Izvješće o provedenom savjetovanju - Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Razvojna agencija Grada Velika Gorica -VE-GO-RA Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku Opći komentar na zahtjeve koji se odnose na sposobnost prijavitelja: Navedenim zahtjevima vezanim uz dokazivanje uspješne provedbe najmanje tri istovrijedna (sadržajno i financijski) projekta u protekle 4 godine smatramo da su kao prijavitelji gotovo u potpunosti isključene novoosnovane lokalne potporne poduzetničke institucije, posebice obzirom da partnerstva nisu dopuštena. Molimo da se razmotri mogućnost da se ovi zahtjevi ili ublaže ili riješe dopuštanjem partnerstva. Moguće rješenje bilo bi i sniženje minimalnog iznosa potpore. Djelomično prihvaćen Uvjeti će se djelomično izmijeniti, ali ostaju vezani uz sadržajno ili opsegom odgovarajuće projekte. Njihovim ispunjavanjem prijavitelj dokazuje da ima dostatne kapacitete kojima će realizirati projekt i ostvariti pokazatelje predviđene UzP-om
2 HOK 1OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji poziva uz Tablicu 2. Vezano uz pokazatelje rezultata, posebice za aktivnosti sajmova na kojima je Hrvatska zemlja partner, molimo pojašnjenje kako će se mjeriti rezultati u godini nakon završetka projekta, uzimajući u obzir da takva aktivnost proizlazi prvenstveno iz odluke Vlade. Primljeno na znanje Razmotrit će se
3 HOK 1OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji poziva uz Tablicu 1. Molimo pojašnjenje za pokazatelj CO 06 što će se smatrati iznosom privatnog ulaganja kao razlika između ukupne vrijednosti projekta i traženog iznosa potpore. S obzirom da bi prijavitelj bio HOK, logičnim se čini da se radi o vlastitim sredstvima HOK-a predviđenim financijskim planom, no kako se prethodni pokazatelj CO 01 odnosi na MSP-ove molimo razjašnjenje da se i kod ovog pokazatelja ne mjere sredstva MSP-ova. Prihvaćen CO 06 neće biti pokazatelj tražen ovim pozivom.
4 HOK 1OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji poziva Hrvatska obrtnička komora kao stručno poslovna organizacija obrtnika provodi aktivnosti usmjerene ka pomaganju obrtnicima da izađu sa svojim proizvodima i uslugama na nova, inozemna tržišta. Stoga je nacrtom javnog poziva dobro prepoznato da se projekt realizira od strane organizacija za poslovnu podršku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 HOK 1OPĆE INFORMACIJE, 1.4 Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažemo da intenzitet bespovratnih sredstava u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta bude povećan na 100%, odnosno da se stopostotni intenzitet potpore predvidi barem za aktivnosti sajmova na kojima je Hrvatska zemlja partner. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.5 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito trošenje sredstava i održivost rezultata projekta Ukazujemo na problematičnost zahtjeva održivosti aktivnosti kroz dvije godine od završnog plaćanja, posebice u pogledu aktivnosti organizacije sajmova na kojima je Hrvatska zemlja partner, jer takve aktivnosti ovise o odlukama Vlade RH. Prihvaćen Prihvaćeno.
7 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.6Prihvatljivost projekta Za aktivnosti koje su uvjetovane odlukama Vlade ili drugih državnih tijela predlažemo razmotriti ograničenje prema kojem projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, jer nije uvijek moguće uskladiti termine odluka i provedbe aktivnosti. Nije prihvaćen Navedena odredba proizlazi iz Zajedničkih nacionalnih pravila. Projekt čini skup aktivnosti koje dovode do ostvarenja planiranih pokazatelja. Iz navedenog proizlazi da sve aktivnosti ne moraju nužno trajati kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.
8 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti i kategorije izdataka: koja ulaganja su dozvoljena Sektorska ograničenja predlažemo izmijeniti tako da uz djelatnosti proizvodnje obuhvate i uslužne djelatnosti, jer je u obrtništvu i kod MSP-ova izuzetno teško razlikovati granicu proizvodnje i usluga. Prihvaćen Prihvaćeno.
