Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ Cargo d.o.o VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. U stavku 4. potrebno je upisati pun naziva propisa koji se stavlja izvan snage. Između riječi „poučavanju provjeri“ fali veznik „i“. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HŽ Cargo d.o.o V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 16. U stavku 1. umjesto riječi „osposobljenost“ treba stajati „stručna osposobljenost“. Usklađivanje s definicijom kao i naslovom poglavlja. Prihvaćen Prihvaća se.
3 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati koji pristupaju stručnom ispitu, Članak 12. Podstavak a) preformulirati tako da glasi: „a) izvedbeni plan i program stručnog osposobljavanja kojeg izrađuje mentor i“ Prihvaćen Prihvaća se.
4 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. U stavku 1. odredbu točke 2. staviti u dvije rečenice tako da glasi: „Kandidat je radnik upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili druge pravne osobe koji se stručno osposobljava za samostalno obavljanje poslova izvršnog radnika. Kandidat može biti pripravnik ili radnik s radnim iskustvom.“ Prihvaćen Prihvaća se.
5 gordana gaković Opće odredbe i pojmovi, Članak 2. Toč.2. odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na formalno obrazovanje ( srednjoškolsko obrazovanje). Obrazloženje Umjesto „stjecanje zvanja ili na srednjoškolsko obrazovanje“ upotrebljava se termin formalno obrazovanje. Nestručno je napisano „stjecanje zvanja ili srednjoškolsko obrazovanje“ jer se završetkom srednjoškolskog obrazovanja stječe zvanje, pa nije pravilno pisati ili. Formalno obrazovanje obavlja se u obrazovnim ustanovama .Obzirom da će tekst pravilnika biti predmet stručne ekspertize u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih a ne u MZOS, preporučam upotrebljavajte stručne termine iz područja obrazovanja.(v.Pojmovnik politika obrazovanja odraslih u dokumentu Međunarodne organizacije u obrazovanju odraslih,nakladnik Agencija za obrazovanje odraslih ). Predlagač nije predvidio zakonsku mogućnost da se područje obrazovanja izvršnih radnika provodi kroz nastavno-obrazovni centar , kao što je to praksa u Slovenskim železnicama Holdingu, , OBB-u, DB-u. A što je sukladno EU regulativi za željeznički sektor koji je naveo da osposobljavanje provodi " „certificiranim programima“ i sa „certificiranim osobljem“ a što obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ( ASOO).Zakonska podloga je transparentna glede programa, kadrovskih i prostornih uvjeta i obrazovne dokumentacije . Početkom 2012. u HŽ Holdingu bili smo pred osnivanjem Nastavno-obrazovnog centra i donošenjem novog pravilnika o osposobljavanju izvršnih željezničkih radnika, koji je po formatu i pristupu bio bliži slovrenskom, austrijskom i njemačkom modelu, međutim promjenom Uprave sve je zaustavljeno. Sada je u raspravi tekst prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava – koji je stručno upitan, nedovršen i čitajući ga prema kraju osjeća se da je kod autora došlo do zamora materijala, pa su takoreći najvažnija područja ostala neobrađena. Sve za što je trebalo upotrijebiti više stručnog kapaciteta ostalo je u formulaciji da će to pravne osobe same riješiti.Tko će to znati riješiti? Ako se postave podkapacitirani menadžeri u uvjetima nesređenih podataka o obrazovnoj strukturi izvršnih radnika, s netočnim upisima u sustav SAP-a, kako će se osigurati kvalitetna obrazovna komponenta kao jamac sigurnosti i urednosti odvijanja željezničkog prometa ? Tko će certificirati programe ,predavače,mentore, ispitivače za koje nije predviđeno da moraju nešto znati o obrazovanju (pedagoško-didaktičko-metofdičko-psilološka znanja odnosno andragoška osposobljenost) ? Predloženi tekst Pravilnika nije valjan i ako bi se usvojio u predloženoj koncepciji bio bi doprinos daljnjem urušavanju obrazovanja željezničkih izvršnih radnika, a željeznički sektor u RH udaljio bio od uspješnih europskih željezničkih kompanija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Tekst Pravilnika je usklađen sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Upravo je člankom 4., stavkom 1. Pravilnika predviđena mogućnost da se stručno osposobljavanje provodi od strane druge pravne osobe. Također je člankom 4., stavcima 2. i 3. Pravilnika predviđeno da stručne ispite i provjere znanja, odnosno redovita i izvanredna poučavanja provodi pravna osoba koja nije upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik. Nije predviđeno certificiranje programa, predavača, mentora i ispitivača u smislu andragoške osposobljenosti. Minimalni elementi za programe stručnog osposobljavanja izvršnih radnika kojima su određeni okviri za izradu istih od strane pravnih osoba iz članka 4., stavka 1., određeni su člankom 11. Pravilnika. Certificiranje mentora i ispitivača u smislu andragoške osposobljenosti prema mišljenju radne grupe nije potrebno, dok isto za predavače nije propisano postojećim Zakonom o obrazovanju odraslih („Narodne novine”, br. 17/07) (sukladno mišljenju MZO). Program osposobljavanja nadzire Agencija za sigurnost željezničkog prometa kroz kontrolu sustava upravljanja sigurnošću (SUS).
6 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 16. Brisati stavke 2 i 3 ovog članka te ovim aktom detaljnije propisati postupke iz stavka 1 ovog članka, a sve u svrhu veće sigurnosti željezničkog prometa. Svjedoci smo da je željeznički sustav danas u RH rascjepkan, a ovim Pravilnikom se daje dodatna mogućnost da svaka pravna osoba u željezničkom sektoru donosi propise i akte u kojima će zbog kratkotrajnih ušteda u poslovanju dodatno ugroziti sigurnost željezničkog prometa. Obrazloženje: Kao primjer možemo navesti osposobljavanje prometnika vlakova koji se iz manjeg kolodvora prebacuje u veći i zahtjevniji kolodvor sa drugim SS uređajem. Poslodavac može jednostavno odrediti da je takvom radniku dovoljna jedna smjena za upoznavanje kolodvora. Tko u tom slučaju može jamčiti sigurnost željezničkog prometa? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 82/13, 18/15 i 110/15) propisana je odgovornost pojedinih dionika željezničkog sustava. U skladu s tim, dionici sami propisuju dodatne elemente potrebne za funkcioniranje sustava.
7 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Polaganje stručnog ispita, Članak 14. Dodati: (3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka kandidat može zatražiti polaganje stručnog ispita pred drugim povjerenstvom (u kojem nema članova pred kojima je već polagao stručni ispit) koji je pravna osoba dužna organizirati. Obrazloženje: Kandidat je prošao obuku i stekao određeno znanje te mu treba dati i dodatnu priliku da to i pokaže. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 14., stavkom 2. Pravilnika nastojalo se izbjeći višestruko pristupanje stručnom ispitu od strane nespremnog kandidata. U slučaju da kandidat nije zadovoljan ispitnim povjerenstvom, isti može nakon prvog ili drugog neuspješnog polaganja stručnog ispita tražiti drugo ispitno povjerenstvo.
8 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Program stručnog osposobljavanja, Članak 11. Napomena: Potrebno je u ovom Pravilniku propisati sate trajanja stručnog osposobljavanja za svako radno mjesto kako bi spriječili situacije u kojima će svaka pravna osoba propisivati minimalni obim sati stručnog osposobljavanja, a time bi se značajno ugrožavala sigurnost željezničkog prometa (ponovno zbog ušteda). Kao primjer navodimo članak 39. Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih željezničkih radnika u Republici Sloveniji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 11., stavkom 3. Pravilnika propisano je da je pravna osoba dužna propisati sate trajanja stručnog osposobljavanja za poslove izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15). Navedeno je u nadležnosti pravne osobe jer ista ima najkvalitetniji uvid u potrebe posla izvršnog radnika za koji se kandidat osposobljava, a s obzirom na činjenicu da su dionici koji sudjeluju u željezničkom prometu, pored upravitelja infrastrukture i prijevoznika nastalih podjelom trgovačkog društva “Hrvatske željeznice”, i ostali željeznički prijevoznici. Program i sati trajanja stručnog osposobljavanja podložni su nadzoru unutar sustava upravljanja sigurnošću (SUS) dionika željezničkog prometa koji se provodi od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa.
