Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BIRODOM d.o.o. PRAVILNIK Gospodarski subjekt smatra da bi u pravilniku trebalo definirati odredbu članka 302. stavak 4. gdje je navedeno da se odluka o odabiru donosi u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.Taj element koji spada u domenu određivanja roka za donošenje odluke od strane naručitelja, u praksi pokazuje da pojedini naručitelji zloupotrebljavaju tu mogućnost.tako se u javnim nadmetanjima u dokumentaciji o nabavi određuju rokovi od 90 dana, ali se ni kao takvi ne poštuju, već se od ponuditelja traži produljenje roka valjanosti ponude i ujedno roka važenja jamstva za ponudu, a što ponuditelju stvara dodatne troškove..Ako je Zakonom o javnoj nabavi ponuditelju za podnošenje ponude zakonskom odredbom fiksiran rok za dostavu ponude, koji uzgred kazano ponekad u složenim postupcima bude skoro pa prekratak, gospodarski subjekt ne razumije koji to razlozi, osim subjektivnih, sprječavaju naručitelja da donese odluku o odabiru makar u roku od 90 dana.Navedenom mogućnošću da naručitelj određuje samostalno rok za donošenje odluke o odabiu, postoji mogućnost da to bude rok i 12 mjeseci, Dakle naručitelj može opstruirati završetak javnog nadmetanja.Jedan trenutni primjer javnog nadmetanja velike vrijednosti za nabavu uredskog materijala govori navedenome u prilog, jer je prošlo punih 18 mjeseci od objave javnog nadmetanja, a naručitelj još uvijek nije donio odluku o odabiru.Poradi navedenog pravilnikom bi trebalo odrediti koji je to najduži rok koji naručitelj može navesti u dokumentaciji za nabavu a u kojem je dužan donijeti odluku o odabiru. Nije prihvaćen Članak 302. stavak 4. ZJN 2016 propisuje da se odluka o odabiru donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok. Ako naručitelj nije postupio sukladno navedenoj odredbi slijedi prekršajna sankcija koje je propisana člankom 443. stavkom 2. točkom 5. ZJN 2016. Slijedom toga, cijeni se nepotrebnim pravilnikom propisivati najdulji rok za donošenje odluke budući da to određuje naručitelj u dokumentaciji o nabavi.
2 BIRODOM d.o.o. PRAVILNIK Jedan ispravak našeg prijedloga, naknadno smo utvrdili da članak 240. ZJN regulira produljenje roka za dostavu ponuda, međutim i dalje smo na stajalištu da tu tematiku treba riješiti opširnije pravilnikom. Primljeno na znanje Predmetna primjedba već je uređena odredbom članka 240 ZJN 2016.
3 BIRODOM d.o.o. PRAVILNIK Predlaže se pojasniti odredbom koju bi sadržavao pravilnik, a vezano uz članak 202. ZJN, naime navedeni članak ne sadržava odredbu, a nije riješeno niti jednim drugim člankom ZJN, da ako naručitelj mijenja dokumentaciju o nabavi, a kao takvu izmijenjenu, stavi na raspolaganje tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda, nije dužan produžiti rok za dostavu ponuda. Međutim može se desiti da je izmjena dokumentacije o nabavi toliko opsežna i zahtjevna da se u roku preostalih šest dana ponuda ne može izraditi, odnosno naručitelj je stavljen u poziciju da može pogodovati prema pojedinim gospodarskim subjektima, npr. onima koji su inicirali izmjenu i pripravni su svoju dokumentaciju pripremiti na vrijeme,a ostalima je potreban duži rok. Dakle, produženje roka za dostavu ponuda bi trebalo biti regulirano pravilnikom i to u smislu izbjegavanja mogućnosti bilo kakvog povlaštenog postupanja. Primljeno na znanje Predmetna primjedba već je uređena odredbom članka 240 ZJN 2016.
