Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o mlijeku i mlječnim proizvodima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vindija d.d. Varaždin MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Prijedlog osvrta na predloženi Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima: Članak 2. Potrebno je definirati područje primjene pravilnika kao i odredbe kojima proizvodi moraju udovoljavati. Trenutnim prijedlogom nije definirana zaštita hrvatskog tržišta i hrvatske mljekarske industrije u slučaju uvoza proizvoda iz trećih zemalja i/ili stavljanja na tržište u drugoj zemlji članici EU. Članak 5. stavak 2. Za potrebe rada nadležnih inspekcijskih službi potrebno je stavak nadopuniti sa podacima o točkama ledišta koje se koriste u svakoj pojedinoj članici EU-a, državama koje pripadaju Europskom udruženju slobodne trgovine kao i trećim zemljama iz našeg okruženja jer u protivnom ovaj stavak nije primjenjiv. Smatramo da prije nadopune Pravilnik ne bi trebao stupiti na snagu jer će se u protivnom hrvatska mljekarska industrija dovesti u podređeni položaj u odnosu na mljekarsku industriju drugih članica EU-a ili trećih zemalja iz našeg okruženja. Primljeno na znanje Poštovani, Vaše primjedbe će se po pitanju članka 2. dodatno razmotriti radi jasnijeg izričaja. Dodatno će se razmotriti i dana primjedba na članak 5. stavak 2. obzirom na primjenjivost ove odredbe.
2 Goran Nidogon MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, u ime društva DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, dostavljam naše komentare i prijedloge izmjena za predmetni Pravilnik; 1) u članku 2. prijedloga Pravilnika; a. predlažemo afirmativno i nedvojbeno definirati polje primjene Pravilnika, odnosno na koje proizvode se Pravilnik primjenjuje, a ne na koje se ne primjenjuje, b. prilikom definiranja polja primjene uvažiti načelo reciprociteta u odnosu na druge države članice. 2) u članku 3. prijedloga Pravilnika st. 2. podstavak 1. predlaže se korigirati definiciju rekonstituiranog mlijeka na način da stoji; Rekonstituirano mlijeko je konzumno mlijeko dobiveno od mlijeka u prahu ili ugušćenog (kondenziranog) mlijeka u postupku miješanja s vodom, u količini koja je potrebna da se ponovo uspostavi postotak vode u odnosu na suhu tvar koji odgovara prirodnom sadržaju mlijeka; 3) u članku 5. st. 2. Pravilnika predlaže se riječi „koje dolazi iz drugih država“ zamijeniti riječima „koje je proizvedeno u nekoj od trećih država“. Lijepi pozdrav Goran Nidogon, direktor Kvalitete DUKAT d.d. Primljeno na znanje Poštovani, Dodatno će se razmotriti dane primjedbe na članak 2. radi jasnijeg izričaja. Ne prihvaća se dana primjedba na članak 3. stavak 2. podstavak 1. iz razloga što je konzumno mlijeko definirano u Prilogu VII. Dio IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a rekonstituirano mlijeko spada u Prilog VII. Dio III spomenute uredbe. Dodatno će se razmotriti i izričaj u članku 5. stavku 2. nacrta Pravilnika u skladu sa Prilogom VII. Dijelom IV. točka III. podtočka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
3 Tomislav Pavošević MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIK O MLIJEKU I MLIJEČNIM PROIZVODIMA U Članku 5. dodati Stavak 3.: (3) Prilikom stavljanja na tržište konzumnog ili svježeg mlijeka čije je podrijetlo od poljoprivrednika od kojih se vrši otkup mlijeka na području Republike Hrvatske, prirodnim postupkom odležavanja na sobnoj temperaturi, bez dodavanja drugih tvari, mora se u roku od tri do pet dana dobiti kiselo mlijeko odnosno svježi sir prirodnog okusa. Obrazloženje: Kontrola kvalitete svježeg mlijeka samo provjerom točke ledišta nije dostatna jer se odgovarajućim postupkom može postići bilo koja točka ledišta pa i -0,517 oC. Ali se zato od prirodnog svježeg mlijeka jednostavnim postupkom odležavanja na sobnoj temperaturi dobije kvalitetno kiselo mlijeko od kojega se procjeđivanjem dobiju svježi sir i prirodna sirutka. Od jedne litre svježeg mlijeka dobije se 0,25 do 0,30 kg svježeg sira. Predlažem da se provjera napravi postupkom za proizvodnju kiselog mlijeka odnosno svježeg sira. Međutim, od dnevno svježeg mlijeka poznatih proizvođača kao što su Dukat, Megle ili Vindija kiselo mlijeko neće se dobiti niti nakon odležavanja od dva tjedna, a kada se konačno ukiseli, mlijeko ima neugodan miris i gorak okus tako da nije za upotrebu. Prirodno svježe mlijeko ne može imati rok trajanja duži od pet dana! Također, je li nužno postaviti točku ledišta precizno na tri decimale (-0,517oC do -0,507oC), kao da se radi o apsolutnoj konstanti za svako svježe mlijeko, a ista vrijednost ne vrijedi kada se radi o mlijeku iz druge države? Kako će se doći do „prosječne točke ledišta sirovog mlijeka zabilježene u području podrijetla prikupljenog konzumnog mlijeka“ iz druge države? Hoće li ta vrijednost biti obavezno navedena na uvoznoj deklaraciji? Primljeno na znanje Poštovani, Nije moguće prihvatiti Vaš prijedlog dopune članka 5. stavkom 3. na način na koji to predlažete jer je navedeno u suprotnosti sa Prilogom VII. Dio IV. točka III. podtočka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u kojima su navedeni zahtjevi koje mora zadovoljiti konzumno mlijeko. Vezano uz prijedlog po pitanju točke ledišta isto će se dodatno razmotriti.