Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela, I. OPĆE ODREDBE 1. Prema Zakonu o zaštititi zraka (NN 130/11, 47/14) - granična vrijednost (GV) je razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti, - granična vrijednost emisije (GVE): najveća dopuštena emisija, izražena ili koncentracijom onečišćujućih tvari u ispušnim plinovima i/ili količinom ispuštanja/unošenja onečišćujućih tvari u određenom vremenu, Granične vrijednosti utvrđene su na temelju utjecaja na čovjekovo zdravlje te se ni u kojem slučaju ne smiju prekoračivati, niti usrednjavati te srednje vrijednosti koristiti kao mjerodavne. Već sam prelazak koncetracija onečišćujućih vrijednosti iznad graničnih vrijednosti izaziva oštećenje čovjekovog zdravlja neovisno o tome radi li se o trenutnoj, minutnoj, polusatnoj, dnevnoj ili godišnjoj vrijednosti. Razlika je samo o količini oštećenja ljudskog zdravlja. Stoga predlažemo da se u Uredbi svi članci koji „govore“ o izuzecima GV ili o možebitnim prekoračenjima GV preurede na način da ne dopuštaju bilo kakvo prekoračenje graničnih vriojednosti. 2. Nije pojašnjeno zašto su iz važeće Uredbe izbačeni članci 40. - 42., 44.- 69. Nije prihvaćen Granične vrijednosti emisija (GVE) su strogo određene vrijednosti koje su definirane sukladno zakonskoj regulativi Europske unije i Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora dok se praćenje emisija provodi sukladno spomenutoj Uredbi i Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. GV (granična vrijednost) odnosi se na praćenje kvalitete zraka što nije predmet ove Uredbe. Iz važeće Uredbe izostavljeni su pojedini članci jer se isti odnose na pojedine procese za koje je obavezno izdavanje okolišne dozvole te je u tom slučaju potrebno primjenjivati granične vrijednosti emisija sukladno Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama.
2 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. 1. Izostavljenjem riječi „odnosno“ iz postojeće Uredbe, iz stavka 1. biomasa se dijeli na dvije različite vrste definirane točkama a) i b). Što ne odgovara istini. Stoga predlažemo vratiti izostavljenu riječ „odnosno“. 2. „Biomasa“ predstavlja biološki materijal dobiven iz živih ili nedavno živih organizmima. Pojam „biomasa“ definiran je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (94/13) kao „biološki razgradivi otpad“, „biootpad“, te kao „biorazgradivi komunalni otpad“. Zakon predviđa kompostiranje biomase tj. biološki razgradivog otpada. Biomasa se može koristiti za dobivanje toplinske energije samo u slučaju da je nemoguće provesti postupke godpodarenja otpadom koji prethode energetskoj oporabi a i onda se biomasa treba digestirati a ne direktno spaljivati. Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12) definira „biomasu“ kao biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostatka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada. Stoga predlažemo da se iz navedeni članak preuredi prema navedenom, tj. prema Zakonu o biogorivima za prijevoz. Nedopustivo je da se biomasa definira prema energetskim vrijednostima. 3. „Gorivo“ je tvar (materija) koja se može koristiti za dobivanje energije. Gorivi materijal je nešto drugo i svi gorivi materijali se ne smiju koristiti kao gorivo. Lešine životinja na određenom stupnju prosušenosti su također „gorivi materijal“ ali se ne koriste kao gorivo već se zbrinjavaju u spalionicama ili na drugi način. Predlažemo redefinirati pojam „gorivo“ kao tvar koja se smije koristiti za dobivanje energije. 4. „Postrojenje za suspaljivanje otpada“ nije postrojenje u kojem se otpad termički obrađuje radi zbrinjavanja. Zbrinjavanje otpada termički postupkom obavljaju „postrojenja za spaljivanje otpada“. 5. Nedostaje tumačenje pojmova 40., 41., 42., 44., 45., 46., 47. i 48. navednih u važećoj Uredbi. 6. „Ukupne emisije“ označavaju zbroj fugitivnih emisija i emisija u otpadnim plinovima. Predlažemo postojeću definiciju nadopuniti na nači da se doda kao nastavak: „jednog postrojenja bez obzira na broj ispusta“. Nije prihvaćen Definicija „biomasa“ je u skladu s Direktivom EU 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (SL L 313, 25. 11. 2015.) koja se Uredbom o GVE prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Definicija „gorivo“ je u skladu s Direktivom EU 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (SL L 313, 25. 11. 2015.) koja se Uredbom o GVE prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Definicija „postrojenje za suspaljivanje otpada“ je u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.) i Pravilnikom o termičkoj obradi otpada (NN 75/16). Pojmovi 40., 41., 42., 44., 45., 46., 47., i 48. definirani su točkama 52., 53., 54., 56., 57., 58., 59. i 60. predmetnog Prijedloga Uredbe. Postojeća definicija „Ukupne emisije“ je u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.) i smatramo kako predloženu dopuna definicija nije potrebna.
3 Neven Lažeta I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Izbacite riječ 'spaljivanje' iz vokabulara jer u tehničkoj i tehnološkoj terminologiji se ne koristi, tj koriste ga samo zeleni koji nemaju ništa pametnog za reć i na taj način manipuliraju javnost, koče privredu, a penali su iza ugla i dolaze na naplatu. Nitko neće niti smije izgraditi, a kamoli pustiti u pogon postrojenje koje bez kontroliranih uvjeta 'spaljuje' otpad. Također, u postrojenjima za 'suspaljivanje' otpada ne koristi se otpad kao gorivo, već sirovina koja je nastala iz otpada. Nije prihvaćen „Spaljivanje“ je termin sukladan EU propisima i nacionalnom zakonodavstvu.
4 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) III. OPĆE GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA NEPOKRETNE IZVORE, Članak 22. 1. Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istog razreda štetnosti, GVE iz stavka 1. ovog članka treba se primjenjivati kumulativno. Nije prihvaćen Navedena odredba „Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istog razreda štetnosti, GVE iz stavka 1. ovoga članka treba se primjenjivati kumulativno.“ zapravo postoji u članku 23 koji je veza s člankom 22. ove Uredbe.
5 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) VII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA UREĐAJE ZA LOŽENJE I PLINSKE TURBINE, Članak 73. 1. Stavak (1) ne primjenjuje se na „postrojenja koja kao gorivo koriste bilo koji kruti ili tekući otpad. Predlažemo izvbaciti „osim otpada iz članka 5. točke 1.b ove Uredbe“. Nije prihvaćen Navedena odredba je u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja).
6 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) VII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA UREĐAJE ZA LOŽENJE I PLINSKE TURBINE, Članak 74. 1. U odnosu na važeću Uredbu izmijenjene su vrijednosti toplinske snage. Prdlažemo vrijednosti navesti prema važećoj Uredbi. Nije prihvaćen Članak 74. napravljen je u skladu s Direktivom EU 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (SL L 313, 25. 11. 2015.) koja se Uredbom o GVE prenosi u nacionalno zakonodavstvo te Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja).
7 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) VII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA UREĐAJE ZA LOŽENJE I PLINSKE TURBINE, Članak 75. 1. Biomasa i treset se mogu kompostirati. Stoga predlažemo njihovo brisanje iz ovog članka. Nije prihvaćen Članak 75. je u skladu s važećim zakonodavstvom.