9 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Područja (faze) stručnog osposobljavanja, Članak 10. Napomena: Potrebno je propisati minimalno trajanje rada pod nadzorom. Obrazloženje: Nužno je propisati minimum obaveznih sati rada pod nadzorom kako se pod krinkom ušteda ne bi dovodila u pitanje sigurnost željezničkog prometa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvanredni praktični rad pod nadzorom obuhvaćen je člankom 16. Pravilnika. Stavkom 3. istog članka prepušteno je pravnoj osobi da propiše godišnji fond sati za izvanredni praktični rad pod nadzorom za svaki od poslova izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava ((„Narodne novine”, br. 53/15) (najbolji uvid i odgovornost za stanje stručne osposobljenosti izvršnih radnika)). Provedba izvanrednog praktičnog rada pod nadzorom podložna je nadzoru sustava upravljanja sigurnošću (SUS) željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture.
10 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE stručnom osposobljavanju, Članak 9. Stavak 2. i stavak 3. ovog članka nisu usklađeni. Obrazloženje: U stavku 2 decidirano se propisuje stupanj stručne spreme, a u stavku 3 se navodi da svaka pravna osoba sama propisuje potreban stupanj stručne spreme. Mišljenja smo da je potrebno jasno i nedvosmisleno propisati potreban stupanj stručne spreme za svako radno mjesto izvršnih radnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 9., stavkom 2. Pravilnika dani su okviri za potreban stupanj obrazovanja, struku i smjer za obavljanje svih poslova izvrših radnika. Člankom 9., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi propisivanje stupnja obrazovanja, struke i smjera za obavljanje svakog od poslova izvršnog radnika unutar okvira danih u stavku 2. istog članka. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika.
11 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti koje moraju ispunjavati predavači, Članak 7. U članku 7. kod radnog iskustva zamijeniti 3 godine s 5 godina. Novim člankom potrebno je propisati minimalni broj sati redovitog poučavanja za svako radno mjesto izvršnog radnika, a ne tu mogućnost ostavljati svakoj pravnoj osobi za sebe. Ovo je potrebno iz razloga kako bi svi radnici u željezničkom sektoru imali iste obveze poučavanja. Svim pravnim osobama ako imaju ista prava mora se propisati i iste obveze koje moraju ispunjavati a sve u cilju veće sigurnosti željezničkog prometa. Obrazloženje: Nužno je propisati minimum obaveznih sati redovitog poučavanja radnika kako se pod krinkom ušteda (npr. poučavanje jednom godišnje) ne bi dovodila u pitanje sigurnost željezničkog prometa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Redovito poučavanje je obuhvaćeno člankom 16. Pravilnika. Stavkom 3. istog članka prepušteno je pravnoj osobi da propiše godišnji fond sati za redovito poučavanje za svaki od poslova izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava ((„Narodne novine”, br. 53/15) (najbolji uvid i odgovornost za stanje stručne osposobljenosti izvršnih radnika)). Opseg i provedba redovitog poučavanja podložni su nadzoru sustava upravljanja sigurnošću prijevoznika (SUS) i upravitelja infrastrukture.
12 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači, Članak 6. U članku 6. kod radnog iskustva zamijeniti 3 godine s 5 godina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvjeti za osobu koja može biti imenovana ispitivačem propisani su člankom 6., stavcima 2. i 3. Pravilnika. Istima je propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine. Sukladno stavku 5. istog članka pravna osoba mora propisati uvjet za ispitivača za praktični dio ispita s većim radnim iskustvom, ukoliko složenost i specifičnost poslova to zahtijeva. Propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine utvrđeno je temeljem saznanja o ustroju, mogućnostima i poslovima izvršnih radnika svih dionika u željezničkom prometu, uključujući ovdje i ostale željezničke prijevoznike, a ne samo društava nastalih podjelom trgovačkog društva „Hrvatske željeznice”.
13 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. U članku 5. kod radnog iskustva zamijeniti 3 godine s 5 godina. Obrazloženje: U praksi se pokazuje da mentori sa više radnog iskustva mogu kvalitetnije prenijeti usvojena znanja radnicima koje stručno osposobljavaju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvjeti za osobu koja može biti imenovana mentorom propisani su člankom 5., stavcima 2. i 3. Pravilnika. Istima je propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine. Sukladno stavku 4. istog članka pravna osoba mora propisati uvjet za mentora s većim radnim iskustvom, ukoliko složenost i specifičnost poslova to zahtijeva. Propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine utvrđeno je temeljem saznanja o ustroju, mogućnostima i poslovima izvršnih radnika svih dionika u željezničkom prometu, uključujući ovdje i ostale željezničke prijevoznike, a ne samo društva proistekla iz društva „Hrvatske željeznice”.
14 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. U stavku 1 dodati riječi: "koju za to ovlasti i nadležno sigurnosno tijelo", tako da stavak 1 glasi: (1) Stručno osposobljavanje kandidata za samostalno obavljanje poslova izvršnih radnika može obavljati upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili druga pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), koju za to ovlasti i nadležno sigurnosno tijelo, ako ispunjava sljedeće uvjete: Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Važećim zakonskim okvirom nije predviđeno ovlašćivanje centara za stručno osposobljavanje izvršnih radnika željezničkog sustava, izuzev strojovođa, što obavlja Agencija za sigurnost željezničkog prometa.
15 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Opće odredbe i pojmovi, Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: • potrebno obrazovanje za pojedino radni mjesto, • programe stručnog osposobljavanja za svako radno mjesto, • uvjete i način teoretskog osposobljavanja kao i provjere teoretske osposobljenosti, • uvjete i način praktičnog osposobljavanja kao i provjere praktične osposobljenosti, • uvjete i način stručnog poučavanja, • uvjete i način provjere stručne osposobljenosti, Obrazloženje: Ostavljanje mogućnosti da svaka pravna osoba može samostalno svojim aktom propisivati uvjete i način provedbe stručnog osposobljavanja kao i stručnog poučavanja donosi još veću zbrku u željezničkom sektoru. Da je zakonodavac imao namjeru pravnim i fizičkim osobama prepustiti da sami svojim aktima propisuju uvjete, način stručnog osposobljavanja ne bi propisivao donošenje ovog akta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je nejasna – nije razvidno što predlagatelj predlaže. Člankom 9., stavkom 2. Pravilnika zadani su okviri za potreban stupanj obrazovanja, struku i smjer za obavljanje svih poslova izvršnog radnika. Člankom 9., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi propisivanje stupnja obrazovanja, struke i smjera za obavljanje svakog od poslova izvršnog radnika unutar okvira danih u stavku 2. istog članka. Člankom 11., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi da odredi sate trajanja stručnog osposobljavanja, sukladno svojem ustroju (koji može biti bitno različit u pojedinim pravnim osobama, npr. teretnim prijevoznicima) i sustavu upravljanja sigurnošću (SUS). Člankom 16., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi da odredi godišnji fond sati za redovito poučavanje, sukladno svojem ustroju (koji može biti bitno različit u pojedinim pravnim osobama, npr. teretnim prijevoznicima) i sustavu upravljanja sigurnošću (SUS).