4 BIRODOM d.o.o. PRAVILNIK Članak 22.stavak 1 pravilnika određuje da naručitelj može zahtijevati objašnjenje, nije li riječ može u koliziji sa odredbom članka 289.ZJN koji definira da je naručitelj obvezan zahtijevati od gospodarskog subjekta pojašnjenje izuzetno niske cijene.Po prijedlogu iz pravilnika proizlazi da odredbe pravinika mogu delogirati odredbe iz Zakona o javnoj nabavi. Nadalje bitno je u članku 22. stavak 2. pojasniti opširnije razloge poradi kojih naručitelj može posumnjati u izuzetno niske cijene, ali ne samo iznosa ponude već u izuzetno niske cijene pojedinih stavki ili artikala u predmetu javne nabave roba i to nebi trebalo ograničavati da moraju biti zaprimljene najmanje tri valjane ponude. U praksi se dešava da naručitelj primi četiri ponude, te od te četiri ponude samo jedna bude u okviru procijenjene vrijednosti, odnosno da je u okviru osiguranih sredstava po svojoj ponuđenoj cijeni.Ostale tri ponude su po svim elementima prihvatljive osim po ponuđenoj cijeni koja je kod svih veća od osiguranih sredstava, te je naručitelj u obvezi sve tri ponude odbiti kao neprihvatljive.Razlika u cijeni prvorangirane ponude i ostalih triju ponuda može biti i preko 50 % što zna biti slučaj, ali naručitelj nije obvezan tražiti pojašnjenje, jer eto za odabir postoji samo jedna pravovaljana ponuda.Pojam izuzetno niska cijena ponude je vrlo složena tematika, te bi kako navodimo pravilnikom tu problematiku trebalo riješiti puno temeljitije, odnosno svakako bi trebalo uzeti u obzir odredbe iz Zakona o trgovini koji rješava tu tematiku, odnosno određuje što je to damping cijena. Nije prihvaćen Odredba članka 289. ZJN 2016 propisuje kako slijedi: (1) Javni naručitelj obvezan je zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge. (2) Objašnjenja gospodarskog subjekta iz stavka 1. ovoga članka mogu se posebice odnositi na: 1. ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje 2. izabrana tehnička rješenja ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku proizvoda, pružanje usluga ili izvođenje radova 3. originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj 4. usklađenost s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona 5. usklađenost s obvezama iz odjeljka G poglavlja 2. glave III. ovoga dijela Zakona 6. mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu. (3) Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. (4) Javni naručitelj može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova, uzimajući u obzir elemente iz stavka 2. ovoga članka. (5) Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona. (6) Ako javni naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer je ponuditelj primio državnu potporu, smije tu ponudu samo na temelju toga odbiti tek nakon što zatraži ponuditelja objašnjenje, ako ponuditelj u primjerenom roku određenom od strane javnog naručitelja nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena. (7) Javni naručitelj koji u postupku javne nabave velike vrijednosti odbije ponudu sukladno stavku 6. ovoga članka obvezan je o tome obavijestiti Europsku komisiju. Navedenom odredbom u nacionalno zakonodavstvo preuzeta je odredba članka 69. Direktive 2014/24/EU. Shodno tome, cijeni se da je predmetna odredba članka 22. Pravilnika sukladna citiranoj zakonskoj odredbi.
5 nabava PRAVILNIK Nigdje u pravilniku javni naručitelj nema obvezu navođenja KLASE dokumenta i broja akta (odluke, zapisnici, zahtjevi....). Možda ne bi bilo loše to navesti kako dio što pojedini dokument sadrži. Nije prihvaćen Navedeno pitanje regulira Uredba o uredskom poslovanju
6 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK Ukoliko čitatelj napravi logički dijagram odnosa i tvrdnji sadržanih u ovom Pravilniku, mogao bi se iznenaditi fenomenom kojega ima pred sobom. Ovaj Pravilnik sadrži 151(!) slučaj uvjetnih tvrdnji / kondicionala poput "ako je primijenjivo", "ako ih je bilo", "ako su traženi", "ako je potrebno", "iznimno ako...", "u slučaju" koji rezultiraju matricom od nekoliko stotina mogućih logičkih varijacija koji proizilaze iz ovih uvjeta. Ako je pisac ovakvim disocijativnim stilom htio postići široku aplikativnost, to je učinjeno nauštrb jasnoće i koherentnosti jer od ovako rezultirajućih logičkih varijacija, mnoštvo je u kontradikciji, mnoštvo je neupotrebljivo specifično, a neke čak nije moguće integrirati u logičku sliku Pravilnika. Broj praktičnih varijacija postupaka javne nabave zapravo je konačan i puno manji (vidljivo je iz logičkog dijagrama, ako je napravljen) i savjestan pisac mogao je identificirati konačan broj modela procesa/postupaka u javnoj nabavi, definirati ih redom, bez kondicionala i tako svima olakšati. Taj pristup bio bi ekonomičniji i racionalniji, bolje eksplanatorne moći i jednostavniji za buduće preinake. Ako uzmemo u obzir i osjetljivost javnosti za pitanje javne nabave, ovaj neelegantan tekst ne najavljuje "smooth sailing". Nadam se da Pisac neće komentirati kako za očito moguća poboljšanja nema vremena jer "moramo poštivati rokove koje nam je odredila EK" ili sličan fait accompli koji se rabi na e-savjetovanju, a omalovažava demokratsko savjetovanje. Dodatno, frekvencijska analiza sadržaja indicira redundanciju u nekim dijelovima teksta, te velik broj križnih referenci i referenci (oko 80 referenci u 43 članka!). Prihvaćen Prihvaća se
7 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK 3. i 4. riječ dokumenta, naziv nadležnog Ministarstva ispraviti: "GOSPODRSTVA, PODUZETINIŠTVA" u "GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA" Sjajan početak! ;-) Prihvaćen Prihvaća se
8 Aleksandar Kovač mr. sc. Predmet Pravilnika, Članak 1. Predmet Pravilnika treba spomenuti i "otvaranje ponuda". Otvaranje ponuda predmet je mnogih članaka i stavki teksta, ali se ne spominje u Predmetu Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
9 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Sadržaj dokumentacije o nabavi, Članak 2. Članak 2. stavak 1., prijedlog: „jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio“, ostalo izbaciti. Obrazloženje: Ako je ponudu potrebno napraviti na hrvatskom jeziku, predlažemo taksativno navesti, jer bi moglo dovesti do nesporazuma. Prihvaćen Prihvaća se
10 Hrvatski Telekom d.d. Sadržaj dokumentacije o nabavi, Članak 2. čl.2. st.1. t.5. izbrisati "ako je primjenjivo" iz formulacije– upute za popunjavanje ESPD obrasca (naznaka koje podatke u ESPD-u gospodarski subjekt mora navesti), ako je primjenjivo Prihvaćen Prihvaća se
11 Miljenko Cvitanović Sadržaj dokumentacije o nabavi, Članak 2. Stavak 1. točka 5. podtočka 1. - na temelju čega je ponuditelj obvezan dostaviti ESPD u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje? Zakonom je propisano da je ESPD ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) 2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta 3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo. Institut ESPD nedvojbeno je uveden u korist gospodarskih subjekata radi smanjenja troškova i administrativnog tereta, iz čega slijedi da je korištenje tim institutom njihovo pravo, a ne i obveza. Je li ponuda koja ne sadrži ESPD, nego dokaze kojima se u skladu s člancima 264.-268. ZJN dokazuju navedene okolnosti, neprihvatljiva? Primljeno na znanje Gospodarski subjekt obvezan je dostaviti ESPD na temelju čl. 260. st 2. koji propisuje da se isti „dostavlja“. Cijeni se da je takav izričaj obvezujući budući da bi u suprotnom slučaju izričaj glasio „može dostaviti“. S druge strane potrebno je naglasiti da postoji iznimka primjerice u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih uvjeta kada naručitelj nije odredio niti jedan uvjet za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta pa u tom slučaju gospodarski subjekt neće biti obvezan dostaviti ESPD obrazac.
