Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1.UVOD Predlažemo da se udio prihvatljivih troškova koji se odnosi na opremu poveća, odnosno da on uključi i mogućnost barem minimalnih adaptacijskih zahvata, tj. unutarnjeg uređenja. Nije prihvaćen S obzirom na raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, Poziv je primarno fokusiran na financiranje aktivnosti usmjerenih mladima te je u skladu s time odlučeno da se ne financiraju adaptacijski zahvati. U okviru Poziva će biti prihvatljivi troškovi nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti u iznosu do 10% izravnih prihvatljivih troškova projekta u okviru Skupine 1 te u iznosu do 20% izravnih prihvatljivih troškova projekta u okviru Skupine 2. U okviru OP ULJP planirano je daljnje financiranje projekta usmjerenih na podršku programima usmjerenim mladima čime se otvara mogućnost financiranja adaptacijskih zahvata u budućim Pozivima na dostavu projektnih prijedloga.
2 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Točka 13 u istoj skupini: 13. jačanje kapaciteta zaposlenika Centra za mlade, morala i biti opisana kao obvezna aktivnost. Nije prihvaćen Sukladno kriterijima za rad centara za mlade, a koje je izradila Radna skupina, obvezne aktivnosti Centra su: - Savjetovanje - Informiranje - Neformalno obrazovanje koje vodi stjecanju relevantnih znanja, vještina I stavova kod mladih - Organizacija slobodnog vremena - Podrška inicijativama mladih u lokalnoj zajednici. Dodatno napominjemo kako su predstavnici Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj sudjelovali u radu Radne skupine za izradu ovih kriterija.
3 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Grupa aktivnosti 2. Točka 4. 4. aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici (u vidu korištenja prostora Centra za mlade, savjetodavne podrške, provedbe edukacija i slično) (obavezna aktivnost). - Ovdje dodati i izraz pružanje logističke podrške. Nekad samo ustupanje prostora nije dovoljna pomoć Nije prihvaćen Točka 4, grupe aktivnosti 2 (Skupina 2) glasi: „aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici (u vidu korištenja prostora Centra za mlade, savjetodavne podrške, provedbe edukacija i slično) (obavezna aktivnost)“. Iz navedenog opisa je vidljivo kako podrška inicijativama mladih ne podrazumijeva samo ustupanje prostora.
4 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Napomene uz grupu aktivnosti 3 - nigdje se ne spominju Regionalni info-centri za mlade kao opcija financiranja. Primljeno na znanje S obzirom na raspoloživa sredstva, u okviru ovog poziva se neće financirati provedba aktivnosti kroz Regionalne info-centre. Planirano je da se aktivnosti Regionalnih info-centara za mlade nastave financirati kroz natječaj iz Državnog proračuna.
5 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Točka 8.1. 1. a) Komentar uz neprofitni karakter udruge - Udruga je po definiciji neprofitna organizacija. Kao takva ima pravo i na gospodarske djelatnosti a i smatra se pozeljnim bavljenje socijalnim poduzetništvom. Socijalno poduzetništvo generira profit, međutim on se redistribuira u ciljeve udruge koji su neprofitni. Ne bi bilo dobro da ovdje dođe do diskriminacije zato jer neka udruga ima gospodarsku djelatnost. Naravno, aktivnost u sklopu projekta koji se prijavljuje mora biti neprofitna i to je razumljivo, međutim gospodarska djelatnost ili vlasništvo udruge nad soijalnim poduzećem ne bi smjelo biti isključujući faktor. Ova primjedba se jednako može primijeniti gdjegod se ovakva definicija pojvljuje. Primljeno na znanje Pod uvjetima prijavitelja nisu navedeni uvjeti koji bi isključivali udruge koje se bave gospodarskim djelatnostima; udruga kao Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: a) udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da djeluje neprofitno i da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu“, kao i niže navedene uvjete: b) raspolagati dostatnim financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s Partnerima c) nema duga po osnovi javnih davanja koji prelazi iznos od deset kuna (neznatni porezni dug sukladno čl. 150 Općeg poreznog zakona) o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju d) nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije; e) nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora. Iako se djelovanje udruge „…temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i statutu.” (Zakon o udrugama, Članak 9. NN 74/14), sredstva za ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga koristit će se isključivo za provođenje aktivnosti čija je namjena povećati socijalnu uključenost mladih odnosno potaknuti njihovo sudjelovanje u društvu te koje su javnog/socijalnog karaktera, odnosno ne predstavljaju niti gospodarsku niti profitnu djelatnost, te koje nemaju stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja. Prijavitelji niti njihovi partneri ne smiju dodijeljena sredstva koristiti za ulaganje ili širenje sadržaja gospodarskog i komercijalnog karaktera. Nadalje, Uputama za prijavitelje će biti propisano da u Pozivu, između ostalog, nisu prihvatljive aktivnosti vezane uz ostvarivanje dobiti te da projekt u pravilu ne smije ostvarivati prihod od projektnih aktivnosti, a ukoliko tijekom provedbe projekta ipak dođe do ostvarenja određenog prihoda, ukupan iznos bespovratnih sredstava bit će umanjen za iznos ostvarenog prihoda i to na temelju podnesenog završnog izvješća. Za provedbu aktivnosti projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Korisnik će imati obvezu vođenja zasebnog računovodstvenog sustava ili odgovarajuće knjigovodstvene evidencije, čime će se osigurati da se bespovratna sredstva dodijeljena prijavitelju koji se bavi gospodarskom djelatnošću ne koriste za gospodarsku djelatnost, odnosno profitnu djelatnost.
