Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bosiljko Domazet PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Iva Savanović mag.act.soc., turistički vodič: Nejasno je iz prijedloga zakona nekoliko stvari, pa bih molila odgovore na pitanja: 1. Koje je tijelo točno nadležno za provedbu nadzora EU državljana turističkih vodiča? 2. Kako se provodi nadzor? 3. Po pozivu (kome) ili prijavi (kome)? 4. Je li nadležnom tijelu potreban nalog za izaći na teren? 5. Kako zadržati ilegalnog EU pružatelja usluge do dolaska nadležnog tijela? 6. Hoće li nadležna tijela provoditi nadzor i izvan uredskog radnog vremena, vikendima i praznicima (tada isto ima grupa turista koji prolaze našom zemljom)? Iste odgovore molim i za državljanje trećih zemalja: 1. Koje je tijelo točno nadležno za provedbu nadzora državljana trećih zemalja turističkih vodiča? 2. Kako se provodi nadzor? 3. Po pozivu (kome) ili prijavi (kome)? 4. Je li nadležnom tijelu potreban nalog za izaći na teren? 5. Kako zadržati ilegalnog pružatelja usluge iz trećih zemalja do dolaska nadležnog tijela? 6. Hoće li nadležna tijela provoditi nadzor i izvan uredskog radnog vremena, vikendima i praznicima (tada isto ima grupa turista koji prolaze našom zemljom)? Zahvaljujem na odgovorima i predložila bih da se navedena pitanja jasno definiraju zakonom. (napomena: korisnica nije uspjela unijeti komentar u 11:52 PM 26.07.2017. te ga unosi koordinator savjetovanja poslije e-mail komunikacije) Primljeno na znanje Navedena pitanja nisu predmet ovoga Zakona. Sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti (Narodne novine, broj 61/11) nadzor nad neregistriranim vodičima obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.
2 Sanja Haskić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, U Republici Hrvatskoj koja površinom pokriva nešto više od 56 tisuća km2, nalazi se: - 151 zaštićeno memorijalno kulturno dobro, - 5 preventivno zaštićenih kulturnih dobara, - 13 dobara upisanih na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva i 1 nematerijalno dobro na UNESCO listi ugrožene nematerijalne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita, - 7 kulturno-povijesnih i prirodnih ljepota na listi UNESCO svjetske spomeničke baštine, - 8 nacionalnih parkova, - 11 parkova prirode, - 402 zaštićena područja, od kojih 2 stroga rezervata, 80 posebnih rezervata, 2 regionalna parka, 85 spomenika prirode, 84 značajna krajobraza, 28 park-šuma, 121 spomenik parkovne arhitekture. Impresivno, zar ne? A tu nisu navedene još i naše tipične gradske jezgre, trgovi i spomenici koji su često obvezni dio razgleda nekog grada. Također, prema statističkim pokazateljima iz 2016. godine Hrvatska je svjetski rekorder sa udjelom turizma od 18% u BDP-u. Osim toga, imajući u vidu kako da ekonomija doživljaja pozitivno doprinosi turističkom sektoru u smislu stvaranja boljeg imidža i poboljšanju platne bilance zemlje, nedvojbeno se može zaključiti kako je interpretaciji navedenih kulturno-povijesnih i prirodnih dobara potrebno dati primjeren zakonodavni okvir. Vjerujem da bi se svaka država članica EU itekako potrudila po tom pitanju uz ovako bogatu i raznoliko kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu. Neosporno je da je zakonodavac dužan primijeniti odredbe relevantnih EU direktiva, ali je isto tako dužan zaštititi i nacionalne interese u dijelovima koje je moguće definirati kroz nacionalno zakonodavstvo. U tom smislu predlažem sljedeće izmjene: Čl. 64.st. (1) – izmijeniti na način „Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja te obavlja operativno-tehničke poslove tijekom putovanja“ Čl. 64. st.(1) – uvesti naziv „Lokalni turistički vodič - osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja na zaštićenim cjelinama (lokalitetima).“ Čl. 64. st (8) – dodati: „ te uz obvezu savjetovanja sa relevantnim udrugama turističkih vodiča na području pojedine županije“ Čl. 66. st. (4) – izmijeniti na način „Program stručnog ispita za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela za područje Republike Hrvatske, a program stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča sastoji se od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama.Ukoliko osoba polaže nekoliko posebnih dijelova za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama, priznaje se već jednom položeni opći dio za područje Republike Hrvatske.“ Navedeno adekvatno primijeniti u čl. 66. st. (5), čl. 68. st.2., čl. 72. Čl. 71. st. (1) izmijeniti na način „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista te koja tijekom putovanja može, osim u turističkim cjelinama (lokalitetima), davati putnicima osnovne informacije o programu putovanja. Obrazloženje: Dosadašnji turistički pratitelji su praktički izbrisani iz novog zakona jer su to osobe koje su prošle adekvatne edukacije i praktične vježbe za obavljanje posla turističkog pratitelja. Bilo koja osoba sa srednjom školom bez dodatne edukacije jednostavno nije u stanju obavljati sve poslove i suočiti se adekvatno s izazovima tog posla. Sve je u redu dok nema problema na putu, ali kada se tijekom putovanja pojave problemi educirani kadar tek tu pokazuje svoje znanje i vještine. Predlažem da se dosadašnjim turističkim pratiteljima prizna status turističkog vodiča, a na toj razini se onda mogu priznati i inozemne kvalifikacije. Uvođenjem naziva „lokalni turistički vodič“ uvodi se jasna distinkcija između turističkih vodiča (ex pratitelja) te stranih turističkih vodiča kojima se sukladno odredbama o priznavanju stručnih kvalifikacija priznaje status turističkog vodiča i hrvatskih lokalnih turističkih vodiča koji imaju položen opći i posebni dio za pojedinu županiju i imaju pravo vođenja i na pojedinim zaštićenim područjima (lokalitetima). Time se znatno olakšava posao turističkoj inspekciji, koja će bez puno komplikacija moći uočiti i primjereno sankcionirati sve one koji vode na zaštićenim područjima (lokalitetima), a nemaju iskaznicu lokalnoga turističkog vodiča. Na iskaznici bi se trebao navesti naziv Turistički vodič i Lokalni turistički vodič za xx županiju te jezici na kojem je vodič ovlašten voditi. Turistički vodič bi u ovom slučaju pokrio znanja i kompetencije ex turističkog pratitelja. Voditelj putovanja bi bila osoba bez kvalifikacija u turističkom smislu koja bi obavljala samo osnovne operativno-tehničke poslove. Vjerujem da će u završnoj verziji ovog zakona ipak biti primjereno zaštićena stručnost hrvatskih turističkih vodiča koja ima itekako važnu ulogu u cjelokupnoj turističkoj ponudi Republike Hrvatske. Lp, Sanja Haskić Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
3 Šime Botica PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Svakodnevnim radom sa turistima iz gotovo cijelog svijeta na svoj način kao turistički vodič prezentiram našu povijesnu baštinu kroz prizmu lokalnog vodiča što je i želja svakog turista koji posjećuje našu zemlju te ne mogu sakriti nezadovoljstvo koje ovaj prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu predlaže. Smatram duboko da niko osim lokalnih vodiča ne može prenijeti tu energiju i pravovaljane informacije ka turistima, te na taj način podići kvalitetu pružanja usluga u turizmu. Nadam se da ćete uzeti u obzir sve komentare kolegica i kolega koji se svakodnevno trude kako bi bili pravi ambasadori svoje zemlje, i zapamtite da je posao turističkog vodiča autorski rad koji se nikako ne smije obezvrijediti. Srdačan pozdrav Šime Botica Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
4 Ivana Breulj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU I za kraj ja jos moram pitati zašto niste prihvatili prijedloge Radne skupine? Ljudi su za razliku od vas istrazili sve moguće pravilnike, uredbe i ine dokumente. Zašto ste uopce dogovarali sastanke s njima i obećavali da ćete nastojati zaštiti struku. A, da zaboravih, izbori su bili pred vratima. Da se razumijemo, nemam nista protiv stranih vodiča, dajte im priliku za rad, ali pod istim uvjetima kojima mi stječemo pravo na licencu. I jos ja ne mogu shvatit poantu smanjivanja liste lokaliteta i isključivanje javnih povrsina, trgova, parkova i svega sto ste vi zamislili. na kojim prostorima će onda raditi hrvatski turistički vodiči? Ili se vodite onom: "u Hrvatskoj je sve ionako unisteno, brojna radna mjesta propala, pa koga briga jos za šačicu vodiča." Bravo majstori, svaka čast. Potopite i ovaj brod. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
5 Luca Jović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, U situaciji u kojoj se Hrvatska danas nalazi, a pri tom mislim na sve veći broj mladih ljudi koji iseljavaju iz ove države u potrazi za boljim životom, Vi donesete OVAKAV prijedlog zakona. Predlažete zakon koji bi i dalje poticao takvu situaciju. Nebrojeno mnogo puta sam se zapitala radite li to ciljano. No, s druge strane, ne mogu shvatiti da bi bilo koja vlast imala za cilj da joj mladi i obrazovani ljudi odlaze (iako, padaju mi neki razlozi na pamet - ne želim u njih vjerovati, ali ne dajete mi izbora). Prije 5 godina sam završila fakultet u Hrvatskoj, mlada, nadobudna, s ogromnom željom za radom - ipak sam studirala uz poticaj ministarstva, a kako vratiti ono što je država u mene uložila nego radom. Nakon nekoliko "šamara" koje sam dobila, razočarala se, odlučila sam napustiti ovu našu lijepu zemlju. Nije to bila laka odluka, ipak je ovdje moj dom. Na svu sreću (ili ne), u jednom sam se trenutku predomislila, shvatila da živim u zemlji s razvijenim turizmom, u preljepom gradu Zadru u koji iz godine u godinu pristiže sve više turista i odlučila svoju sreću (posao) potražiti tu. Upisala sam i završila tečaj za turističkog vodiča za Zadarsku županiju, počela raditi, odlučila ostati! I opet "šamar". Nakon nešto više od godine dana u ovom poslu, donosi se prijedlog zakona koji kaže da će moj posao raditi stranci, a meni očito neće preostati ništa drugo nego otići k njima. Zar zaista toliko malo mislite o nama, ljudima koji žive ovdje, stekli su svoje licence ovdje, plaćaju porez ovdje? U čijem je interesu ovakav zakon? U interesu građana Republike Hrvatske nije! Koja je uloga Ministarstva turizma kao sastavnog dijela Vlade Republike Hrvatske? Štititi interese građana ove države, istih onih koji su Vas i doveli na poziciju na kojoj jeste. Ovim prijedlogom zakona činite upravo suprotno! Nadam se da svi ovi komentari koje su kolege ostavili, a koji su vrijedni čitanja, neće biti zanemareni kao što je bezobrazno zanemaren golemi trud i rad radne skupine. Srdačan pozdrav, Luca Jović Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
6 Pavle Tamburić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Stvarno se opet mi dodvoramo i sve čega se netko u Bruxellesu sjeti mi moramo prvom prilikom prvi provesti, bez obzira na štetu koju će to nanijeti nama samima. Odnosno kada kažem nama, naravno da se to ne odnosi na one koji će za ovakav zakon i glasati. Sasvim sigurno neke uređenije zemlje neće dozvoliti da im bilo tko vodi grupe po gradovima i priča sadržaj sa wikipedije. Austrija (školovanje od 3-4 semestra), Španjolska, Italija, Francuska (školovanje 2 godine), Grčka zakonski reguliraju tko može raditi kao lokalni vodič i to sa jako dobrim razlogom. Nije im u prvom planu bila samo zaštita svojih vodiča, nego i zaštita svoje kulture i povijesti i njihovo tumačenje. Razmislite još jednom kome ovakav zakon pomaže i tko će se njime najviše okoristiti. Ovakav prijedlog zakona, kao i svi vodiči u Hrvatskoj, ne prihvaćam. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
7 Maja Halvaks TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Stavak (2), t. 3: Što znači „poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča“. Prijedlog: da u govoru i razumijevanju zna hrvatski jezik i jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča na razini B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
8 Maja Halvaks TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Stavak (7): Prijedlog naveden u uvodu Zakona je da se upravo primarno muzeji, arheološki lokaliteti, prirodni lokaliteti odrede kao zaštičene cjeline. Gdje će onda točno turistički vodič pružati usluge? Prijedlog: Turistički vodič koji ima položen posebni dio za određenu županiju može obavljati poslove stručnog vođenja na navedenim lokalitetima, s tim da za pojedine oblike aktivnog i pustolovnog turizma mora imati i certifikat od nadležnog tijela, sukladno odredbama ovog Zakona. Stavak (8): turističke cjeline je potrebno definirati sada – tako da budu dio Zakona. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
9 Bosiljko Domazet TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova: U članku 68. stavku 2. podstavku 3. potrebno je propisati poznavanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča na razini B2 (prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru). Predlaže se ista razina poznavanja hrvatskog jezika. Za „dostatno” poznavanje hrvatskog jezika nije određen kriterij takve procjene. Nejasno je zašto je hrvatski jezik isključen s popisa stranog jezika. Na ovaj način otvara se mogućnost da svako sveučilište koje ima pravo organizirati ispit za vodiče samo procjenjuje što to znači „dostatno” na temelju Čega će nadležni ured izdati rješenje. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
10 Vid Dorić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, apsolutno potpisujem sve što su kolege vodiči ranije napisali. Čitajući ovo sve nešto me malo zbunjuje. Prije par godina, jedna od parola našeg turizma bila je: ''Čovjek je ključ uspjeha u turizmu'' - slobodno me ispravite ako sam krivo napisao. Apelira se da je samo zadovoljan radnik, dobar radnik. Bravo, idemo usrećiti i voditelje azijskih grupa koji redovno hodaju bez lokalca po Zagrebu ili grupe Amerikanaca koje hodaju Zagrebom slušajući kako je Zagreb nastao na ostacima antičkog grada. Krasna slika Hrvatske se dobiva, još samo fali da od nekog stranog ''lokalnog vodiča'' da je zagrebačka katedrala srušena krajem 19.st kako bismo napravili novu, još ljepšu (kopiramo Zadar, jel?). Ovaj prijedlog zakona je direktna pljuska svima nama koji smo godinama učili jezike na kojima vodimo, godinama se trudili pročitati čim više zanimljivosti Hrvatske, trošili na kalcij za grlo i čaj nakon tura po kiši i snijegu. No, dosta melodrame, poanta svega je koga se čuva? Domaću radnu snagu (najčešće visoko obrazovanu koja nakon nekog redovnog posla trči dočekati bus ili na aerodrom) ili već gore spomenute eksperte za našu povijest, kulturu, geografiju, itd! Zapitajte se jel bi Vam bilo neugodno da neku delegaciju vodi netko neuk koji baljezga gluposti?? Mene definitivno bi. Lp Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
11 Jadranka Vlaisavljević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Turisticki sam vodic i ovim se poslom bavim već drugu sezonu za redom. Vas prijedlog gore navedenog zakona gotovo u cijelosti smatram vrlo losim za nas turisticke vodice u Hrvatskoj, pratitelje, a takodjer i goste i agencije koje koriste nase usluge. U ovom komentaru osvrnut cu se samo na 2 prijedloga zakona: prvi je vezan uz mogucnost da strani državljani iz zemalja clanica EU kao pratitelji na putovanjima, bez polozenog bilo kakvog ispita vezanog uz gradivo RH i zupanijskog dijela ispita mogu obavljati uslugu lokalnog vodjenja po gradovima RH. Mislim da je to suludo jer oni ne mogu jednako kvalitetno obaviti tu uslugu te se na taj nacin daje potpuno kriva slika Hrvatske i njezinih zupanija u svijet. Osim toga neke su zemlje EU zastitile svu svoju bastinu te u potpunosti onemogucile stranim državljanima da obavljaju bilo kakvu uslugu lokanog vodjena u toj zemlji. S toga, ne vidim razlog zasto nesto slicno ne bi ucinila i Hrvatska. Drugi moj komentar odnosi se na dozvolu stranim državljanima koji nisu iz zemalja EU vec dolaze iz zemalja s azijskog kontinenta, da se i njima omoguci takodjer da mogu bez problema voditi svoje goste po destinacijama u EU. Taj dio prijedloga zakona takodjer smatram vrlo stetnim jer oni pak jako malo znaju o nasoj kulturi i jednako kao i kolege vodici iz EU ne bi trebali obavljati uslugu lokalnog vodjenja po Hrvatskoj. Može im se omoguciti polaganje strucnog ispita kao sto smo svi mi to morali uciniti pa tek onda im se moze izdati dozvola za vodjenje u RH. Povrh svega ovoga željela bih navesti da smatram da moramo zastiti svaku županiju i svaki dio RH, a ne ubacivati kojekakve zastitne lokalitete u koje ne spadaju trgovi, parkovi vec samo zatvoreni prostori. I za kraj, vjerujem da ste svjesni, da ako prihvatite sve ili cak samo pojedine dijelove ovog prijedloga zakona, da ce puno hrvatskih turisticki vodica ostati bez posla, a to su mahom žene i majke. Hvala i lijep pozdrav, Jadranka Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Člankom 64. stavkom 4. izričito je propisano da državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije ne mogu povremeno i privremeno pružati usluge turističkog vodiča na i u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).
12 Vito Paoletić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, smatram da bi se u ovom slučaju trebalo poslušati stav i savjete osoba iz prakse, hrvatskih turističkih vodiča, koji organizirano i argumentirano pobijaju ovakav prijedlog zakona. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
13 Elija Vrsaljko PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovana gospodo koja odlučujete o našim sudbinama, kolege prije mene su već iznijele sve argumente kako bi ukazale na apsurd ovakvog prijedloga zakona koji degradira turističke vodiče državljane RH. Nemam ništa novo dodati osim da mi nikako nije jasno kako jedna država može donijeti zakon koji oduzima posao svojim građanima i daje ga strancima i to pod izlikom da nema dovoljno turističkih vodiča? Ima dovoljno vodiča samo su nameti toliki da se ljudi ne usuđuju ostaviti svoja druga radna mjesta baš radi ove nesigurnosti u budućnost ovog posla. A vi ovim prijedlogom zakona umjesto da potičete ljude da im zvanje turističkog vodiča bude isključivi izvor prihoda radite baš suprotno: ljudi će zatvoriti i ove obrte koje su otvorili pa neće plaćati ništa. Znači ne samo da zakidate svoje građane već i državu. A da o fiskalnim kasama koje ste nam nametnuli niti ne pričam. Znači tražite od nas da uložimo nekih 1500 kn u fiskalnu kasu (to za početak samo) dok u isto vrijeme donosite prijedlog zakona s kojim ćete nas ostaviti bez posla??? I još jedna stvar. Mislite li da je posao turističkog vodiča samo iznositi kulturne i povijesne činjenice nekog lokaliteta? Mi se i brinemo o svojim gostima i o njihovim vođama putovanja koji ponekad ne znaju niti u kojoj su državi. (Ja sam imala takav slučaj). Ili se ne znaju orijentirati po gradu pa ih moraš voditi skoro za ruku, npr. do restorana u kojem imaju ručak, natrag do autobusa, voditi ih u apoteku, kod doktora, objašnjavati doktoru što ih boli, to vođe puta bez nas ne znaju, ne snalaze se, ići s njima u policiju kad ih opljačkaju, i to se događalo, vi stvarno mislite da bi se ti strani vodiči uopće snašli bez lokalnih vodiča? Sve mi to radimo i to za isti honorar i nije nam teško jer smatramo da nam je to posao. Pa to će biti kaos! Dajte ljudi budite malo praktični i razmislite kako to izgleda na terenu, ako ste ikada radili ovaj posao. Ako niste poslušajte ljude koji ga rade. Jer ako želite da gosti budu zadovoljni i da imaju dobra sjećanja na vrijeme provedeno u Hrvatskoj onda ih nećete zakidati za najbolju moguću uslugu koju mogu imati. Mi vodiči smo ogledalo naše zemlje, a slika koju će im prezentirati jedan stranac će biti jako iskrivljena ako zaista provedete ovo što ste naumili. Hvala vam na prilici da izrazim svoje mišljenje. Elija Vrsaljko Zadar Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
14 Ana Vidov PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, apsolutno ne podržavam ovakav prijedlog zakona i podržavam prijedloge radne skupine! Slažem se sa svime što je dosad rečeno od strane kolegica i kolega! Dosta smo se "napodilazili" drugima, bi li mogli tome konačno stati na kraj kroz zaštitu profesije koja je ovim prijedlogom zakona marginalizirana. Marginaliziran je time i naš trud, vrijeme i novac koji smo uložili i stalno ulažemo u edukaciju jer volimo posao koji radimo i kraj u kojem živimo! Svi mi, koji smo vodiči za više županija, znamo da , ma kako poznavali i voljeli povijest grada u kojem ne živimo naša interpretacija istog ne može biti kao ona grada u kojem živimo, pa onda, osim šturih informacija dostupnih u vodičima, kakav doživljaj naše zemlje može prenijeti jedan Koreanac, Njemac ili Šveđanka!? Ali da i to zanemarimo, pitam se da li smo mnogi od nas, u najmanju ruku, zaslužili da sa VSS i sa više od desetljeća iskustva rada u turizmu opet postavljamo pitanje "gdje i kako živjeti od svog znanja?" Dokažite nam da nije bilo "fige u džepu" tijekom razgovora sa radnom skupinom, da štitite nas i našu zemlju kako to srčano tvrdite kad vam je potrebno! Srdačan pozdrav Ana Vidov, dipl. povjesničar umjetnosti i prof. francuskog jezika turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
15 Zvjezdana Domladovac PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, dodijeljena vam je velika čast i odgovornost biti na mjestu odlučivanja kako će što funkcionirati u zajednici. Tako je i u slučaju Prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu, a tiče se turističkih vodiča, ambasadora turizma "Lijepe naše". U potpunosti se slažem s kolegama i kolegicama u njihovim prijedlozima i komentarima jer su prije svega iz srca, iskustva i ljubavi prema svojem poslu. Vjerojatno bi vaše odluke bile lakše i za nas pravednije, kada bi među odgovornima sjedio i odlučivao netko tko je PRIJE SVEGA iskustvom i znanjem kompetentan u toj domeni. Znači li sve ovo da smo uzaludno ulagali u sebe, svoje znanje, trudili se interpretirati baštinu?? S poštovanjem, Z. Domladovac Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
16 Viktoria Vučetić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ovakav traljav, nepotpun i nedefiniran zakon može biti samo na štetu nama turističkim djelatnicima, ali u konačnici i svim građanima RH. Vama pak na sramotu. Ako ne znate kako sve to funkcionira u praksi i na terenu, informirajte se, jer neznanje nije tolika sramota koliko je sramotno ne saslušati djelatnike iz struke s terena i ne uvažiti njihove prijedloge, kao što niste uvažili prijedloge Radne skupine. Gospodo, uhvatite se ozbiljno ovog posla, pročitajte sve prijedloge i primjedbe, napišite suvisli zakon i počnite konačno raditi u interesu građana ove zemlje. Ako nas sve protjerate, neće biti niti vas! Kako mislite da će najvažnija gospodarska grana funkcionirati s ovakvim zakonom? Svi mi s terena vidimo ogromni kaos i na to vas već danima upozoravamo. I nije mi jasno kako se npr. strancima mogu naplaćivati kazne za parkiranje (i slati kazne na njihovu kućnu adresu!), ali ih se ne može kazniti ako vode svoje grupe kod nas bez dozvole? Koliko je kazni naplaćeno do sada? Šta je ta inspekcija radila do sada? Nema ih dovoljno? Nemamo li dovoljno nezaposlenih na burzi? Mogli ste do sada organizirati cijeli bataljon inspektora koji bi si u konačnici sami isplatili plaće naplaćivanjem kazni koliko je prekršaja bilo ovih godina. Molim odgovore. Vezano uz ostalu problematiku, neću se ponavljati već potpisujem sve ostale kolege. Zapitajte se, radite li suvislo, savjesno i profesionalno svoj posao? Većina nas se ne bi s time složila nakon ovakvog nacrta, pa dajte barem priliku drugima da rade, koji još žele raditi i ostati u ovoj državi. Lijepi pozdrav svima, Viktoria Vučetić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
17 Ivica Škriljevečki PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI ''preporuka je Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom; također prema presudi Europskog suda Pravde C-180/89, a koju podržava i Europska komisija, prihvaćeno je ograničenje primjene slobode pružanja usluga samo u muzejima i povijesnim spomenicima (zatvorenog tipa) u nacionalnim zakonodavstvima'' - dužnost RH i njenih institucija (u ovom slučaju Ministarstva) je boriti se za zaštitu prava hrvatskih državljana: RH kao izrazito receptivna zemlja, gdje se preko 90% turističkih vođenje odrađuje isključivo u eksterijerima (na javnim površinama povijesnih cjelina koje su zato zaštićene kao lokaliteti) biti će ugroženo pravo na rad velikog broja turističkih vodiča, mahom visoko-obrazovanih osoba mlaše ili srednje životne dobi. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
18 Jelena Cvrlje PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani zastupnici, slažem se u potpunosti s mojim kolegama i s našom radnom skupinom koju je nažalost ministar odlučio ignorirati. Ovaj nacrt zakona se mora promijeniti i moraju se usvojiti prijedlozi naše radne skupine. Molim Vas OPRAVDAJTE povjerenje koje smo Vam dali na izborima i IZBORITE se za VIŠE OD 4000 VODIČA u ovoj našoj već velikim dijelom prodanoj državi. DOKAŽITE mi da niste puki UHLJEBI koji gledaju samo vlastite interese i izborite se za malog čovjeka, malog vodiča koji beskrajno voli svoju zemlju i prezentira je s ljubavlju i na taj način zarađuje svoj kruh. Imala sam prilike slušati kako strani pratitelji prezentiraju našu zemlju. Jedna je njemačka pratiteljica svojoj grupi u autobusu nakon dolaska na splitski aerodrom uskliknula: ''Dobrodošli u Jugoslaviju!'' Pokazuje li Vam to što će se dogoditi ako dereguliramo našu profesiju na način na koji je to predložilo naše ministarstvo? Hoće li Vas biti sram kada nekoliko tisuća ljudi ostavite bez posla? Hoće li Vas biti sram kad shvatite da stranci prezentiraju naše gradove, pričaju potpune gluposti dok našim ljudima preostaju jedino poslovi sobarica i čistačica? Ja ne razumijem koja je svrha ministarstva turizma??? Što će nam turizam ako lokalna zajednica i hrvatski građani od njega nemaju nikakve koristi. Tvrdite da potičete malo i srednje poduzetništvo. Većina nas se samozapošljava i uplaćuje poreze,prireze i doprinose hrvatskoj državi. Oni koji još nemaju obrt razmišljaju o otvaranju istog. Uništit ćete nas ako prihvatite ovaj zakon. Poslušajte glas malog čovjeka i poslušajte svoju savjest, naravno ako je imate.... Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
19 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   2) točka 3. - frazi 'u mjeri dostatnoj za pružanje usluga' nije mjesto niti u Zakonu niti u jednom pravnom aktu jer nema svoju mjerljivu vrijednost. Kako je poznavanje stranog jezika definirano međunarodno definiranom razinom (mjerom) B2 tako mora biti i za hrvatski jezik. Predlagateljima Zakona skrećemo pažnju na povijesnu borbu za hrvatski jezik i trud mnogih pojedinaca koji su ga kroz stoljeća oblikovali, kao i na činjenicu da je danas hrvatski jezik jedan od službenih jezika EU i ni po ćemu manje vrijedan. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
20 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Zašto sam Zakon ne definira osnovu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija? Je li profesor povijesti iz npr. Norveške kompetentan rastumačiti Hrvatsku povijest, napose onu noviju - Hrvatsku kroz 20. stoljeće? Da li inozemna stručna kvalifikacija iz nekog polja (npr. povijest umjetnosti) može omogućiti adekvatno objašnjenje značaja nekih kulturnih spomenika RH i kroz povijest i u današnjem suvremenom kontekstu? Kako se stiče kvalifikacija za svakodnevne promjene na lokalitetu (mjesne običaje, proslave, mjesne čudake ili promjene u infrastrukturi)? Primljeno na znanje Sukladno Diretivi2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i naše su kvalifikacije priznaju u državama obuhvaćenih Direktivom na isti način kao inozemne u Republici Hrvatskoj. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u području turizma uređuje se pravilnikom kojeg donosi ministar turizma.
21 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. 1) Zašto definicija turističkog vodiča ne spominje vođenje po zaštićenim lokalitetima? 2) Što je s državljanima prekomorskih zemalja s prebivalištem i/ili radnim dozvolama u zemljama EU? Svakodnevno se može vidjeti Kineske ali i Australske (op.a. engleski nije deficitaran jezik među vodičima) državljane kako 'rade' na trenutno zaštićenim lokalitetima!!! 4) točka ne definira usluga koje turistički vodič može pružati. Nedorečenost kao i u točki 1) 5) zašto sam Zakon ne definira uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za turističke vodiče nego se to ostavlja za podzakonske akte i time ostavlja više prostora za manipulaciju 7) uz riječ 'osobe' bi trebalo definirati jesu li to zaposlenici muzeja, galerija, JU, arheoliških lokaliteta gdje obavljaju posao vođenja, ako i definiranje jesu li planinski, gorski i dr. vodiči osobe s odgovarajućim kvalifikacijama, te da li se i kod njih primijenjuje priznavanje inozemnih kvalifikacija? 8) ima li lokalna uprava/ izvršna vlast utjecaja na kreiranje popisa zaštićenih lokaliteta ili je to diskrecijsko pravo Ministra turizma uz eventualne konzultacije Ministarstvom kultur i/ili drugim tijelima zaduženim za zaštitu lokaliteta Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima, galerijama i sl. bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
22 Ivica Škriljevečki PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, kao i večina turističkih vodiča sam osoba sa VSS. Dapače, izrazito orjentiran prema turizmu kao struci i području rada, sa završenom Ugostiteljsko-turističkom školom (smjer Hotelijersko-turistički tehničar), diplomirani turistički komunikolg i nakon svega polaznik 3 stručna ispita za turističkog vodiča u Zadarskoj, Šibensko-Kninskoj i Splitsko-Dalmatinskoj županiji. Dakle slojevito i kontinuirano stručno usavršavanje u Republici Hrvatskoj. Krajnje je nepravedno prema svim kolegicama i kolegama turističkim vodičima, posebno onima sa VSS (bez obzira jesu li profesori povijesti umjetnosti, profesori stranih jezika i sl. koji su zbog nedostatka odgovarajućih radnih mjesta 'gurnuti' u turizam) da se tumačenje hrvatske povijesti, kulturno-povijesne baštine i PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE HRVATSKE olako prepusti stranicima upitnih kvalifikacija te bi se trebale priznavati eventualno osobama sa završenim studijem/ specijalizacijom za hrvatsku povijest, kulturno-umjetničku baštinu i/ili hrvatski jezik. Nedostatak domaćih/ lokalnih vodiča Ministarstvo bi trebalo rješavati organiziranjem i/ili financiranjem edukacija vodiča za deficitarne jezike a ne slobodnim upuštanjem nekvalificiranih vodiča na tržište. mnogi od nas su imali prilike voditi a vođenja bi pratitelj grupe prevodio na njihov jezik. Mnogi od nas su tako u određenoj mjeri stekli poznavanje novih stranih jezika. Svakako bi bilo uputno da Ministarstvo više surađuje s ljudima s terena - lokalnim turističkim vodičima! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
23 Ivana Burica PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani ministre Capelli, osobno sam bila prisutna kad ste se protekle zime u Gradskoj loži u Zadru nama nekolicini turističkih vodiča, koji smo Vas došli pozdraviti i apelirati da nam pomognete, na veoma simpatičan način rekli da ste uz nas, da nas razumijete, da će sve biti dobro... Jako ste simpatični i šarmantni bili. Pomislila sam čak - evo čovjeka! Nije samo političar. No na kraju balade, žao mi je te moram ustvrditi, ipak ste samo klasičan (hrvatski) političar. Nadam se da su ipak negdje neki političari drugačiji... Dragi ministre, Vi ste nas, dakle, samo "skinuli s dnevnog reda". Jer ionako znate da su Vam drugi već odavno izdiktirali što i kako će biti. A tko su ti, kako je jedna kolegica rekla, novi Ladislavi Napuljski koji za sitne novce prodaju našu djedovinu?! Jer na ovom komadiću prekrasne zemlje grobovi su generacija i generacija mojih predaka koji su ostavili svoj trag i pomogli da ova naša Dalmacija, ova naša Hrvatska bude tako i toliko lijepa, zanimljiva, tajnovita, jedinstvena... I ja, njihov potomak, koji se tu rodio odškolovao, platio sve tečajeve, licence, diplome, dozvole, poreze i koji se kao i oni iz dana u dan trudi stvarati žvot i egzistenciju na ovom prekrasnom komadu zemlje, opet moram poraženo gledati kako nas prodaje šaka "napuderisanih" tipova kao bi njihove i g..... njihovih potomaka bile site. Ispričavam se na emocionalnosti. Povijest je rekla svoje o Ladislavu Napuljskom. Reći će i o Vama. Sve jednom dođe na svoje mjesto. No, ipak nije kasno da se Vi koji odlučujete probudite i odlučite da Vas upamtimo u nekom ljepšem povijesnom svjetlu. Nije kasno... Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
24 Maja Mastnak Car PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ovim su zakonom turistički vodiči zanemareni, njihovo znanje je predstavljeno kao nebitno, a upravo su oni često jedino lokalno stanovništvo s kojim gosti dolaze u doticaj, a ne zaboravimo - čovjek je ključ uspjeha. Lokalni vodiči žive i dišu sa svojim gradom i svjedoče njegovim promjenama, što pri tumačenju ima težinu, a što se ne može fabricirati. Može se voljeti puno gradova, ali jedan je "tvoj" grad, o kojem govoriš sa žarom u oku. Upravo zato smatram kako bi se posao turističkog vodiča trebao zaštititi autorskim djelom, što su mnogi razgledi svakako zalužili. Ovdje primjerice mislim na Copnice i Tajne Griča, a sigurno kreativnih i origunalnih razgleda imaju i drugi gradovi. Strani vodiči ne bi trebali voditi lokalitete u Hrvatskoj jer to nije poticanje lokalne ekonomije i lokalnog poduzetništva. Ukoliko se to provede, hoće li to značiti da će i hrvatski vodiči moći pod jednakim uvjetima voditi lokalitete koji se ne nalaze u Hrvatskoj? Nije mi jasna kvalitativna odrednica poznavanje hrvatskog jezika "u dostatnoj mjeri". Time se ponižava i struka i jezik naroda. Turistički vodiči i pratitelji su obrazovani ljudi, koji teže cjeloživotnom učenju. Ukoliko je potrebno strani jezik znati na minimalno razini B2, zašto se isto ne može propisati stranim državljanima? Što se događa sa stranim voditeljima putovanja koji nemaju položen ispit za destinaciju koju vode bez lokalnog vodiča? Postoje li sankcije i provode li se? Ne vidim kome koristi ukidanje funkcije turističkog pratitelja pri školskim izletima, on ima svoju funkciju i specifična znanja koja prenosi malim i velikim putnicima. Turistički pratitelji su i pratitelji, i prijatelji, i psiholozi, i mame, i tate, i rame za plakanje i učitelji, i profesori 24 sata na dan kada su na putu, što je izuzetno iscrpljujuće. Profesori su tako i tako preopterećeni školskim programom, a na putovanjima dobivaju dnevnicu koja im pripada i ne vidim razlog da ih se dodatno opterećuje još jednim, dosta velikim opterećenjem. Zaista se nadam da ćemo komentarima svi zajedno doći do rješenja kojima će se poticati lokalna ekonomija i koja će nas voditi naprijed, i kao struku u cjelini i kao pojedince. Čovjek je ključ uspjeha. Srdačno, M. Mastnak-Car Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
25 Veronika Milin TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Što je "mjera dostatna za pružanje usluga turističkog vodiča"? Ako je definirana razina poznavanja jezika na kojem se pruža usluga, zašto nije i razina znanja jezika države u kojoj se usluga ostvaruje? Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
26 Veronika Milin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, vrlo je žalosno da u našoj zemlji, čiji je ključan dio gospodarstva turizam, toliko malu važnost ima ona zadnja, a ipak gotovo najvažnija karika u lancu – čovjek. Onaj koji gostu može uljepšati odmor, ili ga pak pokvariti, odnosno ljudi koji ostavljaju dojam na gosta i utječu direktno na njegovo mišljenje o cijeloj državi. Jedan od tih pružatelja usluga, na kojeg ovdje posebno mislim, je turistički vodič. Ovim se zakonom poistovjećuju prava lokalnih vodiča i vodiča iz ostalih europskih zemalja, što samo po sebi možda i ne zvuči strašno, ali koliko je to zapravo u redu? Ako odemo u obilazak nekog grada u kojem još nikada nismo bili, recimo Berlin, bili nam bilo draže da nam grad pokaže osoba koja je tu odrastala, koja je doživjela (ili čula od roditelja, bake, djede...) ključne događaje povijesti grada, recimo pad Berlinskog zida, ili da nas površno prošeće po glavnim ulicama neki naš sugrađanin koji je tu bio dva, tri puta? I u realnom poslu je vodič često puta jedini direktni, stvarni kontakt gosta s lokalnim stanovništvom. Ljudi to vole. Nekog tko na početku vođenja kaže: „Pokazat ću Vam svoj grad“... Ovim se zakonom ne ugrožava samo egzistencija lokalnih vodiča, koji od tog posla žive, a oduzet će im ga stranci, nego se i ugrožava kvaliteta usluge koju dobiva sam turist. Nadalje treba istaknuti koliko malo se ovim zakonom stavlja naglasak na kvalifikaciju, na obrazovanje. Vodič treba veliko znanje na polju povijesti, kulture, arhitekture, ali i aktualnih tema, te raspolagati i aktualnim informacijama. A po ovom zakonu ispada da je očito dovoljno pročitati što Wikipedia kaže o Hrvatskoj da bi se po našoj državi moglo voditi turiste... Kao i svi moji kolege predlažem ponovno razmotrite ovaj nacrt zakona i da pri ponovnom razmatranju doista uzmete u obzir argumentirane prijedloge radne skupine. Srdačan pozdrav, Veronika Milin Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
27 Marija Volf Puž PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Smatram da ovaj prijedlog zakona šteti turističkim vodičima koji se osjećaju prevarenima i izigranima od strane našeg ministra. Zašto su naši kolege vodiči trošili svoje dragocjene vrijeme na proučavanje europskih i hrvatskih zakona te raznoraznih direktiva? Zašto su išli na sastanke u Zagreb i davali prijedloge koji na kraju uopće nisu prihvaćeni? Čemu cijeli taj igrokaz kada na kraju ovaj prijedlog zakona izgleda kao da su ga sastavili stranci, a ne netko kome je stalo do hrvatskog turizma i turističkih djelatnika? I ja želim točno znati imena, prezimena i OIB osoba koja su sastavila ovaj prijedlog zakona, jer je ovaj prijedlog zakona suprotan nacionalnim interesima. U slučaju da ovaj zakon prođe, te će osobe zajedno s ministrom biti direktno odgovorne za gubitak tisuće radnih mjesta, za gubitak prihoda koje su vodiči uplaćivali u državnu kasu. Osim toga, što će točno zadržati visokoobrazovane ljude koji govore više stranih jezika u ovoj zemlji? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
28 proIDEA PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Nacrt ovog zakona velikim dijelom govori da uopće nije prepoznato ni uvaženo stanje na terenu. Nedopustivo je da se nisu uvažila mišljenja i prijedlozi radne skupine s predstavnicima vodiča kojih se ovaj zakon najviše tiče. Broj komentara na ovoj javnoj raspravi dovoljno govori o kvaliteti prijedloga ovog zakona koji je površan i nestručan. Nadam se da će se uvažiti sve primjedbe kolegica i kolega te da će Hrvatska kao europska turistička velesila moći poslužiti drugim turističkim državama kao primjer promišljenog i suvislog Zakona o pružanju usluga u turizmu jer slične probleme i nesređenost predmetnog tržišta dijele i neke druge države. Kad već nismo u stanju prepisat od drugih pametne zakone u nekim drugim područjima možda bi za razliku mogli ovaj put iskoristit vlastite resurse u području u kojem imamo znanje i dugu tradiciju pa nek drugi prepisuju od nas. Ana Šilović Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
29 Jelena Babić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, nadovezujući se na kolegu Jauka, postavila bih pitanje tko su osobe koje su došle do zaključka o nedovoljnoj jezičnoj kompetenciji turističkih vodiča i po kojem je načelu i kriterijima rađena procjena kompetencije. Tko je ta stručna javnost poimence, vjerujem da bi svi vodiči voljeli znati. Hvala. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
30 Mladen Jauk PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Mladen Jauk Poštovane kolegice i kolege, Burne su reakcije ovih dana poneke i emocionalno napisane na činjenicu da je Ministarstvo turizma krenulo u izradu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu koji bi u idućem razdoblju trebao osuvremeniti niz djelatnosti u turizmu, konkretno onih vezanih uz turističko vođenje. Nadali smo se da će radna grupa s predstavnicima vodiča i svim njihovim prijedlozima prilagoditi novi zakon izazovima tržišta i to tako da bude jasno napisan kako i pod kojim uvjetima regulira djelatnost turističkog vođenja. Kada se već otvara javna rasprava o toj temi u srcu turističke sezone, umjesto da nam ponudi osvježenje u smjeru kojim će se mijenjati sadržaj zakona, nama vodičima nudi golemo razočarenje. Ministarstvo je predložilo radnu skupinu da se očituje o pitanjima vezanim za lokalno turističko vođenje koje bi zakon trebao promijeniti. Mislili smo da će to potaknuti međusobnu komunikaciju. Međutim za takve promjene nužna je želja i volja, u prvom redu, predlagatelja zakona. I kada su se stvari pokrenule a predstavnici vodiča argumentirano iznjeli svoje prijedloge dogodio se posvemašnji obrat. Umjesto da se, u skladu s dogovorom, Zakon o pružanju usluga u turizmu usuglasi s turističkim vodičima prije ulaska u saborsku proceduru on je potpuno ignoriran. Umjesto da bude maksimalno otvoren prema javnosti vodiča, sada nam zatvara vrata i sve nas stavlja pred gotov čin. Većina nas je prezauzeta poslom pa tako i ja krpam vrijeme za pisanje osvrta a vrijeme za javnu rasprave gotovo je isteklo. Pročitao sam sve komentare i svi se slažemo u jednome. Nacrt ovog zakona NE VALJA. Neki dijelovi su nejasno napisani i kada se čitaju ostavljaju prostor dvojbama. Predlagatelju su detaljno rastumačene pravne norme u smislu pojmovne jasnoće, kakva je sudska praksa, te mnogo primjera iz prakse turističkih vodiča u drugim zemljama Europske unije Ja ću se osvrnuti samo na najvažnije dijelove zakona koji se izravno tiču nas vodiča. 1. Prije svega neozbiljno je izjednačavati naše i strane vodiče „bez obaveza priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija“. A tko će provjeriti kakve su stručne kvalifikacije npr. Taiwanskog pratitelja? Ako pustimo pratitelje iz Azije da vode po našoj zemlji tada će Petrica Kerempuh umjesto namaknute omče oko vrata promovirati kravatu, Ugarski kralj Ladislav će postati kralj Tomislav... Da bismo to izbjegli trebalo bi unaprijediti sustav obrazovanja vodiča i u novom sustavu ponuditi, između ostalog i, obrazovanje vodiča za manja područja ili cjeline (npr. za pojedine gradove – Dubrovnik, Split... ili za manja područja npr. Samobor i Žumberak, Cetinska krajina, Moslavina i sl.) tamo gdje za to ima potrebe. Na tome treba inzistirati. 2. „pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više i, potrebno ih je zadržati te osigurati pružanje kvalitetne usluge“ Ova rečenica prilično izaziva. Pitam se tko to stalno prosuđuje obrazovnu razinu vodiča, razinu stručnosti, znanje. Odakle mu smjelost da se tako legitimira u zakonu. Kao da je riječ o kakvoj nastavi školskog programa. Umjesto zaključka da se ubuduće ne mogu očekivati japanski, korejski ili kineski vodiči bilo bi bolje da mjerodavno ministarstvo razmišlja o poticanju učenja tih jezika. Osim toga, zna li predlagatelj zakona koliko je Hongkonških grupa (ne posjetitelja) posjetilo Hrvatsku 2016. g. da bi moglo izračunati potreban broj vodiča za te grupe. 3. Što znači da je te turiste potrebno zadržati. Zar netko misli da će turisti iz Hong Konga prestati dolaziti u Hrvatsku jer u njoj nema vodiča na kantonskom jeziku. Kvaliteta usluge malim dijelom ovisi o poznavanju jezika. Jezik je samo sredstvo za dekodiranje. Svi znamo da je za pružanje dobrog doživljaja turistu važno poznavati mnoge druge vještine: od praktičnih vještina i kompetencija, te znanja i načina komunikacije i interpretacije. To je mjerilo kvalitete usluge i svaki će gost takvom uslugom biti zadovoljan. 4. „Razina stranih jezika za turističke vodiče nije, prema ocjeni stručne javnosti, na zadovoljavajućoj razini te ga je potrebno podići na višu razinu“. Opet „stručno tijelo“ prosuđuje razinu znanja. Čini se da predlagač zakona ne zna da golem broj vodiča ima akademski stupanj obrazovanja jezika stečen u našoj zemlji i na inozemnim učilištima. Pa i ja se pitam kako bi netko s diplomom Folozofskog fakulteta mogao podići znanje jezika na višu razinu. To je neozbiljan prijedlog zato molim konkretno očitovanje stručne javnosti. Ponavljam gore izrečeno mišljenje da turistički vodič nije i ne mora biti profesor jezika da bi pružao kvalitetnu uslugu, ako nas se već stalno bocka s razinom znanja onda predlažem da se uvijet za vodiča podigne na razinu Sveučilišnog prvostupnika (baccalaureus-a – bacc.). 5. Važeči pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama ne valja ni par starih istrošenih žniranaca. Ne valja ni naziv. Turistička cjelina uglavnom znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalazi ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič. Rečeno jednostavnije to su prirodna i kulturna dobra. Primjerice, i Plava laguna je turistička cjelina ali predlagač zakona na to ne misli. Popis turističkih cjelina je toliko loš da ne čudi posvemašnja terminološka zbrka. Iskreno, niti ovaj prijedlog novog zakona nije bolji. Također u staroj jezgri grada Korčule nije navedeno niti jedno pojedinačno kulturno dobro dok ih je u Donjem Miholjcu nabrojano 6. U Zagrebačkoj županiji, znamo, nema Sv. Barbare naše najveće i najljepše tradicijske drvene crkve, a nema ni Lukavca u kojem je priča o Slobodnoj općini turopoljskoj, počela. U Krapinsko-zagorskoj županiji nema na popisu recimo Belca i tamošnje proštenjarske crkve, unatoč tome što je izvan urbane cjeline i što ju svrstavamo u sam vrh najvažnijih kulturnih dobara u Hrvatskoj uopće. Usudio bih se reći da u kontinentalnoj Hrvatskoj nemamo ljepšeg baroka. Zato je potrebno hitno mijenjati popis i izraditi novi. A kako i tko? Bilo bi najbolje da ga izrade nadležni konzervatorski odjeli zaduženi za pojedine županije koji su dijelovi Ministarstva kulture i njegove Uprave za zaštitu kulturne baštine. Oni poznaju teren i točno znaju što je vrijedno. Još nešto što smatram vrlo važnim je nužnost da se popis svake dvije ili tri godine treba provjeravati, pregledavati i ako postoji potreba mijenjati. Zato nije dobro da se od njega radi Pravilnik jer je Pravilnik teško mijenjati. Predlažem da Ministarstvo turizma službeno objavi takav popis na svojoj mrežnoj stranici 6. I na kraju gospodo sastavljači ili predlagači nacrta ovog zakona tjerate nas u članstvo udruga što mami komentar o radu udruga, a to ne želim. Turistički vodič je subjekt na tržištu kao i udruga vodiča. Ostavite stoga vodiču mogućnost i slobodu da sam odluči kako će raditi, kako će se pozicionirati na tržištu i kako misli da treba. Hoće li biti član udruge ili neće. Treba li mu udruga ili ne treba. Umjesto toga vi predlažete nekakvu centraliziranu plansku djelatnost kao kada privatna inicijativa i poduzetništvo nije bilo moguće. Nakon svega izrečenog možda bi trebalo mijenjati definiciju turističkog vodiča pa reći: turistički vodič je subjekt na tržištu turističkih vodiča koji svojim praktičnim znanjem, vještinama i kompetencijama, te načinom komunikacije interpretira prirodnu i kulturnu baštinu svoje zemlje na način da nudi sebe i svoj proizvod. Gospodo sastavljači novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, strani vodiči ne mogu na isti način interpretirati tuđu zemlju. Morali bismo imati više samopouzdanja i reći što je naš interes. Ovaj prijedlog zakona ne štiti ni vodiče ni potrošače ni kulturnu baštinu ove zemlje Srdačan pozdrav svima! Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog više sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Člankom 66. stavkom 4. uređuje se znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Zakon ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno.
31 Irena Živković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ja također u potpunosti podržavam kolege iz radne skupine. Prijedlog zakona je površan i nestručan. I pridružujem se komentarima kolega koji su pisali o tome zašto se mora polagati strani jezik za svaku županiju posebno?? Ako znam strani jezik u Zagrebu onda ću ga znati i u Varaždinu i u cijeloj Hrvatskoj. Vrijeme koje je odabrano za ovu raspravu je perfektno za propast bilo kojeg otpora. Sezona u punom jeku, neki rade i po 3 posla, pa kome bi se dalo pisati komentare i hodati po nekim prosvjedima?? Svaka čast vladajući, ipak ste sposobni za neke stvari. S poštovanjem, Irena Živković, licencirani turistički vodič za Zg i Vž Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
32 Ana Ninić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Kad sam prije 5 godina položila za turističkog vodiča, mislila sam da imam siguran posao koji nikad neće propasti ili biti ugrožen jer svake godine nam dolazi sve više turista i otkrivaju našu prekrasnu državu, ali očito da sam se prevarila, te mi nakon godina obrazovanja, završenog fakulteta i raznih tečajeva, samo olakšavate odluku da kao mlada i obrazovana osoba napustim Hrvatsku. E pa hvala vam na tome! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
33 Irena Poje-Oxenham PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Pišem u ime Udruge turističkih pratitelja Hrvatske. Naši članovi su Turistički pratitelji kao i turistički vodici. Potpisujemo što je rečeno u prijašnjim komentarima o vodićima i sramotno je da kako je receno radimo kao ambasadori nase RH, a tako smo malo važni i sva naša znanja i položeni tecajevi cini se malo vrijede jer će nam svatko imati pravo predstavljati našu zemlju. Nekada je od nasih poznatih turoperatora bilo moto da nitko ne može biti predstavnik u nasim hotelima nego mi sami jer najbolje poznajemo našu kulturu i običaje, uostalom stranci su to posebno cijenili jer smo znali odgovore na pitanja koja su bila vezana uz nasu tradiciju, običaje , gastronomiju , način života, politiku,, za koje strani vodici nisu bili toliko educirani. Sada ćemo dozvoliti da nas marginaliziraju a time i da manje imamo posla koji se i ovako ne cijeni dovoljno iako je za njega potrebno puno ucenja i znanja , energije i strpljenja i samo posebne osobe postanu vrhunski vodici. Stoga vas molimo da na svaki mogući naći ne obezvrijediti tu našu profesiju koja je uz sve to i loše plačena uzevši u obzir po kojim se uvijetima radi. Osim toga jako smo zabrinuti za stavak koji govori o turistickim pratiteljima koji se sada nazivaju voditeljima putovanja sto nije sporno , no ukidanje tečaja i dozvoljavanje svakom tko ima SSS nam nije nikako prihvatljivo. Možemo se sloziti da se sada je taj tečaj ekvivaletan onom općem dijelu koje prolaze vodici te da se s time stjece naziv Voditelj putovanja , ali nije nam prihvatljivo da ga uopce nema. Tecaj za pratitelje je postao potreba jer su agencije odlučile da je potrebno educirati njihove pratitelje(voditelje) bas zato jer se željelo smanjiti niz problema koji su se pojavili tokom putovanje bas zbog toga jer nije bilo adekvatne edukacije. Sad cemo se na neki način vratiti unatrag . Pratitelji čak imaju puno vecu odgovornost i od vodica ( tu mislim na one koje recimo vode par sati na nekom lokalitetu i nisu 24 sata a turistom) jer osim što moraju imati znanja o lokacijama kroz koje putuju , moraju biti zabavni, strpljivi , prilagodljivi , educirani, diplomatski nastrojeni, organizirani, snalazljivi i jos sto sta. Taj posao definitivno nije za svakoga. Potrebna je edukacija te uvid u to što vas ceka kad jednom postanete Voditelj( pratitelj) . Nemojmo ukidati taj tecaj ili barem u zakon uvstite da prlikom prolaska opeceg dijela za vodice možete dobiti titulu Voditelja putovanja. Nije dobro da to radi svatko, Osim toga što reci onima koji su te tecaje platili i koji će mozda izgubiti posao jer će netko tko nije nista ni uložio u svoju edukaciju niti ima iskustva sada zauzeti njihovo mjesto. I vodici će na taj način izgubiti dosta posla jer ce se otvoriti mogucnosti za one bez tecaja koji će to raditi i ispod cijene dnevnica koje su i ovako male , a agencije to debelo koriste . Usluga takvih Voditelja putovanja nece biti na visini niti profesionalna što će dovesti do srozavanja standarda koje pokusavamo graditi . Mi kao turistička zemlja bi trebali biti primjer ostalim turističkim zemljama u Europi i mi bi trebali postaviti standarde koje bi i druge zemlje slijedile. Molim vas da dobro razmislite kuda ovaj zakon vodi. U ime Udruge turistickih pratitelja Hrvatske Irena Poje Oxenham P.S Logiranje na ovaj web nije bas jednostavno i nisam se mogla ulogirati kao Udruga nažalost. NIkako nije prihvacalo djelatnost Uduge . Primljeno na znanje Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
34 Alisa Ramakić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU zakon najviše šteti ugledu kulturne i povijesne baštine RH, a nas vodiče degradira i ponižava. Alisa Ramakić licencirani vodič za Pgž i Lsž Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
35 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Marina Arabadžić u ime sekcije vodiča pri HOK-u Šibenik Očekivali smo veću podršku obrtničke komore na ovom portalu jer ovim prijedlogom zakona direktno su pogođeni obrtnici i mali poduzetnici. Sam ministar je zatražio da se formira radna skupina koja će direktno surađivati sa ministarstvom koji ujedno zastupaju interese svih vodiča u Hrvatskoj. Pitam vas jeste li mogli osmisliti gori prijedlog koji direktno ugrožava opstanak naše struke i opstanak mnogih obrta. Svi skupa se pitamo dali stvarno namjerno zatvarate oči pred činjenicama koje su kolege iznjeli?? Prijedlog zakona koji ste dobili od naše radne skupine poštuje direktive,zakone i nadasve poštuje kvalitetu i našu struku. Kolegice i kolege koji su se uspjeli registrirati na ovaj portal su iznijeli gro argumenata zašto je ovaj prijedlog loš,nedorečen,kontradiktoran i izravno šteti svima koji žive od ovog posla.Pa dajte poslušajte ljude iz struke i sa terena. Tražimo da se povuče iz procedure ovaj loš prijedlog i da se uzmu u obzir argumenti naših kolega koji su odradili izvrstan posao. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
36 Maja Toljan PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, turistički vodiči su "ambasadori" turizma i čuvari povijesno-kulturne baštine naše zemlje. Sapienti sat. S poštovanjem, Maja Toljan Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
37 Tomislav Štefanić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Nisam zadovoljan ovim prijedlogom zakona te smatram da bi se trebali uvažiti prijedlozi kolega i Radne skupine. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
38 Karina Jurman PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovane kolegice i kolege, čitam vaše komentare i u potpunosti podržavam sve što ste napisali. Hvala vam svima što se trudite i što pokušavate dati do znanja svima da ovaj zakon najviše šteti ugledu kulturne i povijesne baštine RH, a nas vodiče degradira i ponižava na najgori mogući način. Sramota! Srdačan pozdrav iz Istre, Karina Jurman, licencirani vodič za Švedski jezik za IŽ, PGŽ i LSŽ Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
39 Jasna Brnić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ovime ste dokazali da su svi sastanci i razgovori sa predstavnicima turističkih vodiča bili uzaludni. Molim Vas za objašnjenje iz kojeg razloga omalovažavate našu profesiju i obrazovanje koje je propisano upravo od hrvatskih državnih institucija. Da li se radi o Vašoj lijenosti, strahu od europskih institucija i tour operatora, nesposobnosti ili jednostavnom neshvaćanju da je za našu struku potrebno da turistički vodič ne samo radi već i živi u Hrvatskoj i razumije hrvatski jezik jer gradivo koje je potrebno naučiti i vijesti i informacije koje se prate na dnevnoj bazi nisu sve prevedene na strane jezike. Stranci koji u Hrvatskoj žele raditi kao turistički vodiči moraju polagati isto gradivo kao i mi i govoriti hrvatski jezik. Nadalje, trgovi naših starih gradskih jezgri itekako moraju biti zaštićeni lokaliteti jer su oni skupa sa spomenicima i zgradama na i oko njih dio naše kulturne i povijesne baštine. Na njima se stvarala naša povijest i na njima danas istu želimo ispričati i dočarati našim turistima. Upravo oni su jedna od najvažnijih pozornica svakog turističkog vodiča, a Vi idete u smjeru da na toj pozornici stoje i Vašu zemlju predstavljaju ljudi koji to nisu zaslužili. Jasna Brnić, ovlašteni turistički vodič za PGŽ, IŽ, LSŽ, grad Zg Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
40 Marijana Obajdin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, pridružujem se kolegama u komentarima na prijedlog Zakona. Lokalitete treba zaštititi stoga podržavam sve komentare koji su izneseni na tu temu i na temu zaštite turističkih vodiča RH u cjelini. S poštovanjem, Marijana Obajdin Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
41 Udruga ruralnog turizma Hrvatske TURISTIČKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I U ŠUMI ŠUMOPOSJEDNIKA, Članak 89. Potrebno je definirati pojam turist i ukinuti besmislena ograničenja po pitanju pružanja kako turističkih tako i ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima. Ukoliko se ograničenja i nameću, potrebno ih je vezati za veličinu poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednu proizvodnju i/ili i kapacitete za primanje gostiju. S obzirom da je razvoj i zaustavljanje depopulacije sela jedan od prioriteta ove Vlade, isto je nemoguće doseći primjenom ograničenja koja diktiraju institucije koje uopće nemaju ili imaju vrlo malo dodira s razvojem sela i seoskog turizma uopće (primjerice HGK i HOK). Ove institucije štite partikularne interese svojih članova (zaštita od konkurencije), i po postojećim zakonskim rješenjima uvrštavaju se u sve radne grupe temeljem čega imaju privilegirani položaj u odnosu na strukovne udruge. Umjesto ograničenja, trebalo bi razmisliti o uvođenju sustava poticaja po uzoru na već prokušane modele drugih država (primejrice Italija) gdje se, u cilju razvoja ruralnih krajeva, daju određeni poticaji npr. za noćenja na selu. Primljeno na znanje Proširuje se mogućnost pružanja turističkih usluga na svim poljoprivrednim gospodarstvima, a ne samo na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, tj. moći će ih pružati svi oblici poslovanja poljoprivrednika kako je to definirano Zakonom o poljoprivredi.
42 Marianna Brajković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Rezultat će biti gubitak poslova, te zatvaranje obrta i firmi. Umjesto da podižemo kvalitetu naše ponude, mi ćemo je degradirati... Pozitivnog učinka na vodiče neće biti sigurno. Potrebno je uskladiti zakon s direktivama. Kažete da terminološki treba uskladiti pojmove. Niste uzeli u obzir prijedlog Radne skupine koja je prepisala definiciju iz norme i još ste izjednačili voditelja putovanja i turističkog vodiča s položenim općim dijelom ispita! Molimo vas još jednom da uvažite naše prijedloge, jer ogroman broj hrvatskih državljana ovisi o ovom zakonu! Primljeno na znanje Definicija voditelja putovanja se mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“.
43 UTV "Bastion" PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ukoliko se iz popisa zaštićenih cjelina (lokaliteta) isključe javne površine, gradski trgovi, parkovi itd. molimo pojašnjenje na koji će se način zaštititi npr. karlovačka Zvijezda? Njezinu bit čini pravilan raster ULICA koje se sijeku pod pravim kutem tvoreći 24 insule te gradski TRGOVI. Zar će najstariji realizirani grad-zvijezda za koji znamo zbog novog prijedloga Zakona biti izvan zaštićenih turističkih cjelina? I može li baš svatko kvalitetno protumačiti značenje i važnost takvog idealnog renesansnog grada? Iskreno se nadamo da se to neće dogoditi i da će hrvatska kulturna baština biti dostojno zaštićena. Podržavamo stavove i napore koje ulaže ZDTVH kako bi se donio logičan, primjeren i vjerodostojan Zakon o pružanju usluga u turizmu. UTV "Bastion", Karlovac Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2.propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
44 Mario Vurnek PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem s kolegicama i kolegama! Smatram da nas ovim prijedlogom zakona činite bezvrijednima i nepotrebnima dok smo upravo mi turistički vodiči i pratitelji ambasadori svoje zemlje - Republike Hrvatske koji na vjerodostojan način predstavljamo naš jezik, kulturu, običaje, tradiciju. Prijedlog je sramotan i ne štiti nas ni u kom pogledu. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
45 Zdenka Sokač PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem s komentarima kolegica i kolega. Potrebno je zaštititi hrvatske turističke vodiče i pratitelje čija je egzistencija ovakvim promjenama zakona ozbiljno ugrožena. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
46 Slobodanka Komljen PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Kao dugogodišnji pratitelj moram se složiti sa svim kritikama i komentarima koje su kolege vodiči iscrpno i argumentirano iznijeli. Treba pitati struku odnosno ljude na terenu koji kroz i sa turizmom osim što promoviraju našu zemlju hrane sebe i svoje obitelji. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
47 vera vujović TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Na temelju kojeg dokumenta će voditelj putovanja (nekadašnji turistički pratitelj) moći registrirati djelatnost ako je ukinut njegov certifikat? Što je s obrtima koji su otvoreni temeljem ,,dereguliranih'' certifikata pratitelja? Služi li ,,deregulacija'' zvanja turističkog pratitelja i njihovo uklanjanje s tržišta rada lakšem ,,poravnanju'' omjera posla hrvatskih i inozemnih turističkih vodiča na teritoriju RH? Dakle, kako bi se na isto područje rada uguralo radno pravo nekog trećeg, oduzmimo vrijednost, zvanje i ingerenciju turističkim pratiteljima? Prema tekstu Prijedloga, voditelj putovanja u može biti bilo tko sa završenom srednjom šk., ako se u pojedinom slučaju tome ne usprotivi Crkva. Znate li da certificirani pratitelji u praksi rade isti posao koji rade i certificirani vodiči, jednako se pripremaju, odgovornost im je jednaka, samo što su platili manje za svoj pratiteljski certifikat pa nemaju PRAVO otvoreno voditi izvan autobusa, tj. u prekršaju su ako to učine, jer vrlo rijetko da će koja agencija zasebno uzeti pratelja a da mora po svakoj županiji platiti i vodiča... Jeste li svjesni koliko će ljudi ,,deregulacijom'' ostati bez dosadašnjih - ionako nesigurnih i nepredvidivih - prilika za angažmanom od strane turističkih agencija? Primljeno na znanje Smatramo da nema zapreke da turistički voditelj posluje i kao obrt, trgovačko društvo ili samostalno zanimanje.
48 Katarina Mujan PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Potpuno se slažem s kolegama. Ovaj prijedlog zakona je recept za katastrofu. Mislite li vi stvarno da će stranac znati prezentirati našu zemlju bolje od nas koji ovdje živimo i koji poznajemo kulturu i običaje iz prve ruke? Je li vama uopće stalo do nas ili do ove zemlje, do njezinog identiteta, reputacije u svijetu? Kome je u interesu da se povijesne činjenice iskrivljuju i kultura krivo interpretira? Što time planirate postići? Imam previše pitanja, mogu li dobiti odgovore? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
49 Tatijana Šćerbe PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Član predsjedništva UTVS kao član predsjedništva UTVS i kao turistički vodič dugo pratim pripremu nacrta prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu, kako u prijašnjim vladama tako i u ovoj. Premda su susreti vodiča s aktualnim Ministrom dosta obećavali svi smo duboko razočarani jer su svi prijedlozi vodiča koje smo upućivali putem naših predstavnika u Radnoj skupini uglavnom zanemareni i nisu prihvaćeni. Vodiči su javno protestirali, pisali i upozoravali na nejednakost i nelojalnu konkurenciju koja nikako nije u skladu s načelima EU. Prema aktualnom Zakonu o pružanju usluga u turizmu turistički vodič ima položen opći dio ispita koji mu omogućava da turističko vođenje obavlja na cijelom teritoriju Hrvatske, a poseban dio ispita koji je položio za pojedine županije omogućava mu da vodi i na zaštićenim lokalitetima koji su u popisu Pravilnika o zaštićenim lokalitetima. Niti Zakon niti Pravilnik se sada poštuju jer strani vodiči koji zatraže dozvolu za privremeno i povremeno vođenje u Hrvatskoj mogu voditi na cijelom teritoriju Hrvatske dok hrvatski vodiči samo na lokalitetima za koje imaju ispit. Inspekcije redovito i ovih dana zaustavljaju uredno naše vodiče koji nose svoje iskaznice na istaknutom mjestu dok strane vodiče nitko ne smije niti pogledati. Primljeno na znanje Primjedba se odnosi na važeći Zakon o pružanju usluga u turizmu i trenutno stanje.
50 Ivana Smoljo Mandarić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ne slažem se s ovakvim prijedlogom zakona već smatram da se u potpunosti trebaju prihvatiti prijedlozi radne skupine. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
51 Ivana Prpić-Pinčić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Ja se pridružujem kolegama i potpuno se slažem sa svim zamjerkama i primjedbama. Pročitala sam prijedlog zakona i ne mogu vjerovati koliko površno, kontradiktorno i potpuno neupućeno u dotičnu problematiku to sve zvuči. U krajnjoj liniji može se reći i da je sve to skupa udar na cijelu struku. Sramota. Nakon čitanja ovoga prijedloga zakona, shvatila sam kakvi diletanti pišu zakone koji nam svima kroje sudbinu. Napišite novi prijedlog zakona, jasan, nedvosmislen, koji će štititi našu struku na isti način na koji u normalnijim državama EU štite svoje. Ili ga prepišite od nekog uspješnijeg. Ali ovo "remek-djelo" ne smije proći. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
52 Marija Milovčić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, U potpunosti stojim i podržavam prijedlog Radne skupine koju ste vi, Ministarstvo turizma oformili kako bismo kvalitetno iznjedrili novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, a u skladu s preporukama EU. Da, susreli ste se možda prvi put s kvalificiranim, školovanim i iskusnim članovima Društava turističkih vodiča i ostali zatečeni poznavanjem pravnih regulativa kako HR zakona, tako i EU. Imam za vas nekoliko komentara: 1. Je li cilj osnivanje Radne skupine bio način kako nas se riješiti na „finjaka“, sve prijedloge prihvatiti i, a onda izaći s prijedlogom Zakona kako ste ga zamislili od vremena Lorencina, pogodovati velikima, a pravdati se EU smjernicama. Jeste li znali odgovoriti na Eu smjernice koje od vas traže konkretne odgovore već godinama,kasnite li u odgovorima, pa morate donijeti novi Zakon kojim ćete pogodovati „velikima“ . 2. Jeste li osnovali Radnu skupinu kako bi zadovoljili regularnost provedbe? 3. Jeste li stavili prijedlog Zakon u raspravu tijekom srpnja kad svi najviše rade i nemaju vremena staviti primjedbe? 4. Kanite li ovim prijedlogom Zakona hrvatskim vodičima, Zakonom licenciranim ponuditi mrvice od posla kojeg regulirate od čl. 64. do čl.73. 5. Jeste li provjerili kojom regulativom je Slovenija zaštitila da njena povijest, baština, kultura i tradicija se može čuti samo iz usta slovenskog vodiča, državljanina Slovenije, dok vi izdajete 70tak dozvola slovenskim vodičima, da ne nabrajam koliko dozvola ste izdali za druge države EU i Švicarske ? Radi li se o sestrinskim tvrtkama ili tvrtkama kćerima našeg velikog koncerna u sanaciji? 6. Kako mislite zaštiti Domovinski rat i istinu od kojekakvih špekulacija na tu temu? 7. Koje to lokalitete u ovoj maloj zemlji mislite srezati? U kojoj urbanoj cjelini gradova na obali mislite dati trgove stranim vodičima? Je li to ispred Donata, Šibenske katedrale, Peristila, ispred crkve sv. Vlaha u Dubrovniku ili pak u Zagrebu na Kaptolu? 8. Znate li da u Hrvatskoj ima oko 4000 licenciranih vodiča koji uredno plaćaju porez, prizer i sve doprinose putem svojih Društava u 48% iznosu od cijene? 9. Kako ćete regulirati plaćanje poreza i prireza strancima, osobito ovima iz trećeih zemalja, možda fiskalnom kasom? 10. Kako mislite zaštiti gospodarsku djelatnost u Hrvatskoj? 11. Znate li da vodiči imaju registrirane obrte i ispunjavaju svoje obveze prema HR državi. 12. Znate li da su vodiči samozaposlenici? 13. Je li vam poznato da niti jedna vlada nije ponudila Strategiju zapošljavanja mladih, osim marketinških floskula „ S fakulteta na posao“? 14. Je li vam poznato da su vodiči visoko obrazovani, iako u Zakonu stoji da moraju imati najmanje srednju školu. 15. Znate li da se radi o radno najsposobnijoj strukturi kojoj se u struci nigdje nije nudilo posla, pa su se odlučili samoinicijativno prekvalificirati i polagali vodički ispit od kojeg žive? 16. Znate li da ima obitelji kojima vodički posao osigurava jedini prihod? 17. Objasnite zašto Sveučilišta i visoka učilišta svaku godinu provode polaganje ispita za vodiča I generiraju toliki broj vodiča koji neće imati posla po novom Zakonu? Zašto ne stimuliraju deficitarne jezike? Mislite li da je 7000 kn +troškovi dodatne literature i skripti jednostavno platiti roditelju kako bi nakon fakulteta ga zaposlio, pa makar se radilo o dipl.profesoru, ekonomisti, pravniku, arhitektu, građevincu. kemičaru, arheologu, povjesničaru, jezičaru , čak i liječniku ? Mogla bi ovako u nedogled postavljat pitanja na koja neću dobiti odgovore, ali vidim da se u neredu najbolje mulja, odnosno tokovi posla i novca koji nisu pravilno raspoređeni donose korist samo pojedincima. Gledam bahate strane vodiče, koje ne smiješ ni pitati za licencu, toliko su agresivni da su u stanju udariti. Čujem da ste rekli da smo sve krivo shvatili, pa lijepo molim objasnite. Ja bi voljela da sam sve krivo shvatila i da naši mladi neće trebati iseljavati trbuhom za kruhom. Maja Milovčić, licencirani turistički vodič Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
53 Tatijana Šćerbe II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: član predsjedništva UTVS Tekst: - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; komentiramo kako slijedi: Ako takav pravilnik o popisu zaštićenih cjelina ne bi uključivao javne površine, trgove I slično…što bi uključivao? Nejasno je. Prema kojim se kriterijima nešto utvrđuje kao zaštićena cjelina? Prema prijedlogu u članku 64. stavak (7) stoji da turistički vodič nije ni osoba koja vodi muzeje I galerije, gdje onda zapravo ovaj turistički vodič s položenim posebnim dijelom ispita pruža svoje usluge? Na ili u spomeniku? Koja je uopće svrha polaganja navedenih ispita, ako nemamo, a ako stvar ode u ovom smjeru, nećemo ni imati povijesne zaštićene cjeline jer to ne mogu biti gradski povijesni trgovi? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
54 DTV Rovinj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Društvo turističkih vodiča Rovinj se u potpunosti slaže s odlukama Radne skupine ZDTVH-a i u potpunosti podržava rad Predsjedništva na čelu s Predsjednicom Kristinom Nuić Prka. Kako je već nekoliko Društava iznijelo stav ZDTVH-a mi se ovim putem ne želimo ponavljati, ali se u svemu s njime slažemo. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
55 Tatijana Šćerbe II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: član predsjedništva UTVS - podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; komentiramo kako slijedi: Ovo zvuči divno dok se ne pročita prijedlog zakona, članak 68. Stavak (3): zašto je hrvatski jezik isključen s popisa stranog jezika? Poznavanje jezika na razini B2 omogućuje podnositelju zahtjeva za poslovni nastan i priznavanje stručne kvalifikacije polaganje ispitnih razlika. Ili će svako sveučilište koje ima pravo organizirati ispit za vodiče samo procijeniti što to znači dostatno? Primljeno na znanje Člankom 64. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To znači da turistički vodič, koji nije državljanin Republike Hrvatske, kada želi pružati uslugu na hrvatskom jeziku, da se na njega odnosi obveza znanja hrvatskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, a ukoliko želi pružati usluge turističkog vodiča na nekom drugom jeziku da dodatno mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
56 Tatijana Šćerbe II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Tatijana Šćerbe, član predsjedništva UTVS Tekst: - uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita: tumačimo kako slijedi: Upravo pokušavamo objasniti da nam je zakon sad takav. Pročitaj članak 26. Stavak (6). Primljeno na znanje Nije konkretna primejdba već općeniti komentar.
