Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Odgojni dom Ivanec Nacrt Prijedloga ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Odgojni dom Ivanec ustanova je u sastavu Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku. Dom pruža i usluge odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama za vrijeme pružanja socijalnih usluga privremenog smještaja i organiziranog stanovanja te za vrijeme izvršenja sudske odgojne mjere. U velikoj mjeri na smještaj primamo i učenike koji su pripadnici romske nacionalne manjine. U sklopu naše ustanove djeluje i Centar za odgoj i obrazovanje gdje oni nastavljaju svoje školovanje započeto izvan naše institucije. Iz toga razloga predlažemo da Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine" obuhvaća i ustanove socijalne skrbi. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Cilj ovog Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav te su stoga u okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji osnivači osnovnih škola i dječjih vrtića. U natječajnu dokumentaciju ugradit će se mogućnost partnerstva sa ustanovama socijalne skrbi.
2 GRAD RIJEKA 1Temelji i opće odredbe, 1.3Ciljne skupine Dokazi o pripadnosti ciljnim skupinama: Kao što se naveli, odgojno-obrazovne ustanove (vrtići i škole) vode evidenciju o svojim učenicima i prikupljaju sve relevantne dokumente te, kada je to primjenjivo, i dokumente o pripadnosti nacionalnoj manjini. Iz navedenog razloga smatramo da nije potrebno od nositelja projekta tražiti da istu dokumentaciju prikuplja od ciljne skupine te da bi kao dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini trebala biti dostatna izjava institucije – obveznog partnera o ciljnoj skupini. Nadalje, odgojno-obrazovne ustanove vode i evidenciju o osobnim podacima svojih zaposlenika (evidencija zaposlenika) te stoga smatramo da nije potrebno od nositelja projekta tražiti da istu dokumentaciju prikuplja od ciljne skupine. Kao dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini trebala bi biti dostatna izjava institucije – obveznog partnera o ciljnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U nacrtu prijedloga ključnih Elemenata Poziva navedeni su primjeri dokaza o pripadnosti ciljnim skupinama. Preporuka će se uzeti u obzir pri specifičnijem definiranju vrste dokumenata koji mogu poslužiti kao primjer dokaza pripadnosti ciljnim skupinama.
3 Pučko otvoreno učilište Korak po Korak 1Temelji i opće odredbe, 1.3Ciljne skupine 2) Komentar u dijelu 1.3. Ciljne skupine i 1.4. Pokazatelji Prijedlog: Koristiti proxy-indikatore i primjerene dokaze za dokazivanje postizanja ciljeva Programa i Poziva, poput prebivališta djece i obitelji koje pripadaju ciljnoj skupini (romska djeca), a ne nacionalnu pripadnost. Obrazloženje: Traženje dokaza o pripadnosti romskoj ili bilo kojoj drugoj nacionalnoj manjini kako bi se dokazala uspješnost projekta ili određene projektne aktivnosti osjetljivo je, neugodno i za provoditelje i za korisnike projekta, može doprinijeti stvaranju nepovjerenja među dionicima u projektu te, ono što je najvažnije, u neskladu je s odredbama Ustava Republike Hrvatske (članci 14., 15. i 35.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Nositelj projekta je dužan za svakog sudionika provjeriti njegovu pripadnost ciljnoj skupini (navedene u Uputama za prijavitelje) i prikupiti odgovarajući dokaz kako bi se mogao evidentirati u pokazatelje. Praćenjem i izvještavanjem o pokazateljima definiranim Operativnim programom na razini pojedinog investicijskog prioriteta / specifičnog cilja prati se uspješnost njegove provedbe u odnosu na unaprijed zadane ciljne vrijednosti. Tijekom provedbe projekta Korisnik je dužan prikupljati podatke i izvještavati o pokazateljima provedbe koji su navedeni Pozivu na dostavu projektnih prijedloga (te će biti definirani Ugovorom) i Zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata.
