Izvješće o provedenom savjetovanju - Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U Uputama za prijavitelje uskladiti redoslijed točki pojedinih poglavlja i pozivanja na iste (u dijelovima teksta se poziva na poglavlja koja se ne odnose na tekst). Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
2 DOOR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA, 1SADRŽAJ Zbog lakšeg praćenja, molimo uskladite numeriranje poglavlja u tekstu s numeriranjem u Sadržaju Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
3 Enerco Solar d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Tekstom poziva navodi se da za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, prijavitelj na razini projektnog prijedloga treba opisati pokazatelje rezultata i pokazatelje neposrednih rezultata specifičnih za program prema investicijskom prioritetu. S druge strane, istim tekstom poziva navodi se da će se podupirati i projekti koji isključivo koriste obnovljive izvore energije ukoliko projekt dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije u industrijskom postrojenju od minimalno 10%. Slijedom navedenog smatramo da bi u tablici Pokazatelj rezultata unutar opisa trebalo dodati i pokazatelje za projekte koji isključivo koriste obnovljive izvore energije, odnosno da se opis modificira na sljedeći način: „Definira se kao ukupni iznos ušteda isporučene energije u proizvodnim industrijama prije i poslije energetske obnove minimalno 10% za korištenje obnovljivih izvora energije odnosno (minimalno 20% na godišnjoj razini) pri obnovi proizvodnih pogona odnosno 40% pri obnovi zgrada.“ Nije prihvaćen Detaljni opis izvještavanja i obaveznih podataka će u trenutku objave poziva za dostavu projektnih prijedloga biti opisan u dokumentu „Metodologija izračuna i iskazivanja ušteda i ostalih sastavnica projekta“, a koji će biti sastavni dio dokumentacije Poziva, stoga nije potrebno mijenjati tekst Uputa za prijavitelje.
4 ljubomir jelić 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U točki 3.3. navedene su grane djelatnosti dok se u točki 1.1. Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja B, odjeljka 05-09 te područja C, odjeljka 13-33 gdje je puno širi spektar djelatnosti pa bi bilo uputno da se koriste umjesto opisa djelatnosti područja i odjeljci iz NKD-a. Nije prihvaćen U poglavlju 1. Opće informacije, točka 3, opisuje se predmet, svrha i pokazatelji Poziva, a navedeni popis proizvodnih industrija citat je iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Detaljne upute vezane uz prihvatljivost dane su u poglavlju 2. Pravila poziva, pri čemu točka 1 podrobno definira prihvatljivost prijavitelja, odnosno tko se može prijaviti. Budući da se Upute za prijavitelje izrađuju na generičkom obrascu i slijede unificiranu formu prikaza podataka, smatramo kako je detaljno definiranje prihvatljivih djelatnosti iz točke Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? dovoljno, odnosno da istu razinu detalja nije potrebno navoditi i u Općim informacijama.
5 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Previđeni najniži iznos je previsok, posebno npr. slučaj nabave fotonaponskih ili sunčevih toplinskih kolektora za manja poduzeća. Prijavitelji bi trebali imati projekt vrijednosti veće od pola milijuna kuna kako bi sudjelovali na natječaju, što je za pojedine mjere korištenja OIE previsok iznos. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena, donji prag iznosa potpore će biti 200.000 kuna, a gornji 20.000.000 kuna, na taj način se osigurava ravnopravnost poduzeća bez obzira na njihovu veličinu, ali se i osigurava da projektni prijedlozi po odobrenju sredstava doprinesu ostvarivanju ciljeva Programa.
6 DOOR 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Mišljenja smo da su najniži i najviši iznosi potpore previsoke te da ih je potrebno ograničiti na 100.000 do 500.000 kuna, čime bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većeg broja manjih poduzeća. Također smatramo da dodijeljeni iznos potpore ne može biti veći od ukupnog prošlogodišnjeg prihoda poduzeća. Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena, donji prag je snižen na 200.000 kuna tako da osigura da projektni prijedlozi doprinose specifičnom cilju, a gornji prag da omogući i značajnije zahvate u poduzećima. Skrećemo pažnju kako je Specifični cilj 4b1 OPKK, u okviru kojeg se pokreće predmetni Poziv, namijenjen financiranju projekta koji će dovesti do povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. Stoga naglasak mora biti na financiranju projekta kojima će se postići veće uštede energije, dok su za poticanje poduzetništva namijenjena sredstva iz Prioritetne osi 3 OPKK. Isto tako, radi se o jednom od rijetkih investicijskih prioriteta OPKK u kojem prihvatljivi prijavitelji mogu biti i velika poduzeća, te smatramo da njihovu mogućnost prijavljivanja ne treba ograničavati. Vezano uz maksimalni iznos potpore, a budući da svaki prijavitelj treba dokazati financijsku stabilnost te preuzeti odgovornost da će tijekom provedbe osigurati sredstva za sufinanciranje, smatramo da nema potrebe za daljnjim ograničenjima.
7 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Pohvaljujemo ovaj nacrt Uputa za prijavitelje i smatramo kako je najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti jednom projektu dostatan. Primljeno na znanje -
8 Marija Popović 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Poštovani, smatram da je predviđeni najniži iznos previsok, posebice za mikro i mala poduzeća, a i za neka srednja poduzeća. Kako je potpora za ta poduzeća 65%, ista bi trebala imati projekte vrijednosti skoro 800.000 kn da bi mogla sudjelovati u ovom natječaju. Mišljenja sam da je tako nešto očekivati u najmanju ruku nerealno, a takva je podjela sredstava je i nepravedna prema MSP koji bi trebali biti pokretači ekonomije i kojima je ovakva pomoć najpotrebnija. Predlažem da se za barem pola, po mogućnosti i više, od ukupno predviđenih 114.000.000 kn propišu niži pragovi najnižeg iznosa potpora, te da se taj dio novaca osigura isključivo za MSP. Na taj način bi mikro, mala i srednja poduzeća imala stvarnu šansu ostvariti potpore u ovom natječaju, a slijedom toga i potrebne uštede. Djelomično prihvaćen Donji prag iznosa potpore će biti 200.000 kuna, a gornji 20.000.000 kuna, na taj način se osigurava ravnopravnost poduzeća bez obzira na njihovu veličinu.
9 hr sh 5.5Obveze koje se odnose na državne potpore / potpore male vrijednosti (de minimis potpore), 5.1.1Intenziteti potpora prema Programu državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima Poštovani, ovaj paragraf je nelogičan. Molimo da ga pojasnite: "Ako se potpore dodjeljuju u konkurentnom natječajnom postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, intenzitet potpore može doseći 100% prihvatljivih troškova. Taj natječajni postupak je nediskriminirajući i njime se dopušta sudjelovanje svih zainteresiranih poduzetnika. Proračun povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je ograničenje u smislu da potporu ne mogu dobiti svi sudionici, a potpora se dodjeljuje na temelju početne ponude koju podnese ponuditelj, te su stoga isključeni naknadni pregovori." Primljeno na znanje Budući da se u slučaju ove dodjele bespovratnih sredstva radi o dodjeli državnih potpora, kao što je navedeno, sredstva će se dodjeljivati prema Programu dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima (Program potpora), a koji je izrađen sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14), a temeljem članaka 38., 40. i 41. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Navedeni tekst citat je iz članka 41. Uredbe (EU) 651/2014, a koji je onda prenesen i u Program potpora. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje planirano je jasnije opisati poglavlje Intenzitet potpora, kako on ne bi bio zbunjujući za potencijalne prijavitelje, dok će navedeni tekst ostati dio Programa potpora. Konkretnije, Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ ne udovoljava uvjetima konkurentnog natječajnog postupka na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija iz članka 41. Uredbe pa taj tekst više neće biti dio Uputa za prijavitelje.