57 Marija Dužević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Prijedlog ovog Zakona smatram izuzetno štetnim po nacionalne interese RH, smatram da predstavlja ugrozu samog ceha turističkih vodiča na razini države, oduzima im šansu da obavljaju svoj reprezentativan i častan posao otvarajući mogućnost nedovoljno obučenim i neadekvatno pripremljenim stranim državljanima da daju provizorne i selektivne informacije o domaćim lokalitetima te na taj način daju iskrivljenu sliku o našoj povijesti i kulturnoj baštini. Nadalje, ovaj zakon je iznimno štetan za hrvatsku ekonomiju jer dobit koju strani državljani uprihode obavljajući poslove na našem teritoriju neće puniti hrvatski državni proračun. U svakom aspektu podupirem argumente i prijedloge Radne skupine koja je agitirala za nacionalne interese i zaštitu struke vodiča RH, stoga se ovakvom zakonu protivim. Lp. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
58 Vinka Skorić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem s kolegama i njihovim iscrpnim i detaljnim argumentima. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
59 Alberto Košara PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, slažem se s odlukama Radne skupine ZDTVH-a i mišljenja sam da se ne ponašate u skladu s onime na čemu se dugo i u dobroj vjeri radilo. Mislim da niste svjesni u što se upuštate s ovim prijedlogom Zakona. Da ste "na terenu", znali bi, kao što znaju moje kolegice i kolege, da sam potpuno u pravu. Samo Vas želim upoznati s jednim događajem, koji sam nedavno doživio u Rovinju slušajući izlaganje jednog stranog "vodiča". Naime, na upit gosta što se to tu događalo u ratu, taj, ne znam kako da ga nazovem, ali vodič sigurno ne, je mrtav hladan odgovorio: "ma pustite taj građanski rat, oni su vam svi isti". Svakakvih sam se gluposti naslušao, ali ovo me baš šokiralo. Naravno da sam se iziritiran ubacio u njegovo "stručno objašnjavanje naše nedavne povijesti", predstavio se i kulturno ga upitao kako ga nije sram u mojoj zemlji pričati takve gluposti, uz to naravno, zarađujući ovdje novac i naravno, na "crno". Odgovor je uz osmijeh bio: "Zovi inspekciju", okrenuo se i mirno otšetao. On otšetao, zaradio taj dan novac na crno, a ja na kavu, jer sam taj dan bio slobodan. Naravno, do 15-tog sam u mjeseca uredno platio sva svoja davanja državi za prethodni mjesec, a od njega država nije dobila ni kune, ali je zato dobila "brdo gluposti, laži i pljuvanja". Imam samo nekoliko pitanja gospodo; Želite li ovo ozakoniti? Koga da zovem kada se ovo ponovi? Inspekciju ne mogu, jer pouzdano znam da su dobili druge naputke i da se ove "dobrotvore naše države" ne smije uznemiravati. Lp. Turistički vodič Alberto Košara Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
60 Josip Mihaljević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, kao profesionalni povjesničar moram se solidarizirati s kolegama turističkim vodičima u kritici ovoga Prijedloga zakona u dijelu koji se odnosi na ograničavanje lokaliteta na kojima turiste mogu voditi samo licencirani vodiči. Tako reguliranom praksom bi se omogućilo da na dosad zaštićenim lokalitetima turiste vode osobe koje nemaju odgovarajuća znanja. Također želim upozoriti na problem interpretacije naše prošlosti i kulturne baštine koja je jako bogata, ali isto tako prilično zamršena. Kvalitetno prenošenje naše povijesti sve većem broju turista važno je ne samo zbog kvalitete koju želimo osigurati našim gostima nego i radi objektivnog informiranja o našoj kulturi i povijesti. Nažalost, svjedočio sam ponekad ozbiljno iskrivljenim interpretacijama povijesti koju su činili nestručni strani turistički vodiči. Tako je npr., jedan strani pratitelj (vodič) Domovinski rat interpretirao turistima kao „građanski rat divljih plemena“. Iz razgovora s ljudima u turizmu saznao sam da je takvih slučajeva sve više. Zbog toga smatram da turistički vodiči trebaju biti osobe koje imaju određena stručna znanja iz predmeta o kojima govore, što se zasigurno osigurava licenciranjem na državnoj razini. Dakako da to ne znači zabranu davanja tih licenci vodičima iz drugih država, nego znači da oni moraju biti obučeni i licencirani na valjan način. Na kraju moram naglasiti da su povijest i kultura DNA svake države. Naša povijest, i kulturna baština koju nam je ona ostavila, iznimno su bogatstvo Republike Hrvatske po kojoj smo jedinstveni u svijetu i zbog toga se o njoj trebamo posebno skrbiti. Ako već otvaramo tržište turističkog vođenja onda se moramo pobrinuti za to da strani vodiči budu kvalitetni i da za njih postoji neki kvalifikacijski postupak. Naši turistički vodiči su učili našu povijest i u osnovnoj i u srednjoj školi, a nakon toga su morali proći postupak licenciranja i stalno se informirati i usavršavati da bi ponudili kvalitetno i objektivno turističko vođenje. S poštovanjem, dr. sc. Josip Mihaljević, znanstveni suradnik Hrvatski institut za povijest, Zagreb Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Prema članku 64. stavku 4. turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).
61 Magda Barišić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Postovani, da ne ponavljam sto su vec moje kolege pisale, smatram da ono sto vi predlazete nema nikakvog smisla te bi trebali uvaziti prijedloge radne skupine!!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
62 NINA POLIĆ TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, obraćam Vam se u vezi Članka 64 o turističkom vodičima koji ste nedavno objavili. Smatram da je nedopustivo da nam stranci vode u našoj zemlji bez položenih ispita i bez potrebnih znanja te na taj način uništavate struku nas hrvatskih vodiča koji smo morali položiti sve potrebne ispite kako bi došli do licenzi uz pomoću kojih smo i mogli obavljati posao turističkog vodiča. Na ovaj način rušite našu struku i dovodite nas u situaciju da ćemo morati napustiti našu državu i posao potražiti negdje drugdje u zemljama europske unije,a to Vam svakako nije u interesu s obzirom na činjenicu da želite smanjiti bijelu kugu koja se u zadnje vrijeme pojavila u našoj zemlji. Izvolite zaštititi našu struku i uvažite mišljenja nas turističkih vodiča jer ćemo u protivnom biti primorani podići šator u Zagrebu kao što su napravili i naši branitelji koji su se također borili za svoja prava i iz kojega nas nećete moći izbaciti ni nakon 10 godina. U nadi da ćete uvažiti ovaj moj komentar, unaprijed Vam se zahvaljujem! prof Nina Polić - licencirani turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
63 Daniela Devetak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa svojim kolegama ,vrijeme je da se počne štititi kulturna baština Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
64 Marina Marunić TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Ako se kroz ispit za vodiče uvjetuje poznavanje stranog jezika za državljanje RH na razini B2, smatram da se i za vodiče iz druhih država koji će voditi na prostoru RH također mor tražiti poznavanje hrvatskog jezika na razini B" - ukoliko se ne poštuju ove norme ovo je diskriminirajuća odredba za vodiče državljane RH Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
65 Danica Kovačić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, definicije turističkog vodiča, voditelja putovanja odnosno pratitelja i menadžera putovanja odlično opisuje Svjetska federacija udruga vodiča. Turistički vodič može biti samo državljanin odredjene zemlje koji je licenciran ili za cijelu državu, ili za jednu ili više regija, ili za odredjeni grad ili više gradova, a može i strani državljanin ukoliko ima državljanstvo. Pratitelja putovanja odnosno vodju ili voditelja putovanja kako se sad predlaže, angažira i šalje agencija ili tour operator i on ili ona nije njihov zaposlenik, a obično su to licencirani turistički vodiči koji putuju s grupom ili po svojoj državi ili vani, i veza su agencije i destinacije, ali ne smiju po destinaciji voditi pogotovo u drugoj državi ali ni u svojoj osim ako imaju licencu i za tu regiju ili grad ili cijelu svoju državu. Tour menadžer je osoba koja je zaposlenik agencije ili tour operatora i osmislila je to putovanje i ide s grupom u svojstvu voditelja i menadžera putovanja i ne mora biti i licencirani turistički vodič. Turistički predstavnik je predstavnik tour operatora i u svojoj i u drugoj državi kao stranac kome je Ministarstvo turizma odredjene države u kojoj treba predstavljati tour operatora, izdalo dozvolu i predstavnik ne smije imati i ulogu vodiča u državi u kojoj radi kao predstavnik, ali može imati ulogu pratitelja. Lokalni licencirani turistički vodič radi za onog tko ga angažira - privatna osoba, grupa privatnih osoba, turistička agencija ili tour operator, ima prijavljenu djelatnost, izdaje račune i može i sam kreirati način na koji će svoje klijente voditi po destinaciji - klasično samo hodanjem, ili i autom, kombijem, autobusom, vlakom, brodom, sportskim avionom, zračnim balonom, biciklima, pješačenjem, trčanjem, veslanjem, jedrenjem. Zakonom o turizmu RH uglavnom su bile definirane usluge nautičkog turizma, ronjenja....ali treba definirati drugačije ono što trenutačno definirate kao usluge iznajmljivanja sportske opreme, te treba uvesti termin Centara vodenih sportova po svjetskim standardima kao što ste regulirali Centre ronjenja, jer jedino Centar vodenih sportova može iznajmljivati pedaline, kanue, vodena bicikla, sup daske, windsurf opremu, kiteboard opremu, katamarane (ali samo ako klijent posjeduje znanje i vještine, u protivnom mora završiti kurs odnosno obuku); isto tako centri vodenih sposrtova su jedini koji mogu pružati uslugu skijanja na vodi, wakeboardinga, kroz iznajmljivanje ili obuku; takodjer su centri vodenih sportova jedini koji mogu pružati usluge fun sportova na vodi - kao što je banana riding, fun tubes riding i parasailing. Centri vodenih sportova mogu upošljavati lokalne ili strane stručne licencirane instruktore vodenih sportova koji će opremu i iznajmljivati i davati obuku. Centri vodenih sportova dobivaju koncesiju ili na plaži morskog dobra samostalno ili koncesiju nekog hotela ili resorta čime hotel ili resort dobiva zvjezdicu više u kategorizaciji. Znači - izbaciti iz Zakona definicije iznajmljivača sportske opreme na plaži, jer to nije profesionalni rad. Također treba uvesti definiciju SPA centara koji trebaju biti koncesionari u nekom hotelu ili resortu, jer po svjetskim standardima svaki hotel ili resort na obali mora imati Centar za ronjenje, Centar vodenih sportova i SPA centar. Hvala na čitanju od strane licencirane isntruktorke skijanja, vodenih sportova, snorklanja i još lokalne licencirane turističke vodičkinje za Istru, Danice Kovačić, koja je više od deset godina radila u mnogim poznatim svjetskim turističkim destinacijama - Cipru, Malti, Keniji, Maldivima! Primljeno na znanje Uređenje centara vodenih sportova nije materija koja bi se trebala uređivati ovim Zakonom. Ostalo nisu konkretne primjedbe već općeniti komentari.
66 Marina Marunić VODITELJ POSLOVA, Članak 14. Na koji način će se odrediti koja sva stručna znanja mora imati Voditelj poslova i po kojim principima i kriterijima će ispitna komisija to ocjenjivati? Ovakva formulacija ostavlja mogućnosti manipulacije i degradacije struke Primljeno na znanje S obzirom da je člankom 14. stavkom 1. propisano da se stručni ispit polaže pred komisijom Ministarstva, što znači bez prethodnog održavanja seminara, dano je ovlaštenje ministru pravilnikom propisati ishode učenja, tj. koja su očekivana znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova voditelja poslova, a što će se provjeravati na stručnom ispitu.
67 Maja Majic TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Zar turistički vodič ne treba po ovome Zakonu znati operativno-tehničke poslove vođenja iako ih polaže u općem dijelu ispita?! Potrebno je to definirati jer doista postoje vodiči koji smatraju da to nije dio njihovog posla. Da li je turistički vodič i u ulozi voditelja putovanja ili se samo misli na osobu koja vodi turiste na određenom lokalitetu jer čemu onda služi opći dio ispita?! Potrebno je jasno razlučiti tko je tko i tko obnaša koju dužnost u vođenju turista. Trebala bi biti propisana viša stručna sprema od srednjoškolske. Također, kandidat za turističkog vodiča trebao bi zadovoljiti uvjet od 1-2 godine iskustva kao voditelj putovanja. Situacija vođenja po zaštićenim područjima a odnosi se na nacionalne parkove, parkove prirode i drugo, trebalo bi preusmjeriti na stručno obučene vodiče koji bi radili u tim ustanovama. Najveći problem su NP Plitvička jezera jer bi doista to bio veliki problem s obzirom na broj grupa koji dolazi u posjetu, ali kontroliranim ulazom u NP bi se i to moglo postići. Nažalost, puno toga bi trebalo, ali svi gledaju profit, zbog kojeg se režu troškovi pa tako i angažiranja vodiča. Pravna država treba funkcionirati i svakoga tko nije licenciran za određeni lokalitet treba sankcionirati, kako domaćeg tako i stranog voditelja putovanja ili vodiča, kao i organizatora putovanja koji nije osigurao određenog vodiča. Međutim, voditelj putovanja koji daje orijentacijske upute, odnosno obavlja operativno-tehničke poslove vođenja na javnom mjestu, inspekcija nema pravo sankcionirati. Kao što je i na primjer, odvođenje grupa u restoran ili na meeting point s vodičem a za to voditelji imaju voucher. Agencije u svojim programima koriste i fomulu slobodnog vremena u gradovima za grupe, pa su voditelji putovanja vrlo često u nezavidnoj situaciji. Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
68 Danijela Tanfara PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem sa kolegama i smatram da ovakav prijedlog zakona totalno degradira domaće vodiče, a ide u prilog stranima. Ako želimo na najbolji način predstaviti našu kulturnu i povijesnu baštinu gostima koji nas posjećuju,logično je da taj posao obavljaju domaći vodiči Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
69 Obrt za usluge "Marijana Pušić" PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, potpisujem riječi kolega turističkih vodiča vezano za nezadovoljstvo prijedlogom zakona. Imali ste radnu skupinu sastavljenu od vrhunskih stručnjaka (ne samo na polju struke turističkih vodiča nego i stručnjake prava, europskog prava, stručnjake na polju turizma, kulture, povijesti) i unatoč njihovom trudu i volji da zajedničkim snagama sastavite zakon koji neće degradirati i totalno eliminirati nas kao turističke vodiče, a koji će opet poštivati europske zakone, unatoč gotovom prijedlogu zakona koji su oni sastavili pro bono umjesto vas, vi ste ipak odlučili ignorirati njihove prijedloge, njih sama, a tako i nas sve - svih 3500 turističkih vodiča u RH - i pod dugogodišnjom paskom stranih turoperatora kreirali ste ovu jeftinu farsu koja nije dostojna naziva "prijedlog zakona" nego više sliči na "prijedlog poziva na emigraciju". Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
70 Ljuba Duvančić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U zadnjih nekoliko mjeseci se stjecao dojam da nas netko slusa, da ce se kod donosenja novog zakona poslusati misljenje turistickih vodica, ljudi koji su svakodnevno na terenu i znaju cijelu problematiku. No, izgleda ce se i ovaj put donijeti zakon koji ce zadovoljiti norme EU a vodici neka se snalaze kako znaju i umiju. Vjerojatno cemo i mi morati traziti posao u inozemstvu, seliti se, no to ionako nikog ne zanima. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
71 Kristina Kresović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U drzavi koja se, unatoc potencijalima kojima se rijetko koja zemlja u Europi moze podiciti, susrece s masovnim egzodusom gradjana, te ogromnom nezaposlenoscu, vlada i resorna ministarstva donose odluke koje ugrozavaju egzistenciju djelatnika rijetke funkcionirajuce i unosne privredne grane, turizma (i ugostiteljstva, ali to je tema za neku drugu raspravu), ali i omalovazavaju ulogu i znacenje krilatice koju su sami osmislili: "Covjek-kljuc uspjeha u turizmu". Domaci covjek koji sa ljubavlju i strascu prezentira svoj kraj je najbolji ambasador svoje zemlje, a strani drzavljani jednostavno ne mogu docarati destinaciju na isti nacin. Osobno nisam a priori protiv omogucavanja strancima rad u nasoj zemlji, clanstvo u EU sa sobom nosi i oslobadjanje trzista rada, ali smatram da stranci moraju poloziti odgovarajuce ispite i pokazati nivo znanja koji nadilazi informacije koje danasnji moderni turist i sam moze naci na Internetu. Turisticki vodici diljem Lijepe Nase polagali su iscrpne (a i skupe) ispite za stjecanje licenci, svakodnevno se bore sa birokracijom i raznoraznim nametima, porezima i sl., ali se jos uvijek trude i bore za svoja prava, unatoc ociglednom ignoriranju od strane visih instanci. Bilo bi motivirajuce za mnoge gradjane nezadovoljne sustavom, kad bi inicijativa turistickih vodica urodila plodom, da se pokaze da se glas naroda u nasoj zemlji ipak cuje i uzima u obzir, a ne da i dalje imamo utisak da se konstruktivni prijedlozi ignoriraju, te se time stvara atmosfera letargije i mentalitet "ne talasaj", sto nas je, kao zemlju i dovelo u trenutacnu, nezavidnu situaciju. Drzavne institucije bi trebale raditi u interesu svojih gradjana,, i ne smijemo dozvoliti da nam drugi odredjuju sudbinu. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
72 Martina Salaj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedloga novog Zakona o turizmu te neprihvaćanjem osnovnih zahtjeva koje su predstavnici turističkih vodiča iznosili na brojnim sastancima u Ministarstvu turizma te usuglašenim prijedlozima odredbi koje se odnose na djelatnost turističkih vodiča. U službenim dopisima navodite upute Turističkim zajednicama u kojima se ističe: '' Zaštićene cjeline (lokalitete), stoga, moramo odrediti na način da oni budu zaista lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje se zahtijevaju posebna znanja, a što ne bi mogle biti javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi. Na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) mogli bi onda voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju.'' Zašto mislite da javne površine, trgovi, šume i parkovi ne zahtijevaju posebna znanja kojima bi se njihova važnost protumačila? Imam dojam da time dajete mogućnost ljudima bez licenci za turističkog vodiča određene županije da tumače npr. Peristil (radi se o trgu) ili Plitvička jezera (park), a navedeni lokaliteti su pod zaštitom UNESCO-a. Znači li to da u UNESCO-u bolje prepoznaju važnost nekih naših lokaliteta nego što mi to radimo sami? Naravno, također smatram da nije potrebno zaštiti samo takve lokalitete, naši gosti u Hrvatskoj zaslužuju stručno vodstvo u svakom gradu i županiji, a ne isključivo na mjestima koja su prepoznata kao svjetska kulturna, povijesna ili prirodna baština. Ono što bi ovaj Zakon postigao je da biste smanjili ekonomsku moć društva jer upravo takve velike turističke agencije odlučile bi da ne koriste usluge lokalnog vodiča (što je logično ako ne moraju), turistički vodiči ostali bi bez mnogo angažmana, i bili prisiljeni potražiti nove poslove. Većina turističkih vodiča je samozaposlena, i morali bi zatvoriti svoje tvrtke i obrte jer bi izgubili veliki dio svoga posla. Smatram da ovaj prijedlog može ići na ruku isključivo velikim turističkim agencijama (tour operatorima) koji dovoze velike grupe i na ovaj način mogu smanjiti troškove i povećati zaradu. To na žalost ne znači da će oni dovesti više grupa i na taj način poboljšati ekonomsko stanje u državi jer je Hrvatska zaista popularna destinacija na svjetskoj razini i grupe će dolaziti u svakom slučaju. Nije mi jasno kako je došlo do tako drastične promjene? Do sada smo polagali ispite i plaćali seminare da bi dobili licencu turističkog vodiča (za svaku županiju posebno!), a turistički vodiči koji su išli u ulozi turističkog pratitelja (u ovome prijedlogu navedenog kao voditelj putovanja) izvan svoje županije imali su problema proći od autobusnog stajališta do restorana bez da ih netko ne zaustavi i upita za licencu, a sada odjednom nam više nije važno tko ima koju licencu? Znate li da su neki vodiči zbog takvih situacija uplatili seminare i dobili licence za nekoliko županija? Zanima me da li biste i kako nadoknadili štetu svojim građanima koji su odlučili uplatiti seminar, licencu i otvoriti obrte da bi bili turistički vodiči? Ne radi se o malim iznosima, za polaganje samo jedne županije potrebno izdvojiti više od hrvatske prosječne mjesečne plaće. Ukratko, moje mišljenje je da ovaj prijedlog nije dobar ni za turističke vodiče (izgubili bi posao), ni za državu (veći broj nezaposlenih, manje uplata doprinosa i poreza), ni za turiste (gubitak stručnog vodstva). Lijep pozdrav, Martina Salaj, mag.pov.umj., turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Za očekivati je da će i upisana dobra Republike Hrvatske na UNESCO-ovom Popisu svjetske baštine biti uključena u popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
73 Tamara Abram PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Mislim da bi ministar koji dolazi iz turistickog sektora trebao biti svjestan vaznosti turistickih vodica i njihove uloge u promociji ljepota hrvatske. Iz tog razloga me ovakav prijedlog zakona jos vise zalosti i po stoti put u ovoj drzavi nas vladajuci bilo desni ili lijevi razocaravaju... jer nije bitan kriterij stručnosti nego su u ovom slucaju bitni su interesi velikih tour operatora i zelja da se hrvatska po stoti put odrekne svog identiteta da bi se priklonila nekim mocnijima i vecima i njima dopustila da rade sve i svasta. Svima je jasno da su strucni turisticki vodici potrebni i da bez njih nista nije isto... i svima nam je jasno da mi ne mozemo s toliko znanja ili strucnosti pa ni samog duha pricati o Kini, Čileu ili Nizozemskoj. To nije nas identitet i to nismo mi pa tako ni Kinez Cileanac ili Nizozemac ne mogu docarati nasu zemlju, njen identitet, njene posebnosti, kulturu, ljude, obicaje; u njihovim pricama definitivno nece biti lokalnih anegdota i lokalnog susura. Biti ce to wikipedija ili u najboljem slucaju neko malo bolja literatura u kojoj sve svejedno nalazi cijeli niz gresaka kao naprimjer da je Vransko jezero na Cresu slano i da ima 4000 km2. Nasi političari a cesto i gradani nazalost gube vrijeme na dokazivanju nacionalnog identiteta na trivijalnim stvarima tipa tko se borio s kim i cim prije tisuce godina ili stotine ili desetljece. Pocnite pokazivati i dokazivati svijetu da smo veliki jer imamo dugu tradiciju i kulturu puno posebnosti, ocuvanjem tih istih. Borite se da saznanja o nasoj lijepoj zemlji izadu iz nasih granica uz pomoc nadih lokalnih turistickih vodica a ne nekog iz daleke Kine koji ne razumje te nase posebnosti i za koga smo mi tek predgrade Shangaia pa o nama moze iz recitirati gradivo iz wikipedije od stranice. Pa cak i onaj koji bude puno toga naucio o nasoj kulturi i povijesti i posebnostima nece moci prenjeti emociju a to je ono sto je najbitnije i sto turisti najvise cijene i traze. Svima nam je to jasno pa naravno i ministarstvu turizma...ali znamo da se na taj nacin samo podilazi nekim interesim. Mislim da je vrijeme da pocnemo razmisljat o nasim interesima. Znamo da nam je turizam vazna grana i da je jedna od rijetkih uspjesnih pa zar moramo unistiti i oni sto relativno dobro do sada funkcionira. I za kraj cemu onoliko sastanaka i truda s nasim kolegama i predstavnicima kad ste na kraju napravili nacrt zakona koji je jos gori nego sto je bio u startu i niste uvazili nikakva misljenja. Pocnimo stiti interese naših ljudi i ove zemlje kroz inicijative koje ce nam davat na vaznosti i valorizirat ono što imamo a ne to sustavno unistavat. Toliko od mene. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
74 ZVONKA JURIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani! U potpunost se slažem sa kolegama;tur.vodičima i tur. pratiteljima. Dakle,kako bismo došli do svojih licenci tj.kako bismo postali tur. vodiči i tur. pratitelji,od nas se zahtjevalo pokazati određeno znanje što opće kulture što jezika (hrvatskog i stranog-ovisi koji jezik smo prijavili kod polaganja) što povijesti što zemljopisa... u gospodarstvo,zakone i ostalo neću ni ulaziti.... Plaćanje velike količine novaca za licence(sama ih imam 3),putovanja iz županije u županiju na predavanja i polaganje-jer,ukoliko želiš kvalitetno pristupit ispitu,poželjno je biti prisutan na predavanjima..... Nisam jedina u toj cijeloj situaciji,dakle dijelim sudbinu svoji dragih kolega... Mnogima je to jedini izvor zarade. Smatram da nije u redu da se stranim državljanima omogući vođenje turista po bilo kojem lokalitetu u republici Hrvatskoj samo zato što su državljani EU i rade u turizmu par godina-Oni naprosto moraju imati,MINIMALNO, iste uvjete kao i mi/državljani RH,ipak smo mi ti koji plačamo porez i sve ostale namete kojima smo opterečeni. Podržavam rad radne skupine i prijedloge koje su dali na uvid a sve to u nadi da će odgovorni u zakonodavstu shvatiti da je do za dobrobit svih nas-pojedinaca i države-jer nitko nije bolji ambasador svoje zemlje nego onaj koji svoju zemlju voli ....ja znam da je ja volim i voljela bih tu i ostati zajedno sa svojom obitelji Srdačan pozdrav,Zvonka Jurić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
75 UTV Liburnia TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Kao Udruga, a ni kao pojedinci, članovi udruge ne možemo prihvatiti objašnjenja dana ovim prijedlogom Zakona. Ne možemo prihvatiti da je nemoguće organizirati ispit znanja i poznavanja jezika za strane državljane ili državljane članica EU. Isto tako ne vidmo zašto jedino RH izjednačava državljanje EU i ostale, zar mi nemamo pravo na institucionalnu zaštitu naših interesa? Pitamo se da li su okviri koje svaka pravna država postavja i ima svaki legitimitet postavljati, ovdje ruše iz interesa potpuno trećih osoba i subjekata. U ime članova udruga, koji su i uredni platiše poreza te mali poduzetnici, molim Vas očitovanje i obrazloženje članaka od čl. 64. do 66. Primljeno na znanje Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima i slično bit će uređeno kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
76 Adam Zorić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u potpunosti se slažem s iznesenim komentarima kolegica i kolega iz Radne skupine vezanih uz prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu. Energija bi se trebala utrošiti na traženju rješenja kako zaštiti i zadržati građane, a ne kako ih istjerati iz zemlje. Logike i zdravog razuma u prijedlogu nema i sramota je što se uopće predlaže. S poštovanjem, AZ Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
77 Slavenka Ivanković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani Mogu reći sa zadovoljstvom da se zahvaljujem općenito kolegicama i kolegama iz UTV Mihovil na njihovoj odluci da sam dio vodiča koji cijene kulturnu baštinu i cjelina na teritoriju RH . Mogu sa zadovoljstvom iskazati ogromnu sreću i što sam stekla iskustvo turističkog vodiča. Cjenim svoje iskustvo kao i iskustvo kolegica i zahvaljujem se svima sa kojima sam provela cjenjene trenutke u upoznavanju kulturnih spomenika iz daleke i osebujne prošlosti koja je sagrađena vrijednim i spretnim umjetničkim rukama .Takva srca rođena su u Šibeniku , Zadru , Splitu , Varaždinu ,Zagrebu i svim gradovima i lokalitetima .Prenjeli su dašak svog truda na mena i moja pokoljenja.Činjenica je da ja po običajnom pravu imam na to pravo kao licencirani turistički vodič .Toliko o kulturi i obrazovanju .Cjenite gospodo iz ministarstva ljude koji cjene to što vole i rade i to jer svoje znanje mogu prenositi na svoja pokoljenja. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
78 Lydia Ćuk PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani djelatnici Službe za normativne poslove za usluge u turizmu u Sektoru za normativne poslove, Uprave za pravne poslove pri Ministarstvu turizma. Budući da prema PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU, kasnite za Zakonom o pružanju usluga u turizmu – prema tom aktu trebao je isti biti u II tromjesečju Upućen u proceduru Vlade RH, nadam ste da ćete ipak pročitati sve komentare na Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu, dati objašnjenje paaaa...., možda i uvažiti neke primjedbe. Za Uvod malo istraživanja: Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. Zato se direktivom zadaje cilj koji se mora postići, dok su države članice obvezne prenijeti direktivu u svoj nacionalni sustav, birajući pritom formu (zakon, podzakonski akt i sl.). Uredbe u pravu Europske unije imaju opću primjenu, u potpunosti su obvezujuće i izravno primjenjive u svim državama članicama Europske unije. Zajedno s direktivama, uredbe su najčešći i najbitniji tipovi akata kojima se usklađuju nacionalna prava država članica EU. Dok uredbe u potpunosti unificiraju pravo, tj. zamijenjuju do tada postojeće interne norme jednom, potpuno istovjetnom europskom normom, direktive ostavljaju prostora za donekle različita rješenja u različitim državama članicama. U očekivanju objave izvješća Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
79 Lydia Ćuk TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   Čitam ja tako neki dan: PRIHVAĆEN PRIJEDLOG BRANITELJA Turistički vodiči će dodatno učiti o Domovinskom ratu HINA ; 10. 03. 2017. Zahtjeva se da se u obavezan dio predmeta 'Hrvatska povijest' u Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje, i domaće i strane, uvrsti Domovinski rat. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i predstavnici turističkih vodiča Hrvatske predložili su ministru turizma Gariju Cappelliju okvirni plan projekta uključivanja Domovinskog rata u program obrazovanja turističkih vodiča, a ministar je predloženu temu prihvatio te se složio da je treba sustavno i stručno obraditi, priopćile su udruge Specijalne policije i turističkih vodiča. Plan je podražo ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je zajedno s braniteljima i turističkim vodičima početkom tjedna bio na sastanku s ministrom turizma. Prema njihovom prijedlogu, u projekt bi bili uključeni stručnjaci, povjesničari iz Instituta Ivo Pilar, Instituta za povijest i Dokumentacijskog centra Domovinskog rata, navodi se u zajedničkom priopćenju branitelja i turističkih vodiča upućenom medijima u četvrtak. Predlažu da se u rad na sadržaju uključe Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo vanjskih poslova. Ističu da se u osnovnim i srednjim školama na satovima povijesti ne uči se dovoljno o Domovinskom ratu, te da turistički vodiči imaju isti problem jer, kako upozoravaju, nema sustavno i stručno obrađene literature koja bi na jedinstven i istinit način obuhvatila događaje za vrijeme Domovinskog rata. LIEPO MOLIM da mi se očitaju zaduženi za ovaj zakon : Gdje će se sve uvrstiti i za koga dio programa iz povijesti o Domovinskom ratu? Tko će taj dio polagati? Stranci? I zar zaista mislite da smo izjednačeni sa stanim kolegama na temelju njihovog znanja O njihovoj zemlji; jer jedino to znaju – ne slušaju o nama ništa, ne polažu ispite, googlaju. Da pojasnim: Što mislite, što će govoriti kolega Mađar o banu J. Jelačiću ispred njegovog spomenika usred Zagreba. Hrvatski vodič se može izvući na njegovo pjesništvo, ukoliko ne želi konfliktne situacije ali kolega Mađar ima otvorena vrata za „pljuvanje“ po Banu. Ili Koliko smo se puta osvjedočili da naš Domovinski rat krste kao bratoubilački, maltene plemenski – smijem dalje? – da li je riješeno u Europi tko ga je započeo i zašto? Ili nekima to još nije jasno – mislim nekima iz Europe. Možda će to znati stručno objasniti kolega iz Srbije kada Srbija uđe u EU, npr na Ovčari. U Vukovaru učenici 8. razreda organizirano o Domovinskom ratu slušaju samo od kolega turističkih vodiča učesnika Domovinskog rata – jer mi (vodiči koji nisu aktivni učesnici Domovinskog rata) ne znamo sve detalje oko D. rata. A sada pružate mogućnost strancima da o njemu zbore po vlastitom nahođenju i još ih ne možeš kontrolirati na terenu jer ne znamo svi sve jezike. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvatio prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, Zakonom se navedeno ne može urediti. Isto mora biti obuhvaćeno programima obrazovanja, u kojima će zasigurno odgovarajući dio biti posvećen Domovinskom ratu. O istom će brigu voditi i Ministarstvo. Nadalje, člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
80 ana antić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam rad Radne skupine i prijedloge koje su iznijeli državi na uvid a sve u svrhu boljitka i kvalitete struke, pa tako i ljudi koji se njome bave, a što državi može samo biti na korist. Ana Antić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
81 Gordana Plosnić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U Hrvatskoj je trend degradacije svih vrijednosti. Covjeka, povijesti, znanja, prirode, sveukupno. Pa tako i Turistickih vodica koji su glavni promotori Hrvatskih vrijednosti. Drugacije je prosetat Dioklecijanovim podrumima bez ikakvih informacija, a drugacije sa saznanjima da su pidignuti 1700 god prije i da ti ogromni blokovi drze cijeli grad tolikastoljeca i bez ikakvog poveznog materijala izmedu i da dolaze sa kamenoloma koji je u upotrebi vec tolikastoljeca i jos uvik se koristi...itd. Koji ce to strani vodic pricat s toliko ljubavi i ponosa o tim djelima? Koji ce prenijet ljubav prema lipoti np krka, potrbu dase cuva i njeguje bogatstvo koje imamo? Mi smo predstavnici nase drzave, ako se nas ukloni, a ocito je to namjera ovdasnjeg ministarstva, nasto ce to sve licit? Prosjecni turisti ovih dana su agresivni, nestrpljivi, neprisutni...i nije ih briga puno o ocuvanju svega. To je moje iskustvo. Mi smo bardi nase zemlje i bogatstva. Neko treba to prepoznat a ponajprije Ministarstvo turizma. Podrzavam sve komentare tu napisane od uvazenih kolega - registriranih turistickih vodica. Hvala Gordana Plosnic Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
82 Neogotika, obrt za turizam PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ovim putem želim istaknuti nezadovoljstvo prijedlogom ovog Zakona koji ne štiti interes vlastitih gradjana, niti vlastite zemlje. Nevjerojatno je da se takav prijedlog uopce moze I pojaviti u zemlji u kojoj je turizam glavni prihod, I u kojoj jedino turizam sprijecava jos vece iseljavanje iz vec iseljene nam Hrvatske. Nazalost, bojim se da ce ukoliko ovaj zakon prodje, moje razocaranje hrvatskim zakonodavcima biti preveliko da bih kao samozaposlena osoba bila motivirana za dalji ostanak u domovini I vjecnu borbu s institucijama vlastite drzave koje imaju sluha za sve, osim za vlastite gradjane. S poštovanjem, Snjezana Tadic Primljeno na znanje Nije konkretna primejdba već općeniti komentar.
83 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU S obzirom da sam već ostavio dovoljno komentara na sam zakon, htio bih ovim putem samo posebno pozdraviti tehničku podršku stranice esavjetovanja.gov.hr. Već danima se ljudi javljaju kako se iz tehničkih razloga ne mogu pridružiti javnom savjetovanju, a što bi valjda trebalo biti njihovo pravo. Nije komentar zakona, ali bih svakako volio da se i tehnička podrška očituje o ovim "tehničkim problemima". Uređenje komentara, pola sata kasnije: Javljaju mi iz MINT-a kako portal cijelo vrijeme uredno radi, tako da pretpostavljam da oni vodiči koji javljaju da im ne prolazi OIB i da se pokušavaju već treći dan ulogirati i sl. su sve samo zamislili. Ako i dalje imate problema s registracijom, pošaljite poruku elektroničkom poštom na: nemanja.relic@udruge.vlada.hr ili Bosiljko.Domazet@mint.hr Primljeno na znanje Primjedba se odnosi na pristup portalu e-Savjetovanja.
84 Ivana Dundović Crnjak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u potpunosti se slažem s iznesenim komentarima kolegica i kolega vezanih uz prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ovim putem želim istaknuti nezadovoljstvo i neslaganje prijedlogom Zakona prvenstveno iz razloga što isti ne štiti interes kako hrvatskih turističkih vodiča, tako i ni vlastite zemlje. S poštovanjem, Ivana Dundović Crnjak Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
85 Zoran Flies PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ne slažem se sa vašim prijedlogom Zakona već podržavam prijedlog Radne skupine Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
86 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Danas tijekom razgleda grada kolega i ja smo primijetili mladu damu (talijansko govornog područja/dijalekt) kako lamače kišobranom, usmjeruje ga, gura i vodi turiste bez lokalnog vodiča. Imala je veliku grupu 30+, bila je glasna, čak što više nepristojna. I kolega i ja smo bili nemoćni, ljuti i kada nas je cura spazila otišla je upravo u smjeru od kuda je došla. Molim Vas, voljela bi imati pravo da ju zaustavim, da ju pitam gdje joj je lokalac i što to radi? A bilo bi dobro uvesti kazne kako to rade u inozemstvu. Molim odgovor. Hvala. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
87 Dorja Lončar TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Za pružanje usluga turističkog vodiča u Hrvatskoj turistički vodič treba poznavati hrvatski jezik na razini C1 ili C2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru ili mu treba biti materinji jezik. Svoj komentar temeljim na vlastitom iskustvu prilikom pokušaja zapošljavanja na radno mjesto turističkog vodiča u zemlji članici EU. Radno mjesto nisam dobila na više od jednog natječaja upravo jer su uvjeti za to radno mjesto uvijek bili poznavanje jezika zemlje u kojoj se vrši djelatnost turističkog vodiča na razini C1, C2 ili materinji te nije na odmet dodati da je još jedan od uvjeta bilo prebivalište u dotičnoj zemlji. Strani jezik tj. jezik na kojem bi vodič u toj zemlji zapravo pružao usluge turističkog vodiča je u odnosu na jezik zemlje u kojoj se pruža usluga bio sporedan. Iako ni u toj zemlji možda zakonom nije određeno ovakvo uvjetovanje (nisam istraživala) no praksa je nešto sasvim drugo, a obzirom da se radilo o većoj i bogatijoj zemlji od Hrvatske koja ima zasigurno jače i veće poduzetništvo od hrvatskog itekako sposobno kreiranju vlastite politike na tržištu rada, smatram da Hrvatska kao manja zemlja sa niti 5 mil. stanovnika ne može prepustiti ovakvu stvar u ruke hrvatskom trenutno nestabilnom i malom poduzetništvu već treba ovakva pitanja, pitanja hrvatskog jezika, a time i našeg identiteta, urediti zakonima i sa time spriječiti gubitak identiteta. Ako EU želi ravnopravnost, ovo bi bila ravnopravnost. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Smatramo je je razina B2 dostatna za pružanje usluga turističkog vodiča.
88 Zoran Flies OBRAZLOŽENJE, Uz članke 106. do 121. Postovani, Ne slažem se sa vašim prijedlogom zakona već sa prijedlozima Radne skupine. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
89 Siniša Cerovski PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam sve turističke vodiče RH da vode našu zemlju, bilo bi sramotno da im to onemogućite tj. ne zaštitite, kako je to bilo do sada. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Nije konkretna primejdba već općeniti komentar.
90 Franko Ivašić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, prvo pitanje koje se nameće, čita li netko od nadležnih ikada ove komentare? Ili je to samo forma kojima "ispunjavate" potrebu "uključivanja" ljudi iz struke u javnu raspravu. Na žalost, svi koji radimo u turzimu jako dobro znamo kako su lokacije kao Venezia zaštićene i ne mogu se turistički vodiči, a još manje pratitelji švercati po gradu jer su kazne rigorozne. To je primjer kako su zaista zaštićeni nacionalni interesi i rad domaćih, lokalnih vodiča. Kod nas smo svjedoci da se u predizbornim kampanjama političari gotovo odjevaju u nacionalne zastave a u praksi ne žele ili ne znaju sačuvati ništa od nacionalnog interesa. S obzirom kako su izigrani prijedlozi predstavnika turističkih vodiča, sklon sam vjerovati kako je zapravo ova igra unaprijed definirana, kao i inače, nejasno je čiji se interesi čuvaju i štite, po kojoj cijeni i sl. Volio bi da ispadnem u krivu u ovakvim tvrdnjama, do sada smo bili svjedoci kako naši predstavnici vlasti tipično nemaju sluha, često niti pojma što treba napraviti za unapređenje nekog aspekta privređivanja. Uglavnom, ako nositeljima prijedloga izmjene zakona nije jasno, naši turistički vodiči više neće imati nikakvog smisla ako se ovakav prijedlog izjednačavanja sa vodičima izvan RH, niti će biti potrebni za turiste koji dolaze izvan RH. Lako se mogu usporediti brojke koje pokazuju omjer domaćih i stranih turista. Pozdrav, Franko Ivašić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
91 Maja Šmit PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Pridružujem se svim svojim kolegama koji su izrazili svoje neslaganje sa ovim prijedlogom Zakona i mislim da su u svojim komentarima dosada vrlo jasno iznijeli stvari koje nas sve muče, iste stvari koje vam je predložila Radna skupina i smatram da bi sve to trebali uzeti u obzir pri donošenju novog zakona. Ako vam je cilj unapređenje turističke ponude naše države onda je nužno da prihvatite prijedloge ljudi iz struke, onih koji rade taj posao, žive od tog posla i predstavljaju našu zemlju pred stranim turistima tj. turističkih vodiča. Kao što su mnogi od mojih kolega već rekli vi ovim zakonom radite upravo suprotno. I ja sam protiv ovakvog zakona i smatram da bi se ponovo trebali razmotriti te uvažiti prijedlozi Radne skupine. Pozdrav, Maja Šmit Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
92 ANDREJA TASOTI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, imam potrebu dati svoj komentar na novi prijedlog jer smatram da posao pratitelja tj. voditelja putovanja ne može i ne smije obavljati bilo tko. Kada sam ja htjela sjesti u autobus da bih obavljala posao turističkog pratitelja morala sam položiti ispit jer za svako je obavljanje posla potreban određeni uvjet, predznanje, licenca, i slično, pa po čemu se posao pratitelja razlikuje? Turistički pratitelj odgovoran je velikim dijelom za kvalitetu pružene usluge, jer predstavlja, ne samo agenciju već je odgovoran i za grupu koju vodi odnosno snosi odgovornost da će ispoštovati i «organizirati» sve ono što je netko toj agenciji koja ga šalje i platio! Neshvatljivo mi je da bi svaki profesor (ako uzmemo takvu grupu kao primjer!) želio osim obveze da brine o svojim učenicima na putovanju prihvatiti i sve obaveze koje zapravo ima turistički pratitelj na tom putu: od praćenja satnice, preko pripreme za određene destinacije kojih je često puno više od jedne pa do ev. plaćanja ulaznica gotovinom ili nepredviđenih situacija koje često i riješimo s vozačem, a da niti profesori niti djeca ne znaju da je problem i postojao! Nadam se da će netko pročitati sve ove naše prijedloge i dozvoliti nam da obavljamo svoj dio posla za koji samo stekli licence, a osobito se nadam da nitko neće usvojiti prijedlog da netko tko samo ima isprintan list s wikipedije može obavljati posao turističkog vodiča ili pratitelja! Andreja Tasoti, turistički pratitelj Primljeno na znanje Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
93 Turistički obrt AMS PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u potpunosti se slažem s kolegama vodičima i podržavam njihove prijedloge i komentare! Ana-Marija Soldo Dubrovačko-neretvanska županija Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
94 Andrea Jakopec PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slazem se s kolegicom Kristinom Pervan. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
95 Kristina Pervan PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti podržavam napor mojih kolega koji žele sačuvati dostojanstvo posla tj. zanimanja turističkog vodiča; većina je ovdje istaknula goruća pitanja, kao i Radna skupina; nemojte dopustiti daljnju degradaciju ovog zahtjevnog posla i omogućite učvšćivanje statusa za koji su se mnogi vodiči mukom izborili. Hoćemo li u doglednoj budućnosti "svi raditi sve" i neće biti potrebne adekvatne licence i stupanj obrazovanja za pojedina zanimanja? Turistički vodič je ambasador svoje zemlje, radio on kao pratitelj grupe ili lokalni vodič i potrebna je zaštita njegovog statusa kao što je potrebna i zaštita mnogih naših lokaliteta tj. kulturno-povijesnih i prirodnih cjelina. Predlažem postrožavanje općih uvjeta za dobivanje licence, za početak neka to bude jednogodišnji studij i jedan od glavnih uvjeta i visoka stručna sprema, uz potvrdu o Hr državljanstvu. Također, potrebno je redefinirati status i vođenje stranih vodiča i pratitelja u korist hrvatskih licenciranih vodiča i pratitelja. Hvala, srdačan pozdrav, s poštovanjem, Kristina Pervan Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom.
96 Sandra Grgas PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nakon pročitanog prijedloga Zakona zanima me samo jedno pitanje: imena, prezimena, OIB-i osoba koje su ga sastavljale. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
97 Josipa Santini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, NE slažem se s prijedlogom Zakona i smatram da će dovesti do degradacije posla turističkog vodiča. Podržavam prijedloge i komentare kolegica i kolega. U nadi da ćete ipak prihvatiti prijedloge naših predstavnika u radnoj skupini, lijep pozdrav, Josipa Santini Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
98 Ivana Hustić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: „ turističke cjeline (lokaliteti) po županijama koje su popisane Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama („Narodne novine“, broj 76/08) određene su vrlo široko - stare gradske jezgre gotovo svih većih gradova i mjesta, crkve, parkovi i park šume, značajni krajobrazi, gradski trgovi, pa čak i cijeli gradovi i mjesta; preporuka je Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom“ Ispravite me ako sam u krivu, ali ja ovdje samo vidim PREPORUKU Europske komisije, znači nema direktive koja Vas obvezuje. Preporuka se može i tumačiti na način da se postojeći popis lokaliteta proširi, s obzirom da smo turistička zemlja, smatram kako veći broj lokaliteta je nešto što nas u svijetu čini popularnom i zanimljivom turističkom destinacijom. Dalje; „- daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično;“ Ovdje Vas molim za precizan odgovor; zašto novi popis ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove? Na čemu se temelji takva odluka? Znate li koliko je važno imati zaštićene lokalitete na način da se štite kao kulturno-povijesne cjeline? Ako sam dobro shvatila, novim popisom turističkih cjelina (lokaliteta) izjednačiti ćete npr. u Zagrebu povijesnu jezgru Kaptola i Gradeca sa parkiralištem jednog shopping centra? Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama
99 Društvo turističkih vodiča Dubrovnik TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   DTVD podržava prijedlog Radne skupine da članak 68. stavak (1) glasi kako slijedi: (1) Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča kojeg izdaje nadležni ured prema području za koje je položen stručni ispit. Rješenje o odobrenju sadrži podatak o položenom općem dijelu ispita kojeg izdaje ... i o položenom posebnom dijelu specijalističkog ispita prema području županije na kojem će pružati uslugu - da članak 68. stavak (2) glasi kako slijedi: (2) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka izdat će se na zahtjev turističkog vodiča, ako turistički vodič ispunjava sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu, 2. da ima položen opći ili opći i posebni specijalistički dio stručnog ispita za turističkog vodiča, 3. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča (minimalno razina B2), 4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje - U članku 68. stavku (6) utvrđene su nejasnoće. Za jasne dijelove odredbi predlažemo tekst kako slijedi: 1. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja te adresu turističkog vodiča, 2. područje za koje je položio posebni dio stručnog ispita, ako je položio posebni dio ispita 2. vrstu obrazovanja i datum kada je položio stručni ispit za turističkog vodiča, (što znači vrsta obrazovanja ?) 3. jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča. Nejasne dijelove označili smo pitanjem. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Iz istog razloga turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar.
100 OLIVA, obrt za turisticko vodjenje i zastupanje PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Postovani, turisticki vodic sam gotovo cijeli svoj radni vijek. Turisticki vodici su izuzetno povezani po svom poslu, dijeljenju informacija, podizanju strucnosti kroz stalne edukacije, koje se organiziraju uglavnom na volonterskoj bazi. Turisticki vodici su uglavnom visokoobrazovani i visokostrucni , sa izrazitom zeljom i energijom za neprestanim prosirivanjem i usavrsavanjem znanja. Turisticki vodici su osobe sa osobitim entuzijazmom i izrazenom svijesti za potrebu promocije ljepota ove zemlje i pripadajucih joj ljudi i obicaja. Turisticki vodici su takodjer, svi redom, kompetentni u nekom od drugih sfera interesa. Svi moji kolege su takodjer strucno potkovani u npr. umjetnosti, politickim znanostima, glazbi, botanici i mnogom drugom. Turisticki vodici su po prirodi ljudi, koji nikada ne prestaju prosirivati svoja strucna znanja. Turisticki vodici stvaraju posjetiteljima PRVI DOJAM o zelji koju posjecuju. Vrlo cesto je taj dojam mnogo bolji zahvaljujuci upravo trudu i kompetentnosti turistickih vodica. Ne razumijem nerazumijevanje ovog postovanog Ministarstva za ovu, svima nama izuzetno vaznu tematiku. Svima nam je jako dobro poznato, da cijela nasa ekonomija lezi manje-vise na turizmu. Prijedlog Zakona o pruzanju usluga u turizmu je pravi bojkot, rezanje grane na kojoj sjedimo! Osim toga, neshvatljiva mi je autisticnost cijenjenog ministarstva u dosadasnjim raspravama o ovoj temi. Zar postovano ministarstvo i Vlada RH nisu izabrani da brane dostojanstvo RH, dostojanstvo te dobrobit svojih gradjana? Nije istina da europske regulative onemogucuju ispravna rjesenja. Europske regulative pruzaju itekako dovoljno prostora da se Zakoni urede na zadovoljstvo vlastitih gradjana, a osobito da zadovolje pitanja strucnosti pruzanja usluga u turizmu, na zadovoljstvo svih koji su u tu stvar involvirani. Zar je moguce da ce cijenjeno ministarstvo previdjeti sve ove i mnoge druge, ovdje nenavedene, ali od kolega navedene argumente, koji govore u prilog tome da se strucnost turistickog profesionalnog vodica valorizira na pravi nacin, tj. da se zastiti strucan rad i kvaliteta...? Zar je moguce, da je kratkorocan (financijski?) interes vazniji od dugorocno planirane strategije u turizmu? Dakle da ne duljim, ljubazno zahtijevam da mudro pristupite ovom pitanju pri donosenja Zakona u pruzanju usluga u turizmu i da pri tom uvrstite i uvazite prijedloge kolega u Radnoj skupini. S postovanjem, Maslinka Kempf strucni turisticki vodic iz Rovinja Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
101 Goran Babić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, u uvodu Prijedloga zakona naveli ste kako je između ostalog namjera zadržati goste iz azijskih zemalja. Ako se pravilno tumači članak 64. st (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom..... ...dolazi se do zaključka kako dotični vodiči iz tih zemalja moraju imati prebivalište u RH, te također steći uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom, a to znači i polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita, zajedno s 'dostatnom' razinom poznavanja hrvatskog jezika. Ne shvaćam kako ste time njima olakšali posao u RH i dovođenje azijskih grupa, te kako namjeravate provjeravati dotične azijske pratitelje ukoliko ne ispunjavaju uvjete, jer se Carina do sada nije iskazala (prema dosadašnjem Zakonu, to je bila njena ingerencija). Ako pak niste tako mislili tumačiti članak 64 st 3, a Zakon je napisan da ostavlja jako puno prostora tumačenju, što je apsurd, onda ne ostaje zaključiti nego da je Prijedlog pisala skupina ljudi koji apsolutno nemaju veze sa strukom ili praksom, niti im je cilj zaštiti prava hrvatskih građana, što je onda ravno izdaji. Goran Babić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
102 Denis Lipovac PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, bilo je interesantno pročitati prijedlog zakona i hvale vrijedno je to šta se pokušava nešto promjeniti i možebitno unaprijediti. Nažalost ovim zakonom ne da nas izjednačavate sa stranim vodičima nego nas apsolutno stavljate stavljate u podređeni položaj. Mi turistički vodiči činimo često prvi kontakt gosta sa zemljom, i o nama ovisi kakav dojam će ti gosti steći. Da li vi ovim zakonom možete zagarantirati da će strani vodič biti sposoban da u istoj mjeri prezentira našu zemlju gostima? Ja osobno mislim da neće!! Steče se dojam da se nas turističke vodiče ne shvaća ozbiljno i da djelatnost koju mi obavljamo nije ozbiljni posao. Od nas se očekuje da budemo educirani, stalno nas se kontrolira i provodi jedna vrsta represije kroz razne zakone i odredbe. Da li će osobe iz inozemstva koje budu vodile grupe biti u kom obliku kontrolirane? Ja osobno mislim da neće. Pitam se koji su razlozi ministarstava da se nas lokalne vodiče stavlja u podređeni položaj? Da li je moguće da su lobiji stranih touroperatora ili nekog drugog toliko jaki da imaju mogućnost utjecaja na odluke jednog ministarstva i time utječu na autonomiju jedne zemlje? Biti će zanimiljvo slušati Rumunje, Bugare i druge kako tumače našu povijest... Hrvatska puna života bi mogla postati Hrvatska bez života.... Srdačan pozdrav Denis Lipovac Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
103 Anna Schiavon PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem sa iznesenim komentarima kolega i kolegica vodiča i podržavam njihove prijedloge. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
104 Ivana Zbačnik PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Nažalost naši politicari ne gledaju kako zastititi nas svoje građane, ljude koji plaćaju ovdje porez nego se klanjamo nekim uredbama i direktivama- riječ koju mi u našem jeziku uglavnom krivo tumačimo, direktiva je preporuka a ne govorimo o periodu kad bi KP donijela direktivu i to je bilo to( a možda i govorimo, jer se možda mentalno i nismo makli od toga). Uglavnom sam čitala ove zakone koje se tiču vodiča, i voditelja putovanja, i moram reći da mi je već slabo a mogu mislit kojih ste ˝lijepih stvari˝ napisali i u ostalim zakonima o našem turizmu. Pošteno za reć me i strah čitati jer ne mislim da je napisano išta dobro. Ono što čovjeku smeta koji je iole upućen u ovu našu problematiku je taj da ste zbog lokalnih izbora zavlačili kolege koje ste izabrali u Radnu skupinu i obećavali im da će se zahtjevi vodiča ispuniti, da će zakon ići na korist a ne na štetu lokalnih vodiča. Naše kolege koji su neki već godinama u toj problematici su se trudili , pisali, trošili svoje slobodno vrijeme i dogovarajući se i radeći na izradi zakona, dal da napišem i dolazili na sastanke u Ministarstvo o vlastitom trošku(iako im je prvotno obećano financiranje putovanja a zatim jednostavno rečeno ne nećemo financirati put Radne skupine u Zg), i naravno naše kolege nadajući se višem cilju pristaju i odlaze na sastanke o vlastitom trošku koje vi prihvaćate dok vam treba i u sljedećem koraku već grubo bacate o pod i smijete se svima nama. iščitavajući ove vaše zakone jedino mogu zaključit da vi računate da smo mi svi toliko glupi da kad pročitamo jedan stavak da nećemo shvatit da ste već u drugom stavku to pobili. Toliko ste stvari ostavili nedorečenim kao npr poznavanje hrv. jezika koje ste u zakonu napisali dostatno. Što je to dostatno, možda znat reći dobar dan na hrv jeziku.?! Zatim stvari koje muče svih nas su zaštita naših pjaceta, kala, trgova. Vama su to javni prostori a nama koji živimo u Mediteranskom krugu su i to a i mnogo više.Mjesta (strah me koristit riječ javni prostor) gdje se odvijaju naši životi, mjesto gdje se susreće naša kultura, naša povijest, ono što mi jesmo. Naši mali muzeji in situ. Pokušavam se stavit u situaciju da vam objasnim naše muzeje in situ, i jedino do čega dolazim je da van prostornog kontesta gdje se nalazi to gubi i smisao. Jer što je sv.Vlaho van prostornog konteksta Luže i Straduna,Sv Duje van Peristila, sv. Donat van Foruma..Nek lijepo šibenska Katedrala kad se napravi replika se lijepo izloži u Bruxellesu, jer možda je to prostorni kontekst u kojem bi po vama Katedrala bolje pristajala. Ufam se da netko čita ove naše komentare te da među vama postoje ljudi sa zrnom razuma te da će vam nakon komentara mojih kolega neke stvari biti jasnije zašto nas je potrebno zaštititi Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba, već općeniti komentar.
105 Marija Hilje TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Slažem se sa svime što su kolegice navele. Osim toga, apsoluto mi je nevjerojatno da ne želimo zaštititi VLASTITE lokalne vodiče i zadržati novac u svojoj zemlji. Potpuno sulud prijedlog. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
106 gabrijela golub PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ovaj prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu je zaista udarac svim kolegama i kolegicama koji se bave poslom turističkih vodiča ili pratitelja.Ipak nekoliko stvari me je zaista ozbiljno zasmetalo,jednako kao i moje kolege. 1. Termin u kojem prijedlog zakona ide u javnu raspravu. Zakon o pružanju usluga u turizmu se nikako ne smije donositi u srcu sezone. Vjerujte da samo zbog termina ovo svima nama već izgleda sumnjivo! 2. Zašto niste uvažili komentare stručne skupine? To su ljudi koji predstavljaju našu struku, i koji svojim praktičnim znanjem s terena, koji usput budi rečeno Vi nemate, mogu samo pomoći. 3. Zašto se konačno nisu definirale zaštićene cjeline? Termin je sad čak slabije definiran nego prethodnim zakonom! 4.Također, uvođenje pojma voditelj putovanja, zadali ste udarac i kolegama i kolegicama pratiteljima koji teškim radom predstavljaju našu zemlju u inozemstvu, gdje, usput budi rečeno, na zaštićenim lokalitetima imaju lokalne vodiče. 5. Mi smo zemlja koja zaista ovisi o turizmu, osobito vodiči/pratitelji koji smo uglavnom visokoobrazovane osobe koji smo samozaposlene, koje su samo svojim radom i znanjem došli u poziciju da nas inozemne agencije izravno angažiraju. Kakva to država ne pruža svojim građanima potporu?! Na kraju bih dodala, sasvim osobno, kao osoba koja radi u turizmu još od studentskih dana i kao pratitelj i vodič već 14 sezona: Prijedlog zakona je ponižavajući za ljude koji već 15ak godina rade ovaj posao hraneći se čistim entuzijazmom i vljastitom željom za izvrsnošću. Poniženi se osjećamo jer, umjesto da nas naše ministarstvo zaštiti, kao u svim turističim zemljama (npr. Italija, Grčka, Austrija,Češka), prema novom nacrtu zakona ispada da je netko iz Koreje, Albanije i Njemačke pozvaniji od mene da npr. priča o Dubrovniku.Molim Vas da ozbiljno promislite o ovim mojim riječima. Pozdrav, Gabrijela Golub Primljeno na znanje Detaljnija definicija zaštićenih cjelina (lokaliteta) bi bila ograničavajuća, te će se isto urediti kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina, pri čemu će se svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma
107 Barbara Škoravić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani svi, pridružujem se kolegama iz radne skupine turističkih vodiča. Vjerujem da ovaj Prijedlog zakona nije dobar iz razloga koje su kolege već naveli ovdje i s kojima se slažem, potcrtavam da ako ovakav zakon prođe kvaliteta usluga će neminovno pasti a i posla će zasigurno biti manje. Srdačan pozdrav Barbara Škoravić Istarska županija Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
108 Dorja Lončar PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani ne slažem se s ovim prijedlogom zakona o pružanju usluga u turizmu, posebice dijelom (5) vezanim za turističke vodiče i pratitelje. Konkretno smeta mi što je istim zakonom u potpunosti poništen prijašnji zakon pružanja usluga turističkog vodiča i pratitelja kojim se građane ove zemlje pa i drugih, obvezalo da snose određene financijske troškove kako bi smjeli pohađati zakonom propisane seminare kako bismo na kraju mogli uopće opet platiti i ishoditi od države riješenje za obavljanje usluga turističkog vodiča ili pratitelja. Istim zakonom su ovlaštene raznorazne obrazovne institucije da takvim osobama naplaćuju svoje nazovimo ih usluge po vlastitom nahođenju. Tisuće ljudi je polagalo i platilo tim institucijama papir, neki više neki manje ovisno o broju jezika na kojem žele obavljati uslugu kako bi kasnije s tim papirom tj. potvrdom imali pravo ishoditi riješenje od države i naravno platiti ga. Novim zakonom i izbacivanjem nekih lokaliteta mnogi će biti financijski oštećeni jer su platili nešto što nisu trebali, a svi ćemo zajedno biti oštećeni po pitanju količine posla uopće jer će se potražnja za nama turističkim vodičima i pratiteljima iz Hrvatske smanjiti činjenicom što ćete osobama koje poznaju hrvatski jezik u dostatnoj mjeri dozvoliti da kao takvi putuju po Hrvatskoj sa gostima i jako loše i nikako se sporazumijevaju na hrvatskom te na taj način sebe i goste dovode u nezgodne situacije pa i opasne rekla bih. Poznavanje hrvatskog jezika za turističke vodiče i pratitelje koji žele raditi na Hrvatskom tlu treba biti na razini C1, C2 ili materinji jer na taj način ćemo biti ravnopravni s ostalim zemljama EU koje u praksi koriste upravo ove uvjete. Spominjem 'praksu', a ne zakon jer velika i bogata država ima poduzetništvo koje si može dopustiti luksuz kreiranja vlastite politike na tržištu rada. Hrvatsko poduzetništvo nema taj luksuz jer je još uvijek malo i nestabilno i zato mu treba rigorozniji zakon po pitanju hrvatskog jezika i identiteta. Lokaliteti se ne mogu smanjiti iz samog razloga što postoje i nikad neće nestati, osim ako ih mi sami zajedno s EU ne proglasimo nevažećima, a to je u rangu samouništenja. Smatram da turistički vodiči i pratitelji s iskaznicama izdanom u RH imaju temelja za tužbu ukoliko ovaj zakon bude izglasan. Iako Hrvatska možda treba fleksibilnije modele zapošljavanja, mislim da bi fleksibilnost koju sugerirate i ovaj prijedlog zakona trebali zaobići zanimanje turističkog vodiča i pratitelja koji pružaju usluge u Republici Hrvatskoj. Sve moje primjedbe ne stanu u ovaj komentar isto kao što i jedva stane što sam i koje sve diplome, potvrde, uvjerenja, riješenja, biljege, nove iskaznice i promjene platila što Republici Hrvatskoj što obrazovnim ustanovama koje je ona ovlastila da mi uzmu novce. S poštovanjem Dorja Lončar, dipl.turistički komunikolog, turistički vodič za Zadarsku, Splitsko-Dalmatinsku i Šibensko-Kninsku županiju na hrvatskom, engleskom, talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
109 TAMARA HABER PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani gospodine trenutni Ministre turizma, u potpunosti se slažem s kolegama vodičima i podržavam njihove prijedloge i komentare! Dajte napravite nešto ispravno! Tamara Haber Istarska županija Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
110 Željka Ljubić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani gospodine Capelli, Bila sam doista sretna kada ste izabrani za ministra Turizma u Vladi za koju vjerujem da će raditi najbolje za svoje građane i našu Domovinu. Vjerovala sam da ćete ispraviti katastrofalnu grešku i promijeniti tzv. "Lorencinov" zakon. Vi ste čovjek "iz struke" i znate što trebate napraviti kako biste zaštitili nas vodiče i našu struku, na koncu svoj narod. To Vam je uostalom i dužnost, isto kao što je naša dužnost na što bolji i ljepši način svim gostima prezentirati našu zemlju, njenu povijest, kulturu i prirodne ljepote. Nadam se doista da nas nećete iznevjeriti i da ćete promijeniti onu čestu uzrečicu: - "Svi su isti." Pokažite da ste bolji i da niste "isti". Zahvaljujem uz lijep pozdrav, Željka Ljubić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
111 Anamarija Ban PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani Nikako ne podržavam Prijedlog zakona . Smatram da je žalosno da se na ovakav način, argumentiranjem svega i svačega moramo boriti za naša radna mjesta. Nije li Vaš posao da Vi nas,kao građane Hrvatske štitite i borite se za naše dobro?? Podržavam sve kolege i kolegice,sve napisano,u nadi da će isto biti pročitano i uvaženo. Srdačan pozdrav Anamarija Ban Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
112 Smilja Strika PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Postovani, Prije vise od 15 godina polozila sam za turistickog vodica. Tada , ako si uopce htio pristupiti tecaju morao si biti hrvatski gradanin. To je bio uvjet. Prvi uvjet. Ono sto je prije bilo prioritetno, danas je zanemarivo.,nevazno. Nakon toga polaganje stranih jezika..Prvi jezik koji se polagao placao se 700,00 kn , sve ostalo po 500,00. Tecaj se sastojao od Ustava RH i legislative, hrvatske povijesti, hrvatske knjizevnosti i jezika, geografija , povijest i ostalo. Danas, apsurdno - to je minorno.Kako je moguće da se u zemlji koja zivi od turizma toliko degradira zanimanje turistickog vodiča? Vodič koji svoj posao obavlja savjesno i sa puno znanja najbolji je ambasador svoga grada i zemlje iz koje dolazi. Novi prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu za nasu je struku neprihvatljiv iz vise razloga. Njime se diskriminiraju lokalni vodici koji su položili ispit za vodica i mogu voditi samo zupaniju koju su položili, dok strani vodici vode cijelu HRVATSKU bez ikakvih polozenih ispita i kvalifikacija. Zasto i oni ne podliježu polaganju stručnog ispita kao i mi? Zasto ih se stavlja u povlasteni polozaj naspram lokalnih vodiča? Novim se zakonom zele ukinuti zasticeni lokaliteti. U cijem je to interesu? Zasto mi, kao gradani RH koji tu zivimo, radimo, placamo doprinose i poreze, ne mozemo biti privilegirani naspram vodiča koji tu ne zive? Ako vi kao Ministarstvo Turizma ne možete zastititi interese svoje i svojih gradana, tko može? Ili je pravo pitanje tko zeli? Zanima me kako ce biti vidljivo placanje poreza i doprinosa kada nam stranci pocnu voditi odredene lokalitete. Zanima me da li ja kao vodic sa 3 polozene zupanije mogu voditi DUBROVNIK kao Hrvatica, sa tecajem. Hocu li dobiti kaznu? Znaci, jos uvijek je na snazi da ja kao lokalna iz Istre /Kvarnera to ne mogu raditi a Hrvatska je moja zemlja i svaki tjedan sam u Dubrovniku ali zato ce stranac bez problema moci odradivati "lokalitete"?Bez kazne, legalno. Zasto ne stitite interese gradana RH? Ima li Hrvatska neki bolji prihod od turizma? Zasto u Ministarstvu turizma ne rade elokventni nego dolaze na posao kao turisti.Ocito. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Nastavak obavljanja poslova turističkog vodiča uređeno je člankom 110. kojim je propisano da osobe koje su do stupanja na snagu Zakona ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) za opći dio ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje Republike Hrvatske bez zaštićenih cjelina (lokaliteta), a oni koji imaju položen i posebni dio stručnog ispita mogu pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u županiji za koju su položili posebni dio stručnog ispita.
