluzivnom obrazovanju te potrebi veće uključenosti učenika s teškoćama u opće srednjoškolsko obrazovanje. Smatramo da pravo izravnog smještaja u učenički dom doprinosi izjednačavanju mogućnosti i osiguravanju jednakosti, ako učenički dom, obzirom na pristupačnost i ostala potrebna obilježja (lokaciju i sl.), predstavlja najbolju opciju u odnosu na druge smještajne mogućnosti za učenike s teškoćama koji imaju sužene mogućnosti odabira srednjoškolskih obrazovnih programa. Nije prihvaćen Ministarstvo je detaljno razmotrilo zaprimljeni prijedlog. Učenički domovi su i do sada primali učenike s teškoćama u razvoju te su maksimalno senzibilizirani za inkluziju stoga smo mišljenja da nema potrebe za uvođenjem dodatne kategorije izravnoga upisa.
4 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT ODLUKE, VI. -Predlažemo u točki VI, alineja 7 dodati iza riječi bolesti: „odnosno težim ili teškim invaliditetom“ Obrazloženje: Smatramo da je potrebno osim bolesti, vrednovati i činjenicu postojanja težeg ili teškog invaliditeta jednog i/ili oba roditelja kao objektivno otežavajućih obiteljskih okolnosti. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća: živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti odnosno težim invaliditetom (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja odnosno odgovarajućim Rješenjem kojim je utvrđen postotak invaliditeta)
5 Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. Stavak 13. maknuti, odnosno točno odrediti koje institucije izdaju navedene potvrde, budući se često događa da "nadležne" institucije ne izdaju tražene potvrde te roditelji/skrbnici donose odluke suda od prije 10-15 godina i sl. Nije prihvaćen Zna se koje su nadležne institucije za izdavanje pojedinih dokumenata. Učenički dom može učenicima i roditeljima dati informacije koje su to nadležne institucije za izdavanje pojedinih rješenja, potvrda i sl., a koje se mogu uvažiti u svrhu ostvarivanja prava i dodatnih bodova pri upisu u učenički dom. Ukoliko postoje sumnje u vjerodostojnost isprave ili da se status učenika promijenio, informacije školska ustanova može zatražiti direktno od ustanove koja je izdala tu potvrdu, rješenje sl.
6 Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. U stavku 3., 4., 5. i 6. ovog članka potrebno je navesti tko izdaje potvrde o: socijalnom statusu, o mjesečnom prihodu koji ne prelazi 60% proračunske osnovice, statusu djeteta hrvatskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata sa 100% oštećenja i sl., kao što je u stavku 8. navedeno da potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje, u stavku 16. da diplomu izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatski školski sportski savez. Nije prihvaćen Zna se koje su nadležne institucije za izdavanje pojedinih dokumenata. Učenički dom može učenicima i roditeljima dati informacije koje su to nadležne institucije za izdavanje pojedinih rješenja, potvrda i sl., a koje se mogu uvažiti u svrhu ostvarivanja prava i dodatnih bodova pri upisu u učenički dom. Ukoliko postoje sumnje u vjerodostojnost isprave ili da se status učenika promijenio, informacije školska ustanova može zatražiti direktno od ustanove koja je izdala tu potvrdu, rješenje sl.
7 Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. Dio stavka 4. "djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga zakona" može se izbaciti budući da je prošlo 22 godine od završetka rata, a u srednje škole upisuju se uglavnom 14-godišnjaci. Nije prihvaćen Dio stavka iz točke IV. ove Odluke ne može se brisati jer je na temelju odredbe članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003. i 148/2013.) propisano pravo na prednost pri smještaju u učeničke domove.
8 Astrid Pavletić NACRT ODLUKE, VI. Poštovani, mislim da bi bilo bolje da se boduje prosjek ocjena zadnja četiri završena razreda. Dešavalo se da nam se prijavljuje učenik koji ponavlja 3 srednje a mi to ne znamo na upisu jer nam je dao svjedodžbe iz osnovne škole. Hvala Nije prihvaćen " Na temelju mjerila iz točke V. i VI. ove odluke učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave odnosno Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, iz stavka 1. ove točke, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela. "