16 gordana gaković Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači, Članak 6. Ispitivač –pored uvjeta o formalnom obrazovanju bezuvjetno mora imati certifikat da je osposobljen iz područja pedagoško-didaktičko-metodičko- psihološkog područja ,odnosno andragogije. ISPITIVAČI su u zoni dokimologija, pedagoška (grč.), disciplina opće pedagogije koja se bavi vrednovanjem (ispitivanjem, procjenjivanjem, mjerenjem) stečenog znanja. Ispitivanje polaznika / kandidata kojim se utvrđuje razina usvojenosti znanja i vještina jest u zoni obrazovanja.Ispitivač mora sudjelovati u izradi ispitnih pitanja, kataloga pitanja, u okviru svoga ispitnog područja. U praksi se događalo: Ispitivači su bili nedodirljivi i na moj upit ima li pripremljena pitanja, jedan ispitivač je odgovorio „ To ne piše u P-646“ , znači oni se drže što piše u Pravilniku.Na jednom stručnom ispitu , ispitivač kaže kandidatima“ Što da te pitam?“ -čime si ruši autoritet ispitivača i pokazuje da je došao nespreman na stručni ispit. Na stručnim ispitima ispitivači često drže predavanja umjesto da postavljaju pitanja, kao da je stručni ispit promocija ispitivača. Potrebno je obvezati provoditelja obrazovanja da se izradi uz program stručnog ispita i katalog pitanja s odgovorima ( okvirno) kako za stručne ispite tako i za redovitu provjeru znanja izvršnih radnika i popis stručne literature i to objaviti na intranetu kako bi bilo dostupno svima.Na ispitu bi se izvlačila pitanja i ispitivač bi dalje mogao postavljati podpitanja. Ispitivači sudjeluju u ocjenjivanju Zato je nelogično da ispitivači prema prijedlogu teksta Pravilnika nisu predviđeni imati pedagoško-didaktičko-metodičko- psihološkog područja ,odnosno andragošku osposobljenost. Toč.3 U toč.3. kao uvjet je navedeno da ISPITIVAČ za praktični dio osposobljavanja mora imati samo položen stručni ispit, bez uvjeta da radnik mora imati adekvatno formalno obrazovanje za rad u željezničkom sustavu. Kao da se namjerava pogodovati onima koji nemaju adekvatno formalno obrazovanje,nemaju završenu školu željezničkog usmjerenja. Poznato je da jedna veća skupina radnika nema formalno obrazovanje željezničke struke a rade na radnim mjestima kao željeznički izvršni radnik.To su radnici npr. Osnovna škola , ili bez završene osnovne škole ili završena neka druga škola ali ne željeznička i stručni ispit, čak gimnazija i stručni ispit pa radi kao prometnik.To su sve podaci iz prakse, ali su bili veliki otpori da se sustav uredi i da se u SAP-u uvede točan podatak o formalnom obrazovanju.Stručni ispit nije nadomjestak za kvalifikaciju.Kvalifikacija se dokazije svjedodžbom škole o završenom školovanju sa završnim ispitom. Prijedlog: navesti uvjet da radnik koji sudjeluje kao ISPITIVAČ za praktičnu obuku prije svega mora imati zakonito formalno obrazovanje a dalje je uvjet stručni ispit. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predviđeno certificiranje programa, predavača, mentora i ispitivača u smislu andragoške osposobljenosti. Minimalni elementi za programe stručnog osposobljavanja izvršnih radnika, kojima su određeni okviri za izradu istih od strane pravnih osoba iz članka 4., stavka 1. , određeni su člankom 11. Pravilnika. Certificiranje mentora i ispitivača u smislu andragoške osposobljenosti prema mišljenju radne grupe nije potrebno, već bi stvaralo nepotrebne obveze pravnim osobama. Uvjeti za ispitivača za praktični dio ispita navedeni u stavku 3. Pravilnika smatraju se dovoljnima za ostvarivanje njihove vjerodostojnosti u smislu stručnosti za provjeru znanja kandidata na praktičnom dijelu stručnog ispita.
17 gordana gaković V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 16. U toč.1 dodati iza riječi kroz – „programe osposobljavanja i usavršavanja“ U toč.4. Redovitu provjeru znanja provoditi svake kalendarske godine od 1. – 20.prosinca Tehnička znanja brzo astarijevaju, a isto tako često se mijenja i regulativa pa je period od 4 godine stara procjena iz prošlog stoljeća i ne odgovara današnjoj dinamici razvoja željezničkog sektora.Ako je provjera znanja svake godine manja je količina gradiva za provjeru.Također treba pripremiti katalog pitanja, objaviti na intranetu i prilagođavati se novim mladim kadrovima koji bi trebali biti školovani, informatički i tehnološki pismeni. HŽ je trom sustav i pokušava zadržati status quo, kao „ništa ne talasaj.“ Otpori na promjene su veliki. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 16. Pravilnika odnosi se na trajno osiguravanje stručne osposobljenosti nakon što je izvršni radnik istu postigao. To obuhvaća redovito poučavanje, redovitu provjeru znanja, izvanredno poučavanje, izvanrednu provjeru znanja, izvanredni praktični rad pod nadzorom bez polaganja ispita i izvanredni praktični rad pod nadzorom uz polaganje ispita. Redovitu provjeru znanja nepotrebno je provoditi svake godine, a posebno u razdoblju jednog kalendarskog mjeseca.
18 gordana gaković Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Članak 15. U tekstu UVJERENJA obvezno mora biti iza imena i prezimena kandidata i rubrika naziv završene škole, školska godina završetka i zvanje stečeno školovanjem, potpis predsjednika ispitnog povjerenstva Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 15. , stavkom 2. Pravilnika propisan je minimalni sadržaj uvjerenja, dok detaljni sadržaj može propisati pravna osoba.
19 gordana gaković Polaganje stručnog ispita, Članak 14. Postupak polaganja stručnog ispita treba detaljno razraditi: polaganje teorijskog dijela ispita zatim pristupanje polaganju praktičnog dijela ispita,ispitna pitanja, vođenje zapisnika na ispitu i kod svakog odgovora upis zadovoljio-nije zadovoljio i ovisno o odgovorima na Uvjerenju se upisuje POLOŽIO-NIJE POLOŽIO , propisati Obrazac Prijavnice,Izvješće mentora,Zapisnik.U prijavnici mora biti rubrika „završena škola“ i propisati koji dokumenti se prilažu, mešu kojima mlora biti Svjedodžba o završenoj školi i to vjerodostojna ovjerena od škole,kako bi se izbjegle pojave da su radnici bez završene OŠ, sa OŠ, s neadekvanom školom,gimnazijom polagali stručni ispit npr. za prometnika vlakova, odrediti rok za prijavu za polaganje ispita...Ovo što je ponuđeno za raspravu zaista može unijet srozavanje obrazovanja u željezničkom sektoru ispod dna, a već je urušeno. Propisati što radi tajnik ispitnog povjerenstva, što rade članovi ispitnog povjerenstva, jer se oni na ispitu nadmeću i ubacuju se jedan drugome u riječ, odnosno kao što sam već objasnila drže predavanje kandidatu umjesto da postavljaju pitanja. Propisati način vođenja očevidnika o položenim stručnim ispitima, svojevrsna Matična knjiga koja se čuva trajno Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Detaljniju razradu postupka polaganja stručnog ispita može propisati pravna osoba svojim aktom.