10 Krešimir Ižaković 5.5Obveze koje se odnose na državne potpore / potpore male vrijednosti (de minimis potpore), 5.1.1Intenziteti potpora prema Programu državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima U točki 5.1.1 Navedeno je da intenzitet potpora u mjerama energetske učinkovitosti u velikim poduzećima ne može premašiti 30%, naknadno je navedeno da se intenzitet potpore može povećati za 15 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze na potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU. Navedeni se stavak dalje poziva na područja iz članka 349, a odnosi se na regije u kojima postoji ozbiljna podzaposlenost i na kojima je standard izuzetno nizak. Kako se članak 349 odnosi na Guadeloupeu, Francuskou Gvajanu, Martinik... Možete li odgovoriti na koja se područja u Hrvatskoj odnosi navedeni tekst? Radi li se ovdje o projektu Slavonija ili nekoj drugoj podjeli? Primljeno na znanje Navedeni tekst citat je iz članaka 38., 40. i 41. Uredbe (EU) 651/2014, a koji je onda prenesen i u Program potpora. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje planirano je jasnije opisati poglavlje Intenzitet potpora, kako on ne bi bio zbunjujući za potencijalne prijavitelje, dok će navedeni tekst ostati dio Programa potpora.
11 HGK 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Kako će se tumačiti vlasnička struktura poduzeća koje je djelomično privatizirano, odnosno, poduzeće kojem je država djelomično u vlasničkoj strukturi s određenim postotkom? Primljeno na znanje U skladu s tekstom Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, ulaganja u okviru ovog Specifičnog cilja namijenjena su privatnim poduzećima. Slijedom navedenog, prihvatljivi prijavitelj su samo poduzeća koja su u stopostotnom privatnom vlasništvu.
12 HGK 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Koji će biti kriterij određivanja prihvatljivosti po NKD-u, samo NKD glavne djelatnosti ili će se prihvatiti i ostale djelatnosti opisane u registraciji poduzeća? Primljeno na znanje Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti iz točke Uputa pod nazivom Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Ukoliko je Prijavitelj registriran za obavljanje više djelatnosti, između ostalih, i onih koje su neprihvatljive, sve projektne aktivnosti moraju biti vezane uz prihvatljive djelatnosti.
13 HGK 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Koji će se kriterij primjenjivati u definiciji veličine poduzeća? Primljeno na znanje Pri definiranju veličine poduzetnika primjenjivati će se kriteriji iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
14 Mario Turković 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poduzeće po NKD kvalifikaciji ima oznaku G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, ali između ostalog u popisu registriranih djelatnosti poduzeća nalaze se i proizvodne djelatnosti iz područja C (odjeljka 13-33). S obzirom na ovu formulaciju iz prvog pasusa točke 1.1., to bi značilo da takvo poduzeće ispunjava taj kriterij prihvatljivosti prijavitelja? Primljeno na znanje Da, ali aktivnosti projektnog prijedloga moraju biti na procesima koje zadovoljavaju djelatnosti iz prihvatljivog područja aktivnosti NKD. Primjer: ako trgovačko poduzeće ima pogon za preradu i tako je registrirano, aktivnosti koje se prijavljuju moraju biti na tom pogonu i ne smiju obuhvaćati mjere na procesima koji uključuju trgovinu.
15 Goran Raosavljević 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poštovani, Sukladno Uputi za prijavitelje - Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, prema stavku 2 1.1. Prihvatljivost prijavitelja, definirano je da „prijavitelj mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/2007), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.“ Sukladno navedenome, što bih to značilo za Petrokemiju d.d. koja je 80% u državnom vlasništvu. Dali ćemo moći u ikojoj mjeri biti uključeni u definirani natječaj ili se on odnosi isključivo na privatna poduzeča. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća u stopostotnom privatnom vlasništvu.
16 HGK 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prijavitelja Kriterij obaveznog energetskog pregleda za velika poduzeća, uključujući i ISO 50001 certifikat može u određenim okolnostima biti irelevantan za sam prijavljeni projekt. Naime, moguće je da se certifikat odnosi samo na dio postrojenja koje nije obuhvaćeno prijavljenim prijedlogom te će takav projekt ionako u glavnom projektu trebati sadržati energetsku bilancu, možda i detaljniju od one sadržane u energetskom pregledu. U svrhu boljeg iskorištenja raspoloživih sredstava, predlažemo da ovo ne bude kriterij isključivosti, već kriterij kvalificiranosti pa da se i velikim poduzećima koja bi prijavila projekt, a nisu do sada prijavila izvršeni energetski pregled stavi uvjet (na pr. da isti do zatvaranja natječaja trebaju obaviti), a zatečeno stanje u trenutku prijave na odgovarajući način rangirati (bodovati) čime se ostavlja mogućnost iskorištenja sredstava za slučaj da ne bude dovoljno prijavitelja, a potiče se i ispunjavanje obaveza vezanih uz energetske preglede i velika poduzeća. Time bi se velika poduzeća stavilo u položaj ravnopravan položaju ostalih poduzeća sukladno odjeljku "Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete", odnosno točki 4..2.1. tablice. Nije prihvaćen Ovim kriterijem se osigurava da prijavitelji dokažu da izvršavaju sve zakonske obveze iz predmetnog područja, što je u ovom slučaju energetska učinkovitost. Primjedba nije prihvaćena.
17 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prijavitelja Molimo da ne ograničite ovaj dio "(...)koji je veliko poduzeće, a nije proveo energetski pregled ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat (uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili preslike ISO 50001 Certifikata); s datumom važenja navedenih dokumenata prije dana objave poziva jer će puno poduzeća pristupiti izradi energetskih pregleda kad vide da je poziv objavljen. Nije prihvaćen Ovim kriterijem se osigurava da prijavitelji dokažu da izvršavaju sve zakonske obveze iz predmetnog područja, što je u ovom slučaju energetska učinkovitost. Primjedba nije prihvaćena.
18 Konektor-Split d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prijavitelja - koji je veliko poduzeće, a nije proveo energetski pregled ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda (uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili preslike ISO 50001 Certifikata i dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu); Primljeno na znanje Odgovoreno u prethodnom komentaru.
19 Konektor-Split d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prijavitelja Poštovani, Budući da je DIREKTIVOM 2012/27/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2012. definirano: Čl. 8.(6) Poduzeća koja nisu MSP-ovi i koja provode sustav gospodarenja energijom ili sustav upravljanja okolišem, koji ovjerava neovisno tijelo u skladu s relevantnim europskim ili međunarodnim normama, izuzeta su od primjene zahtjeva iz stavka 4., pod uvjetom da države članice osiguraju da predmetni sustav upravljanja uključuje energetski pregled u skladu s minimalnim kriterijima na temelju Priloga VI PRILOG VI. Minimalni kriteriji za energetske preglede uključujući energetske preglede koji se provode u sklopu sustava gospodarenja energijom Energetski pregledi iz članka 8. temelje se na sljedećim smjernicama: (a) zasnivaju se na ažuriranim, izmjerenim i sljedivim radnim podacima o potrošnji energije i (za električnu energiju) profilima opterećenja; (b) obuhvaćaju detaljan pregled profila potrošnje energije zgrada ili skupina zgrada, tehnoloških procesa ili industrijskih postrojenja, uključujući prijevoz; (c) kada je to moguće, proizlaze iz analize troškova ciklusa trajanja umjesto iz jednostavnih razdoblja povrata kako bi se u obzir uzele dugoročne uštede, preostale vrijednosti dugoročnih ulaganja i diskontne stope; (d) razmjerni su i u dovoljnoj mjeri reprezentativni kako bi se omogućilo dobivanje pouzdane slike o cjelokupnim energetskim svojstvima i pouzdano prepoznavanje najvažnijih mogućnosti za poboljšanje. Energetskim se pregledima omogućuju detaljni i potvrđeni izračuni za predložene mjere s ciljem pružanja jasnih informacija o mogućim uštedama. Mora biti omogućena pohrana podataka koji se upotrebljavaju u energetskim pregledima za povijesnu analizu i praćenje učinaka. i RADNI DOKUMENT KOMISIJE - KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti – smjernice Komisije COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Article 8: Energy audits and energy management systems Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementing the Energy Efficiency Directive – Commission Guidance /* SWD/2013/0447 final */ „37. The national minimum criteria to be established on the basis of Annex VI apply to energy audits promoted by the Member States under Article 8(1) and mandatory audits by large enterprises under Article 8(4). As mentioned before, these audits also need to satisfy the strict criteria for expertise and national supervision (see previous section). The respect of national minimum criteria on the basis of Annex VI and of strict criteria for expertise and national supervision apply equally to Articles 8(5) and 8(6) as they provide for exemptions and for equivalent requirements to those established in Article 8(4), i.e. regular energy audits for large enterprises. Other energy audits that may be implemented in the Member States and that are not promoted by Member States and not implemented by large enterprises to fulfil the mandatory requirement are not subject to these strict requirements.“ Zakon o energetskoj učinkovitosti (N.N. 127/14.) Dužnosti velikih poduzeća Članak 19. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ili okolišem, koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama, nisu dužna izraditi energetski pregled. Kako je iz gore citiranih zakonskih odredbi neupitno da pri uvođenju sustava upravljanja energijom HRN ISO 50001, a da bi bila ispunjena zakonska obveza definirana čl.8 (6) DIREKTIVA 2012/27/EU i Zakona o energetskoj učinkovitosti (N.N. 127/14.) isti mora sadržavati energetski pregled. Primljeno na znanje U skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) i Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/2015), ISO 50001 certifikat je jednakopravan dokaz o izvršenju zakonske obveze o provođenju energetskog pregleda za velika poduzeća, pa je tako jednakopravan i za ovaj poziv.