6 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Točka 6.2. Projekti koji izravno ne doprinose jednom od sljedećih pokazatelja neće se smatrati prihvatljivima za financiranje: • CO06 Mlađi od 25 godina, • CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, Možda se radi o ESF pravilu, ali nejasna je podjela i diskriminacija mladih u dvije skupine. Ako promatramo cilj olakšanja tranzicije u samostalan život i zaposlenje, skupina od 25 – 30 godina je u većem riziku od mlađe skupine jer im je osatlo manje „mladosti“ u kojoj mogu riješiti svoj problem pa im je potrebno hitnije pomoći. Primljeno na znanje "Mlađi od 25 godina" i "Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene", koje navodite u Vašem komentaru, nisu ciljne skupine Poziva već pokazatelji OP ULJP. Ciljne skupine Poziva su izmijenjene kako slijedi: 1. mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. stručnjaci koji rade s mladima. Ciljna skupina „mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine“ podrazumijeva osobe između 15 i 29 godina (uračunavajući 15. i 29. godinu života).
7 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U napomenama uz br. 3. "Stručnjaci koji rade sa mladima" - U ovoj definiciji nedostaje opis što je stručnjak koji radi sa mladima. Radi li se samo o pripadnicima akademske zajednice ili ekspertima koji se bave mladima kroz profesionalni ili volonterski rad, kako kroz zagovarački tako i kroz izravni rad sa mladima. Primljeno na znanje Sukladno komentaru Mreže mladih Hrvatske, pojašnjenje ciljne skupine „Stručnjaci koji rade s mladima“ je prošireno te će u Uputama za prijavitelje biti navedeno sljedeće pojašnjenje: Ciljna skupina „stručnjaci koji rade s mladima“ odnosi se na stručnjake koji rade s mladima, odnosno na osobe koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih osoba, a koji će u okviru projekta sudjelovati u aktivnostima koje doprinose jačanju znanja i vještina stručnjaka koji rade s mladima (edukacije, treninzi, radionice). Sukladno pojašnjenju, radi se osobama koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih osoba, pri čemu nije važno radi li se o pripadnicima akademske zajednice ili ekspertima koji se bave mladima kroz profesionalni ili volonterski rad.
8 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U istom dijelu teksta spominej se pružanje adekvatnoga prostora i opreme. Tu smatramo nužnim dodati i infrastrukturu kao ključni element uspostave centara za mlade. Infrastruktura je često problem i čak kad se dobije dobar prostor i kroz projekte osigura oprema, preuređenje, prulagodba i tehničko rješavanje prostora su redovito teško izvedivi. Nije prihvaćen Adekvatan prostor i oprema predviđaju da je osigurana odgovarajuća infrastruktura. S obzirom na raspoloživa sredstva u okviru ovog natječaja, ovaj natječaj je primarno fokusiran na financiranje aktivnosti usmjerenih mladima te je u skladu s time odlučeno da se ne financiraju adaptacijski zahvati.
9 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U dijelu teksta koji navodi kako je potrebno poticati osnivanje centara za mlade navode se organizacije u lokalnoj zajednici među kojima nisu spomenute nevladine organizacije koje već rade sa mladima, klubovi, info-centri, udruge mladih i za mlade, savjeti mladih u JLRS Prihvaćen Tekst u Uputama za prijavitelje će biti izmijenjen te će glasiti: U svrhu što učinkovitijeg djelovanja važno je da navedeni centri razvijaju suradnju s relevantnim institucijama i organizacijama u lokalnoj zajednici (lokalna vlast, organizacije civilnog društva, škole, centri za socijalnu skrb, dom zdravlja, lokalna poslovna zajednica itd.).
10 Zajednica INformativnih Centara za mlade u Hrvatskoj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U uvodnom se dijelu spominje dob istraživanja od 15 - 29 godina života. Prema trenutnom stanju u RH, mladi su osobe od 15 -30 godina života. Iz navedenog proizlazi da je istraživanje provođeno unatoč izmijenjenim okolnostima i zanemarilo jednu godišnju generaciju mladih. Primljeno na znanje Ciljna skupina „nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina u Nacrtu ključnih elemenata Poziva odnosi se na mlade osobe u dobi od napunjenih 15 do napunjenih 30 godina života, što odgovara uzorku istraživanja „Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj“ koje je provedeno na uzorku mladih u dobi od 15 do 29 godina. Ciljne skupine Poziva su izmijenjene kako slijedi: 1. mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. stručnjaci koji rade s mladima. Ciljna skupina „mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine“ podrazumijeva osobe između 15 i 29 godina (uračunavajući 15. i 29. godinu života).
11 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U tekstu je navedno "Nadalje, mladima je nužna primjerena razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude (školske i izvanškolske aktivnosti, posebni i dopunski oblici obrazovanja, neformalno obrazovanje, angažman na pojedinim projektima, stipendiranje, zapošljavanje i razvoj karijere, socijalno, zdravstveno i dopunsko osiguranje, pravna zaštita, financiranje stanovanja, dobrovoljni rad, sportske i kulturne aktivnosti, duhovnost, pomoć u kriznim stanjima, mobilnost..." Smatramo kako je sintagmu "pomoć u krizim stanjima primjerenije zamijeniti sa sintagmom "psihosocijalna podrška" jer se "pomoć u kriznim stanjima" može shvatiti vrlo različito, odnosno nije jasno što se sve točno pod tim podrazumijeva. Prihvaćen Prihvaća se zamjena sintagme „pomoć u kriznim stanjima“ sintagmom „psihosocijalna podrška“.