113 Larisa Močibob PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti slažem se sa komentarima mojih kolega Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
114 Valerie-Christine Pliško PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa kolegama Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
115 MALU travel PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Oprostite mi na riječniku, ali prijedlog ovog zakona je smiješan i tragičan kao i brojni zakoni i izmjene do sada donijete od strane nadležnih institucija koje štite vlastite stolice, a ne interese onih koji marljivo rade kako bi ih mogli platiti. Pa ipak, upravo zahvaljujući ljudima poput nas turističkih djelatnika koji svi imamo prijavljene obrte i uredno plaćamo svoje obveze, vi i dalje imate posao( i to do kraja radnog vijeka) i možete hraniti svoje obitelji. Ukoliko ovaj prijedlog zakona postane pravovaljan, uskoro ni ja ni moji kolege više neće biti u mogućnosti pružiti isto svojim obiteljima. Nitko od nas ne traži nemoguće i nerealno, samo da nas pustite da radimo svoj posao i da kolege iz Europske unije ukoliko žele postati vodiči u Lijepoj našoj, prođu potrebnu edukaciju. Inače će neki i dalje moći tvrditi kako je zvonik zadarske katedrale zapravo crkva sv. Donata što je samo jedna u moru gluposti koje sam čula od strane nelicenciranih vodiča. Nadam se da to nije način na koji vidimo hrvatski turizam ili??? Hvala svim kolegama na komentarima čiji sadržaj apsolutno podržavam, a posebno koristim priliku zahvaliti radnoj skupini koja je nesebično izdvojila vrijeme, novac i trud u zastupanju naših zajedničkih interesa. S poštovanjem Martina Krišto Kotlar Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
116 Ana Bašić Alerić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Isključivanjem s liste zaštićenih lokaliteta trgova, parkova i javnih prostora turistički vodič postaje nepotreban. U mediteranskim gradovima upravo je otvoreni, javni prostor glavna karakteristika urbanizma, život se odvija vani na ulicam i trgovima, a ne u plemićkim dvorcima. Predlaže se da vodič nije ni onaj tko vodi po muzejima i galerijama, u mom gradu već dugo nije dozvoljeno tumačenje u crkvama, što ostaje? Osvrnula bih se i na očito najveći problem hrvatskog turizma ove godine - nedostatak kvalificirane radne snage. Kad su u pitanju vodiči nema manjka radne snage, nego nas je toliko da samo najkvalitetniji opstaju na tržištu. Ovim prijedlogom ministarstvo ukida potrebu za turističkim vodičima, a moglo ih je iskoristiti za svijetli primjer. Većinom su to ljudi s visokim obrazovanjem na polju društvenih i humanističkih znanosti koje je na tržište rada izbacio obrazovni sustav posve neprilagođen današnjem vremenu i potrebama. Dodatnim obrazovanjem, upuštanjem u otvaranje obrta, stalnim dokazivanjem i potvrđivanjem pred gostima i agencijama izborili su se za svoje mjesto i što sada? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
117 Jakica Jeić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Postovani, Kako je moguće da se u zemlji koja zivi od turizma toliko degradira zanimanje turistickog vodiča? Vodič koji svoj posao obavlja savjesno i sa puno znanja najbolji je ambasador svoga grada i zemlje iz koje dolazi. Novi prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu za nasu je struku neprihvatljiv iz vise razloga. Njime se diskriminiraju lokalni vodici koji su položili ispit za vodica i mogu voditi samo zupaniju koju su položili, dok strani vodici vode cijelu HRVATSKU bez ikakvih polozenih ispita i kvalifikacija. Zasto i oni ne podliježu polaganju stručnog ispita kao i mi? Zasto ih se stavlja u povlasteni polozaj naspram lokalnih vodiča? Novim se zakonom zele ukinuti zasticeni lokaliteti. U cijem je to interesu? Zasto mi, kao gradani RH koji tu zivimo, radimo, placamo doprinose i poreze, ne mozemo biti privilegirani naspram vodiča koji tu ne zive? Ako vi kao Ministarstvo Turizma ne možete zastititi interese svoje i svojih gradana, tko može? Ili je pravo pitanje tko zeli? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
118 Paula Padovan PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Budući da su kolege naveliko i naširoko razložile problematiku vezanu uz Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu, samo ću se kratko nadovezati da se u potpunosti slažem sa svim komentarima! Isto tako se iskreno nadam da do realizacije istog neće doći i da će naši dragi saborski zastupnici koji se kunu da rade za dobrobit Hrvatske i njezinih građana konačno prijeći s riječi na djelo. Hrvatska kao članica EU navodno ne bi trebala diskriminirati građane ostalih zemalja - članica EU, međutim ovim prijedlogom se diskriminiraju upravo građani Rep. Hrvatske koji su uložili vrijeme, trud, novac,... kako bi dobili licencu sa svaku pojedinu županiju kako bi dostojno mogli predstavljati svoju zemlju da bi sad sav taj trud bio bačen u vjetar kako bi svatko kome to padne na pamet mogao doći u našu zemlju i pričati besmislice jer mu za predstavljanje kulturne baštine Hrvatke nije potrebna edukacija! Nitko nije protiv inozemnih vodiča uz određenu edukaciju tj, istu onu kakvu smo i mi prošli! Sve ostalo je degradacija hrvatskih građana i vodiča! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
119 Nada Bonča PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pridružujem se kolegama u komentarima na prijedlog Zakona. Lokalitete treba zaštititi stoga podržavam sve što je izneseno na tu temu i na temu zaštite turističkih vodiča RH u cjelin. Nada Bonča Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
120 Nataša Matošević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Moje kolege su sve strucno i.kvalitetno obrazlozile na čemu s im zahvalna. I s njihovim obrazlozenjima slazem se u potpunosti. Podcrtati.cu samo cinjenicu da su turisticki vodici i turisticki pratitelji ambasadori svoje zemlje. Zelite li zaista da ambasadori budu ljudi koji ne poznaju niti ne vole Hrvatsku kao sto je slucaj s nasom strukom? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
121 TAMARA MARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pridružujem se kolegama u komentarima na prijedlog Zakona. Podržavam sve komentare koji su izneseni na temu zaštite lokaliteta i na temu zaštite turističkih vodiča RH u cjelini. Mislim da se ovdje ne radi o razumjevanju stvarne problematike, vjerujem da je i Vama jasno što jest odnosno što nije u redu nego se radi o hrabrosti u zauzimanju za svoju zemlju i za njene građane i njihova prava. Puno lakše je slijediti direktivu iz EU nego istupiti i reći " Da, jesmo mala država ali imamo svoja prava i boriti ćemo se za njih" a to je ono što mi očekujemo od vas. Vi ste tu da bi štitili naša prava pa vas lijepo molimo da svoj posao časno i izvršite. Hvala. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
122 Sonja Matić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, pridružujem se kolegama u komentarima na prijedlog Zakona. Podržavam sve komentare koji su izneseni na temu zaštite lokaliteta i na temu zaštite turističkih vodiča RH u cjelini. S poštovanjem, Sonja Matić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
123 Karmela Topalušić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, netko vrlo mudar je davno rekao:'' Definirajte mi pojmove pa ćemo razgovarati'', tako Vas molim da mi najprije pojasnite kako to mislite ukidanjem lokalnog vodiča povećati kvalitetu usluge, te zadržati grupe turista izjednačavanjem prava hrvatskih vodiča i stranih pratitelja? Može Vam se činiti kako se ''pravim bedasta'' ali zaista mi se čini da ste u samoj definiciji tema koje obrađujete izrekli ono čega se mi vodiči najviše pribojavamo, a to jest da štitite sve, samo ne naše interese. Vodič sam na japanskom jeziku i znam da na tržištu postoji najmanje 10 japanskih govornika. Znate li da bez iznimke svi turisti vole čuti vlastiti jezik na putovanjima i kako to čini dodatnu vrijednost? Znate li da već sada brojni mladi ljudi uče kineski i korejski? S kojim pravom donosite zaključak da se manjak tih jezika u budućnosti neće popraviti? Zbog čega tim ljudima oduzimate mogućnost komuniciranja na jeziku kojeg su naporno i dugotrajno učili? Hvala kolegama koji se bore komentarima i pozivima na komentiranje, premda je apsurdno da se u vlastitoj državi moramo boriti za osnovno pravo, pravo na rad. Karmela Topalušić Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, prema tome za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
124 Natalija Novaković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Novi Zakon o pruzanju usluga u turizmu je jako štetan za struku. U slučaju da prođe nas bi se marginiziralo i omalovažilo, a stranci bi dobili prostor da predstavljaju našu zemlju. Takva situacija je s neprihvatljiva jer ti stranci ne mogu i ne znaju niti im je stalo prenjeti nasu povijest i kulturu pravilno. Nebrojeno puta sam bila u situaciji da ispravljam strane tour leadere i ono što su govorili turistima. I nije tu u pitanju samo je li bio civilni ili domovniski rat, to je samo najčešća greska. Tužno je i žalosno da će se sada svima tima koji brljaju doslovno svašta omogućiti da nas preskoče i brljaju još više, bez ikakve kontrole i zdravog razuma. Radna skupina je napravila izvrstan posao i slažem se sa svim njihovim prijedlozima te smatram da bi ih obavezno trebalo uvrstiti u novi zakon. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
125 Lejla Medić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Drage kolegice i kolege, u potpunosti podržavam sve što ste tako vrijedno i precizno napisali. Hvala vam svima što se trudite i što pokušavate dati do znanja svima da ovaj zakon najviše šteti ugledu kulturne i povijesne baštine RH, a nas degradira i ponižava na najgori mogući način. Lp Lejla Medić licencirani vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
126 Mirena Prpić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, pridružujem se kolegama u komentarima na prijedlog Zakona. Lokalitete treba zaštititi stoga podržavam sve komentare koji su izneseni na tu temu i na temu zaštite turističkih vodiča RH u cjelini. S poštovanjem Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
127 Marko Flego PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Ciao Kolege/Kolegice, pošto pojedinci navijaju da obavezno komentiramo ovaj zakon sam se i ja odazvao iako mislim da nas ministarstvo lagano ismijava, prvenstveno jer su nam napravili besramno najtežu registraciju na svijetu a kao drugo se smiješkaju jer nas promatraju kako očajnički divljamo po nekim elektro-građanskim forurima. No dobro, eto i moj "komentar": Mislim da bi trebali imati nacionalnu licencu koju BILO TKO može položiti u HR. Mislim da bi trebali više razmišljat o tome što mi zaista nudimo gostu kada dođe kod nas. Mislim da bi trebali brendirati naše lokalitete, dogovoriti se oko nekih informacija, imati zajedničku priču, stvarati standarde i dignut obrazovni sustav vodiča na viši level a da ne ostane na običnom "Seminaru". Mislim da bi trebali stvarati specifične ture za svaki lokalitet i nuditi nešto novo, moderno, baš nešto tako kako to rade po cijelom svijetu. Mi još uvijek šetamo kišobranom po "lokalitetima" i pričamo o crkvama. Mislim da bi trebali manje očekivati da nas netko štiti i više energije investirati u razvoj naše struke. Turizam se mijenja više nego ikad a mi grčevito želimo da sve ostaje isto. Neće ići... Srdačan pozdrav, Vodič Marko iz kišovite Pule Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom.
128 Miroslav Šarić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Podržavam sve prethodno napisano od strane kolega,pa da ne ponavljam već rečeno. Ako želimo na najbolji način prezentirati našu kulturnu i povijesnu baštinu gostima koji nas posjećuju,jedino logično je da taj posao obavljaju domaći licencirani lokalni vodiči, a ne pratitelji s podacima s Wikipedije koji je tu na proputovanju. Smanjenjem kvalitete usluge do kojeg će sigurno doći ćemo nekim interesnim skupinama pomoći,ali ćemo dugoročno izgubiti imidž kvalitetne turističke destinacije koji smo izgradili. Molim vas ovim putem da ne rušite ono što jedino u ovoj državi još kvalitetno funkcionira. Pozdrav Miroslav Šarić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
129 Lucija Matacin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Prvo, ne mogu vjerovati da ste se u potpunosti oglušili na sve prijedloge radne skupine, koja je osnovana prvenstveno da bi se izbjegla ova situacija u koju ste nas doveli - potpuna diskriminacija turističkih vodiča i naše struke. Ne znam jeste li svjesni posljedica do kojih će doći stupi li ovaj Zakon na snagu o ovom obliku u kakvom ste nam ga sad dostavili. Otprilike 4000 ljudi će, malo-pomalo, imati sve manje posla. Manje posla podrazumijeva manji priljev novca. Manji priljev novca podrazumijeva i manje poreza, davanja i slično, znači da će država izgubiti isto koliko i mi. Ne brinite se, stranci neće tu plaćati porez nakon što odvedu goste na razgledavanje nekog grada. Drugo, nama je još uvijek stalo do naše države i njenog povijesnog i kulturnog naslijeđa, ne znam može li se to reći i za vas. Smiješno je što se u cijeloj ovoj situaciji samo mi brinemo oko zaštite naših kulturnih vrijednosti i interpretacije onoga što imamo. Veliki broj gostiju koji posjeti RH susretne se makar s jednim vodičem tijekom svog putovanja u Hrvatsku. Vrlo je bitno da je taj vodič educiran i da zna o čemu govori. Tko želi voditi neka polaže ispite i nakon što se utvrdi da ima dovoljno znanja onda može dobiti licencu (uz obavezno poznavanje hrvatskog jezika). Pa nije ni nama naše licence nitko poklonio, niti bi nam ih ponudio kad bismo htjeli ići raditi u neku stranu državu. Dobili ste na uvid prijevode Zakona različitih zemalja EU, način na koji su one zaštitile svoje turističke vodiče. Ako su to neke druge zemlje napravile, zašto mi ne možemo? Treće, jeste li svjesni da je udio turizma u BDP RH 18%? Jedna petina prihoda države ovisi o turizmu a ovaj Zakon ne pridonosi poboljšanju turističke ponude, naprotiv, može rezultirati manjim prihodima i slabljenjem turizma kao vrlo važne gospodarske grane za RH u ovom trenutku. Smanjivanjem obima zaštićenih lokaliteta i degradiranjem turističkih vodiča radite na slabljenju turističke ponude RH, samim time i slabljenju gospodarske grane turizma. Neću pisati dodatne prijedloge jer se u potpunosti slažem s prijedlozima radne skupine i komentarima kolega koji su prije mene komentirali, smatram da smo bili dovoljno jasni u našim zahtjevima i da su oni potpuno realni s obzirom na ono što RH ima za ponuditi. Ne može se zaštititi unutrašnjost katedrale Sv.Jakova u Šibeniku, a kompletni vanjski dio koji se vidi s trga ostaviti slobodnoj interpretaciji. Ne može se zaštititi katedrala Sv. Duje u Splitu, a Peristil ostaviti svakome da objasni kako mu padne na pamet. Ne može se zaštititi Sv. Donat u Zadru, a ostatke rimskog foruma ostaviti nezaštićene. Dubrovnik ili Korčulu neću niti spominjati, a takvih primjera ima po cijeloj Lijepoj Našoj. Nadam se da svi ovi komentari nisu uzalud, kao i trud koji je veliki broj kolega uložio cijelu zimu kopajući po zakonima, uspoređujući različite zakone i prevodeći te iste kako biste uvidjeli da se i mi možemo zaštititi, jer prostora ima. Srdačan pozdrav, Lucija Matacin Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
130 Ivana Zbačnik TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Nažalost naši politicari ne gledaju kako zastititi nas svoje građane, ljude koji plaćaju ovdje porez nego se klanjamo nekim uredbama i direktivama- riječ koju mi u našem jeziku uglavnom krivo tumačimo, direktiva je preporuka a ne govorimo o periodu kad bi KP donijela direktivu i to je bilo to( a možda i govorimo, jer se možda mentalno i nismo makli od toga). Uglavnom sam čitala ove zakone koje se tiču vodiča, i voditelja putovanja, i moram reći da mi je već slabo a mogu mislit kojih ste ˝lijepih stvari˝ napisali i u ostalim zakonima o našem turizmu. Pošteno za reć me i strah čitati jer ne mislim da je napisano išta dobro. Ono što čovjeku smeta koji je iole upućen u ovu našu problematiku je taj da ste zbog lokalnih izbora zavlačili kolege koje ste izabrali u Radnu skupinu i obećavali im da će se zahtjevi vodiča ispuniti, da će zakon ići na korist a ne na štetu lokalnih vodiča. Naše kolege koji su neki već godinama u toj problematici su se trudili , pisali, trošili svoje slobodno vrijeme i dogovarajući se i radeći na izradi zakona, dal da napišem i dolazili na sastanke u Ministarstvo o vlastitom trošku(iako im je prvotno obećano financiranje putovanja a zatim jednostavno rečeno ne nećemo financirati put Radne skupine u Zg), i naravno naše kolege nadajući se višem cilju pristaju i odlaze na sastanke o vlastitom trošku koje vi prihvaćate dok vam treba i u sljedećem koraku već grubo bacate o pod i smijete se svima nama. iščitavajući ove vaše zakone jedino mogu zaključit da vi računate da smo mi svi toliko glupi da kad pročitamo jedan stavak da nećemo shvatit da ste već u drugom stavku to pobili. Toliko ste stvari ostavili nedorečenim kao npr poznavanje hrv. jezika koje ste u zakonu napisali dostatno. Što je to dostatno, možda znat reći dobar dan na hrv jeziku.?! Zatim stvari koje muče svih nas su zaštita naših pjaceta, kala, trgova. Vama su to javni prostori a nama koji živimo u Mediteranskom krugu su i to a i mnogo više.Mjesta (strah me koristit riječ javni prostor) gdje se odvijaju naši životi, mjesto gdje se susreće naša kultura, naša povijest, ono što mi jesmo. Naši mali muzeji in situ. Pokušavam se stavit u situaciju da vam objasnim naše muzeje in situ, i jedino do čega dolazim je da van prostornog kontesta gdje se nalazi to gubi i smisao. Jer što je sv.Vlaho van prostornog konteksta Luže i Straduna,Sv Duje van Peristila, sv. Donat van Foruma..Nek lijepo šibenska Katedrala kad se napravi replika se lijepo izloži u Bruxellesu, jer možda je to prostorni kontekst u kojem bi po vama Katedrala bolje pristajala. Ufam se da netko čita ove naše komentare te da među vama postoje ljudi sa zrnom razuma te da će vam nakon komentara mojih kolega neke stvari biti jasnije zašto nas je potrebno zaštititi Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
131 Barbara Hubeny PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Pridružujem se kolegama vodičima u komentarima na prijedlog Zakona - razočarana da se ne uvažavaju prijedlozi Radne skupine i prijedlozi struke, čak se kreće i prema omalovažavanju rada turističkih vodiča. Podržavam sve prijedloge Radne skupine kao i nove prijedloge kolega iznesene na ovim stranicama. Potpuno je neprihvatljivo da lokaliteti koji su od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku (a za čije prezentiranje i tumačenje su potrebna posebna znanja) mogu voditi ljudi (strani pratitelji grupa) bez dodatne edukacije - sa "znanjima" s Wikipedije!?!? Turistički vodič NIJE voditelj putovanja!!! Ljubav prema Hrvatskoj i promocija Hrvatske očituje se i kroz predani rad lokalnih turističkih vodica - a to ne možemo očekivati od stranih pratitelja koji su ovdje na proputovanju. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
132 Tanja Atlija PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti podržavam kolege iz radne skupine,te molim da se obrati pažnja na to da se kod polaganja svake županije ponovo mora polagati strani jezik, te da to u konačnici košta previše novaca, pogotovo za ljude koji imaju položeno znanje više stranih jezika i više županija. Nismo zaboravili strani jezik ako smo prešli npr. iz Zagreba u Karlovac, Zadar...Molim odgovor zbog čega se jednom položen strani jezik ne priznaje za sve lokalitete i županije hvala, s poštovanjem Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008.
133 Andrea Berković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, slažem se i podržavam sve kolege koji su vam se ovim putem obratili. Također naglašavam da se, kao i svi ostali, nikako ne slažem s prijedlogom zakona koji je doista pun nedostataka i kontradiktornosti, na što su vam gotovo svi moji kolege pokušali skrenuti pažnju. Mislim da si svi postavljamo isto pitanje - Zašto niste prihvatili prijedloge radne skupine? Ovaj oblak izdaje i izigravanja povjerenja kao da se nadvio nad našu cijelu zemlju. Očito je da su se sastanci radne skupine organizirali samo kako bi se zadovoljila forma! Naslušala sam se svakojakih interpretacija povijesti i baštine naše zemlje (a i ostalih zemalja u regiji) od strane nestručnih i nedovoljno educiranih vodiča i naravno da želim da se naša struka poštuje, da nam se pruži prilika da radimo ono što volimo, da s ljubavlju predstavljamo svoju zemlju i zaradimo svoj kruh. Imate li vi uopće namjeru zaštiti naše vodiče? Iskreno se nadam da će zdrav razum prevladati. Lijep pozdrav, Andrea Berković Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
134 Vezira Serdar Članak 20. , VODITELJ PUTOVANJA, TURISTIČKI ANIMATOR I Slažem se sa kolegama vezano na status voditelja putovanja. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
135 Livio Karavanić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani! Svi kolege turistički vodiči se slažu da je ovo diskriminirajuci Zakon, dodat ću da je i tužan! Tužan, jer njegovim usvajanjem stvarate u zemlji gdje vlada tuga jos dodatnih 4000 nezdovoljnih gradjana. Nemam nista protiv da gradjani EU i CH nakon sto polože sve stručne ispite i dokažu znaje B2 hrvatskoj jezika dobiju iskaznicu turističkog vodiča. Nedopustivo je da svi oni iz Azije i ostalih zemalja cije jezike loše poznajemo samostalno interpretiraju Hrvatsku. Svi njihovi pratitelji zavidno vladaju engleskim jezikom! Inače podsjećam da nadzornika nema nigdje, a kada ih pozovemo ne reagiraju. Povijesna kulturna bastina i tradicije su upravo ono sto je očuvalo hrvatsku postojanost kroz stoljeca stranih dominacija. Prepustiti da bilo tko interpretira bez strasti i ljubavi ono sto smo mi stekli rodjenjem i odgojem, a ne samo obrazovanjem je nedopustivo. Dopustiti bilo kome da se bavi nasom poviješću i baštinom je gotovo ravno kultorocidu. Drzava postaje maceha svojim gradjanima, a favorizira ostale koji ne znaju nista o njoj, osim manjkavih informacija s wikipedije. Radna skupina je izlozila sve potrebno, pokrijepila argumentima, ovo je trenutak da sve to i prihvatite!!! Nas interes je i Vas interes! Livio Karavanic, tur. vodič na 5 jezika, PGŽ, IŽ, LSŽ, GZ , 25 godina iskustva Primljeno na znanje Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
136 Ivan Čepić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, NE PODRŽAVAM ovakav Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu. PODRŽAVAM kolegice i kolege vodiče. Lp, Ivan Čepić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
137 Marija Radulović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Potpisujem sve što su moje kolege dosada napisale,ovaj prijedlog zakona bi mogao dugoročno prouzročiti goleme štete u svakom smislu,od potpuno krive interpretacije naše povijesti i kulture pa do goleme financijske štete,poslušajte ljude sa golemim iskustvom na terenu, a ne slijepo i na brzaka donositi takve odluke. S Poštovanjem, Marija Radulović,DTVD Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
138 SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Moram priznati da se i sam ponekad prestrašim tom perspektivom ne odgovornosti vezano uz mjesto pisanja raznih zakona od ljudi koji nisu iz strke nego samo zaposlenici .Svakodnevnica u kojoj radimo ne izgleda tako važno i presudno,već se suočavamo s izazovima s kojima se susreću i mnogi drugi na svojim radnim mjestima.Odgovornos Ministra osobito je zahtjevan u vremenu kada se obrazovanje reformira i prilagođava brzim društvenim i tehnološkim promjenama..Sustav i ljudi se moraju prilagođavati na sve te promjeneUspješan rad ovisi i o sastavljanju dobrog tima te tim pomoćnika,savjetnika i suradnika.( HGK - HGSS nisu kompententni za Turističke vodiče, Gorske vodiče ,Ronioce i sve ostalo,treba provjeriti tko je osoba u HGK koja gura ove prijedloge?). Svima je jasno da sve ide previše sporo iz brojnih razloga ljudi koji su vezani svojim raznim vezama ,od kojih su mnogi neobjektivni,ali mi ne možemo čekati da se stvari tamo negdje poprave,pogotovo ako je tamo naš utjecaj maglovit i nedefiniran (Bili na razgovoru u MINT-u 9 puta)Mislim da je razlog tome još uvijek vrlo birokratizirana nacionalna regulativa koja je,vjerojatno s razlogom,fokusirana na jaku kontrolu i zaobilaženje procedura sa kompetentnim udrugama koje posjeduju sve licence domaće i EU i svijeta. Treba se boriti kolege turistički vodiči i Gorski vodiči. Predlažem sastanak na MEDVEDNICI u našem školskom objektu "RUNOLISTU pa da dogovorimo bit Zakona.Pozvan je i Ministar Normalno za sve osiguravamo ručak ( grah ) Hvala svima danas se treba kao zadnji dan oglasiti,i boriti do kraja. Imamo odbor za Turizam u Saboru, treba sve dignuti na najviši nivo. Poznamo puno ljudi EU parlamentu pa treba tražiti njihova mišljenja ali ne DIREKTIVE. Predsjednik SGVH Željko Gobec prof. Gorski vodič,ISIA učitelj skijanja, Delegat u UNION OF INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER ASSOCIATIONS IML vodič,Instruktor, Hrvatski branitelj čin pukovnika radio samo na školovanju Hrvatske vojske, . Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
139 Luka Biljak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, bit ću kratak jer nema potrebe pisati već napisano, a i gotovo me strah da to ionako nitko osim šačice vodiča neće ni čitati . Ja ću Vam postaviti pitanja, onako jednostavne naravi: 1. Zašto se prema svim ovim ljudima ponašate kao zla maćeha? 2. Protiv koga se ovdje zapravo ratuje i zašto? Srdačno, Luka Biljak Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
140 Bianca Morožin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Smatram da je u interesu Hrvatske, da naši vodiči, koji su nastanjeni ovdje, plaćaju poreze i koji su polagali seminare vode goste po Hrvatskoj. Komično je ukinuti zaštićene lokalitete i tvrditi da jedna dubrovačka jezgra ili trg više nisu zaštićeni i da strani pratitelj sada može neometano pričati na jednom forumu, jer eto, to više neće biti zaštićeni dio. Često imam u busu strane pratitelje, koji usput kuhaju hrenovke, prodavaju alkohol, juhe iz vrećice po raznim parkinzima i nemaju pojma o hrvatskoj povijesti. I sad će oni voditi? Pa 90% njih misli da Jugoslavija bila pod Varšavskim ugovorom i domovinski rat objašnjavaju kao građanski rat. Po njima su Rimljani osnovali sve gradove, glagoljica je po njima ćirilica, Hrvati kao da nisu ni postojali prije Mletačke Republike. ...Pa zašto nam to radite? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
141 Vesna Radočaj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam pitanje Zdravke Vrnoga. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
142 Vesna Radočaj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, slažem se sa svim komentarima i žalosno je što se uopće takvo što događa. Da li ćete osigurati druga radna mjesta za turističke vodiče, jer netko će morati brinuti o njihovim obiteljima. A ne razmišljate o činjenici da ti isti vodiči, biraju Vas i Vaša radna mjesta. Molim odgovor. Vesna Radočaj Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
143 Branka Perković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Teško je dodati neki novi argument protiv ovakvog prijedloga zakona i načina i vremena u kojem se odvija. Slažem se sa stavom svih kolega koji su ga komentirali, a to je da bi ovakav zakon unazadio kvalitetu usluge turističkog vođenja, da je u stvari besmisleno očekivati da će neki starnac ispravno, a kamoli s osjećajem prezentirati Hrvatsku i predstaviti je u pravom svjetlu, dočega nam je jako stalo, zar ne? Ostale negativne (financijske) posljedice za nas same vodiče ne treba ni spominjati, kao ni činjenicu da će država dobiti novi kontingent nezaposlenih koji su do sada doprinosili proračunu, a od sada će mu biti na teret. S ovakvim prijedlogom zakona se NE SLAŽEM i molim da se donosi ishitreno. S poštovanjem, Branka Perković Turistčki vodič za IŽ, PGŽ i LSŽ Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
144 Zdravka Vrnoga PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ustav RH u čl. 55. govori da stvatko ima pravo na rad. Da napomenem, ovo je članka koji bi trebao biti na strani svakog državljana RH, na strani radnog kontingenta. Vi ovime nas, radno aktivno stanovništvo želite pretvoriti u pasivno. Vi ovakvim nacrtom zakona uskraćujete pravo na rad. Uskraćujete pravo na rad državljanima RH, a želite omogućit nekome tko to nije, tko nije čak ni Europljan! Nama koji imamo radnu sposobnost, volju za traženjem posla, volju za radom, posjedujemo znanje, pa čak i volju da uplaćujemo vama porez (jer treba svojoj državi davait), vi uskraćujete jedno od osnovnih ljudskih prava. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
145 Zdravka Vrnoga PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, molim Vas, istaknite mi točku u ovom nacrtu zakona koja štiti turističke vodiče RH? Jer ja ju na žalost ne pronalazim. LP Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
146 Zdravka Vrnoga PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 103. U potpunosti se slažem sa kolegicom Hustić. Gdje je u zakonu definirano to, ako velik broj nas obavlja djelatnost kroz obrt ili malo poduzeće? Nadodala bih...usluge turističkog vođenja nije moj hobi, niti neka dodatna djelatnost koju radim kada imam vremena. Ovo je moje osnovno zanimanje za koje plaćam doprinose i isplaćujem plaću. Primljeno na znanje Zakon ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno. Turistički vodič i dalje može pružati usluge samostalno, osnovati obrt ili trgovačko društvo.
147 Lara Kajmak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U samom početku, pozdravljam i podržavam svaku kolegicu i kolegu koji su komentirali ono što se Prijedlogom zakona o pružanju usluga u turizmu ne može niti nazvati. Nakon pročitane većine komentara, dolazim do zaključka da ne postoji jedan jedini koji podržava ovaj "tzv.Prijedlog" (tako ću ga nazivati i u nastavku teksta) ili pozitivno tumačenje istog, a pročitanog s razumijevanjem. No, postoji i jedna pozitivna stavka s vaše strane i bilo bi nepravedno ne istaknuti je, a ona je upisivanje/unošenje OIB-a kako bi se steklo pravo komentiranja tzv.Prijedloga. Znam da vam je naš OIB samo još jedan u nizu brojeva i da će se tako i tretirati osobe kojima je dodijeljen, no iza brojeva se nalaze imena i prezimena stvarnih osoba, nastanjenih, a većinom i rođenih u Hrvatskoj, koji za Svi Svete i Dan Mrtvih obilaze groblja svojih predaka, pogađate gdje, opet u Hrvatskoj. Sve te osobe imaju i obitelji, sretne i manje sretne životne priče, skrbe o nekome, plaćaju račune, doprinose, gase požare, odlaze u vojsku, školuju se, njeguju i čuvaju tradiciju, odgajaju djecu, marljivo i gordo čuvajući ovaj komadić zemlje kojeg planirate prodati, baš kao što je i naš Zadar pred 600-tinjak godina prodao Ladislav Napuljski -za sitne novce. Nije bitno radi li se o dukatima ili eurima, jer ponavljači ionako ne vide razliku. Meni je to osobno vrlo tužno, čak smiješno na sarkastičan način. Mislite li da smo protiv tzv.Prijedloga zbog straha?! Ja se, a vjerujem i moje kolegice i kolege ne bojim konkurencije. Pravedne i kvalitetne. Volimo različitosti, vrijednujemo ih i poštujemo i ne vjerujem da ćete u našoj struci naići na ksenofoba ili mizantropa. Prirodnom selekcijom takvi, ako su se ikad i pojavili, otpadnu. Zar vama nebi zvučalo smiješno i nestvarno da recimo netko tko nije nikad u životu posjetio Irsku izjavi: "Idem u Irsku raditi kao lokalni vodič."?! U komentarima se kalkulira s maksimalnih 4000 lokalnih vodiča u Hrvatskoj, što i nije neka brojka, čak ni onda kada se pomnoži s znamenkom tri ili četiri koja je zapravo broj njihovih članova kućanstva, no Kuća i Dom su sasvim različiti pojmovi. U Irskoj nisi Doma. Možeš imat diplomu engleskog jezika s Cambridge-a, ali materinji jezik ti nije engleski, a nekako mi smiješno zvuči na hrvatskom zazvat svetog Patricka: " O Patriče sveti, pastiru ovaca...". Umjesto da nas zaštitite suvislim zakonima, inspekcijskim nadzorom, te rigoroznošću i dosljednošću u sprovođenju istih, godinama se već događa suprotno. Ako je izgovor (koji sam čula nebrojeno puta, onako usput napisano) deficit inspektora, školujte ih/nas. Platit ćemo i učit ćemo. Za to vrijeme nestručni ilegalci su već ispričali 1001 Šeherezadinu priču o Hrvatskoj i u tisku je već i drugih 1001. Stoga je u redu kad nam se smiju. Nisu krivi oni. Krivi smo mi. Za naša prava se neće oni boriti. Radna skupina visokoobrazovanih i moralno odgovornih ljudi iz naše struke je odvojila svoje dragocjeno vrijeme, znanje, iskustvo i novac, kako bi nam/vam svima pomogla. Čini se, ipak, ovo posljednje (novac) je jedino što se broji kad ste u društvu "većih", no sigurna sam da ukoliko "tzv" postane "zvaničan"( jer uz dužne isprike ne mogu napisati legitiman) i državni proračun će brojati, zbrajati daleko manje nego do sada. Novi, instant turistički ambasadori s nacionalnim hrvatskim licencama će vodit nas i našu hrvatsku dijasporu u turistički obilazak po nekad Lijepoj Našoj, bez da se ijednom izgubimo, osim možda, u prijevodu. Nemojte mi replicirati, najljubaznije vas molim, već djelima pokažite tamo gdje trebate da možemo bit promjena, da možemo sačuvat ovaj komad zemlje kojeg nazivamo svojim. Prestanite nas poklanjati i prodavati. Toliko dugujemo našim precima i još najmanje toliko našoj djeci. Lara Kajmak Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
148 Dorotea Pečarič PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, bez obzira što ću komentirati pojedinačno svaki članak i stavak ovog Zakona koje smatram spornim, nejasnim ili nedorečenim, ovdje ću popisati osnovne zamjerke prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o turizmu: - uvesti načelo reciprociteta na inteligentan, a ne doslovan način: uvesti ispit poznavanja osnovnih činjenica iz hrvatske kulture, povijesti, zemljopisa, umjetnosti, gospodarstva i politike te ispit poznavanja hrvatskog jezika razine B2 za sve vodiče i pratitelje EU certificirane u svojim matičnim državama za to zanimanje, a da zatraže dozvolu za samostalno vođenje po Hrvatskoj. - za vodiče iz non-EU zemalja dati istu mogućnost. u protivnom obaveza angažiranja lokalnog pratitelja. ni u Kini, ni Koreji nema vodiča na hrvatskom i angažira se pratitelj na engleskom. štoviše država i agencije drže do toga, te tako štite svoje radnike u turizmu. kod nas u svakoj generaciji ima sve više vodiča na mandarinskom i japanskom. ponude ima, potražnje sa strane azisjkih grupa nema ili uzmu lokalca samo prvi puta, jer "nema sustavne kontrole, nitko ih ništa ne pita"- njihove riječi. - edukacije za turističkog vodiča pretvoriti u mini studij, koji se sastoji od općeg dijela za turističke pratitelje i posebnog dijela za lokalne vodiče po pojedinim županijama, regijama, lokalitetima. Ista struktura kao i do sada, ali tečaj pretvoriti u mini studij. Sve postojeće licence za lokalne vodiče bi se na taj način sačuvale i vrednovale kao dodatna specijalizacija unutar zanimanja, tipa studij medicine koji je opči a slijedi ga specijalizacija za određenu granu, u našem slučaju područje. - naglasiti potrebu posebnog školovanja za turističkog vodiča. da bi neki posao bio zanimanje za njega treba steći kvalifikacije. Svatko može kuhati, ali to ga ne čini profesionalnim kuharem. Kuhar se ne postaje pukom praksom, nego teorijom i praksom zajedno. Nema izvrsnosti ni u jednoj struci ako se kadrovi sustavno ne obrazuju. Turizam kao jedna od glavnih gospodarskih grana RH, ako ne i glavna, ne trpi priučene konobare, sobarice, kuharice, priučene recepcionere. inzistira se da osoblje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu treba biti školovano. Zašto onda smatrate da je za vodiča dovoljna samo srednja škola i dobra volja? Niti jedna srednja škola ne uči operativno tehničkim poslovima vodiča i pratitelja... - uvedite ujednačeni ispit za vodiče, opći dio za vodiče, animatore, voditelje poslovnica, te posebni dio za lokalne vodiče, po principu kako to radi HAK za vozačku dozvolu. Škole imaju dozvolju organizirati pripremu za ispit, ali ispit je isti, standardan i za sve isti. Poanta je da u komisiji ne budu ljudi koji su tečaj držali, nego nepristrana komisija određena od države, Ministarstva. Time bi se spriječila erozija kvalitete sadašnjih tečajeva po raznim veleučilištima s manje kandidata u manjih središtima županija. Popis vodiča se vodi na zajedničkoj razini, pa bi i ispit trebao biti na istoj razini, isti za sve kandidate. Poput državne mature, poput certificiranja zaštitara. Vjerujte da se u to zanimanje ne bi upuštao baš svatko, te bi se smanjila hiperprodukcija vodiča, za koje kasnije po pukom broju položenih tečajeva statistika interpetira da ih je previše i da su premoćni. - ostvarite suradnju s Poreznom upravom, te izuzetnu sezonalnost našeg posla, kao i naplatu najčešće u vidu honorara,a ne plaću s terenskim dnevnicama, validirate u poreznom smislu te nam omogućite pravedniji obračun doprinosa i poreza. - osigurajte dosljedno provođenje odredbi ovog Zakona. Inspektori bi morali imati iste uvjete poznavanja materije kao i zanimanje koje kontroliraju, dakle minimalno znanje stranog jezika B2 razine. S terena stalno dolaze vijesti da inspektori ne izlaze na teren ili su jako neredoviti, kad izađu kontroliraju uvijek iste, njima već poznate vodiče, te ne kontroliraju strance jer po vlastitom priznanju, ne znaju uopće strane jezike ili ih ne znaju u dovoljnoj mjeri. - jasne informacije kome kolege vodiči mogu prijaviti nepravilnosti zamijećene na terenu (ista prava i zaštita kao što iamju putnici) - sada kanali prijave nisu jasni, te nema obaveze izlaska na teren po dojavi niti ikakvog reagiranja na prijavu. - prava putnika zaštiti putem ujednačenih Općih uvjeta putovanja (kakva postoje već sad i mahom su slična između agencija) a ne odredbama Zakona koji predlaže da putnik sam odredi rok uklanjanja nedostataka i nesukladnosti na putovanju koje uoči. Po ovom Zakonu turističke/putničke agencije su profesionalci u organizaciji putovanja, zato ih se potrošaći i obraćaju kako bi izbjegli probleme koje nosi kad si sve sami organiziraju. Zato ako dođe do odstupanja od unaprijed prodanog i dogovorenog itinerera, na putniku je da prijavi, požali se na licu mjeta, na organizatoru je da ponudi rješenje na način dobrog poslovanja i u čim kraćem roku. inače ćete imati situaciju da putnici svoja očekivanja pretaču u progovore te daju rokove sad i odmah, a profesionalcu ćete oduzeti mogućnost da sam pojasni koji rok je realna i stvarno moguć. - osvjestite postojanje virtualnih agencija, organizatora putovanja i izleta, koji nemaju adresu u zgradi ali imaju IP adresu, te podignite uvjete i zaštitu korisnika virtualnog trgovanja turističkim uslugama na višu razinu. - uključite u Zakon i odredbe o iznajmljivanju smještajnih kapaciteta putem airbnb-a i sličnih aplikacija. i sami to koristite, zar ne? Molim vas očitovanje o predloženom. U očekivanju vašeg odgovora, srdačno, Dorotea Pečarič Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
149 Tina Dunjić Messmer PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, svojim komentarom želim dati podršku kolegama turističkim vodičima. U potpunosti se protivim prijedlogu zakona koji bi obezvrijedio struku turističkih vodiča i pratitelja koji su niz godina ulagali svoje vrijeme, novac i entuzijazam u ovaj posao i u svoje usavršavanje. Isto tako otvoreno želim izraziti negodovanje s ovakvim načinom komunikacije, preko Internet stranice, s vodičima i strukom. Zakon koji pokušavate nametnuti je pun kontradiktornosti i nedorečenosti a sve, kao, pod direktivom i usklađivanjem sa zakonima EU kojih se na kraju niti moramo niti trebamo slijepo držati. U vašem prijedlogu stoji da se treba sastaviti novi popis zaštićenih cjelina i da se trebaju odrediti načini da oni budu lokaliteti od posebnog kulturnog, umjetničkog i arheološkog značaja za RH i da u to ne ulaze javne površine, trgovi, šume, parkovi... Smanjenje broja zaštićenih lokaliteta dovodi do banaliziranja kulturne baštine i njezine vrijednosti kao i vrijednosti struke turističkog vodiča, što dovodi do zaključka da ono čime se Ministarstvo stalno diči, a to je turizam ove zemlje kao jedan od najznačajnijih čimbenika gospodarskog razvoja RH, ustvari ne mari za to da to bude turizam kvalitete i da izjednačavanjem profesije sa stranim državljanima daje slobodu interpretacije lokaliteta stranim vodičima kako ih volja. Prijedlog o zaštićenim lokalitetima treba prepustiti struci koja će predložiti rješenje za dobrobit svih, kako vodiča tako i RH. Jedan trg poput pulskog foruma može i mora biti zaštićeni lokalitet. U vašem prijedlogu zakona pišete da nivo znanja voditelja poslovnica i turističkih vodiča nije na zadovoljavajućoj razini i da ga je potrebno podići na višu razinu... Molila bih da mi objasnite da li to znači da oni koji su imali ovlasti održavati tečajeve i ispite za vodiče nisu kvalificirani? Svaki vodič koji s voljom i profesionalno radi ovaj posao imat će želju za učenjem i usavršavanjem jezika i ja se slažem da nivo jezika treba biti na visokoj razini, ali me zanima što ste vi pod time mislili. Ako smatrate da mi moramo biti vrlo dobro jezično potkovani za naše goste i agencije s kojima ćemo surađivati onda predlažem da se novi zakon dotakne i stranih državljana koji imaju ili će imati mogućnost vođenja u RH. Predlažem da polože barem ispit iz hrvatskog jezika čiji nivo neka bude isto tako predloženi B2 ako će već moći voditi po RH bez polaganja ispita po županijama, bez naših pratitelja i bez lokalaca. Pa da se tako provede jednakost barem donekle. Nevjerojatno je da se mogućnost slobodnog vođenja otvara i za građane Kine, Japana i drugih azijskih zemalja. Po kojoj osnovi je tako, ako se cijeli proces novog zakona naslanja i prilagođava pravilima Europske unije i njezinih članica? Obrazloženje da je manjak azijskih jezika ovdje problem je zaista nevjerojatan i stvarno bih željela dobiti argumentirani odgovor na taj dio zakona. Prijedlog vezan za udruge i njihovo članstvo, te kažnjavanje svih onih koji nisu članovi udruge a pružaju usluge turističkog vodiča je besmislen. Zašto bismo trebali biti članovi udruge da bismo mogli biti angažirani? Molim objašnjenje i na ovaj članak. I na kraju krajeva čemu je zaista služio sastanak sa strukom koji se održao u zimskom periodu i kako to da baš sada u vrijeme najveće sezone izbacujete ovakve prijedloge? U nadi da ćete zaista uzeti u obzir mišljenja struke i velikog broja vodiča srdačno vas pozdravljam, Tina Dunjić Messmer Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Nacrt prijedloga zakona ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73.
150 Dubravka Abramović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, cijeli svoj život sam u turizmu, turistički sam vodič, pratitelj, voditelj poslovnice, žalosno je da tako nisko mislite o nama, koji donosimo novac izravno našoj zemlji. Stalno pričate o turizmu....ako izglasate ovaj Zakon, turizma će biti, ali da li će on biti na nivou, da li će biti zadržana kvaliteta, da li će biti autentično? Zar mislite da će ga kolege iz inozemstva bolje prezentirati od nas? Ako tako mislite, onda je to nešto s čime se ne slažem, ali ni stotinjak osoba koje su tu ostavili svoje komentare. Slažem se sa svim svojim kolegama, nadam se da ćete izglasati zakon koji će zaštititi nas lokalne vodiče, naše lokalitete. I još jednom napominjem, zaista je sramotno da objavite ovako nešto unutar sezone. Srdačan pozdrav, Dubravka Abramović Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
151 Slavica Peričić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Štovani ministre, znam da niste u mogućnosti izboriti se za nas jer to nije uspijelo niti jačima od nas. Neopisivo je gorko saznanje da su sve direktive koje dolaze iz EU toliko moćne da niti kada se puno država suoči s jednakim problemom. Italija, Francuska, Grčka, Španjolska, mi... sve redom jednaka situacija. ETOA diktira turizam i to je tako. Tom Jenkins tvrdi da su vodiči postali premoćni i preskupi. Užasna je spoznaja kad vidite kome raste profit dok se Tom Jenkins bori za "pravo turista". Pa neka, par tisuća ljudi kod nas više-manje. Dati će EU sredstva. Izgraditi će nešto. Gradio je puno i Napoleon, gradila je i Austrija, a ni Musolini nije gradio ništa manje. Sve pet. Ali vidjeti buseve koji dolaze u HR puni hrane i pića, vidjeti kako prodaju izlete u busu, kako nas ponižavaju do kraja.. To je zbilja previše! Ministre, vodiči ove ponosne zemlje daju srce za ljude, imate krasnu gardu ljudi. Veliki dio nas ima obrte i funkcioniramo s agencijama više nego izvrsno, riješavamo probleme na terenu pa nas agencije angažiraju na više načina. Često i dočeke radimo pa budemo telefonski na raspolaganju i u slobodno vrijeme. Nije poniženje da dođe zdrava konkurencija. Kolege koji će umijesto nas raditi nisu konkurencija, da nije tragično bilo bi smiješno. Zanima me jedno- je li ETOA negdje obrazložila koje je istraživanje potvrdilo da su vodiči loši i skupi? Baš je tužno shvatiti što se događa, jako tužno.. Upravo zbog ovakve nemoći pred direktivama ću uložiti sav napor da mi djeca odu u inozemstvo čim završe studij. Hvala na svemu, razumijem Vas. Ali zbilja razumijem. Srdačan pozdrav, Slavica Peričić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
152 Sanja Bukač Štritof PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, bilo bi žalosno da netko tko je nešto pročitao s wikipedije interpretira našu kulturnu baštinu, UNESC-ove gradove, Nacionalne parkove. Mislim da sam time obuhvatila sve. Isto tako sam svjesna da ste Vi svjesni kako bi to bila najveća glupost koju bi mogli dopustiti. Hvala i srdačan pozdrav, S.Štritof Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
153 Sandra Pavić TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Koji su to uvijeti i kvalifikacije? Što uopće znači u ovom slučaju strana kvalifikacija kad se radi o specifičnom geografskom području? Što znači jedna kvalifikacija stečena čak i u Firenzi ako vodite Zagreb, Dubrovnik i ostale naše gradove? Ništa. Ako ste odlučili toliko ići u susret stranim vodičima da li ste onda i poduzeli korake da nas tzv domaće vodiče zaštite jer mi to od vas kao jedne institucije koja štiti turizam i njegove djelatnike očekujemo i to vam je dužnost. Jeste li poduzeli i već skolopili sporazume da i naše kvalifikacije budu priznate u inozemstvu? Ako jeste, koje su to zemlje? Ako niste, zašto niste? Tko dobiva proviziju u Hrvatskoj kad strani državljani rade ovdje kao vodiči? Primljeno na znanje Sukladno Direktivi 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i naše su kvalifikacije priznaju u državama obuhvaćenih Direktivom na isti način kao strane u Republici Hrvatskoj. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u području turizma uređuje se pravilnikom kojeg donosi ministar turizma.
154 Dina Suki Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Podržavam kolegicu Hustić. Primljeno na znanje Nije primjedba već općeniti komentar.
155 Irena Hunjadi PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 103. Slažem se sa kolegama, molim Vas za objašnjenje članka 73 i članka 103 st.8 Irena Hunjadi Primljeno na znanje Zakon ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno.
156 Irena Hunjadi II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: - uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita: - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; Molim Vas za očitovanje; nakon što lokalitete gotovo sve izbacite sa popisa, što točno ostaje nama licenciranim turističkim vodičima? Kao što je već netko od kolega naveo, konkretno u Zagrebu - katedrala, hoće li to po Vašem mišljenju biti dovoljno da nas neka turistička agencija angažira za turistički razgled? Drugo; zašto ćete smanjiti popis lokaliteta? Zašto više to ne mogu biti; javne površine, trgovi, parkovi i sl.? Molim Vas navedite mi direktivu EU koja Vas obavezuje na to Irena Hunjadi, turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
157 Irena Hunjadi PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI - nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više, i potrebno ih je zadržati, te osigurati pružanje kvalitetne usluge; Na temelju čega je ocijenjeno ograničavajuće? Slažem se da turiste iz Azije treba zadržati, i pružiti im kvalitetnu uslugu, ali ne na način, da im se dozvoli samostalno vođenje. Grupe iz Azije imaju svoje pratitelje koji im prevode našu priču o lokalitetima. Ili mislite da je kvalitetnija usluga kad voditelj iz Azije uzme svoju brošuru i čita iz nje ispred jednog turističkog lokaliteta? Molim Vas za očitovanje Irena Hunjadi, turistički vodič Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
158 Irena Hunjadi PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 107. Slažem se sa kolegicom Hustić, članak je nejasan. Molim Vas odgovor na njezino pitanje. Irena Hunjadi Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
159 Anđela Nuić Hrboka PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poput nekih kolegica i kolega, prenosim u cjelosti pismo kolege Novaka upućeno ministru. Pametnom dosta, kolega je lijepo sročio sve u ime nas skoro 4000 licenciranih turističkih vodiča!! -OTVORENO PISMO- Ministar ministarstva turizma GARI CAPELLI Na znanje: Predsjednik Vlade RH ANDREJ PLENKOVIĆ Gradonačelnik Općine Dubrovnik MATO FRANKOVIĆ Tajnik Radne Grupe MILAN HODAK Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Dubrovnik predmet: „Vaša“ e-pošta Ministre Capelli, Dubrovnik, nedjelja, 23.07.2017. 11:25 odmah da Vam naglasim, u ovom dopisu biti ću krajnje otvoren, izravan, ali i iskren. Nije mi svo ovo posljednje vrijeme bilo ni u primisli da Vam se javim e-poštom za Vaš e-sandučić, smatrajući da više niste dostojni našeg kontakta, pa ni mišljenja jednog turističkog vodiča. Moje kolegice i kolege panično sugeriraju da Vam se javimo makar rečenicom. Međutim, svi mi smo svijesni kamo ovo vodi, ukoliko nastavite ignorirati naša mišljenja, struku, te ovo bude još jedan u nizu zapostavljenih nacionalnih interesa Hrvatske zahvaljujuči u prvom redu Vašoj indolenciji, a potom i djelovanju protivno nacionalnim interesima. Vodiči su nakon svega krajnje skeptični i smatraju da od Vas i Vašeg Ministarstva više ne mogu očekivati ništa korisno. Ovim Vam ujedno prenosim raspoloženje mnogobrojnih vodiča Hrvatske, jer smo svi u kontaktu. Međutim , Vi ustrajavate da Vam se javljamo , da i dalje čujete naše mišljenje kako biste donijeli najbolji mogući Zakon o turizmu i turističkim vodičima do kraja ove, 2017. godine. Obzirom da sam turiste u Dubrovniku otpočeo voditi sa 17 godina (sada su mi 64 i „pušem Vam za vratom“ kako bi se reklo) mišljenja sam da sam ipak obvezan nešto Vam napisati i odgovoriti, naravno na malo drugačiji, bolji i izravan način, kad već trošim svoje tako dragocjeno vrijeme. Pa kad pročitate, ukoliko želite, bacite u koš. Naime, ni nakon svih dostavljenih Vam mišljenja, stavova i traženja turističkih vodiča Hrvatske, Vi ste se na njih oglušili. Ili, budimo izravni, bezobrazno ih zaobišli i radili suprotno. Radili ste protivno interesu ove već prilično napaćene zemlje, svih građana, turističkih vodiča i hrvatskog turizma. Očito nismo bili dovoljno jasni i glasni. Nadam se da će Vas ovo pismo konačno preokrenuti u Vašem djelovanju kao Ministra. Idemo redom: 1. Dana 17. veljače 2017. smo se s Vama, Državnim tajnikom Matošićem i nekoliko osoba iz Ministarstva turizma sastali mi, delegati Društava vodiča i Udruga obrtničkih komora sekcija vodiča, ( nas nekih 35 delegata u ime gotovo 4000 licenciranih vodiča) iz cijele Hrvatske, kako bismo zajednički pokušali iznaći najbolja, dakle optimalna rješenja za izmjenu Pravilnika u turizmu, posebno dijela za vodiče. Vi ste osobno predložili RADNU GRUPU od sedam naših vrlo stručnih osoba (pravnika s međunarodnim iskustvom, sveučilišnih profesora i sl., svi i licencirani vodiči) i mi smo Vaš prijedlog prihvatili. Obećali ste da Vaše Ministarstvo neće ništa mijenjati ni predlagati mimo dogovora s ovom Radnom grupom. Vaš uvjet je bio i to ste od nas izričito zahtjevali da nakon sastanka ne iznosimo ni najmanji detalj sa istog sastanka predstavnicima medija , koji su ispred sale za sastanke strpljivo čekali novosti. Tu sam se već pitao čemu tolika tajnovitost, opreznost… Odgovor sam dobio kasnije. Vi ste već tada znali da je to farsa i kupovanje vremena pred izbore. Ovom sastanku je, inače, prethodio jedan sastanak u MINT-u u sličnom sastavu, ali bez Vašeg prisustva. Tada su Vaše stručne službe na iznesene tvrdnje, činjenice, Zakone u EU i kod nas od strane delegacije vodiča odgovarale sa –„ne znamo i pojma nemamo“. To je svakako trebalo prikriti od javnosti. To je bio trenutak kad ste osjetili veliku rupu u kompetentnosti Ministarstva i osobno sazvali Delegaciju vodiča. 2. Gotovo četiri mjeseca ste se sastajali s Radnom grupom, intenzivno radili, dobivali prijevode raznih europskih i nacionalnih zakonskih akata i rješenja, čak i prijevod grčkog Zakona. To sve Vaše Ministarstvo do tada nije niti imalo, niti vidjelo. Imali ste i dva sastanka s vodičima u Dubrovniku, ocjena prisutnih je bila da ste se „pokazali slatkorječivim i kooperativnim“. Nakon svih tih mjeseci obvezujućih dogovora Vi ste odjednom preskočili Prijedlog Pravilnika, bolje reći potpuno oglušili o sve primjedbe i dogovore. 3. Sad nam odjednom „servirate“ Prijedlog Zakona o turizmu, gdje bismo se morali „ prilagoditi“ europskoj zakonskoj regulativi. Sva mišljenja via e-pošte molim, mogli ste ga nazvati i e-košem /trash. Što od Vas više očekivati, osim tu razinu komuniciranja s nama. Ponavljate sva vaša katastrofalna rješenja i prijedloge, ali ovaj put u puno gorem obliku! Vi želite da Vam vodiči i Radna grupa još jednom sve ponovi, dojavi, argumentira, a na kraju ćete Vi opet omalovažiti mišljenje 4000 vodiča Hrvatske i – na kraju provesti što ste naumili: EU Direktive, kojih se čak nismo obvezni slijepo držati, pogotovo što su vrlo često nedorečene i kontradiktorne, protivne interesima receptivnih zemalja. Vi se kupate. Lijepo. A pošta se puni i puni. Upravo onoliko malo koliko ste zaželjeli. Naime, ljeto je, Vi to znate, a mi intenzivno radimo. A uz to ste e-poštu tako zakomplicirali da visokoobrazovani vodiči unaokolo mole pomoć za pristup i proboj u tu Vašu „poštu“ te međusobno pišu teška uputstva za to itd. E baš ste nas dobro zaposlili! 4. Iz Vašeg prijedloga novog Zakona proizlazi da izravno radite za interese EU-centre moći, i naravno protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Namjerno netočno interpretirate sve EU Zakone i Pravilnike kako biste im se dodvorili. Interesi Hrvatske, Ustavna prava ovog naroda Vas u biti uopće ne zanimaju! Kako možete izustiti da „oni“ traže da u Hrvatskoj bude što manje autohtonih, zaštićenih područja, gradova i spomenika. Ma tko „oni“, koga Vi to štitite, Ministre? Čije interese Vi štitite? Zamislite kad bi UNESCO (siguran sam da znate da štiti Svjetsku baštinu, materijalnu i nematerijalnu) propisao da na njihovim listama mora biti što manje zaštićenih gradova, spomenika, stoljetne tradicije i dr.!!! Ministre, sasvim osobno, dođete li smiješni samima sebi? Vi znate što je takvo ponašanje izdaja nacionalnih interesa. Moglo bi se kvalificirati i kao Nacionalna izdaja. To Ustav svake zemlje oštro kažnjava. Krajnji je trenutak da se od sada redovito sastaje te s našom Radnom grupom ( naravno, troškove snosi Ministarstvo), uvažite njihove stavove i dođete do jedino mogućeg, zajedničkog cilja. I zaboravite na razne „ komisije“, e-poštu i sl. Ministre, za sada smo s Vaše prevareni i teško razočarani. Gledali ste nas u oči i niste održali riječ. Stoga Vas još jednom pozivam : branite interese svoje Hrvatske, nemojte da Vam jednog dana bude žao; izvucite ono najkvalitetnije iz Vašeg iskustva u turizmu, na kraju, i iz Vašeg karaktera. Budite s nama iskreni. Siguran sam da Vi to možete! Zahvaljujem na pažnji i sretno! Mario Novak Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom.
160 magda bevanda PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU kao prvo veliko hvala dragim kolegama iz radne skupine što su uložili svoje vrijeme i beskrajno strpljenje pokušavajući Gospodi u Ministarstvu dokazati koliko će Lijepa Naša izgubiti ako odrade sve "po svoju " tj.zanemare sve naše komentare i prijedloge. Znate li Gospodo s koliko ponosa i ljubavi pričamo gostima o našim poljima,,planinama,,moru ,otocima ,gradovima,,maslinovom ulju,,,smokvama,,,zagorskim štruklama,,,kulenu,,,,o našim znastvenicima koji su mjenjali svijet (Tesla,,Vrančić,,Penkala,,Bošković.....) o našim ribarima i težacima,,,sportašima,,,književnicima ,,braniteljima ???? Znate li Gospodo ? Mislite da to može netko bolje od nas ? S više ljubavi,,,ponosa?Zar mislite da će strani vodići znati koliko čipkarica s Paga provede sati bockajući i stvarajući malo remek djelo poznato u cijelom svijetu ili priču o primoštenskim vinogradima......ili....... Mi možda nismo . znanstvenici koji će mijenjali svijet ali sigurno mijenjamo brojne predrasude o Lijepoj Našoj !!!! Zar zaista želite sve što imamo (baštinu,,,kulturu tradiciju običaje,),,i sve što želimo ostaviti našoj djeci i svim budućim generacijama,,,,na ovakav način predati strncima?? Zašto za svih nisu ista pravila? Zašto nas ne štitite ? Zar to nisu i Vaši interesi ??? Znate li koliko nas ima obrte,,,uredno plaćamo sve doprinose,,poreze i sva ostala zakonom propisana davanja i time punimo proračun ,,,dakle i plaće državnim službenicima ??? Iz svih Ministarstva slušamo kako treba zadržati radna mjesta ,,zaustavit iseljavanje stanovništva brinut o svakom pojedincu. Vi Gospodo ovim prijedlozima baš radite suprotno!! Irska je sigurno lijepa zemlja ,,,al moj dom je Hrvatska !!! Ima Irska i nobelovca koji je rekao "Kad ima volje ima i načina ",,,isti nobelovac pisao je i o Kornatima !!! S poštovanjem Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
161 Dina Suki PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani djelatnici Ministarstva, sekretari, Ministre, ja se samo mogu složiti s kolegama, sve je rečeno, samo nas trebate saslušati, sve je napisano, samo trebate napisati i uvesti prijedloge naših turističkih vodiča, jer oni su na terenu, oni najbolje poznaju svoju struku. S poštovanjem, Dina Suki Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
162 MARULA PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Slažem se s kolegama i kolegicama! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
163 Irena Načinović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prenosim misljenje kolege s kojim se slažem u potpunosti. A Ovaj Prijedlog Zakona je štetan, nedorečen, protivan hrvatskim interesima, diskrinira domaće vodiče u odnosu prema stranima, pojam zaštićenih lokaliteta nedefeniran, pa ispadne da to ne može biti skoro ništa, itd.. itd.. A čak je i pisanje ovih komentara nakon svih silnih pregovora sa Radnom skupinom degradirajuće za našu vodičku struku. OTVORENO PISMO- Ministar ministarstva turizma GARI CAPELL Tajnik Radne Grupe MILAN HODAK Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Dubrovnik predmet: „Vaša“ e-pošta Ministre Capelli, Dubrovnik, nedjelja, 23.07.2017. 11:25 odmah da Vam naglasim, u ovom dopisu biti ću krajnje otvoren, izravan, ali i iskren. Nije mi svo ovo posljednje vrijeme bilo ni u primisli da Vam se javim e-poštom za Vaš e-sandučić, smatrajući da više niste dostojni našeg kontakta, pa ni mišljenja jednog turističkog vodiča. Moje kolegice i kolege panično sugeriraju da Vam se javimo makar rečenicom. Međutim, svi mi smo svijesni kamo ovo vodi, ukoliko nastavite ignorirati naša mišljenja, struku, te ovo bude još jedan u nizu zapostavljenih nacionalnih interesa Hrvatske zahvaljujuči u prvom redu Vašoj indolenciji, a potom i djelovanju protivno nacionalnim interesima. Vodiči su nakon svega krajnje skeptični i smatraju da od Vas i Vašeg Ministarstva više ne mogu očekivati ništa korisno. Ovim Vam ujedno prenosim raspoloženje mnogobrojnih vodiča Hrvatske, jer smo svi u kontaktu. Međutim , Vi ustrajavate da Vam se javljamo , da i dalje čujete naše mišljenje kako biste donijeli najbolji mogući Zakon o turizmu i turističkim vodičima do kraja ove, 2017. godine. Obzirom da sam turiste u Dubrovniku otpočeo voditi sa 17 godina (sada su mi 64 i „pušem Vam za vratom“ kako bi se reklo) mišljenja sam da sam ipak obvezan nešto Vam napisati i odgovoriti, naravno na malo drugačiji, bolji i izravan način, kad već trošim svoje tako dragocjeno vrijeme. Pa kad pročitate, ukoliko želite, bacite u koš. Naime, ni nakon svih dostavljenih Vam mišljenja, stavova i traženja turističkih vodiča Hrvatske, Vi ste se na njih oglušili. Ili, budimo izravni, bezobrazno ih zaobišli i radili suprotno. Radili ste protivno interesu ove već prilično napaćene zemlje, svih građana, turističkih vodiča i hrvatskog turizma. Očito nismo bili dovoljno jasni i glasni. Nadam se da će Vas ovo pismo konačno preokrenuti u Vašem djelovanju kao Ministra. Idemo redom: 1. Dana 17. veljače 2017. smo se s Vama, Državnim tajnikom Matošićem i nekoliko osoba iz Ministarstva turizma sastali mi, delegati Društava vodiča i Udruga obrtničkih komora sekcija vodiča, ( nas nekih 35 delegata u ime gotovo 4000 licenciranih vodiča) iz cijele Hrvatske, kako bismo zajednički pokušali iznaći najbolja, dakle optimalna rješenja za izmjenu Pravilnika u turizmu, posebno dijela za vodiče. Vi ste osobno predložili RADNU GRUPU od sedam naših vrlo stručnih osoba (pravnika s međunarodnim iskustvom, sveučilišnih profesora i sl., svi i licencirani vodiči) i mi smo Vaš prijedlog prihvatili. Obećali ste da Vaše Ministarstvo neće ništa mijenjati ni predlagati mimo dogovora s ovom Radnom grupom. Vaš uvjet je bio i to ste od nas izričito zahtjevali da nakon sastanka ne iznosimo ni najmanji detalj sa istog sastanka predstavnicima medija , koji su ispred sale za sastanke strpljivo čekali novosti. Tu sam se već pitao čemu tolika tajnovitost, opreznost… Odgovor sam dobio kasnije. Vi ste već tada znali da je to farsa i kupovanje vremena pred izbore. Ovom sastanku je, inače, prethodio jedan sastanak u MINT-u u sličnom sastavu, ali bez Vašeg prisustva. Tada su Vaše stručne službe na iznesene tvrdnje, činjenice, Zakone u EU i kod nas od strane delegacije vodiča odgovarale sa –„ne znamo i pojma nemamo“. To je svakako trebalo prikriti od javnosti. To je bio trenutak kad ste osjetili veliku rupu u kompetentnosti Ministarstva i osobno sazvali Delegaciju vodiča. 2. Gotovo četiri mjeseca ste se sastajali s Radnom grupom, intenzivno radili, dobivali prijevode raznih europskih i nacionalnih zakonskih akata i rješenja, čak i prijevod grčkog Zakona. To sve Vaše Ministarstvo do tada nije niti imalo, niti vidjelo. Imali ste i dva sastanka s vodičima u Dubrovniku, ocjena prisutnih je bila da ste se „pokazali slatkorječivim i kooperativnim“. Nakon svih tih mjeseci obvezujućih dogovora Vi ste odjednom preskočili Prijedlog Pravilnika, bolje reći potpuno oglušili o sve primjedbe i dogovore. 3. Sad nam odjednom „servirate“ Prijedlog Zakona o turizmu, gdje bismo se morali „ prilagoditi“ europskoj zakonskoj regulativi. Sva mišljenja via e-pošte molim, mogli ste ga nazvati i e-košem /trash. Što od Vas više očekivati, osim tu razinu komuniciranja s nama. Ponavljate sva vaša katastrofalna rješenja i prijedloge, ali ovaj put u puno gorem obliku! Vi želite da Vam vodiči i Radna grupa još jednom sve ponovi, dojavi, argumentira, a na kraju ćete Vi opet omalovažiti mišljenje 4000 vodiča Hrvatske i – na kraju provesti što ste naumili: EU Direktive, kojih se čak nismo obvezni slijepo držati, pogotovo što su vrlo često nedorečene i kontradiktorne, protivne interesima receptivnih zemalja. Vi se kupate. Lijepo. A pošta se puni i puni. Upravo onoliko malo koliko ste zaželjeli. Naime, ljeto je, Vi to znate, a mi intenzivno radimo. A uz to ste e-poštu tako zakomplicirali da visokoobrazovani vodiči unaokolo mole pomoć za pristup i proboj u tu Vašu „poštu“ te međusobno pišu teška uputstva za to itd. E baš ste nas dobro zaposlili! 4. Iz Vašeg prijedloga novog Zakona proizlazi da izravno radite za interese EU-centre moći, i naravno protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Namjerno netočno interpretirate sve EU Zakone i Pravilnike kako biste im se dodvorili. Interesi Hrvatske, Ustavna prava ovog naroda Vas u biti uopće ne zanimaju! Kako možete izustiti da „oni“ traže da u Hrvatskoj bude što manje autohtonih, zaštićenih područja, gradova i spomenika. Ma tko „oni“, koga Vi to štitite, Ministre? Čije interese Vi štitite? Zamislite kad bi UNESCO (siguran sam da znate da štiti Svjetsku baštinu, materijalnu i nematerijalnu) propisao da na njihovim listama mora biti što manje zaštićenih gradova, spomenika, stoljetne tradicije i dr.!!! Ministre, sasvim osobno, dođete li smiješni samima sebi? Vi znate što je takvo ponašanje izdaja nacionalnih interesa. Moglo bi se kvalificirati i kao Nacionalna izdaja. To Ustav svake zemlje oštro kažnjava. Krajnji je trenutak da se od sada redovito sastaje te s našom Radnom grupom ( naravno, troškove snosi Ministarstvo), uvažite njihove stavove i dođete do jedino mogućeg, zajedničkog cilja. I zaboravite na razne „ komisije“, e-poštu i sl. Ministre, za sada smo s Vaše prevareni i teško razočarani. Gledali ste nas u oči i niste održali riječ. Stoga Vas još jednom pozivam : branite interese svoje Hrvatske, nemojte da Vam jednog dana bude žao; izvucite ono najkvalitetnije iz Vašeg iskustva u turizmu, na kraju, i iz Vašeg karaktera. Budite s nama iskreni. Siguran sam da Vi to možete! Zahvaljujem na pažnji i sretno! Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom.
164 Mia Deković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovano Ministarstvo, otkad je e-savjetovanje otvoreno može se konstatirati da su ljudi kolektivno nezadovoljni novim prijedlogom Zakona. Smatram da se kometari trebaju pročitati i uvažiti. Ipak se Zakon donosi i odnosi na građane RH, pa pošto ste izabrani da predstavljate i zastupate interese naroda RH ne vidim razlog zašto se isti ne bi ispoštovali. U protivnom očigledno ne pokazujete zanimanje za ovaj narod, a duboko se nadam da to nije istina. Predstavnica Radne skupine gospođa Anita Penić ključne članke je argumentirano obrazložila u skladu sa zakonodavstvom, direktivama ali i interesima vodiča. Pa Vas ljubazno molim da si uzmete vremena, pročitate argumente, obavijestite Radnu skupinu o navedenim promjenama i ključnim člancima. Nema potrebe gubiti vrijeme na negativnosti, okrenite se narodu te pozitivnim rješenjima. Nemojte nas tjerati iz ove zemlje jer ne želimo otići. Želimo raditi, predstavljati našu prekrasnu i jedinstvenu kulturnu baštinu, ne želimo također sprječavati i ograničavati kolege koji rade privremeno/povremeno po priznavanju stručne inozemne kvalifikacije ali vjerujem da ste mišljenja da se određeni kriteriji moraju zadržati i ispoštovati. Mia Deković Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
165 TAMARA VIDAIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ovo je prestrašno ! Ja ne vjerujem da se događa ovako nešto. Jedino smo mi u stanju zakopati svoje ljude. Nemam ništa protiv stranih kolega, ali kao što je već sto puta spomenuto - neka pravila i uvjeti budu jednaki za sve. Neka i oni dođu, i kao mi plate, nauče strani jezik, prisustvuju predavanjima i izlaze na ispite. Kad ispune sve navedeno, sa smiješkom ću ih pozdravljati kao svoje kolege. Ovo što Vi predlažete je uzimanje kruha iz usta svojem narodu. Nadam se da ćete razmisliti prije nego sve bude gotovo. Lijep pozdrav, Tamara Vidaić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
166 Vedrana Juričić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, moje ime je Vedrana Juričić, diplomirani sam povjesničar umjetnosti i profesor talijanskog jezika, te licencirani lokalni vodič za Istarsku, Primorsko goransku, Ličko senjsku i Splitsko dalmatinsku županiju. Radila sam od 2006. kao predstavnik u Grčkoj, te kao pratitelj na turama. Iz svog iskustva želim iznijeti slijedeće: 1. Baština RH je bogata, ali nevalorizirana. Turistički vodiči su jedni od najvažnijih karika u prezentaciji baštine 2. Tečaj za turističke vodiče je loš, previše nepotrebnih informacija, premalo prave prakse na terenu, učenja interpretacije kulturne baštine 3. Potrebna je stalna edukacija vodiča, u obliku tečajeva, predavanja, učenja interpretativnih vještina, rad na jeziku itd. 4. U Grčkoj postoji škola za vodiče koja traje 2,5 godina http://www.wftga.org/tourist-guiding/education-tourist-guides-worldwide/greek-educational-system Predlažem da tako bude i u RH te da licenca vrijedi za cijelu RH 5. Vodičima koji su položili prije treba biti besplatno omogućena edukacija 6. Licencirani vodiči RH MORAJU biti jedini koji smiju voditi strane grupe po lokalitetima, muzejima ( tu može biti i kustos ili educirano osoblje , ali uz prisutstvo i eventualne prijevode lokalnog vodiča) i ostalim točkama interesa koje se posjećuju. Na takav način čuvamo dostojanstvo i identitet naše zemlje. 7. Ukoliko nema vodiča za određeni jezik, i dalje treba biti prisutan lokalni vodič koji govori na engleskom npr. pratitelju, a pratitelj prevodi grupi ( tako je u Grčkoj ) 8. Pratitelj koji prati putovanja izvan Hrvatske, ne može imati samo završenu srednju školu! Potreban je tečaj i edukacija prije svega da bi netko mogao provesti uspješno putovanje, uz sve tehničko-operativne i ostale informacije koje taj posao nudi 9.Iskreno se nadam da je kvaliteta, stručnost, zaštita kulturne baštine RH, zaštita vodiča koji te poslove obavljaju primarna u donošenju ovog zakona. Zato poslušajte vodiče koji to rade i koji najbolje znaju kako stvari zapravo funkcioniraju na terenu. I nemojte nam svojom nesposobnošću uzimati kruh iz ruku. Pokažite i dokažite da Vlada RH ipak ima ljudsko lice i senzibilitet za svoj narod. Lijep pozdrav svima koji čitaju Vedrana Juričić Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog drugih sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
167 vera vujović ZAŠTITA U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI, Članak 45.   Kako u interesu hrvatskih građana, turističkih djelatnika i svih ostalih, a time i ukupnog hrvatskog gospodarstva, može biti uži ,,od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Trenutno, zaštićene turističke cjeline su Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) propisane vrlo široko, što djeluje ograničavajući na mogućnost pružanja usluga za one vodiče koji imaju položen samo opći dio ispita.''? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na navedeni članak.
168 Sonja Lovrić-Lilić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Slažem se Ana s tobom! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
169 Sonja Lovrić-Lilić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Šteta što se nije slušala Radna skupina ... Ne kaže se uzalud: "Daj dite materi!" Iz naših udruga dali smo najstručnije ljude kako bi taj Zakon bio kako treba (i tome prijedlogu su posvetili puno vremena i novca), a na kraju se njihovi prijedlozi nisu niti uvrstili u ovaj prijedlog Zakona. Sramota! Prijedlog novog Zakona o pružanju usluga u turizmu pun je nelogičnosti, nedorečenosti i sl. Dovesti će do zatvaranja obrta odnosno do povećanja nezaposlenosti, potpune slobode strancima (da rade što hoće), loše slike Hrvatske, novog vala iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi u druge zemlje....i još puno toga. Mogla bih napisati roman o tome.... Ima li itko u tom Ministarstvu turizma tko razmišlja na ovaj način???? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
170 Rilaks j.d.o.o. TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Poštovani, za svaki slučaj i ovdje ostavljam isti komentar ostavljen na idućem članku, s obzirom na to da je problematika dva članka povezana ili bi barem trebala biti. Čisto s psihološke strane gledano, zanimljivo je kako se kvalifikacije inozemnih vodiča određuju člankom 65, dok kvalifikacije domaćih vodiča dolaze na red tek u idućem članku. I na taj način je vidljivo kome se zapravo ovim prijedlogom daje primat. Logično bi bilo da se najprije odredi kakvu kvalifikaciju mora imati turistički vodič, a da se tek onda idućim člankom uredi moguće priznavanje inozemnih kvalifikacija (i ne nužno inozemnih - istim se pravilnikom može urediti što se bilo kome može priznati - ako je turistički vodič iz RH završio povijest umjetnosti, politologiju ili ekonomiju možda mu se nešto priznaje, na isti način kako se priznaje strancima). Ovako ispada da je člankom 65 već strancima sve priznato, a da ni ne znamo što im je priznato. Komentar sa članka 66 u nastavku: Iz članka 65 nejasno je na koji će se način provoditi priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i koji će biti njihov ekvivalent stručnom ispitu u RH. Iz članka 66 vidljivo je kako se stručni ispit za turističke vodiče u RH sastoji od dva dijela - općeg dijela i posebnog dijela po županijama (lokalitetima). Potrebno je u članku 65 pobliže objasniti što zapravo ministar može priznavati vodičima sa stranom kvalifikacijom - dobivaju li odobrenje da vode po cijeloj RH ili dobivaju odobrenje kojima mogu pružati usluge turističkog vodiča u RH kao i svi državljani RH koji su položili samo opći dio. Ako se na temelju inozemne kvalifikacije dobiva odobrenje da se vodi po zaštićenim lokalitetima, takva je situacija porazna i članak 65, pravilnik kojeg donese ministar i čitav zakon su u nesuglasju s podizanjem kvalitete na koju se pozivate. U članku 65 je stoga potrebno nadodati da se priznavanje inozemne kvalifikacije od strane ministra može odnositi samo na opći dio ispita. Među uvjete za priznavanje takve kvalifikacije potrebno je zakonom urediti kako je, uz priznavanje stručne kvalifikacije, za strane državljane nužan i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B2 ili C1 po ZEROJ-u. Takva je razina potrebna pri polaganju stranih jezika od strane vodiča RH te je sasvim logično da se ista razina, ako ne i veća, mora uzeti i za hrvatski jezik. Potrebno je u tom slučaju napomenuti kako ministar ne može nikome odobriti pružanje usluga na zaštićenim lokalitetima, ako nema položen posebni dio ispita za te lokalitete - bez obzira radi li se o stranom ili hrvatskom državljanu. Dakle, priznavanje inozemne kvalifikacije odnosi se samo na opći dio stručnog ispita i to djelomično, s obzirom na dodatan uvjet hrvatskog jezika. Posebni dio ispita, s obzirom na specifičnosti zaštićenih lokaliteta, mora ostati za sve - i državljane RH i strane državljane. Nedopustivo je da članak 66 govori o zaštićenim lokalitetima koje moraju polagati državljani RH, a članak 65 već unaprijed govori da stranci to ne moraju (ili je barem to nejasno rečeno). Srdačno, Dejan Rilak Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Izmjenjen i članak 64., pa je tako u stavku 4. propisano da turistički vodič mora znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To znači da turistički vodič, koji nije državljanin Republike Hrvatske, kada želi pružati uslugu na hrvatskom jeziku, da se na njega odnosi obveza znanja hrvatskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, a ukoliko želi pružati usluge turističkog vodiča na nekom drugom jeziku da dodatno mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 2. propisano je da usluge turističkog vodiča može pružati državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Prema stavku 4. istog članka turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).
