Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AMSPEC d.o.o.   AmSpec d.o.o. predlaže uvođenje nove metode umjeravanja horizontalnih i vertikalnih spermnika putem 3D laser tehnologije. 3D laser tehnologija skeniranja obuhvača širok raspon trodimenzionalnih pozicija (X, Y i Z koordinata ili točaka) koje pružaju precizne informacije o spreminku. 3D laserski skeneri snimaju točne informacije o položaju koje se mogu koristiti za definiranje točnog oblika, geometrije, deformacije i položaja unutarnjih struktura. Nije prihvaćen Nije potrebno posebno definirati metodu umjeravanja putem 3D tehnologije jer se Pravilnikom ne specificiraju vrste etalona nego se propisuju umjerna razdoblju za etalone za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika. 3D laserska tehnologija koristi se također pri premjeravanju spremnika.
2 VAGE LUKAVEČKI doo   1. Ovjerna razdoblja za zakonita mjerila mase-vage, utezi 1.1. vezano uz ovjerna razdoblja za zakonita mjerila mase-vage, obzirom na već provedene aktivnosti prema DZM-u u 2016., pri čemu smo isticali neodgovarajuće stanje istih kod vlasnika i korisnika i to u smislu da: - korisnici uglavnom nisu stručno osposobljeni za pravilno korištenje vaga, - vage se tijekom korištenja učestalo fizički premještaju, - vage nisu u libeli, - prijemnici tereta se pomiču, - vage su onečišćene ili se pri čišćenju zalijevaju vodom vitalni dijelovi vage - trešnja, udarci i drugi mehanički učinci na vagu i mjernu površinu - vage se nerijetko preopterećuju teretom većim od njihovog mjernog opsega, 1.2. obzirom na prijedlog DZM-a za izmjene Članak 1., ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje zakonitih mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenje, za utege pod 3. b) koje koriste ovlaštena tijela i stručno osposobljeni inspektori-mjeritelji, kao kontrolne utege za ovjeravanje vaga i utega, odnosno kao etalone, mišljenja smo da nije tehnički i mjeriteljski utemeljeno da se isti ovjeravaju svake godine, a zakonita mjerila mase-vage, koje koriste vlasnici i korisnici uz sve gore navedene neodgovarajuće uvjete, se ovjeravaju svake 2 godine 1.3. obzirom na prijedlog DZM-a za izmjene Članak 1., ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje zakonitih mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenje, za utege, mišljenja smo da nije tehnički i mjeriteljski utemeljeno da se isti pod 3. a) koje koriste korisnici u proizvodnji, u laboratorijima za analizu poroizvoda, u trgovačkom sektoru..., a isto tako nisu stručno osposobljeni za pravilno korištenje, ovjeravaju svake 2 godine, a kontrolni utezi za ovjeravanje vaga i utega, etaloni, koje koriste ovlaštena tijela i stručno osposobljeni inspektori-mjeritelji, da se ovjeravaju svake godine naš prijedlog je izmjena ovjernih razdoblja za redovito ovjeravanje zakonita mjerila koja se koriste za mjerenje: Članak 1. U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila („Narodne novine“ broj 107/15) članak 2. mijenja se i glasi: Ovjerna su razdoblja za redovito ovjeravanje zakonitih mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenja: Ovjerno razdoblje 3. MASE a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3 1 godine b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega 1 godina c) Neautomatske vage razreda točnosti (I) 1 godine d) Neautomatske vage razreda točnosti (II) 1 godine e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg 1 godine f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg 1 godina g) Automatske vage 1 godina 2. vezano uz etalone-utege, njihovo ovjeravanje/umjeravanje predlažemo usklađenje važećeg Pravilnika sa Uredbom, Normom ISO / IEC 17020:2012 i OIML R 111-1, tako da u njemu stoji mogućnost ovjeravanja ili umjeravanja ! 2.1. naime u Pravilniku o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (NN 92/2016) se navodi: Članak 13. Utezi razreda točnosti F1, F2 i M1 koje u svojem radu upotrebljava Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštena tijela koja obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje mogu se upotrebljavati kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega, ako je njihova NDP u skladu s tablicom iz Dodatka II. Kontrolni uređaji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se etalonima i mogu biti umjereni ili ovjereni. 2.2. međutim u Uredbi o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/2014), DODATAK 10. između ostalog stoji: 5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg 5.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR 5.1.1. Mjeriteljski komplet utega: ... ... Pojedinačni utezi i garniture utega moraju imati valjanu potvrdu o umjeravanju. Predmetna Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela... se referira na OIML R 111-1, što je u suprotnosti s gore navedenom odredbom, jer u OIML R 111-1 stoji da kontrolni utezi za ovjeravanje vaga, odnosno etaloni mogu biti umjeravani ili ovjeravani. 2.3. u NORMI ISO / IEC 17020 : 2012 pod poglavljem 6.2. Prostor i oprema, u podtočkama: 6.2.6 6.2.7 6.2.8, navodi se umjeravanje mjerne opreme, odnosno referentnih etalona 2.4. u OIML R 111-1, Izdanje 2004. se navodi pod: 15.2 Umjeravanje ili ovjeravanje Za umjeravanje i ovjeravanje utega ili garnitura utega mora biti odgovorno nacionalno tijelo ili korisnik, ovisno o nacionalnome zakonodavstvu i uporabi za koju su namijenjeni. Potvrde o umjeravanju i ovjeravanju mogu izdavati samo ovlašteni ili akreditirani laboratoriji. Mora se održavati sljedivost prema nacionalnim etalonima. Dakle, u 2 dokumenta se navodi mogućnost umjeravanja ili ovjeravanja, a u 2 dokumenta samo umjeravanje ! Predloženo usklađenje bi se trebalo ugraditi u predmetni Pravilnik ili u gore navedeni. Nije prihvaćen Rezultati ispitivanja mjeriteljskih značajki vaga u primjeni koja je provela mjeriteljska inspekcija pokazali su da vage rade unutar granica dopuštene pogreške pa nije potrebno mijenjati ovjerna razdoblja. Prijedlog za Ovjerno razdoblje 3. MASE pod točkama a), c), d) i e) se ne prihvaća zbog toga što se u uporabi nije pokazala potreba za promjenom ovjernih radzoblja.
