Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 gordana gaković PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 1. Ako je bio cilj izraditi kvalitetan i uporabljiv Pravilnik, tada je trebalo izraditi Analizu učinkovitosti prethodnog Pravilnika-646.Mi koji smo radili u nekadašnjoj Službi za izobrazbu HŽ, u HŽ Holdingu i u Holding Društvima - znamo pouzdano odgovoriti što je otežavalo rad.Takva Analiza mogla se izraditi za jedan radni dan i bila bi dobra podloga članovima povjerenstva.Inače, uvijek je potrebna analiza prethodnog stanja kako bi se mogao učiniti kvalitetan korak prema boljem! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba nejasna i nije predmet ovog Pravilnika.
2 gordana gaković PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 1. Uvidom u tekst prijedloga Pravilnika razvidno je već kod prvog čitanja, ako ne bude izmjena, kako će predloženi tekst unijeti nered kod provedbe. Pravilnik mora postaviti obrazovne standarde sukladne zakonima iz područja obrazovanja. Nameću se pitanja: 1.Imenovanje stručnog povjerenstva moralo je biti na osnovu jasnih kriterija, a ne samo tražiti ime i prezime: završeno sveučilišno obrazovanje VSS, a ne sniziti kriterij na VŠS i to bez lažnih diploma, prethodno radno iskustvo u obrazovnom području tu su stručnjaci iz službi za izobrazbu s nastavničkim kompetencijama (pedagoško-didaktička,metodička, andragoška znanja, mentori, ispitivači na stručnim ispitima,predavači,uspješni poučavatelji, predstavnik službe za propise, Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba nejasna i nije predmet ovog Pravilnika.
3 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 3. U članku 3. podstavak d) treba glasiti: „– korisnicima usluga željezničkog teretnog prijevoza i pratećim osobama koji rade u njihovo ime na mjestu određenom za prihvat ili otpremu tereta,“ Obrazloženje: Na mjestima za prihvat ili otpremu robe dopušten je pristup i zadržavanje samo korisnicima prijevoza i drugim osobama koji rade u njihovo ime – cestovni prijevoznici, radnici na utovaru istovaru i sl. Ovaj predloženi tekst je potreban iz razloga što druge osobe koje nisu navedene nemaju što raditi na manipulativnom prostoru i kolosijecima. Na manipulativnim kolosijecima ne smiju imati pristup neke druge osobe zbog njihove sigurnosti (rad strojeva na utovaru i istovaru) i zbog očuvanja (sigurnosti) imovine (robe) koja se utovaruje ili istovaruje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba nije predmet članka 3. Pravilnika. Članak 3. Pravilnika propisuje mjesta na kojima je dozvoljen pristup i zadržavanje, a ne kojim osobama je to dozvoljeno. U članku 2. stavku 1. Pravilnika propisano je da su pristup i zadržavanje na željezničkoj infrastrukturi i u vozilima dozvoljeni isključivo na za to određenim mjestima, u vrijeme i na način koje odredi upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik.
4 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 4. U članku 4. stavku 3. podstavak "o" treba glasiti: „– postavljanje ili bacanje bilo kakvih predmeta na vozila i na robu (pošiljke) utovarenim na vozilima,“ Obrazloženje: u praksi imamo pojavu bacanja kamenja na cestovna vozila utovarenih na željeznička vozila, a predmet su ugovora o prijevozu u putničkom i teretnom prijevozu pa čak i uhićenja vinovnika tih nedozvoljenih radnji. U prvom stavku predmetnog članka imamo pojam „sigurnost imovine“ pa stoga treba spomenuti i robu (pošiljke) na vagonima jer da se ne misli da je imovina samo “imovina“ koja se sastoji od željezničke infrastrukture i željezničkih vozila. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Nova odredba glasi - postavljanje ili bacanje predmeta na vozila ili teret te se riječ roba zamjenjuje sa riječi teret.