20 gordana gaković Program stručnog osposobljavanja, Članak 11. Pravilnik mora odrediti okvirne elemente za izradu nastavnog programa osposobljavanja za polaganje stručnog ispita, i to nastavne cjeline i satnicu.To je tako u „P R A V I L N I KU o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev“ Slovenija i u svim drugim pravilnicima. Primjer:Pravilnik za vozače cestovnih vozila također je propisao okvirni program i satnicu i nije to najvažnije područje prepušteno svakoj školi za vozače da rade što hoće. Nedopustivo je najvažnije područje pravilnika a to je nastavno područje koje jamči da će se promet odvijati na siguran i uredan način prepusti pravnim osobama.Znate li što će se u praksi događati? Dogodit će se NERED ! Jedna će pravna osoba procijeniti naravno nestručno jer ne zapošljavaju stručne osobe na poslovima obrazovanja (nastavnički smjer) da je dosta 45 minuta, i da u učionici od cca 20m2 bude 40 osoba. To smo prošli u praksi. Godine 2000/2001 provodila se redovita provjera znanja izvršnih radnika i tada je u jednoj učionici bilo preko 70 radnika,sjedilo se na stolovim, na podu, zraka nije bilo,zagušljivo...i u takvoj situaciji se provodila provjera znanja!? Početkom 2001. Imala sam vrlo težak razgovor na kojem su bili tadađnji direktor u Vuči vlakov Stjepan Chova, kolge iz Službe za izobrazbu i ravnatelj Željezničko tehničke škole tada Ivica Lovrić. Direktor Chovan inzistirao je da obrazovna grupa u jednom razredu prekvalifikacije za strojovođe u redovnoj nastavi bude 40 polaznika.Suprostavljala sam se argumentima struke, objašnjavajući da je obrazovna grupa u učenju odraslih max. 15-20, jer odsrasli čovjek mora na satu nastave učiti a to se može u manjoj obrazovnoj grupi jer i nastavnik ne može raditi u grupi od 40 polaznika.Da me u jednom trenutku nije podržao ravnatelj ŽTŠ ostalo bi po Chovanu. Dalje 2008. Po nalogu tadašnjeg direktora u Cargu Almera trebalo je transportne komercijaliste osposobiti za blagajnike a blagajnike za transportne komercijaliste, znači jedne i druge osposobiti za nove poslove. Almer je inzistirao da se obuka provede u 90 minuta ! Kao stručna osoba i ćefica službe za izobrazbu odbila sam takvu nelogičnu satnicu.Jedan član službe je podržao Almera, a ja sam svom tadašnjem direktoru J.Stankoviću priopćila da iz poštivanja zakonitosti i iz profesionalnih razloga ne prihvaćam satnicu od 90 minuta . Nisam ovjerila taj predmet a nije mi se ništa ni dogodilo.Moralo se poslušati Almera! Ovi primjeri iz prakse neka pomognu autorima teksta ovoga prijedloga Pravilnika, da se Pravilnik mora doraditi a za što trebate Povjerenstvo proširiti novim stručnim osobama. Za pomoć koristite Pravilnike Zakona o obrazovanju odraslih koji su detaljno razradili kriterije za prostorne uvjete, kao i Pravilnik iz Slovenije (www.azp.si) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba, nije predmet e-savjetovanja.
21 gordana gaković Uvjeti koje moraju ispunjavati predavači, Članak 7. Ispitivač –pored uvjeta o formalnom obrazovanju bezuvjetno mora imati certifikat da je osposobljen iz područja pedagoško-didaktičko-metodičko- psihološkog područja ,odnosno andragogije. ISPITIVAČI su u zoni dokimologija, pedagoška (grč.), disciplina opće pedagogije koja se bavi vrednovanjem (ispitivanjem, procjenjivanjem, mjerenjem) stečenog znanja. Ispitivanje polaznika / kandidata kojim se utvrđuje razina usvojenosti znanja i vještina jest u zoni obrazovanja.Ispitivač mora sudjelovati u izradi ispitnih pitanja, kataloga pitanja, u okviru svoga ispitnog područja. U praksi se događalo: Ispitivači su bili nedodirljivi i na moj upit ima li pripremljena pitanja, jedan ispitivač je odgovorio „ To ne piše u P-646“ , znači oni se drže što piše u Pravilniku.Na jednom stručnom ispitu , ispitivač kaže kandidatima“ Što da te pitam?“ -čime si ruši autoritet ispitivača i pokazuje da je došao nespreman na stručni ispit. Na stručnim ispitima ispitivači često drže predavanja umjesto da postavljaju pitanja, kao da je stručni ispit promocija ispitivača. Potrebno je obvezati provoditelja obrazovanja da se izradi uz program stručnog ispita i katalog pitanja s odgovorima ( okvirno) kako za stručne ispite tako i za redovitu provjeru znanja izvršnih radnika i popis stručne literature i to objaviti na intranetu kako bi bilo dostupno svima.Na ispitu bi se izvlačila pitanja i ispitivač bi dalje mogao postavljati podpitanja. Ispitivači sudjeluju u ocjenjivanju Zato je nelogično da ispitivači prema prijedlogu teksta Pravilnika nisu predviđeni imati pedagoško-didaktičko-metodičko- psihološkog područja ,odnosno andragošku osposobljenost. Toč.3 U toč.3. kao uvjet je navedeno da ISPITIVAČ za praktični dio osposobljavanja mora imati samo položen stručni ispit, bez uvjeta da radnik mora imati adekvatno formalno obrazovanje za rad u željezničkom sustavu. Kao da se namjerava pogodovati onima koji nemaju adekvatno formalno obrazovanje,nemaju završenu školu željezničkog usmjerenja. Poznato je da jedna veća skupina radnika nema formalno obrazovanje željezničke struke a rade na radnim mjestima kao željeznički izvršni radnik.To su radnici npr. Osnovna škola , ili bez završene osnovne škole ili završena neka druga škola ali ne željeznička i stručni ispit, čak gimnazija i stručni ispit pa radi kao prometnik.To su sve podaci iz prakse, ali su bili veliki otpori da se sustav uredi i da se u SAP-u uvede točan podatak o formalnom obrazovanju.Stručni ispit nije nadomjestak za kvalifikaciju.Kvalifikacija se dokazije svjedodžbom škole o završenom školovanju sa završnim ispitom. Prijedlog: navesti uvjet da radnik koji sudjeluje kao ISPITIVAČ za praktičnu obuku prije svega mora imati zakonito formalno obrazovanje a dalje je uvjet stručni ispit. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 7. definirani su uvjeti za predavače.
22 gordana gaković Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. U cilju što kvalitetnijeg rada mentora i kako bi pripravnici/ kandidati za polaganje stručnog ispita bili što ujednačenije osposobljeni za samostalan rad, neovisno o mjestu obavljanja staža, provoditelj obrazovanja mora provoditi stalno stručno usavršavanje mentora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvjeti za mentora iz članka 5., stavaka 2. i 3. Pravilnika smatraju se nužnim i dovoljnim u smislu stručne sposobnosti mentora. Razvidno je da mentor kao zaposlenik pravne osobe radi na odgovarajućem radnom mjestu, a nepotrebno je naglašavati da se isti mora usavršavati kako bi kvalitetno obavljao svakodnevne radne zadatke.
23 gordana gaković Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. Članak 5. Mentor je osoba koja drugu ososbu uči raditi.Znači prenosi znanje i nalazi se u zoni OBRAZOVANJA, mora znati izraditi izvedbeni nastavni program, mora znati ocjeniti usvojenost znanja i vještina od strane svoga učenika, a to je pedagoško-didaktički i metodička kategorija, što je dovoljan dokaz da MENTOR mora imati certifikat da je osposobljen iz područja pedagoško-didaktičko-metodičkog područja ,odnosno andragogije. U toč.3. kao uvjet je naveden samo da mentor za praktični dio osposobljavanja mora imati samo položen stručni ispit, bez uvjeta da radnik mora imati adekvatno formalno obrazovanje za rad u željezničkom sustavu. Kao da se namjerava pogodovati onima koji nemaju adekvatno formalno obrazovanje,nemaju završenu školu željezničkog usmjerenja. Poznato je da jedna veća skupina radnika nema formalno obrazovanje željezničke struke a rade na radnim mjestima kao željeznički izvršni radnik.To su radnici npr. Osnovna škola , ili bez završene osnovne škole ili završena neka druga škola ali ne željeznička i stručni ispit, čak gimnazija i stručni ispit pa radi kao prometnik.To su sve podaci iz prakse, ali su bili veliki otpori da se sustav uredi i da se u SAP-u uvede točan podatak o formalnom obrazovanju.Stručni ispit nije nadomjestak za kvalifikaciju.Kvalifikacija se dokazije svjedodžbom škole o završenom školovanju sa završnim ispitom. Prijedlog: navesti uvjet da radnik koji sudjeluje u praktičnoj obuci drugog radnika kao njegov mentor prije svega mora imati zakonito formalno obrazovanje a dalje je uvjet stručni ispit. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 5., stavkom 1. Pravilnika propisano je da mentor vodi kandidata kroz stručno osposobljavanje, što djelomično znači i da ga usmjerava i savjetuje tijekom osposobljavanja. Nepotrebno je da mentor bude formalno osposobljen u području andragogije, jer takva praksa nije bila niti do sada. Člankom 5., stavkom 3. Pravilnika propisano je da mentor za praktični dio mora imati položen stručni ispiti za poslove izvršnog radnika za koje se kandidat osposobljava. Preostali uvjeti za mentora (točka b) i c)) iz istog stavka smatraju se, uz navedeni uvjet (točka a)), dovoljnim uvjetom u smislu stručne sposobnosti mentora za praktični dio.