171 Maja Perišin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, neću se ponavljati s već navedenim prijedlozima i kritikama kolega vodiča, ali smatram da je ovo apsurdno. Da s ovim novim zakonom podcjenjujete cijelu jednu struku i građane RH koje biste trebali štititi. Na ovaj način samo ćete povećati broj nezaposlenih. U svakom slučaju, nadam se da ćete uzeti vremena i pročitati sve ove komentare ljudi koji su čitav niz godina posvetili ovom poslu. Srdačan pozdrav Maja Perišin Lokalni vodič za Zagreb i Zagrebačku i Splitsko-dalmatinsku županiju Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
172 Mirta Kaluđer PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, dodala bih par svojih riječi, iako se slažem s komentarima mojih kolega. Naša kulturna baština nalazi se većinom na otvorenome, a ne u muzejima. Smatram da se tome treba prilagoditi zakon koji želi zaštiti tu kulturnu baštinu. Kod polaganja stručnog ispita smatram da ne smijemo, što bi se reklo miješati kruške i jabuke, ako je netko u nekoj drugoj državi polozio stručni ispit nije stručan za Hrvatsku. Smatram da se njegovo znanje mora provjeriti prije izdavanja dozvole za rad. Da bi održali kvalitetu pružanja usluge turističkog vodiča, treba biti lokalni vodič i za grupe koje imaju jezike koji naši turistički vodiči ne govore, u tom slučaju njihov pratitelj može prevoditi (ono što govori stručni vodič) s engleskoga ili nekog drugog svjetskog jezika. Mirta Kaluđer Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
173 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Potpisujem svaku rijec kolege Mirka Burazer! Jos jedan u nizu suvislih i argumentiranih zaključaka sa terena koje bi trebali poslušati!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
174 Solmar PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Obraćam vam se kao dugogodišnji turistički vodič. Čitam novi prijedlog ovog Zakona i ne vjerujem što ste napravili. Još od početka zime organizirali ste sastanke u MINT i oformili radnu skupinu u izradi novog Zakona što je za svaku pohvalu. Kolege su gubili dragocjeno vrijeme da bi s vama surađivali i na kraju od svega napravite sve po svom. Treba pogledati istini u oči i priznati da se dogodilo upravo ono što smo se mi turističi djelatnici najviše pribojavali. Sve je to bio unaprijd pripremljen igrokaz. Prije izbora ste željeli poslati poruku da ćemo zajedno doći do rješenja, da vam je stalo do naših radnika i da ćete zaštiti hrvatske interese. Kada je izašao prvi prijedlog ovakvog zakona, organizirani su i prvi prosvjedi i to ste s takvnim lažnim obećanjima sve i smirili. Naravno, čekali ste da prođu i državni i lokalni izbori. I sada kada su prošli, vaša šarada dolazi na vidjelo. Izigrali ste naše povjerenje i također narugali se svom uloženom trudu cijenjenih nam kolega iz radne skupine. Prijedlog objavljujete sada, kada je udarna špica sezone, mogo naših kolega ne može stići niti proučiti vaš novi prijedlog jer su im ovih par mjeseci krucijalni da bi mogli prerehraniti sebe i svoje obitelji. A također paralelno ljudi koji sa viših instanci mogu sudjelovati u ovome su na godišnjim odomorima. Odličan strateški tajming za vas, svaka čast. Da ne ulazim previše u detalje, htio bih se osvrnuti na samo jednu vašu rečenicu uvodne ocjene stanja: „Prijedlogom novog istoimenog zakona stvorit će se odgovarajući pravni okvir za razvoj usluga u turizmu, u obimu i raznolikosti, za smanjenje prepreka za početak poduzetničke aktivnosti, novo zapošljavanje odnosno samozapošljavanje, što bi sve trebalo imati pozitivan učinak na broj turista i trajanje njihovog boravka u turističkim destinacijama, produljenje turističke sezone i u konačnici povećanje prihoda u sektoru turizma.“ Pa dobro, sve to lijepo zvuči, ali jeste li svjesni da vi određenim promjenama u Zakonu što se tiče definicija turističkog vodiča radite upravo suprotno? Zašto ne štitite interese RH? Kako mislite da će se ostvariti povećanje zaposlenosti i u konačnici povećanje prihoda u sektoru turizma ako će se novim promjenama zakona dozvoliti rad mnogim strancima koji će doći boraviti ovdje a domaći ljudi će ostati bez posla? Zaposlenost domaćih ljudi direktno utječe na vaš cilj a to je povećanje prihoda u sektoru turizma. Od stranih vodiča naša država nema ništa. Popustili ste pritisku lobija azijskih država i EU koje će sada slati svoje ljude da rade ovdje kao turistički vodiči. Oni plaćaju porez u tim državama. Broj tih grupa i dan danas raste i po starom zakonu. Ima li kakvih problema? Nema. I njihov broj će se svjedno povećavati. Shvatite da je njihov pritisak samo iz sitničave želje za mizernim povećanjem agencijske zarade. Ukoliko vam je stalo do smanjenja cijena kako bi bili konkurentniji, zašto onda dižete boravišnu pristojbu? Zašto se povećao PDV na usluge u turizmu? Zašto su poskupile cestarine? Ja vas molim ne budite samo poslušne figure, ugledajte se na druge zemlje koje su se zaštitile i brinu za svoje radnike. Nemojte popuštati stranim pritiscima koji nemaju nikavo uporište ni u zakonima ni u Europskim direktivama. Da li je moguće da se u ovoj zemlji moralno ispravne stvari gotovo uvijek dogode samo ako se javno prosvjeduje i ako završe pod medijskim povećalom? Ako je potrebno, siguran sam da će se i to dogoditi. Nadam se da i ovo e-svajetovanje nije samo još jedan unaprijed smišljen igrokaz. Srdačan pozdrav iz Šibenika, Mirko Burazer Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
175 Solmar TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Poštovani, Predlažem da kod točke 2, ovog članka 68, treća stavka koja određuje poznavanje jezika glasi ovako: „3.da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik na razini B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru“ Trebate biti svjesni da je jako bitno da se stupnjevanjem odredi poznavanje hrvatskog jezika, kao što je već navedeno u komentarima prije mog. Ukoliko to ne bude tako, budite uvjereni da će strane agencije poslati svoje djelatnike koji će imati prebivalište u RH (s azijskog područja) a s EU područja im niti ne treba prebivalište. Oni će boraviti u RH, odrađivati sezonski posao i raditi kao vodiči/pratitelji s čim će veliki broj domaćih ljudi ostati bez posla. Vaš prijedlog je "poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča". I laiku je prema tome jasno da se ne stupnjevanjem poznavanja hrvatskog jezika na "mala vrata" pokušava progurati da će u biti gotovo svatko moći postati vodič iz stranih zemalja (iz kao dsficitarnih zemalja i EU). Tko će provjeravati to poznavanje hrvatskog jezika? Dozvole će se davati svakome tko na hrvatskom jeziku zna izgovoriti par osnovnih stvari koje će noć prije pogledati u rječniku. O kvaliteti usluge koju će gostima pružati neki takav pratitelj, nepotrebno je niti komentirati. Zamislite što će se događati kada se u takvoj grupi dogodi da netko mora u bolnicu, poseban hitan transfer, gužve u lukama,...i razne druge situacije kada je poznavanje hrvatskog jezika neophodno. A oni neće niti imati lokalnog hrv vodiča da im pomogne. Kvalitetu prikaza hrvatske kulturne i prirodne baštine koju će oni prikazivati neću niti spominjati. Nadam se da ćete imati hrabrosti usprostaviti se stranim lobijima i pritiscima koji gledaju samo svoj sitničav interes. Srdačan pozdrav, Mirko Burazer Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
176 Sandra Bandera PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Postovani, kolege su sve vec rekle i napisale! Definitvno sve mogu potpisati.Nikako ne izjednačiti posao pratitelja i turističkog vodiča. Zanimljivo da se stalno govori o očuvanju radnih mjesta; a novim zakonom na zalost doci ce do smanjenja istih. Vec sada nam po Hrvatskoj vode australski pratitelji koji niti poznaju mentalitet, niti kulturu, niti povijest a da i ne spominjem sitnice oko pridonosenja punjenja naseg drzavnog proracuna. Vec nam se zemljom setaju i objasavaju nasu povijest i svakodnevni nacin i filozofiju zivota, oni koji nas uopce ne razumiju i kojima, ruku na srce idemo na zivce... Nasa gospoda zastupnici, koji donose ovakve prijedloge zakona, ne razmisalju da zive, od nas, malih obrtnika koji volimo svoju zemlju i tu strast i ljubav prenosimo na nase goste i prijatelje. Pisemo ovo emocionalno jer stice se dojam da oni koji bi nas trebali stititi, zapravo nas tjeraju s nase zemlje, kako nas tako i nasu djecu... svaka vam cast! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
177 Andrijana Mudrinović TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. U potpunosti se slažem sa komentarima i prijedlozima kolega i kolegica te ih podržavam. Potrebno je otvoriti oči i uvažiti prijedloge kolega i kolegica. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
178 Tatjana Banožić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, Od velike važnosti smatram pravilnik kojim će se donijeti popis zaštićenih lokaliteta po županijama. U ocjeni stanja (dio II.) naime navodite da je preporuka Europske komisije da se revidiraju popisi lokaliteta na kojima usluge turističkog vodiča mogu biti povezane sa stručnom kvalifikacijom. Također navodite da Europski sud Pravde i Europska komisija podržavaju uže određivanje lokaliteta u svrhu pospješivanja slobode pružanja usluga unutar EU. Jedna presuda Europskog suda koju podržava Europska komisija ne predstavlja obvezujući zakonodavni akt koji bi Hrvatska morala primijeniti čak i na štetu svojih turističkih vodiča te korektne prezentacije kulturne i povijesne baštine. Dokle god Vijeće EU i Parlament ne donesu takav akt, ne vidim zašto bi se ograničavala djelatnost naših turističkih vodiča koji srčano, s velikim znanjem i entuzijazmom kao i odličnim znanjem stranih jezika prezentiraju ne samo fakte nego i nacionalni identitet. Takvog mišljenja su i države članice EU koje hrvatskim državljanima na brojnim lokalitetima ne omogućavaju stručno vođenje bez prisutnosti lokalnog vodiča. Od iznimne važnosti je i definicija turističkog vodiča koja je prema mom mišljenju, a i mišljenju brojnih kolega u čl. 64 stavak 7 nesretno i nespretno formulirana. Mislim da takva važna definicija treba biti formulirana na način da je jasna svima. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
179 Sanja Milat PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa kolegama. Ista prava za sve - neka dođu svi koji žele raditi kao vodiči u RH, nostrificiraju svoje diplome, prisustvuju predavanjima, polože ispit na hrvatskom ispred iste komisije kao svi mi i plate porez u RH - bez diskriminacije. Isto tako kad dođe inspekcija - uhvate se nas, sa licencom, obrtnicom. A Ms. Chin Long Li će prošetat i kimnut glavom, jer kako će joj kaznu napisati kada nema prevoditelja i javnog bilježnika uza se. Poslušajte bar jednom struku (tj. NAS i naše predstavnike). Cijenim svakoga tko ovaj posao radi ozbiljno i s ljubavlju - pa bio iz Njemačke, Mađarske ili Švedske - ali uvjeti moraju biti isti ako ne za domaće čak i bolji i olakšani, jer sigurno nas želite zaštititi, želite da ljudi ostanu u Hrvtskoj, da ovdje radimo, osnujemo obitelj (natalitet pada i dalje?) i plaćamo poreze. Sanja Milat turistički pratitelj (dvoumim se da li se ići mučiti polagati za vodića i davati novac koji nemam ili bolje novac potrošiti za kartu do Irske gdje će me cijeniti kao radnika) Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
180 Petar Tomašić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Treba brisati točku 6 članka 64 jer su već u točki 2 svi državljani zemalja EU izjednačeni u pravima i obvezama s hrvatskim državljanima. Točka 6 stavlja hrvatske državljane u neravnopravan položaj jer jedino oni ne mogu obavljati vođenja privremeno bez položenih ikakvih ispita. S obzirom da se radi o specifičnim znanjima vezanim uz određeno konkretno područje, treba zadržati ispite za svaku županiju kao uvjet obavljanja posla vodiča na tom prostoru. Tko nema ispita, nije vodič nego može biti pratitelj. Primljeno na znanje S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, zakon više ne uređuje stručni ispit.
181 Dragutin Kralj ZAŠTITA U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI, Članak 48. Članak 48. U Evropi a naročito u alpskim zemljama postoji osiguranje za stručne profesionalne osobe i udruge, Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama. U Hrvatskoj osiguravajuće kuće nemaju tu mogućnost, čak ni vanjske osiguravajuće kuće iako njihove matične kuće u domicilnim zemljama poznaju takvo osiguranje. SGVH je pokušao već nekoliko godina osigurati takovu policu ali bezuspješno. Bilo je nekih ponuda i razgovora, ali to nije ni blizu kvalitetnim policama kao što je vani. Kada bi Ministarstvo turizma u potkomisiji za aktivni, pustolovni i planinski turizam imala popis svih formalno školovanih aktivnih dionika, mislim da bi se uspjela dobiti vrlo kvalitetna polica za sve dionike (pojedince i udruge). Za primjer: 1. Planinska Zveza Slovenije (volonterska udruga u planinarstvu): ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda. Zavarovanje odgovornosti Zavarovalna vsota 100.000,00 € Območje kritja svet Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance. Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje. 2. Die Alpenvereinsversicherung (volonterska udruga u planinarstvu): Der Alpenverein Weltweit Service ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert und bietet Versicherungsschutz für: • Bergungskosten bis EUR 25.000,- in der Freizeit im In- und Ausland, weltweit • Rückhol- und Überführungskosten aus dem Ausland ohne Summenbegrenzung • Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bis EUR 10.000,- weltweit bei Unfall oder Krankheit, sowohl in der Freizeit als auch im Beruf • Haftpflichtversicherung in Europa für viele Sportarten bis EUR 3.000.000,- • Rechtsschutzversicherung in Europa für viele Sportarten bis EUR 35.000,- für Anwalts- und Gerichtskosten Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
182 Dragutin Kralj PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ocjene stanja Pored potrebe prijenosa u nacionalno zakonodavstvo Direktive o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja u svrhu zaštite potrošača detaljno razrađuje prava putnika iz ugovora o putovanju u paket aranžmanu i povezanom putnom aranžmanu, važeći Zakon o pružanju usluga u turizmu ocjenjuje se ograničavajući za razvoj turizma i iz slijedećih razloga: - ne uređuje pružanje određenih usluga u turizmu kao što su usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) ili usluge turističkog ronjenja, a što je potrebno urediti prvenstveno zbog zaštite tržišne utakmice i zaštite potrošača; neke usluge nisu uređene na odgovarajući način, odnosno potrebno je proširiti krug pružatelja takvih usluga, kao što su to primjerice turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom, planinskom turizmu , poslovnom turizmu; - nedostatno uređenje turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, planinskog turizma čija je ponuda i raznolikost u značajnom porastu zbog interesa i potreba turista za aktivnim provođenjem odmora ili slobodnog vremena; sudjelovanje u takvim programima može dovesti korisnike usluga u rizične situacije za njihovo zdravlje i život, te je nužna dodatna intervencija države u to područje turizma, propisivanjem većih obveza što se tiče pružatelja usluge (organizatora) takvih aktivnosti, ali i osoba koje pružatelji usluga angažiraju za izvođenje tih aktivnosti; cilj dodatnog zakonskog reguliranja pružanja ovih usluga trebao bi omogućiti njihovu realizaciju uz što manji rizik tj. povećanu sigurnost korisnika usluge; Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
183 Ana Bašić Alerić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Za provedbu ovakvog prijedloga zakona doista nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Ipak bilo bi bolje napisati posve novi prijedlog zakona kojim bi se predvidjele i kazne za njegovo nepoštivanje ali i financiranje službi koje bi učinkovito provodile nadzor i naplatu kazni. Konkretno smatram da zakon mora predvidjeti kazne za voditelje putovanja iz drugih zemalja koji djelatnost turističkog vodiča!! obavljaju na području RH bez licence izdane od strane RH koja bi jamčila njihovu stručnost . Financijska sredstva uložena u nadzor i naplatu kazni dosljednim provođenjem zakona bila bi vrlo brzo vraćena a na tržištu bi se osigurao red uz višestruku korist za državni proračun. Primljeno na znanje Nadzor nad pružanjem usluga na povremenoj i privremenoj osnovi dijelom obavljaju turistički inspektori sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona, a nelegalno pružanje kontroliraju carinski službenici Ministarstva finacija.
184 Toni Odak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pozdrav, U potpunosti se slažem sa kolegama koji ovaj prijedlog smatraju nakaradnim i smiješnim. Pogotovo zbog starijih kolega koji svoj zanat već dugo godina grade i masno plaćaju. Turistički Vodič SDŽ Toni Odak Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
185 Davorin Labus PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Apeliram na radnu skupinu Ministarstva turizma koja je sastavila ovakav prijedlog zakona da još jednom preispitaju sve članke predloženog zakona. Ovakav zakon, čak i ako bude izglasan, lako će se srušiti pred nadležnim tijelima EU i uzrokovati financijske štete za RH te potrebu izrade novog zakona. Sve to će, naravno, opet biti plaćeno iz proračuna RH. Dakle, pozivamo ih na društveno odgovorne postupke i raspolaganje državnim proračunom ove zemlje na razuman način. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
186 Davorin Labus PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pozdrav svima, Za početak šaljem link za dokumenta EU na talijanskom (koji se, siguran sam, može pročitati i na svim drugim jezicima EU). U dokumentu se nalaze preporuke za liberalizaciju tržita EU i lakšeg protoka radne snage. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-820-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF Dokument je preporuka, a samim time nije obvezujući u nijednom svom dijelu. Te se preporuke, a samim time i pravni učinci donošenja zakona temeljenog na takvim preporukama mogu odnositi samo na građane EU i Švicarske, kako je uostalom i navedeno u spomenutom dokumentu. Nisam siguran koja bi bila pravna osnova za apliciranje takvog zakona na državljane koji nisu taksativno navedeni u takvim prijedlozima EU. Postoji li neki bilateralni sporazum sa npr. Kinom, Japanom ili bilo kojom drugom državom kojim bi to bilo definirano? Ako postoji postavlja se pitanje kad je i gdje to potpisano, kako su definirane kvote i reciprocitet istog tog sporazuma? Liberalizacija u bilo kojem sektoru rada unutar EU nije i ne može biti definirana anarhijom i zakinuta od svakog pravila, a pogotovo ne kriterija stručnosti i kompetencije. Ta stručnost ili kompetencija treba biti i nečime potkrepljena (npr. položenim ispitom za određenu regiju/zonu/državu). Mislim da ćemo se svi složiti da ne postoji vodič, ma koliki od lumen bio, koji može kvalitetno odraditi sve gradove u EU. Tu dolazimo do problema geografske determinacije za određene struke. Informatičar može svoje usluge davati u bilo kojoj od zemalja članica sa istom razinom kvalitete jer njegova stručnost nije determinirana radi li on u Parizu ili Bukureštu. S vodičima to nije slučaj jer je posao vodiča determiniran povijesnom i kulturološkom kontekstualizacijom. Bez shvaćanja lokalnog konteksta (zato i postoje lokalni vodiči), daje se pogrešna i iskrivljena slika kulturne baštine, običaja i obezvređuju se lokaliteti te se dovodi u pitanje opstanak istih u očima potencijalnih budućih posjetitelja. To mi ne izgleda kao mudra strategija razvoja turizma, baš suprotno. Upravo o spriječavanju obezređivanja kulturne baštine govore neki članci iz dokumenta preporuke EU. ''La giustificazione e la proporzionalità della regolamentazione della professione di guida turistica devono essere valutate attentamente al fine di assicurare che le restrizioni siano limitate a quanto è necessario per evitare di danneggiare la ricchezza culturale di uno Stato membro.''. ''La maggior parte degli Stati membri ha indicato come indispensabile una conoscenza molto specifica legata al paese, come la conoscenza a livello storico e artistico (ad esempio, Cipro, Slovenia).'' Upravo iz gore navedenih razloga, ''liberalizacija'' tržišta za turističke vodiče nije moguća kao u slučaju radne snage iz sektora IT-a ili nekog drugog sektora. Isto nije moguće provesti i sa još nekim profesijama (npr. pravnici). I za kraj samo nekoliko rečenica o prihvaćanju ovih preporuka od strane drugi članica EU koje po svom značaju u turističkom miljeu i povijesnom kontekstu možemo svesti pod isti nazivnik sa Hrvatskom. Ovakvim prijedlozima se protive i Italija, i Španjolska, i Malta, i Mađarska. Indikativno je da se osim njihovih vodiča na perfidan način protive i njihova Ministarstva turizma i Vlade, i to najviše politikom nečinjenja. Kao zaštitnu mjeru pritiskanja od strane EU da se u budućnosti ovakvi prijedlozi stave na papir i izglasaju kao zakoni vidim preciznom definicijom i kategorizacijom što više lokaliteta na području RH. Takvi prijedlozi trebali bi biti argumentirani na više razina, što u svakom slučaju ljudima iz struke neće biti problem. Pa tko poznaje te lokalitete bolje od njih samih? U davanje prijedloga o lokalitetima trebaju se uključiti svi lokalni vodiči i udruge, svaki za svoje područje djelovanja i interesa. Naravno, to bi vodiči radili pro bono, ali rezultat toga bi bio osiguravanje stabilnosti svog posla i digniteta same struke. Srdačan pozdrav Davorin Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
187 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem sa kolegama Dejanom Rilak i Anom Bašić. Odlični argumenti!! Treba imat sluha za čuti. Ako dobijemo zadovoljavajuće odgovore na ovih nekoliko pitanja onda cemo biti sigurni da ste bar pročitali neke od komentara i pitanja koja smo vam postavili. Marina Arabadžić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
188 Ana Jakus PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slazem se sa kolegama Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
189 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, molim Vas da mi pojasnite ovu rečenicu: "nivo znanja stranih jezika za voditelje poslovnica i turističke vodiče nije, prema ocjeni stručne javnosti, na zadovoljavajućoj razini te ga je potrebno podići na višu razinu i definirati zakonom". Molim vas da me uputite o kakvoj se ocjeni stručne javnosti radi i kako ste došli do podataka da razina jezika nije na zadovoljavajućoj razini. Cjeloživotno obrazovanje za turističke vodiče, kao i voditelje poslovnica, obavlja se na raznim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, gdje budući vodiči i polažu jezike i smatram kako javnost ima pravo znati koja su to sveučilišta, veleučilišta i visoke škole za koje Ministarstvo tvrdi da jezično obrazovanje "nije na zadovoljavajućoj razini". Posebno jer zbog ove vaše tvrdnje vodiči koji su na tim institucijama platili polaganje ispita imaju pravo tražiti povrat novaca, ako samo Ministarstvo tvrdi da njihov rad nije kvalitetan. Ako takvih podataka nema, onda je i ovo pokušaj paušalnog ocrnjivanja vodiča i njihovog obrazovanja, bez ikakvih dokaza i sankcija. Kasnije u tekstu navodite kako je za obavljanje poslova turističkog vodiča potrebno da vodič "zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča". Molim vas da mi pojasnite ovu sintagmu "dostatna mjera", kada govorimo o hrvatskom jeziku - znači li to da se ona prethodna ocjena stručne javnosti ne mora odnositi na hrvatski jezik. Hrvatski jezik je službeni jezik RH i EU te su stupnjevi znanja hrvatskog jezika također obuhvaćeni ZEROJ-em - predlažem, ako se već u slučaju stranih jezika razbacujete ZEROJ-om i paušalnim ocjenama stručne javnosti bez ikakvih podataka, da barem isto napravite i u slučaju hrvatskog jezika. Ipak, moj prijedlog je da ostane stupanj znanja B2 za strane jezike, kako predlažete, ali da se u slučaju hrvatskog jezika traži još viša razina znanja, C1. Posao turističkog vodiča/pratitelja/voditelja poslovnice nije samo komunikacija sa stranim gostima, već i komunikacija s ostalim državljanima i institucijama RH. Ako želimo osigurati kvalitetnu uslugu, na koju se pozivate, moramo predvidjeti i krizne situacije. Nažalost, u svakom se poslu, pa i u ovom, mogu dogoditi i nepredvidive situacije. U slučaju krađa, požara, poplava, nije dovoljno da turistički vodič "otprilike", "dostatno" ili "polovično" prepoznaje upute nadležnih već da njegovo poznavanje hrvatskog bude na izvrsnoj razini, možda čak i mrvicu bolje od poznavanja stranog jezika, zbog toga i predlažem razinu C1 za hrvatski, u svrhu poboljšanja usluge. Na kraju, napominjem kako ću i po završetku ove rasprave tražiti od Ministarstva da mi pojasni rečenicu od početka ovog komentara, o razini znanja jezika koja nije "zadovoljavajuća" - imamo pravo znati na temelju čega se došlo do tog podatka i za koje visoke škole ministarstvo smatra da nisu "zadovoljavajuće", a kako bismo protiv tih visokih škola mi vodiči mogli podignuti i privatne tužbe i tražiti povrat novaca za program koji nije "zadovoljavajuć" po ovakvoj ocjeni Ministarstva. Ako takvih podataka ili stručne javnosti uopće nema, onda je najmanje što djelatnici mogu učiniti jest javna isprika svim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama koje provode tečajeve za vodiče, a koje se bez ikakvih javno iznesenih dokaza ovdje kritizira. Srdačno, Dejan Rilak Primljeno na znanje Turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
190 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, nejasno mi je tumačenje da se zbog korejskih, japanskih i kineskih turista moraju izjednačiti državljani RH i državljani - Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije. Ako već pričamo o gostima koji dolaze iz Koreje, Kine i Japana, onda su to gosti koji dolaze iz Koreje, Kine i Japana te sa zemljama EU to nema nikakve veze. Dalje navodite kako je problem deficitarnost jezika, iako se do sada to nije pokazivalo kao problem, s obzirom na broj vodiča koji rade s azijskim tržištima. Nejasno je na temelju kakvih podataka dolazite do zaključaka da nema dovoljno stručnih osoba u RH da rade s azijskim tržištem, s obzirom da podaci o broju dolazaka govore nešto drugo - želite li reći da su do sada gosti iz Azije imali nekvalitetnu uslugu. Nadalje, čak i ako prihvatimo ovo vaše mišljenje da su azijski gosti do sada imali nekvalitetan boravak u RH, nejasan je vaš način rješavanja problema - ako omogućimo ostalim državljanima EU da umjesto nas vode azijske goste po našoj zemlji, kako će točno to povećati kvalitetu usluge, s obzirom da deficitarnost vodiča za azijsko govorno područje nije problem samo RH nego i drugih država EU. Navodite kako je potrebno ljudima bez stručne kvalifikacije omogućiti da vode po RH, a kako biste omogućili bolju kvalitetu uslugu - molim vas da mi pojasnite kako ste došli do zaključka da je netko bez potrebnih kvalifikacija kvalitetniji od nekoga s kvalifikacijama. Na kraju, insinuirate da nije moguće očekivati u RH povećanje broja turistikih vodiča - hrvatskih državljana koji bi poznavali korejski, kineski i japanski jezik, bez ikakvih dokaza - ignorirate studije jezika ili predmete na našim Sveučilištima, kao i cjeloživotno obrazovanje vodiča. Ako ste već prepoznali problem da nemamo dovoljan broj obrazovanih vodiča, onda preporučam da zajedno s Ministarstvom obrazovanja pokrenete programe, stipendije i potpore kako bi se ljudi i obrazovali. Srdačno, Dejan Rilak Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
191 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, načelno se slažem kako je potrebno ujednačiti uvjete za pružanje usluga turističkih vodiča hrvatskih državljana i turističkih vodiča državljana drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije. Problem nastaje kod priznavanja inozemnih kvalifikacija gdje opet pogrešno tumačite kako je položen ispit za turističkog vodiča npr. u Latviji dostatan za priznavanje kvalifikacije za turističkog vodiča u nekoj županiji RH. Jedno ne isključuje drugo. Primjerice, ako sam ja završio studij medicine i specijalizirao se za pedijatra, teško ću se zaposliti kao ginekolog jer nemam potrebnu specijalizaciju. To ne znači da ja nisam doktor medicine, i ginekolog i pedijatar su specijalisi u svom području. Ako je netko završio kvalifikaciju za turističkog vodiča, nitko mu ne može oduzeti tu kvalifikaciju, ali to ne znači da će mu se ta kvalifikacija proširiti za nešto za što nije specijaliziran. Kolega turistički vodič iz Latvije je, kad dođe u Hrvatsku, i dalje turistički vodič - nitko mu to nije oduzeo, ali se njegovo poslovno djelovanje mora uskladiti s njegovim kvalifikacijama. Eventualno je potrebno razmisliti da se naši tečajevi turističkih vodiča otvore stranim državljanima te da ne moraju polagati one dijelove koje su već položili. Recimo, ako su na tečaju za turističkog vodiča u Latviji imali predmet "Politički sustav RH", naravno da će mu se taj dio kvalifikacije priznati. Ako tokom svog školovanja turistički vodič nije slušao o političkom sustavu RH, onda će morati polagati tu razliku. Isto vrijedi i za posebne dijelove tečaja po županijama - ako turistički vodič iz inozemstva nema stručnu kvalifikaciju i položen ispit za npr. Dubrovačko-neretvansku, a želi npr. voditi u Dubrovniku - nikakav problem, može mu se omogućiti upis posebnog dijela tečaja na kojem mora izvršiti svoje nastavne i financijske obaveze i dobiti licencu kao i svi drugi. Izjednačavanje stranaca i državljana RH ne polazi od izjednačavanja raznih diploma, već od činjenice da je svima pod istim uvjetima omogućeno upisivanje i polaganje tečajeva kao i kasniji rad. Pod istim uvjetima. Srdačno, Dejan Rilak Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
192 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u opisu stanja navodite kako su turističke cjeline (lokaliteti) po županijama određene vrlo široko - stare gradske jezgre gotovo svih većih gradova i mjesta, crkve, parkovi i park šume, značajni krajobrazi, gradski trgovi, pa čak i cijeli gradovi i mjesta. Dalje navodite kako je preporuka Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom. U navedenoj preporuci Europske komisije dakle nigdje nije navedeno da se crkve, parkovi, trgovi moraju maknuti s popisa turističkih lokaliteta već kako njihovo tumačenje mora biti povezano sa stručnom kvalifikacijom. Drugim riječima, ako javnost to traži, a Europska komisija to i preporuča, može se i proširiti popis lokaliteta i Europska komisija u takvo što ne ulazi. Odnosno, ako Ministarstvo tako odluči, svaki metar kvadratni svake županije može biti na popisu lokaliteta i to je u skladu s preporukom Europske komisije. Vaše tumačenje je malo nejasno - na koji ćete način, npr. u Zagrebu, reći da katedrala i prostor ispred katedrale nije zaštićeni lokalitet, a istovremeno se pozivati na stručnu kvalifikaciju za tumačenje lokaliteta kojeg ste sami maknuli s popisa. Ja mogu reći da je Katedrala zapravo pravoslavna crkva, eventualno bi netko od gostiju mogao reagirati, ako poznaje povijest lokaliteta, ali po ovakvom prijedlogu Ministarstva je takvo moje tumačenje u redu - pogrešno je, ali ja ionako nisam kvalificiran i nikom od nadležnih moje kvalifikacije nisu niti bitne. Brisanje trgova, parkova, pa čak i čitavih gradskih jezgri s popisa zaštićenih lokaliteta je u potpunosti protivno preporuci o stručnoj kvalifikaciji, a koju navodi Europska komisija. Predlažem, dakle, da se držite preporuke Europske komisije o stručnoj kvalifikaciji, a da određivanje popisa lokaliteta namijenite stručnim osobama, pa makar ono bilo i šire od sadašnjeg - to nije nikakav problem, u skladu je s preporukama i ne protivi se nikakvoj direktivi EU. Srdačno, Dejan Rilak Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten je pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
193 Milan Miletić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pokušao sam započeti ovaj tekst s poštovani, ali jednostavno se nisam mogao prisiliti da to napišem... Već duže vrijeme gledam nelojalnu konkurenciju koja vodi grupe bez licence, bez obrta i bez plaćanja poreza u RH i mislim si da gore od ovog ne može HR Vlada me uvijek uvjeri u suprotno. Vi kao da se natječete koliko ljudi svojim zakonima i nebrigom možete potjerati iz HR. Nemate ni malo sluha ni želje da bi zaštitili interese svojih birača (naroda?). Ako Vam je u interesu da ljudi gase obrte, padaju na Vašu brigu ili odlaze van, samo nastavite - radite odličan posao. Milan Miletić K&M obrt za pružanje usluga turizmu Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
194 Željka Valenčić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Dobar dan svima, posebice mojim kolegicama i kolegama vodičima, koji će, imam osjećaj, jedini ovo i pročitati jer su isti jedini i zainteresirani za ovu tematiku. Ovaj prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu je: SRAMOTAN kako za struku, tako i za one koji su ga sastavili ( a dobro su upoznati s problematikom); PONIŽAVAJUĆI za nekoliko tisuća vodiča koji žive od svog posla i koji se tih par mjeseci u godini koliko traje sezona moraju izboriti za bilo koje vođenje koje odrade (da bismo dobili novi posao, moramo biti jako jako dobri u tome što radimo, jer samo i isključivo na temelju toga, možemo dalje raditi, nema mjesečnih prihoda koji uredno stižu na račun, riječ Bolovanje je samo apstraktna imenica za nas); OSIROMAŠUJUĆI jer o našem poslu (koji i nije samo posao, nego i LJUBAV)ovisi još nekoliko tisuća članova obitelji vodiča (čitaj: DJECE); APSURDAN - svježi primjer: strani pratitelji počeli su mi se izravno nuditi da ih zovem ako mi bude trebao pratitelj po Hrvatskoj. Tko je tu lud?!; BESRAMAN – mi smo ambasadori Hrvatske, ako nas se hoćete riješiti, recite otvoreno! Sa znanjem jezika koje imamo, možemo biti uspješni bilo gdje, započeti život negdje drugdje, ali - JE LI VAM TO CILJ? Izgon naroda može biti nazvan različitim imenima, poput: Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu! Željka Valenčić, Rijeka Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
195 Dragan Gojun PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prije svega, ja vam se neću obratiti, ni sa poštovani, jer moje poštovanje niste zaslužili, a niti sa dame i gospodo, jer niste ni dame ni gospoda, već uhljebi, kao i većina u strukturama vlasti. Ja sam turistički vodič, obrtnik, kao i moji kolege i kolegice, ogorčen sam zapostavljanjem struke pri donošenju novog zakona o pružanju usluga u turizmu. Naime, ministar i njegovi pomoćnici su dobro upoznati s problemima koji će se stvoriti, ako dopustimo da nam nestručni pratitelji i voditelji putovanja iz stranih zemalja, objašnjavaju njihove verzije naše povijesti. Dopustiti tako nešto se naziva, ništa drugo, nego izdaja hrvatskih interesa. Tako je, vele izdaja je u nekim zemljama kažnjiva i smrtnom kaznom, tako da bi trebali preispitat vaše postupke u budućnosti. Smatram da nitko ne može sa ljubavlju i žarom, pričati o našim lokalitetima, bilo prirodnim, ili povijesno-kulturnim, kao županijski vodiči. Isto tako, ne samo da se naša domovina nestručno predstavlja, već i u nekim slučajevima, u krivom svjetlu, gdje se iskrivljava povijest, raznim verzijama o našem OBRAMBENOM domovinskom ratu, a ne kao što neki tvrde građanskom ratu. Uz to, novac koji bi platili lokalnog županijskog vodiča, bi kroz porez išao u državnu blagajnu, a ne bi ostao u stranim državama. Tako da na kraju samo mogu zaključiti, da ako se ne zaštite županijski vodiči, na način da se ni pod razno ne uvode nacionalne, regionalne, ili tko zna kakve druge sveobuhvatne licence, ministarstvo turizma, sa kompletnom vladom RH, će biti smatrani veleizdajnicima, u rangu kvislinških poslušnika za vrijeme drugog svjetskog rata, s tom razlikom, što se neće dodvoravat nekom Reichu, već gospodarima iz EU. Vaš sugrađanin, turistički vodič Dragan Gojun Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
196 Ladislav Gerenčer PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam i potpisujem sve komentare svojih kolega. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
197 Silvestra Marija Ašperger ZAŠTITA PRAVA PUTNIKA, Članak 95. Potpisujem briljantan uvid kolegice Sandre Bortek. Voditelj putovanjaje partner turističke agencije, ugovorni partner, ako želite preciznije. Na osnovi tog ugovora agencija se, između ostaloga, obvezuje uplatiti cijenu usluge za koju je izdan račun. Kako regulirate status učitelja / profesora koji nema registriranu djelatnost ili obrt ili tvrtku za obavljanje poslova turističkog pratitelja? Na kojoj osnovi on izdaje račun? Na kojoj osnovi on(a) plača poreze na dohodak i doprinose? Ukoliko to nije regulirano zakonom, ispada da je isti/ista ovdje "potrošač", stoga ne može biti pružatelj usluge. Dakle, neovlašteni i nelicencirani turistički pratitelj / voditelj putovanja, ne može obavljati poslove za koje nije ovlašten, a ako je unutar grupe i predvođenog putovanja SAMO putnik koji obavlja navedene poslove, onda je u statusu "potrošača". Ovaj Zakon je u potpunosti nelogičan i kontradiktoran do srži, te svakako nije u skladu s odredbama drugih zakona (o radu, o obveznim odnosima, itd.). Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
198 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Apsolutno podržavam komentare kolege Tina Dujmića. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
199 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Potpisujem komentar kolegice Sandre Šamanović, te molim očitovanje zašto turistička inspekcija provjerava samo licencirane lokalne vodiče koji pošteno zarađuju, plaćaju namete, imaju registrirane obrte, tvrtke itd., a kada im se postavi pitanje: "zar niste vidjeli xy grupu koja nema lokalce??", kažu "pustite Vi to!" Molim odgovor na postavljeno pitanje. Primljeno na znanje Nadzor nad neregistriranom djelatnošću, pa tako i nadzor nad neregistriranim turističkim vodičima, u nadležnosti je Carinske uprave Ministarstva financija, a ne Turističke inspekcije.
200 Ana Mjeda PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Smatram da Hrvatsku trebaju voditi ljudi koji su školovani i licencirani za lokalitete. Kako druge zemlje imaju svoje lokalne vodiče i ne pada im napamet da im zemlju vode turistički pratitelji. Ali kod nas je kao i u svemu sve naopačke. Također sam mišljenja da polagati 21 županiju je totalna glupost, bilo bi bolje da se licence polažu prema nekim cjelinama, ali 21 županija je puno novaca, pa zašto smanjiti. Ugledajte se na Tursku, jedna licenca za cijelu zemlju, a Turska je ipak malo veća nego naša Hrvatska. Lokaliteti bi trebali zaštićeni, a ne da ih još smanjuje te. Poslušajte naše vodiče, ako ništa drugo upravo kako je Sandra Šamanović rekla, ljudi će otići, neće imati razlog ostati u Hrvatskoj kada će Korea, Kina, Švedska uredno moći bez Ugovora o radu moći raditi u Hrvatskoj. Nadam se da će te odgovoriti na sva ova pitanja, odgovoriti na sve argumente i podržati naše turističke vodiče, S poštovanjem Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
201 Sandra Šamanović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa kolegama. Ista prava za sve - neka dođu svi koji žele radit kao vodiči u RH, nostrificiraju svoje diplome, prisustvuju predavanjima, polože ispit na hrvatskom ispred iste komisije kao svi i plaćaju bar neki porez u RH - bez diskriminacije. Isto tako kad dođe inspekcija - uhvate se nas, sa licencom, obrtnicom i traže di si evtl. kiksa jer možda ipak nisi pročita najnoviju izmjenu zakona u NN. A Ms. Chin Long Li će prošetat i kimnut glavom, jer kako će joj kaznu napisat kad nema prevoditelja i javnog bilježnika uza se. Poslušajte bar jednom struku (tj. NAS i naše predstavnike). Cijenim svakoga tko ovaj posa radi ozbiljno i s ljubavlju - pa bio iz Njemačke, Mađarske ili Švedske - ali uvjeti moraju biti isti ako ne za domaće čak i bolji i oklakšani, jer sigurno nas želite zaštitit, želite da ljudi ostanu u Hrvatskoj, da ovdje radimo, osnujemo obitelj (natalitet pada i dalje?) i plačamo poreze. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
202 Silvestra Marija Ašperger PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U potpunosti bih ovdje citirala dolje navedeni komentar gospođe Kristine Nuić Prke, s kojime se u apsolutu slažem, te ljubazno molim nadležne predlagatelje ovih izmjena Zakona da posve uzmu u obzir navedeno i implementiraju u novi Zakon odnosno isti usuglase s pravilima, potrebama, kvalifikacijama, obvezama i pravima STRUKE turističkog vodiča i pratitelja putovanja, te da ni u kom slučaju ne zanemaruju brojnost državljana Hrvatske koji rade, žive i plaćaju svoje obveze prema državi a radi ovoga POSLA. Gospodo, ovo nije šala, i molimo vas da se ne poigravate egzistencijom tisuća građana koji sa žarom i strašću promoviraju Lijepu našu, grade ju i čuvaju, a ne nastoje ju lošim zakonima u potpunosti razrušiti, kao što ćete vi učiniti izglasate li ove izmjene važećima. Molim vas podrobno rastumačenje: KOME u prilog i za čije dobro ste kreirali ovakve nebuloze u tekstu, za čije interese zapravo radite, koji je cilj ovih čudnovatih i nelogičnih izmjena, i za ZAŠTO, iz koje pobude i svrhe mijenjate ionako ograničavajuć, nejasan i loš postojeći Zakon u još gori, a na štetu svih: i nas iz struke (turističkih vodiča i pratitelja putovanja), i svih naših gostiju, i svih agencija koje će se sramotiti radi vaših odredbi kada ih primjene u praksi...? Uz to, ne zaboravite i imajte na umu, da upravo ovakvim Zakonom izravno ugrožavate POTROŠAČA, krajnjeg korisnika proizvoda i njegova prava, te istoga ne štitite nego mu "prodajete" loš i lažan proizvod u vidu vodiča-stranca-u-stranoj-zemlji koji nema pojma o čemu priča, i u vidu nekvalificiranog pratitelja putovanja koji ne samo što može nauditi brojnim poslovnim subjektima povezanima u putnički aranžamn, nego može prouzročiti bespovratnu pa čak i katastrofalnu štetu potrošačima tj. kupcu proizvoda - putniku, koji je platio za PROFESIONALNU uslugu. Ni ja na bih da mi susjed konobar, uz dužna poštovanje, popravlja zube, čuva dijete ili ga uči matematiku, a susjeda doktorica neurokirurgije da mi balansira gume na vozilu... Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
203 Sandra Šamanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. "Posebni" propis mora sadržavati iste uvjete koje hrvatski vodič imaju. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
204 Tin Hrastnik PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, slažem se sa svim komentarima i žalosno je što se uopće takvo što dogadja. Pitam nadležne koji žele promijeniti ovaj zakon i molim za odgovor. U slučaju izmjene zakona da li imate plan kako osigurati i financijsku pomoć mnogobrojnim obiteljima koje žive od posla turističkog vodića/ pratitelja ? Pomoči im u vračanju kredita bankama ? Da li je vaš cilj osiromašiti još ljudi u Hr ? Nadam se da imate pričuvni plan za sve koji će ostati bez posla, jer uskoro možete očekivat ovakva pitanja i od novinara. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
205 vera vujović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU ''uvođenja reda u organizaciju hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere, u cilju eliminiranja s tržišta pružatelja takvih usluga bez nadzora i suglasnosti samih vjerskih zajednica'' - Vjera i sve aktivnosti koje iz nje proizlaze u privatnoj su domeni svakog građanina, ne vidim na čemu se temelji institucionalno pravo vjerskih zajednica da ''uvode red'' u bilo što što u domeni privatnih turističkih putovanja, a ne poslovnih putovanja klera, a kamo li da daju suglasnost. Ili imamo državnu organizaciju u okvir Crkve, a ne vjersku u okviru države. Nijedna vjerska zajednica ne može propisati privatne aktivnosti svojih članova niti pravno monopolizirati davanje prava pružateljima usluga da ih pružaju. Naprotiv, treba regulirati obveze vjerskih zajdnica koje do sada nesmetano u praksi organiziraju komercijalna vjerska putovanja, ne podliježući poreznim obvezama itd., te ostavljajući turističku konkurenciju u vrlo neravnopravnom položaju. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
206 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prijedlog zakona naše skupine je uskladjen po Europskim direktivama i hrvatskom zakonu. Kolegica Anita Penić ih je prevodila na nekoliko jezika. Zagovaramo poštivanje direktiva i zakona. Molim vas objašnjenje zašto bez ikakve zakonske osnove želite dopustiti da grupe iz Azije koje ionako dolaze i dolazit će u budućnosti, rade bez lokalnih vodiča i time zakidaju hrvatski proračun,našu zaradu i pričaju gluposti o našoj zemlji i kulturi.Znači vama je super što će tisuće ljudi prolazit našom zemljom bez da imamo priliku zaradit pošteno za svoj kruh. Super omogućit će te veću zaradu multimilijunskim tvrtkama,a nama niste dozvolili da pokupimo bar mrvice! Sramotno je da za njih niti niste predvidjeli kaznene mjere. Koja direktiva potvrdjuje ovu besmislenost?(budući da se stalno pozivate na iste). Sramota! Primljeno na znanje Prema članku 99. stavku 1. točki 2. Zakona turistički inspektor može usmenim rješenjem u zapisniku zabraniti pružanje usluga turističkog vodiča fizičkoj osobi državljaninu države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije ako pruža usluge turističkog vodiča suprotno odredbama članka 64. stavka 3. i članka 68. Zakona. Nelegalno pružanje usluga nadziru carinski službenici Ministarstva financija.
207 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Kazete da nam zelite olakšati i ubrzati poslovanje, želite nam smanjiti birokratske procedure i zavrzlame. Jeste li vi pročitali prijedlog prije nego ste ga objavili? Uveli ste milijun administrativnih,bespotrebnih odjavljivanja i prijavljivanja! Kažete da ste uskladili novi prijedlog sa direktivama? Molim vas što se tiče direktiva,naša radna skupina je itekako upućena(kolegica Anita Penić ih je prevodila u Briselu na nekoliko jezika). Prijedlog zakona naše stručne i obrazovane radne skupine je uskladjen po direktivama i hrvatskim zakonom. Bespotrebno ste nas zavlačili i trošili naše vrijeme i novčana sredstva. Očito ste svemu tome pristupili sa figom u džepu(i kupovanju mira prije lokalnih izbora). Kad smo već kod direktiva,zašto se iste pogodnosti odnose na goste iz Azije? Za njih koliko sam vidjela niti kazne niste predvidjeli. Jako žalosno i sramotno! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
208 Karmen Bezbradica TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani! Navodite da zaštićena cjelina (lokalitet) znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze vrednote. Zar Trg Republike Hrvatske u Šibeniku nije područje koje čuva kulturno-povijesnu vrijednost? No, ono je istovremeno i javna površina za koje navodite da ne mogu biti zaštićene cjeline. Da li nam je interes da taj predivan trg i druge takve diljem Hrvatske, tumače nepotpuno i često pogrešno? Ili nam je interes da svi koji žele stručno tumačiti hrvatsku kulturno-povijesnu baštinu, plate polaganje stručnog dijela ispita? Sigurna sam da svi naši turisti žele - stručno tumačenje - kojeg su i platili. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
209 Karmen Bezbradica TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Poštovani! Pitam se, koje će uvjete ministar propisati, ako je dovoljno "dostatno" znanje hrvatskog jezika. Možemo pretpostaviti da će se tražiti "dostatno" znanje hrvatske povijesno-kulturne baštine. Očekujem jasno definiranu razinu znanja hrvatskog jezika, povijesti, kulture i običaja, koja će biti uvjet za obavljanje usluge turističkog vođenja. Jedino jasne definicije mogu održati kvalitetu usluge, zaštititi potrošača i osigurati "stručno tumačenje". Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Stoga je izmjenjen i članak 64., pa je tako u stavku 4. propisano da turistički vodič mora znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To znači da turistički vodič, koji nije državljanin Republike Hrvatske, kada želi pružati uslugu na hrvatskom jeziku, da se na njega odnosi obveza znanja hrvatskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, a ukoliko želi pružati usluge turističkog vodiča na nekom drugom jeziku da dodatno mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
210 Ivana Jurčević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, čitanjem ovih komentara mogu zaključiti kako smo mi kolege vodiči poprilično složni po pitanju novog Zakona o pružanju usluga u turizmu. I ja sam jednako tako protiv prihvaćanja zakona koji će omogućiti strancima da mogu raditi u našoj zemlji. Smatram da će prihvaćanje dovesti samo do smanjenja radnog kontingenta Hrvatske, zaposlenosti naših stanovnika, te poduzetničke aktivnosti i samozapošljavanja u ionako teškoj ekonomskoj situaciji u RH. Sve to dovodi samo do daljnjeg iseljavanja našeg stanovništva, što je zaista sramota. Dovodite nas do toga da mislimo da za nas nema mjesta u našoj zemlji , a strance rado prihvaćate i izlazite im u susret. Šta to govori o našoj državi? Koliko cijenite svoj narod?Svakoj državi bi trebali biti prioritet njeni stanovnici. Nadalje, smatram da se kontrole nad stranim vodičima trebaju povećati, treba ih kažnjavati kako bi shvatili da nije u redu da vode bez domaćih vodiča, jer zašto smo onda mi završavali tečajeve za vodiče? Da bi nas stranci zamijenili? U svakom slučaju, mislim da nas Zakon, kao i Ministrastvo treba zaštititi i omogućiti nam veći obujam posla, a ne nam otežavati.Prihvati li se ovaj prijedlog, on samo ide na štetu nama vodičima i našem poslu. Iskreno se nadam da ćete uzeti u obzir naše misljenje i poduprijeti nas. LP Ivana Jurčević Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
211 Dorotea Pečarič VODITELJ POSLOVA, Članak 13. članak 13, stv.2 molim tumačenje što se smatram "radno iskustvo na drugim sličnim poslovima u turizmu"; može li to biti obavljanje poslova turističkog pratitelja i /ili lokalnog vodiča, kako se dokazuje radno iskustvo, te što ako VSS nije ni turističkog ni ekonomskog smjera, nego npr. Filozofski faks ili povijest-geografija? Koliko onda godina radnog iskustva? ne valjda 5 kao za SSS. Razumno bi bilo 2 godine za sve VSS. Primljeno na znanje Pružanje usluge turističkog vodiča i voditelja putovanja (turističkog pratitelja) po svom sadržaju se ne može smatrati drugim sličnim poslom u smislu članka 13. stavka 2. točke 4. Predloženo radno iskustvo smatra se odgovarajućim, jer drugi studijski smjerovi ne obuhvaćaju materiju koja je obuhvaćena turističkim ili ekonomskim smjerom i koja je potrebna odnosno može se smatrati odgovarajućom za obavljanje poslova voditelja poslova
212 SILVANA ŠULJAK PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Da, išla sam ostaviti komentar i sjetila se da živim u RH. S obzirom da postoji velika vjerojatnost kako nitko od odgovornih neće čitati ove komentare mogu slobodno pisati iz srca , a ne koristiti politički rječnik na koji ste navikli. Dakle, ovaj prijedlog zakona je toliko loš da imam kombinirano grčeve u želucu i glavobolju dok ga čitam. Zašto se zakoni pišu po direktivama EU, a ne po savjetima vodiča? Zato što je tako jednostavnije. Pa ,evo, napravite presedan i napišite barem jedan zakon kako treba, a ne protiv interesa građana. Zar želite zaista jos par tisuća nezaposlenih i onih koji žele napustiti lijepu našu domovinu? Molim vas. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
213 Anka PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Smatram da su ovim prijedlogom zakona turistički vodiči u Republici Hrvatskoj diskriminirani u odnosu na svoje kolege, državljane drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarstvu i Švicarske konfederacije. Ovim zakonom dolazimo do toga da bi se svima nama Hrvatskim turističkim vodičima više isplatilo odseliti iz Hrvatske i raditi u Hrvatskoj kao strani državljani jer ne bi morali polagati opći dio ispita koji je potreban da bi radio kao turistički vodič u Hrvatskoj. A to naravno nije u interesu nikome. Moramo misliti na našu budućnost i na budućnost naše Hrvatske i hrvatskog turizma. Mi turistički vodiči puno ulažemo u znanje i edukaciju i kroz posao nas ponajprije vodi ljubav prema našoj domovini, ljudima i običajima. Nije lako raditi kao turistički vodič. Morate imati beskrajno strpljenje, široko znanje i dobru kondiciju. Ono što mi tražimo je ravnopravnost. Ako smo mi obvezni polagati opći dio ispita za turističkog vodiča da bi radili kao turistički vodiči u Hrvatskoj, neka taj opći dio ispita polažu i državljani drugih država članica ugovornica Ugovora o Europskom gospodarstvu i Švicarke konfederacije. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkog vodiča treba doraditi. Ako netko radi kao turistički vodič van Hrvatske ne znači da ima ikakvo znanje o Hrvatskoj (obično ga i nema ili posjeduje krive informacije), a to znanje može steći jedino ako položi opći dio ispita za turističkog vodiča. Svaki turistički vodič bi trebao položiti opći dio ispita za turističkog vodiča bilo da se radi o državljaninu RH ili državljaninu druge članice EU. Ako to nije položio onda i nije turistički vodič. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
214 Silvestra Marija Ašperger PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Nadalje, kratko i precizno: KAKO ste točno i kojim mjerama, ovdje nevidljivim, zamislili poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, ako dopuštenjima stranim državljanima da obavljaju posao turističkog vodiča dajete automatsko pravo da nam se ubaciju u posao i ist doslovno uzimaju? Kako točno će hrvatski turistički vodiči opstati, ako im strani kolega, uz vaš blagoslov, uzima posao? Kako mislite da ćemo dalje nastaviti poslovati, plaćati mirovinsko i zdravstveno osiguranje? Jer, strani kolega ga vam sigurno ovdje neće plaćati, već u svojoj matičnoj zemlji... Da li ovim izmjenama Zakona zapravo želite da stotine turističkih vodiča u RH zapravo ugasi svoje firme, obrte i registrirane djelatnosti, kako bi što prije otišli u Irsku ili Njemačku? Molim vas, kao samozaposlena žena ove države i turistički vodič, da poradite na poboljšanju ovoga Zakona kako biste zaštitili vlastite građane, a ne da nas tjerate na burzu rada ili u zbjeg. Status turističkog vodiča i status turističkog pratitelja treba postaviti navišu razinu u smislu obrazovanja, duljine trajanja istog, potrebnih znanja i kvalifikacija, a ne ga degradirati na ovakav način bez iti jednog konkretnog definiranja ove STRUKE, te uz to još omogućavati podkvalificiranim strancima da bez provjere znanja i jezika rade po našoj zemlji što žele. Čemu to točno? Što je cilj i svrha ovakovih izmjena? Silvestra Marija Ašperger Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
215 Silvestra Marija Ašperger PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani nadležni Ministre, Vlado Republike Hrvatske, predlagatelji izmjena Zakona ovdje navedenog, za početak, i kao prvi komentar, jer će ih uslijediti još, čim uzmognem naći vremena između vođenja stranih turista po Hrvatskoj i plaćanja poreza i doprinosa kao odgovorna građanke i SAMOZAPOSLENA žena ove države, turistički vodič i pratitelj putovanja s odobrenjem za rad, citirati ću samo jedan detalj Direktive EU na koju se, između ostaloga, pozivate u pokušaju izmjene, ionakog lošeg i za struku poražavajućeg, Zakona o pružanju usluga u turizmu. Stoga vas molim detaljno obrazloženje i odgovor na slijedeća pitanja: Da li smatrate da posao turističkog vodiča na području Republike Hrvatske doista profesionalno i izvrsno mogu obavljati strani državljani, ako ne zadovoljavaju prvi i jedan od najosnovnijih uvjeta, a to je JEZIK članice (u ovom slučaju RH) u kojem obavljaju posao na osnovi vašeg Rješenja? Da li pri odobravanju istoga uopće provjeravate znanje hrvatskoga jezika (koji je, usput budi rečeno, većini građana EU a posebice onima van nje, krajnje nepoznat, nerazumljiv i kompliciran, da ne kažem da više od 90% stranih kolega tj. pratitelja putovanja neke grupa jedva da može izgovoriti Plitvička jezera, licitarsko srce, HVALA, ili doviđenja, spominjem samo najosnovnije riječi...)? Ako smo svi mi, da bismo dobili status licenciranog vodiča za određen grad i županiju, morali položiti i platiti ispit prezentacije vođenja lokaliteta na stranom jeziku, a ovdje u promjenama čak spominjete obavezno znanje na razini B2 (što smatram potrebnim), kako to da neki strani vodič koji u RH dolazi glumiti vodiča mora samo "dostatno" znati hrvatski jezik? Što vam TOČNO ZNAČI "DOSTATNO" znanje jezika? Molim osvrnite se na Direktivu onoh za koje radite, tu sve lijepo piše: DIREKTIVA 2005/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA, od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija GLAVA IV. DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE PROFESIJE Članak 53. Znanje jezika Osobe kojima su priznate stručne kvalifikacije moraju znati jezike koji su im potrebni za obavljanje profesije u državi članici domaćinu. Svaki turistički vodič u RH MORA prvenstveno izvrsno znati HRVATSKI JEZIK, te sve ostale jezike na kojima obavlja posao. To je ogledalo naše struke. za sada toliko. Ostali komentari i prijedlozi POBOLJŠANJA ovog spornog Zakona slijede, u želji da se zaštiti struka i naš krajnje odgovoran i ozbiljan posao, naše zaposlenje i naša sloboda i pravo da u vlastitoj državi nesmetano i neometano obavljamo posao za koji izdajemo račune, plaćamo poreze i sve doprinose, a što će sve biti izravno ugorženo ukoliko ove prmjene stupe na snagu! Silvestra Marija Ašperger prof. povijesti umjetnosti i filozofije, licencirani turistički vodič i pratitelj putovanja, u struci već 20 godina Primljeno na znanje Člankom 66. stavkom 4.propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
216 Anton Bikić OBRAZLOŽENJE, Uz članke 106. do 121. EU kartica---------------------------- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/983 od 24.lipnja 2015- o postupku za izdavanje europske strukovne iskaznice i primjeni mehanizma u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europska Komisija uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Priznavanju stručnih kvalifikacija i uvođenja europske strukovne iskaznice za : liječnike,medicinske sestre,farmaceute,,fizioterapeute,GORSKE VODIČE, posrednike u prometu nekretnina i inžinjere. Odabrane profesije ispunjavaju zahtjeve za njihovu reguliranost u državama članicama. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
217 Ana Bašić Alerić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI - nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više, i potrebno ih je zadržati, te osigurati pružanje kvalitetne usluge; Nama koji radimo na terenu već godinama naši gosti iz zapadne Europe i SAD-e najavljuju invaziju gostiju s Istoka, sad kad se ona i događa, a ovo je tek početak, ništa je ne može zaustaviti i zbilja nema mjesta strahu da će hrvatski turistički vodiči odvartiti kineske agencije od slanja gostiju u Hrvatsku. Predlagatelj zakona trebao bi gledati unaprijed i nastojati osigurati red u mogućem kaosu kad broj njihovih dolazaka probije predviđanja. Podijeliti bi s predlagateljem zakona i stav naših dosadašnjih gostiju koji dolaze prvenstveno zbog kulturne i prirodne baštine u predsezoni i posezoni, a taj je da se ne žele naguravati po muzejima i nacionalnim parkovima. Masovni turizam nije smjer kojim ovako mala zemlja treba ići jednostavno jer nije održiv. Ne bi se trebali hvaliti postocima porasta već osigurati da se organizirana putovanja provode po pravilima i da od njih koristi ima hrvatski proračun. Uloga turističkog vodiča tu je nezamjenjiva ne samo u interpretaciji baštine već i nizu drugih poslova koje voditelj putoivanja iz Azije nije u stanju odraditi. Azijske agencije svojim voditeljima putovanja na leđa stavljaju zadatke s kojima se ne mogu nositi. Posljedica toga je kaos u restoranima, iscrpljeni vozači autobusa što direktno ugrožava sigurnost na našim cestama, nemogućnost da voditelj putovanja istovremeno tumači naše trgove i javne prostore i vodi gosta u bolnicu ili objašnjava osoblju Hitne pomoći povijest bolesti. Ako je doista namjera povećati zapošljavanje onda predlažem da se uvede zakonska obaveza da grupe iz Azije uz svoga imaju i hrvatskog voditelja putovanja. Eto na tisuće novih radnih mjesta. Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
218 brigitta obajdin PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem sa kolegama. Novi zakon ovako sastavljen ne donosi nikakvu korist za vodiče, već samo čini štetu. Kako je moguće da država nema za cilj zaštititi svoj radni kontingent. Ovim zakonom dajete drugim državljanima da rade posao vaših stanovnika, posebno ističem Azijske zemlje. Zakon koji je još uvijek na snazi, trebalo je malo "dotjerati" i zakonom urediti nove oblike turizma koji su postali popularni. Najveći problem tog zakona je bio, što ga vi niste provodili, na pozive carini i insepkciji nitko nije odgovarao ili izlazio na teren. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
219 Danijela Ćopić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U Prijedlogu Zakona o pružanju usluga u turizmu piše "Prijedlogom novog istoimenog zakona stvorit će se odgovarajući pravni okvir za razvoj usluga u turizmu, u obimu i raznolikosti, za smanjenje prepreka za početak poduzetničke aktivnosti, novo zapošljavanje odnosno samozapošljavanje, što bi sve trebalo imati pozitivan učinak na broj turista i trajanje njihovog boravka u turističkim destinacijama, produljenje turističke sezone i u konačnici povećanje prihoda u sektoru turizma." Ako ovaj Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu bude usvojen u navedenoj formi, možete citirani članak izbrisati jer ništa od navedenog neće se ostvariti. Neće biti ništa od razvoja usluga u turizmu, u obimu i raznolikosti,smanjenja prepreka za početak poduzetničke aktivnosti, novog zapošljavanja odnosno samozapošljavanja, što bi sve trebalo imati pozitivan učinak na broj turista i trajanje njihovog boravka u turističkim destinacijama, produljenje turističke sezone i u konačnici povećanje prihoda u sektoru turizma. Trenutni Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu nije točno definiran i podložan je različitim tumačenjima institucija. Najveću zabrinutost stvara npr.dio o turističkim vodičima, koji se direktno odnosi i na mene prema kojem će turistički vodiči iz Hrvatske biti u podređenom odnosu prema stranim turističkim vodičima. Ako je to bio cilj ovih izmjena to je u suprotnosti s nacionalnim interesima. Ovim putem bih zamolimo da razmislite o navedenim promjenama koje se odnose na tisuće djelatnika u turizmu a koji ostvaruju 18% ukupnog BDP-a. Zamolio bih cijenjene saborske zastupnike da pri donošenju izmjena zakona misle na suverenost države umjesto na upute stranačkog vodstva. Može li Hrvatska napokon postati država koja misli na svoje građane i nacionalne interese? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
220 Inka Marinić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Kao prvo, zanima me zašto se već nekoliko tjedana oglušujete na komentare kolega da je nemoguće pročitati prijedlog zakona preko mobitela i tableta. Ja sam se sada ulogirala preko tableta i sve što mogu je ostaviti komentar u općem dijelu. Jeste li svjesni da time diskriminirate sve turističke vodiče i pratitelje RH koji su sada na terenu jer traje sezona? Jeste li svjesni da ljudi imaju ,kao i ja, mobitel i/ili tablet pri ruci a ne PC? Morala sam zvati kolegicu da me uputi u ključne promjene u zakonu jer ih ja ne mogu pročitati! Zbog čega izdvajate trgove iz kult.povijesnih cijelina? Zbog čega nije predvidjena nikakva kazna za vodiče iz trećih zemalja; kazne su predvidjene samo za RH vodiče i vodiče EU i EGP? Po čemu se razlikuje tur.vodič od voditelja putovanja ( koji ne treba nikakvu edukaciju, ali može davati kao i tur.vodič osnovne informacije svuda osim u zaštićenim lokalitetima) ? Temeljem kojih kriterija će se sa popisa zaštićenih cijelina izbaciti trgovi i parkovi? Gdje točno bi po novom prijedlogu zakona lokalni tur.vodič pružao usluge ako više ne bude zaštićenih kult.povijesnih cjelina? Primljeno na znanje Prema članku 99. stavku 1. točki 2. Nacrta prijedloga zakona turistički isnpektor može usmenim rješenjem u zapisniku zabraniti pružanje usluga turističkog vodiča fizičkoj osobi državljaninu države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije ako pruža usluge turističkog vodiča suprotno odredbama članka 64. stavka 3. i članka 68. Zakona. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Definicija voditelja putovanja se mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“.
221 Dario Biočić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Kao što se vidi u donjim komentarima, nitko nije zadovoljan Prijedlogom zakona o pružanju usluga u turizmu. Prema tome jasno je kako ga treba mijenjati na način koji bi zadovoljio struku. Da, išao sam ostaviti komentar i sjetio se da živim u RH. S obzirom da postoji velika vjerojatnost kako nitko od odgovornih neće čitati ove komentare mogu slobodno pisati iz srca , a ne koristiti politički rječnik na koji ste navikli. Dakle, ovaj prijedlog zakona je toliko loš da imam kombinirano grčeve u želucu i glavobolju dok ga čitam. Zašto se zakoni pišu po direktivama EU, a ne po savjetima vodiča? Zato što je tako jednostavnije. Pa ,evo, napravite presedan i napišite barem jedan zakon kako treba, a ne protiv interesa građana. Molim vas. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
222 Katja Martinović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Zakon je pun nelogičnosti, prvo definirajte precizno pojam turističkog vodiča i uskladite sa normama. U potpunosti se slažem sa kolegama iz radne skupine. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
223 Sanja Krnić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, očigledno je da turistički vodiči nisu zadovoljni vašim prijedlogom zakona. Stoga, krajnje je vrijeme da studiozno pročitate, shvatite i prihvatite savjete kolega vodiča. Sanja Krnić, turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
224 senka curavić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pridruzujem se i potpisujem sve komentare , ogorcene, mojih kolega na prijedlog zakona koji nam stize u jeku sezone pa dok se vi , zasluzeno, odmarate ( nije lako smisliti ovakve ne-zakone), mi radimo na +30 s crnim upitnikom nad glavama sto ce biti s nama i nasom profesijom.Koje li utopije teziti zivotu u zemlji gdje se moze raditi i znati da oni koji su na celu podupiru i stite dobrobit njenih gradjana. Zakon koji predlazete , valjda znate vi kome ide u prilog, nama sigurno ne, jer po definiciji SVATKO ce moci "davati informacije" gdje god (zasticeni lokaliteti vise valjda negdje u medjuprostoru a nisu sastavni dio ulica, trgova i zemlje L ijepe nase).Bez srdacnog pozdrava ili postovanja jer ne osjecam ni jedno ni drugo. Senka Curavic, turisticki vodic (jos uvijek) Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
225 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, slažemo se s kolegicama Penić i Nuić-Prka i tražimo da se definicija turističkog vodiča detaljnije definira i uskladi s normom. Što se tiče stavka 3, molimo da u zakon nadodate tko nadzire i koje su prekršalne odredbe za osobe iz tog stavka, jer ovim prijedlogom to niste predvidjeli. Predlažemo izmjenu stavaka 4 i 5 s detaljnim i jasnim obrazloženjem kao što predlažu predstavnici Radne skupine i ZDTVH. Stavak 7 smo nekoliko puta morali pročitati i dalje nam nije jasan. Znači prema vašem prijedlogu ovlašteni turistički vodič koji položi opći dio stručnog ispita može pružati usluge na čitavom teritoriju RH osim na zaštićenim turističkim cjelinama. Ako položi i posebni dio stručnog ispita može voditi i na zaštićenim turističkim cjelinama, koji prema vašoj definiciji, ne mogu biti javne površine i otvoreni prostori. Dakle to bi bili muzeji, galerije i sl. A na tim mjestima se osobe koje obavljaju stručna vođenja ne smatraju vodičima?! Možete li nam pojasniti što su onda turistički vodiči i gdje mi možemo raditi?! Što se tiče stavka 8, nemoguće je nešto propisati kad ne postoji jasna definicija za to što se propisuje! U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. No, mogućnost pružanja usluga u muzejima, crkvama, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma.