12 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE U tekstu je navedeno da je "U 2016. godini u Republici Hrvatskoj je djelovalo 10 Lokalnih info centara te 14 Klubova za mlade." Molimo da se navede referenca uz ovaj podatak, jer smatramo da je stanje na terenu drugačije. Prihvaćen 2016. godine je uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, temeljem poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima, djelovalo 10 Lokalnih info centara te 14 Klubova za mlade. Obzirom da ne raspolažemo ukupnim podacima o stanju na terenu i djelovanju klubova za mlade i info-centara koji se financiraju iz drugih izvora, u svrhu pojašnjenja, tekst poziva će se nadopuniti: „U 2016. godini, uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u Republici Hrvatskoj je djelovalo 10 Lokalnih info centara te 14 Klubova za mlade.“
13 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Kod djela teksta gdje se navodi kako "Klubovi za mlade mogu biti inkubatori ideja i inicijativa jer tamo se, ako postoje materijalni uvjeti..." smatramo da je potrebno navesti da su nužni i ljudski resursi u smislu educiranih youth workera koji djeluju u tom prostoru. Klub mladih nije klub mladih samo zato što postoji neki fizički prostor gdje se mladi mogu okupljati već je važno da ljudi koji djeluju unutar tog prostora poznaju principe i načela rada s mladima kako bi se mlade motiviralo i potaknulo na aktivan angažman. Ako klub mladih samo nudi navedene usluge, bez da se mlade ljude potiče na sukreiranje sadržaja, ne možemo reći da se radi o konceptu rada s mladima kakav postoji na europskoj razini. Djelomično prihvaćen Tekst će u Uputama za prijavitelje biti izmijenjen te će glasiti: „Klubovi za mlade mogu biti inkubatori ideja i inicijativa jer tamo se, ako postoje materijalni uvjeti i ljudski resursi, mogu organizirati i provoditi različite aktivnosti: kulturne, medijske, sportske, socijalno-volonterske, društveno-političke i dr.“
14 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Potrebno je dodati cilj koji bi glasio: Povećati kvalitetu usluga, projekata, programa rada s mladima kroz izgradnju kompetencija radnika s mladima (youth workera). Navedeni ciljevi usmjereni su prema mladima i kvaliteti njihovog života, no da bi taj sadržaj bio kvalitetno isporučen i da bi se ciljevi u konačnici ostvarili, potrebno je ulagati i u osobe koje rade s mladima. Obzirom da u Hrvatskoj još uvijek formalno ne postoji stručnjak koji se zove ''radnik s mladima'' (eng. youth worker), ovim putem bi se moglo osigurati ulaganje u obrazovanje i stjecanje kvalifikacija onih koji svakodnevno u praksi rade s mladima kako bi se njihov rad temeljio na principima i vrijednostima rada s mladima. Nije prihvaćen Obzirom da u ovom trenutku u RH nije utvrđen standard zanimanja i standard kvalifikacije radnika s mladima, ne postoje smjernice za razvoj programa usmjerenih izgradnji kompetencija radnika s mladima te iz tog razloga Poziv neće biti usmjeren na povećanje kvalitete usluga, projekata, programa rada s mladima kroz izgradnju kompetencija radnika s mladima (youth workera).
15 palamida Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA -kvalitetno provođenje vremena mladih važno je za odrastanje i ukupan psihofizički razvoj kod djece. ne samo za dobne skupine od 15 godina i dalje. važno je osvjestiti važnost brige za okoliš ne samo predavanjima,filmovima i pričama. važno je da to mladi naprave i kroz rad. da osjete i vide kako to sve skupa funkcionira. važno je da mladi rade nešto korisno za sebe i za zajednicu u kojoj žive. važno je da ih se pita za njihovo mišljenje,prijedloge i sugestije. da se sa njima o tome razgovara i da ih se uvažava. prevencija nasilja među mladima već djeluje navedenim,jer suradnjom i dijalogom, nečim konkretnim i korisnim smanjuje se sama pomisao i volja za nasiljem jer su misli i djela usredotočeni na nešto bolje novo i pozitivno. rad mladih bez obzira da li je sportskog ili nekog drugog karaktera treba nagraditi i javno im odati priznanje, da se to negdje vidi i zabilježi. Primljeno na znanje Aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva uključuju rad s mladima kroz organizaciju slobodnog vremena mladih u okviru kojeg će se provoditi različiti programi neformalnog obrazovanja, potpora razvoju volonterskih aktivnosti, aktivnosti usmjerene na mlade u suradnji s relevantnim dionicima, sukladno točki 8.3. Nacrta ključnih elemenata ovog Poziva. Nadalje, sukladno točki 8.3 Nacrta ključnih elemenata, predviđeno je financiranje aktivnosti usmjerenih na pružanje informacija o širokom spektru tema relevantnih za mlade, kao i aktivnosti usmjerenih na prevenciju nasilja, jačanje zagovaračkih aktivnosti, društvene participacije te aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija relevantnih za mlade.