9 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti i kategorije izdataka: koja ulaganja su dozvoljena uz točku 2.7. – grupa 2. Važno bi bilo dopuniti prihvatljive aktivnosti i troškove na sljedeći način: - kod organiziranja B2B događanja za MSP dopuniti troškove prevođenja i keteringa, pojasniti koji troškovi prijevoza su prihvatljivi, a kriterije od najmanje 5 govornika i 15 MSP-ova predlažemo smanjiti na 1-2 govornika i najmanje 5 MSP-ova - za grupne prezentacije na sajmovima predlažemo uz organiziranje sudjelovanja predvidjeti i izlaganje na sajmovima te za to kao prihvatljive predvidjeti troškove zakupa/najma prostora, uređenje štanda, upis u katalog, transport izložaka i njihovo osiguranje - za organizaciju nastupa na sajmovima u kojima je Hrvatska zemlja-partner predlažemo proširiti prihvatljivost troška najma prostora za drugi potrebni prostor za događanja kojima se Hrvatska predstavlja, osim izložbenog prostora, zatim troškove vanjskih usluga promocije te predvidjeti troškove najma opreme i usluge za prevođenje, kao i troškove kulturnih i zabavnih usluga. Troškove usluga vidljivosti za ovu vrstu aktivnosti treba predvidjeti u višem iznosu od predviđenih 35.000,00 kuna. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti i kategorije izdataka: koja ulaganja su dozvoljena uz točku 2.7. – grupa 1 Predlažemo dopuniti prihvatljive projektne aktivnosti tako da prihvatljivi postanu i troškovi keteringa i prevođenja (najam opreme i usluga prevoditelja), s obzirom da ova grupa aktivnosti obuhvaća i organizaciju seminara za koje su to opravdani i neophodni troškovi. Također, predlažemo jasno navesti da se pod promidžbenim materijalom podrazumijevaju i CD-i odnosno promidžbeni materijal u digitalnom obliku. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
11 HGK 2PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti i kategorije izdataka: koja ulaganja su dozvoljena Hrvatska gospodarska komora smatra da bi se u Grupu 1 prihvatljivih aktivnosti trebale dodatno uvrstiti aktivnosti: Poticanje stranih ulaganja, Izrada promidžbenih kataloga o hrvatskom gospodarstvu i Poticanje sudjelovanja hrvatskih tvrtki u javnim natječajima na stranom tržištu. U Grupu 2 predlaže se dodatno uvrstiti aktivnost: Organizacija gospodarskih izaslanstava u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti hrvatski poduzetnici mogu ostvarivati nove kontakte za poslovanje na inozemnim tržištima. Što se tiče broja poduzetnika na događanjima, smatramo da bi u kategoriji organiziranje matchmaking i/ili B2B događanja za MSP – trebao smanjiti minimalan broj MSP-ova s 15 na 5 dok u kategoriji - podrška za grupne prezentacije na sajmovima u inozemstvu, organiziranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i drugim događajima - smanjiti minimalan broj MSP-ova s 10 na 3. Djelomično prihvaćen Moguće je uvrstiti organizaciju gospodarskih izaslanstava u zemlji i inozemstvu. Izrada promidžbenih kataloga o hrvatskom gospodarstvu također može biti prihvatljiva aktivnost. Poziv je prvenstveno namijenjen jačanju internacionalizacije hrvatskih tvrtki i njihovom povećanom prisustvu na inozemnim tržištima, te poticanje stranih ulaganja nije predmet ovog Poziva.
12 HOK 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Vezano uz neprihvatljive troškove PDV-a molimo pojašnjenje primjene ovog isključenja, s obzirom da HOK nema pravo ostvariti odbitak PDV-a te bi barem njegov dio bio na teret vlastitih sredstava HOK-a. Troškove prijevoza koji se smatraju neprihvatljivima predlažemo jasnije opisati, kako bi se razlikovalo koji su troškovi prijevoza prihvatljivi, a koji nisu. Prihvaćen Prihvaćeno.