226 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, kao što i sami kažete da usluge u turizmu bitno utječu na činjenicu da je turizam jedan od najznačajnijih čimbenika gospodarskog razvoja u RH. Navodimo dio članka „Rekordnu turističku sezonu potvrđuje i prihod od turizma te tako prema podacima HGK u 2016.godini devizni prihod od turizma u Hrvatskoj iznosi čak 18,01 posto BDP-a, daleko najveći u Europi. Tako smo rekordnu turističku sezonu 2016. godinu završili s 8,8 milijardi dolara deviznog prihoda od turizma što ukupno čini udio do 18,01 posto u odnosu na BDP. Također, prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim kapacitetima te prema podacima sustava eCrew koji sadrži turistički promet nautičkog čartera, u Hrvatskoj je tijekom 2016. godine ostvareno 16,3 milijuna dolazaka i 91,3 milijuna noćenja, a navedeni rezultat predstavlja oko 11 milijuna više ostvarenih noćenja u odnosu na 2015. godinu.“ http://hrturizam.hr/hrvatska-ima-najveci-udio-turizma-u-bdp-u-u-europi-cak-1801-posto/ Molimo vas da još jednom dobro pročitate zakon i uvažite preporuke ljudi iz struke i direktne komentare iz prakse. Preporuka je EK da se popisi revidiraju, ali gdje postoji definicija lokaliteta? Kako revidirati nešto za što ne postoji jasna definicija? Europski sud pravde je prihvatio ograničenje slobode. Molim vas da iz presuda koje spominjete u uvodnom dijelu, navedete po kojem se kriteriju nalaže državama članicama da definiraju svoje turističke zaštićene cjeline? Navodite: „Nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča.“ Smatramo da sve osobe koje sukladno svim važećim zakonima i direktivama ispunjavaju sve uvjete slobodnog kretanja, boravka i rada na području Unije i RH, neka im se omogući obavljanje usluga turističkog vodiča pod istim uvjetima kao i državljanima RH. Dakle, neka slobodno polažu ispite i to opći dio, ili opći i stručni dio ispita. Isto tako nam nije jasno u čemu je ograničavajuće to što kažete da nema dovoljan broj vodiča za japanski, korejski ili kineski jezik. Molim vas da kažete tko je to ocijenio? Naši vodiči nisu do sad imali problema pružati usluge takvim grupama na engleskom jeziku, dok njihov voditelj prevodi. Možete li nam objasniti kako voditelji putovanja proputuju čitavu Europu i svijet ako ne poznaju engleski jezik? Kako se sporazumijeva u hotelu, restoranu, a da ne govorimo kad se dogodi neka nezgoda, pa voditelj mora na policiju ili bolnicu? Na kojem se jeziku sporazumijeva? Na kojem će se jeziku sporazumjeti kad ga zaustavi inspekcija? Kažete da ih je potrebno zadržati. Mi se s tim slažemo i nadodajemo da je svim gostima, bez obzira odakle dolaze, potrebno pružiti vrhunsku uslugu. To znači da im usluge pružaju ovlašteni, stručno educirani vodiči koji su sukladno svim zakonskim aktima položili tečaj za vodiča. Kažete da nivo znanja jezika za turističke vodiče nije na razini i da ga treba podići. Ako je naš zakon isti za državljane RH i strane državljane, našim vodičima podižete razinu znanja jezika na B2, a nivo znanja hrvatskog jezika definirate riječju „dostatan“. Molimo da to definirate. Mijenjate zakon o pružanu usluga u turizmu radi usklađivanja i kažete da je terminološki potrebno uskladiti pojmove. Niste možda pomislili da bi bilo korisno i preuzeti definicije ovih profesija kako vam je predložila Radna skupina( EN 13809 2003/ ENISO 18513 2003). Ne da niste, nego ste ih po definiciji i izjednačili! U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
227 Tin Dujmić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Želim protestirati na ovaj prijedlog zakona. Znači ovako... jeli smo mi hrvati stvarno toliko bezvrijedni i zadnji čovječuljci u ovom svijetu da se po nama može bez srama gaziti po volji? Dok se mi svi na terenu borimo da se uopće provodi i poštuje važeći zakon, koji se svaki dan krši sa strane stranih pružatelja usluga i niti jedna ustanova ne reagira na to vi uvaženi ministri, sekretari i ostali u Saboru, Vladi itd. itd. dane gubite smišljajući kako nam još otežati naš pošten rad i teški trud da turizam u ovoj zemlji saživi još više i dobije na kvaliteti sa ovakvim nebulozama od zakona dok bi trebali uložiti trud i sredstva da zaštitite ovaj važeći i nas Hrvate koji ovoj državi punimo proračun svojim doprinosima a ne dati nekom x državljaninu koji niti većinu vremena niti ne zna gdje se nalazi dok netko od nas koji smo se obrazovali i profesionalno i pošteno radimo posao u turizmu mu ne objasnimo, niti plača porez niti išta!!Gospodo onda neka im je sve otvoreno i za đabe napravite anex da turisti ne moraju niti hotele niti ulaznice plaćati samo da dolaze! Vi koji sjedite u svojim uredima i trudite stisnut vašu glavu skromne inteligencije, molimo vas nemojte u ime boga! Hoćete unaprijediti turizam stvorite turističku policiju( kao druge države Grčka, Turska, Italija) koja će imati ovlast za suzbijanje nepravilnosti a ovako se ne zna se tko pije tko plača kad bi netko od nas nešto htio prijaviti. Sramota vas bilo ovakvo nešto uopće dat na promatranje!! Od kada više ovo nije Hrvatski Sabor nego Korejski, Kineski, Japanski ili što već. Užasnut i zgrožen sam i neću štedjeti riječi za vas koji ste to uopće napisali. Za vašu informaciju turizam je na nivou zbog nas ! Ljudi na terenu koji promoviramo ovu državu svaki dan! Turisti će i dalje dolaziti zato što smo mi djelatnici u svakome segmentu turizma to izgradili! Dobro si razmislite šta radite i ukinite nastavak ovakvog izdajničkog zakona! Primljeno na znanje Nije konkretna primejdba već općeniti komentar.
228 Marina Krolo PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, htjela bih iskazati svoje nezadovoljstvo ovim prijedlogom zakona. Iz navedenog je jasno da popis zaštićenih lokaliteta ne bi bio uži, već nepostojeći. Ako taj popis ne uključuje javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično, što uključuje? Samim time nema smisla polagati posebne ispite za različite županije. Što se tiče dozvole za pružanje usluge turističkog vodiča stranim državljanima, neka je i dobiju, ali po točno definiranim kriterijima. Znamo da je sve više privatnih učilišta na kojima se licenca doslovno kupuje, tj. nikakvo znanje se ne traži i ne dobiva. Trebalo bi se više računa voditi o tome kakvi se ispiti polažu. Uz to, pravedno bi bilo, ako turističke zemlje poput Češke ispite pripremaju isključivo na češkom da i mi u Hrvatskoj ispite za strane državljane održavamo na hrvatskom. Naš jezik nije manje vrijedan. Zauzmite stav i zaštitite građane. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
229 Nikol Dujmović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Želite olakšati novo samozapošljavanje, ali nitko ovdje ne piše kako održati radna mjesta koja već postoje. Konkretno turistički vodiči su mahom otvarali obrte/firme. Turistički vodiči su se zaposlili na taj način. Sa novim prijedlogom zakona će doći strani ljudi, objašnjavati naše običaje i kulturu unutar Republike Hrvatske (osim na lokalitetima koja će se nanovo pisati u čiju korist?), a s druge strane će turistički vodiči biti primorani polako zatvoriti svoje djelatnosti i biti nezaposleni. Na koji način se zakon brine o očuvanju radnih mjesta? Jednostavno je izmisliti novo radno mjesto a kako će se to radno mjesto financirati, na to nitko ne razmišlja. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
230 Boška Vukobratović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, NE SLAŽEM SE I APSOLUTNO NEMA SMISLA! Iskreno, ne vjerujem da se ovako nešto događa. Počnite obraćati pažnju na svoje građane, nas, koji smo još uvijek u Hrvatskoj i želimo raditi! Ne vidim kome bi ovakav zakon odgovarao, niti vodičima, niti državi. Besmisleno i nepotrebno. Lp Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
231 Neven Čuljat PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, kao turistički vodič, zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, ne podržavam ovakav prijedlog zakona nauštrb svih nas koji smo i po nekoliko godina ulagali trud u to da našim gostima pokažemo sve ljepote i vrijednosti naše Hrvatske. Ovaj zakon na ruku ide isključivo velikim, stranim turističkim agencijama koje žele uštediti 50 do 100 eura na nama koji od toga živimo i ostajemo u Hrvatskoj. Nadam se da ćete prije donošenja zakona još jednom malo bolje razmisliti, uključiti savjest i u obzir uzeti savjete iz struke koja je svaki dan na terenu. Neven Čuljat, tur. vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
232 Ronny Radić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, mislim da je već od kolega dosta rečeno,te podržavam njihove komentare i prijedloge. Nikako dozvoliti smanjivanje broja zaštićenih cjelina- lokaliteta. Ronny Radić,turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
233 Sonja Šintić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Svaki ministar turizma za vrijeme svog četverogodišnjeg mandata ima svoju ideju i viziju kuda zapravo hrvatski turizam, u kojem smjeru se treba razvijati. Svjedočili smo nedavno ideji Hrvatska 365. Negdje od prestanka mandata tog ministra, sama ideja se više ne spominje. Sada je na snazi nešto drugo, na tragu ovog spomenutog. Produljimo sezonu! Onda, želite da se broj lokaliteta dosta smanji, da praktički ne ostane ništa! Jako dobro znamo da svako seoce ima svoju priču, a kamo li tek crkva, trg i sl. Ovako bi to izgledalo; imamo nekakve crkve, imamo nekakve trgove, ali oni nisu važni! Kroz nekoliko godina će biti "neka mjesta po kojima se ljudi kreću" i doći će neki pratitelj sa drugog kraja svijeta i reći svojoj grupu: Ovo je trg taj i taj. TOČKA!!! Hrvatska bi, prema vašem prijedlogu, bila zemlja bez povijesti, bez prošlosti a bome i bez budućnosti!!!! Vaš prijedlog je potpuno neprihvatljiv! Voljela bih znati tko su te osobe imenom i prezimenom, pa da budu osobno odgovorne za jednu tako veliku i važnu odluku, koja se tiče hrvatskog turizma i nas, ljudi koji plaćamo poreze i koji se borimo za svoju egzistenciju. . Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
234 Ivana Hustić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Molim Vas za očitovanje; Što je prethodilo novom prijedlogu zakona o pružanju usluga u turizmu, jesu li predstavnici predlagatelja izašli na teren, kako bi imali uvid u problematiku? Dali ste prisustvovali na jednom turističkom razgledu kojeg je vodio naš Turistički vodič, prošli lokalitete (iste one koje želite izbaciti sa popisa) i poslušali kako ih vodič prezentira? Razgovarali sa nekim stranim vodičem, kako bi provjerili njegovo znanje, prije nego ste mu odlučili dati dozvolu za pružanje usluga turističkog vodiča? Koliko sati je provedeno na terenu prije pisanja ovog prijedloga zakona? Gospodo, struka Vam je rekla svoje, novi prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu NE PRIHVAĆAMO! Molim Vas da pročitate naše komentare, i krenete pisati novi prijedlog zakona koji će štititi naše turističke vodiče, jer Vam isti plaćaju porez i pune državni proračun. Također, Vam zahvaljujem, što se prijedlog ovog zakona stavili na javnu raspravu usred turističke sezone, jer nama Turističkim vodičima, ovaj period savršeno odgovara, između turističkih razgleda, tura, izleta, putovanja, nalaziti vremena za proučavanje novog prijedloga zakona i komentiranja istog. Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
235 Saša Radoš Jagešić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Velik broj mojih prijatelja i kolega odlučilo je odustati od RH i otići, započeti novi život u inozemstvu. Ja sam pak odlučila uložiti u Lijepu Našu, položila tečaj i dobila licencu za vodiča, već imajući u planu i slijedeće županije za koje želim dobiti licence. Dakle, želim raditi ovdje, želim upoznavati nove ljude i prezentirati im ljepote naše države, naših gradova, naše kulture i povijesti. Ali ispada da će to, po novom prijedlogu, uskoro moći praktički bilo tko, stranac koji je prije koji mjesec tek saznao da postoji Hrvatska, nešto će malo "proguglat" i evo njega sa svojom grupom šeće po gradu. Citirati ću i otvoreno pismo predstavnika radne skupine, čije ste prijedloge saslušali i na kraju ignorirali, te donijeli "nelogičan i površno napisan nacrt zakona bez uvažavanja prijedloga struke čime dovodite u pitanje radna mjesta, egzistencije, ugrožavate sustav naplate poreza i prireza, fonda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te ugled zemlje, istinu o novijoj hrvatskoj povijesti i kulturnu baštinu što u ukupnosti smatramo protivno nacionalnim interesima." Molim Vas, ne dajte da i mi, koji smo odlučili ostati i dijeliti ljubav prema zemlji u kojoj živimo, naposljetku odustanemo. Hvala. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
236 dubravka štrbinić ciko PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Apsolutno se ne slažem s prijedlogom zakona koji će iskorijeniti jednu profesiju lokalnog profesionalnog vodiča, da bi stvorio novu, opširnu, nespecificiranu novu profesiju globalnog europskog pratitelja-voditelja-vodiča ? upitnog obrazovanja i pripreme, koji će na Wikipediji u autobusu čitati turistima informacije o lokalnoj povijesti i običajima, te nagađati odgovore i širiti dezinformacije. Jer budimo iskreni, Europa je velika, tečajevi za turističkog pratitelja-vodiča su većinom kratki pa koliko se kvalitetno obrazovanje na temu Hrvatske može dobiti u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Italiji i sl. ? Naravno, s druge strane, moja lokalna licenca za jednu županiju će postati nacionalna, pa ću na temelju jedne moći voditi sve županije u Hrvatskoj, a nakon toga na red će doći i Europa, pa ću i ja u autobusu na putu za Graz, Budimpeštu, Prag, Beč, Torino itd. čitati na Wikipediji o lokalnim obilježjima dotičnih zemalja i samouvjereno prezentirati informacije koje sam upravo i sama saznala na internetu. Ja se slažem s otvaranjem tržišta rada, ali ako EU traži da se izjednače profesije, a rekviziti za ovu profesiju se toliko razlikuju od zemlje do zemlje, onda se to mora uzeti u obzir i zatražiti od stranih vodiča da dokažu poznavanje zemlje prije izdavanja licenci istima. Zato i imamo zakonski reguliranu državu da pronađe način kako da uskladi te naizgled dvije oprečne strane, ali na prvom mjestu štiteći svoje građane. Isto vrijedi i za ostale europske zemlje naravno. Svaka zemlja treba štititi vlastite građane. Svi smo dio EU, ali ne pod cijenu potpunog potkopavanja nacionalnog identiteta. Neke granice ipak treba poštivati. Što da kažem-idemo li zaista u smjeru poboljšanja kvalitete i struke, da li je ovaj zakon pravi kamen temeljac za bolji i kvalitetniji prijem gostiju? Ma ionako koga briga što se priča i tko priča, glavno da gosti stižu i broj noćenja raste….Jednom riječju WILD WEST ! Sramota za one koji su prijedlog zakona sastavili, one koji ga potpisuju, a još više za nas koji o njemu ovisimo ! Lp, Dubravka Štrbinić, samo jedan od mnogih ogorčenih licenciranih hrvatskih vodiča Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
237 Jasna Perica PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, zaista sam iznenađena i ogorčena prijedlogom zakona i nikako se NE SLAŽEM sa njim!!! Struka je ta, koja bi se trebala pitati i uvažiti, jer mi, kao turistički vodiči u biti šaljemo sliku tj. predstavljamo " Lijepu našu". Jako volim ovu zemlju i ona je jedinstvena i ima puno potencijala, ali nažalost, nastavi li se ovakvim potezima, izgubit ćemo puno!! Jedan "stranac" kao turistički vodič, NIKAKO i NIKAD neće moći prenijeti našu kulturu, običaje, dušu "Lijepe naše"!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
238 Ivanka Čoga PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Postovani zastupnici koji cete si uzeti vremena procitati ovaj prijedlog Zakona, uzmite u obzir da ove izmjene NISU DIREKTIVA nego samo PRIJEDLOG Europske Unije, pa prema tome razmislite hocete li mirne duse dignuti ruku i time ugroziti i dignitet i vaznost struke turisticki vodic. POSLJEDICE dozvoljavanja stranim vodicima da vode turiste po nasim krajevima su moji kolege vec puno puta detaljno pojasnili, necu ih ponavljati, ali nije na odmet jos jednom spomenuti da bi bile KATASTROFALNE, kako za interpretaciju hrvatske povijesti tako i za egzistenciju vecine turistickih vodica! Ivanka Coga Primljeno na znanje Nije konkretna primejdba već općeniti komentar.
239 Tina Biluš Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Poštovani, posao turističkog vodiča je puno više od definicije u tri retka. Vaši vodiči su ponekad jedini ljudi iz RH s kojima gosti dolaze u kontakt. Pitanja koja nam postavljaju ne mogu stati u komentare, od kulture i religije, do cijene kvadrata stana, srednje plaće, broja djece... Što želim ovime reći? Turistički djelatnici, pa tako i mi, smo ti koji našim gostima prenosimo sliku naše države, koju oni nose sa sobom. Način na koji prezentiramo svoju povijest, tradiciju i naslijeđe kreira sliku Hrvatske u svijetu. Zar mislite da se to može naučiti čitajući informacije sa interneta? Zanimanje turističkog vodiča, kako već mnoge kolege prije mene ističu, je više od pukog pokazivanja i tumačenja. Emocije su te koje ostaju... Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
240 Tina Biluš TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, ovaj članak je prepun nelogičnosti. Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja. Ako položi posebni dio pruža usluge u/na zaštićenim lokalitetima (stavak 5). Stavak 8 kaže da će ministar propisati popis tih lokaliteta, a u uvodnom dijelu prijedloga nacrta zakona kažete da će lokaliteti biti zatvorenog tipa. I na kraju nadodajete u stavku 7, da se ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično... Možete li nam pojasniti gdje turistički vodič obavlja usluge? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
241 Maja Hrgota PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, drago mi je da imamo priliku izreći svoje mišljenje i mi kojih se sam Zakon najviše tiče,ali iskreno se pitam koliku ćemo ulogu imati u svemu ovome i koliko će se naša mišljenja poštovati i uvažiti. Mislim da većina kolega dijeli mišljenje i sama se u potpunosti slažem s njima. U današnjoj teškoj ekonomskoj situaciji gdje mladi ljudi i obitelji masovno odlaze jer nemaju posla, banalno je i van svake pameti oduzimati priliku za rad i smanjivati obujam posla i zaposlenih, a primjenom ovog Zakona upravo će se to dogoditi. No, u našoj državi sve je kontradiktorno, pa tako i ovo, prvo nam uvjetuju da polažemo kako bi dobili licencu i mogli uopće obavljati djelatnosti, a onda nakon što smo izdvojili poprilične svote i sve to obavili, shvatimo pa da baš i nismo morali. Mogli smo samo položiti tečaj za pratitelja preko neke agencije za puno manji iznos i manje muke i gotovo, možemo biti i lokalni vodič u zaštićenom loaklitetu. E, pa šteta šta nam i prije nisu ukazali na to...Ali naravno, zašto bi, kada od nas gledaju kako da uzmu novce, a strance puštaju kako im volja i podilaze im u svakom pogledu. Ne znam u potpunosti kako drugdje stvari stoje, pa ne mogu puno suditi, ali u NP Plitvička jezera je tako.Vjerojatno i na drugim lokacijama. Naravno, i sama smatram da su strani vodiči i pratitelji najveći problem, i mislim da nema te dozvole koja bi im trebala dati za pravo da obavljaju naš posao.Smatram da svaka grupa koja ulazi u zaštićeni lokalitet mora imati lokalnog vodiča. Dakle, osim stranaca, mislim da nije u redu ni da pratitelji i vodiči iz drugih županija mogu voditi grupe u određenom zaštićenom prostoru jer onda ne shvaćam čemu polaganje pojedine županije, valjda biti lokalni vodič znači nešto i svatko treba voditi županiju za koju je položio. U suprotnom, neka ukinu takav način polaganja, položimo samo opći dio i svi vodimo sve lokalitete Hrvatske ( naravno, ovo je samo ironično, ne mislim da je to dobra ideja :) ) Nadalje, mislim, dragi moji kolege iz NP Plitvička jezera da nama u našem području nikakav zakon ne može puno pomoći i imati utjecaja dok se sama Uprava NP Plitvička jezera ne sjeti to napraviti. Budimo realni, park jedan dio propisa može donositi i sam, tako su nas isto mogli malo podupirati i već davno ustrajati na tome pravilu. Ali, kako stvari stoje, sumnjam da hoće. Ovo sve potkrjepljujem izjavom gdina. Željka Treznera prilikom polaganja za stručnog turističkog vodiča, kada smo raspravljali što je zapravo zaštićeni lokalitet i o samoj klasifikaciji i gdje su u svemu tome Plitvice što se tiče lokalnih vođenja, odgovorio je da je to kao Divlji zapad, država u državi koja ima sama svoje propise i da nema pomoći...Sada par godina poslije, shvaćam da je bio u potpunosti u pravu. LP Maja Hrgota Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
242 Ana-Marija Špehar PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Umjesto da zakonima podliježu hrvatskom narodu i brinu se o nama, oni upravo rade suprotno. Upravo na primjeru turističkih vodiča se vidi kako se drži do hrvatskog naroda.Umjesto da nam daju posao, i pobrinu se da ga imamo što više, brinu se kako će drugi narodi još moći i zaraditi ovdje preko nas. Ovdje svi mogu sve. Što reći, sramota. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
243 Benjamin Rade PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "prema tom Pravilniku dostatno je da turistički vodič podnese prijavu i propisanu dokumentaciju iz zemlje ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije u kojoj je obavljao djelatnost, nakon čega može započeti s pružanjem usluge na privremenoj i povremenoj osnovi; s tim u vezi potrebno je izmijeniti način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;" Kome strani vodici placaju poreze i doprinose? Oni ce samo zatraziti dozvolu koju ce prema ovom pravilniku dobiti besplatno. Mi hrvatski vodici placamo doprinose i poreze, ovim pravilnikom ostajemo bez posla. Iz kojih izvora ce drzava podmirivati svoje potrebe? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
244 Benjamin Rade PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "preporuka je Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom;" Bilo bi lijepo da netko Europskoj komisiji objasni da se cjeline ne mogu revidirati vec da ce svi oni koji zele voditi po cjelinama morati proci edukaciju vodjenja cjelina kao sto su to morali proci i hrvatski vodici (neki od njih su i dragovoljci domovinskog rata) koji uostalom placaju poreze od kojih se izdvajaju iznosi kojim se financiraju place onih koji bi se trebali zauzeti za jednaka pravila za sve. Polozis pa vodis, sasvim jednostavno. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
245 Benjamin Rade PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "te su države članice dužne donijeti i objaviti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom Direktivom do 1. siječnja 2018. godine, s početkom primjene od 1. srpnja 2018. godine" pocetak primjene 01. srpnja? Taj datum moze predloziti samo netko tko nema blage veze sa turizmon! Primljeno na znanje Od 1. srpnja 2018. godine primjenjuju se odredbe članaka 1. stavka 3., članka 6. točaka 1. do 19., članaka 21. do 47., članaka 50. do 55., članaka 93., 94., 98. i članka 102. stavka 1. točke 1. do 20. i točke 23., 24. i 25. ovoga Zakona. Riječ je o odredbama kojima se u zakon prenosi Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ. Navedeni datum obveze počeka primjene tih odredbi naveden je u samoj Direktivi, odnosi se na cijelu Europsku uniju i od njega nijedna država članica ne može odstupiti. Međutim, ostali dijelovi zakona (pa tako i dio koji se odnosi na pružanje usluga turističkog vodiča) stupaju na snagu 1. siječnja 2018.
246 Benjamin Rade PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "novo zapošljavanje odnosno samozapošljavanje" Gdje je tu novo zaposljavanje i samozaposljavanje? Strani vodici ce moci bez edukacije dobiti radne dozvole za vodjenje turista, nece placati poreze u Hrvatsko. Smijesno! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
247 Snježana Tomažini Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Nadovezujem se na komentar kolegice Irene Vretenar, prije nekoliko godina na popisu na www stranici Ministarstva turizma, u excl. tablici bile su prijavljene četiri osobe koje iz Slovenije mogu pravomoćno pružati usluge vođenja po Hrvatskoj, nakon nekog vremena lista se povećavala, mislim da je čak bilo i građana iz Austrije, onda ju dugo nisam mogla naći, ali sam čula da se lista popela na 160 (ne znam nisam vidjela), bas kao ni sada, htjela sam provjeriti da moja izjava bude točna, ali nažalost tablicu ne mogu naći. Lp, Snježana Primljeno na znanje Lista osoba koje privremeno i povremeno pružaju usluge u RH dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva turizma u rubrici „Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija“
248 Snježana Tomažini Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Podržavam komentar kolegice Hustić. Molim očitovanje na njeno pitanje. Primljeno na znanje Nije primjedba već općeniti komentar.
249 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Potpisujem sve sto su moje/i kolege već izjavili, nakon toliko izjava, opravdanih razloga, argumentiranih priča, citiranih poglavlja regulativa, pravilnika ... da će te donijeti ispravnu odluku u korist ako ne nas, nego naše zemlje. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
250 Davorin Labus TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, ako sam dobro shvatio, ovim prijedlogom zakona, predlagatelj nastoji prilagoditi hrvatske zakone onima EU, čija je i Hrvatska članica. Sama ta činjenica ne bi bila sporna da se upravo ovakvim prijedlogom zakona ne brišu osnovni postulati i pravila Unije. Naime, argument o slobodnom tržištu unutar Unije je u ovom slučaju sasvim pogrešan jer potpuno negira kompetenciju osobe koja bi trebala obavljati određeni posao. Kompetencija je osnovni kriterij i glavni preduvjet u svim zakonima o slobodnom tržištu rada, koji je u ovom prijedlogu zakona izostala. Dokaz tome su zakoni ostalih članova Unije, koji kompetencije osobe koja bi trebala obavljati takav posao definiraju zaštićenim lokalitetima, odnosno ''parametrima'' ili minimumom za obavljanje posla. Ovdje nitko ne dovodi u pitanje kompetenciju njih kao pratitelja, temeljni je problem što pratitelj i lokalni vodič ne obavljaju isti tip posla i zato i jesu odvojeni i terminološki u dosadašnjem zakonu. Ukratko, strani vodiči bi trebali položiti lokalitete koje misle voditi. Postavlja se i pitanje jezične barijere stranih pratitelja tijekom njihovog boravka i rada u RH. Lokalni vodiči u formi koje sada poznajemo nisu radili samo razglede lokaliteta za koje su licencirani, nego i pomagali stranim pratiteljima u operativno - tehničkim poslovima kada je za to bilo potrebe (naročito u situacijama kada je postojala jezična barijera). Uz ovaj broj posjetitelja i pratitelja iz Azije, jezična barijera postaje sve veća jer, osim potpunog nepoznavanja našeg jezika, postoji i veliki kulturološki raskorak. Taj raskorak je normalan jer dolazimo iz različitih dijelova svijeta, kulturnih krugova....ali to ne mijenja na činjenici da postoje situacije kada ih osoba iz mjesta, tj.lokalni vodič treba uputiti kako se na primjer ulazi u religijske objekte (ne za vrijeme mise). Strani pratitelji ne mogu bez suradnje sa lokalnim vodičem pružiti potpune, istinite i zanimljive informacije o lokalitetima. Budući da je cilj svakog putovanja, između ostalog, i doživljaj te kulturno obogaćivanje, posjetitelji bi ostali zakinuti za taj najbitniji dio, a mi kao destinacija za sve buduće posjetitelje koji su trebali doći po preporuci ovih prvih. Pitanje koje se nameće samo po sebi je i na koji bi se način regulirao njihov rad u RH, a samim time i plaćanje poreza istoj (ovdje se referiram isključivo na pratitelja u ulozi ''lokalnog vodiča'', a ne pratitelja u njegom osnovnom djelovanju jer je to od ranije definirano). Davorin Labus Primljeno na znanje Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Prema stavku 4. istog članka turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Uređenje poreznih obveza pružatelja usluga nije materija koja se uređuje ovim Zakonom.
251 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovane/i, Kao što sam već nekoliko puta rekla dijelim mišljenje sa svim svojim kolegama koji smo ogorčeni, razočarani, ljuti. Ja sam pri tome i jako jako emotivna, a sad ću Vam slikovito ispričati i zašto. Dakle jučer sam imala razgled grada Zagreba za goste iz dijaspore koji su ovdje došli na IV HRVATSKE Svjetske Igre, na kraju razgleda prišao mi je „klinac“, možda je imao 6 -7 godina, pružio mi ruku i rekao kako mu je bilo lijepo i da je jako puno naučio. Za mene osobno, to je to, sve što vodiču treba. Jer kada uspijete zadržati pažnju jednog klinca na 30C, tada znate da ste pristojno/dobro odradili svoj posao. Isto tako napisala sam „HRVATSKE“ velikim slovima, s razlogom, pretpostavljam da ne bih trebala pisati razlog, ali s obzirom na cijelu ovu farsu mislim da ipak trebam. Da li mislite da li bi netko iz stranog svijeta mogao doprijeti do klinca kada bi citirao: „Zagrabi, Mando, zagrabi, Zagrabi bilo čime za bregom, rođen je ovaj grad i Zagreb je dobio ime“ ili možda kada im recitirate Matoša: ... hrabi Toma Erded, Bakač ban, Heroj sisačkog sloma, Sja ko onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, Na Banov grob zna neka žena doći S teškim križem cijele jedne nacije, A kip joj veli: Majko, I dok je srca, bit će i Kroacije!” Ili možda kada Vas gost pita da li je stih:“Navik on živi, ki zgine pošteno”, napisao Matoš, Zrinski, Frankopan ili možda Krleža? Nadam se da sam bar malo doprijela i do Vas, jer kao što rekoh nisam političar, književnik, pisac ili pjesnik, ali sam vodič i znam zgoditi kome, što i kada nešto mogu pričati, recitirati ili govoriti, pitam se da ti to isto mogu stranci? I naravno da li oni istom mjerom mogu doprijeti do čovjeka, vidjeti kako mu se oči zacakle, kako se sav naježi i kada utone malo u svoje misli, jer sam ga dirnula, jer je daleko od Hrvatske i možda mu je to isto njegova baka pričala. Nemam više što za dodati, ako izglasate ovaj Zakon, neću više moći učiniti malog klinca sretnim i iskreno nemam Vam više kaj reći. Nekako sam prazna i umorna od pisanja svih ovih argumenata. Srdačno, Snježana Tomažini Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
252 IVANA VIŠEK PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani,nakon dugotrajne i komplicirane prijave i obraćanja s jednog maila na drugi eto uspješno sam se i ja prijavila kako bi mogla ostaviti komentar na jedan ne tako pametan prijedlog zakona kao što inače RH donosi.Molim Vas prije svega ako bi posao turističkog pratitelja/vodiča mogao obavljati praktički bilo tko zašto onda ne može ministar,liječnik,bankar onda biti bilo tko?Zašto se s uvjerenjem od turističkog pratitelja posao ne može dobiti gotovo nigdje dok se ne položi stručni ispit za turističkog vodiča na nekom od privatnih učilišta s time da se niti jedan predmet koji je bio odslušan na tečaju za turističkog pratitelja ne priznaje nego sve se mora iz početka?Čemu onda tečaj za turističkog pratitelja?Agencije koje osiguravaju tečaj za turističkog pratitelja obećavaju posao za najbolje,a onda od toga ništa-bezveze bačen novac.Nije mi jasno zašto stranci vode po RH po svim mogućim zaštićenim lokalitetima,a naši lokalci sjede doma,a uredno su svoju licencu platili.Kada ćete tome stati na kraj?Iz razloga što RH ima 21 županiju mi bismo trebali polagati za svaku županiju posebno licencu i sve to plaćati,molim Vas malo si to stavite na papir i izračunajte koliko to sve dođe.Odobravate školama da sami organiziraju izlete kako jednodnevne tako višednevne gdje profesori uredno odbijaju pratitelje/vodiče kako bi oni dobili veće dnevnice-a ne znaju niti što im je sve od papirologije potrebno za izlet-od popisa učenika ovjerenog od strane škole, od popisa učenika s datum rođenja/OIB-om,adresom stanovanja za prijavu u hotel kako bi se učenici oslobodili plaćanja boravišne takse i da dalje ne nabrajam...Jako je lako praviti se pametan i misliti da svatko može baš sve.Da je to tako lako onda i RH ne bi bila tu gdje je.Malo se zapitajte oko situacije nas vodiča i turizma koji je najbitnija grana gdje još uvijek ubirete najviše novaca dok nedaj Bože se nešto dogodi pa neće biti ni turizma,a uredno radite i na tome s povećanjem cestarina,izvođenjem radova usred sezone i slično.U EU smo tako da se i nama pratiteljima/vodičima treba osigurati nacionalna licenca za vođenje RH ,a ne polaganje županije po županiju dok bilo koji stranac dolazi u RH i bez pardona vodi po našim lokalitetima.Žalosnije je to što stoje ispred lokaliteta i čitaju s papira turistima o npr.Kamenitim vratima,Trgu bana Jelačića,Manduševcu i slično...Opet s druge strane vežete nas s otvaranjem obrta , jdoo gdje nam ubirete velika primanja jer ovaj posao se ne radi svakodnedno već svega par mjeseci u godini,a onda ostatak godine dalje treba preživljavati,na sve to još nas stavite i pod obveznike fiskalizacije.Ma lijepa naša bajna sjajna Hrvatska!Bravo za Vas!!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
253 Jasmina Nakić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Da nije sezona i da je bilo jednostavnije logirati se vjerujem da bi bilo više komentara, ali se bar svi slažemo da se ne slažemo sa ovim prijedlogom zakona. Opet se ponavlja standardna priča da se ne štite domaći ljudi, vec se pogoduje strancima. Moje je misljenje da vrlo dobro znaju u ministarstvu da ne rade u interesu lokalnih vodiča samo računaju APP, ako prođe prođe.. Ako ne vodiči ne pobune onda ćemo kako nas je volja. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
254 Josip Horvat II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Poštovani, kao jedna turistička zemlja, trebali bi imati što više lokaliteta na popisu, umjesto da se postojeći popis smanjuje. Molim Vas očitovanje, zbog čega novi pravilnik o lokalitetima ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično? Na temelju čega je donesena takva odluka? Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
255 Josip Horvat PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, svojim komentarom dajem podršku Turističkim vodičima! Također; postavljam Vam pitanje; zašto novim prijedlogom zakona stavljate u nepovoljan položaj Turističke vodiče iz Hrvatske? Turistički vodiči su Vam u svojim komentarima već objasnili svoju bitnu ulogu u jednoj od rijetkih grana, koja nam još uvijek uspješno ide- a, to je Turizam, i slažem se sa njima u potpunosti! A, Vas molim za očitovanje po pitanju proračuna; znači; nekoliko puta ovdje se spomenula brojka od 3 500 vodiča, koji ne traže od Vas svoju plaču, nego je sami zarade, i još Vam svaki mjesec uplaćuju razno-razne doprinose i time pune državni proračun, sa prijedlogom novog zakona, te iste ljude, natjerati ćete da zatvore obrte? Mislite da u jednoj zemlji, sa tolikim brojem nezaposlenih i lošom gospodarskom situacijom, trebamo još 3 500 ljudi na zavodu za zapošljavanje? A, jedinu uspješnu granu - turizam, uništiti? Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
256 Ines Ljubić OPĆE ODREDBE, Članak 1.   Poštovani, potpisujem i dodajem već iznesene argumente mojih kolega s kojima se u potpunosti slažem te izdvajam najbitnije koje bi uvelike riješile nedoumice oko Prijedloga novog zakona o pružanju usluga u turizmu , kojeg smatram kontradiktornim sa svim smjernicama s kojima se svakodnevno susrećem u poslu kojeg obavljam- posao turističkog vodiča mi nije primaran, međutim radim u turizmu te sam i kao položeni turistički vodič od 1997 godine , te kao turistički djelatnik sustava turističkih zajednica uvjerena da ovakav Prijedlog zakona ne vodi onome čemu se svi zalažemo te dobivamo smjernice iz istog Ministarstva , a to je kvalitetna prezentacija destinacije , diverzifikacija turističkih proizvoda ,story telling , turizam doživljaja ,autentičnost turističke ponude , autentična prezentacija turističkih lokaliteta itd .. tako da ne vidim način provođenja svih tih strateških smjernica provođenjem predloženog Zakona . citiram : "Turističkim vodičima iz zemalja članica EU koji imaju položen ispit za turističkog vodiča u svojoj zemlji i najmanje godinu dana radnog iskustva (što zahtijeva EU norma o kvaliteti pružanja usluga potrošačima) kao turistički vodič, a ne kao voditelj putovanja, omogućiti polaganje posebnog dijela programa za onu Županiju RH na čijem prostoru želi pružati usluge turističkog vođenja (180 sati / 1 semestar) uz dokaz o temeljnom poznavanju hrvatskoga jezika (razina B1 ili više) Turističkim vodičima i Voditeljima putovanja iz EU zemalja koji žele biti Voditelji putovanja na teritoriju RH i imaju najmanje godinu dana radnog iskustva kao voditelji putovanja, a ne kao londineri, omogućiti polaganje Općeg dijela programa (180 sati / 1 semestar) uz dokaz o temeljnom poznavanju hrvatskoga jezika (razina B1 ili više) - podiže se nivo razina znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; " Budući da je (na papiru) hrvatski jezik jedan od službenih jezika EU, i razinu znanja hrvatskog jezika za strane pružatelje usluga turističkog vodiča treba postaviti na B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. " - podiže se /nivo/ razina znanja stranih jezika za voditelja poslova - znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje još jednog razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; " - nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više, i potrebno ih je zadržati, te osigurati pružanje kvalitetne usluge; " Ovo se vrlo jednostavno može riješiti tako da se od sadašnjih turističkih pratitelja, odnosno budućih voditelja putovanja iz navedenih jezičnih područja zahtijeva poznavanje engleskog jezika na vrlo visokoj razini, kako bi isti mogli prevoditi na jezik svojih gostiju ono što lokalni vodič govori i tumači. Time bi gosti dobili puno više nego što dobivaju sada, u smislu količine i točnosti informacija o mjestu ili lokalitetu koji posjećuju! Dobili bi istinite informacije iz hrvatske povijesti i ostalih područja bitnih za promicanje Hrvatske u svijetu i hrvatske kulture. Tako bi se i podigla razina zaštite potrošača Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova" Uvjet „i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru)“ nema smisla, jer osoba koja ne poznaje neki jezik neće pružati usluge gostima s tog jezičnog područja ! Ovaj uvjet je ograničavajući faktor i suprotan je zamisli o slobodi pružanja usluga, poticanju zapošljavanja itd. .... Uvjet „te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova“ treba izjednačiti s razinom poznavanja stranog jezika (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), za strance kojima hrvatski nije materinski jezik, kako bi se osigurala ravnopravnost hrvatskog jezika sa svjetskim jezicima, a ne da uvijek budemo podložni i manje vrijedni. Drugi argument je što će u nekim izvanrednim situacijama strani Voditelj poslova morati komunicirati s djelatnicima hrvatskih službi (policija, hitna pomoć itd.) pri čemu se ne može očekivati da djelatnici tih službi poznaju materinski jezik tog stranog Voditelja poslova. " Turistička agencija dužna je čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika. " S obzirom da je turistička agencija obvezna javno objaviti cijene svojih usluga, navođenje „uplaćene cijene“ ovdje nema smisla ! " (3) Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima, ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket aranžmana nastaje ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to." Ovaj stavak (iz čl. 40.) je nerazumljiv ! Sve navedene uredbe iz čl. 41. trebaju biti dostupne na hrvatskom jeziku na stranicama Ministarstva, a najpraktičnije je postaviti ih na stranicu uz ovaj Zakon ! Obveze iz članka 44. o pružanju pomoći, opravdavaju zahtjev da strani Voditelj poslova u turističkoj agenciji poznaje hrvatski jezik u govoru i pismu na razini najmanje B2, kako bi bio u mogućnosti saznati potrebne informacije koje treba prenijeti putniku ! " Članak 68, stavak 2, podstavak 3. - da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča, a ako mu hrvatski jezik nije materinski, mora ga poznavati na najnižoj razini B2 u razumijevanju i govoru, prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira "" Ines Ljubić - dipl.oec - turizam Primljeno na znanje Člankom 64. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To znači da turistički vodič, koji nije državljanin Republike Hrvatske, kada želi pružati uslugu na hrvatskom jeziku, da se na njega odnosi obveza znanja hrvatskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, a ukoliko želi pružati usluge turističkog vodiča na nekom drugom jeziku da dodatno mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Definicija voditelja putovanja mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“
257 Tina Biluš PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, sami kažete da je turizam jedan od najznačajnijih čimbenika gospodarskog razvoja u RH i onda stavite prijedlog ovako bitnog zakona u javno savjetovanje u srcu sezone. Katastrofa! Zakon se izravno tiče svih djelatnika u turizmu i kako da oni nađu vremena da detaljno pročitaju prijedlog i očituju se? Kažete da će ovim zakonom doći do samozapošljavanja. Tvrdim da će rezultat biti gubitak poslova, te zatvaranje obrta i firmi. Umjesto da podižemo kvalitetu naše ponude, mi ćemo je degradirati... Pozitivnog učinka na vodiče neće biti sigurno. Potrebno je uskladiti zakon s direktivama, ali kako kolegica Penić kaže: " Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. Zato se direktivom zadaje cilj koji se mora postići, dok su države članice obvezne prenijeti direktivu u svoj nacionalni sustav, birajući pritom formu (zakon, podzakonski akt i sl.). " Isto tako od veljače turistički vodiči dolaze na razno razne sastanke u MINT, osnovali ste Radnu skupinu koja je odlazila u Zagreb o svom trošku i predložila vam izmjene ovog Zakona. Pitali ste struku, postignut je dogovor i onda 21.6 objavite ovaj nacrt s niti jednim uvaženim prijedlogom od Radne skupine! Poslali ste dopis županijskim turističkim zajednicama da predlože popis zaštićenih lokaliteta, a da te lokalitete niste jasno definirali. Kako nešto predložiti, bez da definirate što predlažemo. I u definiciji turističkog vodiča kažete da je turistički vodič osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja. Gdje je sve to ostalo nestalo iz čitave priče tko i s kojim kvalifikacijama može raditi kao turistički vodič? Kažete da "nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča". TKO je ocijenio kao ograničavajuće?! Kako su do sad svi voditelji putovanja vodili grupe po svijetu? Na kojem su se jeziku sporazumijevali u hotelima i restoranima? Kako su se sporazumijevali u policiji ili bolnicama kad bi došlo do nezgode? Hoću li ja npr. u Kini dobiti licenciranog vodiča na hrvatskom jeziku? Treba ih zadržati (kao i sve naše goste), ali kako i sami kažete osigurati pružanje kvalitetne usluge i to na način da polažu opći dio ili opći i posebni dio ispita, kao što polažu i državljani RH. Što se tiče nivoa znanja, tvrdite da je potrebno podići na višu razinu. Slažemo se. Strani jezik za hrvatske državljane podignete na razinu B2 i onda hrvatski jezik definirate "u dostatnoj mjeri". Molim vas da nam pojasnite tu dostatnu mjeru! Što se tiče kazni, uzalud nam i zakon i kazne kad nema dovoljno ljudi na terenu da provedu nadzor! I onda zakon ostane mrtvo slovo na papiru. Potrebno je pojačati nadzor i broj ljudi na terenu! Kažete da terminološki treba uskladiti pojmove. Niste uzeli u obzir prijedlog Radne skupine koja je prepisala definiciju iz norme i još ste IZJEDNAČILI voditelja putovanja i turističkog vodiča s položenim općim dijelom ispita! Molimo vas još jednom da uvažite naše prijedloge, jer ogroman broj hrvatskih državljana ovisi o ovom zakonu! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
258 Jasminka Kozić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, smatram da ovakav prijedlog zakona beskrajno degradira domaće vodiče. Kako je namjera ovakvog prijedloga zakona smanjiti broj zaštićenih cjelina- lokaliteta, on je još drastično gori od trenutno važećeg zakona. Ako povijesne trgove oko kojih se nalaze povjesne građevine želite izuzeti iz zaštićenih cjelina, to znači da za prezentiranje tih građevina više NIJE potreban turistički vodič. Taj posao može obaviti i voditelj putovanja (zamjenski izraz za pratitelja) koji bi po novom prijedlogu zakona, članak 74 imao i ovlasti "davanja informacija o području obuhvaćenom putovanjem". Međutim nije precizirano gdje se smiju pružati takve informacije, u autobusu ili na javnim prostorima kao što su trgovi okruženi crkvama, vjećnicama, lođama... Sa terminom "opće informacije" se isto lako može manipulirati. A i ko može kontrolirati što ko priča. Do sada stranim vodičima se nije nametala obveza provjere njihovih inozemnih stručnih kvalifikacija jer ako samo povremeno i privremeno namjeravaju obavljati vođenja, nisu niti trebali nešto polagati, pa niti makar poseban dio ispita koji je nama obvezan. Ali izgleda da to nije dovoljno kako bi strancima omogućili brzi i laki pristup našem tržištu rada. Ovim prijedlogom zakona će se strancima pomoći kreirati kombinirano zanimanje, osobu (u praksi dobroznani pratitelj) zaduženu za prodaju pića i brze hrane turistima tokom njihove vožnje u autobusu i "vodič" pri razgledima gradova u jednom. ...jer nema više zapreka, sve što oko izvana vidi je javni prostor ...a unutrašnjost katedrala i muzeji ne igraju bitnu ulogu Svima nama koji smo živili u Njemačkoj i pričamo tečno taj jezik, nije teško pronaći informacije na internetu koliko koštaju i traju njihovi tečajevi. Ja sam našla jedan seminar od 3 dana, za 400 i nešto eura nakon kojeg se dobije licenca za voditelja putovanja. Brzo i jeftino. I još ako je našom zakonodavcu dovoljna takva jedna mala, brzinska licenca, niti ne moraju tražiti odobrenje da rade privremeno ili povremeno kao vodiči. Na njemačkom i tako Reiseleiter lipo zvuči. Šteta što nas država ne voli i cjeni više. Lp Jasminka Kozić, turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
259 Ivana Kovačević TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. U potpunosti se slažem s kolegama da bi strani vodiči morali polagati ispit za tur.vodiča na jeziku/jezicima kojima vode u RH, baš kao i hrvatski vodiči, inače će Lijepa naša postati Divlji zapad na kojem svatko radi što i kako hoće. Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
260 Ivana Hustić Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Poštovani, vezano uz komentar kolegice Vretenar, ; Molim Vas očitovanje, zašto kod nas nije primijenjen slovenski model? "Republika Slovenija je zaštitila svoje lokalne vodiče, njihova radna mjesta, zaštitila je svoju povijest, kulturu, običaje na taj način da kod njih priču o Sloveniji možete čuti samo iz usta slovenskog lokalnog vodiča. U direktivama piše da se treba čuvati nacionalna kulturna baština i običaji, da se treba štititi potrošača, da se treba voditi računa o kvaliteti usluge itd. Čak se sugerira vlastima i korisnicima da se koriste EU norme kako ne bi dolazilo do zabune prilikom prevođenja određenih zanimanja." Zašto sa prijedlogom novog zakona izlazite u susret stranim vodičima? Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
261 Anita Penić NADZOR, Članak 97. Anita Penic, u osobno ime: Kako onda čekati da kolega iz EU-a koji dođe privremeno i povremeno pružiti uslugu turističkog vodiča, možda jednom u životu u RH otkloni pogrešku. Ili je ovo izravni poziv svima koji bar jedno ljeto žele doći malo pružati usluge u turizmu jer ako ih zaskoči inspekcija, ionako im se ništa neće desiti... A do sljedećeg puta... možda se i predomisli pa dođe opet, ali pružati uslugu kao voditelj putovanja... ionako će raditi isti posao... za treći prekršaj možda ipak odabere neku novu destinaciju... život je pun izazova! Primljeno na znanje Prema članku 64. stavku 4.turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Za nepoštivanje navedenog predviđena je prekršajna kazna. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Na zabranu pružanja usluga turističkog vodiča se odnosi članak 99.
262 Anita Penić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Poštovani, smatraju li se povijesni događaji, ličnosti, legende o tim događajma i ličnostima, gospodarski i politički tijekovi i zbivanja, a koji su u opisu pružanja usluga turističkog vodiča, materijalnom ili nematerijalnom kulturnom baštinom? Ovim se zakonom mahom pokušavaju zaštititi građevine, koje danas mogu biti tu, sutra možda i ne... Evo smo nažalost svjedoci katastrofe u Dalmaciji... Sve materijalno može nestati u trenu. Pa ipak nam jasno zašto ne možemo zaštititi svoju materijalnu kulturnu baštinu (te građevine). Nadalje, ako ovih nekoliko navedenih usluga u početku komentara ne spadaju u materijalnu baštinu, postoji li plan njihove zaštite? Možemo li primijeniti slovenski model? Kolegica je nedavno poslala zahtjev za privremeno i povremeno pružanje usluga u Sloveniji i dobila je sljedeći odgovor. Dopis citiram u cijelosti, za sve službene podatke o ovom dopisu slobodno kontaktirajte turističke vodiče. Radi zašite osobnih podataka, imena neću spominjati: Početak citata: "Turističi vodič RH, 17.07.2017. u 11:17 Poštovani, prije mjesec dana poslala sam upit za pružanje usluge turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Sloveniji, i to baš poradi toga što u Sloveniji po mojem saznanju nema turističkih vodiča za skandinavske jezike. Evo odgovor koji sam dobila: Poštovana ga. XY, zahvaljujem na vašem pitanju i ukazanom poverenju. Turizam i delatnost turističkog vođenja je u Sloveniji izuzetno regulisano zanimanje, pa nije moguće voditi turiste bez položenog adekvatnog ispita za turističke vodiče. Republika Slovenija je zaštitila svoje lokalne vodiče, njihova radna mjesta, zaštitila je svoju povijest, kulturu, običaje na taj način da kod njih priču o Sloveniji možete čuti samo iz usta slovenskog lokalnog vodiča. U direktivama piše da se treba čuvati nacionalna kulturna baština i običaji, da se treba štititi potrošača, da se treba voditi računa o kvaliteti usluge itd. Čak se sugerira vlastima i korisnicima da se koriste EU norme kako ne bi dolazilo do zabune prilikom prevođenja određenih zanimanja. Pozdrav, gospođa iz Slovenije ZW" Kraj citata. Zašto nema interesa kod nas zaštititi -struku -gospodarsku granu -identitet -potrošača ... Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Za očekivati je da će i upisana dobra Republike Hrvatske na UNESCO-ovom Popisu svjetske baštine biti uključena u popis zaštićenih cjelina (lokaliteta)
263 ZVONČICA TURISTIČKI VODIČ, Članak 72. prema iskustvu sa terena , zdtvh je u potpunosti u pravu. čemu zakon ako ga nitko ne kontrolira?? da bi nam se smijali i stvarno je sramotno da netko bez ikakve licence obavlja posao za koji se ista traži a da to nitko ne provjerava Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
264 ZVONČICA TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Slažem se sa kolegama, da je djelatnost turističkog vodiča vezana uz teritorij, i da bi strani turistički vodič isto kao i mi morao polagati i i zadovoljiti iste uvjete kao i mi. Jer kako netko može predstaviti našu zemlju, kulturnu baštinu i tradiciju ako je nije upoznao, a kako je može upoznati i predstaviti ako ne zna jezik te države. Kako profesor hrvatske povijesti ne može predavati npr francusku povijest bez edukacije tako niti francuz, niti slovenac niti bilo koji stravi državljanin ne može biti turistički vodič na području Hrvatske bez minimalno edukacije koju prolaze hrvatski vodiči, Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
265 Vicko Krampus PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani/e, želim naglasiti da se slažem s komentarima svojih kolega i da ih podržavam. No nisam samo vodič preko 40 godina (nažalost licenciran za pet županija) nego i profesor hrvatskoga jezika, književnosti i povijesti umjetnost te predavač i ispitivač na tečajevima za još uvijek pratitelje i turističke vodiče pa me posebno neugodno iznenadilo izjednačavanje stranih i naših vodiča. Vidim da nisam bio u pravu kada sam ljude nagovarao da nauče što više o svojem jeziku o kulturnoj baštini svoje zemlje, da investiraju u svoje znanje... Pitam se jeste li se vi pitali o pravima hrvatskih vodiča pa i pratitelja npr. u Beču, Veneciji, spominjem gradove gdje je meni bilo izričito zabranjeno da pisnem, a kamoli da progovorim. Ako sam dobro razumio ja i dalje ne mogu voditi npr. u Ogulinu jer nisam licencirani vodič za Karlovačku županiju, a moj kolega iz Austrije, Koreje ... može?! I na kraju poštovani/e, bez obzira na prirodu i obilježja administrativno-poslovnoga funkcionalnog stila pisanja, nedopustiva je sintagma - te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova (...), volio bih znati tko i kako to procjenjuje! Pozdrav svima! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
266 Slaven Brozović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Ovaj prijedlog zakona je katastrofa! Naši turistički vodiči se stavljaju u podređeni položaj dok se stranim vodičima omogućava i olakšava da rade naš posao, na našim lokalitetima, u našoj državi. Stupi li ovakav diskriminirajući zakon prema našim ljudima na snagu, računajte da će još par tisuća ljudi spakirati torbe i trbuhom za kruhom. Sramota. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
267 Marina Jurat PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, decidirano se NE SLAŽEM sa prijedlogom zakona, pun je nedostataka i nadasve KONTRADIKTORNOSTI!! Priključujem se argumentima kolega te Vam ponavljam pitanje - "Zašto pri donošenju prijedloga zakona niste prihvatili prijedlog radne skupine koja Vam je podastrijela dobro argumentiran prijedlog zakona koji poštuje hrvatske zakone te je ujedno u skladu s EU direktivama?". Svi se osjećamo izigranim i izdanim. Na posljednjem sastanku radne skupine je izražena potpora da bi nas sve prijedlog zakona ostavio bez teksta - radni sastanci su očito vođeni s figom u džepu i bez namjere da se argumenti akademski obrazovanih osoba koje poznaju struku prihvate! Osjećamo se prevareni i krajnje zgroženi ovako lošem odnosu prema nama i našoj struci! Samo jedna od kontradiktornosti je i vaša definicija turističkog vodiča - navodite da se turističkim vodičem NE SMATRA osoba koja radi u muzeju, na arheološkim lokalitetima itd., a u istom prijedlogu zakona ISKLJUČUJETE parkove, javne površine i trgove iz zaštićenih lokaliteta! Pitam Vas - koja je uloga turističkog vodiča? U pojedinim županijama je zabranjeno davati objašnjenja unutar objekata koji nisu desakralizirani (poput katedrale sv. Stošije u Zadru) što i poštujemo. Ono što, između ostalog, pod hitno treba učiniti jest uvrstiti parkove, javne površine i trgove u zaštićene turističke lokalitete. Rimski forum se jednostavno ne može staviti u istu kategoriju kao i parkiralište jednog trgovačkog centra! Zaštitite našu povijest, kulturu i tradiciju kao i na tisuće radnih mjesta! Lp Marina Jurat Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
268 Josipa Iljkić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Nevjerojatno mi je da o ovako nečemu moramo uopće diskutirati. Turistički sam vodič, a prijedlog ovog zakona direktno ugrožava moju egzistenciju! Naravno da se ne slažem s prijedlogom zakona i isti mora biti odbačen, inače će i ovo malo hrabrih ljudi koji su ostali u Hrvatskoj i stvorili si posao, pobjeći u druge europske zemlje. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
269 IRENA KUAČ PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u potpunosti se slažem sa svim prethodno napisanim komentarima. Prvenstveno želim naglasiti da dijelim mišljenje gospođe Marine Rogoznica a naročito se slažem s njenom izjavom: "ovim prijedlogom zakona dokazujete da smo sve samo ne zemlja znanja, te da definitivno nismo država u kojoj se isplati investirati u vlastito obrazovanje i budućnost. Kao što i dokazujete da su sastanci s radnom skupinom bili farsa, jer ništa od njihovih prijedloga niste prihvatili niti uvrstili, kao i to da su ohrabrujuće izjave nakon tih istih sastanaka bile potpuna laž." Radna skupina je uložila vrijeme, trud i energiju, dolazeći na brojne sastanke kako bi s Ministarstvom turizma sudjelovali u izradi Zakona o pružanju usluga u turizmu. Po objavi nacrta tog istog Zakona imate 3 500 razočaranih turističkih vodiča i njihovih obitelji koji se osjećaju prevareno i izigrano. Često se kaže da je turistički vodič ambasador svoga grad. NADAM SE da ćete imati sluha i čuti glas svojih ambasadora. S poštovanjem Irena Kuač Turistički vodič/ambasador najstarijeg samorodnog hrvatskog grada Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
270 Vinka Erceg PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Postovani ,čitam sve ovo i mislim se sta nam ovo treba.!! Ja sam rođena i živila sam dugo godina u Njemačkoj i radila sam kao voditelj poslovnice jednog velikog Trgovačkog lanca i vrlo dobro znam i poznam zakone Njemačke!Vratila sam se u moju državu Hrvatsku u nadi da živim i radim pošteno.Turizmom se vec dugo bavim i imam obrt! Moram priznati da sam šokirana i razočarana .Moje kolege su sve napisale pa neću puno komentirati ...Ja bi vas molila da malo uzmete vrimena i pročitate sve ovo sta smo pisali jer ode se radi oko 3500 tis.ljudi plus nase obitelji koje mi prehranjujemo od Turizma! Dali sam ja prisiljena opet se vratiti u Njemačku i tamo opet živiti.. ,šta cu mome ditetu reči,objasniti...sve ono sta je meni moj dida govorija ponosna sam na to , da govorim o kamenu,pršutu,maslinama,rakiji,vinu,običajima.,narodnoj nošnji...Ja sam turistički vodić vec dugo godina pa zar će nam jedan Azijat ili Njemac bolje pričati od nas ...ne smimo to dopustiti jer jedan Njemac ili Azijat ce nam sve odniti i ono malo posla sta nam je ostalo i ovako se borimo i mučimo koliko naših kolega ide na sajmove i pišu projekte da bi svima nam bilo dobro . Hrvatska je lipa zemlja i Bogom dana zemlja samo triba je znati voditi i o njoj pričati,imati emocije,osjećaj a to može samo jedan Hrvatski državljanin. Zasto niste prihvatili nas prijedlog naše radne skupine koji je uskladjen i sa Hrvatskim zakonom i direktivima? Ljubazno vas molim da nas shvatite i da pročitate sve ovo sta pišemo jer mi volimo nasu državu i naš posao Turističkog vodića! ljep pozdrav Vinka Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
271 Ivana Breulj II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; - Kad uzmemo u obzir smanjenje lokaliteta i činjenicu da voditelj putovanja u budućnosti može biti bilo tko sa završenom SSS, pitam se čemu onda podjela ispita na opći i posebni dio? Koje od lokaliteta nam planirate ostaviti? Tko će kontrolirati da voditelj putovanja ne izlazi iz okvira svojih ovlasti i obavlja posao pruzanja usluga i na lokalitetima? Tko će kontrolirati da li svi strani vodiči imaju potrebnu dozvolu za obavljanje poslova turističkog vodiča u RH? Da li će i dalje prijavljivanje ilegalnih turističkih vodiča biti ovako komplicirano? Dok carinska inspekcija primi dojavu i iziđe na teren, strani vodič je već odradio turu i raspakirao kofere. Zašto ne postoji inspekcija koja će na terenu čekati ilegalce? Pa zna se jako dobro koje se znamenitosti posjećuju u svakom gradu. Nisu ilegalci skriveni negdje u šumi, nego su nam tu, svima pred nosom i uzimaju posao mnogima koji su u licencu uložili jako puno novca, znanja i vremena za daljne usavršavanje i obrazovanje. Često opravdanje je kako "nema dovoljno ljudi na terenu za kontroliranje ilegalaca". Zar stvarno u lijepoj našoj nitko nije nezaposlen? I baš htjedoh komentirati još jednu nelogičnost o trajanju sezonskog obrta ( maksimalna mogućnost za sezonski obrt je 6 mjeseci, a svjedoci smo da svaku godinu turistička sezona traje dulje), kad čitanjem svih ovih nebuloznih izmjena shvatih da će nam i tih 6 mjeseci biti previše. Zašto niste prihvatili prijedloge Radne skupine? Umjesto da se ponosimo prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima naše Hrvatske, vi brišete sa liste zastićenih cjelina ono najvažnije! Srdačan pozdrav, Ivana Breulj Primljeno na znanje Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Definicija voditelja putovanja mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“
272 Anita Penić PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 106. Anita Penić, u osobno ime: Znači li to da će ubuduće turistička inspekcija biti nadležna i za građane RH i za EGP građane - turističke vodiče? Na kojem jeziku će se provoditi inspekcija? EGP građani moraju znati HR jezik na razini B2? Ili će inspektori pričati 23 ostala službena EU jezika? Ili će i dalje jezična barijera biti razlog rugla i izrugivanja stranih kolega naspram domaćem radnom narodu? Tko će nadzirati rad nelegalnih turističkih vodiča iz trećih zemalja? Carina? Pod koji zakon spadaju državljani trećih zemalja? Pod zakon o strancima ili neki novi? Ili ovaj? Primljeno na znanje turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani. Stoga se i prekršajne kazne jednako odnose na njih kao i na hrvatske turističke vodiče.
273 Anita Penić OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 15. Anita Peni, u osobno ime: Kako će se primjenjivati članak 15. stavak 1 na internet agencije od kuće? Što ako vlasnici kuće ne dopuštaju članu obitelji koji je na adresi na kojoj živi s vlasnicima (dijete, srodnik) otvorio internet agenciju? Dakle, voditelj poslovnice i agencija ispunjavaju sve uvjete, rade, ali vlasnik nekretnine već sad kaže da neće dopustiti bilo kakva označivanja po svojoj imovini? Hoće li se takve agencije morati ugasiti, a voditelji poslovnica na brzu rada? Primljeno na znanje Vlasnički odnosi ne uređuju se ovim Zakonom.
274 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 72. Prema podacima s terena- zakon se ne provodi te nije osigurana kontrola provedbe zakona. Isto će biti još više upitno ukoliko se dozvoli vođenje nelicenciranim turističkim vodičima iz azijskih zemalja (odnosno osobe koje se tako predstavljaju) bez ikakve edukacije što u ukupnosti smatramo nedopustivim, neopravdanim i sramotnim. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
275 Nasrin Elgharni TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Stavak 5, članka 74, jest skandalozno i direktno ugrožavanje brojnih radnih mjesta. Naime, davati iste ovlasti, obveze i odgovornosti profesorima i licenciranim pratiteljima putovanja odnosno voditeljima putovanja, po novom prijedlogu, je direktna ugroza mnogim građanima RH. Ono što je još strašnije, jest tko će kontrolirati izbor profesora, provedbu i kvalitetu izleta i programa, te vršiti nužnu korespodenciju s prijevoznicima i ostalim dobavljačima? Mislim da je ovakva definicija korak unazad i vrlo nepravedna, prema mnogima, koji su se pokušali uposliti stjecanjem novih zvanja, polaganjem stručnih kvalifikacija, koje su pak platiti iz vlastitih sredstava, baš kako ne bi bili na platnoj listi države, kao nezaposleni ili korisnici socijalnih transfera, zar ćete im zbilja sad uzeti taj kruh iz ustiju? Nasrin El Gharni, Licencirani vodič za PGŽ, IŽ i LSŽ mag. politologije, bacc. oec. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
276 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. ZDTVH ističe da je djelatnost turističkog vodiča, upravo poput djelatnosti odvjetnika, specifična djelatnost koja je nužno vezana uz teritorij. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
277 Nasrin Elgharni TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, mora biti uvjetno, odnosno mora uključivati ispit iz općeg dijela obrazovanja za turističke vodiče, pri visokim školama. Naravno, uvket mora biti i optimalno poznavanje hrvatskog jezika. Kako je hrvatski jezik službeni jezik EU, na tome se mora inzistirati, jer to je osnovno sredstvo za rad na teritoriju Republike Hrvatske u području turizma, tako se naime vrši sva komunikacija s dobavljačima ostalih usluga na terenu. Osim toga, putovati Hrvatskom te upoznavati se s Hrvatskom bez hrvatskog jezika, je potpuno sramotno, pogotovo uzevši u obzir da su državotvornost i najveća kulturna postignuća u proteklom tisućljeću temeljena u mnogome upravo na jezičnoj baštini. Molim očitovanje, Nasrin El Gharni Licencirena vodič za PGŽ, IŽ i LSŽ mag. politologije, bacc.oec. Primljeno na znanje Uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija propisuju se pravilnikom.
278 Irena Vretenar Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Poštovani Prije mjesec dana poslala sam upit za pružanje usluge turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Sloveniji, i to baš poradi toga što u Sloveniji po mojem saznanju nema turističkih vodiča za skandinavske jezike. Evo odgovor kojeg sam dobila: Poštovana ga. Vretenar, zahvaljujem na vašem pitanju i ukazanom poverenju. Turizam i delatnost turističkog vođenja je u Sloveniji izuzetno regulisano zanimanje, pa nije moguće voditi turiste bez položenog adekvatnog ispita za turističke vodiče. Republika Slovenija je zaštitila svoje lokalne vodiče, njihova radna mjesta, zaštitila je svoju povijest, kulturu, običaje na taj način da kod njih priču o Sloveniji možete čuti samo iz usta slovenskog lokalnog vodiča. U direktivama piše da se treba čuvati nacionalna kulturna baština i običaji, da se treba štititi potrošača, da se treba voditi računa o kvaliteti usluge itd. Čak se sugerira vlastima i korisnicima da se koriste EU norme kako ne bi dolazilo do zabune prilikom prevođenja određenih zanimanja. Pozdrav Irena Vretenar Primljeno na znanje Nije primjedba već općeniti komentar.