24 gordana gaković Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. Članak 3. U Pojmovniku treba proširiti niz pojmova: U tumačenju pojma Mentor- potrebno je navesti da je mentor stručna osoba s radnim iskustvom najmanje od 5 godina. Mentor u suradnji sa stručnom službom za obrazovanje / stručnjakom za obrazovanje – izrađuje izvedbeni nastavni program za pripravnika / osobu koja se priprema za polagnje stručnog ispita i pomaže mu u stručnom učenju. Ovdje je potrebno naglasiti da je odgovornost mentora u prijenosu znanja, zato je uvijek bolji mentor s dužim radnim stažom. Nedostaju pojmovi: redovita provjera znanja, izvanredna provjera znanja, poučavanje, poučavatelj / školski instruktor, stručno usavršavanje, andragogija . Pojam stručno osposobljavanje dodatno pojasniti se obavljaju s ciljem osposobljavanja izvršnih radnika za obavljanje novih zadaća na istom ili na drugom radnom mjestu.Program osposobljavanja se provodi na osnovu nastavnog programa kroz teorijsku i praktičnu nastavu, provjeru znanja teorijske i praktične osposobljenosti.Polazniku osposobljavanja se izdaje Potvrda o osposobljenosti. U slučaju kada dolazi do tehnoloških inovacija, nove organizacije rada (povezivanbje radnih funkcija dva ili više radnih mjesta), obuka za novi stroj i sl. Provodi se osposobljavanje a ne poučavanje. Osposobljavanje je bilo u razini radnikovog formalnog obrazovanja i provodilo se kao neformalno obrazovanje. Točku 4. I 8. U pojmovniku povezati. Stručno usavršavanje –se obavljaju s ciljem stalnog unapređenja stručnosti izvršnih radnika tijekom rada. Može biti organizirano na radnom mjestu kao neformalno obrazovanje ili preko obrazovnih ustanova koji predstavljaju dodatak formalnom obrazovnom sustavu. Program usavršavanja provodi se na osnovu nastavnog programa kroz teorijsku i praktičnu nastavu, provjeru znanja teorijskog i praktičnog znanja.Polazniku programa usavršavanja izdaje se Potvrda stručnog usavršavanja . Znači, provjera znanja dokazuje radnikovu kompetentnost a ne Izjava gdje radnik izjavljuje osjećam se sposobnim.Takva Izjava je arhaičnost i nije dokaz da radnik ima znanje. Treba razlikovati poučavanje od osposobljavanja i stručnog usavršavanja .Poučavanje se provodi na osnovu Okvirnog nastavnog programa za kalendarsku godinu (Makro plan) , na osnovu kojeg se izrađuje Izvedbeni nastavni program poučavanja za određeni kalendarski period (mikro plan).Nastavne cjeline su unaprijed planirane,koje poučavatelj / školski instruktor razrađuje s polaznicima /radnicima koji su obvezni sudjelovati u poučavanju. U praksi smo nailazili na te probleme poistovjećivanja poučavanja i osposobljavanja / usavršavanja , što smo s razine stručne službe za izobrazbu stručno usmjeravali. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvjeti za osobu koja može biti imenovana mentorom propisani su člankom 5., stavcima 2. i 3. Pravilnika. Istima je propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine. Sukladno stavku 4. istog članka pravna osoba mora propisati uvjet za mentora s većim radnim iskustvom, ukoliko složenost i specifičnost poslova to zahtijeva. Propisano minimalno radno iskustvo od 3 godine utvrđeno je temeljem saznanja o ustroju, mogućnostima i poslovima izvršnih radnika svih dionika u željezničkom prometu, uključujući ovdje i ostale željezničke prijevoznike, a ne samo društva proistekla iz društva „Hrvatske željeznice”. Pojmove redovita provjera znanja, izvanredna provjera znanja, poučavanje i poučavatelj nije potrebno zasebno definirati jer su isti implicitno dani člankom 4., stavkom 3. te člankom 16., stavcima 1., 3., 4. i 5. Pravilnika. Pojmovi stručno usavršavanje i školski instruktor ne spominju se u prijedlogu Pravilnika. Pojam andragogija je opći pojam, čija definicija je jednoznačna. Člankom 11., stavkom 4. Pravilnika predviđeno je da pravna osoba može svoje izvršne radnike dodatno osposobljavati za obavljanje i drugih poslova izvršnih radnika, za što treba propisati postupak, program i sate trajanja osposobljavanja. Isto se odnosi na npr. osposobljavanje izvršnog radnika koji trenutno obavlja kvačenje i otkvačivanje vozila (dio posla sadašnjeg manevrista) za osposobljavanje za posao obavljanja probe kočnica u vlaku (dio posla sadašnjeg pregledača vagona). Prijedlog Pravilnika ne sadrži pojam Izjava.
25 gordana gaković Opće odredbe i pojmovi, Članak 1. Uvidom u tekst prijedloga Pravilnika razvidno je već kod prvog čitanja, ako ne bude izmjena, kako će predloženi tekst unijeti nered kod provedbe. Pravilnik mora postaviti obrazovne standarde sukladne zakonima iz područja obrazovanja. Predloženi tekst više izgleda kao neki radni materijal a ne kao podzakonski akt , praktično vodič u radu za sve koji se bave obrazovanjem u željezničkom sektoru.U usporedbi s pravilnicima u drugim prometnim sektorima ovaj je nedorečen i ispod minimalnih standarda za područje obrazovanja izvršnih radnika.Zato se nameću pitanja: 1.Imenovanje stručnog povjerenstva moralo je biti na osnovu jasnih kriterija, a ne samo tražiti ime i prezime. Potrebno je postaviti kriterije: završeno sveučilišno obrazovanje VSS, a ne sniziti kriterij na VŠS i bez lažnih diploma, prethodno radno iskustvo u obrazovnom području kao što su stručnjaci iz službi za izobrazbu s nastavničkim kompetencijama (pedagoško-didaktička,metodička, andragoška znanja), mentori, ispitivači na stručnim ispitima,predavači,uspješni poučavatelji, predstavnik službe za propise. 2. Članovi izabranog Povjerenstva morali su proći informativnu obuku kako bi se ujednačila početna znanja iz područja EU regulative željezničkog sektora relevatne za izradu ovoga pravilnika, o zakonima iz područja obrazovanja RH koji su svu usklađeni i stalno se usklađuju s EU regulativom: Nomotehnika,kako se izrađuju pravilnici kao podzakonski akti, Zakon o srednjoškolskom obrazovanju , Zakon o obrazovanju odraslih , Zaklon o strukovnom obrazovanju, Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, sa svim pripadajućim podzakonskim aktima, kao i o terminologiji iz područja obrazovanja...a isto tako ne bila suvišna informacija o najboljoj praksi (Slovenija). 3.Ako je bio cilj izraditi kvalitetan i uporabljiv Pravilnik, tada je trebalo izraditi Analizu učinkovitosti prethodnog Pravilnika-646 i to na osnovu solidne radne prakse u provedbi stručnih ispita. Mi koji smo radili u nekadašnjoj Službi za izobrazbu HŽ, u HŽ Holdingu i u Holding Društvima - znamo pouzdano odgovoriti što je otežavalo rad.Takva Analiza mogla se izraditi za jedan radni dan i bila bi dobra podloga članovima povjerenstva.Inače, uvijek je potrebna analiza prethodnog stanja kako bi se mogao učiniti kvalitetan korak prema boljem! Primjećeno je kako ste u prijedlogu novog Pravilnika iz P-646 prepisali arhaičnu riječ FAZA , koju bi trebalo zamijeniti . 4.Uz ovaj Pravilnik potrebno je izraditi i Etički kodeks kako bi se dokinula korupcija u organizaciji stručnih ispita koji se vežu uz derneke.Primjer iz prakse: Dolazimo na stručni ispit za prometnika vlakova, a kandidatkinja prije početka ispita najavljuje da je njezin otac organiziraoi ručak u jednom restoranu.Kako je dalje tekao taj ispit?Tako da je kandidatkinja ne pokazavši znanje položila, a ispitivač umjesto da ispituje držao je predavanje.Naravno ispitivač nije andragoški osposobljen i ne zna ispitivati. Na ručak su otišli svi osim nas iz Službe za izobrazbu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je nejasna (ne sadrži konkretne prijedloge). Komentari na navode po točkama 1.- 4.: Ad 1. i 2. Radna grupa za izradu Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava imenovana od strane ministra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sastavljena je od članova iz aktivnih dionika željezničkog sustava (HŽ Infrastruktura d.o.o., željeznički prijevoznici i Agencija za sigurnost željezničkog prometa), koje su predložili isti dionici. Smatra se da navedeni dionici imaju najbolji uvid u stanje svojih ljudskih potencijala te da su, slijedom toga, predložili po jednu, za navedeno područje, najkompetentniju osobu za imenovanje. Ad 3. Prethodni Pravilnik 646 bio je tijekom izrade ovog Pravilnika podvrgavan detaljnoj analizi od strane članova radne grupe. Pojam faza ima svoje značenje u smislu razvojnog stupnja stručnog osposobljavanja te služi kao dopuna pojmu područje. Ad 4. Člankom 6., stavkom 4. Pravilnika definirana je obveza pravne osobe koja imenuje ispitivače da je dužna osiguravati provedbu ispita na nepristran i nediskriminirajući način, uz izbjegavanje sukoba interesa.