13 Mirta Klaričić 2PRAVILA POZIVA, 2.8. Neprihvatljivi izdaci Navedeno je da su plaće zaposlenicima neprihvatljivi izdaci. Prijavitelji su potporne institucije koje svakako imaju kapaciteta za provedbu projekta kao i za provedbu prihvatljivih projektnih aktivnosti i kategorije izdataka. Smatramo da bi troškovi plaća djelatnika svakako trebali biti prihvatljivi troškovi, a najmanje za projektnu aktivnost - upravljanje projektom. Nije prihvaćen U opisu rada organizacija za poslovnu podršku je pružanje potpore, promicanje i zastupanje interesa poduzetnika te se ne mogu davati plaće za njihovu osnovnu djelatnost. Kako prijavitelj kroz projekt obavlja svoju osnovnu funkciju, za koju djelatnici primaju plaću, istu nije moguće tretirati kao prihvatljiv trošak. Upravljanje projektom nužan je dio kvalitetne i pravovremen provedbe projekta, što se ogleda i u zahtjevima postavljenim u Uputama, a koje se odnose na uvjete da Prijavitelji moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja za održavanje svoje aktivnosti tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta i za sudjelovanje u njegovu financiranju). Nadalje, Prijavitelj mora dokazati sposobnost za provedu Projekta, i to na način da ima dostatne ljudske kapacitete za provedbu Projekta.
14 HOK 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.4. Dodatne informacije vezane uz projektni prijedlog Vezano uz mogućnost postavljanja pitanja i to isključivo elektroničkom poštom, pri čemu pitanje treba sadržavati potpis, predlažemo jasnije odrediti da se radi o imenu i prezimenu osobe koja je pitanje postavila kako se ne bi pogrešno shvatilo da pitanje zaista treba biti potpisano jer to otvara daljnje tehničke komplikacije elektroničkog potpisa. Nije prihvaćen Ne bi trebalo doći do zabune jer se nigdje ne spominje elektronički potpis. Riječ o odredbi iz Zajedničkih nacionalnih pravila: Potencijalni prijavitelji postavljaju pitanja u vezi s PDP-om na način naveden u UzP-u (putem elektronske pošte i/ili faksa naznačenih u UzP-u). Pod potencijalnim prijaviteljima podrazumijeva se isključivo tijelo koje odgovara popisu potencijalnih prijavitelja definiranih UzP-om, a postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na PDP.
15 HOK Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA uz točku 5.4. U pogledu rokova za dostavu Zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako se sredstva potražuju retroaktivno predlažemo propisati neki kraći rok od npr. osam dana po stupanju Ugovora na snagu umjesto danom stupanja Ugovora na snagu, jer je taj dan vezan uz zadnji potpis na Ugovoru. Ako je korisnik posljednji koji Ugovor potpisuje, onda bi rok kako je određen bio prihvatljiv, ali ako to nije korisnik onda je zapravo u potpunosti onemogućen da u tako propisanom roku podnese Zahtjev. Sljedeći mogući rok za korisnika je tek kada proteknu tri mjeseca od potpisivanja Ugovora, što je relativno dugo vremensko razdoblje. Primljeno na znanje Korisnik je posljednji koji potpisuje Ugovor.
16 HOK Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA uz točku 5.1. Za aktivnosti koje su uvjetovane odlukama Vlade ili drugih državnih tijela predlažemo razmotriti ograničenje prema kojem projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, jer nije uvijek moguće uskladiti termine odluka i provedbe aktivnosti. Nije prihvaćen Navedena odredba proizlazi iz Zajedničkih nacionalnih pravila. Projekt čini skup aktivnosti koje dovode do ostvarenja planiranih pokazatelja. Iz navedenog proizlazi da sve aktivnosti ne moraju nužno trajati kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.