Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Iz predloženog Nacrta je razvidno kako je istome cilj uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s Direktivom Komisije (EU) 2015/1787, a sukladno „Smjernicama za kvalitetu vode za piće” Svjetske zdravstvene organizacije iz 2004. godine, odnosno njezinom planu za sigurnost vode koji se temelji na načelima procjene rizika i upravljanja rizikom, no i obzirom na znanstveni i tehnički napredak vezano za zahtjeve programa praćenja za svu vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju i specifikacije za metode analize različitih parametara. Kako stoji u temeljnim odredbama članka 1. važećeg Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, cilj je zaštititi ljudsko zdravlje od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju te osigurati njezinu zdravstvenu ispravnost na području Republike Hrvatske. Ustavna obveza zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, a posebice prava na zdrav život propisana je čl. 70. Ustava RH, te se u kontekstu ostvarivanja ovog prava temelji na činjenici da je voda bitna za održanje života i da je raspoloživost vode u količinama te kakvoći, dostatnima za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba, preduvjet i za bolje zdravlje i za održivi razvoj, kako stoji i u Protokolu o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine, kojeg je RH usvojila 2006. godine. Stoga se u našem mišljenju rukovodimo prethodno navedenim obvezama koje je RH preuzela ili propisala, no i načelom predostrožnosti, jednim od temeljnih načela za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Načelne primjedbe odnose se na odredbe važećeg Zakona koje nisu obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama, kao što je mogućnost da Ministar nadležan za zdravstvo rješenjem odobri ili uskrati pravnoj osobi odstupanje parametara od M.D.K. vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva, ako to odstupanje ne predstavlja moguću opasnost za zdravlje ljudi. Osim što bi se trebalo precizirati na koje se Stručno povjerenstvo misli, potrebno je jasno odrediti što znači „moguća opasnost za zdravlje ljudi“, po kakvim se parametrima određuje i na koji način se utvrđuje i prati. Nadalje, u slučaju kada se radi o parametru koji neznatno prelazi M.D.K. vrijednosti i koji ne predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, a nesukladnost se može otkloniti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ministar nadležan za zdravstvo donosi rješenje kojim određuje rok za otklanjanje nesukladnosti i utvrđuje M.D.K. vrijednost za taj parametar u roku određenom rješenjem. Međutim, treba se jasno odrediti što znači pojam „neznatno“ u odnosu na pojedine M.D.K. vrijednosti, odnosno iskazati ga brojčanim vrijednostima parametara. Jasno određivanje M.D.K. vrijednosti važno je i kod mogućnosti dodatnog produženja roka za otklanjanje nesukladnosti i utvrđivanje M.D.K. vrijednost za određeni parametar za razdoblje do još tri godine, a koje se može zatražiti dva puta i kojom se prilikom također ne navode brojčane vrijednosti parametara. Kako bi se zaista moglo učinkovito štititi zdravlje ljudi pri ostvarivanju prava na vodu, Zakon koji uređuje pitanje vode za ljudsku potrošnju trebao bi biti precizniji u određivanju načina praćenja mogućeg utjecaja zdravstveno neispravne vode za ljudsku potrošnju na ljudsko zdravlje te bi trebao osigurati učinkovit preventivni mehanizam zaštite ljudskog zdravlja, stoga posebno ističemo potrebu da se ovim predloženim izmjenama i dopunama dodatno poradi na određivanju jasnih i mjerljivih kriterija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. U članku 6. Nacrta predloženih izmjena i dopuna, kojim se dodaje novi članak 12.b te se uvodi novo Stručno povjerenstvo za procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju, smatramo da, za razliku od Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 11. važećeg Zakona koje ima 9 članova koje imenuje ministra nadležan za zdravstvo na mandat od 5 godina i kojemu su detaljno propisani poslovi koje obavlja, nije sasvim jasno što bi trebalo raditi novo Stručno povjerenstvo za procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju koje broji 5 članova na mandat od godinu dana. Osim što se u novopredloženom Stručnom povjerenstvu za članove predviđaju predstavnici istih tijela kao i iz postojećeg Stručnog povjerenstva (izuzev predstavnika ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, okoliš i graditeljstvo te predstavnika županijskih zavoda za javno zdravstvo), no i obzirom na čl. 12. st. 7. važećeg Zakona o vodi za ljudsku potrošnju u kojemu stoji da Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji obavlja procjenu rizika za sva odstupanja indikatorskih parametara i parametara zdravstvene ispravnosti te predlaže mjere koje treba poduzeti, nedovoljno su jasno određeni pa time i nedovoljno razgraničeni poslovi između ova dva povjerenstva pa se postavlja pitanje svrhovitosti i opravdanosti postojanja dva stručna povjerenstva, čije osnivanje nije obvezujuće po Direktivi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. U članku 7. predloženih izmjena i dopuna, kojim se članku 13. važećeg Zakona dodaju novi stavci, u novom stavku 7. službenim se laboratorijima uvodi obveza da u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na dano ovlaštenje, obavijeste Ministarstvo u roku od trideset dana od dana nastanka promjene, uz pisani dokaz. Međutim, smatramo da je potrebno predvidjeti i iznimke, ukoliko se radi o hitnosti slučaja, a ovisno o procijenjenom riziku, kada rok za obavještavanje Ministarstva zdravstva može biti i 24 sata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.