279 Dubravka Brandić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicama Marinom Rogoznicom, Snežanom Tomazini i svima koji pišu suvisle komentare vezane za nakaradne prijedloge izmjene zakona. Je li vam obrazovanje i znanje doista posljednja rupa na svirali? Ili je ispalo sa svirale? Jeste li doista sretni što ljudi željni normalnog života u 21. stoljeću kupuju "one way tickets" i bježe iz ovog ludila? Mislite li kad ostanete sami sa svojim nakaradnim zakonima, uredbama, odredbama .... a zar je očekivati da vi nešto mislite? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
280 Marina Rogoznica PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, ovim prijedlogom zakona dokazujete da smo sve samo ne zemlja znanja, te da definitivno nismo država u kojoj se isplati investirati u vlastito obrazovanje i budućnost. Kao što i dokazujete da su sastanci s radnom skupinom bili farsa, jer ništa od njihovih prijedloga niste prihvatili niti uvrstili, kao i to da su ohrabrujuće izjave nakon tih istih sastanaka bile potpuna laž. Umjesto da se bavite unaprijeđenjem tečajeva za turističke vodiče, da budu manje tvornice novaca za neke institucije, a da više pružaju svojim polaznicima, vi se bavite srozavanjem visoko vrijednog zanimanja kojim se čuva hrvatska baština, kultura i naslijeđe, upravo zbog kojih gosti i hrle u Hrvatsku. Umjesto da se bavite olakšavanjem poslovanja obrtima i malim tvrtkama koji smo svi mi morali otvoriti da bismo regulirali svoj status i uopće mogli obavljati svoj posao, vi se bavite ukidanjem zanimanja koje vam uvelike pridonosi proračunu. Da se ne uspoređujemo s civiliziranom Češkom i Austrijom, ajmo se usporediti s recimo Albanijom, koju mi, ovako gordi i ponositi, vjerojatno smatramo "manje razvijenom" od nas. Pa eto, ta "manje razvijena" zemlja, u kojoj sve više jača grana turizma, je uspjela zaštiti svoje lokalne vodiče i dignitet svoje zemlje. Prihvaćanje okvira zakona Europske unije je jedna stvar, način na koji vi ovo radite je sasvim nešto drugo. Kao i sve ostalo u ovoj zemlji, paušalno, vrlo površno, krajnje neprofesionalno i bez ikakvog sluha za građane i radnike vlastite države. U očekivanju odgovora na sva konkretna pitanja kolega, srdačan pozdrav Marina Rogoznica Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
281 Lidija Čukljević PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Čitam prijedlog Zakona prvi puta, drugi puta pa i treći puta. Ne vjerujem da čitam ispravno, 1. Hmmm.... licencu sam skupo platila , kao i ostale kolege, ( među kojima su neki koji su položili i platili za više regija ) teško se borimo na tržištu a sada nas se država odriče. Pa naravno, licencu smo platili i više ne mogu "izmusti" novaca od nas i tko nas" šljivi ". Određenim institucijama su dali priliku da obavlja školovanja vodiča te time steknu profit , a sada bi nas natjerali da se učlanimo u Udruge ...hmhmh.... Zašto???? 2 .Stalno se dičimo svojom povijesti, a sada bi prepustili strancima da o istoj pričaju ?! Zašto ????? Svjesni smo da je Hrvatska turistička zemlja i nemojmo izgubiti naš ponos i naše znanje. Strani vodič ne može svojoj grupi pričati o našoj domovini sa ljubavlju, strpljenjem i emocijom. 3. Zašto se ne bi donio Zakon da svaka strana grupa koja ulazi u Hrvatsku mora uz svog pratitelja imati i našeg vodiča. Razmislite...... Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
282 Sandra Vudrić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani! Novi sam turistički vodič, izdvojila pozamašnu svotu kako bih pristupila obrazovanju za to zanimanje te položila ispite. Platila članstvo u udruzi vodiča, otvorila obrt što znači da naravno plaćam komorski doprinos, sve poreze, prireze i sva druga davanja koja država nalaže. I moram ih platiti zaradila ja te novce ili ne. Izgleda da sam sve to napravila uzalud jer ako ovaj Vaš prijedlog prođe nema uopće potrebe baviti se ovim kad će sav posao uzeti stranci. Mislila sam da je ovo država kojoj bi na prvom mjestu trebali njeni građani te dobrobit svih onih koji su se školovali i školarinu platili Lijepoj našoj. A svi ovi ljudi koji su se oglasili ovdje su se školovali da bi mogli teško zaradili svoj kruh. Napominjem, ja sam nova u svemu ovome, nemam neprospavanih noći jer se želim baviti čisto lokalnim vođenjima, ali kao dugogodišnja prosvjetna djelatnica znam kako je noćima dežurati s djecom na ekskurziji. A odgovornost pratitelja je i veća. Ako se ovo ostvari ja neću imati što voditi jer će doći oni koji ne znaju ništa o lokalitetima o kojima sam ja učila, oni koji će uzeti brošuru i pročitati nekoliko rečenica tek toliko da se zadovolji forma. Čemu sve to? Ja mogu voditi samo u jednoj županiji i neka jer sam svjesna da ne mogu znati npr. o Varaždinu koliko znam o Splitu o kojem sam učila od najboljih. A stranci mogu voditi gdje god bez ikakvog znanja i interesa uopće da nauče više o tome. Nedavno sam bila u Pragu (kao turist), na svakom koraku inspekcija stoji i čeka strance koji vode bez licence, vidjela sam jednu grupu (agenciju) kojoj je na licu mjesta naplaćena kazna zbog toga. Gdje su te inspekcije kod nas? Je li cilj rastjerati nas iz domovine po bijelom svijetu ili omogućiti da pošteno zaradimo svoj kruh te sve ove ljepote koje imamo prezentiramo kako to i zaslužuju?! A smanjiti broj zaštićenih lokaliteta, tj. izuzeti trgove i parkove iz njih? Suludo. Oni koji dođu u Trogir i dođu na trg tu im se nalaze sve najvažnije građevine o kojima mogu ispričati s trga. Ne moraju ući u nijednu od njih i obavili su vođenje. Koliko kvalitetno to je sad već drugi par postola, rekli bi Dalmatinci. Nadam se da će se naći zrno razuma te da ćete poduzeti sve kako biste zaštitili svoje turističke djelatnike. Sva davanja koja vam dajemo na to vas obvezuju. Podrška svim kolegama vodičima i pratiteljima u našoj zajedničkoj borbi. S poštovanjem, Sandra Vudrić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
283 Marko Krčelić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Slažem se sa komentarima Turističkih vodiča, kao jedna turistička zemlja svoje lokalitete trebamo štititi i cilj bi Vam trebao biti da na postojeći popis stavljate nove lokalitete, umjesto da postojeće brišete sa popisa. Europska unija traži od Vas da postojeći popis precizirate, a ne da ga smanjite za 90% Ili Vi smatrate da je dovoljno samo zatvorene prostore staviti pod zaštitu? Molim očitovanje! S poštovanjem, Marko Krčelić Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
284 Marko Krčelić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Svojim komentarom dajem podršku Turističkim vodičima i/ili pratiteljima. A, Vama postavljam pitanje; Zašto prijedlogom novog zakona izlazite u susret stranim vodičima, a naše turističke vodiče ostavit ćete bez posla? Ako Vam već nije stalo do kvalitetnog prezentiranja Hrvatske baštine, kulture, povijesti, tradicije, barem razmislite o državnom proračunu. Spominje se brojka od 3 500 registriranih vodiča, koji da bi mogli raditi svoj posao SAMI uplaćuju državi davanja. Ispravite me ako griješim, prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutni broj nezaposlenih je; 170 551 (znamo da će se taj broj povećati, nakon što turistička sezona završi) dali želite provedbom novog prijedloga zakona, ovu visoku brojku povećati za još 3 500 ljudi? Molim očitovanje, S poštovanjem, Marko Krčelić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
285 Ninna Lara Vidaković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, vjerujem da ćete donijeti ispravnu odluku i ne samo zaštititi poslove naših turističkih vodiča, nego i spriječiti globalno ismijavanje na račun naše zemlje. Osobno vjerujem da to stranci ne čine namjerno, čine to iz ne znanja, jer nitko ne može poznavati cijeli svijet. S poštovanjem, Ninna Lara Vidaković Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
286 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, svi smo argumentirano izjavili naša mišljenja o prijedlogu promijene Zakona, bit ću vrlo kratka i slikovita: tijekom jucernjašnjeg grada turistički pratitelj Koreanske grupe izjavio je da je Sv. Juraj zapravo Ban Jelačić, voljela bih čuti Vaš odgovor i Vaše mišljenje na ovu tvrdnju. Srdačno, Snježana Tomažini Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
287 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, slažem se s kolegicom Ivanom Zrilić, usred ljeta, usred turističke sezone, kada je većina naših kolega pratitelja na turama, Vi objavite promjenu Zakona... Ljudi su imali problema s logiranjem preko mobitela, tableta, registracija je jedino moguća preko kompjutera. Kao da je sve namješteno da tako bude. Molim Vas očitovanje, Tomažini Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na zakon, već na period savjetovanja i probleme s registracijom na e-savjetovanja
288 Ivana Zrilić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, smatram krajnje neprimjerenim u tijeku turističke sezone ili čak u vremenu sezone godišnjih odmora objaviti Prijedlog novog Zakona o pružanju usluga u turizmu ( pri tome ne omogućiti pristup ovoj aplikaciji preko mobilnih telefona, tako da ispada da se slažemo sa novim Zakonom) i u njemu degradirati struku, ponižavati lokalnu radnu snagu, nas turističke vodiče, svjesno davati prednost strancima koji će protrčati kroz Lijepu Našu bez da možda uopće i znaju u kojoj su državi (samo 1 nedavni primjer iz prakse; koji vam je praznik bio jučer, pa niti jedan, je, je, sve je bilo zatvoreno, pa gdje je to bilo, u Novom Mestu....kaže meni jedna vodička Talijanka-ja kažem pa to je druga država, ma stvarno? -pita ona mene!! i ta gospođa bi prema Vašem Prijedlogu trebala prezentirati našu Hrvatsku baštinu i povijest-pa kog Vi zavaravate? I dok inspekcija na terenu provodi silu i snagu nad nama pred gostima, iako iskaznica uredno visi oko vrata, a zna se kako hrvatska vodička iskaznica treba izgledati; nas koji uredno plaćamo sva potrebna davanja ovoj državi, poreze, doprinose, namete, imamo i troškove za članstvo u udrugama, za kupnju knjiga, stručnih časopisa, računovodstveni servis, dnevnih novina kako bismo mogli pratiti aktualnosti i znati što se događa svakodnevno oko nas, dok nam neovlašteni kinezi, japanci i koreanci čiji je jezik deficitaran, kako ste naveli, neometano vode grupe kroz gradove. Bez obzira što oni ne znaju hrvatski jezik, u Kini smo imali lokalnog vodiča i komunicirali smo na engleskom jeziku i tada sam se ja kao školovani turistički pratitelj (posjedujem više od 18 godina iskustva kao turistički pratitelj i nešto manje kao lokalni vodič), pretvorila u prevoditelja i na taj način pomagala klijentima koji nisu vladali engleskim jezikom. Na Šri Lanci dobijem lokalca, na Kubi lokalac na španjolskom ili engleskom, pa kome kako odgovara, a ja ponovno prevodim. U Italiji kada dođe lokalac na talijanskom jeziku prevodim ga na hrvatski, jer eto ponovno nema hrvatskog jezika u ponudi. Smatram da je smanjivanje lokaliteta iznimno loše, štetno i bespotrebno. Ne razumijem zašto ne štitimo struku, turizam, vodiče, nego doslovce kao gospođa Ruža Aranjoš koja je imala Obrtnicu za KUPLERAJ za pružanje uslužne djelatnosti osobnog zadovoljstva u javnim kućama u Zagrebu davne 1898. od našeg turizma radimo upravo to; kupleraj. Danas svi misle da se mogu ''igrati'' turizma, da svi mogu biti vodiči, otvarati putničke agencije i da je tako lak novac, da je super kad putuješ, kažu ''blago tebi'', a ne znaju niti razmišljaju o odgovornosti koju ima jedan turistički pratitelj kada obavlja operativno tehničke poslove 24 sata u autobusu i putuje sa gostima djecom koja se napiju, drogiraju, završavaju u bolnicama, da smo mi na putu i mama i tata kada su djeca u pitanju, i psiholozi, doktori, prijatelji, otirač na kojega će se svi obrisati, izvikati, vozač jer mu gazda nije dao dnevnicu ili mu je dnevnica premala, putnik jer se digao na lijevu nogu, recepcioner jer mu je loš dan, konobar jer smo prerano došli u restoran, djelatnica u muzeju jer smo donijeli presitan novac pa to sad treba brojati ili lokalac stranac koji je došao u Zagreb i traži 45 minutni razgled jer želi proviziju u lokalnom dućanu da koreanci kupe kremice i slično i tamo će potrošiti još 45 minuta, a ne zanima ga povijest.......... da ne padne svakome na pamet da bude profesor u školi jer je to baš super, misle si-radiš par sati svaki dan, imaš godišnji 3 mjeseca (a ne znaju koje obaveze nosi razredništvo, sjednice i slično) ili možemo do u nedogled tražiti primjer bilo koje druge struke..... Ne razumijem zašto od jedine grane koja nam još preostaje, jer smo već puno toga upropastili, želimo i ovo dokrajčiti. Što se ronjenja tiče, stranci također dolaze kod nas i glume instruktore tako da na Kornatima ili nekim drugim lokalitetima, osim smeća kojeg ostave-u našem Nacionalom parku! događaju se i nesreće jer polažu u tropskim destinacijama gdje je more duboko 15 ili 20 metara, a na zidovima na Kornatima gdje je dubina i 120 metara ne znaju da će potonuti kao kamen ili u najboljem slučaju završiti u barokomori ako im se uopće spasi život. Suglasnost za maloljetnike se treba potpisati kod pružanja bilo kakvih ekstremnih sportova ili usluga u turizmu, jer osim dječje znatiželje, ponekad zbog nerazmišljanja, možda se roditeljima nešto i prešuti, tako da roditelji kada potpišu suglasnost tek tada se usluga može izvrštiti i pružiti-navodim ovo jer sam imala dugogodišnje iskustvo u produkciji jedne renomirane putničke agencije, a koja nažalost više ne postoji a bila je osnovana 1925-te godine, eto i nju su uspjeli uništiti, bilo je svakakvih situacija i prešućivanja raznih događaja.... Mogla bih sad po svih točkama se osvrnuti, no prekasno je, sezona je, za par sati se budim i odlazim na put, čekaju me klijenti..... Inače sam studirala turizam i titula koju imala je Magistra turizma. Ne bi mi palo na pamet napisati ovakav Prijedlog Zakona i pružanju usluga u turizmu i tako štetiti kvalitetnim hrvatskim turističkim vodičima i šakom i kapom dijeliti strancima eure, kune i ostalo jer će oni protutnjati kroz RH, ostaviti smeće za sobom, pobrati zaštićeno bilje, pokupiti i izroniti školjke, puževe i ako uopće budu znali u kojoj su državi i neće platiti lipe poreza, a ja ću sa 40 godina spakirati kofere i otići van RH jer govorim španjolski, talijanski, engleski, njemački, francuski, hrvatski i učim portugalski pa netko će me valjda primiti... Možda se specijaliziram i kao lokalac u Barceloni pa ću dočekivati Hrvate kad nam dođu u posjet. Ili u Irsku, čujem popularna je. A ima i sve više Hrvata na Islandu. A Koreanci će u RH otvarati putničke agencije, prati novac, svaki tjedan dovoditi grupe, u gotovini i ''na crno'' vršiti plaćanja, ako uopće i plate, jer eto igrom slučaja znam za jednog gospodina koji svaki tjedan mijenja brojeve telefona-kupi simpa bon na kiosku sa novim brojem, ne plaća djelatnike i nitko mu ništa ne može. Objesila bih ga na Stup srama na Trgu svetog Marka gdje je nekad i postojala Maska srama sa zviždaljkom da ga svi vide, a ne da on nezaustavljivo harači Hrvatskom. Vama na sramotu. Jer ovlašteni službeni inspektori kad su mene kao kriminalku prispitivali jesam li izdala račun za to vođenje na kojem su me kontrolirali kao da sam nešto ukrala (da, izdala sam račun i bio je uplaćen još i prije tog vođenja), nisu ni znali odgovor na moje pitanje kome da prijavim vodiče strance bez dozvole...... S poštovanjem Ivana Zrilić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
289 Iva Savanović VODITELJ POSLOVA, Članak 13. Slažem se s Tijana Vrdoljak Han vezano uz čl.13. s komentarom. S obzirom da se ipak ne mogu izjednačiti osobe sa završenom srednjom školom i završenim fakultetom prdlažem izmjenu članka: "Članak 13. (2) Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2.da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova 3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova 4. da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu i to: - jednu godinu radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij turističkog smjera ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij turističkog smjera -dvije godine radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - tri godine radnog iskustva ako ima završenu srednju školu " Primljeno na znanje Predloženo radno iskustvo smatra se odgovarajućim, jer drugi studijski smjerovi ne obuhvaćaju materiju koja je obuhvaćena turističkim ili ekonomskim smjerom i koja je potrebna odnosno može se smatrati odgovarajućom za obavljanje poslova voditelja poslova.
290 Ivica Arabadžić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Članak 64 st.7 Turističkim vodičem se ne smatra osoba u muzeju......itd Vi predlažete da budu lokaliteti zatvorenog tipa,koji je smisao definicije lokaliteta i uopće naše struke? Dali to znači da samo kustosi mogu obavljati posao vodiča? I molim vas gdje se u preporuci Komisije vidi da trebamo lokalitete "stavit pod ključ"? I znamo svi što znači riječ preporuka. Hvala Primljeno na znanje Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama, nacionalnim parkovima i parkovima prirode riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštičenih cjelina (lokaliteta) po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta
291 Iva Savanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Članak 64.st.8 (8) Ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. --------------------------------------------------------------- " Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promicanje njenih vrijednosti. Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja. Arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru. Nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične. Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju." Izvor: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6 S obzirom na definiciju kulturne baštine koja obuhvaća materijalnu i nematerijalnu baštinu i potrebe revidiranja popisa zaštićenih lokaliteta potrebno je uključiti predstavnike struke: povjesničari, povjesničari umjetnosti, geografi itd. Postavlja se pitanje predlagatelju zakona, na koji način će pomiriti "otvaranje tržišta" - Single market EU, uvažiti mišljenje gore navedene struke, predstavnika turističkih vodiča i očuvati definiciju kulturne baštine koja se ne može interpretirati bez prethodne edukacije o Republici Hrvatskoj? Što bi točno trebali interpretirati lokalni turistički vodiči RH, ako se zaštičeni lokaliteti revidiraju na način na koji je predloženo? Hrvatska može i mora bolje u protivnom definicija koja je navedena( koju sam citirala i čiji zadnji redak ću ponovo citirati) nema prevelikog smisla kada govorimo o njenoj interpretaciji od strane turističkih vodiča. „Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju." S obzirom na to da je ovo za sada samo nacrt, vjerujem u sve dionike kojih se tiče ova važna tema i vjerujem da se zaštičeni lokaliteti, iako će se revidirati, neće svesti na "zatvoreni spomenik", jer definicija kulturne baštine i identiteta baš kao što je i navedeno na stranicama Ministarstva kulture jest nešto puno složenije. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta
292 Sonja Šintić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, već nekoliko godina Ministarstvo turizma nastoji razviti i proširiti sezonu na što više mjeseci. Naravno, nosioci ideja su ljudi sa idejama, inovativni ljudi, koji puno ulažu i često dovode turiste u krajeve gdje turizma nikada nije bilo. Znači, ideju produljenja sezone hrvatskog turizma, po mogućnosti kroz 12 mjeseci, treba netko i nositi. Svako godišnje doba i svaki kutak ove naše zemlje ima svoje specifičnosti. Na ovaj način, kako vi predlažete, istina kutak će ostati, ali neće više biti specifičan, a sama ideja o "cjelogodišnjoj sezoni" će ostati krnja, jer će izostati naš ogroman doprinos u tom cjelokupnom turističkom mozaiku, pa će tako svaki dio "turističke priče", skupa sa inovativnim čovjekom s početka teksta otići svoje ideje realizirati negdje drugdje. Vaš prijedlog zakona jednostavno nije dobar, niti za hrvatski turizam niti za nas. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
293 Mladen Rac PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI - turističke cjeline (lokaliteti) po županijama koje su popisane Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama („Narodne novine“, broj 76/08) određene su vrlo široko - stare gradske jezgre gotovo svih većih gradova i mjesta, crkve, parkovi i park šume, značajni krajobrazi, gradski trgovi, pa čak i cijeli gradovi i mjesta; preporuka je Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom; također prema presudi Europskog suda Pravde C-180/89, a koju podržava i Europska komisija, prihvaćeno je ograničenje primjene slobode pružanja usluga samo u muzejima i povijesnim spomenicima (zatvorenog tipa) u nacionalnim zakonodavstvima, a koje podrazumijeva posjedovanje posebne licence, te se smatra da su na taj način zadovoljeni kriteriji zaštite potrošača i zaštite kulturne baštine Kako se već više od 12 godina bavim turističkim vođenjem bio sam nazočan u struci kada su se stvarali popisi zaštićenih turističkih cjelina i slušao diskusije kolega o njihovoj opravdanosti i kvaliteti izbora, tj. kako neki značajni lokaliteti nisu uključeni u listu, dok se neki drugi ne bi uopće trebali nalaziti na listi. Smatram kako bi sada nakon određenog vremenskog odmaka trebalo provesti revalorizaciju popisa uz stručno konzultaciju stručnjaka i predstavnika turističkih vodiča. Nipošto se ne bi smjelo provesti gore naveden prijedlog koji predviđa samo vođenje u muzejima i povijesnim spomenicima (zatvorenog tipa), jer bi to na "mala vrata" omogućilo divlja vođenja nekvalificiranim osobama, a istovremeno onemogućilo rad educiranim lokalnim vodičima i tako direktno oštetilo hrvatski državni proračun (svaki domaći vodič svojim radom puni i državni proračun) i kvalitetu hrvatskog turizma. U istom poglavlju dalje stoji: - postojanje obveza za pružatelje usluga koje ne utječu na kvalitetu usluga, ali opterećuju i pružatelje usluga i upravna tijela te je potrebno pojednostavljenje ili potpuno uklanjanje takvih suvišnih obveza pružateljima usluga u turizmu, pa tako: korištenje identifikacijskog koda turističke agencije, dostava ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija Ministarstvu turizma radi njihovog upisa u upisnik i izdavanja potvrda o istom, polaganje ispita za turističkog pratitelja, potreba pribavljanja suglasnost roditelja odnosno skrbnika za maloljetne osobe kod pružanja turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i pustolovne aktivnosti; Turistički pratitelj ili u nacrtu ovoga zakona od sada (Članak 74) Voditelj putovanja prva je osoba koja na turističkom putovanju komunicira i radi s turistima, apsolutno je nedopustivo što bi po ovom zakonu od sada taj posao obavljala osoba bez ikakve prethodne stručne edukacije za taj posao. Svoju karijeru turističkog vođenja pred više od 12 godina započeo sam tečajem za turističkog pratitelja, tečaj je trajao 4 mjeseca, tijekom tečaja smo prolazili primjere turističkog praćenja po Varaždinu, Beču, Budimpešti, Zagrebu, Veneciji i po Istri, učili smo komunikaciju s turistima, vozačem, pograničnim službenicima, osobama na recepciji, korištenje mikrofona, pružanje usluga turistima, davanje stručnih informacija itd. Nakon dvije godine aktivnog staža turističkog pratitelja počeo sam pohađati seminare za turističke vodiče, pa sam postupno stekao licence lokalnog turističkog vodiča za svih 20 hrvatskih županija. Pojedina vrlo korisna znanja i praksu koju sam stekao na tečaju za turističke pratitelje nisam kasnije mogao steči ni na jednom od seminara za turističke vodiče. Zato smatram kao se nipošto ne bi smio ukinuti tečaj i ispit za voditelja putovanje, nego kako bi on čak trebao biti preduvjet osobama koje polaze seminar za turističkog vodiča, jer će se osoba koja je kao voditelj putovanja usvojila praksu rada s turistima kasnije kao turistički vodič moći ostvariti mnogo kvalitetniju komunikaciju s turističkom grupom. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
294 Iva Savanović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga {SWD(2016) 436 final} Iz Komunikacije{SWD(2016) 436 final}: “Regulativa u području profesionalnih usluga u nadležnosti je država članica. Njome se želi osigurati zaštita ciljeva od općeg interesa. Poseban način na koji države članice reguliraju profesije proizlazi iz niza čimbenika kao što su: važnost koju društvo pridaje posebnim ciljevima od općeg interesa koje treba štititi; učinkovitost raznih upravnih i pravosudnih nadzornih sustava; gospodarski uvjeti; relativna gospodarska važnost sektora za dotičnu državu i snaga interesnih skupina.” “Nametnuti zahtjevi za profesionalne usluge već su bili predmet nadležnosti Suda EU-a. Sud je u više navrata smatrao da, čak i ako se primjenjuju bez ikakve diskriminacije, nacionalni propisi o profesijama uključujući zahtjeve povezane s kvalifikacijama mogu ometati ili učiniti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda građana i društava EU-a, koje su im zajamčene Ugovorom Sud je napomenuo i da činjenica da jedna država članica nameće manje stroga pravila od druge države članice ne znači da su njezina pravila nerazmjerna i da nisu u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Je li potrebno uvesti ograničenja u pogledu poslovnih djelatnosti države članice trebaju ocijeniti na pojedinačnoj osnovi te uzimajući u obzir ukupni regulatorni kontekst.” Preporuke Sve države članice u kojima je ta profesija regulirana trebale bi razmotriti opravdanost i razmjernost regulative za tu profesiju. Austrija, Bugarska, Malta i Slovenija trebale bi razmotriti uvođenje preciznije definicije rezerviranih djelatnosti s obzirom na vrlo široko ili neodređeno područje primjene tih djelatnosti. Hrvatska i Italija trebale bi učiniti sljedeće: i. razjasniti zakonski okvir kojim se uređuje turističko vođenje s obzirom na različitu regionalnu regulativu koja kao da ometa pristup tržištu i koja utječe na nacionalne pružatelje usluga i one koji pružaju privremene usluge; ii. revidirati popis znamenitosti rezerviranih za osobe s posebnim kvalifikacijama i razmotriti razmjernost svake rezervacije. ------------------------------------------------------------------ U prijedlogu zakona u poglavljima:“Ustavna ocjena” i “Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom:” Citiram sljedeće: “- daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; “ Navodi se isključenje gradskih trgova, šuma, parkova i slično (važno je na što se odnosi i slično), pa se stječe dojam da je takav stav zauzet za ispunjenje preporuke ii. Iz „Komunikacije“. Pri tome u preporuci nigdje nije napisano na koji način se treba revidirati popis zaštićenih cjelina i nigdje nije naglašena samo presuda C-180/89. "Je li potrebno uvesti ograničenja u pogledu poslovnih djelatnosti države članice trebaju ocijeniti na pojedinačnoj osnovi te uzimajući u obzir ukupni regulatorni kontekst." Molim odgovor predlagatelja zakona na pitanja: Isključuju li se trgovi iz kulturno-povijesnih cjelina koje su sada zaštićeni lokaliteti na kojima je potrebno vođenje licenciranog turističkog vodiča i ako da, na temelju čega je donesena takva odluka? Znači li razjašnjenje zakonskog okvira donošenje novog zakona ili su mogući i drugi postupci? Tko su osobe s posebnim kvalifakcijama; turistički vodiči ili osobe navedene u članaku 64.st.7 ili obje grupacije? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
295 Enida sičaja PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slazem se da u Hrvatskoj turiste vode lokalni licencirani vodici a ne stranci. Nadam se da necemo doci do toga da nam vodici budu Kinezi. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
296 Martina Uremović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, u potpunosti se slažem s kolegama. Podržavam da u Hrvatkoj turiste vode lokalni licencirani vodiči, a ne stranci. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
297 Ivica Arabadžić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Poštovani! Vodič sam 11 godina i u praksi je skroz drugačije nego kako ste zamislili u teoriji. I žao nam je da nemate sluha poslusat i uvažit primjedbe sa terena. Naime nedavno mi je gošća pala u NP Krki i druga nezgoda se dogodila u Šibeniku. U oba slučaja su bili otvoreni lomovi potkoljenice.Što mislite tko je zvao hitnu i posjećivao gosta u bolnici? Budući da su u obe situacije bili gosti iz Tajvana, ostatak grupe je nastavio put, a ja sam preuzela brigu o gostima u bolnici. Ovo se dogadja gotovo na dnevnoj bazi mojim kolegama širom Hrvatske. Zatim pokušaj kradje u Splitu i Šibeniku. Uspješno je bio spriječen zahvaljujući mojoj brzoj reakciji i prepoznavanja potencijalnih džepara. Zar nisu i ovakve situacije prilike da se pokaže da nismo tek puki fikusi nego da obavimo i poslove koje su neophodni da ljudima putovanje bude što sigurnije i ljepše? Kojom ste točkom zakona predvidjeli ovakve situacije? Ili je vama najlakše napisati da nismo potrebni! Marina Arabadžić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
298 Andrej Babić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Naravno da se slažem sa kolegama. Molio bi vas da već jednom počnete biti servis nama, a ne da cijelo vrijemo smo mi servis vama i uz to vas i plačamo. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
299 VIZ travel j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U svakom poslovanju postoje prepreke i neki nepredviđendi događaji koje morate prebroditi da bi vaše poslovanje uspjelo i da biste opstali na tržištu. Plaćate poreze, doprinose, borite se za uspjeh vašeg poduzeća da biste stekli financijska sredstva za život. Država je ta koja treba zakonima štititi svoje državljane, a ne štetiti im. Nikada ne bismo pomislili da će država ovakvim zakonom sama "gasiti" male poduzetnike. Vaš zakon ima toliko članaka i stavki napisano, a nažalost vidi se da je sve to sastavljeno bez imalo iskustva u turizmu. Mnogo je nejasnoća. Kada sagledamo sve, ovaj nacrt zakona donosi više štete nego koristi. Srdačan pozdrav, Ivan Vrnoga Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
300 Željka Pleš PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ocjena stanja ovakvog zakona jest katastrofa. Kao prvo i najvažnije, mnogo radnih mjesta izgubljeno. A kao borite se za povećanje zaposlenosti. Drugo, ne razumijem što točno ostaje turističkim vodičima za voditi kada oduzmete javne površine, trgove, parkove... jer u muzejima ne smijemo voditi. Došla su vremena kada u RH hodate ulicom i ne čujete hrvatski, čujete engleski. Engleski pričamo više nego materinji jezik. Gosti nas pitaju da li je engleski službeni jezik u RH. Ne znaju da postoji hrvatski. I onda uvrstite u nacrt zakona da korejski, japanski, kineski jezici su deficitarni pa njih treba pustiti da rade sami kako hoće. Kako ti isti Japanci, Kinezi i Koreanci mogu pričat engleski u Austriji ? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
301 Željka Pleš PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti se slažem sa kolegama. Novi zakon ovako sastavljen ne donosi nikakvu korist za vodiče, već samo čini štetu. Kako je moguće da država nema za cilj zaštititi svoj radni kontingent. Ovim zakonom dajete drugim državljanima da rade posao vaših stanovnika, posebno ističem Azijske zemlje. Zakon koji je još uvijek na snazi, trebalo je malo "dotjerati" i zakonom urediti nove oblike turizma koji su postali popularni. Najveći problem tog zakona je bio, što ga vi niste provodili, na pozive carini i insepkciji nitko nije odgovarao ili izlazio na teren. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
302 Rilaks j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prije svega, uopće je sramotno da se prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu i javna rasprava o tome u jednoj turističkoj zemlji provodi preko ljeta, upravo u vrijeme kada je najveći broj pružatelja usluga u turizmu zauzet samim poslom. Između ostalog, zarađuju za doprinose, poreze i namete koji plaćaju i ovako pomalo traljavu izradu zakona. Slažem se sa svim primjedbama i pokušat ću do krajnjeg datuma javne rasprave objasniti koji mi se članci čine najsramotnijima, jer druge riječi nema. Shvaćam da predlagatelju zakona ionako nije stalo do javne rasprave - očito je to i iz samog perioda objave, ali i iz toga što su dosadašnje primjedbe vodiča i ljudi iz struke jednostavno ignorirane. "Hrvati su ionako narod koji je poznat samo po ratu u Bosni" - riječi su to jednog stranog pratitelja koji je, na njegovu žalost, imao uz sebe i hrvatske lokalne vodiče koji su gostima ipak pokazali i nešto više i kojima je Hrvatska, upravo zbog lokalaca, ostala u predivnom sjećanju. Na sreću tog i drugih stranih pratitelja, naše će se vlastito Ministarstvo turizma potruditi da ti lokalni vodiči ostanu bez posla. Ne želim reći otvoreno da djelatnici Ministarstva turizma ne vole svoju zemlju, ali iz ovakvog prijedloga to se vrlo lako može zaključiti. Kao opći komentar toliko - o lokalitetima, licencama, navodno deficitarnim jezicima i uoće statusu vodiča stavljam komentare pod te članke, ali ne večeras jer se dižem rano ujutro da zaradim između ostalog i za one koji su radili na prijedlogu zakona, a koji ne žele da uopće radim. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
303 Nedjeljka Silvana Nosić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Smatram da u RH pravo predstavljati svoju zemlju imaju pravo samo vodiči, državljani RH a ne stranci. Podrzavam sve vodiče i turističke djelatnike sa istim ili sličnim stavom te se nadam da ce se ta nasa prava i zakonom regulirati i izglasati kako bi nas i naš kruh zaštitili. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
304 Obrt za usluge Šelendić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam sve komentare kolega koji su se dosad izjasnili! Samo bih dodala ako prođe ovaj prijedlog zakona da mi koji radimo preko vlastitog obrta i našoj dragoj državi plaćamo razno razne namete, poreze, doprinose i ostalo postati ćemo nezaposleni. Očito to nikome u našoj Vladi nije bitno!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
305 Dragana Narančić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam sve navedeno u komentaru kolege Milana Hodaka ali i ostalih kolega. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
306 Višnja Cerovski TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Čitam ove komentare i suosjećam s ovim vrijednim ljudima. Sjećam se jedne nezgodne situacije koja nam se desila na na jednom dugom putovanju u inozemstvu, da naša pratiteljica putovanja nije reagirala kako je, ne bi bilo dobro, stoga zaista smatram da pustite ljude koji su za ovo educirani, školovali se, usavršavali se, da rade svoj posao. Isto tako ako dozvolite da stranci vode našu zemlju je apsolutno nedopustivo jer svaki grad kojeg smo posjećivali imali smo lokalne vodiče, pa zar to nije logično? Molim Vas da mi to objasnite kako putniku i kao građaninu ove zemlje, zašto sve ostale zemlje štite svoje lokalne vodiče, a mi kao jedna turistička zemlja ne? Hvala i očekujem odgovor. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
307 Elizabeta Planinić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Slažem se s kolegicom, osobno moja kolegica Snježana Tomažini koja ulaže puno u svoje znanje ne bi li kvalitetno našim gostima prezentirala našu povijest i kulturu, ne može se zamijeniti nekim površnim osobama. Trebamo podržavati ljude da rade i dalje i da ulažu u svoje stručno znanje jer su oni naši najbolji ambasadori. Elizabeta Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
308 Milan Hodak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Ne prihvaćam ovakav prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu ! Obrazloženja slijede: Isječci iz nacrta novog zakona o pružanju usluga u turizmu Pročitao sam nacrt novog Zakona od početka do kraja i naveo svoje mišljenje. " Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnome proračunu Republike Hrvatske, niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave." Ako se ne osiguraju dodatna sredstva za provedbu ovog zakona, - u smislu osposobljavanja, ovlašćivanja i zapošljavanja dodatnih inspektora - ovaj zakon će biti još jedno od mnogih „mrtvih slova na papiru“ !!! Da bi država uštedjela novac koji bi trebalo odvojiti za provedbu navedenog Zakona, ovlasti turističkih inspektora treba jednim dijelom prenijeti na turističke vodiče, vodiče u parkovima, parkovima prirode i nacionalnim parkovima, gorske i planinske vodiče, zaštitare, zaštitare prirode, komunalne redare itd. jer su oni već na terenu i mogu kvalitetnije zaštititi hrvatsku baštinu i vlastite, kao i državne interese. " - nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više, i potrebno ih je zadržati, te osigurati pružanje kvalitetne usluge; " Ovo se vrlo jednostavno može riješiti tako da se od sadašnjih turističkih pratitelja, odnosno budućih voditelja putovanja iz navedenih jezičnih područja zahtijeva poznavanje engleskog jezika na vrlo visokoj razini, kako bi isti mogli prevoditi na jezik svojih gostiju ono što lokalni vodič govori i tumači. Time bi gosti dobili puno više nego što dobivaju sada, u smislu količine i točnosti informacija o mjestu ili lokalitetu koji posjećuju! Dobili bi istinite informacije iz hrvatske povijesti i ostalih područja bitnih za promicanje Hrvatske u svijetu i hrvatske kulture. Tako bi se i podigla razina zaštite potrošača – što je glavna mantra ovog nacrta zakona i Erotske komisije. Također bi se sačuvala radna mjesta za hrvatske državljane kojih ima oko 4,3 milijuna, dok samo kineskih državljana ima oko 1 330 000 000 (jedna milijarda i tri stotine trideset milijuna). " - nivo razina znanja stranih jezika za voditelje poslovnica i turističke vodiče nije, prema ocjeni stručne javnosti, na zadovoljavajućoj razini te ga je potrebno podići na višu razinu i definirati zakonom; " Isto treba uvjetovati i odrediti zakonom što se tiče znanja hrvatskog jezika za strance koji pružaju usluge u Hrvatskoj, inače se dovodimo u neravnopravan položaj. Treba izjednačiti domaće i strane pružatelje usluga u obvezama i pravima, te treba omogućiti i osigurati provedbu propisa i zakona osiguranjem dovoljnog broja inspektora koji trebaju biti ovlašteni kako za domaće tako i za strane pružatelje usluga! U suprotnom, cijela ova gnjavaža oko donošenja novog Zakona je mlaćenje prazne slame ! " - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; " Ako se ovo provede, onda će mnogi strani tour operatori shvatiti da uopće ne trebaju lokalne hrvatske vodiče koji će ostati bez posla, a naše javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi, parkovi prirode, nacionalni parkovi i sl. biti će zatrpani smećem i devastirani ! O našoj povijesti i kulturi pričati će se nebuloze, kao što je to sada vrlo čest slučaj. " - podiže se nivo razina znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; " Budući da je (na papiru) hrvatski jezik jedan od službenih jezika EU, i razinu znanja hrvatskog jezika za strane pružatelje usluga turističkog vodiča treba postaviti na B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. " - podiže se /nivo/ razina znanja stranih jezika za voditelja poslova - znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje još jednog razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; " Ovaj uvjet – „i poznavanje još jednog razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru“ – je izravno u suprotnosti sa zamisli o pojednostavnjivanju uvjeta poslovanja. Onaj tko poznaje jedan jezik će pružati usluge na tom jeziku, što je logično, a neće pružati usluge na jeziku koji ne poznaje ili ga slabo poznaje! Navedenim uvjetom ide se na ruku nekim turističkim agencijama, dok se istovremeno ograničavaju drugi koji bi mogli otvoriti svoju agenciju i samozaposliti se. Uočljivo je kako se nama koji živimo u Hrvatskoj izmišljaju kojekakva ograničenja, dok se strancima olakšava poslovanje. Ekipa koja piše zakone i jede s državnih jasala bi konačno trebala shvatiti da te jasle pune ljudi koji rade i plaćaju porez i da nisu njihovi „klasni neprijatelji“ samo zato što su obrtnici i trgovci tj. „privatnici koji mlate lovu“ te ih zato treba guliti ! " - smanjenju smanjuju se iznosi prekršajnih kazni; " Ovo će ići na ruku „sivim ekonomistima“ ! " - uvodi se ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, tj. propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru; navedenim rješenjem, ispunit će se i očekivanja ugostitelja i njihovih strukovnih udruga odnosno komora koji su, uz prijedloge za snižavanje prekršajnih kazni, u više navrata predlagali slična rješenja." Ovo će u slučaju kršenja Zakona i propisa od strane npr. voditelja putovanja iz Azije imati kontraproduktivan učinak. U ovom slučaju bolje rješenje bi bilo prevesti najvažnije članke iz Zakona na jezike zemalja Azije i dati preporuku njihovim turističkim zajednicama ili komorama ili kako se već zovu - da upoznaju voditelje putovanja s istima. To bi bilo puno učinkovitije i odvratilo bi mnoge strane voditelje putovanja od namjernog kršenja Zakona i propisa – a što je sada slučaj. " Slijedom navedenog, očekuje se da će posljedice donošenja Zakona biti povećanje raznolikosti i razvoj turističke ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, jednostavnija provedba zakonskih odredbi i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolja zaštita potrošača, veća zaposlenost, stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata koji uključuju pružanje neke od Zakonom obuhvaćenih turističkih usluga, a sve u cilju jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma i učinkovitije komunikacije s tržištem. " Ovo su puste želje, bez utemeljenja u stručnoj praksi ! " (2) Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova" Uvjet „i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru)“ nema smisla, jer osoba koja ne poznaje neki jezik neće pružati usluge gostima s tog jezičnog područja ! Ovaj uvjet je ograničavajući faktor i suprotan je zamisli o slobodi pružanja usluga, poticanju zapošljavanja itd. .... Uvjet „te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova“ treba izjednačiti s razinom poznavanja stranog jezika (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), za strance kojima hrvatski nije materinski jezik, kako bi se osigurala ravnopravnost hrvatskog jezika sa svjetskim jezicima, a ne da uvijek budemo podložni i manje vrijedni. Drugi argument je što će u nekim izvanrednim situacijama strani Voditelj poslova morati komunicirati s djelatnicima hrvatskih službi (policija, hitna pomoć itd.) pri čemu se ne može očekivati da djelatnici tih službi poznaju materinski jezik tog stranog Voditelja poslova. " Turistička agencija dužna je čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika. " S obzirom da je turistička agencija obvezna javno objaviti cijene svojih usluga, navođenje „uplaćene cijene“ ovdje nema smisla ! " (3) Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima, ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket aranžmana nastaje ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to." Ovaj stavak (iz čl. 40.) je nerazumljiv ! Sve navedene uredbe iz čl. 41. trebaju biti dostupne na hrvatskom jeziku na stranicama Ministarstva, a najpraktičnije je postaviti ih na stranicu uz ovaj Zakon ! Obveze iz članka 44. o pružanju pomoći, opravdavaju zahtjev da strani Voditelj poslova u turističkoj agenciji poznaje hrvatski jezik u govoru i pismu na razini najmanje B2, kako bi bio u mogućnosti saznati potrebne informacije koje treba prenijeti putniku ! " Članak 68, stavak 2, podstavak 3. - da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča, a ako mu hrvatski jezik nije materinski, mora ga poznavati na najnižoj razini B2 u razumijevanju i govoru, prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira " " Članak 89. (4) Turističke usluge iz stavka 2. ovoga članka mogu se pružati za najviše 80 turista istodobno, a turističke usluge iz stavka 3. ovoga članka za najviše 50 turista istodobno." Navedene brojke turista treba izjednačiti da se olakša poslovanje !!! DIO DESETI - NADZOR Sve što je navedeno u ovom dijelu imati će smisla jedino ako se osigura dovoljan broj inspektora koji su ovlašteni i osposobljeni vršiti nadzor i nad strancima i koji mogu doći na poziv ! U suprotnom, ovaj Zakon će biti još jedno „mrtvo slovo na papiru“ ! Članku 107. treba dodati stavak: "4. prilikom pružanja usluga počasnog turističkog vodiča na vidljivom mjestu ne nosi oznaku s naznakom „počasni turistički vodič“ i svojim imenom i prezimenom" Budući da u temeljnom zakonu države Hrvatske – Ustavu, između ostalog, piše da je hrvatski jezik službeni jezik u Republici Hrvatskoj, molim da se akti daju na stručan pregled i ispravljanje stručnjacima za jezik – lektorima, jer me glava zaboljela od silnih nebuloza, tuđica i izvrnutih stranih riječi u predloženom nacrtu Zakona. Primljeno na znanje Nisu konkretne primjedbe već komentari.
309 Anita Penić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: Predlažemo da se tekst članka 64. stavka (1) briše, te da se umetne sljedeći tekst: (4)Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja na cijelom području Republike Hrvatske, osim na zaštićenim turističkim cjelinama (lokalitetima), uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon što položi opći dio ispita prema ispitnom programu. Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja i na posebnim zaštićenim turističkim cjelinama ( lokalitetima) , uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon položenog posebnog stručnog specijalističkog ispita raspoređenog po županijama. Primljeno na znanje Mogućnost pružanja usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma.
310 Anita Penić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: tekst: - podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru; komentiramo kako slijedi: Ovo zvuči divno dok se ne pročita prijedlog zakona, članak 68. Stavak (3): zašto je hrvatski jezik isključen s popisa stranog jezika? Poznavanje jezika na razini B2 omogućuje podnositelju zahtjeva za poslovni nastan i priznavanje stručne kvalifikacije polaganje ispitnih razlika. Ili će svako sveučilište koje ima pravo organizirati ispit za vodiče samo procijeniti što to znači dostatno? Primljeno na znanje Člankom 64. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. To znači da turistički vodič, koji nije državljanin Republike Hrvatske, kada želi pružati uslugu na hrvatskom jeziku, da se na njega odnosi obveza znanja hrvatskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, a ukoliko želi pružati usluge turističkog vodiča na nekom drugom jeziku da dodatno mora poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
311 Anita Penić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: Tekst: - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; komentiramo kako slijedi: Ako takav pravilnik o popisu zaštićenih cjelina ne bi uključivao javne površine, trgove I slično…što bi uključivao? Nejasno je. Prema kojim se kriterijima nešto utvrđuje kao zaštićena cjelina? Prema prijedlogu u članku 64. stavak (7) stoji da turistički vodič nije ni osoba koja vodi muzeje I galerije, gdje onda zapravo ovaj turistički vodič s položenim posebnim dijelom ispita pruža svoje usluge? Na ili u spomeniku? Koja je uopće svrha polaganja navedenih ispita, ako nemamo, a ako stvar ode u ovom smjeru, nećemo ni imati povijesne zaštićene cjeline jer to ne mogu biti gradski povijesni trgovi? Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
312 Anita Penić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U ime Radne skupine - predstavnik vodiča: Tekst: - uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita: tumačimo kako slijedi: Upravo pokušavamo objasniti da nam je zakon sad takav. Pročitaj članak 26. Stavak (6). Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
313 Anita Penić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: Tekst: - stručni ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama; komentiramo kako slijedi: Upravo onako kako jest i sada i s tim se slažemo. To je dobro. Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008.
314 Anita Penić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: Tekst: - potrebno je ujednačiti uvjete za pružanje usluga turističkih vodiča hrvatskih državljana i turističkih vodiča državljana drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji od 1. srpnja 2013. godine mogu pružati usluge u turizmu na privremenoj ili povremenoj osnovi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, na temelju stečenih stručnih kvalifikacija u njihovim zemljama, bez obveze da u Republici Hrvatskoj imaju poslovni nastan i bez obveze priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija; naime, prema važećem Zakonu turistički vodiči polažu stručni ispit za turističke cjeline po županijama i imaju ovlaštenje pružati usluge turističkog vodiča samo za one županije za koje su položili ispit, pa su hrvatski turistički vodiči u nepovoljnijem položaju od navedenih stranih državljana koji mogu pružati usluge turističkog vodiča povremeno ili privremeno na području cijele Republike Hrvatske; priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, između ostalog i za turističkog vodiča, uređeno je Pravilnikom o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma („Narodne novine“, broj 7/16), koji je ministar turizma donio temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15); prema tom Pravilniku dostatno je da turistički vodič podnese prijavu i propisanu dokumentaciju iz zemlje ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije u kojoj je obavljao djelatnost, nakon čega može započeti s pružanjem usluge na privremenoj i povremenoj osnovi; s tim u vezi potrebno je izmijeniti način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče; komentiramo kako slijedi: Ovo je NETOČAN navod. Prema važećem zakonu o pružanju usluga u turizmu nakon položenog općeg dijela ispita turistički vodič ima pravo pružati usluge vođenja na cijelom teritoriju RH. Na taj način već je izjednačen s turističkim vodičima državljanima drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji od 1. srpnja 2013. godine mogu pružati usluge u turizmu na privremenoj ili povremenoj osnovi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, na temelju stečenih stručnih kvalifikacija u njihovim zemljama, bez obveze da u Republici Hrvatskoj imaju poslovni nastan i bez obveze priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija. Nadalje, kada turistički vodič u RH položi i posebni dio stručnog ispita koji se odnosi na turističke cjeline po županijama stječe dodanu vrijednost i tek tada i RH turistički vodič može pružati usluge vođenja po zaštićenim cjelinama određene odnosno položene županije. Iz svega proizlazi da su hrvatski turistički vodiči u nepovoljnijem položaju od stranih državljana koji mogu pružati usluge povremeno ili privremeno na području cijele RH i na zaštićenim cjelinama radi neprovođenja i nepoštivanja zakona i podakata na snazi u RH neprovedbe njihova nadzor. Ponavljamo da je navod netočan jer smo mi već izjednačeni prema važećem ZPUT-u, članak 26. stavak (6) turistički vodič može pružati usluge turističkog vodiča na cijelom području RH nakon položenog općeg dijela ispita, osim na zaštićenim cjelinama. U tom smislu smo izjednačeni s kolegama turističkim vodičima iz EU te smatramo da se na taj način udovoljava provedbi ciljeva direktiva. Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Člankom 64. stavkom 4. propisano je da turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).
315 Đurđica Slavnić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Ne poznajem gospođu Vrnogu, kao i gospođu Hustić, ali slažem se s njihovim tvrdnjama. I nadam se da dijelite isto mišljenje s njima. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
316 Đurđica Slavnić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Turizam nije moja struka, međutim često putujem i kad putujem volim da me mjestom, gradom, zemljom vode lokalni ljudi, pa bih voljela da se dosadašnja praksa nastavi i u Hrvatskoj. Isto tako se nadam da ćete na sva pitanja naših turističkih vodiča koji se ovdje bore za opstanak svojeg posla imati suvisli odgovor, jer su njihove tvrdnje i njihovi argumenti zaista opravdani. Lijepi pozdrav iz Poreča Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
317 Snježana Tomažini II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Poštovani, U potpunosti se slažem sa prethodnim komentarom kolegice Ivane Hustić, ■ GORNJI GRAD (GRADEC) – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA ■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (OD UL. ILICA I VLAŠKA DO RIJEKE SAVE; OD SELSKE ULICE DO HEINZLOVE ULICE) ■ GROBLJE MIROGOJ ■ PARK MAKSIMIR - SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE Također, navedene lokalitete mogu voditi samo LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI" Svi navedeni lokaliteti su od izrazito povijesnog značaja, sve drugo je neprihvatljivo, to je kao da Staru jezgru grada Dubrovnika maknete s liste zaštićenih lokaliteta i UNESC-ove liste kulturne baštine. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
318 K.M.J. obrt zs usluge i prijevoz PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Podržavam da u Hrvatkoj turiste vode lokalni licencirani vodiči, a ne stranci. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
319 veljko vorih PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU podrška kolegicama i kolegama , izglasavanje takvog zakona bio bi korak natrag za naš turizam srdačan pozdrav srdačan pozdrav Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
320 Marko Kovačić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa svim komentarima kolegica i kolega. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
321 Daniela Šakan PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Da ne ponavljam komentare kolega, koji su bili vrlo iscrpni i detaljni, budući da smo svi istog mišljenja - prijedlog novog zakona dodatno degradira hrvatske turističke vodiče, omalovažava naša znanja i kompetencije u interpretaciji hrvatske baštine. "Hrvatska je turistička zemlja" ovim Vašim prijedlogom dodatno postaje samo floskula i mrtvo slovo na papiru, jer hrvatsku baštinu mogu na pravi način interpretirati oni koji su za to educirani i koji ju razumiju. Vaš prijedlog zakona je uvredljiv za sve vodiče koji se sustavno educiraju i "ginu" na terenu kako bi se naša baština prezentirala na pravi način, ali i zaštitila. Nemali broj puta smo svjedoci kako strane grupe bez lokalnih vodiča ne razumiju važnost mjesta na kojem se nalaze, pa ga svjesno ili iz neznanja uništavaju (branje medvjeđeg luka i ostalog bilja na Plitvicama, penjanje po kulturnim spomenicima radi što bolje fotografije i sl.). Vaš zakon ne štiti ni hrvatski turizam, ni državni proračun, a ponajmanje nas vodiče i pratitelje putovanja koji uredno podmirujemo svoje obveze prema ovoj državi. Primjera radi, Albanija je nacionalne licence uvela krajem 2016. Od početka 2017. pri prelasku granice, pratitelj putovanja je dužan pokazati program i dati na uvid kontakt lokalnog vodiča u Albaniji. Ukoliko nema lokalnog vodiča, naplaćuje se kazna i pratitelju i agenciji. Na ovakav se način, gospodo, čuva domaći turizam i ljudi koji od njega žive!!!! A Vama mogu samo zahvaliti što se ovakvim sramotnim prijedlogom zakona pokazali koliko cijenite nas vodiče i koliko Vam je stalo do razvoja hrvatskog turizma! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
322 Dubravka Topić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Pišem iz perspektive dvadesetdevetogodišnje djevojke koja radi treću sezonu kao turistički pratitelj i lokalni vodič za SDŽ, DNŽ, GZ, ZŽ. Apsolutno se slažem sa svim komentarima kolega. Izgleda kako Vama apsolutno nije stalo do zemlje na čijem su čelu i naroda koji tu živi, radi i puni proračun zemlje u koju se toliko kunete. Naspram nekih kolega prilično sam nova u ovome poslu. Nemam 15 ili 20 godina staža i nemam djecu koju hranim. Ipak, budući da u prosvjeti koja mi je struka ne uspijevam naći posao a / jer nemam vezu, egzistencija mi ovisi o sezoni. Dok je pola moje ekipe sa FFZG u Kanadi ili Irskoj ja sam odlučila ostati te pokušati iskoristiti barem ljeto za zaraditi kintu kojom ću se krpati i zimi. Pa do nekih boljih vremena. Volim ovaj posao i uz sve poteškoće uživam radeći ga. Volim pričati, volim povijest, volim ljude. Volim predromaničke crkvice, volim gotičke katedrale, antičke palače i gradske zidine. Volim renesansne ljetnikovce i barokne dvorce. Obožavam hladovinu borova i čempresa, i cvrčke na + 35 stupnjeva. Volim more i ribu. Volim šume i jelene. Medvjede i vukove, divokoze i bjeloglave supove. Volim vino i poljički soparnik. I neretvanske žabe i stonske kamenice. Paški sir, drniški pršut. Volim klape i fešte po selima kad je neki svetac. Volim kamenu kuću, lozu i smokvu u dvoru. Volim brodove i priče starih mornara. Volim tradiciju i običaje, volim muzeje i galerije. Volim i učiti o životu ljudi u drugim krajevima Hrvatske. Volim svoju zemlju i cilj mi je da dio tog prenesem i gostima koje vodim po Dubrovniku, Hvaru ili Splitu. Da uživaju na odmoru u Hrvatskoj, da nauče nešto o povijesti, životu i ljudima Hrvatske, da odu zadovoljni i da se ponovno vrate. Trudim se biti onakav vodič kakvoga bih ja željela imati na putovanju u nekoj stranoj zemlji. Međutim, umjesto da svatko iz svoga kuta radi na očuvanju, promociji, zaštiti onoga što imamo, Vi direktno ugrožavate opstanak struke i egzistenciju brojnih vodiča. Nije Vas briga ni sto pričaju i kako nas prezentiraju oni koji pojma nemaju. Zašto? Koji je interes u svemu tome? Valjda dok nam se ne zgadi sve skupa. Dok i drugi vodiči koji su u sličnoj situaciji ne prelome nešto u sebi, presele u Dublin i pošalju poruku kakvu sam i ja od prijateljice dobila: "Ma dolazi tu. Šta ćeš u Hrvatskoj?? Nama ne pada napamet vratiti se. Što se mene tiče može nestati sa lica zemlje." Srdačno Dubravka Topić Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar
323 Daniela Šakan II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: "Podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru" Bez obzira na već položen strani jezik pri polaganju županije, isti se mora polagati (i platiti) pri polaganju svake iduće županije?! Primjera radi, položena PGŽ i LSŽ na hrvatskom i engleskom. Pri polaganju neke iduće županije i dodatnog stranog jezika ne priznaje se engleski jezik za iduću županiju bez da se ponovno polaže. Zar se zaista na "crkva" kaže na drugačijem engleskom u Istri, Zagrebu, Splitu? Jer mnoga visoka učilišta ne priznaju čak i međunarodna uvjerenja (Cambridge, Goethe i sl. certifikate). Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008., te se navedeno više neće uređivati pravilnikom.
324 Daniela Šakan II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Stručni ispit za turističkog vodiča ostaje nepromijenjen - i dalje se sastoji od općeg i posebnog dijela koji provode visoka učilišta koja su za to dobila odobrenje ministarstva. Dakle, hrvatski državljani i dalje polažu po županijama, strani državljani bez dodatne edukacije vode na cijelom području RH. Ujedno se smanjuje broj i obujam lokaliteta, trgovi unutar stare gradske jezgre postaju izuzeti iz lokaliteta?! Molim očitovanje kako to ide u prilog očuvanju hrvatskih vodiča, poduzetnika i poboljšanju kvalitete hrvatskog turizma, ispravnom interpretiranju kulturne baštine? Grupe će (kao i do sada) voditi strani pratitelji putovanja, bez radne dozvole, bez jedne kune uplaćenog poreza na račun državnog proračuna, interpretirajući našu kulturnu i prirodnu baštinu po natuknicama s wikipedije? A isti ti strani vodiči se tako ne ponašaju u Veneciji, Rimu, Beču - tamo agencije angažiraju lokalne vodiče? Zar je zaista naša baština manje vrijedna od baštine bilo kojeg grada u Italiji, Austriji i ostalim zemljama EU? Jer, koliko je meni poznato, navede zemlje su također članice EU, ali su znale i znaju zaštiti svoju baštinu, turizam i svoje ambasadore turizma, tj. turističke vodiče. Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008.
325 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, jučer sam gledala emisiju Otvorno na HRT-u na temu "da li imamo višak/manjak sezonske radne snage na Jadranu" i citiram gradonačelnika Rovinja gospodina dr.sc. Marka Paliaga, na postavljeno pitanje da li nedostaje ili imamo dovoljno, izjavio je: "da naravno da nedostaje radna snaga, ali da ne bi bilo dobro da su radnici iz inozemstva, jer NE POZNAJU OBIČAJE!!!". Stoga gospodo, kratko i jasno, sve je rečeno. Da li ćete skoro predložiti Ministarstvu Kulture Republike i dopustiti da nam (s dužnim poštovanjem), "Kinez počne plesat linđo", "Skandivanac svirat tamburicu", a "Japanac Zagorske popevke". Zar će tako daleko ići, sukladno tome pitam Vas zašto smo onda mi turistički vodiči toliko nevažni, a predstavljamo našu zemlju, na nekoj višoj razini i opet uz dužno poštovanje nego netkog tko peče pizzu, a možda ću upravo ja uskoro biti ta, mada sama mrzim kuhanje. Svi poslovi su časni, svi mi moramo račune platiti i nešto namazati djetetu na kruh. Ne znam možda bih bila dobra "Geisha" u Japanu", jer ovo jest ništa drugo nego prostitucija i žao mi je da je tako. Ljubazno Vas molim odgovor na ovaj komentar i pri tom imajte pred očima sliku mog djetea i tisuće drugih kojima roditelj neće imati što namazati na kruh. Osim toga ne razmišljate da će Vam 3500 ljudi bit će prijavljeni na Hrvatskom Zavodu za Zapošljavanjem s kratkoročnom naknadom, a neki i bez nje, zar nema već dovoljno ljudi na burzi rada...Još jednom pohvalila bih gospodina Paliaga na svoj izjavi. S poštovanjem, Snježana Tomažini bacc.oec, ekonomist u turizmu. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
326 Josip Matassi PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Posebno se slažem se s komentarima kolegice Tomažini i kolege Arabadžić, kao i sa komentarima ostalih kolega i kolegica. Budući da sam kao član udruge turističkih vodiča Donat iz Zadra informiran o svim sastancima i zaključcima sa sastanaka radne skupine i MINT-a nepojmljivo mi je da ništa od navedenih prijedloga nije uključeno u ovaj prijedlog zakona. Pa čemu onda mazanje očiju i gluma.. Zar uistinu smatrate da iza prijedloga koji su vam dostavljeni ne stoji dugogodišnje akademsko, znanstveno i praktično znanje i iskustvo. Pa zar je moguće da mijenjanjem zaštićenih lokaliteta želite ljudima koji pošteno i vrijedno prezentiraju Hrvatsku kao njeni pravi ambasadori uzeti kruh iz usta. Pa kako netko može tumačiti trg 5 bunara bez da priča o „Kapetanovoj“ kuli, može li se interpretirati rimski forum bez sv. Donata i Katedrale. U ostalom koji su to turistički inspektori koji će stajati pokraj svakog vodiča i slušati o čemu priča i što tumači??? Budite mudri i sjetite se Marulićevih riječi: „ Održavajte sabore, o stvarima općim se savjetujte, Po redu, zakonu, po pravdi, iskreno, početno odlučujte. Nikakva strast i mržnja nek dušu vam ne mori, I nepristrano osluhujte savite, ča narod vam ih zbori.“ S poštovanjem Mr.sc. Josip Matassi konzultant i turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
327 Alma Bomoštar PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicom Snježanom Tomažini i potpisujem komentar. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
328 Slavenka Ivanković PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani Zbog čega je usredotočena pažnja na osobe koje pružanjem usluga u turizmu zarađuju pa nek u konačnici i milioneri postanu , ja npr. nadopunjujem svoj buđet djelovanjem i kao turistički vodič i pratiteljica.Toliko o financijskom djelu. Mnoge kolege i kolegice sam susrela koji su često prvi puta u Hrvatskoj.Nitko im ne može bolje prezentirati naše destinacije od nas pripremljenih vodiča i pratiteljica. To su prije svega kolegice i kolege koje su često puta živjele u vodećim gospodarskim državama u EU . Tim svojim činom žele i Hrvatsku predstaviti u istom svjetlu. A to smo stekli edukacijom, putovanjima i osobnim angažmanom. Voljela bih osobno da se pokuca na vrata nezaposlenima općenito a da itko tko se bori za sebe neka ima svoj mir. Dali u našem zakonodavnom sustavu postoji direktiva za brisanje postojećeg Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ne. Koliko često se minjaju nazivi profesija. Promini se naziv i uradi se ispravak . Zašto prisiljavati ljude da ne diraju vatru. Da ja sada zaboravim sve to kako? Niste svjesni koje sam ja sve barijere prešla sa poslom vodiča i pratiteljice. Nije zanimljivo biti običan građanin. Nikako se ne slažem sa činjenicom sa je dovoljna srednja stručna sprema za posao Voditelja. Osobno znam da tridesetak godina radi agencija i to uspješno al kada je došao red da mlađi preuzmu poslovanje zakon ga je obavezao da mora položiti za voditelja poslovnice da bi to bio. Sami znadete što slijedi poslin srednje škole nezaposlenost.I te su vam osobe na lošem glasu. U našem poslu nadovezuje se kulturna baština , turizam , godpodarstvo, razvoj ,poznavanje jezika. Ne možete vi nam to oduzeti nemate pravo na to .Kolegice iz inozemstva to rade iz hobbya jer su zaposlene i sa zadovoljstvom doputuju u Hrvatsku a posao na našem terenu ja odrađujem.Vi otvarate vrata svim silama. Tribali bi mi vodiči i pratitelji o tome odlučivati.To vi ministarsva i delegacije kao i EU parlamentarci tribali bi sve to znati i od nas tražiti smjernice. Ne da vas nekolicina kolegica i kolega pokušavati uvjeriti da griješite. Ne razumijem . Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
329 Zdravka Vrnoga II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U potpunosti se slažem sa prethodnim komentarom kolegice Ivane Hustić, cit. "Molim Vas da razmotrite i na popis lokalita u Zagrebu stavite; ■ GORNJI GRAD (GRADEC) – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA ■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (OD UL. ILICA I VLAŠKA DO RIJEKE SAVE; OD SELSKE ULICE DO HEINZLOVE ULICE) ■ GROBLJE MIROGOJ ■ PARK MAKSIMIR - SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE Također, navedene lokalitete mogu voditi samo LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI" Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
330 Petra Hodak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicom Snježanom Tomažini. Smatram da su kolege već sve rekle i da je ovo zbilja ponižavajuće jer očito osobe koje su sastavljale ovaj prijedlog zakona nisu svijesne da bi zbog svega što želite uvrstiti neki od nas mogu staviti ključ u bravu jer mnogi od nas žive samo i isključivo od usluga pružanja turističkih vođenja. Sramota. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
331 Alma Smojver PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, čitam komentare kolega i kolegica i, iako sama nisam aktivna u ovom poslu, ali nominalno jesam lokalni vodič, pitam se zašto se ovo na ovaj način radi. Pogoduje li se tome stranim tour operatorima? Osim što sam, kako napisah, lokalni vodič, prije toga sam i punih 11 godina turistički pratitelj s mnogo iskustva, a zamalo isto toliko godina čovjek koji radi u jednoj od najvećih turističkih agencija u Hrvatskoj i imam pregled i s druge strane ovog posla budući da sam i komercijalist, netko tko radi putovanja i zna koga i kako po Europi unajmljuje. I koliko to košta. I znam da nema šanse da ne platim lokalnog vodiča u Beču ili Pragu, Budimpešti ili Krakovu, a da se ne skrivam iza ugla jer je to nezakonito. Dakle, bez obzira na načela reciprociteta u EU, nije mi poznato da naši pratitelji mogu voditi po centru Beča ili Praga još uvijek, ispravite me ako griješim. Poznato mi je da se u Italiji može tražiti dozvola, ali uz popriličnu birokraciju ta je dozvola vrijedeća samo godinu dana. Za, kako mi je poznato (opet, ako griješim, ispravite me), građane EU. Nije li vrijeme da se počne poštivati svoje a da to nije samo deklarativno? Molim vas da suvislo napravite ovaj zahtjevan posao. Usput, bilo bi vrijeme da se i tečaji za lokalne vodiče po županijama malo prekontroliraju i da to prestane biti "laka lova" za neke institucije. Kvaliteta gospodo, ne kvantiteta, u svakom smislu. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
332 Ana-Marija Grdić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU U potpunosti sam protiv i razloga je bezbroj! Počevši od toga koliko bi ljudi ostalo bez svojih poslova, te kako su se ti ljudi samo borili da bi stekli kompetencije vodiča i u kojim su ciframa plaćali licence za rad da bi im sada stranci uzimali posao. O usluzi vođenja, kojom se promiče i sama država ne trebam ni pričati. Postala bi ne kvalitetna i bilo bi krajnje sramotno da ih obavlja itko drugi osim licenciranih, lokalnih vodiča! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
333 Ivana Hustić II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Slažem se sa komentarima kolegica; Bortek, Savanović, Ćuk, Vrnoga, i nadovezala bi se na iste; - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; Molim Vas za očitovanje zbog čega SAMO zatvorene prostore stavljate na popis lokaliteta? Europska unija je dala preporuku da se turistički lokaliteti preciziraju, a, ne da se gotovo svi izbrišu sa popisa. Smatram da bi kao jedna turistička zemlja trebali imati što više lokaliteta na popisu, jer to je ono što nas čini poželjnom destinacijom, a, ne da se postojeći brišu sa popisa. Kao što je već kolegica Zdravka Vrnoga napisala; Turističkim vodičima u Zagrebu ostaje katedrala! Mislite da će nas neka od turističkih agencija angažirati za razgled grada, samo zbog ulaska u katedralu? Naravno da neće! Kad ste ovim prijedlogom zakona omogućili turističkom pratitelju da razgled grada obavi samostalno, a nama ugrozili naš posao za koji smo prošli stučni tečaj i dodatno se educirali. Molim Vas da razmotrite i na popis lokalita u Zagrebu stavite; ■ GORNJI GRAD (GRADEC) – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA ■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (OD UL. ILICA I VLAŠKA DO RIJEKE SAVE; OD SELSKE ULICE DO HEINZLOVE ULICE) ■ GROBLJE MIROGOJ ■ PARK MAKSIMIR - SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE Također, navedene lokalitete mogu voditi samo LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
334 Irena Hunjadi PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s komentarima kolegica/kolega Tomažini, Arabadžić, Atlija, Severinski, Hustić, Vrnoga, Hodak, Fistrić, Miljanović, Babić, Čulo, Šore, turistička agencija Orhideja i svim ostalima koji se bore da zaštite naše zanimanje i svrhu lokalnog vodiča i pratitelja. Ako se ukine zaštita lokaliteta mi više nećemo biti nikome potrebni i stranci će sve više preuzeti naš posao kao što su već i sad krenuli. Mi vodiči smo potrošili puno vremena i novaca kako bi se neprekidno usavršavali polagajući županije i pripremajući se na različitim jezicima, plaćamo doprinose i poreze i borimo se kako bi ostali raditi i doprinositi našoj državi što mislim da nam je svima u interesu. Tražimo zaštitu ,razumijevanje i pomoć kako bi i dalje bili ambasadori svoje države i pružali gostima prave i kvalitetne informacije. Mi živimo od ovog posla. Što se tiče udruga, članstvo treba ostati dobrovoljno. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
335 ivana hodak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pozdrav svim kolegama i kolegicama! Maja u potpunosti se slažem s tobom i svim ostalim komentarima, jer ovo je još jedna velika sramota za Hrvatsku! Žali Bože truda, vremena i znoja. Mi vodiči, ne samo da smo vodiči nego smo prvenstveno ljudi koji žive od tog posla, koji prehranjuju svoje obitelji pružajući usluge turističkog vođenja, a s druge strane smo i takozvani "rendžeri" koji osim toga štite ovu našu Hrvatsku, pa ajmo onda dopustit neka jedan koreanac, japanac, poljak, mađar i sl. vodi grupu u poplavljenim područjima, ugrožava živote svojih ljudi u grupi, neka gazi i uništava sedru, pljuje po jezerima, trga sve te divne orhideje (prvenstveno se osvrćem na NP Plitvička jezera) i OTIMA POSAO nama LICENCIRANIM TURISTIČKIM VODIČIMA!! JEDNO VELIKO SRAMOTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
336 Gabrijela Fistrić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Pružam punu podršku lokalnim vodičima te se ovime zalažem da se zadrži dosadašnja zakonodavna praksa kako bi ljudi koji se iznimno trude u svom poslu zadržali svoja prava, odnosno zadržali svoje firme i obrte preko kojih obavljaju poslove lokalnih vodiča. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
337 Maja Miljanović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Nek mi lizemo guzicu eu a ne mislimo na dobrobit ljudi koji zive u ovoj drzavi!!! Svi pametni su izasli iz eu a mi smo uporni u propasti! Zasto mladi ljudi odlaze,dal ste se zapitali,i zasto ce nastavit odlazit?! Nasa vlada je toliko glave duboko zavukla da ne vidi od tolikog mraka! Dal kada HR drzavljani idu na odmore u strane zemlje imaju lokalnog vodica na HR?? Naravno da nemaju,jer koga briga za HR kad nas same nije briga! U svakom turisticki povezanom poslu je obavezno znanje barem jednog stranog jezika kojim se prvenstveno smatra engleski jezik! Ako bilo koja azijska nacija (grupa) dodje u HR i ima svoga pratitelja kojem se podrazumijeva znanje engleskog jezika (bar) jer radi u turizmu i putuje SVIJETOM logicno je da ce,zbog manjeg broja lokalnih vodica sa poznavanjem azijskih jezika,dobiti vodica na engleskom jeziku,kao sto su dobivali i svih ovih godina,jer sigurno u azijskim zemljama nema vodica na HR jeziku ,ili to znaci da ja (npr) mogu otici u Kinu i sama voditi turiste zbog smanjenog broja lokalnih vodica na HR jeziku?? I nije rijec iskljucivo o azijskim govornim podrucjima vec i svim ostalim koji posjecuju HR. I kako je moguce da strani vodici mogu vodit po HR ili po odredjenim lokalitetima,jer VI ste ti koji ste uveli polaganje po lokalitetima tj. zupanijama,pa gdje je tu onda logika,zasto onda i HR nije u toj EU odredbi,pa da i HR moze vodit u cijeloj eu i na svim lokalitetima? Zasto postoje onda,i zasto smo mi platili zupanije kad moze doc bilo tko i voditi iste? Zna se sta je vodic a sta je pratitelj i ne postoji ta glupost vaseg privremenog i povremenog vodjenja,jer s tim opet dolazimo na isto,a to je da s nasom licencom,ulozenim novcem,trudom,vremenom i radom mozemo obrisat nos! Umjesto da zastite radna mjesta ljudi koji zive u HR vi dopustate da budu primorani odlazit u strane zemlje u potragu za boljim zivotom koji bi svakako ovdje mogli imati jer prsti od mogucnosti za rad i razvoj na sve strane!! Al mi smo i navikli da nam uzimate svakodnevno na sve strane,vec otupili na nasu jadnu situaciju,koja postaje sve jadnija,ljudi ni nemaju snage da se bore,a VI ste ocito odlucili uzeti nam bas sve,i ono malo za sto smo se sami izborili bez Vase pomoci!! A udruge su da se ljudi udruze ako zele a ne da budu primorani biti dio neke udruge sa cijim misljenjem ili radom se ne slazu,tako da potpisujem sve ispod koji su dosad pisali o toj temi udruga,da se ne ponavljam! ZAKLJUCAK: NE SLAZEM SE!! Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
338 Jelena Babić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, čak i ako se zanemari činjenica da turistički vodiči prezentiraju RH kao svojevrsni ambasadori turizma te da o njima uvelike ovisi zadovoljstvo turista koji dolaze u državu, ostaje ona druga činjenica da su turistički vodiči RH mahom fizičke ili pravne osobe, te zaposlenici istih, koji uplaćivanjem poreza, prireza, doprinosa, članarina i sl., a sve po sili Zakona, pune državni proračun. Prema prijedlogu Zakona, smanjivanjem odn. ograničavanjem lokaliteta na kojima turiste može voditi samo licencirani vodič (dakle, upravo ta fizička ili pravna osoba - porezni obveznik RH), omogučujete da na dosad zaštićenim lokalitetima vode osobe koje ne samo da nemaju odgovarajuće znanje, nego nisu niti porezni obveznici u našoj državi. Time direktno ugrožavate opstanak više stotina fizičkih ili pravnih osoba registriranih u RH te uvelike doprinosite mogućem gašenju velikog broja malih poslovnih subjekata. Također tražimo očitovanje o broju provedenih kontrola i broju kažnjenih stranih turističkih pratitelja koji obavljaju djelatnost turističkog vodiča na zaštićenim lokalitetima prema još uvijek važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
339 Turistička agencija Orhideja PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Protiv definitivno Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
340 Dragana Narančić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se komentarom kolegice Zdravke Vrnoge. Zašto smo mi vodiči platili obrazovanje i polagali 9 predmeta te dobili licencu za samo jednu županiju a vi sad želite omogućiti stranim pratiteljima da bez ikakvog znanja vode po cijeloj Hrvatskoj? Azijske grupe će uvijek dolaziti u Hrvatsku i biti će ih sve više i više, nevezano uz to da li moraju ili ne moraju uzeti lokalnog vodiča. Ali morate zaštiti naše licencirane vodiče. Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
341 Lidija Čulo PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Potpisujem komentare kolega Tomažini, Arabadžić, Atlija, Severinski, Hustić, Vrnoga i mnogih drugih koji vam nude argumente utemeljene u iskustvu i radu od kojeg se uostalom i puni proračun. Zašto predlažete zakone vezane uz našu struku u potpunosti ignorirajući stavove i iskustva nas koji to svakodnevno živimo i kojih se to najviše tiče? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
342 Snježana Tomažini TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Slažem se i potpisujem SVE izjave mojih kolega. Osobe koje bi po novome radili posao turističkog pratitelja/vodiča, a nikad okusili se sa situacijama i samo vide razglednice kako je nama lijepo i kako samo putujemo i kako zabavljamo goste, naravno to je najbitniji dio našeg posla i hvala bogu kada je tako, međutim nitko ne razmišlja, kada se suočite sa smrtnim slučajem i to na Vašoj prvoj turi, kako će se snaći osoba koja je do tada s dužnim poštovanjem nije prošla potrebnu edukaciju koja nema iskustvo, koja ne poznaje destinaciju. Kod nas vodiča sve je bitno inače nas agencije ne bi angažirale, veliki dio posla ovisi o nama. Nije to kao kod nekih struka koje imaju točno zadane gabarite i nema odstupanja, kod nas vodiča (i sada se ispričavam što ću koristiti ovakav rječnik u javnoj raspravi) nije samo laprdanje o Katedrali ili zezanje na safariju . Što u slučaju kada Vam gost ne kaže da uzima lijekove, pa napravi scenu i želi napraviti suicid, kada u avionu na 11 km tamo negdje gore na nebu, saznate od kolege da je osoba koja je u Vašoj grupi prošle godine na njenoj/njegovoj turi prijetila da će ih sve ubiti, kada ste rame za plakanje jer Vam se osoba koja je poželjela doživjeti zalazak sunca u pustinji i misli da ne može, povjeri da ima karcinom i tko zna dal' će ikada?, tada sve, ali sve učinite da toj osobi to ispunite. Kada se dijete razboli, otruje od hrane, ne puštaju ga na avion jer se boje da je slijepo crijevo, pa da ne bi došlo do puknuća, a roditelji mole i kude jer ne znaju strani jezik i ne znaju kome da se obrate. Ovo su samo neka od mojih iskustva, ali dakako najljepša su ona kada se zekamo i uživamo. Iza razglednice stoji hoteljersko-turistička srednja škola, Turistički Managment, 3 licence za lokalnog vodiča, tečaj za osobe s posebnim potrebama, tečaj prve pomoći, tečaj osposobljavanja opasnostima i postupcima turističkih sadržaja u organizaciji HGK i Hrvatske gorske spašavanja. Završeni tečaj Engleskog jezika na University of Cambridg-e, Internacionalna diploma za Tourism & Travel Agency Managment u Cambrige International College-u. Mislim da ste stekli sliku i da sam je slikovito i zorno prikazala. Osoba bez iskustva, bez odgovarajuće edukacije, je ravno samoubistvu. Zašto bi osobe koje nisu uložile ni vremena, ni novaca kao mi imale jednaka čak što više i prava. Ako će svaka to proći, što sam prošla ja, ok, ali i ja bih voljela tada prisustvovati na toj komisiji. Sve što smo do sada uložili u sebe, sve licence, svaka topla riječ koju dajemo....Vama je to sve samo “prohujalo s vihorom”. Zašto se u UAE vodiči cijene, Zakon ih štiti i nema šanse, ali NEMA ŠANSE ili Vam dođe turistička policija, tako da svaka agencija, ali SVAKA mora uzeti lokalnog vodiča, zašto Blue Badge Guide u Londonu ne dopušta vođenje po lokalitetima, a kod nas je sve moguće. Slažem se s kolegom ili kolegicom da nam se Koreanci smiju u licu i kada ih pitamo gdje im je lokalac kaže tamo nas čeka, kada Vas guraju iz autobusa, a lokalno vođenje je plaćeno. Ovo je krajnje nepoštivanje naše struke. Molim Vas za očitovanje. Primljeno na znanje Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
343 Marko Šore PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicom Snježanom Tomažini i potpisujem komentar. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
344 Zdravka Vrnoga PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nadovezala bih se na kolegice Tijanu Vrdoljak Han i Ivanu Hustić. Da li ti stranci (referirajmo se na Aziju) imaju radne dozvole u RH? Kako mogu raditi bez toga, obavljati poslove za koje mi moramo imati sve uvijete ispunjene i plaćati porez na svoje usluge. Primljeno na znanje Izdavanje radnih dozvola za strance ne uređuju se ovim Zakonom.