16 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 5.CILJNE SKUPINE POZIVA: Smatramo da je nužno dodatno pojasniti ciljanu skupinu ''stručnjaci koji rade s mladima'', odnosno navesti da se to primarno odnosi na osobe koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih ljudi. Nisu sve osobe koje rade s mladima ujedno i tzv. radnici s mladima (eng. youth worker). Primjerice, osoba koja radi s mladima koji imaju probleme u ponašanju pri Centru za socijalnu skrb nije youth worker jer se rad s mladima, između ostaloga, temelji na tome da je mlada osoba dobrovoljno uključena u taj proces. Prihvaćen U Uputama za prijavitelje će biti navedeno sljedeće pojašnjenje ciljne skupine „stručnjaci koji rade s mladima“: Ciljna skupina „stručnjaci koji rade s mladima“ odnosi se na stručnjake koji rade s mladima, odnosno na osobe koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih osoba, a koji će u okviru projekta sudjelovati u aktivnostima koje doprinose jačanju znanja i vještina stručnjaka koji rade s mladima (edukacije, treninzi, radionice).
17 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 5.CILJNE SKUPINE POZIVA: Nije jasno kako će se dokazivati da je korisnik nezaposlena osoba, ukoliko nije kao takva registrirana pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nije jasno kako će se pratiti ta skupina korisnika, a smatramo to važnom informacijom, kako bi prijavitelj to mogao uplanirati u radno opterećenje. Primljeno na znanje Ciljne skupine Poziva su izmijenjene kako slijedi: 1. mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. stručnjaci koji rade s mladima. S obzirom da je isključena ciljna skupina „nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina“, neće biti potrebno prikupljati dokaze za pripadnike ciljnih skupina koji su nezaposlene osobe.
18 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 5.CILJNE SKUPINE POZIVA: Nije jasno zašto se posebno izdvaja ciljana skupina 2, kada je ona već obuhvaćena skupinom br.1, koja je isključuje nezaposlene mlade osobe. Prihvaćen Ciljna skupina „nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina“ je isključena te su ciljne skupine Poziva: 1. mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. stručnjaci koji rade s mladima.
19 palamida Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 5.CILJNE SKUPINE POZIVA: ciljane skupine bi trebale bitiveć od 4 ili 5 godine,dalje do 7, pa od 7 - 10 i razredi osnovnih škola za sebe. navedene stvari posebice prevencije nasilja i koristan rad treba započeti što ranije. Nije prihvaćen Ciljne skupine poziva su u skladu s ciljnim skupinama u okviru Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru kojeg će ovaj Poziv biti financiran. Sukladno Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine kao donja granica uzima se 15 godina života, dok se kao gornja granica za pripadnost mladima sve rjeđe zaustavlja na 25. godini, a najčešće na 30. godini, pri čemu se uočava tendencija pomicanja granice mladosti do 35. U ovom pozivu ciljna skupina su osobe od 15 do napunjenih 30 godina, a u skladu s ciljnim skupinama Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna koji raspisuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
20 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 7.FINANCIRANJE Predlažemo da se mjesta sekcija 7 i 8 u raspisu teksta zamijene kako bi se izbjeglo prethodno referiranje na elemente koji se u natječajnom tekstu tumače kasnije (primjerice, Skupina 1 i 2). Nije prihvaćen U obrascu Uputa za prijavitelje poglavlje „Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava“ se nalazi prije poglavlja „Prihvatljive aktivnosti”.
21 CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 7.FINANCIRANJE Predlažemo povećanje ukupne alokacije bespovratnih sredstava za ovaj Poziv. S obzirom na svrhu Poziva te probleme koji se ovim Pozivom žele riješiti, planirana alokacija se može potrošiti za dvije županije u RH. Osim navedenog, predlažemo povećanje najvišeg iznosa bespovratnih sredstava do 1.200.000,00 kn za Skupinu 1 te isto tako predlažemo najviši iznos bespovratnih sredstava u okviru Skupine 2 povećati do 2.000,000,00 kn. Razlozi za navedeno su slijedeći: a) ukoliko se želi postići bolji i kvalitetniji rezultat, potrebno je osigurati "dublji" i sustavniji rad s ciljnom skupinom. To je nemoguće osigurati sredstvima koja su planirana po Skupinama 1 i 2 (navedeni iznosi su npr. bili isti ili veći u IPA pozivima), a koji bi osigurali sustavan i kvalitetan rad s mladima te