20 ljubomir jelić 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prijavitelja Ukoliko poduzeće ima više djelatnosti koje obavlja a jedna od njih je u prihvatljivom sektoru da li će se gledati po NKD-u ili iz Izvoda trgovačkog suda o registraciji? Primljeno na znanje Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti iz točke Uputa pod nazivom Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Ukoliko je Prijavitelj registriran za obavljanje više djelatnosti, prihvatljive su aktivnosti samo na dijelovima poduzeća koja zadovoljavaju kriterije poziva. Provjera registrirane djelatnosti će se vršiti uvidom u izvadak iz sudskog registra.
21 Enerco Solar d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga po Prijavitelju Tekstom poziva navodi se da prijavitelj po pozivu može podnijeti neograničen broj projektnih prijedloga. Ukoliko se industrijsko postrojenje sastoji od više distribuiranih objekata, svaki objekt na svojoj katastarskoj čestici, ali imaju zajedničke glavne energetske priključke za sve energente sa zajedničkim mjernim uređajima, bez kontrolnih mjernih uređaja u distribuiranim objektima, može li se kao projektni prijedlog prijaviti svaki takav objekt zasebno, ukoliko pojedinačno zadovolji uvjete poziva? Bitno je napomenuti da distribuirani objekti nisu dio istog proizvodnog procesa, nego je u svakom objektu zasebna djelatnost. Naravno, nakon implementacije sustava, svaki objekt dobio bi svoja kontrolna brojila za verifikaciju rezultata. Mišljenja smo da bi i ovakvi projekti trebali biti prihvatljivi po ovom Pozivu jer ispunjavaju predmet i cilj ovog Poziva. Primljeno na znanje Izmjenom teksta Uputa za prijavitelje, jedan prijavitelj će moći prijaviti samo jedan projektni prijedlog, no projektni prijedlozi mogu sadržavati veći broj mjera, a projektnu cjelinu obuhvaćenu projektnim prijedlogom određuje prijavitelj. U tom smislu prijaviteljima će se dopustiti slobodan izbor mjera unutar projektne cjeline, ali samo jedan projektni prijedlog.
22 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta     Toč 5.5. Prijavitelj mora imati stabilne i dostatne izvore financiranja što prijavitelj dokazuje putem Obrasca 3. Izjave Prijavitelja. – Pitanja: S obzirom da Obrazac 3 nije dostupan putem javnog savjetovanja, molimo pojašnjenje - treba li kao dokaz stabilnih i dostatnih izvora financiranja dostaviti pismo namjere? Ako je potrebno prijavi priložiti pismo namjere, treba li ono biti obvezujuće ili neobvezujuće? Primljeno na znanje U okviru Izjave prijavitelja o osiguranim sredstvima, prijavitelj ne mora dostaviti pismo namjere, već samo izjaviti uz krivičnu i materijalnu odgovornost da ima stabilne i dostatne izvore financiranja, koji će tijekom provedbe projekta biti dostatni za pokrivanje nacionalnog sufinanciranja i svih ostalih neprihvatljivih troškova projekta.
23 Enerco Solar d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta     Ukoliko je potencijalni prijavitelj vlasnik objekta te je registriran za djelatnost po NKD-u koja zadovoljava uvjete Poziva, ali taj svoj objekt iznajmljuje drugom subjektu, koji vrši proizvodnu djelatnost unutar tog objekta koja također po NKD-u zadovoljava uvjete Poziva, i ima dugoročni višegodišnji ugovor o najmu (10 godina) upisan u zemljišne knjige, je li vlasnik objekta adekvatan za prijavu po ovom Pozivu? Drugi slučaj je ukoliko subjekt ima ugovor o dugoročnom najmu (10 godina) upisan u zemljišne knjige te se bavi djelatnošću koja po NKD-u zadovoljava uvjete poziva, može li on prijaviti projekt koji bi se realizirao na/u unajmljenom objektu? Primljeno na znanje Sukladno Uputama za prijavitelje, Prijavitelj mora osigurati održivost projekta i projektnih rezultata. Prijavitelj je obvezan osigurati trajnost Projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od završnog plaćanja (Korisniku) ili u razdoblju navedenom u pravilima o državnim potporama, mora osigurati da rezultati Projekta ne podliježu sljedećim situacijama navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013: • prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan programskog područja; • promjeni vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdana prednost; • značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi. • Prijavitelj tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od završnog plaćanja (korisniku) mora osigurati: • održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u sladu s uputama/preporukama proizvođača, i • održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, i • da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti. Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatrat će se kršenjem Ugovora te je moguće od Prijavitelja/Korisnika zatražiti povrat sredstava. Prihvatljivi prijavitelj treba biti poduzeće koje i obavlja projektne aktivnosti te on mora dokazati da upravlja nekretninom/prostorom u kojem se provode prihvatljive aktivnosti putem prava vlasništva i/ili zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, a vezani dokument pruža mu pravo na navedenu nekretninu/prostor tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga.
24 HGK 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta U uvodu je navedeno (cit.) "Podupirat će se i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koji nisu dio mjera povećanja energetske učinkovitosti u industrijskom postrojenja ako ta ugradnja dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 10%." U dijelu vezanom za prihvatljivost projekta stoji: " Komentar: Ako projekt sadrži aktivnosti koje predviđaju ugradnju opreme za korištenje energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe industrijskog postrojenja, ne računajući energetski doprinos mjera energetske učinkovitosti, njima se ostvaruje smanjenje količine energije isporučene iz mreže i/ili iz konvencionalnih izvora energije za minimalno 10%." Iz uvoda je razvidno da se podupiru mjere za korištenje OIE dok je u dijelu teksta vezanom za prihvatljivost projekta napisano da su te mjere prihvatljive samo za vlastite potrebe industrijskog postrojenja. Je li moguće promatrati cjelokupni proizvodni proces, a ne industrijsko postrojenje (kako bi postavljanje sunčevih kolektora na neku cjelinu prijaviteljevog poduzeća moglo biti sufinancirano) ili je nužno da mjere za korištenje OIE budu geografska cjelina jednog od industrijskih postrojenja prijavitelja? Nadalje, u dijelu vezanom za prihvatljivost projekata navodi se smanjenje količine energije isporučene iz mreže i/ili iz konvencionalnih izvora energije za minimalno 10% dok se u ostalom dijelu dokumenta navodi ušteda. Ispravno bi bilo smanjenje odnosno zamjena dijela energije iz konvencionalnih izvora energijom iz OIE. Primljeno na znanje Ugradnja opreme za korištenje OIE mora doprinijeti smanjenju isporučene energije proizvodnom procesu iz mreže i/ili iz konvencionalnih izvora energije. Za vlastite potrebe znači da da se energija proizvedena iz tih izvora neće prodavati po poticajnim cijenama. Primjedba će biti razmotrena prije konačnog teksta poziva.
25 HGK 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Komentar na tekst (cit.): Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz OPKK-a... uvidom u dostavljenu Projektnu prijavu, primarno Obrazac 1 - Prijavni obrazac A i Obrazac 2 – Prijavni obrazac B te uvidom u Obrazac 3. Izjava Prijavitelja); )kraj cit.) Komentar: Predlaže se dodati:...“Odnosno vremena povrata investicije“ u smislu da se potporom skraćuje vrijeme povrata investicije na ekonomski isplativu razinu, a da je projekt bez potpore izvan okvira ekonomski opravdanog okvira za ulaganje. Primljeno na znanje Navedena rečenica proizlazi iz obveza vezanih uz načelo dodatnosti koje je jedno od temeljnih načela kohezijske politike. Namjera je financirati projekte za koje potencijalni prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Fondova osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta. Smatramo da navedena rečenica već uključuje i vrijeme povrata investicije, no skrećemo pažnju kako je sukladno OPKK potrebno osigurati izbjegavanje prekomjernog financiranja pojedinačnih projekata tj. korištenje javnih sredstava kako bi se korisnika dovelo u povoljniji položaj na tržištu.