12 Aleksandar Kovač mr. sc. Sadržaj dokumentacije o nabavi, Članak 2. Ovaj članak koristi "internetska adresa" dok ostatak teksta koristi "internetska stranica". Valjalo bi se odlučiti za jedan oblik. Prihvaćen Prihvaća se
13 palamida Način izrade dokumentacije o nabavi, Članak 3. u javnoj nabavi ne može sudjelovati subjekt koji nema zaposlenih,koji zadnjih 12 mjeseci nije imao prometa i plaćenog poreza na računu. u javnoj nabavi ne može sudjelovat osoba (pravna ili fizička) protiv koje se vodi postupak ili je bila osuđena za gospodarski kriminal,koja je u postupku utvrđivanja ili je utajila porez, i koja nije platila svoje djelatnike duže od 45 dana. Primljeno na znanje Iz primjedbe nije jasno što se istom predlaže.
14 Zoran Turuk Količina predmeta nabave, Članak 4. Predlažem definirati pojam "zbirni procijenjeni udio". Ako se radi o pojmu koji je do sada bio poznat pod nazivom "objedinjeni iznos" iz Uredbe o načinu izrade i postupanju s DZN i ponudama, predlažem iza stavka 4. dodati novi stavak 5. koji bi glasio: "Zbirni procijenjeni udio odnosi se na moguća ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost za rezervne dijelove i drugi potrošni materijal koja ne smiju prelaziti 20% procijenjene vrijednosti nabave ili procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave." Prihvaćen Prihvaća se
15 HP-Hrvatska pošta d.d. Količina predmeta nabave, Članak 4. Članak 4. stavak 3. definira: "(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, pod uvjetom da se time bitno ne mijenja ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum." – predlaže se specificirati što znači bitno mijenjanje? Je li to analogno izmjeni iz članka 321. ZJN-a? Ako je, trebala bi se uskladiti terminologija da se govori o „značajnim izmjenama“. Prihvaćen Prihvaća se
16 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Troškovnik, Članak 5. AmCham smatra nejasnim stavak 4. u smislu hoće li se i dalje moći prilagati troškovnik kojeg je naručitelj sastavio u Excel tablici, a koji onda ponuditelji popunjavaju i dostavljaju u ponudi. AmCham smatra da je i ponuditeljima i naručiteljima prihvatljivije da je obrazac troškovnika u Električkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) tehnički postavljen na način da je fleksibilan u proširenju tako da postoji mogućnost dodavanja novih kolona iznad sada propisanog minimuma obveznog sadržaja troškovnika, primjerice kada se traži zemlja porijekla robe i sl. Uvođenjem ove mogućnosti izbjeglo bi se nepotrebno dupliciranje prilaganja standardnog i nestandardnog troškovnika u istom postupku javne nabave, budući da to nije ni efikasno ni ekonomično, kako naručiteljima tako i ponuditeljima. Prihvaćen Prihvaća se
17 Hrvatski Telekom d.d. Troškovnik, Članak 5. čl.5. st.2. t.4. napominjemo da je u određenim postupcim nužno da se u excell može upisati jedinična cijena sa šest decimalnih mjesta (npr. 0,00001 kn). čl.5. st.4. predlažemo da se troškovnik prilaže uvijek u excell obliku. Prihvaćen Prihvaća se
18 Aleksandar Kovač mr. sc. Troškovnik, Članak 5. točka (3), "na način da omogućava" promijeniti u "na način koji omogućava" Prihvaćen Prihvaća se
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Sadržaj ponude, Članak 7. Članak. 7. stavak. 6. ESPD obrazac dostaviti u svakom slučaju. Obrazloženje: Okolnosti koje se navode u ESPD obrascu ne ovise kriteriju odabira. Nije prihvaćen Cijeni se da ako ne postoji niti jedan uvjet za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (npr. u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih usluga naručitelj nije odredio niti jedan razlog za isključenje niti je odredio uvjete sposobnosti), gospodarski subjekt nije obvezan dostaviti ESPD obrazac.