polučili specifične ciljeve definirane Pozivom. Planirani iznosi omogućavaju rad s manjim skupinama ili "površinski" rad s ciljnom skupinom koji je trebao biti realiziran kroz IPA razdoblje. U ovom je trenutku potrebno osigurati konkretne i konzistentne aktivnosti usmjerene na veću zapošljivost, jačanje kompetencija mladih te aktivno sudjelovanje mladih u društvu. b) administriranje i praćenje "dubljeg" i sustavnijeg rada s ciljnom skupinom zahtjeva stručno praćenje i dokumentiranje postignuća što iziskuje i značajnija financijska sredstva. Primjeri iz okruženja (Poljska, Rumunjska, Mađarska) govore o tome da su u pozivima ESF-a imali 100 i više osoba (mladi, nezaposleni te ostali pripadnici marginaliziranih skupina) gdje su u 2 godine osigurali sustavno jačanje znanja i kompetencija, a kao rezultat su dobili to da su se 60% njih zaposlili ili samozaposlili. To nije moguće sa 1.000.000,00 kn po projektu - kako za rad s ciljnom skupinom, tako i za PM u takvim projektima. Pod sustavnim radom sa ciljnom skupinom u smislu ovog Poziva misli se na mijenjanje svijesti u pravcu veće proaktivnosti, sustava vrijednosti i društvene odgovornosti za aktivno sudjelovanje u društvu. Nije prihvaćen Ukupan iznos alokacije bespovratnih sredstava za ovaj Poziv je definiran uzimajući u obzir činjenicu da se radi o prvom Pozivu usmjerenom na pružanje podrške programima za mlade financiranom iz EU fondova (u okviru pretpristupnih programa financirani su projekti usmjereni na ciljnu skupinu nezaposlenih mladih prioritetno fokusirani na podršku razvoju i provedbi prilagođene aktivne politike tržišta rada i mjera za nezaposlene mlade te podršku novim metodama rada koje mogu povećati zapošljivost nezaposlenih mladih). Kao takav, ovaj Poziv predstavlja svojevrsni pilot poziv usmjeren na povećanje socijalne uključenosti mladih osoba, a u okviru OP ULJP planirano je daljnje financiranje projekta usmjerenih na podršku programima usmjerenim mladima. Također, podrška programima usmjerenim mladim će se financirati u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna. Sukladno činjenici da će se projekti usmjereni pružanju podrške programima usmjerenim mladima financirati iz sredstava ESF-a te sredstava Državnog proračuna i sredstava dijela prihoda igara na sreću, kroz Pozive će biti osigurano dovoljno sredstava za sustavan i kvalitetan rad s mladima. Vezano uz prijedlog izmjene maksimalnih iznosa po projektu u okviru Skupine 1 i skupine 2, analiza je pokazala da će navedena sredstva biti dostatna za provedbu projekata koji će doprinijeti povećanju socijalne uključenosti mladih. Također, alocirana sredstva će omogućiti provedbu većeg broja projekata te regionalnu rasprostranjenost projekata usmjerenih na povećanje socijalne uključenosti mladih. Nadalje, projekti usmjereni na povećanje zapošljivosti, odnosno jačanje kompetencija dugotrajno nezaposlenih osoba, uključujući mlade osobe, će se, osim kroz ovaj Poziv, financirati u okviru Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina te Poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.
22 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI Predlažemo da se pasus "Prijavitelj se može prijaviti na više od jedne skupine, ali u okviru zasebnih projektnih prijedloga. U okviru jednog projektnog prijedloga nije dozvoljeno prijavljivanje na više od jedne skupine. Takvi projektni prijedlozi će biti isključeni iz postupka." pojednostavi s ""Isti projektni prijedlog nije moguće prijaviti na obje skupine aktivnosti. Takvi projektni prijedlozi će biti isključeni iz postupka." Djelomično prihvaćen U uputama za prijavitelje će biti navedeno: „Jedan projektni prijedlog nije moguće prijaviti na obje skupine aktivnosti. Takvi projektni prijedlozi će biti isključeni iz postupka."
23 Mreža mladih Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI Predlažemo uklanjenje ograničenja broja partnera koji sudjeluju u provedbi projekata jer ne vidimo dodanu vrijednost takve odredbe. Kriteriji dodjele evaluacijskoj komisiji daju jasne smjernice kako vrednovati komponentu partnerstva te ju nema potrebe ograničavati. Dapače, ograničenje može oslabiti logiku pojedinih kvalitetnih aplikacija kojima pogoduju široka partnerstva (primjerice, one vezane uz programski razvoj centara za mlade). Nije prihvaćen Unatoč ograničenom broju partnera, prijavitelj u provedbi projektnih aktivnosti može surađivati sa širokim krugom relevantnih dionika, koji nemaju formalni status partnera, s ciljem ostvarivanja rezultata projekta.