26 HGK 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Komenar na tekst (cit): "Ako projekt sadrži aktivnosti koje predviđaju ugradnju opreme za korištenje energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe industrijskog postrojenja.....primarno Obrazac 1 - Prijavni obrazac A i glavni projekt i proračun ušteda)" kraj cit. Komentar: S obzirom da industrijska postrojenja troše jako velike količine električne i toplinske energije a i da se iz obnovljivih izvora energije ne mogu dobiti razmjerno velike količine energije na području tog istog postrojenja (zbog prostornog ograničenja ovo umanjuje mogućnost ispunjenja uvjeta npr. za solarnu energiju) bilo bi razumno minimalno smanjenje potrošnje konvencionalne energije sniziti sa 10 % na 2-5%. Trenutni zahtjev od minimalno 10% nije u skladu s visinama potpora koje se nude jer je potrebno jako veliko ulaganje za postizanje tog minimuma u velikim postrojenjima. Drugi prijedlog je da se uspostave kategorije poduzeća prema energetskoj potrošnji i da se prema tim potrošnjama uvedu kategorije prema energetskom intenzitetu djelatnosti. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Za poduzeća koja na proizvodnom pogonu ne mogu postići smanjenje isporučene energije veće od 10% ugradnjom opreme za OIE, preporuka je da se u projektnoj cjelini mjere obnovljivih izvora energije kombiniraju s drugim mjerama energetske učinkovitosti.
27 HGK 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Je li navedenu uštedu moguće ostvariti na jednom postrojenju ukoliko se radi o industriji koja ima veliki intenzitet potrošnje energije, a ne na razini cijelog proizvodnog sustava? Primljeno na znanje Da, projektna cjelina projektnog prijedloga ne mora biti cijelo poduzeće ili cijeli proizvodni sustav.
28 Toni Hardi 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Poštovani, htio bih napomenuti kako je naše mišljenje da treba uvrstiti i racionalno korištenje voda u ovaj projekt. Molio bih vas da razmotrite ovu opciju pošto smatramo kako voda je jedan od ključnih resursa. Današnji problem je pitka voda te treba ustupiti pomoć i mogućnost tvrtkama kako bi ulagale u recikliranje vode te sačuvale okoliš. U prihvatljiva ulaganja energetske učinkovitostio bi dodali sustave za racionalno korištenje vode sa nekim navedenim postotkom uštede. Nije prihvaćen Smanjenje potrošnje vode nije predmet ovog Specifičnog cilja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Jedini način da se uštede vode smatraju energetskom uštedom je da smanjenje potrošnje vode ima „energetski učinak“. Pokazatelji uspješnosti za ovaj Specifični cilj OPKK izraženi su u energetskoj mjernoj jedinici i nije moguće dodati potrošnju vode u te pokazatelje.
29 Toni Hardi 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Poštovani, molim vas možete li definirati da li se rezultat uštede od 20 % odnosi na pojedini segment tvrtke ili će se morati smanjenje dokazivati na kompletnu firmu. Moram naglasiti da je naše stajalište i mišljenje kako treba gledati i prikazati uštedu na segment ulaganja (npr. na pojedini pogon) . Slažem se sa komentarom od SPECULUM d.o.o. gdje npr. modernizaciju sustava rasvjete treba gledati kao posebnu investiciju te njenu uštedu, a ne na kompletnu tvrtku. Primljeno na znanje Projektna cjelina projektnog prijedloga ne mora biti cijelo poduzeće ili cijeli proizvodni sustav može biti dio ili više dijelova proizvodnog pogona. Najmanje 20% ušteda mora biti postignuto na projektnoj cjelini koju određuje prijavitelj a opisana je u glavnom projektu.
30 SPECULUM D.O.O. 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Ukoliko se na natječaj prijavljuje jedan projekt koji objedinjuje dvije (ili više) mjera (npr. zamjenu elektromotornih pogona i modernizaciju sustava rasvjete), moraju li rezultati svake od navedenih mjera rezultirati uštedama od 20% (ili više) ili je bitno da zajednički rezultat prijavljenog projekta bude ušteda od 20% (ili više) električne energije? Primljeno na znanje Smanjenje potrošnje isporučene energije se mora dokazati na projektnoj cjelini koja može biti jedan ili više dijelova proizvodnog pogona, glavnim projektom i proračunom ušteda se mora dokazati da će, na projektnoj cjelini, nakon provedbe projekta isporučena energija (u kWh) biti barem 20% manja nego prije projekta. Veći broj mjera na predmetu obuhvata donosi veći broj bodova u prijavi, ali i veći postotak ušteda, također važno je da prijavitelji pri određivanju projektne cjeline imaju na umu da većim postotkom ušteda raste vjerojatnost odobravanja sredstava.
31 SPECULUM D.O.O. 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Vezano za komentar gđe. Popović, pokušat ću brojkama opisati ono što i nas zanima vezano za uvjet ostvarenja minimalno 20% uštede na određenom energentu. Pretpostavimo da imamo proizvodnu tvrtku koja troši ukupno 300.000 kWh el. energije godišnje. Od toga se npr. na rasvjetu troši 10.000 kWh i projektom povećanja EnU se ostvari ušteda od 3.000 kWh godišnje na potrošnji električne energije za potrebe rasvjete. To je ušteda od 30% na sustavu rasvjete, ali samo 1% na ukupnoj potrošnji električne energije. Je li opisana mjera povećanja EnU na sustavu rasvjete prema ovom natječaju prihvatljiva ili nije? Brojke mogu biti i drugačije, ali su bitni opisani omjeri … Primljeno na znanje Smanjenje potrošnje isporučene energije se mora dokazati na projektnoj cjelini koja može biti jedan ili više dijelova proizvodnog pogona, tj. glavnim projektom i proračunom ušteda se mora dokazati da će, na projektnoj cjelini, nakon provedbe projekta isporučena energija (u kWh) biti barem 20% manja nego prije projekta. Veći broj mjera na predmetu obuhvata donosi veći broj bodova u prijavi, ali i veći postotak ušteda. Također važno je da prijavitelji pri određivanju projektne cjeline imaju na umu da većim postotkom ušteda raste vjerojatnost odobravanja sredstava.
32 SPECULUM D.O.O. 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Poštovani, iako voda nije energent, smatra se vrlo bitnim resursom čija se racionalna uporaba mora razmotriti i prilikom provedbe svakog energetskog pregleda, a svakako je njezino racionalno korištenje dio aktivnosti u području zaštite okoliša (što je i jedan od ciljeva ovog natječaja). Ovdje bismo željeli sugerirati razmatranje mogućnosti da se u prihvatljive troškove uključe i rješenja kojima bi se u proizvodnim pogonima potaknulo racionalno korištenje pitke vode (rješenja u kojima se iskorištava kišnica, recikliranje vode i sl.). Takvim mjerama se ne bi ostvarile ENERGETSKE uštede, ali bi se ostvarile uštede u količinama korištene PITKE VODE. Nije prihvaćen Smanjenje potrošnje vode nije predmet ovog Specifičnog cilja OPKK. Jedini način da se uštede vode smatraju energetskom uštedom je da smanjenje potrošnje vode ima „energetski učinak“. Pokazatelji uspješnosti za ovaj Specifični cilj OPKK izraženi su u energetskoj mjernoj jedinici i nije moguće dodati potrošnju vode u te pokazatelje.