26 Davor Cvrtak Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači, Članak 6. Primjedba na članak 6 stavak 3 – a Predlaže se sljedeća izmjena: a)_ima položen željeznički stručni ispit odgovarajuće struke Primjedba na članak 6. stavak (3)-b, Predlaže se sljedeća izmjena: b) ima najmanje 3 godine radnog iskustva na obavljanju određenih poslova za koje kandidat polaže stručni ispit Napomena: Navedeni Pravilnik nije u skladu sa važećim Pravilnikom o organizaciji HŽ Infrastrukture te opisu poslova radnih mjesta diplomirani inženjera elektrotehnike Primjer: Sukladno Pravilniku o organizaciji HŽ Infrastrukture voditelj dionice SS i TK i zamjenik voditelja dionice SS i TK moraju imati VŠS te time podliježu obvezi polaganja stručnog ispita sukladno Programu stažiranja i polaganja stručnog ispita za kandidata za VŠS i VSS. Na temelju navedenog, po dosadašnjem Pravilniku 646 Voditelji dionica s položenim VŠS ne mogu provoditi poučavanje, a na temelju novog promatranog ne mogu sudjelovati u redovitoj provjeri znanja. U dosadašnjoj praksi pokazalo se otežano provođenje redovite provjere znanja s obzirom na dosadašnji Pravilnik 646. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvjeti za ispitivača za praktični dio ispita navedeni u stavku 3. Pravilnika smatraju se dovoljnima za ostvarivanje njihove vjerodostojnosti u smislu stručnosti za provjeru znanja kandidata na praktičnom dijelu stručnog ispita. Predmetni Pravilnik je spomenutom Pravilniku o organizaciji nadređeni propis, prilagođen svim pravnim osobama koje su dionici u željezničkom prometu (tako i ostalim željezničkim prijevoznicima), a odnosi se na poslove izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15), osim posla upravljanja vlakom (članak 2. Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava). Akti pravne osobe koji se tiču organizacije iste (tako i Pravilnik o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o.) sadrže radna mjesta po nazivima definiranim od strane pravne osobe, dok bi barem iz opisa poslova istih trebala biti razvidna povezanost pojedinog radnog mjesta s pojedinim poslovima izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15).
27 Davor Cvrtak Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. Primjedba na članak 5 stavak (3)-c Članak članak 5 stavak (3)-c izbaciti u potpunosti Obrazložanje: Sve poslove izvršnog radnika u elektrotehničkoj djelatnosti može i obavlja visokoobrazovana osoba, sukladno opisu poslova ugovora o radu. Stručni ispit za VSS/VŠS obuhvaća između ostalog i sve praktične i teorijske sadržaje određene za stručni ispit za izvršnog radnika (elektrotehničke djelatnosti). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Mentor za praktični dio mora biti osoba koja obavlja poslove za koje se kandidat osposobljava jer upravo ona, kao osoba koja se najviše bavi predmetnim poslovima, kandidatu može prenijeti praktična iskustva i znanja vezana uz ista.
28 Davor Cvrtak Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. Primjedba na članak 5 stavak (3)-a, Predlaže se sljedeća izmjena: a) ima položen željeznički stručni ispit odgovarajuće struke Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Mentor za praktični dio mora biti osoba koja ima položen stručni ispit za poslove izvršnih radnika za koje se kandidat osposobljava jer upravo ona kao osoba koja se najviše bavi predmetnim poslovima kandidatu može prenijeti praktična iskustva i znanja vezana uz ista.
29 Davor Cvrtak Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. Primjedba na članak 5 stavak (2)-a, Predlaže se sljedeća izmjena: a) ima VSS/VŠS odgovarajuće struke i struku koji su propisani člankom 9. ovog Pravilnika kao minimalni obrazovni uvjeti za kandidata, u slučaju nemogućnosti ispunjenja ima najmanje isti stupanj stručne spreme. Obrazloženje: Mišljenja sam da mentor treba biti visokoobrazovana osoba, u suprotnom je sve ostalo degradacija struke i sustavno uništavanje tehničke kulture, a nositelji tehničke kulture su uvijek bili inženjeri. Važna napomena: jedna od stavki ugovora o radu za Glavnog inženjera glasi: - organizira složenija mjerenja i ispitivanja uređaja i postrojenja kao i otklanjanje smetnji i posljedica izvanrednog događaja Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Upravo je uvjet o najmanje istom stupnju stručne spreme onaj iz članka 5., stavka 2. Pravilnika .Kako je navedeni uvjet minimalan, pravna osoba može za mentora imenovati i osobu s visokom stručnom spremom ili višom stručnom spremom.
30 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 16. Stavak 2. - uvjete pod kojima se moraju provoditi pojedini postupci trajnog osiguravanja stručne osposobljenosti izvršnih radnika treba propisati ovim pravilnikom. Obrazloženje: Ovakva odredba ostavlja mogućnost različitim pravnim osobama da na različiti način odrede uvjete pod kojima se provode pojedini postupci trajnog osiguravanja stručne osposobljenosti izvršnih radnika što će dovesti do neujednačenosti i „nereda“ u željezničkom sustavu Republike Hrvatske. Stavak 3. - godišnji fond sati redovitog poučavanja izvršnih radnika treba biti propisan ovim pravilnikom. Obrazloženje: Ovakva odredba ostavlja mogućnost različitim pravnim osobama da na različiti način odrede godišnji fond sati poučavanja za obavljanje istovrsnih radnih procesa izvršnih radnika što će dovesti do neujednačenosti i „nereda“ u željezničkom sustavu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika.
31 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Polaganje stručnog ispita, Članak 14. Stavak 1. - sastav ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za pojedine radne procese propisane Pravilnikom o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15) treba propisati ovim pravilnikom. Obrazloženje: Ovakva odredba ostavlja mogućnost različitim pravnim osobama da na različiti način odrede sastav ispitnog povjerenstva kandidatima koji polažu stručni ispit za obavljanje istovrsnih radnih procesa izvršnih radnika što će dovesti do neujednačenosti i „nereda“ u željezničkom sustavu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika, stoga nije potrebno ovim Pravilnikom propisati detaljnije uvjete za sastav ispitnog povjerenstva.