20 Domagoj Adamčić Sadržaj ponude, Članak 7. U praksi se postavilo pitanje što je „potpis ponude“, odnosno je li riječ samo o potpisu uveza ponude / ponudbenog lista ili se "potpis ponude" može odnositi i na druge dokumente koji se vlastoručno potpisuju unutar ponude (npr. prijedlog ugovora, razne izjave i sl.). Predlažem da odredba glasi: „Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude, a naručitelj ne smije odbiti ponudu samo iz razloga što ponudbeni list nije potpisan ili nije ispravno potpisan.“ Nije prihvaćen Čl. 280. st. 10. ZJN 2016 izrijekom propisuje da se smatra da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Slijedom toga, istu odredbu sadrži i stavak 3. ovoga Pravilnika
21 Domagoj Adamčić Sadržaj ponude, Članak 7. Članak 7. st. 1. točka 3.: Na kraju ESPD obrasca je navedeno: "ako je potrebno, potpis/potpisi". Iz odredbe točke 3. proizlazi da se ESPD ne potpisuje. Predlažem da odredba glasi: "„popunjeni i, ako je naručitelj odredio u dokumentaciji o nabavi, potpisani ESPD obrazac“ Nije prihvaćen Čl. 280. st. 10. ZJN 2016 izrijekom propisuje da se smatra da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Slijedom toga, istu odredbu sadrži i stavak 3. ovoga Pravilnika. Iz navedenog proizlazi da ponuda obvezuje ponuditelja neovisno o tome je li ESPD obrazac potpisan.
22 Hrvatski Telekom d.d. Sadržaj ponude, Članak 7. čl.7. st.1.t.5. Potrebno je specificirati što točno se još traži u DON-u, a ne navoditi "ostalo traženo". Primljeno na znanje Navedeno ovisi o svakom pojedinom slučaju te se cijeni da taksativno navođenje nije moguće.
23 Hrvatski Telekom d.d. Sadržaj ponude, Članak 7. čl.7. st.2. t.2. potrebno je zabraniti da se traže osobni podaci zakonskih zastupnika ponuditelja više od onih javno objavljenih ujavno dostupnim bazama (npr. Sudskom registru, Registru udruga) Primljeno na znanje Navedeno je predmet posebnog propisa (Zakon o zaštiti osobnih podataka)
24 Domagoj Adamčić Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije, Članak 8. Članak 8. stavak 6.: S obzirom da se prilikom izrade elektroničke ponude u sustav EOJN unosi podatak o dijelovima ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude predlažem brisanje teksta "sadržaju ponude" (pojam "sadržaj ponude" je ionako više vezan za ponude koje se dostavljaju u papirnatom obliku), tako da odredba glasi: „Ako ponuditelj dijelove ponude dostavlja sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, mora ponudbenom listu navesti koje dijelove tako dostavlja.“ Prihvaćen Prihvaća se
25 HP-Hrvatska pošta d.d. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, Članak 10. Članak 10. stavak 3. definira: "(3) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu." Znači li to da ponude za grupe moraju biti odvojene u EOJN-u na način da postoje odvojeni uvezi ponude za svaku grupu a samim time i zasebni (odvojeni) podkoraci na otvaranju ponuda za svaku grupu? Ili se prema ovoj odredbi može dostaviti sve u jednoj e-ponudi (u kojoj će biti odvojen ponudbeni list za svaku grupu jer to automatski radi EOJN kad kreira uvez ponude)? Primljeno na znanje Točno. S obzirom da navedeno traži prilagodbu sustava EOJN RH, prijelaznim i završnim odredbama predviđeno je stupanje na snagu ove odredbe 1.1.2018.
26 Vesna Božičević-Remenar Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, Članak 10. Ostaviti mogućnost dostave jednog ESPD obrasca za više grupa predmeta nabave, obzirom da isti u Dijelu II, A-podaci o gospodarskom subjektu nudi nuđenje za više grupa predmeta nabave. Primljeno na znanje Po logici stvari proizlazi da gospodarski subjekt može predati isti ESPD u svim grupama, osim ako se u razlikuju kriteriji za kvalitativni odabir od grupe do grupe
27 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Način dostave ponude ili njezinih dijelova sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 11. Članak 11. stavak 3. Prijedlog: Dodati točku 6. Naznaka „dio ponude koji se dostavlja odvojeno“. Obrazloženje: Navedeno se predlaže iz razloga što se sredstvima koja nisu dostavljen elektronički dostavlja samo dio ponude, a ne ponuda. Prihvaćen Prihvaća se
28 HP-Hrvatska pošta d.d. Način dostave ponude ili njezinih dijelova sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 11. Članak 11. stavak 4. definira "(4) Kada je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu." – isto komentar kao i u odnosu na članak 10. stavak 3.: Znači li to da ponude za grupe moraju biti odvojene u EOJN-u na način da postoje odvojeni uvezi ponude za svaku grupu a samim time i zasebni (odvojeni) podkoraci na otvaranju ponuda za svaku grupu? Ili se prema ovoj odredbi može dostaviti sve u jednoj e-ponudi (u kojoj će biti odvojen ponudbeni list za svaku grupu jer to automatski radi EOJN kad kreira uvez ponude)? Prihvaćen Prihvaća se
29 Hrvatski Telekom d.d. Način dostave ponude ili njezinih dijelova sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 11. čl.11. st.4. poštujući načelo ekonomičnosti potrebno je dozvoliti da se dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno za više grupa mogu dostavit u jednoj, zajedničkoj omotnici. Prihvaćen Prihvaća se
30 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Postupak zaprimanja ponuda ili njezinih dijelova koje se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 16. Članak 16. stavak 1. Prijedlog: Svaki pravodobno dostavljen dio ponude upisuje se u upisnik o zaprimanju elektroničkih ponuda. Obrazloženje: Ponuda ne smije biti dostavljena sredstvima koja nisu elektronička. Sredstvima koja nisu elektronička mogu se dostaviti samo dijelovi ponude. Nije prihvaćen Skreće se pozornost da u određenim slučajevima poput nabave za potrebe obrane i sigurnosti se ponuda i dalje može dostavljati isključivo sredstvima koja nisu elektronička sukladno čl. 60. ZJN 2016.