3 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE   Centar za vozila Hrvatske d.d. predlaže u članku 1. Pravilnika, u tabeli, pod točkom 9. Specijalne namjene, podtočke e), f) i g) izmijeniti na način da glase: „e) Uređaj s valjcima kojim se provjerava sila kočenja na obodu kotača f) Uređaj kojim se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem g) Analizator ispušnih plinova“ OBRAZLOŽENJE: Terminološko usklađivanje s ostalim mjeriteljskim propisima. U članku 3. Pravilnika, u tabeli, predlažemo izmjenu naziva pod točkom 19. na način da glasi „19. etaloni za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje sile kočenja na obodu kotača“. Točku 20. predlažemo izmijeniti na način da glasi „20. etaloni za ovjeravanje analizatora ispušnih plinova“. OBRAZLOŽENJE: Terminološko usklađivanje s ostalim mjeriteljskim propisima. U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila („Narodne novine“, broj 107/2015) predlažemo izmijeniti članak 11. na način da glasi: „Članak 11. Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila teku od dana umjeravanja, a etaloni se moraju podvrgnuti umjeravanju tijekom mjeseca u kojem ističe umjerno razdoblje.„ OBRAZLOŽENJE: Nije potrebno postaviti kriterij da umjerno razdoblje etalona ističe na dan umjeravanja, razumnije je dozvoliti da se etalon može umjeriti u mjesecu kad mu ističe umjerno razdoblje. Etaloni su stabilniji od samih zakonitih mjerila kod kojih ovjerno razdoblje počinje teći od prvog dana kvartala koji slijedi iza kvartala u kojem je ovjeravanje obavljeno. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
4 Intermatik doo   Dražen Malčić;Intermatik doo Predložio bi izmjenu ovjernog razdoblja za etalonsku posudu od 500 litara sa 1 godine na 3 godine kakva je praksa za ovjerna razdoblja u EU odnosno prema Češkom mjeriteljskom insitutu! Djelomično prihvaćen Prihvaća se uz uvjet da se etalonske obujamske posude (500 l) koje se transportiraju nakon svakog transportiranja vizualno kontroliraju.
5 Međimurje plin d.o.o.  , Članak 1. Predlažemo da članak 2. točka 2. m) Pravilnika glasi: Plinomjeri mikrotermalni, ultrazvučni ili s mjehovima maksimalnog protoka do 10 m3/h: 8 godina Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za: 4 godine Primljeno na znanje Nije potrebno specificirati da se odnose na mikrotermalni ili ultrazvučni plinomjer jer prihvaćanjem šireg pojma „plinomjeri“ obuhvaćaju i ovu vrstu mjerila.
6 Termoplin d.d.  , Članak 1. Predlažemo da članak 2. točka 1.m) Pravilnika glasi: Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h Ako se mjerna točnost tih mjerila prije isteka ovjernog razdoblja utvrdi ststističkom metodom ispitivanja, produljuje se ovjerno razdoblje za Prihvaćen Prijedlog se prihvaća jer bi se na taj način obuhvatile sve vrste plinomjera do 10 m3/h svi koji se rabe u navedenom području, a ne ograničavalo samo na plinomjere s mjehovima.
7 Matija Bartoš  , Članak 3. Poštovani, predlažemo da se u Članku 3. pridoda novi etalon: etalon za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika 3D laserskom metodom Lijepi pozdrav, Matija Bartoš Piraex d.o.o. Nije prihvaćen Nije potrebno posebno definirati novi etalon. Već se nalazi u umjernom razdoblju za etalone za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika.
8 Termoplin d.d.  , Članak 3. Obzirom da u Pravilniku nisu uzeti u obzir mikrotermalni i ultrazvučni plinomjeri, predlažemo da se u članku 1. točka 2m) izmjeni na način da se izbriše "s mjehovima", čime bi bili obuhvaćeni svi plinomjeri. Ako se mjerna točnost tih mjerila prije isteka ovjernog razdoblja utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za ... (na taj način bi se vidjelo da se radi o plinomjerima koji su u upotrebi) Predlažemo da se u članku 7. točka 8 ovjerno razdoblje etalona za ovjeravanje plinomjera stavi 5 godina. Sam PTB Testing Instructions Volume 25 daje preporuku o periodu umjeravanja od 5 godina. Prihvaćen Iskustva pri umjeravanju etalona za ovjeravanje plinomjera koje je radio Državni zavod za mjeriteljstvo, kao i rezultati umjeravanja iz stranih umjernih laboratorija, pokazuju da je predloženo produženje razumno i da se može prihvatiti.
9 Termoplin d.d.  , Članak 3. Predlažemo da se u članku 7. Pravilnika, za točku 8. etaloni za ovjeravanje plinomjera, kao razdoblje ponovnog umjeravanja primjenjuje 5 godina Prihvaćen Prethodno navedeni razlozi prihvaćanja.
10 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.  , Članak 3. ZIK d.o.o. Predlažemo da se u članku 3. dodijeli slijedeći tekst: " Stacionarne etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka tekućina obujma 1000 l i više na rok od 5 godina , obzirom na praksu u EU. Nije prihvaćen Smatramo da je pet godina predugo vremensko razdoblje za etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka kapljevina, zbog potrebe redovitosti održavanja istih.