24 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.1 Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Smatramo da bi u prihvatljive prijavitelje i partnere trebalo uključiti i ostale organizacije civilnog društva. Nije jasan temelj za izdvajanje udruga i udruženja udruga, od, primjerice, zaklada ili zadruga koje su prema Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, obuhvaćene pojmom organizacija civilnog društva te doprinose razvoju društva. Zaklade, kako se navodi u Nacionalnoj strategiji, dobro poznaju potrebe u lokalnoj zajednici i kapacitete OCD-a, a s druge strane nisu dostatno prepoznatljive i vrednovane iako imaju velik socijalni kapital i stalno su prisutne u zajednici te se mogu zajedničkim naporima daleko bolje staviti u službu društvenog razvoja općenito. Uloga Zaklade, prema Zakonu o zakladama i fundacijama NN 36/95, definirana je kao trajno služenje ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Općekorisna je u smislu ovoga Zakona ona svrha ispunjavanjem koje se općenito unapređuje kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, ćudoredna, športska, zdravstvena, ekološka ili koja druga društvena djelatnost, odnosno svrha ili općenito materijalno stanje društva. U Republici Hrvatskoj trenutno je registrirano preko 200 zaklada, od kojih mnoge provode niz projekata i programa na nacionalnoj i europskoj razini, a tiču se poboljšanja kvalitete života, proizvodnje poželjnih društvenih učinaka te, kako je i navedeno kao poželjno u predmetu ovog Poziva, neformalnog učenja, informiranja i osvještavanja te organiziranja građana s fokusom na nacionalnu i lokalnu zajednicu. Naša zaklada, primjerice, ima takvo iskustvo u prošlim projektima te i trenutno provodi jedan nacionalni i dva međunarodna projekta fokusirana na djecu i mlade. Projekti su temeljeni na ciljevima koji odgovaraju ciljevima predmetnog Poziva te istima doprinose aktivnosti istih – od usvajanja društvenih vrijednosti i razvijanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, do neformalnog učenja, razvoja emocionalnog razvoja do prevencije socijalne isključenosti i ranog odustajanja od škole te fokusa na razvoj talenata, doprinosa zapošljivosti mladih, poboljšanja obrazovnih metoda i razvoja suradnje škola i nevladinih organizacija koje se bave mladima. Smatramo da iskustvom dobivenim iz ovakvih i sličnih projekata, zaklade mogu doprinijeti općem i specifičnim ciljevima ovog Poziva te bi isključivanje istih iz potencijalnih prijavitelja i partnera značilo zakidanje velikog broja aktivnih neprofitnih organizacija te onemogućavanje prenošenja značajnog iskustva koje posjeduju na druge organizacije i lokalnu zajednicu, posebice škole i ustanove koje se bave mladima i širenje stečenog znanja. Osim toga, Zaklade, kao i udruge, podliježu Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nastavno na navedeno, a prilikom definiranja dodatnih uvjeta za zaklade kao prijavitelje potrebno je voditi računa o Zakonu o zakladama i funadacijama koji kaže da se statutom definiraju odredbe o svrsi zaklade, a ne djelatnosti kako je to kod udruga (Zakon o udrugama: statut sadrži podatke o: područjima djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi). Primljeno na znanje Iz dosadašnjeg iskustva, uočava se potreba dodatnog osnaživanja udruga mladih i za mlade i korištenja njihovog potencijala da pridonesu kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih, informiranju, savjetovanju, poticanju na aktivno sudjelovanje u društvu, razvoju socijalnih vještina i kompetencija potrebnih za konkurentnost na tržištu rada, prevenciji socijalne isključenosti i nasilja. Navedeno je u skladu s Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, odnosno sa ciljem 5.1. Razvijati poticajno okruženje za rad i djelovanje udruga mladih i za mlade. Zaklade mogu dati svoj doprinos kao partneri na projektima.
25 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.1 Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja U NAPOMENI se potkrala greška: od točkom b rečenica treba završavati ss "Skupine 1", a ne "Skupine 2". Prihvaćen Prihvaća se.
26 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.1 Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se na dijelu gdje se spominju koje uvjete prijavitelj mora ispunjavati u točci 2. riječ "posjedovati" zamijeni s "raspolagati", uzimajući u obzir neprofitni karakter gotovo svih prihvatljivih prijavitelja. Prihvaćen Prihvaća se.
27 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.1 Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da jedinice lokalne i područne samouprave mogu biti prihvatljivi prijavitelji samo ukoliko projekt prijavljuju s najmanje jednom udrugom ili savezom udruga, sukladno kriterijima opisanim u prethodnim točkama a i b. Držimo i da je u tekstu natječaja korisno napomenuti kako bi JLPS-i koji prijavljuju projekte trebali posebnu pozornost obratiti na pojašnjavanje mehanizama uključivanja mladih i udruga koje djeluju na području predmetnog JLPS-a, posebno ukoliko one nisu uključene u formalno partnerstvo. O tome valja voditi računa u kontekstu pripadajućeg kriterija dodjele broj 5: "Održivost operacije/projekta" te broj 7: "Partnerstvo" Prihvaćen Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će moći biti prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga. U tekstu Uputa za prijavitelje biti će navedena potpitanja temeljem kojih se dodjeljuju ocjene za svaki kriterij odabira, pa tako i za kriterije ''Partnerstvo'' i ''Održivost''. Posebno u pogledu kriterija ''Partnerstvo'', svi prijavitelji će u prijavnom obrascu trebati opravdati odabir partnera ili drugih neformalnih dionika te opisati način njihovog sudjelovanja u projektu.
28 CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.1 Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja S obzirom na ciljeve Poziva, molim da se omogući status prijavitelja za visokoobrazovne institucije koje mogu osigurati veliki doprinos u projektima koji će biti podrška programima usmjerenim mladima. Nije prihvaćen Iz dosadašnjeg iskustva, uočava se potreba dodatnog osnaživanja udruga mladih i za mlade i korištenja njihovog potencijala da pridonesu kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih, informiranju, savjetovanju, poticanju na aktivno sudjelovanje u društvu, razvoju socijalnih vještina i kompetencija potrebnih za konkurentnost na tržištu rada, prevenciji socijalne isključenosti i nasilja. Navedeno je u skladu s Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, odnosno sa ciljem 5.1. Razvijati poticajno okruženje za rad i djelovanje udruga mladih i za mlade. Korištenjem sredstava iz Europskog socijalnog fonda omogućit će se razvoj, unapređenje kvalitete i dosega nekih od postojećih inicijativa te realizacija novih odgovora na ranije opisanu problematiku. Također, poticanjem partnerstava na lokalnoj i regionalnoj razini osigurat će se veća regionalna rasprostranjenost usluga za mlade, kao i veći kontinuitet u pružanju usluga za mlade koje su do sada financirane u okviru nacionalnih programa, odnosno održivost navedenih usluga. Visokoobrazovne institucije mogu dati svoj doprinos kao partneri na projektima.