31 Vesna Božičević-Remenar Postupak zaprimanja ponuda ili njezinih dijelova koje se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 16. Obzirom da je prema Zakonu o javnoj nabavi obavezna primjena elektroničke dostave ponude, uskladiti način dostave ponude sa izmjenom ponude. Prema stavku 2. ovog članka moguća je dostava izmjene ponude neelektronskim putem ?? Nije prihvaćen Skreće se pozornost da u određenim slučajevima poput nabave za potrebe obrane i sigurnosti se ponuda i dalje može dostavljati isključivo sredstvima koja nisu elektronička sukladno čl. 60. ZJN 2016.
32 Aleksandar Kovač mr. sc. Postupak zaprimanja ponuda ili njezinih dijelova koje se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 16. Točka (5). Ponudu valja smatrati zaprimljenom tek kada njen posljednji dio bude zaprimljen i ponuda tako postane kompletirana. Kako sada stoji, moguće je naprimjer dostaviti neki, bilo koji, dio ponude elektroničkim putem, predati kasnije ostatak "neelektroničkim" putem, a vremenom zaprimanja smatrat će se vrijeme prvog zaprimanja, dok se u slučaju promjene ponude vremenom zaprimanja smatra vrijeme zadnjeg zaprimanja. Nije prihvaćen Članak 280. stavak 1. ZJN 2016 propisuje da je ponuda izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. S druge strane, dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička u pravilu su uzorci u fizičkom obliku ili bankarske garancije ili zadužnice u originalu kao jamstva za ozbiljnost ponude. Shodno tome, cijeni se da se takvi dijelovi ponude ne bi mogli smatrati „izjavom volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi“.
33 HP-Hrvatska pošta d.d. Postupak otvaranja ponuda koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, Članak 17. Predlaže se brisati stavak 7. članka 17. koji glasi: "(7) Nakon završetka postupka otvaranja ponuda, naručitelj je bez odgode obvezan zapisnik o otvaranju ponuda objaviti u EOJN RH." Prihvaćen Prihvaća se
34 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Postupak otvaranja ponuda ili njezinih dijelova koje su dostavljene sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, Članak 18. Članak 18. Prijedlog: Izbrisati članak, odnosno dodati odredbe čl. 18. u čl. 17, a ono što se ponavlja izbrisati. Obrazloženje: Na otvaranju ponuda otvaraju se ponude koje moraju biti dostavljene elektronički. Dijelovi koji se ne mogu dostaviti elektronički se ne otvaraju na javnom otvaranju ponuda. Primljeno na znanje Na javnom otvaranju ponuda naručitelj otvara sve dijelovi ponude neovisno o sredstvima komunikacije kojima su dostavljena s time da se na uvid ovlaštenim predstavnicima ponuditelja daje samo ponudbeni list.
35 BIRODOM d.o.o. Ponuda, Dostava dokumenata i dokaza U članku 20 stavku 1. treba detaljnije opisati, odnosno navod "ažurirane popratne dokumentacije" treba pojasniti, odnosno potrebno je odrediti starost dokumenata kao što su: -Izjava o nekažnjavanju -Izvadak iz sudskog registra -Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga Treba odrediti da datum izdavanja navedene dokumentacije može biti minimalno datumom izdavanja jednak datumu objave javnog nadmetanja, a ne da ovaj element ostane otvoren, te se već sada u praksi dešava da naručitelj kada dostavlja ponuditelju zahtjev za dostavu dokumentacije tada zahtijeva da navedena dokumentacija mora biti po datumu izdavanja poslije datuma koji je istaknut na zahtjevu naručitelja.U pravilniku bi bilo poželjno navesti dali navedena dokumentacija može biti dostavljena u običnoj preslici ili mora biti u izvorniku ili u ovjerenoj kopiji.Svakako bi trebalo voditi računa da se gospodarskom subjektu ne stvaraju nepotrebni troškovi. Isto tako potrebno je u članku 20.stavku 8. odrediti dali je naručitelju omogućeno tražiti od ponuditelja dopunu ili izmjenu jamstva za ponudu, ako jamstvo koje je ponuditelj dostavio sa ponudom ne odgovara po sadržaju odredbama iz dokumentacije o nabavi . Prihvaćen Prihvaća se
36 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Dostava dokumenata i dokaza, Članak 20. AmCham smatra navedeno formuliranje stavka 2. nedovoljno određenim. Naime, nejasno je što znači primjerice ažurirana potvrda Porezne uprave o stanju duga. Nejasno je što znači da su podaci važeći. Znači li to da potvrda može biti stara bilo koliko ako podaci i dalje vrijede? AmCham smatra da ovakvo rješenje izaziva pravnu nesigurnost jer teret dokaza o podudarnosti stvarnog činjeničnog stanja i onoga što je u potvrdi/dokumentu navedeno pada na naručitelja koji nema uvijek mogućnost pristupa registrima iz kojih je provjera ažurnog stanja navoda/podataka moguća. Postavlja se pitanje znači li da trenutačna formulacija članka 20. stavka 2. dopušta naručiteljima da prilikom traženja dostave ažuriranih dokumenata odrede starost dokumenata koja je prihvatljiva za utvrđivanje činjeničnog stanja? AmCham predlaže, temeljem dobre prakse provođenja postupka javne nabave, da se Pravilnikom propiše maksimalna starost dokumenata kojima se dokazuje činjenica nekažnjavanja odnosno stanja poreznog duga. Prijedlog je da dokumenti ne budu stariji od 30 dana na dan dostave ponude. Djelomično prihvaćen Propisani su rokovi ažurirnosti dokaza
37 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Dostava dokumenata i dokaza, Članak 20. Članak 20. Definirati što se smatra ažuriranim dokumentom, odnosno koji su to rokovi unutar kojih se dokument može smatrati ažuriranim kao što je prije bilo (npr. 30 dana od dana objave nadmetanja za potvrdu Porezne uprave, 3 mjeseca za izvadak iz registra itd.) Nadalje, nigdje nije navedeno kako naručitelj mora postupiti u slučaju da ponuditelj u primjerenom roku ne dostavi tražene dokumente. Treba li ga naručitelj isključiti i prijeći na sljedećeg rangiranog? Nigdje to nije izrijekom navedeno, kao što nije navedeno može li se nakon toga isključeni ponuditelj i u kojem roku žaliti na odluku ponuditelja. Obrazloženje: Treba biti definirano regulativom. Prihvaćen Vezano za pitanje rangiranje skreće se pozornost da je isto već propisano člankom 263. stavkom 3. ZJN 2016.