345 Tijana Vrdoljak Han PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Znači želite omogućiti takozvanim pratiteljima koji govore japanski, korejski i kineski da rade i govore što žele? Kvalitetna usluga? Kao što je navela kolegica Hustić oni niti imaju licence, niti su prošli bilo kakvu stručnu edukaciju. Zbog toga jer Vi želite zadržati azijske grupe, naši će lokalni vodiči koji su uložili vrijeme i novac u stručnu edukaciju izgubiti posao. Kao već navedeno od drugih kolega i kolegica, i mene sve azijske agencije traže lokalnog vodiča na engleskom jeziku, jer je to najjeftinija opcija. Njih zanima samo najjeftinija opcija. Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
346 Tijana Vrdoljak Han VODITELJ POSLOVA, Članak 13. "Članak 13. (2) Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2.da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova 3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova 4. da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu i to: - jednu godinu radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij turističkog smjera - dvije godine radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera - tri godine radnog iskustva ako ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij turističkog smjera - pet godina radnog iskustva ako ima završenu srednju školu." Po ovome osobe koje su završile diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij nekog drugog smjera sve se može "baciti u vodu" jer spadaju pod završenu srednju školu i moraju imati pet godina radnog iskustva. Po Vašem radno iskustvo u turističkim agencijama u odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu je drukčije s obzirom na obrazovanje!? Razumijem za studij turističkog smjera, no za studije drugog smjera ipak dvije godine radnog iskustva bi bile prihvatljivije. Završila sam studij drugog smjera i k tome sam licencirani vodič. Trenutno radim u turističkoj agenciji no nisam primijetila, da moji kolege koji su završili studij turističkog ili ekonomskog smjera rade drukčije od mene ili više od mene, ili da oni stječu bolje radno iskustvo. Vašu odluku o tome smatram vrlo uvredljivom, a vjerujem i mnogi drugi. Primljeno na znanje Predloženo radno iskustvo smatra se odgovarajućim, jer drugi studijski smjerovi ne obuhvaćaju materiju koja je obuhvaćena turističkim ili ekonomskim smjerom i koja je potrebna odnosno može se smatrati odgovarajućom za obavljanje poslova voditelja poslova.
347 Lydia Ćuk PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Poštovani, iz ovog se članka vidi koliko je sve pisano na brzinu i bez praktičnog znanja sa terena: Obrazloženje: U "ocjeni stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći" navodite između ostalog: - potrebno je ujednačiti uvjete za pružanje usluga turističkih vodiča hrvatskih državljana i turističkih vodiča državljana drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji od 1. srpnja 2013. godine mogu pružati usluge u turizmu na privremenoj ili povremenoj osnovi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, na temelju stečenih stručnih kvalifikacija u njihovim zemljama, bez obveze da u Republici Hrvatskoj imaju poslovni nastan i bez obveze priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija; naime, prema važećem Zakonu turistički vodiči polažu stručni ispit za turističke cjeline po županijama i imaju ovlaštenje pružati usluge turističkog vodiča samo za one županije za koje su položili ispit, pa su hrvatski turistički vodiči u nepovoljnijem položaju od navedenih stranih državljana koji mogu pružati usluge turističkog vodiča povremeno ili privremeno na području cijele Republike Hrvatske; priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, između ostalog i za turističkog vodiča, uređeno je Pravilnikom o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma („Narodne novine“, broj 7/16), koji je ministar turizma donio temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15); prema tom Pravilniku dostatno je da turistički vodič podnese prijavu i propisanu dokumentaciju iz zemlje ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije u kojoj je obavljao djelatnost, nakon čega može započeti s pružanjem usluge na privremenoj i povremenoj osnovi; s tim u vezi potrebno je izmijeniti način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče; U "Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom" stoji: - stručni ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama;.... a čl. 110 navodite :"Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) za opći dio ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje Republike Hrvatske bez zaštićenih cjelina (lokalite), ..... iz čega se može iz čitati da ste svjesni ispita za tur. vodiča u 2 dijela (opći i posebni) koji se već provode. Ovom primjedbom samo Vam skrećem pažnjom - čime nas ono hoćete izjednačiti sa stranim kolegama? Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar
348 LAFETA PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, imali smo prilike pročitati svakojake poglede na ono što mi, turistički vodiči, obavljamo sa srcem i s radošću. Osobno sam svjedočio kako strani vodiči pričaju koješta o našim krajevima totalno iskrivljujući sliku o Hrvatskoj. Imate u konačnici i izvješća Europske komisije o stanju u Češkoj. Radna skupina je prezentirala svoje, ništa niste prihvatili a očekujete, vjerujem, da se državni proračun nastavi i dalje puniti, kako, pitam vas?! Spominje se brojka od 3500 vodiča, svaki od nas uplati lijepu svotu na ime doprinosa, matematika je egzaktna znanost. Vi ovime otvarate tor vukovima da se s njima tučemo. Razmislite malo o mirovinskom i socijalnom sustavu jer nije to mali iznos koji se slijeva s naše strane. Nadam se da će netko uključiti zdravi razum, ako ne zbog nas onda zbog vas! Srdačan pozdrav, Kruno Severinski mag.oec. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
349 Ivana Hustić TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Potpisujem komentare kolega, Također; molim očitovanje; (3) Voditelj putovanja mora imati najmanje završenu srednju školu. Smatrate da je to dovoljno? Kako će osoba koja nema nikakvo radno iskustvo u vođenju putovanja niti je prošla stručnu edukaciju biti kvalitetan voditelj putovanja? Nemam namjeru nikoga uvrijediti, nego slikovito navodim primjer; do jučer djelatnica u frizerskom salonu, danas postaje voditelj putovanja i odgovara za grupu od 15 do 75 osoba! Bez poznavanja operativno-tehničkih poslova. Mislite da će takva osoba dobro odraditi svoj posao? Što je sa klijentima koji su svoje putovanje platili? Smatrate da je to dobar odnos prema njima, dozvoliti da ih vodi osoba bez obrazovanja i iskustva? Dalje; postavljam pitanje; kako mislite riješiti naplatu usluge voditelja putovanja, koji sa ukinutim tečajem, nema osnovu po kojoj će otvoriti obrt i/ili sporednu djelatnost? Možda; rad na crno? Koliko mi je poznato u RH za svaki posao koji se obavlja mora se završiti odgovarajuća škola ili položiti tečaj, molim Vas, objasnite mi zašto voditelj putovanja postaje iznimka? Za kraj bi dodala da ste se prijedlogom novog zakona, narugali nama, koji smo tečaj; upisali, platili, položili. Ovo govorim u svoje ime; nakon završene četverogodišnje srednje Hotelijersko-turističke škole i ekonomskog fakulteta, na navedenom tečaju; NI JEDAN ispit mi se nije priznao, svaki ispit sam ponovno polagala. A, sad ćete omogućiti svakoj osobi sa srednjom školom obavljanje posla voditelja putovanja? Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
350 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani! Putujući Europom sam se uvjerila da sve azijatske grupe imaju lokalnog vodiča. U Grčkoj,Italiji,Turskoj...zar ćemo mi biti jedini koji ćemo i njima dozvoliti da rade sami i doprinose zaradi svojih agencija.Nasi kolege i kolegice iz radne skupine su vam jasno i glasno objasnili da problem nije ni u direktivama. Pod izlikom Europske komisije vi ćete jednim potezom pera uništiti egzistenciju stotine obitelji? Nadam se da ćete još jednom razmotriti prijedlog naše radne skupine koja je argumentirana i pri tom se ne suprotstavlja Europskim standardima. Hvala! Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
351 Hrvoje Telišman PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicom Snježanom Tomažini i potpisujem komentar te proširujem sa zahtjevom da se odgovori na pitanje zašto se ne zaštićuju vlasiti građani koji ulažu sate i sate za svoju edukaciju i pune državni proračun iz kojeg se sufinancira i donošenje ovog zakona? Zašto se ne poštuje i ne savjetuje struka ako se o istoj donosi i zakon i zašto ako vam jedno kaže struka vi unašate kontrarno? Molim lijepo odgovore na pitanja. Hvala lijepo. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
352 Ivica Arabadžić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani! Utrošili smo sate i sate istraživanja da bi vama u Mintu dali na gotovo argumentirane činjenice koje je trebalo implementirati u novi zakon. Osjećamo se izigrano i prevareno. Kao i moje kolege pitam vas zašto niste prihvatili prijedlog zakona naše radne skupine koji je argumentiran, stručan, pravno utemeljen. Dali ste svjesni koliko obrta će se ugasiti zahvaljujući vašem prijedlolgu zakona koji pogoduje isključivo stranim tur operatorima i agencijama.Koje obrazloženje imate omogučujući azijatima da vode sami kad oni ionako godinama krše naš zakon i rugaju nam se u lice? Dali ste pokleknuli pred lobiranjem i omogučivši stranim agencijama da povečaju svoju zaradu, a pri tom još manje novca ostave našem proračunu(kao obrtnik uredno punim naš proračun). Nadam se da ćete prije nego donesete ovako štetan zakon bar malo poslušati gradjane koji žive od ovog posla i koji ne žele na burzu ili u inozemstvo zaradjivati svoj kruh. Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
353 Ivana Hustić TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Slažem se sa komentarom kolegice Dubravke Dabić, također, citiram; "Ministar pravilnikom propisuje uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj za pružanje usluga turističkih vodiča sukladno posebnom propisu kojim je uređeno priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija." Zanima me; kojim posebnim pravilnikom se priznaju inozemne stručne kvalifikacije u RH? Koje točno uvijete strani turistički pratitelj/vodič mora ispuniti da bi mu se priznale stručne kvalifikacije u RH? Hoće li netko provjeravati znanje hrvatskog jezika kod inozemnog vodiča/pratitelja, poznavanje hrvatske kulture, običaja, povijesti? Ili će kao i do sada biti dovoljno zatražiti dozvolu u Ministarstvu turizma. A, mi Turistički vodiči iz Hrvatske ćemo i dalje polagati, županiju po županiju? Smatram kako bi Vam naši vodiči trebali biti prioritet, pa tek onda inozemni. Molim očitovanje, Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
354 Ivana Hustić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se sa komentarom kolegice Zdravke Vrnoge, također molim očitovanje zašto zbog nedostatka hrvatskih lokalnih vodiča koji govore japanski, korejski i kineski želite omogućiti njihovim pratiteljima da samostalno obavljaju razglede grada. Njihovi pratitelji nisu licencirani, niti su proši stručnu edukaciju kao Mi turistički vodiči iz Hrvatske. Kao i kolegica Vrnoga, najviše radim sa Azijskim grupama, i njihove agencije uvijek traže razgled grada na engleskom jeziku. Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
355 Alma Smojver PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se s kolegicom Snježanom Tomažini i potpisujem komentar. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
356 Alma Smojver TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Slažem se s kolegicom Dubravkom Dabić u cijelosti, posebno s ovim dijelom o iskustvu stranog kolege. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
357 Ivana Hustić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Slažem se sa komentarom kolegice Snježane Tomažini, Ponavljam njezino pitanje; na koji način mislite zaštiti nas Turističke vodiče? Ovakav prijedlog novog zakona šteti svim Turističkim vodičima u Hrvatskoj! Molim očitovanje, Ivana Hustić, struč.spec.oec, Turistički vodič Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
358 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Svaki dan se neka druga branša gasi, pa je tako sada i naša došla na red. Mijenjanjem pravilnika vezano uz turisticko vodenje i otvaranjem tržišta turističkog vođenja, ne gledate na kvalitetu, dugoročnost, a ni nas narod koji od toga živi. Ukoliko će svi moći sve, izgubit će se autentičnost tradicija, jezik, običaji, a na sve smo to jako ponosni, zar ne? Da li smatrate da netko sa šturim obrazovanjem i znanjem s wikipedije može interpretirati i prezentirati našu povijest, dočarati naše gradove, ponosno pokazati naše nacionalne parkove i zaštićenu kulturnu baštinu. Tko će sa srcem ponuditi lokalnu hranu i piće, konobe, narodne pjesme, zaplesati i zapjevati. Otvaranjem tržišta Vi ne da ubijate samo naš posao nego NAŠU NACIJU, PONOS HRVATA. U turizmu sam cijeli život i za mene “ambasador turizma” o kojem stalno pričaju upravo znači da zemlju trebaju voditi oni koji su za to školovani, strastveni, i vidi se tko voli taj posao, jer se upravo zbog lokalnog vodiča neki novi turist dođe, zar mislite da će nakon lokalnog vođenja jednog Koreanca, doći prema preporuci iskustva neki Amerikanac? Nama je to posao, i pustite nas da radimo svoje, da li bi dopustili da ja koja nemam iskustva u medicini propisujem lijekove pacijentima ili da preuzmem operaciju transplantacije srca. Hrvatska je postala top destinacija, a dozvolit ćemo da nam je vode amateri. Ovo mogu reći za sebe, a tako je i kod mojih kolega, knjge, knjige i još knjiga, evo danas kupila 3 nove, neprospavane noći i noći, da bi slijedećoj grupi ili gostu pružili najljepše sjećanje. Zar vi mislite da jednom kada se završi “tečaj” ovdje kraj prestaje. Naša edukacija traje viječno, baš kao i posao koji je težak, i vodimo dok nas noge i glava služi. Na koji način mislite zaštititi hrvatske turističke vodiče? Možda će ovo zvučati bahato, ali jednostavno moram, da li je pravo vrijeme da počet studirat medicinu ili da ipak ostanem raditi ono za što sam stvorena i strastvena. Zaista Vas molim da uzmete u obzir da će tisuće kvalitetnih ljudi ostati bez posla, ukoliko će te izglasati ovaj Zakon. Isto tako imaj te na umu da od države ništa ne tražimo, sve si sami plaćamo, sav posao si sami tražimo. Hvala na razumijevanju i molim očitovanje. Snježana Tomažini Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
359 Zdravka Vrnoga VODITELJ POSLOVA, Članak 13. "Članak 13. (2) Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2.da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru), te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova 3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova 4. da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu i to: - jednu godinu radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij turističkog smjera - dvije godine radnog iskustva ako ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera - tri godine radnog iskustva ako ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij turističkog smjera - pet godina radnog iskustva ako ima završenu srednju školu." Navodi se potreba radnog iskustva u poslovima turističkih agencija ili drugim sličnim poslovima u turizmu. Pod drugim sličnim poslovima u turizmu, da li je promijenjeno, ako ste turistički vodič da vam se to radno iskustvo ubraja? Primljeno na znanje Pružanje usluge turističkog vodiča po svom sadržaju se ne može smatrati drugim sličnim poslom u smislu članka 13. stavka 2. točke 4.
360 Ksenija Andrašević Pataran TURISTIČKI VODIČ, Članak 72. Upravo kako je kolegica spomenula: ako su agencije obvezne koristiti ovlaštenog turističkog vodiča, tko je onda obvezan to provjeravati. Zakon je mrtvo slovo na papiru ako ga nitko ne provodi, a u ovom slučaju ne provodi. Inspekcija/carina ne dolazi na poziv, zaustavlja samo vodiče koji imaju vidljivu iskaznicu oko vrata, a ne zaustavljaju i ne provjeravaju one koji tu licencu nemaju, a obavljaju uslugu turističkog vodiča. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
361 Ivanka Čoga Članak 20. , TURISTIČKI VODIČ Postovani, donosenjem ovog zakona u neizmjenjenom stanju diskreditirate ne samo nasu struku nego i nas kao gradjane Republike Hrvatske! Zar niste svjesni cinjenice da smo mi, LOKALNI VODICI, svojevrsni ambasadori nase zemlje? Da li mozete zamisliti da bi i jedan strani vodic mogao docarati nase obicaje, usmenu predaju, nas temperament, nas mentalitet, nasu kulturu? Zar mislite da bi jedan strani vodic mogao s toliko ljubavi opisati Sibensku Katedralu ili tvrdjavu Sv. Nikole, dva spomenika uvrstena na UNESCO-vu listu svjetske bastine, kao i onaj koji je zivio kraj ta dva spomenika kulture? Da li bi vi zeljeli "suhoparno" vodjenje kroz neku destinaciju za koju ste se odlucili, ili bi ipak zeljeli doznati malo vise? Sto bi rekli o takvom vodicu koji vam iznosi gole cinjenice kao sto su stoljece iz kojeg nesto potjece ili ime graditelja? Ne vjerujem da bi vas takve cinjenice navele ponovo posjetiti to mjesto.......A mi to, kao LOKALNI VODICI, gospodo draga, itekako dobro radimo. Ponavljam - mi smo ambasadori svoje drzave koji na dnevnoj bazi visekratno prenose svoju ljubav prema domovini stranim gostima, i vjerujte mi da se dosta njih BAS zbog nase interpretacije pozeli ponovo vratiti! Zato vas usrdno molim da nas ne omalovazavate i da ucinite sve da nas kao ovakve ZASTITITE. Kao vodice i kao gradjane Republike Hrvatske kojima egzistencija ovisi o vasim odlukama! Srdacan pozdrav Ivanka Coga Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
362 Dubravka Dabić TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. Slažem se sa kolegama. Strani turistički vodič treba polagati opći dio ispita za turističkog vodiča pred ispitnom komisijom visokog učilišta, te treba znati hrvatski jezik u dovoljnoj mjeri za normalnu komunikaciju. Također, strani vodič mora ispunjavati sve uvjete koje moramo i mi ispunjavati prilikom polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, krenuvši od završene srednje škole. Nadodala bih da je također potrebno da se uvede stavka da strani turistički vodič mora imati barem dvije godine iskustva na poslovima u turizmu kao voditelj putovanja Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
363 Lydia Ćuk II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: - daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; SLAŽEM SE DA JE PRAVILNIK O ZAŠTIĆENIM CJELINAMA ŠIROK .....ALI......SAMO ZA DIO GDJE SE PONAVLJA !!!!! NPR. 2. PRIMORSKO-GORANSKA ■ Rivijera Opatija kao ambijentalna cjelina (Volosko, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga) a niže dole BEZ POTREBE ■ Stara gradska jezgra grada Opatije sa zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture »Angiolina« i »Margarita« DOVOLJNO JE: ■ Rivijera Opatija kao ambijentalna cjelina (Volosko, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga) ili 7. ISTARSKA ŽUPANIJA ■ Grad Pula – stara gradska jezgra, Arena ■ Mornaričko groblje i crkva DOVOLJNO JE : ■ Pula - područje grada ili 21. GRAD ZAGREB ■ Zrinjevac – spomenik parkovne arhitekture, park ■ Park na Trgu kralja Tomislava – spomenik parkovne arhitekture, park ■ Park na Trgu J. J. Strossmayera – spomenik parkovne arhitekture, park ■ DONJI GRAD ■ Zagreb – Zelena potkova PO MENI KAO TURISTIČKOM VODIČU GRADA ZAGREBA DOVOLJNO JE: ■ GORNJI GRAD (GRADEC) – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (OD UL. ILICA I VLAŠKA DO RIJEKE SAVE; OD SELSKE ULICE DO HEINZLOVE ULICE) ■ GROBLJE MIROGOJ ■ PARK MAKSIMIR - SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SVAKAKO TREBA ZADRŽATI U CJELOSTI 22. NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE ISTO TAKO TREBA IZBACITI IZ VAŽEČEG PRAVILNIKA ČL.4. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
364 Lydia Ćuk II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: - stručni ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama; - TO JE SADAŠNJA SITUACIJA. SVI TURISTIČKI VODIČI UČILI SU I POLAGALI OPĆI DIO ZA PODRUČJE CIJELE HRVATSKE - KULTURA GOVORENJA I PISANJA, HRVATSKU POVIJEST, KULTURNI POVIJESNI SPOMENICI I DRUGE ZNAMENITOSTI HRVATSKE, TURISTIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKE, GOSPODARSKI SUSTAV RH, POLITIČKI SUSTAV RH, OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE, OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA, OPERATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI VOĐENJA ZA TURISTIČKE VODIČE (VJEŽBE) .....I TEK ONDA POSEBNE DIO PROGRAMA ZA SVAKU ŽUPANIJU GDJE SU DETALJNO UČILI I POLAGALI ISPITE IZ POVIJEST (POSEBNO NAJNOVIJU) POVIJESNO-KULTURNU BAŠTINU, PRIRODNU BAŠTINU, LOKALITETE, POZNATE OSOBE IZ SVIJETA POLITIKE, ZNANOSTI, UMJETNOSTI, NARODNE OBIČAJE, MANIFESTACIJE I TURISTIČKE PONUDE, GASTRONOMIJU, ENOLOGIJU. ----- Molim pogledati programe i pravilnike za školovanje i ispite Turističkih vodiča propisane Ministarstvom turizma. DODALA BIH U PROGRAM ZA OPĆI DIO SLJEDEĆE: ORIJENTACIJA U PRIRODI, OPASNOSTI U PRIRODI I POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE, PRVA POMOĆ, TURISTIČKA TERMINOLOGIJA, PLANIRANJE PUTOVANJA, Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča prelazi na odgovarajuća visoka učilišta i više neće biti propisano pravilnikom.
365 Lydia Ćuk TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. U potpunosti se slažem sa kolegama; u Pravilniku treba biti član koji obvezuje svakog stranog turističkog vodiča da položi Opći dio ispita za turističkog vodiča pred jednom od ispitnih komisija Visokoškolskih ustanova koje ima odobrenje za izobrazbu Turističkih vodiča te pokaže potrebito znanje Hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča na području Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
366 Lydia Ćuk TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Predlažem da se članak 64 st 1 dopuni: (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja ZAŠTIČENIH CJELINA – LOKALITETA („ zaštićena cjelina (lokalitet)“ znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič), prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja. st. 4 : (4) Turistički vodič, ako položi opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) KAO VODITELJ PUTOVANJA. Uz st. 8 - Postojeći Pravilnik treba pročistite ali ne na štetu identiteta, kulture i povijesti. Treba izbaciti detalje poput Lenucijeve potkove u gradu Zagrebu ali TREBA zadržati DONJI GRAD. Kad sam već na Zagrebu po meni to bi bilo: ■ GORNJI GRAD (GRADEC) – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina U CIJELOSTI ■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (OD UL. ILICA I VLAŠKA DO RIJEKE SAVE; OD SELSKE ULICE DO HEINZLOVE ULICE) ■ GROBLJE MIROGOJ ■ PARK MAKSIMIR - SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. Člankom 65. stavkom 2. ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
367 Iva Savanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. članak 64.st.8 Uz razumijevanje obveze poštivanja svih zakonskih rtegulativa EU potrebno je razdvojiti obvezu otvaranja tržišta i vrednovanja kulturne baštine za koju je potrebna edukcija i vođenje od strane licenciranih turističkih vodiča RH. Vrednovanje kulturne baštine ne može biti obavljeno po kriteriju otvoreni i zatvoreni prostor, ne uvažavajući kulturno-povijesne cjeline. Povijesne prilike u zemljama članicama EU nisu se dogodile na jednak način, niti imamo istu kulturu i tradiciju. Trgovi i parkovi u nekim zemljama ne moraju biti od važnosti, dok u drugima mogu. Ne može se isto pravilo primijeniti na sve zemlje. Traži se od predlagatelja zakona da uvaži te okolnosti prilikom revidiranja popisa zaštićenih lokaliteta, a posebno kulturno - povijesnih cjelina. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta
368 Iva Savanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Vezano uz Članak 64.st.7 slažem se s upitom radne skupine. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
369 Ines Markan ZAŠTITA PRAVA PUTNIKA, Članak 95. Ovim prijedlogom radite potpuni kaos i agencijama i putnicima i voditeljima putovanja. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
370 Iva Savanović II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: U potpunosti se slažem sa Sandrom Bortek. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već komentar.
371 Iva Savanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. U potpunosti se slažem sa Ivanka Čonga i prolingua travel jdoo. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
372 Iva Savanović TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Mehanizam kontrole u pružanju kvalitetnih informacija o kulturnoj baštini, povijesti i sl. RH za turističke vodiče RH je edukacija i ispitna komisija prilikom polaganja ispita. Koji je mehanizam kontrole pružanja usluga interpretacije kulturne baštine, povijesti itd.Republike Hrvatske za strane vodiče/pratitelje? Primljeno na znanje Člankom 67. propisano je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za turističkog vodiča, a voditelji putovanja (turistički pratitelji) ne pružaju usluge turističkog vodiča.
373 Iva Savanović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "Iz uvodnog teksta nacrta zakona: - turističke cjeline (lokaliteti) po županijama koje su popisane Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama („Narodne novine“, broj 76/08) određene su vrlo široko - stare gradske jezgre gotovo svih većih gradova i mjesta, crkve, parkovi i park šume, značajni krajobrazi, gradski trgovi, pa čak i cijeli gradovi i mjesta; preporuka je Europske komisije da se revidiraju popisi cjelina na kojima mogu usluge turističkog vođenja biti povezane sa stručnom kvalifikacijom; također prema presudi Europskog suda Pravde C-180/89, a koju podržava i Europska komisija, prihvaćeno je ograničenje primjene slobode pružanja usluga samo u muzejima i povijesnim spomenicima (zatvorenog tipa) u nacionalnim zakonodavstvima, a koje podrazumijeva posjedovanje posebne licence, te se smatra da su na taj način zadovoljeni kriteriji zaštite potrošača i zaštite kulturne baštine; " Uvažavajući činjenicu članstva RH u EU i obveze otvaranja tržišta i poštivanja vrijednosti na kojima počiva EU, a jedno od njih je dijalog i uključivanje dionika, molim, traži se od predlagatelja zakona objašnjenje zbog čega nisu uvršteni prijedlozi radne skupine u izradi Zakona o pružanju usluga u turizmu - predstavnika turističkih vodiča? Turistički vodiči su jedni od ambasadora turizma i itekako su upoznati potrebama turista i stanjem na terenu, te kakve informacije turisti očekuju i kakva pitanja postavljaju vezano uz naše zaštičene lokalitete. " Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promicanje njenih vrijednosti. Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja. Arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru. Nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične. Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju." izvor: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6 Zar doista otvaramo tržište na način da isključujemo parkove, šume, gradske trgove s popisa zaštičenih lokaliteta? Gradski trgovi jesu nešto što određeni lokalitet čini značajnim, npr. Trg Svetog Marka u Zagrebu. Definicija kulturne baštine i identiteta baš kao što je i navedeno na stranicama Ministarstva kulture jest nešto puno složenije. Postavlja se pitanje predlagatelju zakona, na koji način će pomiriti otvaranje tržišta, uvažiti mišljenja predstavnika turističkih vodiča i očuvati definiciju kulturne baštine koja se ne može i ne bi se smjela interpretirati bez prethodne edukacije. Kolika je vjerojatnost da će turistički vodič koji nije educiran (za RH )kao što su educirani turistički vodiči Republike Hrvatske za kulturnu baštinu RH, interpretirati našu kulturnu baštinu u skladu s navedenom definicijom? Zar su doista turistički vodiči RH svedeni na interpretaciju "zatvorenog spomenika"? Hrvatska može i mora bolje u protivnom definicija koja je navedena( koju sam citirala i čiji zadnji redak ću ponovo citirati) nema prevelikog smisla kada govorimo o njenoj interpretaciji od strane turističkih vodiča. „Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju." S obzirom na to da je ovo za sada samo nacrt, vjerujem u sve dionike kojih se tiče ova važna tema. Iva Savanović mag.act.soc., turistički vodič Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
374 Ivanka Čoga TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. U tom slucaju stranac bi trebao, odnosno MORAO polagati strucni ispit u RH pred ispitnom komisijom na jeziku na kojem vodi. Primljeno na znanje Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta.
375 Ivanka Čoga TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Clanak 64., st. (8): pravilnikom bi se stare gradske jezgre trebale kompletno smatrati zasticenom cjelinom (lokalitetom) posto su svi objekti u njemu povijesno i strateski povezani, te se ne mogu izdvojiti kao jedinka iz konteksta price o pojedinom starom gradu. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
376 Iva Savanović PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "Iz uvodnog teksta nacrta zakona: - nemogućnost da osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske ili druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pružaju usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj; navedeno je ocijenjeno ograničavajuće za pružanje usluga turističkog vodiča na jezicima za koje nema dovoljan broj obrazovanih turističkih vodiča, niti bi ih se moglo ubuduće očekivati, kao što su primjerice japanski, korejski, kineski, a turista iz tog govornog područja ima sve više, i potrebno ih je zadržati, te osigurati pružanje kvalitetne usluge; " Pozdravlja se svaki napor svih nadležnih tijela Republike Hrvatske da se zadrže svi turisti neovisno o zemlji iz koje dolaze. Vezano uz navedene jezike tj. zemlje iz kojih dolaze turisti navedenih govornih područja, molim obrazloženje na koji način je utvrđeno da bi pružanje usluga turističkog vodiča koji je do sada za navedene turiste pružao usluge na engleskom jeziku bio ograničavajući i posljedično prema uvodnom tekstu ne bi zadržao dolazak navedenih turista? Engleski jezik jest internacionalno prihvaćen jezik. Grupe turista koje dolaze putuju sa svojim turističkim pratiteljem/vodičem koji tijekom putovanja mora komunicirati na engleskom jeziku u zračnoj luci itd.Aranžmani se dogovaraju na engleskom jeziku također. Komunikacija u hotelima jest na engleskom jeziku. Znači li to da i na recepciji hotela i drugim ugostiteljskim objektima mora biti osoblje koje govori navedene jezike? Ako nije potrebno, onda stavljate u nepovoljniji položaj jednu skupinu djelatnika u turizmu, konkretno turističkih vodiča u odnosu na druge djelatnike u turizmu, a stavljanje u nepovoljniji položaj tumači Zakonom o diskriminaciji Republike Hrvatske. Sukladno tome ne postoji nikakva prepreka da kao i do sada turistički pratitelj/vodič dobije tumačenje lokalnog licenciranog vodiča Republike Hrvatske na engleskom jeziku i prevede i tumači svojoj grupi dobivene informacije. Takav način do sada nije spriječio dolaske turista iz tih zemalja. Koji je mehanizam kontrole na terenu previđen po kojem će biti moguće kontrolirati ima li osoba iz navedenih zemalja zadovoljene sve uvjete iz ovog prijedloga zakona? Traži se objašnjenje i očitovanje predlagatelja ovog zakona na koji način je utvrđeno da je dosadašnje tumačenje na engleskom jeziku najednom "ocijenjeno ograničavajuće" ? Postavlja se i pitanje te traži objašnjenje na koji način će Republika Hrvatska zaštiti tumačenje svoje kulture, povijesti, tradicije itd. u cjelosti i ujedno kako se navodi osigurati pružanje kvalitetne usluge? Također, Članak 64.st.(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Prijedlogom zakona dopuštate vođenje, no ne regulirate kazne. Kazne se odnose samo na HR i vodiče EU prema članku 106 prijedloga ovog zakona. Zašto se ne predviđaju kazne za vodiče državljane države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, konkretno Japana, Koreje, Kine koje posebno navodite kao skupine u uvodnom dijelu nacrta ovog zakona? Primljeno na znanje Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
377 Sandra Bortek TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   Zbog čega se pri polaganju ispita za turističkog vodiča, osobama koje su diplomirale na Ekonomskom fakultetu smjer turizam ne priznaju tamo položeni ispiti kao što su turistička geografija, politika, gospodarstvo i drugi? Istovremeno se onima koji su završili neki jezik na Filozofskom fakultetu (profesori) priznaje znanje jezika i ne moraju isti dodatno polagati. Na ovaj način dovodi se u nepovoljni položaj studiranje na pojedinom fakultetu i u ovom slučaju Ekonomski fakultet se stavlja u niži rang. Pravila o ishodovanju licence za sve bi trebala biti jednaka. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
378 Sandra Bortek II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Smanjenje broja lokaliteta nikako ne ide u koristi hrvatskim turističkim vodičima, osobito iz razloga što se za svaku županiju mora ishodovati posebna licenca. Isključivanje parkova, šuma, gradskih trgova s popisa lokaliteta ne smije se dogoditi jer su upravo gradski trgovi i određene prirodne cjeline upravo to nešto što čini određeni lokalitet značajnim. Kako ćete isključiti Park Maksimir ili Trg kralja Tomislava s popisa zaštićenih cjelina, kada su oni sastavni dio gradske cjeline. Osobito se to odnosi na parkove i trgove koji se nalaze u starim gradskim jezgrama. Skinete li s popisa takve lokalitete, ili smanjite obujam lokaliteta, sigurno ne idete u prilog hrvatskom turizmu jer već sada tumačenje stranih vodiča je smiješno, netočno i predstavlja nepoštivanje kulture i tradicije lokaliteta na području Republike Hrvatske i time vrijeđa sve građane ove zemlje! Strani vodiči ne bi smjeli voditi po Hrvatskoj bez ishodovanja licenci na isti način na koji to rade vodiči u Hrvatskoj s ciljem kako bi točno tumačili hrvatsku povijest i kulturu! Što znači povremeno i privremeno - molim naznačiti brojem sati, dana, tjedana, mjeseci. Primljeno na znanje Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
379 Sandra Bortek PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Novi prijedlog zakona neće smanjiti prepreke za početak poduzetničke aktivnosti,i ovo zapošljavanje i zapošljavanje s obzirom da predlažete da se zatvaranjem obrta/djelatnosti ponovo mora ishodovati rješenja za turističkog vodiča (Čl.70, st-1) te usluge turističkog praćenja prebacujete na voditelja putovanja čiju funkciju mogu obavljati i učitelji/profesori. (Čl.74, st. 5). Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
380 Sandra Bortek Članak 20. , PREKRŠAJNE ODREDBE Nigdje nije navedeno na koji način će biti sankcionirana osoba koja protivno ovom zakonu izda neko rješenje ili potvrdu (bilo TA, turističkom vodiču...). Nije navedeno ni tko snosi trošak u slučaju administrativne pogreške, nije navedeno koji je rok za izdavanje pojedinih rješenja i tko snosi odgovornost i trošak koji će pravnoj/fizičkoj osoba u turizmu uzrokovati određenu štetu/troškove. Nigdje nije naznačeno, što se događa ako inspekcija ne želi izaći na teren, ne želi zapisati voditelja puta ili vodiča u prekršaju, niti ako uzme mito. Nigjde nisu navedene obveze i odgovornosti voditelja putovanja, osim što je naznačeno da provodi operativno-tehničke poslove; niti je navedeno u čijem je svojstvu (osobito ako je ta osoba učitelj/profesor, između ostalog postavlja se pitanje je li ista plaćena za taj posao i za koga radi u trenutku obavljanja voditeljskog posla). Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
381 Sandra Bortek PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 105. Stvarno mislite da će agencija dati dva voditelja putovanja na grupu od 75 osoba, ako to nije dužna po zakonu? Ova brojka je daleko prevelika. Onaj tko je predložio ovu brojku, nikada nije vodio grupu od 50 djece na izlet, a kamoli da zna kako je voditi njih 70. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
382 Sandra Bortek ZAŠTITA PRAVA PUTNIKA, Članak 95. Je li učitelj/profesor ako je u svojstvu voditelja putovanja potrošač ili netko tko predstavlja tur. agenciju (ipak on mora odraditi operativno-tehničke poslove za koje je do sada bio zadužen turistički pratitelj)? Protiv koga bi se u tom slučaju vodio spor, ako primjerice putnik ozlijedi nogu jer mu voditelj putovanja nije rekao da mora imati odgovornu obuću? Znači li to da će putnik tužiti voditelja putovanja ili turističku agenciju? Ili ako tuži tur. agenciju, hoće li onda ona pokrenuti postupak protiv voditelja putovanja - učitelja/profesora? Primljeno na znanje Učitelj/nastavnik je zaposlenik obrazovne škole i ne angažira ga turistička agencija, pa odgovornost nije na njoj.
383 Sandra Bortek TURISTIČKE USLUGE AKTIVNOG I PUSTOLOVNOG TURIZMA, Članak 87. St.1. rizik od ozljeda pretpostavljaju i izleti u prirodu (kao što su Parkovi prirode, Nacionalni parkovi, zaštićeni krajolici i sl.), znači li da je i to dio aktivnog turizma jer ipak hodanje, treking po prirodi su rekreativne aktivnosti. Ovo pak nije ni do sada bilo jasno definirano. ST.3 ovog zakona, molim vas da mi navedete koja je to stranica na kojoj su istaknute sve te aktivnosti. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
384 Sandra Bortek TURISTIČKI VODIČ, Članak 72. Mehanizam kontrole turističkih agencija po ovom članku NE POSTOJI! Tur. pratitelj i vodiči bez licence obavljaju posao vođenja, mnogi namjerno drugi nenamjerno. Agencije su svjesne toga. Oni koji bi trebali kontrolirati imaju li oni koji vode grupe po lokalitetima licence ne obavljaju svoj posao, ne dolaze na poziv (primjer je izlazak carine u Zagrebu na poziv vodiča koji su uočili strane vodiče bez lokalaca!) Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
385 prolingua travel jdoo TURISTIČKI VODIČ, Članak 65. da bi strani vodič mogao voditi zaštićene lokalitete u Hrvatskoj mora poznavati kulturu, običaje, povijest itd., a to je moguće samo ako položi ispit za turističkog vodiča u jednoj od za to ovlaštenih ustanova u Hrvatskoj. inače će nam se događati, što se i sad događa, da strani vodiči pričaju potpune gluposti Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.
386 Bosiljko Domazet TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova: U članku 64. stavku 1. predlaže se definiranje turističkog vodiča prema normi EN 13809/2003 kako bi se izbjegle nejasnoće prilikom ovlaštenja stranih vodiča a s ciljem podizanja standarda edukacije turističkih vodiča u RH. Također traži se usklađivanje standarda edukacije turističkih vodiča s europskom normom ENI 5565. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. Predložena definicija je neprecizna u odnosu na definiciju turističkog vodiča iz odredbe članka 64. stavka 1.
387 Bosiljko Domazet PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova Poštovani, u nastavku dostavljamo očitovanje Hrvatske obrtničke komore u ime naših članova Moramo konstatirati da naši članovi koji su sudjelovali u izradi prijedloga Zakona kao članovi radne grupe nisu zadovoljni sa predloženim Zakonom i to u dijelu koji regulira rad turističkih vodiča. 1. U članku 64. stavku 1. predlaže se definiranje turističkog vodiča prema normi EN 13809/2003 kako bi se izbjegle nejasnoće prilikom ovlaštenja stranih vodiča a s ciljem podizanja standarda edukacije turističkih vodiča u RH. Također traži se usklađivanje standarda edukacije turističkih vodiča s europskom normom ENI 5565. 2. Odredbom članka 64. stavka 7. ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja na navedenim lokalitetima, što ograničava pružanje usluge stručnog vođenja turističkom vodiču s položenim posebnim dijelom ispita za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama. Nije jasno tko je osoba koja pruža usluge na navedenim lokalitetima. Ovim člankom vodiči koji imaju položen posebni dio ispita ne bi mogli pružati usluge vođenja na navedenim lokalitetima. 3. U članku 68. stavku 2. podstavku 3. potrebno je propisati poznavanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča na razini B2 (prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru). Predlaže se ista razina poznavanja hrvatskog jezika. Za „dostatno” poznavanje hrvatskog jezika nije određen kriterij takve procjene. Nejasno je zašto je hrvatski jezik isključen s popisa stranog jezika. Na ovaj način otvara se mogućnost da svako sveučilište koje ima pravo organizirati ispit za vodiče samo procjenjuje što to znači „dostatno” na temelju Čega će nadležni ured izdati rješenje. 4. U članku 74. predlaže se definiranje poslova koje može obavljati voditelj putovanja na način i u skladu s definicijom prema EN 13809/2003 „Voditelj putovanja nadgleda putovanje i pruža osnovne praktične informacije i to prije ili nakon turističkog vođenja u zatvorenom krugu svoje grupe”. U skladu s preporukom Europske komisije potrebno je revidirati popis cjelina na kojima usluge turističkog vođenja mogu biti povezane sa stručnom kvalifikacijom. S tim u vezi predviđeno je da ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za poslove zaštite prirode, pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Nastavno na navedeno predlažemo da se u popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) uvrsti područje, prostor ili objekt na kojem se nalazi ili sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na način kako je definirana zaštićena cjelina (lokalitet) u samom prijedlogu Zakona. Na taj način odredit će se i valorizirati zaštićena cjelina (lokalitet) sa svim specifičnostima i bogatstvom naše povijesne baštine koja uključuje brojne antičke i srednjovjekovne trgove i gradske jezgre koji su mahom javni prostori na kojima se obično i nalazi naša vrijedna kulturna baština (lože, vijećnice, ostaci antičkih pločnika, mozaici i dr.). Predlaže se uvođenje mogućnosti stranim državljanima koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske polaganje ispita za turističkog vodiča, uz obavezan uvjet poznavanja hrvatskoga jezika na razini B2. Predlaže se jasno definiranje zaštićene kulturne i prirodne cjeline. Predlaže se izdavanje iskaznice građanima Europske unije koji pružaju uslugu vođenja u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi u cilju bolje prepoznatljivosti od strane inspekcijske službe koja vrši nadzor. uz članak 88. stavak 5. Predlažemo da se objava svih donesenih popisa i uvjeta za obavljanje djelatnosti osim na mrežnim stranicama obavezno objavi u Narodnim novinama radi transparentnosti i dostupnosti informacije. uz članak 88. stavak 6. Smatramo da bi u odnosno na trenutnu zakonsku reprezentativnost obaju komora, Hrvatsku obrtničku komoru i Hrvatsku gospodarsku komoru, u povjerenstvo trebalo uključiti i predstavnika Hrvatske obrtničke komore. Isto tako i u segmentu provođenja ili uspostave načina valoriziranja pojedinih vještina i kompetencija. S tim u vezi predlažemo da se u dijelu organizacije, provođenja i definiranja daljnjih aktivnosti uz Hrvatsku gospodarsku komoru doda i Hrvatska obrtnička komora. S poštovanjem, Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima, galerijama i sl. bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Prihvaćajući i druge prijedloge sudionika u raspravi dopunjen je članak 88., pa je, između ostalog, kroz dopunu stavka 5. prihvaćen prijedlog da se popis uvjerenja odnosno certifikata objavljuje na stranicama Ministarstva turizma. Dopunjen je i stavak 7. tako da je povećan broj članova stručnog povjerenstva i to s 5 na 7 članova i to: dva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, te po jedan član na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gorske službe spašavanja, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šport, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, Ministarstva, a može po potrebi uključivati u svoj rad i nezavisne stručnjake za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Izdavanje iskaznica stranim turističkim vodičima koji usluge pružaju na privremenoj ili povremenoj osnovi teško provedivo u praksi, pa i zbog troškova pripreme i izrade iskaznica
388 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   2) radi obrazloženja i primjera navedih uz komentar čl. 65, predlažem da članak 66. stavak (2) glasi kako slijedi: Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, a u skladu je sa standardom EN15565. Opći dio ispita za turističkog vodiča, jedinstven za čitavu RH, polaže se pri bilo kojem ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, a posebni dio, isključivo pri ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, koje se nalazi u onoj županiji, na čije se zaštićene lokalitete posebni, specijalistički dio ispita odnosi. 6) vidi standard EN15565 Djelomično prihvaćen Prihvaćajući prijedloge prvenstveno udruga turističkih vodiča izmijenjen je način stjecanja obrazovanja za turističkog vodiča, pa se predlaže da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. A u članku 66. stavku 3. propisuje se da se program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Nije prihvaćen prijedlog u dijelu da se obrazovanje za turističke cjeline (lokalitete) može provoditi samo na visokim učilištima određene županije.
389 HGK USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 7. Čl. 7. st. 2. definira da usluge iz stavka 1. toč. 1-13 može pružati samo turistička agencija, dok u obrazloženju članka 7. stoji da se radi o uslugama iz st. 1 točka 1-12. Nužno je to dvoje uskladiti. Također, članice HGK iz sektora turizma predlažu da se stavak 1. dopuni sljedećim navodom: "21. organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u zdravstvenom turizmu te posredovanje pri prodaji paket aranžmana koji sadrže i zdravstvene usluge registriranih specijalnih bolnica, lječilišta i drugih zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti te zdravstvenih radnika koji samostalno obavljaju privatnu praksu." Djelomično prihvaćen Ispravljena pogreška u pisanju broja članka u obrazloženju članka 7. Predloženo je već obuhvaćeno kroz usluge turističke agencije u članku 7. stavku 1. točki 1. i 9. ovoga Zakona. Zakon ne ograničava posredovanje zdravstvenih usluga, bilo kao pojedinačne usluge bilo u sklopu organiziranog putovanja.
390 Udruga ruralnog turizma Hrvatske USLUGE IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA ŠPORT I REKREACIJU TURISTIMA, Članak 92. Stavak 3 - potrebno je razdvojiti pitanje osiguranja jer je sasvim nelogično da morate osigurati nekoga kome iznajmljujete suncobran ili ležajku. Stavak 4 - potrebno je nabrojati usluge za koje je potrebna odluka JLS ili izuzeti registrirane turističke objekte. Zbog čega bi JLS odlukom propisala gdje npr. TSG može pružati turističke usluge kad je logično da će se te usluge pružati na TSG? Djelomično prihvaćen Osiguranje je potrebno radi sigurnosti odnosno zaštiti potrošača. Stavak 4. je brisan kao suvišan.
391 Tatijana Šćerbe TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   Član predsjedništva UTVS Predlažemo da članak 66. stavak (2) glasi kako slijedi: Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, a u skladu je sa standardom EN15565. Opći dio ispita za turističkog vodiča, jedinstven za čitavu RH, polaže se pri bilo kojem ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, a posebni dio, isključivo pri ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, koje se nalazi u onoj županiji, na čije se zaštićene lokalitete posebni, specijalistički dio ispita odnosi. Djelomično prihvaćen Prihvaćajući prijedloge prvenstveno udruga turističkih vodiča izmijenjen je način stjecanja obrazovanja za turističkog vodiča, pa se predlaže da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. A u članku 66. stavku 3. propisuje se da se program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Nije prihvaćen prijedlog u dijelu da se obrazovanje za turističke cjeline (lokalitete) može provoditi samo na visokim učilištima određene županije.
392 CEH TURISTIČKIH VODIČA UDRUŽENJA OBRTNIKA DUBROVNIK PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Predsjednštvo Ceha turističkih vodiča Udruženja obrtnika Dubrovnik: Prijedlog dopune zakona u dijelu koji se odnosi na djelatnost turističkog vodiča sa objašnjenjem: "USLUGE TURISTIČKOG VODIČA, VODITELJA PUTOVANJA, TURISTIČKOG ANIMATORA I TURISTIČKOG PREDSTAVNIKA – PROČIŠĆENI TEKST PRIJEDLOGA CEHA TURISTIČKIH VODIČA 0 GLAVA I.0 TURISTI ČKI VODI Č Definicija i usluge turističkog vodiča Članak 64. (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja. (2) Usluge turističkog vodiča može pružati državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije , koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. (4) Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja na području Republike Hrvatske nakon što položi stručni ispita za turističkog vodiča koji se sastoji od provjere poznavanja povijesnog, kulturnog i političkog identiteta Republike Hrvatske, poznavanja povijesnog i kulturnog i identiteta Županije na području koje kandidat isključivo smije pružati usluge turističkog vodiča i poznavanja stranog jezika na kojem će kandidat pružati usluge turističkog vodiča. (5) Turistički vodič državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča , uz uvjet ispunjavanja uvjeta za turističkog vodiča propisanih ovim Zakonom. (6) Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu. (7) Ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za turističkog vodiča 0 Članak 65. Ministar pravilnikom propisuje uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj za pružanje usluga turističkih vodiča sukladno posebnom propisu kojim je uređeno priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. uz uvjet ispunjavanja uvjeta za turističkog vodiča propisanih ovim Zakonom. Stručni ispit za turističkog vodiča Članak 66. (1) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom pri odgovarajućem visokom učilištu koju rješenjem imenuje ministar. (2) Odgovarajuća visoka učilišta iz stavka 1. ovoga članka su ona koja izvode najmanje dodiplomski stručni ili sveučilišni studij u području turizma ili imaju smjer ili nastavne predmete iz područja turizma. (3 ) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu a u skladu s provedenim edukacijskim programom (4) Program stručnog ispita za turističkog vodiča sastoji se od provjere poznavanja povijesnog, kulturnog i političkog identiteta Republike Hrvatske, poznavanja povijesnog i kulturnog i identiteta Županije na području koje kandidat isključivo može pružati usluge turističkog vodiča i poznavanja stranog jezika na kojem će kandidat pružati usluge turističkog vodiča. (5) O položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča izdaje se uvjerenje. (6) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča, sastav ispitne komisije, uvjete koje mora ispunjavati nastavno osoblje te način polaganja ispita. Ispitne komisije Članak 67. (1) Rješenje ministra o imenovanju ispitne komisije izdat će se na zahtjev odgovarajućeg visokog učilišta pod uvjetima: 1.da ima osiguranu opremu i poslovni prostor za održavanje stručnog ispita, 2.da ima nastavno osoblje za provođenje stručnog ispita sukladno pravilniku iz članka 66. stavka 5. ovoga Zakona, 3.da ima program stručnog ispita razrađen po ispitnim predmetima i nastavnim satima sukladno pravilniku iz članka 66. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Visoko učilište obvezno je u roku od 30 dana od završetka kalendarske godine Ministarstvu dostaviti pisano izvješće o broju održanih stručnih ispita, broju prijavljenih polaznika i broju polaznika koji su položili stručni ispit. (3) Ministar će ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukoliko visoko učilište ne organizira stručni ispit najmanje jednom godišnje ili ne dostavi Ministarstvu izvješće iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku ili je prestalo postojati ili ukoliko visoko učilište prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, o čemu ministar donosi rješenje. (4) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča Č lanak 68. (1) Za pružanje usluga turističkog vodiča, turistički vodič mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležni ured. (2) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka izdat će nadležni ured, kojem je turistički vodič podnio zahtjev, ako turistički vodič ispunjava sljedeće uvjete:1 1.da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, 2.da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje. (3) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje se u Središnji registar. (4) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležni ured dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: „Porezna uprava“ i „Carinska uprava“). (5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. (6) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka pored ostalog sadrži: 1. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja te adresu turističkog vodiča, 2. Naznaka o nazivu Županije za područje koje je položen ispit za turističkog vodiča 3. Jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča. Obveze turističkog vodiča 0 Č lanak 69. (1) Turistički vodič pruža usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju. (2) Turistički vodič dužan je za pruženu uslugu izdati račun korisniku usluge ukoliko pružanje usluge ne organizira turistička agencija ili drugi prodavatelj ili račun ne izda udruga turističkih vodiča koje je član. (3) Turistički vodič dužan je prilikom pružanja usluga nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo. (4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, te način njenog izdavanja i uporabe. Ukidanje odnosno poništavanje odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča Č lanak 70. (1) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča će se: - ukinuti rješenjem ako turistički vodič odjavi poslovanje, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag, - poništiti rješenjem ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima. (2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni ured i po izvršnosti upisuje u Središnji registar i dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave i Carinske uprave. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. Počasni turistički vodič Č lanak 71. (1) Istaknutim znanstvenicima i stručnjacima može se priznati svojstvo počasnog turističkog vodiča iz područja uže specijalnosti. (2) Počasni turistički vodič može obavljati poslove vodiča samo povremeno. (3) Priznavanje svojstva počasnog turističkog vodiča rješenjem utvrđuje ministar. (4) Izvršno rješenje iz stavka 3. ovoga članka upisuje se u Središnji registar. Obveza korištenja ovlaštenog turističkog vodiča Č lanak 72. Turistička agencija i drugi korisnici usluga turističkog vodiča obvezni su za pružanje usluga turističkog vodiča koristiti ovlaštenog turističkog vodiča. Posredovanje usluga turističkih vodiča od strane udruga turističkih vodiča Č lanak 73. Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. 0 OBJAŠNJENJE: "Poštovani Dostavljamo vam naše viđenje i obrazloženje potrebe dopuna i izmjena Prijedloga Zakona o turističkoj djelatnosti u dijelu koji se odnosi na turističkog vodiča i turističkog pratitelja Predložene izmjene polaze od osnovne definicije turističkog vodiča “ Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.“ Ukoliko dođe do priznavanja upitne kvalifikacije „turističkog vodiča“ iz ostalih zemalja EU i Švicarske konfederacije a da se ne govori o turističkim vodičima azijskog područja, a bez ikakve prethodne provjere stvarnog znanja, postavlja se pitanje zašto uopće naši građani trebaju polagati stručni ispit za vodiča, kada tzv.turistički vodiči iz navedenih zemalja a u stvari turistički pratitelji ( kojima se Pravilnikom o priznavanju stručnih kvalifikacija priznaje i daje naziv/ status “ turističkog vodiča“ ) koji ne moraju imati taj ispit, a koji naši građani da bi položili trebaju proći posebnu edukaciju, mogu obavljati turistička vođenja a sve u skladu s prijedlogom Zakona o pružanju usluga u turizmu, predloženom od Ministarstva turizma. Istina, tzv.turistički pratitelji iz navedenih zemalja, nebi smjeli obavljati turistička vođenja svojih grupa samo na, kako je to predložilo Ministarstvo turizma „zaštičenim povijesnim lokalitetima“ dakle ne“ povijesnim cjelinama“ nego pojedinim „zaštičenim povijesnim lokalitetima“. Na tim „zaštičenim povijesnim lokalitetima“ ( EU TRAŽI ŠTO MANJI BROJ „ZAŠTIČENIH POVIJESNIH LOKALITETA), za koje pretpostavljamo da su npr.muzeji, crkve, zidine i sl. , neće biti potrebni turistički vodiči, kako mi tumačimo i vidimo turističkog vodiča, nego će ta vođenja raditi kustosi, uposlenici prethodno navedenih institucija koji to smiju raditi iako nemaju zakonsku potrebu za posjedovanjem uvjerenja za obavljanje takve djelatnosti. Dakle, kako je to predviđeno prijedlogom Ministarstva turizma, strani tzv. turistički vodiči koji su u praksi pratitelji turističkih grupa, voditi će tzv. orijentacijska upoznavanja po svim povijesnim površinama koje, kako je predloženo nebi imale zaštićeni status, a turisti bi samostalno obilazili, uz plačanje ulaznica i korištenje usluga tumačenja, za tu svrhu uposlenih osoba ili korištenjem audiotehnika . Na način kako je predloženo prijedlogom Ministarstva turizma, skoro pa lokalni turistički vodiči neće ni trebati postojati , pri tom mislimo na građane Republike Hrvatske koji su polagali ispite za turističke vodiče po edukacijskim ispitnim programima za pojedine županije. Ovakvim prijedlogom Ministarstva turizma turističke agencije će uštedjeti na troškovima lokalnog vodiča ( beznačajni troškovi ), turisti će imati lošiju sliku i upitno vjerodostojno tumačenje i intepretiranje povijesti Republike Hrvatske kao i specifičnosti pojedinih županija u povijesnom i kulturnom smislu. Lokalni stručni turistički vodiči ostati će bez posla u velikom dijelu tako da će brojni vodiči i zatvoriti svoje poslovanje. Ovo je nažalost još jedan plus za iseljavanje mladih i stručnih osoba iz države ( ne zaboravite da su turistički vodiči visoko obrazovane osobe ). Slijedeće navedeno potvrđuje naša uvjerenja. Ukoliko se uporede članci iz Prijedloga Zakona o turističkoj djelatnosti na način kako je predložilo Ministarstva turizma i to članci: Članak 74. St.1 Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista te koja tijekom putovanja može, osim u turističkim cjelinama (lokalitetima), davati putnicima osnovne informacije o područjima obuhvaćenim putovanjem. i Članak 64 st. 4 Turistički vodič, ako položi opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Uporedba ova dva članka predloženog Zakona nepobitno potvrđuje da se turistički pratitelj želi izjednačiti s turističkim vodičem a prethodno uzevši u obzir traženje EU za što manjim brojem zaštičenih povijesnih lokaliteta, znatan broj lokalnih turističkih vodiča ostati će bez posla. Ovo su po našem mišljenju činjenice koje govore da je djelatnost turističkog vodiča treba biti i ostati autohtona/tradicijska djelatnost koja treba dobiti svoj službeni status u edukacijskom programu Republike Hrvatske i u skladu s tim potrebno je znatno povečati broj sati potrebne edukacije za sve one koji se žele baviti ovim poslom, jer ovo što je predloženo Prijedlogom Zakon o turističkoj djelatnosti od strane Ministarstva turizma je degradacija ovog zanimanja a samim tim i degradacija tumačena Hrvatske povijesti Izmjene predložene za čl. 64. Stavke 4.,5., i 6., čl. 65., čl. 66. st.3 i st.4., čl.68 st.6. točka 2. imaju za cilj sačuvati autohtonu, tradicijsku djelatnost tumača i interpretatora lokalne povijesti." PREDSJEDNIŠTVO CEHA Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Stoga se turističkim vodičima neće izdavati niti rješenje vezano uz odjavu poslovanja. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis turističkih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima, galerijama i sl. bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenih država koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
393 Društvo turističkih vodiča Pule PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Društvo turističkih vodiča Pule slaže se u potpunosti sa stavom ZDTVH-a kojeg navodimo u daljnjem tekstu a koji je već objavljen na vašim stranicama: Poštovani, Ovim putem izražavamo veliko nezadovoljstvo neprihvaćanjem osnovnih zahtjeva koje su predstavnici turističkih vodiča sukladno odluci klasa: 011-01/16-03/32, urbroj: 529-06-17-33 od 30 ožujka iznosili na brojnim sastancima u Ministarstvu turizma te usuglašenim prijedlozima odredbi koje se odnose na djelatnost turističkih vodiča. Međutim, po objavi nacrta Zakona o pružanju usluga u turizmu ostali smo zatečeni i ne možemo se oteti dojmu da smo izigrani i prevareni. Isto detaljno i argumentirano obrazlažemo, kako slijedi: Konkretno određivanje pojma zaštićenih lokaliteta U svim službenim dopisima navodite upute Turističkim zajednicama u kojima se ističe: '' Zaštićene cjeline (lokalitete), stoga, moramo odrediti na način da oni budu zaista lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje se zahtijevaju posebna znanja, a što ne bi mogle biti javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi. Na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) mogli bi onda voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju.'' Na čemu temeljite ovakve službene upute? Na direktivama ne jer isto nije ni propisano njima (!) Podsjećamo Vas na odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu koje upravo ističu zaštitu potrošača i očuvanje nacionalne povijesne i kulturne baštine loje se mogu smatrati opravdanim razlogom za ograničenje slobode. Dalje, upravo je iz presuda poput C-154/89 , EK protiv Francuske razvidno da se u predmetnim slučajevima radilo o ograničavanju djelatnosti na cijelom teritoriju, a ne samo o lokalitetima poput muzeja i povijesnih spomenika. U odredbi iz čl. 64 .st. 7 naveli ste da se '' ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično...'' što je u potpunosti kontradiktorno s Vašim uputama te uopće niste uzeli u obzir prijedlog u kojem smo zahtijevali pojašnjenje istog cit: '' Turistički vodič obavlja i poslove stručnog specijalističkog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično.'' 2. Program stručnog ispita Unatoč prihvaćanju prijedloga ispitnog programa koji je kolega Vinko Bakija detaljno obrazložio i elaborirao te standarda EN15565, obrazloženje kojim ste opravdali nepoštivanje dogovorenog je nemogućnost organiziranja u što skorijem roku što je za svaku odgovornu Vlast nedopustivo. U privitku ponovno dostavljamo predloženi i obrazloženi kurikulum za koji smo bili uvjereni da je prihvaćen , kao i naši ostali prijedlozi. 3. Postavljeni uvjeti za izdavanje rješenja o odobrenju U odredbi iz čl. 68 Nacrta potpuno ste izostavili sve prijedloge koje smo usuglasili, a koje se odnose na razinu poznavanja jezika. Što znači ''dostatna mjera''? Hrvatski jezik je službeni jezik Europske unije, a prijedlog je omalovažavajući, neopravdan, ali i tužan obzirom na našu povijest i stoljetnu borbu Hrvata za uvažavanje našeg jezika. Izostavljeno je i konkretno određivanje u kojem dijelu kandidat ima položen stručni ispit za turističkog vodiča (opći ili opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče) 4. Definicija turističkog vodiča i voditelja putovanja Unatoč detaljnom obrazlaganju Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123/EZ , toč. 102 te korištenju standarda EN15565 predmetne odredbe ste prepisali iz važećeg zakona pa dolazimo do nelogičnosti u kojoj voditelj putovanja ( prije: turistički pratitelj) ima iste ovlasti kao i turistički vodič bez edukacije , čime ste direktno postupili protivno odredbi 102 predmetne direktive te ste potpuno zanemarili prijedlog koji smo detaljno elaborirali : '' Voditelj putovanja je osoba koja upravlja planom puta i nadgleda ga u ime organizatora putovanja (tour operator). Osigurava da se program provodi kao što je opisano u materijalima (programu i ugovoru) organizatora putovanja upravo na način kako je to ugovoreno s putnikom. To je osoba koja se bavi logistikom turističkog putovanja te koordinacijom svih sastavnica paket aranžmana.'' Nadalje, izričito se protivimo prijedlogu u kojem se uz gore navedeno daje mogućnost davanja ovih ovlasti koje u sadržaju odgovaraju djelatnosti turističkog vodiča i odgojno-obrazovnim radnicima što smatramo skandaloznim i direktnim ugrožavanjem brojnih radnih mjesta. Kritični smo i u odnosu na terminološki i nomotehnički sadržaj zakona koji ne prati rodno osvještenu terminologiju koja uvažava činjenicu da većinu u našoj struci predstavljaju žene. Ravnopravnost spolova je jedna od vrijednosti zagarantiranih Ustavom RH, tako da ovakav terminološki prijedlog smatramo zastarjelim, patrijarhalnim i suprotnim nomotehničkim trendovima naprednih demokracija, s kojima se naša temlja teži dovoditi u vezu. Ponovno Vas i ovim putem molimo odgovor na zatraženu informaciju o broju kažnjenih nelicenciranih vodiča sukladno važećim odredbama i Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te razmatranje prijedloga o načinu obračuna za usluge turističkog vodiča, a kako bi se obuhvatile i udruge kao posrednici i građani - vodiči koji samostalno, bez pravne strukture rade i obračunavaju svoje obaveze. " Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. " Iz svega navedenog proizlazi da smo sve brojne sastanke održavali uzalud obzirom da osim sustava koji se temelji na općem i posebnom dijelu po županijama nijedan naš prijedlog niste uzeli u obzir već ste prepisali prijašnji prijedlog Zakona te kao rezultat imamo 3 500 razočaranih turističkih vodiča koji se osjećaju prevareno , no i nelogičan i površno napisan nacrt zakona bez uvažavanja prijedloga struke čime dovodite u pitanje radna mjesta, egzistencije, ugrožavate sustav naplate poreza i prireza, fonda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te ugled zemlje, istinu o novijoj hrvatskoj povijesti i kulturnu baštinu što u ukupnosti smatramo protivno nacionalnim interesima. Naglašavamo da smo kao struka jedinstveni na nivou cijele Hrvatske, sa snažnom podrškom kolegica i kolega iz cijele Europe i nećemo pristati na polovična i kontradiktorna rješenja poput predloženog. S poštovanjem, Članovi Radne skupine u izradi Zakona o pružanju usluga u turizmu ZDTVH Društvo turističkih vodiča ''Dubrovnik'' Sekcije HOK-a Područje privitaka Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis turističkih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima, galerijama i sl. bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Ravnopravnost spolova u zakonu uvedena je člankom 3. koji propisuje da se riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u Zakonu, odnose se jednako na muški i ženski rod, a unošenje takve odredbe je nomotehnički standard koji se primjenjuje kod pisanja svih zakona. Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
394 Anita Birimiša PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Žalostan je osjećaj biti izigran i izmanipuliran i to baš od onih kojima bi trebali vjerovati, kojima smo poklonili povjerenje i sudbinu naše djece tj. od vas. Struka (radna skupina i strukovne udruge) su iscrpno izložila i obrazložila mišljenje. Donesete li zakon kako ga najavljute biti će to SRAMOTNO! Ignoriranje mišljenje struke i lokalnih zajednice, nazovimo imenom svojim...KRAĐA! Lijepa Naša će te svest na razinu znanja Wikipedia. Porez, prirez i mirovinski fondovi će biti osiromašeni za onoliko koliko mi uplaćujemo u njih. Omogućavate ne transparentno raspolaganje našom kulturnom baštinom. Otvarate mogućnost otvaranje vreće da nas sistematski izrabljuju na neograničeno vrijeme. [OTVORENO PISMO RADNE SKUPINE U IZRADI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU- PREDSTAVNIKA TURISTIČKIH VODIČA MINISTRU TURIZMA G.CAPELLIU] Poštovani, Ovim putem izražavamo veliko nezadovoljstvo neprihvaćanjem osnovnih zahtjeva koje su predstavnici turističkih vodiča sukladno odluci klasa: 011-01/16-03/32, urbroj: 529-06-17-33 od 30 ožujka iznosili na brojnim sastancima u Ministarstvu turizma te usuglašenim prijedlozima odredbi koje se odnose na djelatnost turističkih vodiča. Međutim, po objavi nacrta Zakona o pružanju usluga u turizmu ostali smo zatečeni i ne možemo se oteti dojmu da smo izigrani i prevareni. Isto detaljno i argumentirano obrazlažemo, kako slijedi: 1.Konkretno određivanje pojma zaštićenih lokaliteta U svim službenim dopisima navodite upute Turističkim zajednicama u kojima se ističe: '' Zaštićene cjeline (lokalitete), stoga, moramo odrediti na način da oni budu zaista lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje se zahtijevaju posebna znanja, a što ne bi mogle biti javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi. Na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) mogli bi onda voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju.'' Na čemu temeljite ovakve službene upute? Na direktivama ne jer isto nije ni propisano njima (!) Podsjećamo Vas na odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu koje upravo ističu zaštitu potrošača i očuvanje nacionalne povijesne i kulturne baštine loje se mogu smatrati opravdanim razlogom za ograničenje slobode. Dalje, upravo je iz presuda poput C-154/89 , EK protiv Francuske razvidno da se u predmetnim slučajevima radilo o ograničavanju djelatnosti na cijelom teritoriju, a ne samo o lokalitetima poput muzeja i povijesnih spomenika. U odredbi iz čl. 64 .st. 7 naveli ste da se '' ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično...'' što je u potpunosti kontradiktorno s Vašim uputama te uopće niste uzeli u obzir prijedlog u kojem smo zahtijevali pojašnjenje istog cit: '' Turistički vodič obavlja i poslove stručnog specijalističkog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično.'' 2. Program stručnog ispita Unatoč prihvaćanju prijedloga ispitnog programa koji je kolega Vinko Bakija detaljno obrazložio i elaborirao te standarda EN15565, obrazloženje kojim ste opravdali nepoštivanje dogovorenog je nemogućnost organiziranja u što skorijem roku što je za svaku odgovornu Vlast nedopustivo. U privitku ponovno dostavljamo predloženi i obrazloženi kurikulum za koji smo bili uvjereni da je prihvaćen , kao i naši ostali prijedlozi. 3. Postavljeni uvjeti za izdavanje rješenja o odobrenju U odredbi iz čl. 68 Nacrta potpuno ste izostavili sve prijedloge koje smo usuglasili, a koje se odnose na razinu poznavanja jezika. Što znači ''dostatna mjera''? Hrvatski jezik je službeni jezik Europske unije, a prijedlog je omalovažavajući, neopravdan, ali i tužan obzirom na našu povijest i stoljetnu borbu Hrvata za uvažavanje našeg jezika. Izostavljeno je i konkretno određivanje u kojem dijelu kandidat ima položen stručni ispit za turističkog vodiča (opći ili opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče) 4. Definicija turističkog vodiča i voditelja putovanja Unatoč detaljnom obrazlaganju Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123/EZ , toč. 102 te korištenju standarda EN15565 predmetne odredbe ste prepisali iz važećeg zakona pa dolazimo do nelogičnosti u kojoj voditelj putovanja ( prije: turistički pratitelj) ima iste ovlasti kao i turistički vodič bez edukacije , čime ste direktno postupili protivno odredbi 102 predmetne direktive te ste potpuno zanemarili prijedlog koji smo detaljno elaborirali : '' Voditelj putovanja je osoba koja upravlja planom puta i nadgleda ga u ime organizatora putovanja (tour operator). Osigurava da se program provodi kao što je opisano u materijalima (programu i ugovoru) organizatora putovanja upravo na način kako je to ugovoreno s putnikom. To je osoba koja se bavi logistikom turističkog putovanja te koordinacijom svih sastavnica paket aranžmana.'' Nadalje, izričito se protivimo prijedlogu u kojem se uz gore navedeno daje mogućnost davanja ovih ovlasti koje u sadržaju odgovaraju djelatnosti turističkog vodiča i odgojno-obrazovnim radnicima što smatramo skandaloznim i direktnim ugrožavanjem brojnih radnih mjesta. Kritični smo i u odnosu na terminološki i nomotehnički sadržaj zakona koji ne prati rodno osvještenu terminologiju koja uvažava činjenicu da većinu u našoj struci predstavljaju žene. Ravnopravnost spolova je jedna od vrijednosti zagarantiranih Ustavom RH, tako da ovakav terminološki prijedlog smatramo zastarjelim, patrijarhalnim i suprotnim nomotehničkim trendovima naprednih demokracija, s kojima se naša temlja teži dovoditi u vezu. Ponovno Vas i ovim putem molimo odgovor na zatraženu informaciju o broju kažnjenih nelicenciranih vodiča sukladno važećim odredbama i Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te razmatranje prijedloga o načinu obračuna za usluge turističkog vodiča, a kako bi se obuhvatile i udruge kao posrednici i građani - vodiči koji samostalno, bez pravne strukture rade i obračunavaju svoje obaveze. " Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. " Iz svega navedenog proizlazi da smo sve brojne sastanke održavali uzalud obzirom da osim sustava koji se temelji na općem i posebnom dijelu po županijama nijedan naš prijedlog niste uzeli u obzir već ste prepisali prijašnji prijedlog Zakona te kao rezultat imamo 3 500 razočaranih turističkih vodiča koji se osjećaju prevareno , no i nelogičan i površno napisan nacrt zakona bez uvažavanja prijedloga struke čime dovodite u pitanje radna mjesta, egzistencije, ugrožavate sustav naplate poreza i prireza, fonda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te ugled zemlje, istinu o novijoj hrvatskoj povijesti i kulturnu baštinu što u ukupnosti smatramo protivno nacionalnim interesima. Naglašavamo da smo kao struka jedinstveni na nivou cijele Hrvatske, sa snažnom podrškom kolegica i kolega iz cijele Europe i nećemo pristati na polovična i kontradiktorna rješenja poput predloženog. S poštovanjem, Članovi Radne skupine u izradi Zakona o pružanju usluga u turizmu - predstavnici turističkih vodiča Hrvatske: Podpisujem argumentacije kolega radne skupine Lijep pozdrav Anita Birimiša Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima, galerijama i sl. bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Ravnopravnost spolova u zakonu uvedena je člankom 3. koji propisuje da se riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u Zakonu, odnose se jednako na muški i ženski rod, a unošenje takve odredbe je nomotehnički standard koji se primjenjuje kod pisanja svih zakona. Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
395 Mario Magdić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Ovim putem izražavam enormno nezadovoljstvo neprihvaćanjem osnovnih zahtjeva koje su predstavnici turističkih vodiča sukladno odluci klasa: 011-01/16-03/32, urbroj: 529-06-17-33 od 30 ožujka iznosili na brojnim sastancima u Ministarstvu turizma te usuglašenim prijedlozima odredbi koje se odnose na djelatnost turističkih vodiča. Međutim, po objavi ovog nacrta Zakona o pružanju usluga u turizmu nailazimo na niz apsurda, kontradiktornih članaka te kompletnog zanemarivanja i ignoriranja prijedloga radne skupine. 1.Konkretno određivanje pojma zaštićenih lokaliteta U svim službenim dopisima navodite upute Turističkim zajednicama u kojima se ističe: '' Zaštićene cjeline (lokalitete), stoga, moramo odrediti na način da oni budu zaista lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje se zahtijevaju posebna znanja, a što ne bi mogle biti javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi. Na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) mogli bi onda voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju.'' Na čemu temeljite ovakve službene upute? Na direktivama ne jer isto nije ni propisano njima (!) Podsjećamo Vas na odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu koje upravo ističu zaštitu potrošača i očuvanje nacionalne povijesne i kulturne baštine loje se mogu smatrati opravdanim razlogom za ograničenje slobode. Dalje, upravo je iz presuda poput C-154/89 , EK protiv Francuske razvidno da se u predmetnim slučajevima radilo o ograničavanju djelatnosti na cijelom teritoriju, a ne samo o lokalitetima poput muzeja i povijesnih spomenika. U odredbi iz čl. 64 .st. 7 naveli ste da se '' ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično...'' što je u potpunosti kontradiktorno s Vašim uputama te uopće niste uzeli u obzir prijedlog u kojem smo zahtijevali pojašnjenje istog cit: '' Turistički vodič obavlja i poslove stručnog specijalističkog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično.'' 2. Program stručnog ispita Unatoč prihvaćanju prijedloga ispitnog programa koji je kolega Vinko Bakija detaljno obrazložio i elaborirao te standarda EN15565, obrazloženje kojim ste opravdali nepoštivanje dogovorenog je nemogućnost organiziranja u što skorijem roku što je za svaku odgovornu Vlast nedopustivo. 3. Postavljeni uvjeti za izdavanje rješenja o odobrenju U odredbi iz čl. 68 Nacrta potpuno ste izostavili sve prijedloge koje smo usuglasili, a koje se odnose na razinu poznavanja jezika. Što znači ''dostatna mjera''? Hrvatski jezik je službeni jezik Europske unije, a prijedlog je omalovažavajući, neopravdan, ali i tužan obzirom na našu povijest i stoljetnu borbu Hrvata za uvažavanje našeg jezika. Izostavljeno je i konkretno određivanje u kojem dijelu kandidat ima položen stručni ispit za turističkog vodiča (opći ili opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče) 4. Definicija turističkog vodiča i voditelja putovanja Unatoč detaljnom obrazlaganju Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123/EZ , toč. 102 te korištenju standarda EN15565 predmetne odredbe ste prepisali iz važećeg zakona pa dolazimo do nelogičnosti u kojoj voditelj putovanja ( prije: turistički pratitelj) ima iste ovlasti kao i turistički vodič bez edukacije , čime ste direktno postupili protivno odredbi 102 predmetne direktive te ste potpuno zanemarili prijedlog koji smo detaljno elaborirali : '' Voditelj putovanja je osoba koja upravlja planom puta i nadgleda ga u ime organizatora putovanja (tour operator). Osigurava da se program provodi kao što je opisano u materijalima (programu i ugovoru) organizatora putovanja upravo na način kako je to ugovoreno s putnikom. To je osoba koja se bavi logistikom turističkog putovanja te koordinacijom svih sastavnica paket aranžmana.'' Nadalje, izričito se protivimo prijedlogu u kojem se uz gore navedeno daje mogućnost davanja ovih ovlasti koje u sadržaju odgovaraju djelatnosti turističkog vodiča i odgojno-obrazovnim radnicima što smatramo skandaloznim i direktnim ugrožavanjem brojnih radnih mjesta. Kritični smo i u odnosu na terminološki i nomotehnički sadržaj zakona koji ne prati rodno osvještenu terminologiju koja uvažava činjenicu da većinu u našoj struci predstavljaju žene. Ravnopravnost spolova je jedna od vrijednosti zagarantiranih Ustavom RH, tako da ovakav terminološki prijedlog smatramo zastarjelim, patrijarhalnim i suprotnim nomotehničkim trendovima naprednih demokracija, s kojima se naša temlja teži dovoditi u vezu. Ponovno Vas i ovim putem molimo odgovor na zatraženu informaciju o broju kažnjenih nelicenciranih vodiča sukladno važećim odredbama i Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te razmatranje prijedloga o načinu obračuna za usluge turističkog vodiča, a kako bi se obuhvatile i udruge kao posrednici i građani - vodiči koji samostalno, bez pravne strukture rade i obračunavaju svoje obaveze. " Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. " Iz svega navedenog proizlazi da smo sve brojne sastanke održavali uzalud obzirom da osim sustava koji se temelji na općem i posebnom dijelu po županijama nijedan naš prijedlog niste uzeli u obzir već ste prepisali prijašnji prijedlog Zakona te kao rezultat imamo 3 500 razočaranih turističkih vodiča koji se osjećaju prevareno , no i nelogičan i površno napisan nacrt zakona bez uvažavanja prijedloga struke čime dovodite u pitanje radna mjesta, egzistencije, ugrožavate sustav naplate poreza i prireza, fonda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te ugled zemlje, istinu o novijoj hrvatskoj povijesti i kulturnu baštinu što u ukupnosti smatramo protivno nacionalnim interesima. U potpunosti se slažem sa svim točkama predloženim i argumentiranim od strane radne skupine u ime turističkih vodiča te je nadasve žalosno i tragikomično vidjeti i pročitati nacrt zakona koji unatoč na sastancima očito prividno prezentiranom razumijevanju i slaganju predstavlja totalnu suprotnost i vodi ka uništavanju jedne čitave struke i grane turizma. Lp, Mario Magdić, Alynta, obrt za turizam Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog više sudionika u savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, a program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Člankom 66. stavkom 4. uređuje se znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Ravnopravnost spolova u zakonu uvedena je člankom 3. koji propisuje da se riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u Zakonu, odnose se jednako na muški i ženski rod, a unošenje takve odredbe je nomotehnički standard koji se primjenjuje kod pisanja svih zakona. Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
396 Društvo turističkih vodiča Dubrovnik TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. U ime DTVD podržavamo prijedlog Radne skupine ciji je aktivan član bio i član našeg Društva - Predlažemo da članak 64. stavak (1) glasi kako slijedi: (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima, na jeziku njihovog izbora, usluge interpretacije baštine, pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja te najčešće posjeduje stručnu specijalističku kvalifikaciju za određene zaštićene turističke cjeline (lokalitete). (European Standard EN13809:2003) Predlažemo da se tekst članka 64. stavka (1) briše, te da se umetne sljedeći tekst: (4)Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja na cijelom području Republike Hrvatske, osim na zaštićenim turističkim cjelinama (lokalitetima), uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon što položi opći dio ispita prema ispitnom programu. Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja i na posebnim zaštićenim turističkim cjelinama ( lokalitetima) , uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon položenog posebnog stručnog specijalističkog ispita raspoređenog po županijama. Članak 64. stavak (7) Smatramo da je ova definicija nejasna. Zanima nas tko je uopće osoba koja pruža sve ove navedene usluge? Stajališta smo da je ova odredba prijedloga zakona nejasna i stoga neprihvatljiva. Predlažemo da definicija bude afirmativnog karaktera, ali ne možemo dati prijedlog jer ne znamo kakva je to osoba. Ovaj članak je već prouzročio negodovanje Europske komisije, vidi COM(2016)820 final, Bruxelles 10.01.2017. Predlažemo da tekst stavka (7) glasi kako slijedi: Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu i obavlja stručno vođenje uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima, već se odredbe o njihovoj djelatnosti uređuju posebnim propisom. Dodatni komentar: Pružanje osnovnih informacija zadire u pružanje usluga turističkog vodiča, stoga smatramo da je prijedlog zakona nejasan i neprihvatljiv.Predlažemo da se u članak 64. unese sljedeći tekst: Ne smatra se turističkim vodičem u smislu odredaba ovoga Zakona strani državljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su započela u stranoj državi i završavaju povratkom u stranu državu ukoliko ne pruža usluge turističkog vodiča (voditelj putovanja). Djelomično prihvaćen Definicija je neprecizna u odnosu na definiciju turističkog vodiča iz odredbe članka 64. stavka 1. Odredbu članka 64. stavka 7. smatramo jasnom, naime radi se o stručnom vođenju, dakle u okviru neke druge profesije, a ne o turističkom vođenju koje pružaju turistički vodiči. Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. No, mogućnost pružanja usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma. Prijedlog za dopunu članka 64. novim stavkom vezano uz strane državljane koji prate organizirana grupna putovanja stranog organizatora smatramo suvišnim s obzirom na odredbe koje reguliraju pružanje usluga turističkog vodiča i voditelja putovanja
397 Marko Šicel TURISTIČKE USLUGE AKTIVNOG I PUSTOLOVNOG TURIZMA, Članak 88. Poštovani, predlažem da se u stavku 6. članka 88. riječi “može po potrebi” zamijene riječju “mora”. Također predlažem da se iza riječi “za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma” doda da će za aktivnost gorskog i planinskog vođenja kao stručno tijelo biti mjerodavan Savez gorskih vodiča Hrvatske (SGVH). Ovo iz razloga, a kako su već ranije moji kolege naveli, što u Hrvatskoj već godinama postoji formalno obrazovanje za struku planinskog vodiča odobreno od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovo obrazovanje sukladno je međunarodnim standardima struke postavljenima od strane UIMLA-e (Union of International Mountain Leader Associations), a provodi ga Sportsko učilište, kao ustanova za obrazovanje odraslih, u suradnji sa Savezom gorskih vodiča Hrvatske (SGVH), kao stručnim tijelom koje je nakompetentnije za ovu profesiju. Upravo iz ovih razloga, a prije svega zbog opsežnosti višegodišnjeg i multidisciplinarnog obrazovanja (u okviru Sportskog učilišta i SGVH) koje jamči stručnost i najvišu razinu sigurnosti za klijente/turiste, smatram da bi za aktivnost gorskog i planinskog vođenja jedini stručno relevantni certifikat na području Republike Hrvatske trenutno bila licenca SGVH-a odnosno UIMLA-e. Dodatno, imajući u vidu svu složenost ove profesije, a prije svega radi osiguranja najviše moguće razine sigurnosti za klijente/turiste, mišljenja sam da bi gorsko i planinsko vođenje trebalo biti predmetom posebnog zakona (npr. Zakon o planinskom vođenju). Takvi "specijalizirani" zakoni već postoje u nekim državama, primjerice u Švicarskoj i Češkoj. Ako ne posebnim zakonom, ova profesija bi barem trebala biti regulirana u posebnom poglavlju ovog Zakona. S poštovanjem, Marko Šicel planinski vodič Djelomično prihvaćen Prihvaćeno kroz dopunu članka 88. Prihvaćen je i prijedlog da se popis uvjerenja odnosno certifikata objavljuje na stranicama Ministarstva turizma, pa je dopunjen stavak 5. Dodan je novi stavak 6. prema kojem se u popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata upisuju i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča i slično, odobrenih od nadležnih državnih tijela odnosno institucija, u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi. Dopunjen je stavak 7. tako da je povećan broj članova stručnog povjerenstva i to s 5 na 7 članova i to: dva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, te po jedan član na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gorske službe spašavanja, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šport, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, Ministarstva, a može po potrebi uključivati u svoj rad i nezavisne stručnjake za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma.