33 Marija Popović 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.1.1Energetska učinkovitost Poštovani, molim Vas pojašnjenje vezano za definiciju pod "7.2.1.1 Energetska učinkovitost: Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje dostavljena projektna prijava mora dokazati ostvarivanje ušteda isporučene energije u proizvodnom procesu od minimalno 20% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa." Postavljena definicija značila bi da se ušteda isporučene energije može odnositi na jedan pogon u kojem se odvija određeni proizvodni proces, što mislimo da je logično i ispravno. U skladu s time, znači da se može prijaviti projekt koji će u pogonu uštediti npr. 30% energije iako npr. ta ista ušteda na nivou cijele tvornice koja ima 5 pogona iznosi 6%. Primljeno na znanje Smanjenje potrošnje isporučene energije se mora dokazati na projektnoj cjelini koja može biti jedan ili više dijelova proizvodnog pogona, tj. glavnim projektom i proračunom ušteda se mora dokazati da će, na projektnoj cjelini, nakon provedbe projekta isporučena energija (u kWh) biti barem 20% manja nego prije projekta. Veći broj mjera na predmetu obuhvata donosi veći broj bodova u prijavi ali i veći postotak ušteda, također važno je da prijavitelji pri određivanju projektne cjeline imaju na umu da većim postotkom ušteda raste vjerojatnost odobravanja sredstava.
34 HGK 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.2.2Obnovljivi izvori energije Zbog čega se učinkovitost sunčevih kolektora propisuje kada su ionako propisani uvjeti učinkovitosti, odnosno udjela supstitucije konvencionalne energije? Moguće je da se u određenim geografskim uvjetima i uz manju učinkovitost postigne odgovarajući učinak uz ekonomski povoljnije uvjete. Isto tako, drugi dio rečenice koji se odnosi na ukapljeni nafni plin ili prirodni plin nije potreban. Primljeno na znanje -
35 HGK 7.2.2Aktivnosti energetske obnove, 7.2.2.2Obnovljivi izvori energije Ispravno bi bilo navesti "smanjenje isporučene energije iz konvencionalnih izvora" jer ne dolazi do uštede energije nego do supstitucije do tada korištene energije energijom iz obnovljivih izvora. Nije prihvaćen Specifični cilj 4b1 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ je Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. U tom smislu ovim se pozivom potiče provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje OiE, a u cilju da se smanji potrošnja energije iz distribucijske mreže i energije iz konvencionalnih izvora.
36 HGK 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljive kategorije troškova S obzirom da se natječaj odnosi na razdoblje 2014. do kraja 2017. po kojem će se kriteriju priznavati troškovi s obzirom na vrijeme njihovog nastanka, vrijeme otvaranja natječaja, vrijeme prijave od strane prijavitelja s obzirom na mogućnost početka korištenja sredstava za Republiku Hrvatsku (2014. godina)? Primljeno na znanje Odobrenje financiranja aktivnosti projekta te s njima povezanih troškova koje su započele, odnosno koje su dovršene do trenutka podnošenja projektnog prijedloga, moguće je pod uvjetom da se radi o prihvatljivim aktivnostima pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije i s njima povezanim troškovima a koji su ostvareni najranije počevši od 1.1.2014. Obzirom da se u slučaju aktivnosti energetske obnove radi o dodjeli državnih potpora, nije prihvatljivo odobrenje projektnog prijedloga koji je prije trenutka podnošenja projektne prijave započeo s provedbom aktivnosti. Početkom provedbe aktivnosti smatra se i početak procedure nabave robe ili usluga za provedbu određene aktivnosti (ali ne i sama izrada dokumentacije za proceduru nabave) Napomena: Prijavitelj za provođenje postupaka nabave u okviru projekta primjenjuje dokument Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je dostupan i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr
37 HGK 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljive kategorije troškova Troškove izrade Prijavnih obrazaca odnosno ispunjavanja Prijavnih obrazaca i pripreme dokumentacije za nabavu bilo bi realnije prikazati preko troškova plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje radi na pripremi projekta. Trošak rada na projektima koji su sufinancirani iz Europskih fondova uobičajeno se izračunava primjenom pojednostavljene metode financiranja, na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto iznos plaća (bruto plaća uključujući obvezne doprinose iz plaće, porez, prirez i obavezne doprinose na plaću) osoblja podijeli s 1720 sati. Iznimno, ukoliko bi savjetničko poduzeće ovu aktivnost izvršavalo kao vanjsku uslugu, trošak bi se mogao prikazivati kao trošak podugovaranja, što u tom slučaju u stvarnosti i jest, a sam sadržaj Prijavnih Obrazaca dovoljan je kako bi se dokazalo da se radi o aktivnosti povezanoj s projektom.. Primljeno na znanje Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod Prijavitelja prihvatljivi su ograničeno na provedbu projekta i izračunavaju se primjenom standardne veličine jediničnih troškova na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati. Trošak vanjske usluge ne može se prikazati kao trošak podugovaranja. U slučaju da prijavitelj namjerava potraživati troškove vezane uz pripremu projekta, nabava usluga izrade dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno tehničke dokumentacije mora biti a) dovršena i plaćena u trenutku predaje projektnog prijedloga b) u skladu s dokumentom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je dostupan i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr
38 Toni Hardi 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, možete li mi odgovoriti da li je moguće ulagati u kupovinu novih strojeva po normama en. učinkovitosti (npr. za bojanje odjeće) kako bi zamjenili stare i s tom investicijom ostvarili uštedu el. energije (više od 20%) Prihvaćen Moguće je.
39 Toni Hardi 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, da li je jedan od prihvatljivih troškova kupnja kompresora koji opskrbljuje cijelu tvornicu? S novim kompresorom ušteda će biti veća od 20% ? Prihvaćen Da, prihvatljiv je trošak.
40 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljive kategorije troškova Mišljenja smo kako su prihvatljivi troškovi dobro procijenjeni. Preporučamo dodati i rečenicu kako je lista preporučena i imajući na umu kako su svi izdaci neposredno povezani s Projektom i neophodni za provedbu Projekta prihvatljivi. Nije prihvaćen U uputama za prijavitelje u dijelu u kojem se odnose na prihvatljive aktivnosti stoji navod „Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za pripremu i provedbu projekta“. Smatramo da je nepotrebno istu rečenicu dodavati vezano uz prihvatljive troškove, jer se time otvara mogućnost dodavanja ne nužnih aktivnosti/troškova ili aktivnosti/troškova nepovezanih s energetskom učinkovitošću.
41 SPECULUM D.O.O. 8.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2Neprihvatljivi troškovi Poštovani, u neprihvatljivim troškovima je navedeno sljedeće: "Izgradnja novih proizvodnih pogona i zgrada (osim za OIE); " Smatra li se time da (bilo bi dobro da bude detaljnije pojašnjen ovaj dio "osim za OIE"): a) će samo troškovi izgradnje zgrada u kojima će biti smješteni OIE pogoni (npr. objekt u kojem će biti smješteno kogeneracijsko postrojenje) biti prihvatljivi kao "troškovi izgradnje zgrada"? b) troškovi izgradnje novih proizvodnih pogona u kojima će biti smješteni proizvodni strojevi neće biti prihvatljiv trošak kao "trošak izgradnje zgrada", ali će biti prihvatljiv trošak koji će se utrošiti na primjenu OIE. Nije prihvaćen Navedena rečenica je u skladu sa svrhom specifičnog poziva: povećanje energetske učinkovitosti povećanje udjela OiE u industriji. Cilj nije povećanje kapaciteta, optimizacija tehnološkog procesa i slično, u tu su svrhu raspisani pozivi kojima se bavi Ministarstvo gospodarstva i malog i srednjeg poduzetništva. Svrha svakog projekta koji se prijavi za sufinanciranja po ovom pozivu mora biti smanjenje potrošnje energije iz mreže i konvencionalnih izvora.
42 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Mišljenja smo kako će za potrebe prijave projekata biti dostatan samo obrazac A iz MIS-a, bez obrasca B jer se cijeli planirani zahvat može iščitati iz Glavnog projekta s proračunom ušteda i svim pratećim dokumentima. Također, GFI-POD je dostupan kroz sustav Sudskog registra i Registar GFI-a FINA-e besplatno i PT2 ga može preuzeti s Interneta. Jedino nam se čini u redu da poduzetnika traži presliku potvrde o predaji GFI-POD-a FINA-i. Sudski registar je ažuran i nema potrebe za dostavljanjem potvrde iz Sudskog registra jer u slučaju promjena (stečaj, likvidacija i sl.) sve ja također odmah vidljivo online, kao i sve registrirane djelatnosti. Na ovaj način će se malo rasteretiti poduzetnici u procesu prikupljanja dokumentacije i prijave. Djelomično prihvaćen Upravo iz gore navedenih razloga, a obzirom da se radi o dokumentima koji su lako dostupni, smatramo da traženje navedenih dokumenta (odnosno preslika i/ili ispisa) nije dodatno opterećenje za prijavitelja, a može doprinijeti bržem postupku ocjene projektnih prijedloga, posebice u slučaju velikog broja prijava.