38 Zoran Turuk Dostava dokumenata i dokaza, Članak 20. Razumljivo je da se člankom 20. stavak 8. želi spriječiti izmjena ponuda primjenom članka 293. ZJN 2016, ali bi ipak trebalo omogućiti da se u dostavljenim jamstvima otklone eventualne nejasnoće, a ne da nam se ponovno događa da se zbog dvije neprevedene riječi sa slovenskog u bankarskoj garanciji odabiru nekoliko milijuna kuna nepovoljnije ponude. U tom smislu predlažem pojasniti da se eventualna dostava novog jamstva u situaciji kada je u ponudi dostavljeno (nejasno) jamstvo ne smatra dostavom dokumenta koji nedostaje. Primljeno na znanje Cijeni se da je izričaj odredbe jasan te da naručitelj može pojasniti dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude ako postoje neke nejasnoće. Također, ističe se da se prijevod jamstva (na koji se upućuje primjedbi), može pojasniti i upotpuniti budući da se radi o zasebnom dokumentu koji prati jamstvo.
39 HP-Hrvatska pošta d.d. Dostava dokumenata i dokaza, Članak 20. Članak 20. stavak 2. definira: "(2) Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u." – komentar: u nastojanju pojašnjenja pojma ažurnosti, zakonodavac samo dodatno zbunjuje i u pokušaju dodatne preciznosti – ostaje nedovoljno precizan. Npr. podatak koji odgovara stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju može biti primjerice i potvrda porezne uprave izdana prije godinu dana u kojoj se vidi da nema poreznog duga, ako odgovara stvarnom stanju odnosno ako i u trenutku dostave ponuditelj nema poreznog duga. Prihvaćen Prihvaća se
40 nabava Dostava dokumenata i dokaza, Članak 20. Ovdje je isto problem kao i u Zakonu jer po čl. 293. ZJN nije definirano točno što se može i od koga tražiti kao upotpunjavanje, pojašnjenje, itd.... Naime, u praksi je to sasvim drugačije. Zakon se temelji na načelima javne nabave, a na seminarima se predaje da se po 293. može tražiti samo ESPD od svih, a onda po 263. od najpovoljnijeg. Kako ocijeniti ostale? samo na osnovi navedenog u ESPD-u? Krše se načela jednakog tretmana i transparentnosti, a i diskriminatorno je. Primljeno na znanje Postupak pregleda i ocjene ponuda definiran je odredbama članaka 290. – 297. ZJN 2016.