4 Pučko otvoreno učilište Korak po Korak 1Temelji i opće odredbe, 1.4Pokazatelji 2) Komentar u dijelu 1.3. Ciljne skupine i 1.4. Pokazatelji Prijedlog: Koristiti proxy-indikatore i primjerene dokaze za dokazivanje postizanja ciljeva Programa i Poziva, poput prebivališta djece i obitelji koje pripadaju ciljnoj skupini (romska djeca), a ne nacionalnu pripadnost. Obrazloženje: Traženje dokaza o pripadnosti romskoj ili bilo kojoj drugoj nacionalnoj manjini kako bi se dokazala uspješnost projekta ili određene projektne aktivnosti osjetljivo je, neugodno i za provoditelje i za korisnike projekta, može doprinijeti stvaranju nepovjerenja među dionicima u projektu te, ono što je najvažnije, u neskladu je s odredbama Ustava Republike Hrvatske (članci 14., 15. i 35.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se Molimo vidjeti odgovor na komentar Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak u području Ciljne skupine.
5 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt Prijedloga ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga , 3Prihvatljivi prijavitelji / partneri Prihvatljivi prijavitelji / partneri Sugestija: Premjestiti osnovne škole iz prihvatljivih partnera u prihvatljive prijavitelje Obrazloženje: Predlažemo da prihvatljivi prijavitelji budu osnovne škole. Županijama će biti preveliko opterećenje pratiti sve aktivnosti i zbog toga smatramo kako bi bilo jednostavnije i lakše prijaviti projekte ukoliko bi prihvatljivi prijavitelji bile osnovne škole. Npr. osnivač osnovnih škola u Osječko-baranjskoj županiji je Osječko-baranjska županija i to za čak 52 škole. Na taj način lokalne razvojne agencije mogu biti potpora osnovnim školama u pripremi i provedbi projekata jer naime osnovne škole, na čijem području su Romi, najbolje znaju njihove potrebe i najbolje mogu pripremiti projektni prijedlog i pripadajući troškovnik. Na nekim od drugih natječaja, na kojima su bili prihvatljivi prijavitelji osnivači škola, a partneri škole, dogodilo se da maksimalan iznos vrijednosti pojedinog projekta nije dozvolio uključivanje svih pripadnika ciljne skupine u projekt i zadovoljenje njihovih potreba. To je na terenu ostavilo situaciju da su JLS kroz svoje proračune morale pokrivati školama ostale troškove kako bi se pokrile potrebe ciljne skupine. Konkretno radi se o natječaju za financiranje školskih obroka u školama sredstvima FEAD fonda. Usvajanjem naše sugestije da prihvatljivi prijavitelji budu osnovne škole pristupa se u jednom koraku rješenju cjelovitog problema što je u skladu i sa bottom-up principom po kojemu se problemi rješavaju na mikro razini na kojoj i postoje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom da je cilj projekta pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju smatramo da upravo osnivači osnovnih škola na pojedinom području mogu najbolje postići zadani cilj kao prijavitelji sa okupljanjem više škola kao partnera koje pohađaju učenici romske nacionalne manjine. Napominjemo da postoji mogućnost uključivanja regionalnih i razvojnih agencija kao partnera u projektu.
6 Pučko otvoreno učilište Korak po Korak Nacrt Prijedloga ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga , 3Prihvatljivi prijavitelji / partneri 1) Komentar u dijelu 3. Prihvatljivi prijavitelji Prijedlog: Uvrstiti nevladine ustanove, odnosno organizacije civilnog društva kao prihvatljive prijavitelje Obrazloženje: Kao prihvatljivi prijavitelji iz sektora civilnoga društva navedene su isključivo „udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave“. Time se isključuje kategorija nevladinih ustanova, od kojih neke godinama kvalitetno i efikasno djeluju u području socijalnog uključivanja i poboljšanja položaja djece Roma i eksplicitno doprinose implementaciji Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća U nacrtu prijedloga ovog Poziva udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave navedene su kao prihvatljivi partneri, a ne kao što je navedeno u komentaru u prihvatljive prijavitelje. U natječajnu dokumentaciju u prihvatljive partnere uključiti će se i organizacije civilnog društva.