29 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.2 Kriteriji prihvatljivosti partnera Smatramo kako bi JLRS trebale biti nositelji projekta ali jedino u slučaju prijavljivanja projekta u partnerstvu s organizacijama civilnog društva. Također, JLRS trebale bi nositi dio financijske odgovornosti za ulaganje u infrastrukturu Centra za mlade (pokrivanje 50% ukupnih troškova funkcioniranja Centra za mlade) zato što bi se na taj način osigurala održivost rada Centra, bez obzira na projekte i druge privremene izvore financiranja. Djelomično prihvaćen Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će moći biti prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga. Prijedlog obveze financiranja 50% ukupnih troškova ulaganja u infrastrukturu Centara za mlade od strane JLRS nije prihvaćena kako bi svi prijavitelji bili u ravnopravnom položaju. JLRS su važni dionici u području kreiranja politika usmjerenih na mlade na regionalnoj i lokalnoj razini te smatramo da bi preložena obveza ulaganja u infrastrukturu potencijalno mogla utjecati na manji broj JLRS koji će sudjelovati u projektnim prijelazima. JLRS kao nositelj ili partner u projektu samostalno odlučuje o načinu sudjelovanja u projektu u skladu s prihvatljivim aktivnostima projekta.
30 Udruga mladih ''Mladi u EU'' 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Predlažemo da se za Skupinu 2 poveća iznos za troškove nabave opreme na 30 % izravnih troškova i da se omogući adaptacija prostora u kojima će djelovati Centri za mlade. Nije prihvaćen S obzirom na raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, ovaj Poziv je primarno fokusiran na financiranje aktivnosti usmjerenih mladima te je u skladu s time odlučeno da se ne financiraju adaptacijski zahvati. U okviru Poziva će biti prihvatljivi troškovi nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti u iznosu do 10% izravnih prihvatljivih troškova projekta u okviru Skupine 1 te u iznosu do 20% izravnih prihvatljivih troškova projekta u okviru Skupine 2. U okviru OP ULJP planirano je daljnje financiranje projekta usmjerenih na podršku programima usmjerenim mladima čime se otvara mogućnost financiranja i adaptacijskih zahvata u budućim Pozivima.
31 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Predlažemo da se u napomenama vezanim uz Grupu aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade u točci c navede kako su obavezne aktivnosti samo aktivnosti 1-4. Prihvaćen Prihvaća se.
32 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Predlažemo da s u napomene ispod Grupe aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade u točci b dio rečenice "kontinuirano provodi rad s mladima i koji nudi ostale aktivnosti i programe za mlade koji se temelje na njihovim stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici" s "provode raznovrsne kontinuirane i strukturirane usluge, programi i aktivnosti za rad s mladima koje se temelje na potrebama mladih u lokalnoj zajednici.". Naime, ovakva je definicija proizašla iz sastanaka radne skupine za definiranje rada s mladima u Hrvatskoj. Kontinuitet i struktura daju kredibilitet, programsku i uslužnu vrijednost Centra. Obzirom da se radi o multifunkcionalnom prostoru važno je razaznati što su aktivnosti (pomoć u učenju), programi (Sportski program), a što usluge (psihološko savjetovanje). Prihvaćen Tekst napomene ispod Grupe aktivnosti 2 je izmijenjen te će u Uputama za prijavitelje glasiti: „Centar za mlade je multifunkcionalan, javno dostupan prostor u kojem se provode raznovrsne kontinuirane i strukturirane usluge, programi i aktivnosti rada s mladima koje se temelje na potrebama mladih u lokalnoj zajednici."
33 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Predlažemo da se u sklopu Grupe aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade doda aktivnost/točka broj 15- aktivnosti terenskog rada s mladima (eng. street youth work). Postoji veliki broj marginaliziranih mladih koji neće koristiti usluge Centra iako su besplatne. Uvijek treba kritički promatrati principi ''dostupnosti'' usluga jer besplatna usluga nije nužno i dostupna (npr. zbog geografske dislociranosti mladih). Upravo zbog toga bi stručnjaci koji rade u Centru trebali imati mogućnosti izlaska na ''teren'' kako bi dohvatili marginalizirane mladi koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti. Ukoliko mladi ne dolaze k stručnjacima, stručnjaci imaju moralnu i profesionalnu odgovornost pronaći način kako da dođu do njih. Nije prihvaćen Ovim Pozivom se ne želi nametati ili favorizirati bilo koja od metoda rada s mladima. Odabir određene metode prepuštamo izvoditeljima projekta za koje vjerujemo da će odabrati najadekvatniju metodu s obzirom na vlastito iskustvo, kao i okolnosti u kojima se metoda primjenjuje.
34 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Kod točke 6. unutar Grupe aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade dodati u zagradi (osigurati programe neformalnog obrazovanja koji omogućuju stjecanje dodatnih kompetencija za mlade koji su napustili sustav formalnog obrazovanja). Prihvaćen Tekst točke 6 u okviru Grupe aktivnosti 2 Skupine 2: Osnivanje i djelovanje Centara za mlade je izmijenjen na način da je naglašeno uključivanje mladih koji su napustili sustav formalnog obrazovanja u programe neformalnog obrazovanja te će u Uputama za prijavitelje glasiti: 6. provedba programa usmjerenih na povećanje socijalnih vještina i zapošljivosti (programi neformalnog obrazovanja koji omogućuju stjecanje dodatnih kompetencija za mlade, uključujući mlade koji su napustili sustav formalnog obrazovanja).