41 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Provjera računske ispravnosti ponude, Članak 21. Članak 21. stavak 4. Definirati minimalan rok koji naručitelj mora ostaviti ponuditelju za prihvat ispravka. Obrazloženje: Treba biti definirano regulativom. Primljeno na znanje Isto je već propisano čl. 294. st. 3. ZJN 2016 koji glasi: „Ako ponuda sadržava računsku pogrešku, javni naručitelj obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva.“
42 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Provjera računske ispravnosti ponude, Članak 21. Članak 21. stavak 2. Dodati način na koji se vrši ispravak. Hoće li se na ponudbenom listu prekrižiti pogrešan iznos i upisati ispravan uz datum i potpis osobe koja je napravila ispravak ili na drugi način? Obrazloženje: Treba biti precizno definirano. Prihvaćen Prihvaća se
43 Zoran Turuk Objašnjenje izuzetno niske ponude, Članak 22. Ako vam netko ponudi automobil srednje klase za 1.000 kn, ne trebaju vam tri ponude da shvatite da se radi o izuzetno niskoj ponudi. Predlažem brisati uvjet iz stavka 1. točka 1. Nije prihvaćen Skreće se pozornost da je konkretni primjer iz primjedbe reguliran st. 2. ovoga članka
44 HP-Hrvatska pošta d.d. Objašnjenje izuzetno niske ponude, Članak 22. Predlaže se prijedlog stavka 3. članka 22. izmijeniti da glasi kako slijedi: "(3) Zahtjev za objašnjenje ponude i objašnjenje ponuditelja sastavni su dijelovi zapisnika o pregledu i ocjeni." Prihvaćen Prihvaća se
45 HP-Hrvatska pošta d.d. Objašnjenje izuzetno niske ponude, Članak 22. Članak 22. stavak 1. – Objašnjenje izuzetno „niske ponude“ – navedeni uvjeti za objašnjenje „niske ponude“ (ispravak u: „niske cijene ponude“, isto u st. 2.), primjena kumulativno sva tri uvjeta ili pojedinačno? Prihvaćen Prihvaća se
46 nabava Objašnjenje izuzetno niske ponude, Članak 22. Obzirom da članak 289. stavak 1. ZJN 2016. kaže: "Javni naručitelj obvezan je zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge" mišljenja sam da prema članku 22. stavku 1. Pravilnika neće biti moguće tražiti pojašnjenje iznimno niske ponude. Možda bi bilo bolje da se čak i kompletni članak briše, ili da se napiše na način kako bi bila obveza traženja ako je ponuda npr. 25% ili više ispod procijenjene vrijednosti Nije prihvaćen Primjedba nije jasna
47 Miljenko Cvitanović Objašnjenje izuzetno niske ponude, Članak 22. U stavku 1. "Naručitelj je može..." potrebno je ispraviti na "Naručitelj može..." Prihvaćen Prihvaća se
48 Aleksandar Kovač mr. sc. Sadržaj zapisnika o vođenju pregovora, Članak 25. (1), točka 9. "kratki sažetak pregovora" promijeniti u "sažetak pregovora". Razlog: "Sažetak" je već kratak. Definicija: sažetak - kratki prikaz sadržaja duljeg teksta ili govora. Prihvaćen Prihvaća se
49 Aleksandar Kovač mr. sc. Sadržaj zapisnika o vođenju dijaloga, Članak 26. Točka (1) dodati "Vrstu postupka javne nabave" Nije prihvaćen Cijeni se da u slučaju zapisnika o vođenju dijaloga nije potrebno propisivati vrstu postupka budući da se prema odredbama ZJN 2016 dijalog može voditi isključivo u okviru natjecateljskog dijaloga. Drugim riječima, u niti jednom drugom postupku javne nabave nije dopušteno voditi dijalog.
50 Aleksandar Kovač mr. sc. Sadržaj zapisnika o vođenju dijaloga, Članak 26. (1), točka 8. "kratki sažetak dijaloga" promijeniti u "sažetak dijaloga". Razlog: "Sažetak" je već kratak. Definicija: sažetak - kratki prikaz sadržaja duljeg teksta ili govora. Prihvaćen Prihvaća se
51 HP-Hrvatska pošta d.d. Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Članak 28. Članak 28. stavak 1. točka 33. stoji "33. popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem informacija ili dokumentacije, zahtjevi za dostavom izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata, zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške, zahtjevi za objašnjenjem izuzetno niske ponude, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvat ispravka, mišljenje stručne službe naručitelja ili neovisne stručne osobe, i slično)." – komentar: nejasno je temeljem kojeg članka ZJN-a je moguće sastaviti zahtjev za dostavom izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata? Prihvaćen Prihvaća se
52 HP-Hrvatska pošta d.d. Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Članak 28. Predlaže se u članku 28. stavku 1., iza točke 17. dodati novu točku 18 koja glasi: "18. podatke o dostavi ažuriranih popratnih dokumenata, ako je primjenjivo" Prihvaćen Prihvaća se
53 Miljenko Cvitanović Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Članak 28. U stavku 1. točki 26. potrebno je ispraviti "djelu ugovora" na "dijelu ugovora" Prihvaćen Prihvaća se
54 Zoran Turuk Način izrade i dostava zapisnika, Članak 29. Nejasno je na koji bi se način primijenila odredba članka 29. stavak 2. u dinamičkom sustavu nabave, kada se zapisnici sastavljaju dinamikom zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje, odnosno i nakon objave (prve) odluke o odabiru. Predlažem da se dinamički sustav nabave izuzme od ovog prijedloga. Prihvaćen Prihvaća se
55 Domagoj Adamčić Način izrade i dostava zapisnika, Članak 29. Predlažem preciznije definirati valjanost zapisnika i sastavljanje bilješke: Dodati stavak 14.: "U slučaju iz stavka 12. zapisnik mora potpisati većina članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu." Dodati stavak 15: "Bilješku iz stavka 12. moraju potpisati svi članovi stručnog povjerenstva koji potpisuju zapisnik, a mogu je potpisati članovi koji su odbili potpisati zapisnik. Dodati stavak 16: "Članovi stručnog povjerenstva koji su odbili potpisati zapisnik mogu sastaviti i vlastitu bilješku koja se u tom slučaju također prilaže zapisniku." Djelomično prihvaćen Cijeni se da oni članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji su proveli određenu radnju (pregled i ocjenu ponuda, vodili dijalog, itd.) moraju potpisati zapisnik. U slučaju postojanja opravdanih razloga poput bolovanja ili godišnjih odmora osoba ne mora potpisati zapisnik zbog spriječenosti, ali se o tome sastavlja službena bilješka. Isto je u slučaju da osoba koja je provela određenu radnju odbije potpisati zapisnik. Tada se također sastavlja službena bilješka u kojoj se iznose razlozi odbijanja potpisivanja zapisnika. Shodno tome, izričaj odredbe je dorađen.