5 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 4. U članku 4. stavku 3. iza podstavka "k" potrebno je uvrstiti novi podstavak koji bi glasio: „ – otuđivanje i oštećivanje robe (pošiljke) na vozilima.“ Obrazloženje: u predmetnom članku ukazuje se pretežito na željezničku imovinu. U i na vagonima nalaze se i roba (pošiljke) pa i njih valja navesti na odgovarajući način kao što je to i predloženo. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Nova odredba glasi - otuđivanje i oštećivanje tereta te se riječ roba zamjenjuje sa riječi teret.
6 Darko Bukal PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 4. U članku 4. stavku 4. točki a) kojom se predlaže da na elektrificiranim prugama nije dozvoljeno "približavanje metalnim predmetima na udaljenosti manjoj od 65 metara od kolosijeka na pruzi elektrificiranoj izmjeničnim sustavom od 25 kV 50 Hz (9 metara kod istosmjernog sustava od 3 kV", izričaj je nejasan, a smisao izrečenog u potpunosti besmislen, jer prema navedenom tekstu, nitko se uopće ne bi smio približiti pruzi (jer su tračnice metalne) ili metalnim objektima i opremi pruge (metalnim kućicama, stupovima KM, stupovima signala i signalnih oznaka, nadstrešnicama koje sadrže metalne dijelove ili građu itd.), kao niti željezničkim vozilima (jer su svi vagoni, garniture i lokomotive pretežno metalnih konstrukcija) na udaljenost manju od 65 m na prugama elektrificiranim sustavom 25 kV 50 Hz, odnosno manju od 9 m na prugama elektrificiranim sustavom 3 kV. Dalje, uz pretpostavku da se zabrana odnosi na prinošenje metalnih predmeta pruzi, nije uopće definirano na kakve veličine (gabarite i/ili težinu) metalnih predmeta bi se odnosila predmetna zabrana (npr. na kovanice, ključeve, metalne kopče na odjeći i sl. ili na bitno veće). Prijedlog novog teksta članka 4. stavka 4. točke a): "približavanje s metalnim predmetima duljim ili širim od (...) m i/ili težim od (...) kg na udaljenosti manjoj od 65 metara od kolosijeka na pruzi elektrificiranoj izmjeničnim sustavom od 25 kV 50 Hz (9 metara kod istosmjernog sustava od 3 kV)" Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Navedena odredba je izbačena. Navedena točka je pokrivena sa točkama b. i c. članka 4. stavka 4..
7 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 5. U članku 5. u stavcima 1. i 2. na odgovarajući način potrebno je dodati službeno mjesto otpremništvo. Obrazloženje: Ako se posebno navodi stajalište kao službeno mjesto tada je potrebno navesti i službeno mjesto otpremništvo. naime, putnici imaju pravo pristupa kolodvorima i stajalištima dok korisnici teretnog prijevoza imaju pravo pri stupa kolodvorima i otpremništvima. Prihvaćen Prihvaća se.
8 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 10. U članku 10. u stavku 3. umjesto riječi „mogu“ treba stajati tekst „i radnici zaštitarske tvrtke moraju“. Obrazloženje: Riječ „mogu“ je dvosmislena. Ovlašteni radnici moraju izvijestiti odgovarajuće nadležno tijelo, ali koje „odgovarajuće nadležno tijelo“ ? Pojam „odgovarajuće nadležno tijelo“ ovdje je također dvosmisleno. Jesu li to tijela državne uprave (MUP) ili tijela tvrtki ovlaštenih radnika. Ovlašteni radnici su i ovlašteni željeznički radnici i radnici zaštitarske tvrtke. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Formulacija stavka je izmijenjena.
9 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 10. U članku 10. stavak 2. podstavak "d" treba glasiti: „ – spriječiti neovlašten pristup, uporabu i oštećivanje dijelova, opreme i uređaja željezničke infrastrukture, vozila i robe (pošiljke) preuzete na prijevoz.“ Obrazloženje: Slično obrazloženje kao uz primjedbe na članak 3. i 4. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Formulacija stavka je izmijenjena te se riječ roba zamjenjuje sa riječi teret.