43 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 3KAKO SE PRIJAVITI, 2.2Podnošenje projektnog prijedloga Molimo ispravite predložak adresiranja omotnice/paketa u vodoravni oblik s poštivanjem pravila što se piše u lijevi gornji kut, što u desni gornji kut, a gdje ide napomena kako u uredima pošte poduzetnicima ne bi pravili probleme zbog neispravnog adresiranja omotnice. Namjena predloška je da ga se dopuni, isprinta i nalijepi na omotnicu i treba biti napravljen prema pravilima adresiranja. Primljeno na znanje U Uputama za prijavitelje naveden je generički predložak adresiranja te je isti moguće izrezati i nalijepiti na zatvoreni paket/omotnicu u skladu s pravilima za adresiranje.
44 Krešimir Ižaković 3KAKO SE PRIJAVITI, 4.4Dodatne informacije uz projektni prijedlog Poštovani, Mišljenja smo da su predloženi rokovi od 120 kalendarskih dana za podnošenje projektnih prijedloga, kao i za postupak dodjele bespovratnih sredstava predugački. Predlažemo skraćivanje istih na 90 + 90 dana. S obzirom na relativno mali iznos sredstava koji je namijenjen za ove projekte predlažemo da se ova sredstva plasiraju tvrtkama koje imaju spremne projektne prijedloge energetske učinkovitosti, a da se za ostale naknadno alociraju dodatna sredstva. Nije prihvaćen Cilj ovog poziva nije isključivo plasirati sredstva poduzećima koja u ovom trenutku već imaju spremne projektne prijedloge energetske učinkovitosti, već financirati projekte koji donose najveće energetske uštede, a točan rok za dostavu projektnih prijedloga odredit će se u konačnoj verziji dokumentacije Poziva. Isto tako, a ukoliko će to biti moguće, postupak odabira trajat će kraće od 120 kalendarskih dana, međutim, rok naveden u Uputama neće se skraćivati.
45 HGK 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava U točki 1.1.1 dva puta je navedena administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja. Također navedene su tri faze postupaka dodjele bespovratnih sredstava dok je u tekstu navedeno kako je MZOE odgovorno za fazu 5 koja nije definirana nigdje u tekstu. Prihvaćen Navedeno će biti ispravljeno u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje.
46 HGK 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja U slučaju instaliranja obnovljivih izvora energije ne dolazi do uštede nego smanjenja energije proizvedene iz fosilnih izvora. Na taj način se smanjuje emisija CO2, a to se nigdje ne spominje )komentar se odnosi na točku 1.1. Financijska isplativost i održivost projekta do završetka provedbe projekta (financijski kriterij). Nije prihvaćen U slučaju instaliranja opreme za korištenje energije iz obnovljivih izvora energije dolazi do smanjenja količine energije preuzete iz mreže i/ili iz konvencionalnih izvora energije, veličina smanjenja se dodatno boduje, a dodatno se boduje smanjenje emisije CO2 (točka 6.1.2. u tablici ocjena).
47 HGK 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja U tablici, ref. 4.2.1. potrebno je navesti da se bodovanje odnosi samo na MSP jer je prije navedeno u točki 3.3 Kriteriji za isključenje Prijavitelja da veliko poduzeće obavezno mora imati energetski pregled ili ISO 50001 certifikat. Nema razloga sumnjati u regularnost aktivnosti prihvaćene drugim pravnim aktima kao relevantne. Nije prihvaćen Navedeno bodovanje odnosi se na sve kategorije poduzetnika.
48 HGK 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Potrebno dodatno razjasniti skalu u tablici 4.1.6. Ukoliko se boduje raspon od 0 do uključivo 10 % energetskog udjela zašto je u uvjetima prihvatljivosti naveden minimum od 10%? Odnose li se udjeli na ukupnu isporučenu energiju ili na određenu vrstu energije (električna ili toplinska) koje će se projektom proizvoditi iz OIE (npr. ako se proizvodi električna energija pomoću sunčevih elektrana onda se ta količina energije stavlja u omjer samo sa ukupno isporučenom električnom energijom?)? Primljeno na znanje Neće biti primjenjivo u konačnoj verziji dokumentacije Poziva.
49 HGK 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja U tablici, ref. 4.1.3, navedeno je da se projektnim prijedlozima dodjeljuje do 15 bodova temeljem navedene skale, dok je u posljednjem redu navedeno 16 bodova Prihvaćen Prihvaća se.
50 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Toč 1.3.3., tabela, toč 2, Financijska održivost projekta - Dokazani izvori financiranja post-projektnih aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu industrijskog postrojenja i/ili zgrade nakon završetka provedbe projekta Objašnjenje: Prijavitelj jamči da će u roku 5 (pet) godina po provedbi projekta imati osigurana sredstva financiranja za adekvatno i redovito održavanje provedenih mjera te da će se financijske uštede i koristi održati idućih 5 (pet) godina od datuma podnošenje završnog izvješća o provedbi. Pitanja: Dokazuje je li se ovo jedino Izjavom prijavitelja? Tko kontrolira adekvatnost i redovitost održavanja i da li postoje penali ukoliko isto ne bude ispunjeno? Primljeno na znanje U novoj verziji uputa za prijavitelje ovaj kriterij se mijenja kako bi ocijenio održivost projekta na temelju opisa koji prijavitelj upisuje u odgovarajući dio Prijavnog obrasca A dio. Napominjemo da je osiguranje održivosti projekta i projektnih rezultata te trajnosti projekta (tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od završnog plaćanja korisnik mora osigurati da rezultati Projekta ne podliježu situacijama navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013) jedan od zahtjeva koji se ne može izbjeći u sklopu projekta financiranih iz bespovratnih sredstava EU. Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatrat će se kršenjem Ugovora te je moguće od Prijavitelja/Korisnika zatražiti povrat sredstava. Navedene kontrole provodi FZOEU odnosno PT2.
51 Enerco Solar d.o.o. 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Unutar Poziva u kriterijima odabira, u Tablici 4. Dizajn i zrelost projekta, smatramo da su izostavljeni kriteriji za projektne prijedloge za samostalno korištenje obnovljivih izvora energije. Prema postojećim kriterijima projektni prijedlozi za samostalno korištenje obnovljivih izvora energije ne mogu zadovoljiti minimalni bodovni prag od 30 bodova. Stoga predlažemo dodavanje novog kriterija, kako slijedi: "4.1.0. Postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije. Ovaj kriterij primjenjivat će se isključivo na ulaganja u obnovljive izvore energije. Projektnim prijedlozima dodjeljuje se do 14 bodova (kao u kriteriju 4.1.1.) temeljem sljedeće skale: > 10% - ≤ 15% - 10 bodova, > 15% - ≤ 20% - 11 bodova, > 20% - ≤ 25% - 12 bodova, > 25% - ≤ 30% - 13 bodova, > 30% - 14 bodova." Također, predlažemo promjenu kriterija 4.1.3. na način da se dodaju i obnovljivi izvori energije, kako slijedi: "4.1.3. Ukupno ostvarene godišnje uštede isporučene energije (kWh); ovaj kriterij primjenjivat će se isključivo na mjere ulaganja u industrijska postrojenja i obnovljive izvore energije" Zaključak: cilj ovih prijedloga je omogući prijavu projektnih prijedloga za samostalno korištenje obnovljivih izvora energije u industrijskim postrojenjima, kao što je i definirano u cilju poziva, a što je trenutnim kriterijima onemogućeno: "Podupirat će se i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koji nisu dio mjera povećanja energetske učinkovitosti u industrijskom postrojenja ako ta ugradnja dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 10%." Nije prihvaćen Odbija se, dodavanje novog seta bodovanja nije u skladu s Obrascem kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije prihvaćenima od Odbora za praćenje operativnog programa održanog 1. lipnja 2017. godine.