56 HP-Hrvatska pošta d.d. Način izrade i dostava odluka naručitelja, Članak 30. Članak 30. predlaže se dodati stavak 6.: "(6) Naručitelj nije obvezan uz zapisnik dostaviti priloge zapisniku." Obrazloženje: Ako će prilog zapisniku biti i zahtjev za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata i temeljem njega dostavljeni dokumenti, to bi u nekim slučajevima moglo predstavljati objavu velikog dijela nečije ponude, što bi dovelo do kršenja odredbi o zaštiti podataka. Nije prihvaćen Sukladno članku 59. stavku 1. ZJN 2016 naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. Članak 302. stavak 5. ZJN 2016 propisuje da je javni naručitelj obvezan sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH: 1. neposredno svakom pojedinom sudioniku, ili 2. javnom objavom. Nadalje, prema članku 310. stavku 2. ZJN naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije u koje gospodarski subjekt može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH. Svrha navedenih odredbi je digitalizirati proces javne nabave i omogućiti njegovu automatizaciju. U tom smislu ova odredba Pravilnika samo detaljnije razrađuje zakonske odredbe. Shodno tome, budući da su prilozi zapisniku neophodni gospodarskom subjektu za ostvarivanje prava na žalbu, cijeni da se i oni moraju dostaviti na isti način kao i odluke i zapisnici, odnosno putem EOJN RH.
57 Domagoj Adamčić Način izrade i dostava odluka naručitelja, Članak 30. Članak 30.: Kako bi postupci bili još transparentniji i učinkovitiji predlažem da naručitelj uz odluku mora dostaviti i sve priloge zapisnika: „U prilogu odluke dostavlja se pripadajući zapisnik ako postoji te prilozi zapisnika, ako postoje.„ Prihvaćen Prihvaća se
58 Aleksandar Kovač mr. sc. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, Članak 33. "3. predati ponudu." zamjeniti ovaj tekst sa "3. dostaviti ponudu". Razlog: cijelim dokumentom koristi se "dostaviti ponudu" i "zaprimiti ponudu". Postupak "predaje ponude" ne pojavljuje se nigdje osim ovdje, stoga se vjerojatno radi o omaški. Prihvaćen Prihvaća se
59 HP-Hrvatska pošta d.d. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, Članak 34. Članak 34. stavak 2. točka 1. i članak 38. stavak 2. točka 1.: „1. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće“ – brisati „ako je moguće“, svi podatci su u sustavu EOJN RH. Nije prihvaćen Podnositelj primjedbe je u pravu kada navodi da su podaci u sustavu EOJN RH, no međutim moguće su situacije kada zbog nedostupnosti EOJN RH pristup njima (pa i adresi elektroničke pošte) nije moguć. Slijedom toga, propisan je izričaj „ako je moguće“. U slučaju da isto nije moguće u konkretnom slučaju primjenjuju se točke 2. i 3.
60 Aleksandar Kovač mr. sc. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, Članak 34. (3) Iznimno, ako sveukupno trajanje nedostupnosti EOJN RH tijekom roka za dostavu ne prelazi 30 minuta, smatra se da nedostupnost nije nastupila. Djelomično prihvaćen Povećano je razdoblje prije isteka roka za dostavu ponuda tijekom kojeg uopće ne smije biti nedostupnosti sa 60 minuta na 240 minuta.
61 Aleksandar Kovač mr. sc. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, Članak 34. Točka (3) "nedostupnost nije nastupila" ako se ukloni u roku kraćem od 30 minuta nije praktično prihvatljivo: - više nedostupnosti može nastajati "iz tehničkih ili drugih razloga" u nizu: naprimjer 28min nedostupno, 8 minuta dostupno, 25 minuta nedostupno, 5 minuta dostupno, 25 minuta nedostupno. Po ovome kako stoje stvari, sat i pol praktične nedostupnosti interpretirat će se "kao da nedostupnost nije nastupila" jer niti jedna od nedostupnosti nije trajala više od 30 minuta. Poznato je da ovakva sekvencijalna i kaskadna "ispadanja" sustava koja rezultiraju nedostupnošću su realnost. Djelomično prihvaćen Povećano je razdoblje prije isteka roka za dostavu ponuda tijekom kojeg uopće ne smije biti nedostupnosti sa 60 minuta na 240 minuta.
62 Aleksandar Kovač mr. sc. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, Članak 36. (komentar brisan) Primljeno na znanje /
63 Aleksandar Kovač mr. sc. Nedostupnost u trenutku otvaranja ponuda, Članak 40. Čl38, točka (4): ovu točku treba brisati. Članak 15, točka (4) već određuje "EOJN RH onemogućava da se ponuda može podnijeti, izmijeniti ili od nje odustati nakon isteka roka za dostavu ponuda". Otvaranje ponuda i nedostupnost za vrijeme otvaranja događaju se nakon isteka roka za dostavu ponuda. Čl15. točka (4) već uspostavlja da izmjene nisu moguće nakon isteka roka za dostavu ponuda. Stoga, govoriti o izmjenama ponuda u trenutku otvaranja je redundantno pa je i Točka (4) u ovom članku redundantna. Njeno postojanje uvodi i logičku kontradikciju Čl.15, (4) jer sugerira kako se u nekim slučajevima ponude mogu mijenjati za vrijeme otvaranja. Primljeno na znanje Nije jasna primjedba budući da čl. 38. nema niti stavak 4. niti točku 4.