Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
Natalija Sonički NACRT ODLUKE Planovi i programi za tekuću školsku godinu donose se/predaju Ministarstvu početkom nastavne godine u rujnu. Prijem učenika također je dio tog plana i programa, a datume upisa saznajemo tek u lipnju. Kako se planira vremenik školskih praznika, tako bi se početkom godine trebao planirati i datum upisa. Školska godina traje do 31.kolovoza, u skladu s time treba biti isplanirana do 31. kolovoza. i uključivati i upisne rokove. Smatram da se upisni rokovi donose i više nego prekasno, što remeti rad u učeničkim domovima (izvođenje radova, planiranje gostiju koji su smješteni tu tijekom ljeta i sl.) Odbijen Točkom VII. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. propisano je da učenički domovi javno objavljuju natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u školskoj godini 2017./2018. i to istodobno kada se objavljuje i natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole, odnosno usklađeni su s upisnim rokovima propisanim točkama X. i XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Narodne novine, broj: 48/2017).
Natalija Sonički NACRT ODLUKE, IV. Prijedlog je da se odabir obavlja prema posljednja dva završena razreda. Što znači da učenik koji se upisuje u učenički dom u četvrtom razredu srednje škole na upis donese svjedodžbe drugog i trećeg razreda srednje škole, a ne petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole. Dio učenika za dom se odlučuje kasnije, u drugom, trećem, četvrtom razredu srednje škole i tada bi bilo prikladnije priložiti svjedodžbe prethodno završenih razreda, a ne osnovne škole. Odbijen Na temelju mjerila iz točke V. i VI. ove odluke učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave odnosno Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, iz stavka 1. ove točke, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela. Učenici 2., 3. i 4. razreda srednje škole za upis u učenički dom upućuju zamolbu odgajateljskom ili nastavničkom vijeću (ako je učenički dom u sastavu škole), a u privitku zamolbe dostavlja svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole i potvrdu o upisu u viši razred srednje škole.
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT ODLUKE, V. - Predlažemo u točki V dodati novu (treću) alineju: „učenici s teškoćama u razvoju ako učenički dom može osigurati potrebne prilagodbe u standardu razumne prilagodbe te ako se na drugi način učenicima s teškoćama ne može osigurati odgovarajući smještaj tijekom obrazovanja za najprimjereniji obrazovni program. Obrazloženje: Prijedlog temeljimo na inkluzivnom obrazovanju te potrebi veće uključenosti učenika s teškoćama u opće srednjoškolsko obrazovanje. Smatramo da pravo izravnog smještaja u učenički dom doprinosi izjednačavanju mogućnosti i osiguravanju jednakosti, ako učenički dom, obzirom na pristupačnost i ostala potrebna obilježja (lokaciju i sl.), predstavlja najbolju opciju u odnosu na druge smještajne mogućnosti za učenike s teškoćama koji imaju sužene mogućnosti odabira srednjoškolskih obrazovnih programa. Odbijen Ministarstvo je detaljno razmotrilo zaprimljeni prijedlog. Učenički domovi su i do sada primali učenike s teškoćama u razvoju te su maksimalno senzibilizirani za inkluziju stoga smo mišljenja da nema potrebe za uvođenjem dodatne kategorije izravnoga upisa.
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT ODLUKE, VI. -Predlažemo u točki VI, alineja 7 dodati iza riječi bolesti: „odnosno težim ili teškim invaliditetom“ Obrazloženje: Smatramo da je potrebno osim bolesti, vrednovati i činjenicu postojanja težeg ili teškog invaliditeta jednog i/ili oba roditelja kao objektivno otežavajućih obiteljskih okolnosti. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća: živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti odnosno težim invaliditetom (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja odnosno odgovarajućim Rješenjem kojim je utvrđen postotak invaliditeta)
Astrid Pavletić NACRT ODLUKE, VI. Poštovani, mislim da bi bilo bolje da se boduje prosjek ocjena zadnja četiri završena razreda. Dešavalo se da nam se prijavljuje učenik koji ponavlja 3 srednje a mi to ne znamo na upisu jer nam je dao svjedodžbe iz osnovne škole. Hvala Odbijen " Na temelju mjerila iz točke V. i VI. ove odluke učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave odnosno Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, iz stavka 1. ove točke, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela. "
Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. Dio stavka 4. "djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga zakona" može se izbaciti budući da je prošlo 22 godine od završetka rata, a u srednje škole upisuju se uglavnom 14-godišnjaci. Odbijen Dio stavka iz točke IV. ove Odluke ne može se brisati jer je na temelju odredbe članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003. i 148/2013.) propisano pravo na prednost pri smještaju u učeničke domove.
Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. U stavku 3., 4., 5. i 6. ovog članka potrebno je navesti tko izdaje potvrde o: socijalnom statusu, o mjesečnom prihodu koji ne prelazi 60% proračunske osnovice, statusu djeteta hrvatskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata sa 100% oštećenja i sl., kao što je u stavku 8. navedeno da potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje, u stavku 16. da diplomu izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatski školski sportski savez. Odbijen Zna se koje su nadležne institucije za izdavanje pojedinih dokumenata. Učenički dom može učenicima i roditeljima dati informacije koje su to nadležne institucije za izdavanje pojedinih rješenja, potvrda i sl., a koje se mogu uvažiti u svrhu ostvarivanja prava i dodatnih bodova pri upisu u učenički dom. Ukoliko postoje sumnje u vjerodostojnost isprave ili da se status učenika promijenio, informacije školska ustanova može zatražiti direktno od ustanove koja je izdala tu potvrdu, rješenje sl.
Natalija Sonički NACRT ODLUKE, VI. Stavak 13. maknuti, odnosno točno odrediti koje institucije izdaju navedene potvrde, budući se često događa da "nadležne" institucije ne izdaju tražene potvrde te roditelji/skrbnici donose odluke suda od prije 10-15 godina i sl. Odbijen Zna se koje su nadležne institucije za izdavanje pojedinih dokumenata. Učenički dom može učenicima i roditeljima dati informacije koje su to nadležne institucije za izdavanje pojedinih rješenja, potvrda i sl., a koje se mogu uvažiti u svrhu ostvarivanja prava i dodatnih bodova pri upisu u učenički dom. Ukoliko postoje sumnje u vjerodostojnost isprave ili da se status učenika promijenio, informacije školska ustanova može zatražiti direktno od ustanove koja je izdala tu potvrdu, rješenje sl.