35 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta U Skupini 2, Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti Centara za mlade, smatramo da je u točki 4. potrebno navesti da su aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici, ali dodati tu i organizirane i neorganizirane mlade kako bismo bili sigurni da smo obuhvatili sve mlade. U točki 5. predlažemo da se doda " pružanje (psihološkog) savjetovanja i individualne podrške u području mentalnog zdravlja" zato što rezultati brojnih istraživanja pokazuju da sve više mladih ljudi ima problema s mentalnim zdravljem i da nemaju adekvatnu podršku oko istog te da se navede kako je točka 5. obavezna aktivnost, što je zaboravljeno napomenuti. U točki 13. predlažemo da se doda da se zaposlenici Centra za mlade trebaju osnaživati "za rad s mladima u skladu s principima i načelima u području rada s mladima". Nije prihvaćen Sukladno kriterijima za rad centara za mlade, a koje je izradila Radna skupina, obvezne aktivnosti Centra su: - Savjetovanje - Informiranje - Neformalno obrazovanje koje vodi stjecanju relevantnih znanja, vještina I stavova kod mladih - Organizacija slobodnog vremena - Podrška inicijativama mladih u lokalnoj zajednici. Dodatno napominjemo kako je predstavnica Mreže mladih Hrvatske sudjelovala u radu Radne skupine za izradu ovih kriterija. „Pružanje psihološkog savjetovanja i individualne podrške u području mentalnog zdravlja“ obuhvaćeno je pojmom „savjetovanja“ pod točkom 1, a koja spada pod obavezne aktivnosti. Točka 13. podrazumijeva jačanje kapaciteta svih zaposlenih u Centru za mlade, a ne samo radnika s mladima, ovisno o specifičnim poslovima koje obavljaju, te u tom smislu prijedlog nije prihvatljiv.
36 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Držimo neprimjerenim projekte unutar Grupe aktivnosti 6 ostaviti otvorenima jedinicama lokalne i područne samouprave u ulozi nositelja. Udruge mladih usmjeravaju svoj rad prema nositeljima vlasti, a to su nerijetko i jedinice lokalne i područne samouprave. Zagovarački rad, kao i programi neformalnog obrazovanja za političku participaciju, trebaju ostati u sferi samoorganiziranja mladih, ne top-down pristupa nositelja bilo koje vlasti pa tako i JLPS-a. Njihovo partnersko sudjelovanje u takvim projektima je s druge strane neosporna dodana vrijednost, koja se može primjereno vrednovati putem kriterija dodjele. Nije prihvaćen Smatramo opravdanim da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostanu prihvatljivi prijavitelji za grupu Aktivnosti 6, s obzirom da se očekuje da idu u partnerstvu s udrugama mladih i za mlade. Također smatramo da JLPS mogu jačati društvenu participaciju mladih te provoditi zagovaračke aktivnosti u odnosu na nacionalnu i europsku razinu.
37 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta Predlažemo dodati Grupu aktivnost 8: Izgradnja vještina i kompetencija radnika s mladima – osiguravanje formalnih i neformalnih obrazovnih programa za osobe koje rade s mladima. Naglašavamo važnost ulaganja u osobe koje rade s mladima zato što u Hrvatskoj još uvijek ne postoji formalni obrazovni program koji može osposobljavati stručnjake za rad s mladima (eng. youth work). Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izradilo je prijedlog projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u RH“ koji za cilj ima izradu podloge za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Izrada formalnih i neformalnih obrazovnih programa za osobe koje rade s mladima bit će moguća tek po izradi navedenih standarda.
38 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta U Napomene vezane uz Grupu aktivnost 2 unutar Skupine 1 smatramo nužnim dodati da voditelj Kluba za mlade mora imati kompetencije u radu s mladima te opipljivu ulogu u pripremi i izvedbi programa rada. Također, predlažemo da se u zagradi gdje piše da "(ovisno o potrebama mladih u zajednici Klub za mlade može imati i druge djelatnike i vanjske stručne suradnike)" navede da ti drugi djelatnici i vanjski trebaju raditi po principima i vrijednostima rada s mladima. Nije prihvaćen S obzirom da će se kompetencije potrebne za rad s mladima odrediti tijekom izrade standarda zanimanja, a što će uslijediti nakon provedbe projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u RH“, odnosno, s obzirom da trenutno kompetencije za rad s mladima nisu definirane, u napomenu vezanu uz Grupu aktivnosti 2 nije moguće dodati traženi uvjet. Nadalje, djelatnici i vanjski suradnici mogu provoditi specifične aktivnosti koji se ne moraju nisu nužno provoditi kao rad s mladima (npr. tečaj informatike ili učenje sviranja instrumenata) te u tom smislu prijedlog nije prihvatljiv.
39 Mreža mladih Hrvatske 8.KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI, 8.3 Kriteriji prihvatljivosti projekta U SKUPINU 1, Grupa aktivnosti 2 potrebano je dodati točku/aktivnost 5. koja bi bila "jačanje kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika klubova za mlade", slično kako je navedeno i u točki 5. kod Grupe aktivnosti 3. Prihvaćen Prihvaća se.