52 SPECULUM D.O.O. 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Poštovani, iz teksta natječaja se zaključuje da je cilj natječaja provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivljivih izvora energije, ali nigdje nismo uspjeli pronaći da li će se sufinancirati logičan prvi korak u provedbi mjera EnU i korištenja OIE, a to je provedba energetskih pregleda kojima se uopće utvrđuju potrebe za provedbom mjera EnU i primjene OIE. U indikativnoj listi natječaja koja je prethodno bila objavljena bilo je navedeno da će se kroz natječaj moći sufinancirati provedba energetskih pregleda, a u nacrtu natječaja se energetski pregledi spominju samo kao obveza koju moraju ispuniti velika poduzeća na osnovu čega će imati mogućnost ostvariti 3 boda prilikom ocjenjivanja projektne prijave. Dakle, spominje se kod bodovanja, ali ne i kod sufinanciranja troškova. Velika poduzeća imaju zakonsku obvezu provesti energetski pregled ili uvesti normu ISO 50001 (i stoga nam je logično da se njima ne sufinancira provedba energetskih pregleda), ali energetski pregled mogu provesti i mikro, mali i srednji poduzetnici (iako nemaju zakonsku obvezu, logično je da provedu energetski pregled kako bi dobili detaljan uvid u svoje postojeće stanje po pitanju potrošnje energenata i kako bi dobili smjernice za primjenu mjera EnU i korištenja OIE) i smatramo da bi bilo logično da se njima taj korak sufinancira kroz ovakav natječaj (neki MSP su proveli energetske preglede svojih proizvodnih pogona i prije objave ovog natječaja pa bi bilo dobro da se za energetske preglede odobri sufinanciranje, i to također od 01.01.2014.). To sufinanciranje bi moglo biti uključeno u segmentu "PRIPREMA PROJEKTA" jer po logici posla spada u pripremne radnje u ovakvim projektima, a svakako bi bilo dobro da se i taj dio sufinancira s 85%. Na taj bi se način MSP-e potaknulo da naprave energetski pregled svog proizvodnog pogona, a i dobili bi priliku dobiti 3 boda prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga čime bi se umanjila "prednost" velikih poduzeća kod bodovanja koju je opisao g. Jelić. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti u konačnoj verziji uputa za prijavitelje.
53 SOLEKUM d.o.o. 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Kod objašnjenja za izračun vrijednosti kriterija odabira za kvalitativnu procjenu: 4.1.1. i 4.1.3. nije dovoljno jasno razjašnjen pojam "uštede isporučene energije", a time i pojam vlastite potrošnje. Npr. ako se projektom ulaže u solarnu elektranu (OIE) te se 80% proizvedene el. energije potroši u industrijskom postrojenju, a 20% se isporuči u mrežu kao višak, nije jasno da li se i taj višak prikazuje kao ušteda ili ne? Da li se taj višak smatra uštedom ako se ''prebija'' s opskrbljivačem na mjesečnoj razini? Da li se taj višak prikazuje kao godišnja ušteda u emisiji CO2 ili ne? Nije prihvaćen Projektom je nužno dokazati da će isporučena energija, odnosno energija iz mreže i/ili konvencionalnih izvora energije na projektnoj cjelini projektnog prijedloga biti manja. Zahvati koji ne doprinose smanjenju energije isporučene projektnoj cjelini nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Iz pitanja nije jasno zašto bi se proizvodio višak, odnosno ako se proizvodi više energije nego što je potrebno projektnoj cjelini onda to nije prihvatljiv trošak ni prihvatljiva ušteda (odnosno smanjenje količine isporučene energije industrijskom pogonu).
54 SOLEKUM d.o.o. 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Kod objašnjenja za izračun vrijednosti kriterija odabira za kvalitativnu procjenu: 4.1.1. i 4.1.3. nije dovoljno jasno razjašnjen pojam "isporučene energije". Nije jasno uzima li se u obzir za isporučenu energiju npr. "suma isporučene energije struje i plina" za industrijsko postrojenje? Primljeno na znanje Ukupan broj kilovatsati (svih energenata) isporučen projektnoj cjelini projektnog prijedloga prije provedbe aktivnosti mora, provedbom aktivnosti, biti smanjen za barem 20%, energenti prije provedbe aktivnosti i nakon provedbe ne moraju biti jednaki, ali ukupna količina isporučene energije mora biti manja.
55 SOLEKUM d.o.o. 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Uputama za prijavitelje nije definirano kako će prijavitelj izračunati vrijednosti kriterija odabira za kvalitativnu procjenu: 4.1.1. i 4.1.3. za slučaj kad projekt predviđa investiciju u solarnu elektranu na krov nove proizvodne zgrade. Izgradnja nove proizvodne zgrade je ovih dana završila, a proizvodni proces će biti pokrenut za vrijeme trajanja postupka dodjele koji će uslijediti nakon prijave ovog projekta na Poziv. Može li se u tom slučaju kao postojeće stanje u industrijskom postrojenju uzeti proračunom procijenjena potrošnja isporučene energije za proizvodni proces koji će biti pokrenut u novoj zgradi bez solarne elektrane? Prihvaćen Može se.
56 Marija Popović 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Poštovani, nadovezala bih se na prethodni komentar i podržavam sve što je g Jelić napisao. Očito je da su uvjeti natječaja prilagođeni prvenstveno velikim poduzećima, posebice uzmemo li u obzir i propisane granice minimuma i maksimuma koji se u ovom pozivu može ostvariti po prijavitelju (500.000 kn do 20.000.000 kn). Uzevši u obzir ukupnu količinu predviđenih sredstava, lako je moguće da se dogodi scenarij da npr 6 velikih poduzeća uzmu sve novce, upravo zbog ovako visoko propisanih minimuma i maksimuma, kao i zbog bodovanja koje u svakom pogledu podilazi velikim poduzećima. Iako je propisana visina subvencije od 65% za mala poduzeća dobra, radi ukupne vrijednosti svoje imovine ne postoji niti jedno mikro poduzeće koje može imati projekt energetske obnove vrijedan 800.000 kn (pošto su premala za taj iznos), a zanemariv je i broj malih poduzeća koji si to može priuštiti. Također, ako poziv bude objavljen kada je i najavljeno (usred ljeta!), mala (pa i neka srednja poduzeća) zbog malog broja zaposlenih, često nemaju kadar koji bi se u to doba godine bavio aktivnostima natječaja (zbog godišnjih odmora, nekad i kolektivnih). Zbog načina bodovanja i ta činjenica ih stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na velika poduzeća gdje i ljeti radi dio osoblja. Djelomično prihvaćen Primjedba vezana na donji prag je prihvaćena; donji prag iznosa potpore će biti 200.000 kuna, a gornji 20.000.000 kuna, na taj način se osigurava ravnopravnost poduzeća bez obzira na njihovu veličinu ali se i osigurava da projektni prijedlozi po odobrenju sredstava doprinesu ostvarivanju ciljeva Programa. U određivanju termin objave javnog poziva primjedba će biti uzeta u obzir.
57 ljubomir jelić 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.3.3Faza 2 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja Kriterij 4.1.3. Ukupno ostvarenje godišnje uštede isporučene energije je ukupni mogući broj bodova 16 a u tekstu stoji 15 pa da molimo da se uskladi. Također postavlja se pitanje za proizvodna poduzeća koja šire svoju proizvodnju na koji način će se dokazivati ispunjenje ovog kriterija? Kriterij 4.1.4. Godina proizvodnje pojedinačnog dijela na koji način će se isti dokazivati s obzirom da postrojenja koja datiraju iz 1995. godine više nemaju svoju knjigovodstvenu vrijednost u Bilanci a ne vidi se izvor provjere. 4.2.1. Spremnost projekta - u natječaju je uvjet da je proveden energetski pregled zgrade samo za velika poduzeća i s ovim kriterijem se diskriminiraju mala i srednja poduzeća koja nisu obveznici energetskog pregleda pa je potrebno proširiti na projektno-tehničku dokumentaciju i građe.dozvolu ili potvrdu gl.projekta. Kriterij 7.1.1. isključuje mogućnost dodjeljivanja bodova postrojenjima koja su u području JLS III., IV i V. skupine razvijenosti te JPRS II, III i IV skupine razvijenosti. Područja koja se nalaze u potpomognutim podru­čjima dobivaju veći intenzitet potpore a u Uredbi EK 651/2014 nigdje nije definirano da se za postrojenja u III, IV i V skupini razvijenosti ne dodjeljuju bodovi prema kriteriju 7.1.1. Prema svemu prethodno navedenom ispostavlja se da je ovaj natječaj namijenjen velikim poduzetnicima jer isti će ostvariti veći broj bodova iz razloga što velika postrojenja dobit će na kriteriju 4.1.3. veći broj bodova zbog velike potrošnje, 4.1.5. zbog veličine zgrade, 4.2.1. zbog energetskog pregleda s toga predlažemo da se ova tri kriterija prilagode i malim i srednjim poduzećima. Djelomično prihvaćen Uskladit će se bodovanje za Kriterij 4.1.3.Ukupno ostvarene godišnje uštede isporučene energije. Vezano uz Kriterij 4.1.4 Godina proizvodnje pojedinačnog dijela/cjelokupnog, industrijskog postrojenja, godina proizvodnje mora biti definirana u opisu postojećeg stanja kao dijelu glavnog projekta. Kriterij vezan uz provođenje energetskog pregleda ne odnosi se samo na velika poduzeća nego na sva poduzeća (dodatni bodovi) – prihvatljivost navedenog troška za poduzeća koja nisu velika će se razmotriti u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje. Glavni projekt i građevinska dozvola ili ostali akti o gradnji (ukoliko su potrebni) čine sastavni dio projektnog prijedloga. Kriterij 7.1.1. Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi projekt u trenutku objave javnog natječaja nije vezan uz Uredbu EK 651/2014 nego je isti u skladu s Obrascem kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije prihvaćenima od Odbora za praćenje operativnog programa održanog 1. lipnja 2017. godine.