32 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati koji pristupaju stručnom ispitu, Članak 12. Smatramo da bi u prilogu ovog pravilnika trebali biti uzorci dokumentacije (uvjerenje, odluka, prijava, zapisnik, izvedbeni plan i program, dnevnik rada i dr.) koji bi bili obvezni kako za upravitelja infrastrukture tako i za željezničke prijevoznike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Minimalni sadržaj uvjerenja propisan je člankom 15., stavkom 2. Pravilnika. Program stručnog dijela stručnog osposobljavanja propisuje pravna osoba sukladno članku 10., stavku 3. u skladu s člankom 11., stavcima 1. i 2. Pravilnika gdje su propisani minimalni elementi. Kako defiranje izgleda uzoraka dokumentacije nije propisano ovim Pravilnikom, isto može propisati pravna osoba svojim općim aktom.
33 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Program stručnog osposobljavanja, Članak 11. Stavak 3. - sate trajanja stručnog osposobljavanja za pojedine radne procese propisane Pravilnikom o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15) trebaju biti propisani ovim pravilnikom. Obrazloženje: Ovakva odredba ostavlja mogućnost različitim pravnim osobama da na različiti način odrede sate trajanja stručnog osposobljavanja za obavljanje istovrsnih radnih procesa izvršnih radnika što će dovesti do neujednačenosti i „nereda“ u željezničkom sustavu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 11., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi da odredi sate trajanja stručnog osposobljavanja. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika.
34 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. stručnom osposobljavanju, Članak 9. Stavci 2. i 3. - za pojedine istovrsne radne procese definirane Pravilnikom o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava(NN 53/15) koje obavljaju izvršni radnici potrebno je ovim pravilnikom konkretno definirati minimalno obrazovanje, struku i smjer. Obrazloženje: Ovakva odredba ostavlja mogućnost različitim pravnim osobama da na različiti način odrede odgovarajući stupanj i smjer strukovne škole za obavljanje istovrsnih radnih procesa izvršnih radnika što će dovesti do neujednačenosti i „nereda“ u željezničkom sustavu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 9., stavkom 2. Pravilnika dani su okviri za potreban stupanj obrazovanja, struku i smjer za obavljanje svih poslova izvršnih radnika. Člankom 9., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi propisivanje stupnja obrazovanja, struke i smjera za obavljanje svakog od poslova izvršnog radnika unutar okvira danih u stavku 2. istog članka. Pravna osoba odgovorna je za funkcioniranje sustava upravljanja sigurnošću (SUS), čiji sastavni dio treba biti i stručno osposobljavanje izvršnih radnika.
35 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti koje moraju ispunjavati predavači, Članak 7. U stavku 2. pod a) dio teksta „isti stupanj stručne spreme koji je propisan izvršnim radnicima za koje se poučavanje obavlja“ zamijeniti tekstom „završen preddiplomski studij“. Obrazloženje: Stupanj obrazovanja predavača usko je povezan s kvalitetom poučavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Dovoljno je da predavač ima najmanje isti stupanj obrazovanja kao i kandidat, a kako bi se zadržala razina kvalitete poučavanja.
36 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači, Članak 6. U stavku 3. pod b) smatramo da bi ispitivač praktičnog dijela trebao imati minimalno 5 godina radnog iskustva na obavljanju poslova izvršnog radnika za koje kandidat polaže stručni ispit. Obrazloženje: Predložena odredba ima pozitivni utjecaj na stupanj sigurnosti željezničkog sustava. S radnim iskustvom stječe se i potrebna rutina obavljanja poslova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 6., stavkom 3., točkom b) Pravilnika definirano je minimalno radno iskustvo za ispitivača za praktični dio stručnog osposobljavanja u trajanju od minimalno 3 godine, čime je propisan minimalni uvjet za isto, za sve poslove izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15). Člankom 5., stavkom 5. Pravilnika također je pravnoj osobi omogućeno propisivanje duljeg radnog iskustva od onog iz stavka 3. istog članka.
37 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. U stavku 3. pod b) smatramo da bi mentor koji vodi izvršnog radnika kroz praktični dio stručnog osposobljavanja trebao imati minimalno 5 godina radnog iskustva na radnom mjestu za koje se kandidat osposobljava. Obrazloženje: Predložena odredba ima pozitivni utjecaj na stupanj sigurnosti željezničkog sustava. S radnim iskustvom stječe se i potrebna rutina obavljanja poslova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 5., stavkom 3., točkom b) Pravilnika definirano je minimalno radno iskustvo za mentora za praktični dio stručnog osposobljavanja u trajanju od minimalno 3 godine, čime je propisan minimalni uvjet za isto, za sve poslove izvršnih radnika iz Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15). Člankom 5., stavkom 4. Pravilnika također je pravnoj osobi omogućeno propisivanje duljeg radnog iskustva od onog iz stavka 3. istog članka.
38 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. U stavku 1. brisati dio teksta: „... i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: pravne osobe)“ Obrazloženje: Niti jedna pravna osoba osim upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika ne ispunjava sve propisane uvjete. U stavku 2. zamijeniti dio teksta „pravne osobe“ dijelom teksta koji glasi: „upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik“. Obrazloženje: Niti jedna pravna osoba osim upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika ne ispunjava sve propisane uvjete. U stavku 3. zamijeniti dio teksta „pravne osobe“ dijelom teksta koji glasi: „upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik“. Obrazloženje: Niti jedna pravna osoba osim upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika ne ispunjava sve propisane uvjete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Upravo je namjera donošenja ovog Pravilnika omogućiti pravnoj osobi koja nije željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za nekog prijevoznika koji nema svoj sustav stručnog osposobljavanja za izvršnog radnika, ukoliko ta pravna osoba ispunjava navedene uvjete. Donošenjem ovog Pravilnika omogućit će se pravnoj osobi koja nije željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture da provodi stručne ispite kandidata i provjere znanja izvršnog radnika za prijevoznika koji nema ustrojen sustav osposobljavanja za izvršnog radnika. Donošenjem ovog Pravilnika omogućit će se pravnoj osobi koja nije prijevoznik ili upravitelj da provodi redovita i izvanredna teorijska poučavanja za prijevoznika koji nema ustrojen sustav osposobljavanja za izvršnog radnika.
39 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. Potrebno je obrazložiti (definirati) pojmove: redovito poučavanje, redovita provjera znanja, izvanredno poučavanje, izvanredna provjera znanja i izvanredan praktični rad pod nadzorom bez/uz polaganje ispita (čl. 16.). U točki 3. brisati dio teksta „...ili druge pravne osobe...“ Obrazloženje: Fizička osoba koja nije radno aktivna kod upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika ne udovoljava propisane uvjete za mentora. U točki 6. brisati dio teksta „...ili druge pravne osobe...“ Obrazloženje: Fizička osoba koja nije radno aktivna kod upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika ne udovoljava propisane uvjete za ispitivača, a posebice u praktičnom dijelu ispita. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nepotrebno je zasebno eksplicitno definirati navedene pojmove jer su isti implicitno dani člankom 4., stavkom 3. te člankom 16., stavcima 1., 3., 4. i 5. Pravilnika. Točka 3: Fizička osoba koja nije radno aktivna kod upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika može biti mentor u dijelu teorijskog dijela osposobljavanja. Točka 6: Fizička osoba koja nije radno aktivna kod upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika može biti ispitivač u dijelu teorijskog dijela osposobljavanja.
