Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Turković PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE Uvidom u Prilog 1. - Nastavni program "programa izobrazbe u području javne nabave", može se primijetiti da je iz nastavnog programa izostavljen dio koji se odnosi na koncesije i javno - privatno partnerstvo ("Uvod u koncesije i JPP“). Smatram da bi izbacivanje navedenog predmeta iz nastavnog programa edukacije bilo neopravdano iz slijedećih razloga: 1. Strategijom razvoja sustava javne nabave donesene u lipnju 2008. god., konceptualno sustav javne nabave u RH definiran je na način da se javna nabava (u širem smislu) sastoji od javne nabave roba, radova i usluga (javna nabava u užem smislu), koncesija i javno-privatnog partnerstva (JPP); 2. Koncesije i javno-privatno partnerstvo suštinski predstavljaju alternativne oblike javne nabave iz razloga što primjenom navedenih modela i dalje dolazi do (javne) nabave radova i usluga, dok je jedino način plaćanja, struktura i duljina trajanja takvih ugovora ponešto drugačija u odnosu na ugovore o klasičnoj nabavi roba, radova i usluga. 3. Iako su koncesije definirane zasebnom direktivom, novim prijedlogom Zakona o koncesijama (koji bi trebao uskoro biti usvojen), kao što je uostalom slučaj i s trenutno važećim Zakonom, u dijelu koji se odnosi na odabir koncesionara (koncesija za radove i koncesija za usluga iznad praga) u velikom mjeri se upućuje na direktnu primjenu odredbi Zakona o javnoj nabavi, te je tako na nedvosmislen način uspostavljena direktna pravna veza između koncesija i javne nabave; 4. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (kojim je u RH regulirano javno-privatno partnerstvo), u dijelu koji se odnosi na procedure odabira privatnog partnera, upućuje se na primjenu odredbi Zakona o javnoj nabavi te je tako na nedvosmislen način uspostavljena direktna pravna veza između javno-privatnog partnerstva i javne nabave; 5. Koncesije i javno-privatno partnerstvo su u potpunosti izjednačene s javnom nabavom kada je riječ o primjeni odredaba koje se odnose na pravnu zaštitu u postupcima javne nabave te i s te strane postoji "jedinstvo" između koncesija, JPP-a i javne nabave; 6. Edukacija u dijelu koji se odnosio na koncesije i JPP (" Uvod u koncesije i JPP") je do sada iznosila 3 do 4 školska sata te navedeno zasigurno nije moglo predstavljati neko dodatno administrativno opterećenje u organizaciji i provedbi cjelokupnog nastavnog programa; 7. Dosadašnje reakcije polaznika na navedeni predmet su bile iznimno dobre jer je mnogima to bila jedinstvena prilika da dobiju informacije i pojašnjenja o najbitnijim aspektima i karakteristikama koncesija i JPP-a, to više što nigdje, osim kroz ovaj program, ne postoji organizirana edukacija na temu koncesija i JPP-a. S obzirom na sve navedene argumente, mišljenja sam da bi bila velika šteta ukoliko bi se iz navedene edukacije izbacio dio koji se odnosi na koncesije i JPP, te predlažem da navedeno ostane dijelom edukacije u istom formatu ( Uvod u koncesije i JPP) s istim vremenskim trajanjem (3-4 školska sata). Mario Turković Nije prihvaćen Predmet ovoga pravilnika je program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave. Slijedom toga koncesije i javno-privatno partnerstvo ne potpadaju u polje primjene istog pravilnika pa ta pitanja nisu obuhvaćena nastavnim programom.
2 Državna škola za javnu upravu Trening trenera u području javne nabave, Članak 38. Državna škola za javnu upravu sukladno Uredbi o osnivanju Državne škole za javnu upravu (NN 144/10, 62/12, 112/12 i 72/15) i Statutu Državne škole za javnu upravu provodi programe usavršavanja za trenere te po završenom treningu polaznicima izdaje potvrdu. Škola provodi dva programa za jačanje trenerskih vještina i to Trening trenera (osnovni) u trajanju od 48 sati te Trening trenera (napredni) koji obuhvaća nekoliko radionica u trajanju od 8 do 16 sati. Završetkom programa Trening trenera (osnovni) polaznici dobivaju potvrdu o završenom programu za trenere u trajanju od 48 sati nakon kojega stječu najmanje istu razinu trenerskih znanja i vještina kao i osobe kojima je središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose izdalo potvrdu. Stoga molimo da i osobe kojima je izdana takva potvrda budu uključene u članak 38. stv. 8. kako ih se ne bi dovelo u neravnopravan položaj i to na način da se u spomenuti članak i stavak doda tekst „i osobama kojima je Državna škola za javnu upravu sukladno posebnim propisima izdala potvrdu o završenom programu „Trening trenera (osnovni)“ Prihvaćen Prihvaćen