58 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, 1.4.4Faza 3 – Donošenje odluke o financiranju Dodatna pitanja vezano uz bankovno poslovanje: Treba li korisnik za potrebe provedbe projekta otvoriti poseban račun? Da li je otvaranje posebnog računa preduvjet za potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Ako da, predlažemo da se tako definira i u natječajnoj dokumentaciji. Treba li Korisnik u bilo kojem trenutku provedbenom tijelu dostaviti Ugovor o kreditu? Kojom dinamikom se mogu podnositi Zahtjevi za nadoknadu sredstava (kvartalno, mjesečno)? Napomena: U nacrtu Upute piše da je definirano Ugovorom, a obrazac Ugovora nije dostupan na e-savjetovanju. Primljeno na znanje Nije potrebno otvarati zaseban račun, ali u nedostatku zasebnog računa za projekt, korisnik je obvezan omogućiti identifikaciju sredstava koje je uplatila Unija, uključujući kamate i druge naknade ostvarene tim sredstvima te izdatke. Napominjemo također da troškovi moraju biti utvrdivi i provjerljivi (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/ posebne analitike konta ili slično), i zabilježeni u računovodstvenim evidencijama Korisnika, a utvrđuju se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom. Nastavno na gore navedeno, otvaranje posebnog računa nije preduvjet za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U uputama za prijavitelje nije navedena obveza dostavljanja Ugovora o kreditu. Zahtjevi za nadoknadom sredstava podnose se najmanje na tromjesečnoj bazi, odnosno u roku od 15 (petnaest) dana od isteka svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od isteka prva tri mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedeno je uključeno u novu verziju Uputa za prijavitelje. Prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od isteka prva tri mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obrazac Ugovora, odnosno opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020 je javno dostupan dokument koji se nalazi, između ostalog i na web stranici www.strukturnifodnovi.hr
59 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 4POSTUPAK DODJELE, 4.4Ugovaranje Toč 4.4., (str. 51), definirano je da ako je prijavitelj poduzetnik, mora PT2 dostaviti pravovaljanu činidbenu bankarsku garanciju za pravdanje predujma prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Toč. 4.4., (str. 54), pak kaže da „Mogućnosti i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava i korištenje predujma određeni su u Ugovoru. Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujmom čiji iznos može iznositi najviše 30% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava po projektu. Uvjet za isplatu predujma je dostava PT2 činidbene garancije za pravdanje predujma na iznos predujma s rokom trajanja (pravdanja) predujma.“ Komentar: Da bi banka mogla izdati garanciju, mogućnost i uvjeti korištenja predujma moraju biti definirani i Odlukom o financiranju (ako se garancija traži prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava). Pitanje: Koji je rok važenja garancije za povrat predujma? Primljeno na znanje Ako je na temelju Ugovora dopuštena isplata predujma, korisnik može podnijeti Zahtjev za plaćanje predujma PT-u 2. PT2 provjerava Zahtjev i odlučuje o isplati traženog iznosa predujma. Mogućnost, iznosi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za plaćanje predujma određeni su u Posebnim uvjetima Ugovora. Najviši iznos (postotak) predujma na koji korisnik ima pravo utvrđuje se na način da se utvrdi da korisnik ima pravo potraživati iznos predujma u iznosu koji je opravdan dinamikom aktivnosti na projektu i korisnikovim potrebama u svrhu provedbe projekta. Standardni postupak provjere započinje primitkom Zahtjeva za plaćanje predujma od Korisnika. Provjeru navedenog Zahtijeva vrši PT2 i zaključuje odobrenjem/odbijanjem Zahtjeva za plaćanje predujma. Garancija za povrat predujma mora važiti najmanje do dogovorenog roka za čišćenje predujma.
60 SPECULUM D.O.O. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1Razdoblje provedbe projekta Poštovani, u ovom poglavlju je navedeno: "Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka (javne) nabave relevantnih za pravovremenu provedbu aktivnosti, u skladu s planom aktivnosti u Prijavnom obrascu i ostaloj projektnoj dokumentaciji." što, kao što sugeriraju kolege iz tvrtke SOLEKUM d.o.o., bi trebalo značiti da u trenutku prijave na natječaj mora biti spremna i kompletna dokumentacija za provedbu javne nabave. To bi značilo da svi prijavitelji svakako moraju imati povećane troškove prilikom same prijave na natječaj. Molimo da razmotrite mogućnost da prilikom bodovanja napravite razliku između prijavitelja te određenim bodovima "nagradite" one koji su pripremili dokumentaciju za javnu nabavu, a oni koji nisu pripremili dokumentaciju za javnu nabavu ne dobiju navedene bodove te im se dopusti da navedenu dokumentaciju pripreme nakon primanja rješenja u sufinanciranju projekta. Nije prihvaćen U trenutku prijave prijavitelj ne mora imati spremnu kompletnu dokumentaciju za provedbu javne nabave. Budući da se radi o državnim potporama, nije prihvatljivo odobrenje projektnog prijedloga koji je prije trenutka podnošenja projektne prijave započeo s provedbom aktivnosti energetske obnove (odnosno svih aktivnosti koje nisu aktivnosti pripreme projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije), a početkom provedbe aktivnosti smatra se i početak procedure nabave robe ili usluga za provedbu navedenih aktivnosti. Napominjemo da prijavitelj za provođenje postupaka nabave u okviru projekta primjenjuje Pravilnik o postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Priprema navedene dokumentacije nije opterećujuća te ne vidimo razlog za dodatno „nagrađivanje“ onih koji su navedenu dokumentaciju pripremili.
61 SOLEKUM d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1Razdoblje provedbe projekta U Poglavlju: "2. PRAVILA POZIVA; 7.7. – Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?; 7.1.1. Priprema projektno – tehničke dokumentacije", u pripremu projektno-tehničke dokumentacije ste uključili: - Prijavne obrasce (A i B dio), - Projektnu dokumentaciju koja obuhvaća glavni projekt energetske obnove proizvodnog pogona i/ili zgrade sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama i - Dokumentaciju za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu poslova i tehničkih specifikacija. U ovom pak poglavlju (na koje se odnosi komentar) je navedeno: "Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije moguće je isključivo retroaktivno, odnosno projektno – tehnička dokumentacija u trenutku predaje projektnog prijedloga mora biti dovršena." Iz gore navedenog proizlazi da i Dokumentacija za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova mora biti dovršena u trenutku predaje projektnog prijedloga. Navedeno traži od svih prijavitelja da pripremaju dokumentaciju za provedbu postupaka nabave prije predaje projekta tj. dok nije ni započeo postupak dodjele, što stvara dodatne troškove prijaviteljima koji će dokumentaciju za provedbu postupaka nabave pripremati isključivo ukoliko za njihov projekt bude donesena Odluka o financiranju. Molimo da razmotrite navedeni problem s ciljem smanjenja troškova za prijavitelje. Prijedlog je brisati dio teksta iz ovog poglavlja "... odnosno projektno – tehnička dokumentacija u trenutku predaje projektnog prijedloga mora biti dovršena", čime se omogućuje prijaviteljima da sami odaberu kad će pokrenuti pripremu dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.