40 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Opće odredbe i pojmovi, Članak 1. Navedeni nacrt prijedoga Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava presažet odnosno prepisan iz Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i Direktiva, smatramo da Pravilnik treba dodatno pojasniti određena poglavlja iz područja obrazovanja (čl. 92. stavak 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15 i 110/15). Potrebno je odrediti jedinstvene minimalne uvjete koji će se primjenjivati za sve pravne osobe (upravitelje infrastrukture i željezničke prijevoznike). Obrazloženje: Ukoliko će razina propisanosti minimalnih uvjeta ostati u ovoj formi koja ne uključuje jedinstveni okvir za sve pravne i fizičke osobe u procesu stručnog osposobljavanja izvršnih radnika bez obzira na to tko im je poslodavac, ovim pravilnikom morao bi se propisati okvir s minimalnim kriterijima za sve izvršne radnike. U suprotnom ostavljena je mogućnost da upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici svaki za sebe raznoliko propišu sljedeće: minimalno obrazovanje i struku za obavljanje istoga radnog procesa (Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava, NN 53/15), minimalno vrijeme stručnog osposobljavanja (stažiranja) za obavljanje istoga radnog procesa, minimalni godišnji fond sati redovitog poučavanja za obavljanje istoga radnog procesa, ... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 9., stavkom 2. Pravilnika zadani su okviri za potreban stupanj obrazovanja, struku i smjer za obavljanje svih poslova izvršnog radnika. Člankom 9., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi propisivanje stupnja obrazovanja, struke i smjera za obavljanje svakog od poslova izvršnog radnika unutar okvira danih u stavku 2. istog članka. Člankom 11., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi da odredi sate trajanja stručnog osposobljavanja, sukladno svojem ustroju i sustavu upravljanja sigurnošću (SUS). Člankom 16., stavkom 3. Pravilnika prepušteno je pravnoj osobi da odredi godišnji fond sati za redovito poučavanje (koji može biti bitno različit u pojedinim pravnim osobama, npr. teretnim prijevoznicima), sukladno svojem ustroju i sustavu upravljanja sigurnošću (SUS). Temeljem članka 7. stavka 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi hrvatski sabor („Narodne novine”, br. 74/15) nije prihvatljivo i nepotrebno je u sadržaju članka koji se odnosi na predmet propisa taksativno nabrajati svaki dio propisa, odnosno sva pojedina pitanja koja se uređuju propisom, nego je nužno izraziti bit i uputiti na osnovni predmet odnosno sadržaj propisa.
41 HŽ Cargo d.o.o Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Članak 15. U stavku 2. alineji 4. brisati "i popis poslova prema propisu kojim se uređuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava". Svaki željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture svojim internim aktom propisuje popis poslova za radno mjesto za koje se polaže stručni ispit. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stručni ispit za izvršnog radnika polaže se za poslove izvršnih radnika prema Pravilniku o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15). Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture internim aktom propisuju radna mjesta za posao izvršnog radnika sukladno Pravilniku o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine”, br. 53/15).
42 HŽ Cargo d.o.o Polaganje stručnog ispita, Članak 14. Odredbu stavka 2. treba pojednostaviti tako da glasi: „Kandidat kod jedne pravne osobe može pristupiti polaganju stručnog ispita najviše tri puta.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smatra se da je potpuniji i jasniji izričaj u Pravilniku.
43 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. U stavku 3. pod c) treba izbaciti riječ „ažuriranim“ kao suvišnu. Ako se navodi „opći akti“ pod tim se podrazumijeva svi potrebni opći akti (osnovni tekst, izmjene i dopune, ispravci), a ne samo pročišćen tekst pravne osobe). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pod pojmom „ažurirani opći akti pravne osobe” smatraju se opći akti pravne osobe usklađeni s zakonima kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućim propisima Europske unije .
44 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. U stavku 2. pod f) treba izbaciti riječ „ažuriranim“ kao suvišnu. Ako se navodi „opći akti“ pod tim se podrazumijeva svi potrebni opći akti (osnovni tekst, izmjene i dopune, ispravci), a ne samo pročišćen tekst pravne osobe). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pod pojmom „ažurirani opći akti pravne osobe” smatraju se opći akti pravne osobe usklađeni s propisima kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućim propisima Europske unije. (to se odnosi na stavak 2., točka c) ovog članka).
45 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. U stavku 1. pod c) treba izbaciti riječ „ažuriranim“ kao suvišnu. Ako se navodi „opći akti“ pod tim se podrazumijeva svi potrebni opći akti (osnovni tekst, izmjene i dopune, ispravci), a ne samo pročišćen tekst pravne osobe). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pod pojmom „ažurirani opći akti pravne osobe” smatraju se opći akti pravne osobe usklađeni s propisima kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i željeznica te odgovarajućim propisima Europske unije. (to se odnosi na stavak 1. točku d) ovog članka).
46 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. U stavku 2. i drugdje u tekstu spominje se pojam „željeznica“. Taj pojam odlazi u povijest. Iako imamo Zakon o željeznici predmetni pojam trebamo mijenjati gdje je to moguće pojmom „željeznički sustav“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni pojam „propis kojim se uređuje željeznica” odnosi se na Zakon o željeznici („Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13).
47 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. U stavku 1. odredba točke 4. treba glasiti općenito i to: „Stručno osposobljavanje je postupak kojim kandidat stječe teorijska i praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova izvršnih radnika.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedenim (... prilikom odvijanja željezničkog prometa u normalnim, otežanim i izvanrednim situacijama) su naglašene okolnosti-situacije kod odvijanja željezničkog prometa – isto se nadovezuje na pojam stručnog osposobljavanja iz članka 92., stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13, 18/15 i 110/15).
48 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 2. Odredbe stavka 2. su suvišne. Vidi članak 9. stavak3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 2., stavkom 2. Pravilnika naglašeno je da se ovaj Pravilnik ne odnosi na stjecanje zvanja ili srednjoškolsko obrazovanje, već na stručno osposobljavanje.
49 Ivica Jurić VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
50 Ivica Jurić V. TRAJNO OSIGURAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 16. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
51 Ivica Jurić Polaganje stručnog ispita, Članak 14. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
52 Ivica Jurić Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati koji pristupaju stručnom ispitu, Članak 12. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
53 Ivica Jurić Program stručnog osposobljavanja, Članak 11. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
54 Ivica Jurić stručnom osposobljavanju, Članak 9. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
55 Ivica Jurić Uvjeti koje moraju ispunjavati predavači, Članak 7. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
56 Ivica Jurić Uvjeti koje moraju ispunjavati ispitivači, Članak 6. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
57 Ivica Jurić Uvjeti koje moraju ispunjavati mentori, Članak 5. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
58 Ivica Jurić Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, Članak 4. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
59 Ivica Jurić Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
60 Ivica Jurić Opće odredbe i pojmovi, Članak 1. X Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
61 Branimir Duvnjak Opće odredbe i pojmovi, Članak 1. Navode se samo osobe u dijelu provođenja stručnog osoposobljavanja. Potrebno je navesti i kandidate zbog toga što se navode osnovni uvjeti koje moraju udovoljavati kandidati (III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 92., stavkom 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13, 18/15 i 110/15) definiran je sadržaj ovog Pravilnika. Temeljem članka 7. stavka 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi hrvatski sabor („Narodne novine”, br. 74/15) nije prihvatljivo i nepotrebno je u sadržaju članka koji se odnosi na predmet propisa taksativno nabrajati svaki dio propisa, odnosno sva pojedina pitanja koja se uređuju propisom, nego je nužno izraziti bit i uputiti na osnovni predmet odnosno sadržaj propisa.
62 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. Predlažemo da stavak 3. glasi: „Pravilnik o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika na HŽ Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/96., 1/04.) primjenjuje se do dana stupanja na snagu općih akata iz stavka 2. ovoga članka.“ Obrazloženje: Postojeća formulacija izazvala bi „pravni vakuum“ jer od trenutka stupanja na snagu ovoga pravilnika ne bi bile razrađene sve procedure koje bi trebalo definirati kroz opće akte iz članka 18. st. 2. ovoga pravilnika. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Opći akti moraju stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika i to u roku od 8 dana nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Na snazi ne mogu biti dva propisa koja reguliraju istu materiju te se stari pravilnik mora staviti izvan snage, svaka druga praksa bila bi protuzakonita, a temeljem zahtjeva pravne sigurnosti i vladavine prava. Obzirom da će od objave novoga pravilnika do stupanja na snagu istoga proći razumno vrijeme, svi opći akti mogu se pripremiti za objavu nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.
63 HŽ Cargo d.o.o VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. U stavku 1. suvišna je riječ „postojeći“ jer u rečenici postoji riječ „izdani“. Dokumenti ne mogu ostati na snazi već mogu i dalje biti važeći. Cijeli stavak treba glasiti: „Dokumenti o stručnoj osposobljenosti izvršnih radnika izdani u skladu s propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, i dalje su važeći.“. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U pravnoj praksi i terminologiji, uvjerenja diplome tj. u ovom slučaju dokumenti mogu ostati na snazi.