398 Viktorija Modrić Flies PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, Kao ni moje kolege ne slažem se sa ovim prijedlogom Zakona i molim da se UVAŽE SVI PRIJEDLOZI STRUKE KOJE JE IZNIJELA NAŠA RADNA SKUPINA. Naši trgovi jesu lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje su potrebna posebna znanja i na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) moraju voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju. Standard edukacije u RH uskladit s europskom normom EN 15565 a uvjet za polaganje ispita poznavanje hrvatskog jezika na razini B2. Turistički vodič se ne može i ne smije izjednačiti sa voditeljem putovanja. Vodičima iz trećih zemalja ( Japan, Korea) ne smije se dozvolit vođenje bez lokalnog vodiča samo zato što nemamo dovoljno vodiča na tim jezicima. Njihov vodič mora poznavati barem još jedan strani jezik i moraju angažirati lokalnog vodiča na tom jeziku. I za kraj, mislim da je sramotno da omalovažavate rad i mišljenje struke. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Odredbama Zakona ne omogućava se turističkim pratiteljima iz trećih država pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 3. propisano je da iznimno usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom. Dakle, navedenom odredbom omogućeno je samo državljanima u odredbi navedenim državama koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, dakle za pružanje usluga turističkog vodiča moraju ispunjavati sve uvjete kao i hrvatski građani.
399 SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU UPRAVNI ODBOR SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu TURISTIČKE USLUGE AKTIVNOG I PUSTOLOVNOG TURIZMA Upisati GLAVA VIII USLUGE TURISTIČKOG PLANINSKOG VOĐENJA Definicija,usluge,pružitelji i uvjeti za pružanje usluge turističkog planinskog vođenja Novi članak 1.Turističko Planinsko vođenje je planinsko vođenje namjenjeno turistima u svrhu rekreacije i razgledavanja planina,jezera,otočnih planina -tokom čitave godine 2.vođeno planinarenje 3.organiziranje tečajeva planinarenja 4.prijevoz turista planinara na planinske lokacije 5.prihvat,čuvanje i održavanje planinarske opreme turista 6.iznajmljivanje planinarske opreme(opreme za penjanje,hodanje,kacige,karabineri,užad, i slično) 7.druge slične usluge za potreba turista (3) Usluge turističkog planinskog vođenja mogu pružati pravne i fizičke osobe iz članka 4.stavka 1.ovog prijedloga Zakona,registrirane za obavljanje planinskih profesionalnih aktivnosti,pod uvjetima propisanih ovim prijedlogom Zakona i drugim posebnim propisima koje reguliraju obavljanje planinskih aktivnosti. (4) Na pružanju usluga turističkog planinskog vođenja iz stavka 2.podstavka 1.do 7. članka primjenjuju se na odgovarajuči način odredba članka 88.ovog prijedloga Zakona. 5. Pružitelj usluga može pružati uslugu planinskog vođenja osoba koja je završila školovanje osposobljenosti i usavršenosti za planinskog vodiča,voditelja skijanja, gorskog vodiča,voditelja planinskog biciklizma.Ovisno o vrsti završenog školovanja ovisi kakva se usluga planinskog vođenja može pružiti korisniku usluge. ŠKOLOVANJE TRAJE 2 - 3 GODINE PREMA EUROPSKIM I SVJETSKIM KRITERIJIMA I STANDARDIMA ZA MEĐUNARODNU LICENCU. ČLANAK 88. stavak 4,5,6,7,8, ni je potrebno jer na temelju MMF-ov Direktora za Europu PAULMATHIAS THOMSEN TREBA SMANJITI BROJ RAZNIH POVJERENSTVA I AGENCIJA A NE POVEČAVATI I TROŠITI NEPOTREBNO SREDSTVA NA TAKOVE INSTITUCIJE. Ministarstvo Turizma je konpentento za sve sa pojedinim stručnim udrugama kao i sa Ministarstvom za prosvjete i školstva koje izdaje uvjerenja za osposobljavanje i usavršavanje Sada je najbolje vrijeme za daljnje zbijanje troškova kako bi se u državnoj blagajni napravilo prostora za troškovni manevar. Za unapređenje školovanog i licenciranog kadra za rad u turizmu. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno kroz dopunu članka 88. Prihvaćen je i prijedlog da se popis uvjerenja odnosno certifikata objavljuje na stranicama Ministarstva turizma, pa je dopunjen stavak 5. Dodan je novi stavak 6. prema kojem se u popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata upisuju i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča i slično, odobrenih od nadležnih državnih tijela odnosno institucija, u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi. Dopunjen je stavak 7. tako da je povećan broj članova stručnog povjerenstva i to s 5 na 7 članova i to: dva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, te po jedan član na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gorske službe spašavanja, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šport, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, Ministarstva, a može po potrebi uključivati u svoj rad i nezavisne stručnjake za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Ocjenjuje se da nema potrebe za posebno uređenje usluga turističkog planinskog vođenja odnosno usluge planinskog i gorskog vodiča, voditelja skijanja i internacionalnog planinskog vodiča UIMLA. Naime, za iste već postoje programi obrazovanja, koji se smatraju odgovarajućim za obavljanje aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma.
400 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom: Poštovani, propisujete da se ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama. Tako je bilo i do sad. I odlično je što tako i ostaje. Daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Možete li nam objasniti što će onda bili turistički lokaliteti ako isključujemo javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično? I na čemu temeljite ovakvu izjavu? Mi se također slažemo da je potrebno revidirati popis, ali to nužno ne znači smanjiti. Dapače uz ovakav turistički razvoj RH i stavljanja npr. nove baštine na popis UNESCO-a, možda bi popis baš trebao biti i veći. A gdje je nematerijalna baština? Zašto se o tome nigdje ne govori. Ili je nije potrebno prezentirati gostima... Nijemo kolo, klapsko pjevanje, Sinjska alka... Kažete da se očekuje da će posljedice donošenja Zakona biti povećanje raznolikosti i razvoj turističke ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga , jednostavnija provedba zakonskih odredbi i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolja zaštita potrošača, veća zaposlenost, stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata koji uključuju pružanje neke od Zakonom obuhvaćenih turističkih usluga, a sve u cilju jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma i učinkovitije komunikacije s tržištem. Sve što ste ovdje naveli kao posljedicu kosi se sa odredbama zakona kojeg predlažete. Kako mislite postići veću profesionalnost i podizanje kvalitete kad ste izjednačili voditelja putovanja i turističkog vodiča s položenim općim ispitom. Voditelju putovanja je jedini uvjet završena srednja škola. Veća zaposlenost definitivno neće biti posljedica, već zatvaranje obrta i firmi i manji angažman turističkih vodiča u RH. Jačanje konkurentnosti isto nećete postići ovim zakonom, bar što se tiče pružanja usluge turističkih vodiča. Dobro obrazovan i educiran ovlašteni vodič koji je ponekad jedina osoba s kojim gosti komuniciraju i često se gosti baš radi njihove interpretacije i načina kako predstavljaju svoju državu vraćaju i ponovno posjećuju Hrvatsku. U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Djelomično prihvaćen Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“.
401 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Unatoč detaljnom obrazlaganju Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123/EZ , toč. 102 te korištenju standarda EN15565 odredbu iz prijedloga čl. 74 ste prepisali pa dolazimo do nelogičnosti u kojoj voditelj putovanja ( prije: turistički pratitelj) ima iste ovlasti kao i turistički vodič bez edukacije , čime ste direktno postupili protivno odredbi 102 predmetne direktive te ste potpuno zanemarili prijedlog koji smo detaljno elaborirali : '' Voditelj putovanja je osoba koja upravlja planom puta i nadgleda ga u ime organizatora putovanja (tour operator). Osigurava da se program provodi kao što je opisano u materijalima (programu i ugovoru) organizatora putovanja upravo na način kako je to ugovoreno s putnikom. To je osoba koja se bavi logistikom turističkog putovanja te koordinacijom svih sastavnica paket aranžmana.'' Nadalje, izričito se protivimo prijedlogu u kojem se uz gore navedeno daje mogućnost davanja ovih ovlasti koje u sadržaju odgovaraju djelatnosti turističkog vodiča i odgojno-obrazovnim radnicima što smatramo skandaloznim i direktnim ugrožavanjem brojnih radnih mjesta. Djelomično prihvaćen Definicija voditelja putovanja se mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“ Odgojno-obrazovni djelatnici ne pružaju usluge turističkog vodiča već izvode izvanškolsku ili terensku nastavu.
402 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   ZDTVH podržava prijedlog Anite Penić, članice Radne skupine- predstavnika vodiča, kako slijedi: Predlažemo da članak 66. stavak (2) glasi kako slijedi: Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, a u skladu je sa standardom EN15565. Opći dio ispita za turističkog vodiča, jedinstven za čitavu RH, polaže se pri bilo kojem ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, a posebni dio, isključivo pri ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, koje se nalazi u onoj županiji, na čije se zaštićene lokalitete posebni, specijalistički dio ispita odnosi. Djelomično prihvaćen Prihvaćajući prijedloge prvenstveno udruga turističkih vodiča izmijenjen je način stjecanja obrazovanja za turističkog vodiča, pa se predlaže da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. A u članku 66. stavku 3. propisano je da se program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Nije prihvaćen prijedlog u dijelu da se obrazovanje za turističke cjeline (lokalitete) može provoditi samo na visokim učilištima određene županije.
403 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. ZDTVH podržava prijedlog kolegice Anite Penić, članice Radne skupine - predstavnika vodiča, kako slijedi: Predlažemo da se u članak 64. unese sljedeći tekst: Ne smatra se turističkim vodičem u smislu odredaba ovoga Zakona strani državljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su započela u stranoj državi i završavaju povratkom u stranu državu ukoliko ne pruža usluge turističkog vodiča (voditelj putovanja). Članak 64. stavak (7) Smatramo da je ova definicija nejasna. Zanima nas tko je uopće osoba koja pruža sve ove navedene usluge? Stajališta smo da je ova odredba prijedloga zakona nejasna i stoga neprihvatljiva. Predlažemo da definicija bude afirmativnog karaktera, ali ne možemo dati prijedlog jer ne znamo kakva je to osoba. Ovaj članak je već prouzročio negodovanje Europske komisije, vidi COM(2016)820 final, Bruxelles 10.01.2017. Predlažemo da tekst stavka (7) glasi kako slijedi: Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu i obavlja stručno vođenje uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima, već se odredbe o njihovoj djelatnosti uređuju posebnim propisom. Dodatni komentar: Pružanje osnovnih informacija zadire u pružanje usluga turističkog vodiča, stoga smatramo da je prijedlog zakona nejasan i neprihvatljiv. Predlažemo da se tekst članka 64. stavka (1) briše, te da se umetne sljedeći tekst: (4)Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja na cijelom području Republike Hrvatske, osim na zaštićenim turističkim cjelinama (lokalitetima), uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon što položi opći dio ispita prema ispitnom programu. Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja i na posebnim zaštićenim turističkim cjelinama ( lokalitetima) , uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon položenog posebnog stručnog specijalističkog ispita raspoređenog po županijama. Predlažemo da članak 64. stavak (1) glasi kako slijedi: (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima, na jeziku njihovog izbora, usluge interpretacije baštine, pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja te najčešće posjeduje stručnu specijalističku kvalifikaciju za određene zaštićene turističke cjeline (lokalitete). (European Standard EN13809:2003) Djelomično prihvaćen Prijedlog za dopunu članka 64. novim stavkom vezano uz strane državljane koji prate organizirana grupna putovanja stranog organizatora smatramo suvišnim s obzirom na odredbe koje reguliraju pružanje usluga turističkog vodiča i voditelja putovanja. Odredbu članka 64. stavka 7. smatramo jasnom, naime radi se o stručnom vođenju, dakle u okviru neke druge profesije, a ne o turističkom vođenju koje pružaju turistički vodiči. Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. No, mogućnost pružanja usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma. Definicija je neprecizna u odnosu na definiciju turističkog vodiča iz odredbe članka 64. stavka 1.
404 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, obzirom su većina članova ZDTVH bili i članovi radne skupine za donošenje nacrta prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu ponavljam dopis koji Vam je uputila i radna skupina uz dodatak da je prijedlog Zakona koji ste nam, unatoč brojnim usuglašenim stavkama na održanim sastancima, predstavili, u očima gotovo svih članova ZDTVH-a prijevara i izdaja. Navodite obvezu usvajanja acquis communautaire-a i direktive (koje sadrže odredbe koje idu u prilog obrani naše struke i koje smo Vam jasno predstavili) pa zatim ne implementirate europsku normu obrazovanja EN15565 (koja nam ide u prilog) no navodite donošenje novog pravilnika o zaštićenim cjelinama bez trgova opravdavajući se u tom dijelu preporukama (koje nam ne idu u prilog- iako preporuke nemaju obvezujuću snagu) što je nelogično i protivno interesima hrvatskih građana koji uredno plaćaju poreze i prireze, ali i općenito nacionalnim interesima obzirom na sve informacije koje smo Vam predstavili, norme, ali i izvore stranim vodičima koji navode strašne neistine koje štete ugledu naše države čiju samostalnost smo kao nacija tisuću godina sanjali , izborili u strašnom ratu u kojem su toliki ljudi preživili užasnu bol , tugu i patnju i za koju su mnogi ginuli. Nadalje, izvan europskih normi, u ocjeni stanja navodite i da ćete i državljanima azijskih zemalja omogućiti vođenje po našoj zemlji iako takvo pravilo ne postoji u nijednoj europskoj državi pa u nijednoj nije naveden pad broja gostiju niti kvalitete (koji paušalno navodite kao opravdanje bez ikakvih podataka i analiza). Na temelju čega ste donijeli takav stav i čime ga opravdavate? Isto je uistinu sramotno i tužno. Ovim putem izražavamo veliko nezadovoljstvo neprihvaćanjem osnovnih zahtjeva koje su predstavnici turističkih vodiča sukladno odluci klasa: 011-01/16-03/32, urbroj: 529-06-17-33 od 30 ožujka iznosili na brojnim sastancima u Ministarstvu turizma te usuglašenim prijedlozima odredbi koje se odnose na djelatnost turističkih vodiča. Međutim, po objavi nacrta Zakona o pružanju usluga u turizmu ostali smo zatečeni i ne možemo se oteti dojmu da smo izigrani i prevareni. Isto detaljno i argumentirano obrazlažemo, kako slijedi: 1. Konkretno određivanje pojma zaštićenih lokaliteta U svim službenim dopisima navodite upute Turističkim zajednicama u kojima se ističe: '' Zaštićene cjeline (lokalitete), stoga, moramo odrediti na način da oni budu zaista lokaliteti od posebnog povijesnog, kulturnog, umjetničkog i arheološkog značenja za Hrvatsku za čije prezentiranje i tumačenje se zahtijevaju posebna znanja, a što ne bi mogle biti javne površine, gradski trgovi, šume, parkovi. Na takvim zaštićenim cjelinama (lokalitetima tj. kulturna baština) mogli bi onda voditi samo oni turistički vodiči koji su stekli dodatna znanja, odnosno prošli dodatnu edukaciju.'' Na čemu temeljite ovakve službene upute? Na direktivama ne jer isto nije ni propisano njima (!) Podsjećamo Vas na odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu koje upravo ističu zaštitu potrošača i očuvanje nacionalne povijesne i kulturne baštine mogu smatrati opravdanim razlogom za ograničenje slobode. Dalje, upravo je iz presuda poput C-154/89 , EK protiv Francuske razvidno da se u predmetnim slučajevima radilo o ograničavanju djelatnosti na cijelom teritoriju, a ne samo o lokalitetima poput muzeja i povijesnih spomenika. U odredbi iz čl. 64 .st. 7 naveli ste da se '' ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično...'' što je u potpunosti kontradiktorno s Vašim uputama te uopće niste uzeli u obzir prijedlog u kojem smo zahtijevali pojašnjenje istog cit: '' Turistički vodič obavlja i poslove stručnog specijalističkog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično.'' 2. Program stručnog ispita Unatoč prihvaćanju prijedloga ispitnog programa koji je kolega Vinko Bakija detaljno obrazložio i elaborirao te standarda EN15565, obrazloženje kojim ste opravdali nepoštivanje dogovorenog ste opravdali nemogućnošću organiziranja što je za svaku pravnu i odgovornu Vlast nedopustivo. 3. Postavljeni uvjeti za izdavanje rješenja o odobrenju U odredbi iz čl. 68 Nacrta potpuno ste izostavili sve prijedloge koje smo usuglasili, a koje se odnose na razinu poznavanja jezika razine B2. Što znači ''dostatna mjera''? Hrvatski jezik je službeni jezik Europske unije, a prijedlog je omalovažavajući, neopravdan, ali i tužan obzirom na povijest i stoljetnu borbu Hrvata za uvažavanje našeg jezika. Izostavljeno je i konkretno određivanje u kojem dijelu kandidat ima položen stručni ispit za turističkog vodiča (opći ili opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče) 4. Definicija turističkog vodiča i voditelja putovanja Iste ste unatoč detaljnom obrazlaganju Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123/EZ , toč. 102 te korištenju standarda EN15565 prepisali pa dolazimo do nelogičnosti u kojoj voditelj putovanja ( prije: turistički pratitelj) ima iste ovlasti kao i turistički vodič bez edukacije , čime ste direktno postupili protivno odredbi 102 predmetne direktive te ste potpuno zanemarili prijedlog koji smo detaljno elaborirali : '' Voditelj putovanja je osoba koja upravlja planom puta i nadgleda ga u ime organizatora putovanja (tour operator). Osigurava da se program provodi kao što je opisano u materijalima (programu i ugovoru) organizatora putovanja upravo na način kako je to ugovoreno s putnikom. To je osoba koja se bavi logistikom turističkog putovanja te koordinacijom svih sastavnica paket aranžmana.'' Nadalje, izričito se protivimo prijedlogu u kojem se uz gore navedeno daje mogućnost davanja ovih ovlasti koje u sadržaju odgovaraju djelatnosti turističkog vodiča i odgojno-obrazovnim radnicima što smatramo skandaloznim i direktnim ugrožavanjem brojnih radnih mjesta. Uz navedeno kritični smo i u odnosu na terminološki i nomotehnički sadržaj zakona koji ne prati rodno osvještenu terminologiju koja uvažava činjenicu da većinu u našoj struci predstavljaju žene. Ravnopravnost spolova je jedna od vrijednosti zagarantiranih Ustavom RH, tako da ovakav terminološki prijedlog smatramo zastarjelim, patrijarhalnim i suprotnim nomotehničkim trendovima naprednih demokracija, s kojima se naša temlja teži dovoditi u vezu. Iz svega navedenog proizlazi da smo sve brojne sastanke održavali uzalud obzirom nijedan naš prijedlog niste uzeli u obzir već ste prepisali prijašnji prijedlog Zakona te kao rezultat imamo 3 500 prevarenih turističkih vodiča , no i nelogičan i površno napisan nacrt zakona bez uvažavanja prijedloga struke čime dovodite u pitanje radna mjesta, egzistencije, ugrožavate sustav naplate poreza i prireza, fonda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te ugled i kulturnu baštinu što u ukupnosti smatramo protivno nacionalnim interesima. Naglašavamo da smo kao struka jedinstveni na nivou cijele Hrvatske, sa snažnom podrškom kolegica i kolega iz cijele Europe i nećemo pristati na polovična i kontradiktorna rješenja poput predloženog. S poštovanjem, U ime Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske: Kristina Nuić Prka, predsjednica Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog više sudionika u javnom savjetovanju da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008. Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih cjelina (lokaliteta). Mogućnost pružanja usluga u muzejima, galerijama i sl. riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama. Definicija voditelja putovanja mijenja se tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“. Ravnopravnost spolova u zakonu uvedena je člankom 3. koji propisuje da se riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u Zakonu, odnose se jednako na muški i ženski rod, a unošenje takve odredbe je nomotehnički standard koji se primjenjuje kod pisanja svih zakona. Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
405 Anita Penić TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   U ime Radne skupine - predstavnika vodiča: Predlažemo da članak 66. stavak (2) glasi kako slijedi: Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, a u skladu je sa standardom EN15565. Opći dio ispita za turističkog vodiča, jedinstven za čitavu RH, polaže se pri bilo kojem ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, a posebni dio, isključivo pri ovlaštenom visokom učilištu iz st. 1, koje se nalazi u onoj županiji, na čije se zaštićene lokalitete posebni, specijalistički dio ispita odnosi. Djelomično prihvaćen Prihvaćajući prijedloge prvenstveno udruga turističkih vodiča izmijenjen je način stjecanja obrazovanja za turističkog vodiča, pa se predlaže da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. A u članku 66. stavku 3. propisano je da se program obrazovanja za turističkog vodiča sastoji se općeg dijela i posebnog dijela za područja Republike Hrvatske i na tim područjima zaštićenim cjelinama (lokalitetima) obuhvaćenih programom. Nije prihvaćen prijedlog u dijelu da se obrazovanje za turističke cjeline (lokalitete) može provoditi samo na visokim učilištima određene županije.
406 Iva Savanović Članak 20. , USLUGE TURISTIČKOG VODIČA, VODITELJA PUTOVANJA, TURISTIČKOG ANIMATORA I TURISTIČKOG PREDSTAVNIKA Koja je razlika između turističkog vodiča s položenim općim dijelom ispita i voditelja putovanja prema nacrtu ovog ? Djelomično prihvaćen Prihvaćeno na način da se definicija voditelja putovanja mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“
407 Iva Savanović Članak 20. , USLUGE TURISTIČKOG VODIČA, VODITELJA PUTOVANJA, TURISTIČKOG ANIMATORA I TURISTIČKOG PREDSTAVNIKA Članak 64.st.(4) Turistički vodič, ako položi opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Koje usluge? Kakve usluge? Nejasan stavak, nema razlike u odnosu na voditelja putovanja koji isto tako može pružati usluge tumačenja osim na zaštićenim lokalitetima..Molim navesti jasno što se u ovom stavku smatra pod usluge. Isto tako jasno definirati u odnosu na voditelja putovanja. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno na način da se definicija voditelja putovanja mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“
408 SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE STVORITI NOVU GLAVU VIII .KOJA RAZRAĐUJE SAMO PLANINSKE ;GORSKE VODIČE PREMA ODLUCI EUROPSKE UNIJE Predsjednik Željko Gobec prof. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno kroz dopunu članka 88. Prihvaćen je i prijedlog da se popis uvjerenja odnosno certifikata objavljuje na stranicama Ministarstva turizma, pa je dopunjen stavak 5. Dodan je novi stavak 6. prema kojem se u popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata upisuju i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča i slično, odobrenih od nadležnih državnih tijela odnosno institucija, u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi. Dopunjen je stavak 7. tako da je povećan broj članova stručnog povjerenstva i to s 5 na 7 članova i to: dva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, te po jedan član na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gorske službe spašavanja, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šport, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, Ministarstva, a može po potrebi uključivati u svoj rad i nezavisne stručnjake za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma.
409 Eros Rab d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prijedlogom novog zakona o pružanju usluga u turizmu se NE obuhvaćaju planinski vodiči koji su integralni dio naše turističke ponude, ali to Ministarstvo NIKADA nije sve ove godine uzeo uopće u razmatranje. Primjer: Član sam Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske, a da bi smo stekli zvanje planinskog vodiča morali smo polagati niz ispita (puno više nego što moraju polagati turistički vodiči pri Učilištima) u Hrvatskoj Olimpijskoj Akademiji i nakon položenog pismenog dijela pri Akademiji, imali smo još praktični dio sa stručnim vodičima koji je trajao pune tri godine (Alpinizam, Orijentacija i Vođenje grupe). Neki od nas imaju i međunarodnu licencu UIML-a koja vrijedi u Evropi, ali naše zvanje u Hrvatskoj ne vrijedi ništa. S jedne strane se, ovim Zakonom, stranim vodičima daje pravo da vode turiste po našoj zemlji, a nama, koji živimo i radimo u Hrvatskoj se to ne dozvoljava iz jednostavnog razloga što pri nadležnim županijskim tijelima koja su zadužena za upisivanje vodiča u Upisnik takva kategorija Planinskog ili Gorskog vodiča ne postoji, niti je takva kategorija određena Zakonom. Žalosno je da Ministarstvo sve ove godine nije uzelo u obzir segment turizma koji i te kako može doprinjeti percipiranju Hrvatske kao zemlje koja osim mora nudi i prekrasne planine, i da za to imamo osposobljene kadrove. Takvi oblici turizma promoviraju cijelogodišnje poslovanje za razliku od sunca i mora koje nude 80% destinacija u Hrvatskoj. Nadam se da će ovaj moj vapaj ipak potaknuti nadležne institucije u Ministarstvu turizma da i nas planinske i gorske vodiče napokon uvrste ravnopravno rame uz rame uz turističke vodiče i da neće proći još niz godina, a da se ništa u tom pogledu nije napravilo. Ujedno molim sve koji sudjeljuju u ovoj raspravi da komentiraju ovaj prijedlog. Hvala svima. Eros Grubišić, planinski vodič Djelomično prihvaćen Ocjenjuje se da je popis usluga u turizmu kako je predloženo dostatan i odgovarajući i da ne nema potrebe za posebno uređenje usluga planinskog i gorskog vodiča, voditelja skijanja i internacionalnog planinskog vodiča UIMLA. Naime, za iste već postoje programi obrazovanja, koji se smatraju odgovarajućim za obavljanje aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Prihvaćajući druge prijedloge sudionika u raspravi dopunjen je članak 88. Tako je prihvaćen prijedlog da se popis uvjerenja odnosno certifikata objavljuje na stranicama Ministarstva turizma, pa je dopunjen stavak 5. Dodan je novi stavak 6. prema kojem se u popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata upisuju i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča i slično, odobrenih od nadležnih državnih tijela odnosno institucija, u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi. Dopunjen je stavak 7. tako da je povećan broj članova stručnog povjerenstva i to s 5 na 7 članova i to: dva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore, te po jedan član na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gorske službe spašavanja, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šport, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, Ministarstva, a može po potrebi uključivati u svoj rad i nezavisne stručnjake za pojedine aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma.
410 Maja Halvaks TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Voditelj putovanja koji ima završenu srednju školu, i nema obrazovanje iz područja vođenja putovanja, dakle operativno-tehničkih poslova vođenja i praćenju turista, niti bilo kakvu edukaciju o RH, političkom sustavu, povijesti, kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima, ne može kvalitetno obavljati navedene poslove. Ovim dijelom zakona postaje suvišan ispit za turističkog vodiča opći dio, dakle i turistički vodiči kao takvi (s obzirom da će se broj turističkih cjelina smanjiti, a na arheološkim i sl. lokalitetima kao i na prirodnim lokalitetima – NP, već postoje vodiči). Ovim se također degradiraju i svi turistički pratitelji koji su završili edukaciju. Operativno-tehnički poslovi vođenja i praćenju turista, edukacija o zemljopisu i povijesti RH, političkom sustavu, kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima, propisima u turizmu – dio su općeg dijela ispita za turističke vodiče i bili su u nešto manjem obimu i dio edukacije za turističke pratitelje. Ovim se odredbama Zakona potpuno degradira vrlo zahtjevan posao voditelja poslova, o kojem ovisi često i 80% zadovoljstva putnika, a da ne govorimo o načinu i interpretaciji hrvatske kulturne i prirodne baštine i povijesti. Prema tome, ako se ukida edukacija za turističke pratitelje / voditelje putovanja prijedlog je sljedeći: Voditelj putovanja mora imati najmanje završenu srednju školu i položen opći dio Programa stručnog ispita za turističkog vodiča za područje Republike Hrvatske, ili položen Program ispita za turističkog pratitelja prema prethodnom Zakonu. Ova odredba treba se primijeniti i na državljanina države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije. Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
411 Maja Halvaks OPĆE ODREDBE , Članak 54. Prijedlog: ima pravo na regres od pravne ili fizičke osobe koja je doprinijela događaju iz kojeg je proizašla obveza naknada štete Nije prihvaćen Izraz „osoba“ koristi i u članku 22. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja se prenosi člankom 54.
412 Maja Halvaks ZAŠTITA U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI, Članak 46. Deset posto od ukupnog iznosa prodaje paket aranžmana je najčešće iznos ukupnog prihoda prosječne manje agencije. Ako će ista plaćati policu osiguranja u iznosu ukupnog prihoda od prodaje, od kuda bi trebala pokriti troškove poslovanja. Prijedlog: Iznos jamčevine ne smije biti manji od deset posto od ukupnog iznosa prihoda od prodaje paket aranžmana ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini. Nije prihvaćen Odredbom članka 46. stavka 2. propisuje se, između ostalog, da iznos jamčevine ne smije biti manji od deset posto od ukupnog iznosa prodaje paket aranžmana ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini, odnosno ne smije biti manji od deset posto od planiranog godišnjeg iznosa prodaje paket aranžmana u tekućoj poslovnoj godini ukoliko je plan godišnje prodaje paket aranžmana u tekućoj godini veći u odnosu na ostvarenu prodaju paket aranžmana u prethodnoj godini, pa ne stoji primjedba da se taj iznos određuje prema ukupnom prihodu od prodaje.
413 Maja Halvaks IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA, Članak 35. Stavak (4): Prijedlog: pozvati se na Direktivu koja objašnjava nužne troškove Nije prihvaćen Člankom 35. stavkom 4. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom članka 13. stavka 4. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.
414 Maja Halvaks IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 32. Stavak (6) Koji su ovo slučajevi ? Prijedlog: definirati izvanredne okolnosti ili se pozvati na Direktivu. Stavak (9) Direktiva navodi da se Zakonom ovo može propisati, ali ne da je obavezno. Što se događa kad tih 14 dana ističe na dan puta ili 1,2 dan prije puta i organizator ili trgovac su već platili davateljima usluga i ukalkulirali putnika u cijenu. Prijedlog: brisanje stavka 9 Nije prihvaćen Člankom 12. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima dana je mogućnost da se nacionalnim zakonodavstvo propiše odredba kakva se predlaže člankom 32. stavkom 9., radi zaštite potrošača.
415 Maja Halvaks IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 32. Kako su ovdje ispisani stavci 1 i 2, prosječni putnik bi mogao zaključiti da može otkazati putovanje i da će mu novci biti vraćeni. Rečenica „organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmana“ je suvišna. Putnik je sklopio ugovor, dakle ima odgovornost podmirenja troškova koje je organizator imao, a pogotovo kod odustanaka u trenutku nakon što je organizator već sve ili veći dio troškova morao platiti. prijedlog stavak (2): U slučaju iz stavka 1. ovoga članka organizator može od putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Nije prihvaćen Člankom 32. stavcima 1. i 2. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom dijela članka 12. stavka 1. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. No, stavku 3. istog članka propisano je da se ugovorom o putovanju u paket aranžmanu mogu utvrditi razumne naknade za raskid ugovora, a stavkom 4. kako se određuje iznos naknade ako ugovorene strane to nisu utvrdile ugovorom.
416 Maja Halvaks VODITELJ POSLOVA, Članak 14. Već postoje kvalitetni programi na Visokim učilištima, koji se mogu jednostavno preimenovati iz „voditelja poslovnice“ u „voditelja poslova“. prijedlog: Preuzeti ovaj dio iz postojećeg Zakona, uz promjenu naziva „voditelj poslovnice“ u „voditelj poslova“. Nije prihvaćen S obzirom da je člankom 14. stavkom 1. propisano da se stručni ispit polaže pred komisijom Ministarstva, što znači bez prethodnog održavanja seminara, dano je ovlaštenje ministru pravilnikom propisati ishode učenja, tj. koja su očekivana znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova voditelja poslova, a što će se provjeravati na stručnom ispitu. Programi na visokim učilištima mogu i dalje poslužiti za pripremu stručnog ispita, ovisno o odluci pojedinog kandidata za polaganje stručnog ispita, ali nije zakonska obveza odnosno uvjet za pristupanje stručnom ispitu.
417 Maja Halvaks VODITELJ POSLOVA, Članak 13. Čl. 13. stavak (2): Što znači „hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova“; da bi stranac mogao samo razumjeti Zakon, niti B2 neće biti dovoljan. Ujedno je ovo prilika za zapošljavanje domaćeg kvalificiranog kadra za voditelje poslova, što je jedan od ciljeva Zakona. Prijedlog: definirati razinu znanja hrvatskog jezika za voditelje poslova – C2. Nije prihvaćen Ocjenjuje se da je propisano znanje odnosno poznavanje stranih i hrvatskog jezika odgovarajuće.
418 Bosiljko Domazet TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova: Odredbom članka 64. stavka 7. ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja na navedenim lokalitetima, što ograničava pružanje usluge stručnog vođenja turističkom vodiču s položenim posebnim dijelom ispita za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama. Nije jasno tko je osoba koja pruža usluge na navedenim lokalitetima. Ovim člankom vodiči koji imaju položen posebni dio ispita ne bi mogli pružati usluge vođenja na navedenim lokalitetima. Nije prihvaćen Radi se o stručnom vođenju, dakle u okviru neke druge profesije, a ne o turističkom vođenju koje pružaju turistički vodiči.
419 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 70.   stavak 1) je vrlo sporan - kako on definira vodiče slobodnjake (freelance) koji možda djeluju samo povremene - da li sa svakim angažmanom prijavljuje/odjavljuje djelatnost - nije li ta obaveza samo dodatna birokratizacija za osobe koje rade samo sezonski (a hrvatski turizam pa tako i posao vodiča je vrlo sezonalan): sa svakom sezonom vodič je dužan tražiti Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, te na kraju sezone (kada npr. odjavljuju rad sezonskog obrta) odjaviti se nadležnom uredu - i kroz zimu izgubiti status turističkog vodiča iako bi povremeno mogao raditi npr. na Ugovor o djelu ili preko udruge vodiča. Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Dakle, turistički vodič neće morati uopće ishoditi rješenje, pa se neće izdavati niti rješenje vezano uz odjavu poslovanja.
420 Ivica Škriljevečki TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. da li su stavke 2) i 3) obaveza i za strane turističke vodiče (sukladno priznavanju kvalifikacije) te da li će ih institucije RH kontrolirati i nadzirati? Pitam jer se trenutno uvelike 'gleda kroz prste' stranim državljanima koji krše pravne popise RH iz područja turizma 3) hoće li iskaznice omogućivati razlikovanje razine ovlasti (opći/ posebni dio - lokaliteti) tj. da li je riječ o lokalnim vodičima (državljanima RH) ili strancima s priznatim stručnim kvalifikacijama? Nije prihvaćen Navedeno je teško provedivo u praksi, zbog troškova pripreme i izrade iskaznica. Nadzor nad pružanjem usluga na povremenoj i privremenoj osnovi dijelom obavljaju turistički inspektori sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona, a nelegalno pružanje kontroliraju carinski službenici Ministarstva financija.
421 HGK IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 31. U odnosu na navedeno u čl. 31. st. 5., putničke agencije smatraju da predviđeni rok nije primjeren jer se u praksi tada najčešće ugovaraju paket aranžmani pogotovo ako se radi o školskim putovanjima. Predlaže se izmjena: „Ponuda povećanja cijene paket aranžmana nije moguća kasnije od 5 dana prije početka putovanja“ Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na članak 30. stavak 3., kojim se provodi obvezno usklađivanje s odredbom članka 10. stavka 3. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.
422 HGK TURISTIČKE USLUGE U ZDRAVSTVENOM TURIZMU, Članak 85. Članice HGK iz sektora turizma predlažu dodati sljedeći stavak: "(3) Turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu pružati turističke agencije pod uvjetima propisanim za pružanje usluga turističke agencije, uz primjenu članka 11. i članaka 15. do 55. ovog Zakona. Obzirom da je odnos između turističke agencije i zdravstvene ustanove definiran poslovnim ugovorom, sva odgovornost za obavljenu zdravstvenu uslugu pada na zdravstvenu ustanovu, a za turističke usluge odgovornost je turističke agencije. Turistička agencija ne može obavljati zdravstvenu uslugu niti posredovati pri prodaji zdravstvene usluge bez ostalih turističkih usluga u paket aranžmanu. Sve dodatne zdravstvene usluge koje se pokažu kao potrebne dogovara i naplaćuje direktno zdravstvena ustanova." Također, čl. 7. st. 2. definira da usluge iz stavka 1. toč. 1-13 može pružati samo turistička agencija, dok u obrazloženju članka 7. stoji da se radi uslugama iz st. 1 točka 1-12. Nužno je to dvoje uskladiti. Nije prihvaćen Članak 85. se ne odnosi na turističke agencije. Predloženo je već obuhvaćeno kroz usluge turističke agencije u članku 7. stavku 1. točki 1. i 9. ovoga Zakona. Zakon ne ograničava posredovanje zdravstvenih usluga, bilo kao pojedinačne usluge bilo u sklopu organiziranog putovanja. Ispravljena pogreška u pisanju broja članka u obrazloženju članka 7.
423 HGK SNIŽENJE CIJENE I NAKNADA ŠTETE, Članak 42. Članice HGK iz sektora turizma smatraju kako je rok od 2 godine predug jer je teško dokazivati i prisjećati se detalja iz paket aranžmana nakon 2 godine, stoga se predlaže rok zastare 6 mjeseci. Nije prihvaćen Člankom 42. stavkom 1. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom članka 14. stavka 6. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.
424 HGK IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA, Članak 37. Članice HGK iz sektora turizma smatraju kako stavak 1. ovoga članka tereti samo putničke agencije te se predlaže uključivanje i drugih sudionika te osiguravajućih kuća u pokrivanje troškova kao i prilagođavanje njihovih polica na opisane situacije. Ponavljamo i da je potrebno uže definirati pojam „izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći“ kako se ne bi otvorio prostor za manipulacije. Nije prihvaćen Člankom 37. stavkom 1. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom članka 13. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Navedena odredbe ne utječe na mogućnost da se sklapanja ugovora o osiguranju za pokrivanje navedenih troškova s osiguravajućim kućama. Niti Direktiva ne propisuje što se smatra izvanrednim okolnostima. Isto će se ostaviti praksi.
425 HGK IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 32. U odnosu na čl. 32. st. 6., članice iz sektora turizma smatraju da je nedovoljno definiran pojam „izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći” jer u čl. 6. st. 15. stoji definicija da je to „situacija izvan kontrole strane koja se poziva na takvu situaciju i čije se posljedice nisu mogle izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere“. Sukladno navedenome, pitanje je na koji način se putničke agencije mogu zaštititi s obzirom da pojam nije uže definiran te da li su to samo rizična mjesta/ gradovi/ zemlje koje objavi Ministarstvo vanjskih poslova na svojim web stranicama. Potrebno je dakle uže definirati pojam „izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći” te predložiti da se uzme u obzir popis rizičnih područja koje Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje na svojim web stranicama. Nije prihvaćen Člankom 32. stavkom 6. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom članka 12. stavka 2. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Niti Direktiva ne propisuje što se smatra izvanrednim okolnostima, no smatramo da bi se pri ocjeni da li se radi o izvanrednim okolnostima trebao uzeti u obzir popis rizičnih područja koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
426 HGK IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 32. Članice HGK iz sektora turizma smatraju kako nije potrebno obrazlagati iznos naknade za raskid ugovora kako je definirano u čl. 32. st. 5., već je dovoljno isti samo navesti. Predlaže se da ova odredba glasi: „Na zahtjev putnika organizator je dužan navesti iznos naknade za raskid ugovora“. Nije prihvaćen Člankom 32. stavkom 5. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom dijela članka 12. stavka 1. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.
427 HGK IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 30. U odnosu na navedeno u čl. 30 st.1 i 2. putničke agencije smatraju da je, s obzirom na situacije iz prakse kada cijene pojedinačnih usluga iz paket aranžmana višestruko i nenadano rastu, štetno smanjivanje postotka za premašivanje ugovorne cijene paket aranžmana te da isto sukladno Zakonu o obveznim odnosima i dosadašnjoj praksi treba iznositi 10%. Nije prihvaćen Postotak od 8% za premašivanje ugovorene cijene paket aranžmana propisan je člankom 10. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima te se ovom odredbom prenosi u Zakon o pružanju usluga u turizmu. S obzirom da je riječ o odredbama koje zahtijevaju potpunu razinu usklađenosti, nije moguće zakonom propisati veći postotak.
428 HGK PODRUČJE PRIMJENE, Članak 22. Sukladno navedenome u čl. 21 i čl. 22, isto se ne primjenjuje na sindikate, udruge, škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove, crkvu ili vjersku zajednicu. Članice HGK iz sektora turizma predlažu staviti putničke agencije u isti položaj kao i ostale navedene kako bi se ostvarila ravnopravnost položaja svih sudionika pri pružanju usluga u turizmu. Nije prihvaćen Turističke agencije se pružanjem usluga bave kao profesionalci/poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnosti, dok u odredbi navedeni subjekti to nisu, već ih pružaju bez svrhe stjecanja dobiti samo svojim članovima, učenicima i sl., pa nema potrebe nametati im predloženu obvezu.
429 HGK PODRUČJE PRIMJENE, Članak 21. Sukladno navedenome u čl. 21 i čl. 22, isto se ne primjenjuje na sindikate, udruge, škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove, crkvu ili vjersku zajednicu. Članice HGK iz sektora turizma predlažu staviti putničke agencije u isti položaj kao i ostale navedene kako bi se ostvarila ravnopravnost položaja svih sudionika pri pružanju usluga u turizmu. Nije prihvaćen Turističke agencije se pružanjem usluga bave kao profesionalci/poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnosti, dok u odredbi navedeni subjekti to nisu, već ih pružaju bez svrhe stjecanja dobiti samo svojim članovima, učenicima i sl., pa nema potrebe nametati im predloženu obvezu.
430 HGK OPĆE ODREDBE, Članak 6. Sukladno tekstu i definiciji iz čl. 6. toč. 6.b, članice HGK iz sektora turizma upozoravaju na nejasnost/nemogućnost kontroliranja/utvrđivanja da je druga usluga kod drugog trgovca zaista kupljena/naručena u roku od 24 sata – što znači i plaćena, a ne samo rezervirana. Upitna je i zaštita osobnih podataka – odnosno praćenje klijenta – a vezano uz Zakon o zaštiti osobnih podataka i Agenciju za ZOP koja prati kolanje tih informacija. Takvo praćenje klijenta i njegovog ponašanja je protuzakonito, a osim toga vrlo je teško i gotovo nemoguće utvrditi nastanak takve druge usluge. Također, posebno je teško predvidjeti mogućnost naknadnog otkaza/storna te dodatne usluge. Primjer – kupac je kupio avio kartu i u roku od 24 sata hotel, ali je dan kasnije hotel ipak stornirao i rezervirao neki drugi bez posredništva i preporuke agencije. Nije prihvaćen Definicija je prenesena iz Direktive (EU) 2015/2302 i ne može se mijenjati.
431 HGK OPĆE ODREDBE, Članak 5. Sukladno navedenome u čl.5. st. 3., sindikati, udruge, škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove, crkva ili vjerska zajednica nisu dužni omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora kada organiziraju putovanje za svoje članove čime se putničke agencije stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na druge. Potrebno je staviti putničke agencije u isti položaj kao i ostale navedene kako bi se ostvarila ravnopravnost položaja svih sudionika pri pružanju usluga u turizmu. Nije prihvaćen Turističke agencije se pružanjem usluga bave kao profesionalci/poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost, dok u odredbi navedeni subjekti to nisu, već ih pružaju bez svrhe stjecanja dobiti samo svojim članovima, učenicima i sl., pa nema potrebe nametati im predloženu obvezu
432 Ivica Arabadžić OPĆE ODREDBE, Članak 6. Marina Arabadžić u ime sekcije pri HOK-u Šibenik Molim vas ako nismo vodiči u muzejima itd. a lokaliteti će biti i zatvorenim institucijama hoćete nam objasnit ulogu lokalnog turističkog vodiča???Jeste li stvarno svijesni što ste napisali. Nemogu vjerovati!! Nije prihvaćen Mogućnost pružanja usluga turističkih vodiča u muzejima i slično bit će uređeno kroz popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama.
433 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 115. Slažemo se da MINT donosi popis, uz konzultaciju sa strukovnim udrugama. Nije prihvaćen Smatramo da je odgovarajuće da popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona ne donosi Ministarstvo turizma, već Hrvatska gospodarska komora okviru Zajednice pustolovnog turizma.
434 Udruga ruralnog turizma Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. (7) Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu, na turističkom poljoprivrednom gospodarstvu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu. Nije prihvaćen Ocjenjuje se dostatnim uređenje pružanja turističkih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima kako je propisano odredbom članka 89. stavka 2.
435 Udruga ruralnog turizma Hrvatske USLUGE KOJE PRUŽAJU DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, Članka 59. Potrebno je razjasniti da li se ovo odnosi i na turistička poljoprivredna gospodarstva (TPG) Nije prihvaćen Članak se odnosi na ugostitelje. Pružanje usluga u turizmu na poljoprivrednom gospodarstvu uređeno je člankom 61. odnosno člankom 89. koji taksativno navodi koje su to usluge
436 Udruga ruralnog turizma Hrvatske OPĆE ODREDBE, Članak 6. Također predlažemo da se definiraju pojmovi kao što su turist, korisnik usluga, posjetitelj i ugostitelj Nije prihvaćen Ocjenjuje se da nema potrebe da se predloženi pojmovi uređuje zakonom, s obzirom da su to zapravo opći, već u praksi uvriježeni pojmovi odnosno njihovo značenje.
437 Udruga ruralnog turizma Hrvatske OPĆE ODREDBE, Članak 6. 30. Turističko poljoprivredno gospodarstvo – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika koje posjeduje rješenje o pružanju ugostiteljskih i turističkih usluga Nije prihvaćen Ocjenjuje se da nema potrebe uvođenja predložene definicije, a i nije predviđeno izdavanje rješenja za pružanje usluga u turizmu na poljoprivrednom gospodarstvu
438 vera vujović Članak 20. , GLAVA II. Svakako, radi zahtijevanja i priznavanja specifičnih radnih vještina voditelja putovanja - kao što je navela kolegica Lydia Ćuk - u slučaju da je ukinuto zvanje i certifikat turističkog pratitelja, u definiciju voditelja putovanja treba unijeti: 3) Voditelj putovanja JE OSOBA KOJA IMA POLOŽENI OPĆI DIO IZ STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA. treba BRISATI stav 5 - jer mu tu nije mjesto - umjesto njega dodati: (5) VODITELJ PUTOVANJA DUŽAN JE ZA PRUŽENU USLUGU IZDATI RAČUN KORISNIKU USLUGE UKOLIKO RAČUN NE IZDA UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA I VODITELJA PUTOVANJA KOJE JE ČLAN. Voditelja putovanja u svemu treba pravno i tehnički izjednačiti s turističkim vodičem koji ima položen opći dio stručnog ispita ispita vodiča, jer on to i jest. Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Voditelj putovanja je ugovorno vezan za turističku agenciju i ona mu isplaćuje naknadu za uslugu.
439 Tatijana Šćerbe TURISTIČKI VODIČ, Članak 73. Član predsjedništva UTVS Predlažemo da cjeloviti tekst članka 73. glasi kako slijedi: Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. Nije prihvaćen Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
440 Tatijana Šćerbe TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Član predsjedništva UTVS podržavamo prijedlog radne skupine i opasku ZDTVH "Zašto nije usvojen prijedlog predstavnika turističkih vodiča kojom je predložena posebna boja (npr. plava) za vodiče s položenim općim dijelom i vodičima s položenim ispitom za određene županije? Isto bi uvelike olakšalo i kontrolu provođenja obveznih odredbi predmetnog zakona" Nije prihvaćen Navedeno je teško provedivo u praksi, zbog troškova pripreme i izrade iskaznica.
441 Tatijana Šćerbe TURISTIČKI VODIČ, Članak 67. Član predsjedništva UTVS podržavamo prijedlog radne skupine Predlažemo da Članak 67. stavak (2) glasi kako slijedi: (3) Ministar će ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukoliko visoko učilište ne dostavi Ministarstvu izvješće iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku ili je prestalo postojati ili ukoliko visoko učilište prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, o čemu ministar donosi rješenje. Nije prihvaćen S obzirom da se prihvatio prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, Zakon više ne uređuje navedeno.
442 Tatijana Šćerbe TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Član predsjedništva UTVS Predlažemo da članak 64. stavak (1) glasi kako slijedi: (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima, na jeziku njihovog izbora, usluge interpretacije baštine, pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja te najčešće posjeduje stručnu specijalističku kvalifikaciju za određene zaštićene turističke cjeline (lokalitete). (European Standard EN13809:2003) Nije prihvaćen Definicija je neprecizna u odnosu na definiciju turističkog vodiča iz odredbe članka 64. stavka 1.
443 Tanja Atlija TURISTIČKI VODIČ, Članak 73. Nepotrebno je propisivati način obračuna honorara turističkog vodiča, jer svako područje Hrvatske ima svoje specifičnosti, te ćemo otići u sivu ili crnu zonu poslovanja, ako ćemo svima uvjetovati iste cijene.Potrebno je dodati slijedeće: Turistički vodič za svoju uslugu mora izdati račun u registriranoj djelatnosti, ukoliko to za njega ne učini udruga koje je član, odnosno turistička agencija koja posreduje u izvršenju usluge turističkog vodiča. Nije prihvaćen Obveza izdavanja računa uređeno je Zakonom, i to sada člankom 68. stavkom 2.
444 Marina Marunić TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. U potpunosti se ne slažem sa člankom 74., stavak 5 da se učiteljima i nastavnicima te zaposlenicima visokih učilišta dopusti obavljanje poslova voditelja putovanja Nije prihvaćen Radi se konkretnom vođenju grupe učenika ili studenata u organizaciji obrazovne ustanove.
445 Tanja Atlija OPĆE ODREDBE, Članak 6. Molimo precizniju definiciju lokaliteta na kojima vode turistički vodiči u odnosu na gorske, planinske, učitelje skijanja itd. jer im edukacija nije ni približno ista i ne može se sve strpati pod jedan članak. Hvala Tanja Atlija,dipl.oecc.turizma,turistički vodič Nije prihvaćen Planinski i gorski vodič, voditelj skijanja, te Internacionalni Planinski Vodič UIMLA ne pružaju usluge turističkog vodiča u smislu ovoga Zakona.
446 Marina Marunić VODITELJ POSLOVA, Članak 13. Potrebno je naglasiti što znači dostatno poznavanje hrvatskog jezika - ako se državljanima RH uvjetuje poznavanje stranih jezika na razini A2 i B2 - tada se i strancima koji će obavljati poslove Voditelja poslovanja mora zahtijevati poznavanje hrvatskog jezika na razini B2 Nije prihvaćen Ocjenjuje se da je propisano znanje odnosno poznavanje stranih i hrvatskog jezika odgovarajuće.
447 Marko Šicel OPĆE ODREDBE, Članak 6. 24. „ zaštićena cjelina (lokalitet)“ znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič, planinski i gorski vodič, voditelj skijanja, te Internacionalni Planinski Vodič UIMLA. Nije prihvaćen Planinski i gorski vodič, voditelj skijanja, te Internacionalni Planinski Vodič UIMLA ne pružaju usluge turističkog vodiča u smislu ovoga Zakona.
448 Maja Majic TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Poštovani, žalosno je da u hrvatskom jeziku stalno mijenjamo naziv ovlaštene osobe koja radi na radnom mjestu voditelja putovanja, turističkog pratitelja i drugo. Dok drugi pratitelji iz stranih država slobodno paradiraju po našim lokalitetima a nisu vodiči, mi ne možemo regulirati našeg voditelja ili pratitelja ili kako već.... Zašto bi uopće trebali postojati voditelji putovanja, osim zbog financijske koristi koju dobivaju agencije koje organiziraju tečajeve? U mom slučaju a vjerujem i u slučajevima brojnih kolega, ja sam u stvarnosti voditelj putovanja ili pratitelj, na poreznoj upravi sam turistički vodič i moram imati obrt kako bi naplatila svoje usluge koje pružam prema Zakonu kao voditelj putovanja. Prema zakonskoj definiciji radim kao vodič 10% od ukupnog opsega posla. Međutim, u dugoj karijeri toga nečega odnosno nedefiniranog voditelja, nikada to zanimanje nije bilo definirano Zakonom, već sam radila za agencije kao sezonac gdje sam bila vodič i to mi je pisalo na iskaznicama, a rijetko gdje bi pisalo pratitelj ili slično. Kao "to nešto" kao radno mjesto smatram da sam kao i većina nas bila potplaćena kao što je i danas jer naš posao s grupama kao i osnove o krajevima koje dajemo gdje prolazimo kao i cjelokupni angažman se manje vrednuje od titule i posla vodiča, koji nažalost u većini slučajeva zna manje o nekom lokalitetu nego mi koji smo "nedefinirani" i zakonski nezaštićeni. Agencije koje nas uzimaju pod svoje daju plaće koje se nisu promijenile za lipu u zadnjih 15 godina, druge samo daju novac na crno i nitko to ne sankcionira, uz to su se tu pojavile i neke udruge kojima naplata računa nije išla najbolje a sada svi žele da imamo obrt i da postanemo vodiči. Mislim, to je apsurd. S tim da se i dalje u zakonu ostavlja agencijama da organiziraju tečajeve kako bi se njima išlo na ruku jer one vrte kolo sreće u našem turizmu, a u našem stvarnom vodičkom poslu mi samo dajemo i dajemo novac za ovaj ili onaj tečaj. Nas vodiče, pratitelje ili što već nitko ne štiti. Agencije otkažu rezervaciju ili turu i nikome ništa ali nama je nešto, jer smo ostali bez posla a dosta nas živi od ovog posla. Nemamo svi sreću da smo vodiči i da još imamo jedno zaposlenje. Po meni, svi bi trebali polagati samo za vodiča i oni koji su voditelji tj. sada bivši pratitelji polažu do razine općeg dijela a svi oni koji žele više neka polažu poseban dio po županijama. Jer na kraju, neka svaki voditelj napiše svoj opis posla pa onda vodič. A mi "nedefinirani" moramo biti enciklopedije a ne kako Zakon kaže davati osnovne informacije....... Mislim, u praksi i pri angažmanu u agencijama stvari tako ne stoje, a na tržištu kao i svojoj grupi sam vodič i tako vide moju ulogu i posao isto tako me oslovljavaju kao i sve ostale. Također, uvjet obrazovanja u današnje vrijeme bi trebala biti propisana minimalna preddiplomska razina obrazovanja na sveučilišnoj i/ili specijalističkoj razini i to područja interdisciplinarnih humanističkih i društvenih znanosti. Također, svaka osoba koja želi biti voditelj putovanja treba imati položen ispit. To što Zakon podilazi nastavnicima i učiteljima, pa zna se na koji način agencije dobivaju škole na natječajima, a koliko puta jedan nastavnik dobije veću dnevnicu od vodiča koji se bori sa 50 i više učenika dok pedagoška pratnja proučava performanse vozača i prirodne ljepote. Isto tako, koliko puta lokalni vodič dobije veću dnevnicu od nas koji smo 24h na terenu s grupama. To su mislim veći problemi od stranih voditelja koji pričaju svašta, a da receptivne agencije žele zadržavati europska tržišta a ne okretati se onome što je u modi na tržištu svi bi imali dovoljno posla i oni nam ne bi previše smetali. U Hrvatskoj treba jasno odrediti gdje završava uloga voditelja a gdje počinje ona od vodiča i to po svim kriterijima. Ili bi se svi trebali nazivati vodiči a oni koji imaju županije su lokalni vodiči. Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Definicija voditelja putovanja se mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“.
449 Maja Majic PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, Članak 19. Komentar na članak 19. a tiče se definiranja veličine grupe od 15 do 75 putnika. Potrebno je smanjiti maksimalan broj putnika na 50-55. Današnje grupe prema svojoj strukturi imaju potpuno drugačije zahtjeve nego kada je pisan prvobitan Zakon u kojem je određen broj do 75. Prvenstveno se u ovom slučaju ide na "ruku" turističkim agencijama i to ponajviše u školskom turizmu u kojem se od jednog vodiča bez obzira na pedagošku pratnju očekuje da će sa uspjehom koordinirati toliki broj učenika. Naravno, turističke agencije imaju za cilj maksimizirati profit i smanjiti troškove kao i naručitelji putovanja. Međutim, ovdje se radi isključivo o poticanju razvoja masovnog turizma bez velikog propitkivanja konačne kvalitete pružene usluge, kao i neravnomjernog plaćanja turističkog vodiča ili voditelja putovanja i slično. Nažalost, na našem turističkom tržištu se zahtijevaju vozila koja prelaze 60 sjedala, a sada zamislite jednog voditelja putovanja ili vodiča koji radi realno posao za 2 osobe a nije za to plaćen. Uz to treba uzeti u obzir, da agencije velikom većinom još uvijek ne osiguravaju kao inozemni organizatori putovanja pomagala kojima bi grupe slijedile vodiča, a isto tako dok se putovanje provodi u vozilu jedan voditelj putovanja teško može uspješno nadzirati situaciju u takvim vozilima s tim da je praksa da se ne hoda po vozilu koje je u kretanju. Govoreći o funkcionalnosti pedagoške pratnje, u hrvatskim slučajevima, oni se u 90% slučajeva uvijek nalaze na prva četiri sjedala pa se očekuje od voditelja putovanja da nadzire ostatak grupe a takav slijed situacija je i na terenu u gradovima i na ostalim lokalitetima. Današnji turisti i grupe žele puno intimniji i osobniji pristup, kao i u pedagogiji i odgoju, u kojem se preferiraju manje skupine pa bi u funkciji toga, i u turizmu trebalo prilagoditi maksimalnu veličinu u skladu s pruženom uslugom a to je rad vodiča ili voditelja putovanja. Nije prihvaćen Ocjenjuje se da nema potrebe mijenjati navedenu odredbu odnosno smanjivati broj putnika po jednom voditelju putovanja, to tim više što se ostavlja mogućnost turističkoj agenciji koristiti i više voditelja putovanja.
450 UTV Liburnia TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Glede čl. 69, nejasno je na koji način će strani državljani izdavati račun i koji su kriteriji za odobrenja glede stranih državljana odnosno zašto nije bilo moguće postaviti određene kriterije za izdavanje odobrenja? Isto tako, hoće li i pružatelji usluga iz drugih država biti pod nadzorom inspekcija? Nije prihvaćen Odredbu o obvezi izdavanja računa smatramo jasnom i ista takva sadržana je i u važećem Zakonu. Nadzor nad pružanjem usluga na povremenoj i privremenoj osnovi dijelom obavljaju turistički inspektori sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona, a nelegalno pružanje kontroliraju carinski službenici Ministarstva financija.
451 Lydia Ćuk TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Poštovani, budući ne nalazim ni jedan razlog zašto ste išta mijenjali u ovom dijelu važećeg Zakona, naime državljanima druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije poslove turističkog vodiča i voditelja putovanja ionako priznajete pravo na privremeni i povremeni rad na području Hrvatske POSEBNIM pravilnikom koji donosi Ministar, predlažem sljedeći tekst Zakona : Predlažem da dio Zakona koji regulira funkciju Voditelja putovanja izgleda ovako: Članak 74. (1) Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista te koja tijekom putovanja može, osim u turističkim cjelinama (lokalitetima), davati putnicima osnovne informacije o područjima obuhvaćenim putovanjem. (2) Voditelj putovanja može osobno pružati usluge voditelja putovanja i kao obrtnik ili trgovačko društvo. (3) U smislu ovoga Zakona voditeljem putovanja smatra se državljanin Republike Hrvatske i državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji ispunjava uvjete za voditelja putovanja propisane ovim Zakonom. (4) Voditelj putovanja državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge voditelja putovanja na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga voditelja putovanja , osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Članak 74 a) (1) Za pružanje usluga voditelja putovanja, voditelj putovanja mora imati položen ispit za voditelja putovanja. (2) Ispitu za voditelja putovanja mogu pristupiti osobe koje su poslovno sposobne i imaju najmanje srednju stručnu spremu. (3) Osobe koje imaju položen opći dio stručni ispit za turističkog vodiča oslobođene su obveze polaganja ispita za voditelja putovanja. Članak 74 b) (1) Ispit za voditelja putovanja polaže se pred ispitnom komisijom koju može imenovati turistička agencija, strukovna udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, uz prethodnu suglasnost ministra, a prema ispitnom programu koji pravilnikom propisuje ministar. (2) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«. (3) O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. Članak 74 c) (1) Turistička agencija obvezna je za pružanje usluga voditelja putovanja koristiti osobu koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom. (2) Voditelj putovanja prilikom pružanja usluga mora imati uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo. (3) Voditelj putovanja mora prilikom pružanja usluga na vidljivom mjestu nositi oznaku s naznakom „voditelj putovanja“ i svojim imenom i prezimenom. (4) Voditelj putovanja dužan je za pruženu uslugu izdati račun korisniku usluge. Članak 74 d) Ministar pravilnikom propisuje uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj za pružanje usluga voditelja putovanja sukladno posebnom propisu kojim je uređeno priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma. Definicija voditelja putovanja se mijenja tako da glasi: „Voditelj putovanja je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista tijekom putovanja.“.
452 Lydia Ćuk TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. U članak 64 treba umetnuti stav (koji je nepotrebno izbačen iz važećeg Zakona) koji regulira pružanje usluga turističkog vodiča na legalan način: Između stava 1 i stava 2. treba umetnuti stav sljedećeg sadržaja: * TURISTIČKI VODIČ MOŽE OSOBNO PRUŽATI USLUGE TURISTIČKOG VODIČA I KAO OBRTNIK ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO Nije prihvaćen Smatramo da nema zapreke da turistički vodič posluje i kao obrt, trgovačko društvo ili samostalno zanimanje.
453 Rilaks j.d.o.o. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 103. U potpunosti podržavam mišljenje kolegice Ćuk. Čl.103 st.8. treba promijeniti u "posredovanju u pružanju usluga turističkog vodiča, turističkim vodičima koji nisu upisani u Registar turističkih vodiča Republike Hrvatske; ili ne izdaje račun korisniku usluge bilo kao samostalni privrednik bilo preko udruge turističkih vodiča." Obrazloženje: Članstvo turističkih vodiča u Udruge je dobrovoljno a ne obvezujuće. Nije prihvaćen Zakon ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno.
454 Snježana Tomažini PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Zanima me zašto bi morali biti članovi neke udruge ukoliko obavljamo usluge turističkog vođenja. Uredno plaćamo porez državi, samim time smatram da bi sve ostalo bilo suvišno. Ionako od Udruga nitko i nikada nema koristi. Lp, Tomažini Nije prihvaćen Nacrt prijedloga zakona ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno.
455 Društvo turističkih vodiča Dubrovnik TURISTIČKI VODIČ, Članak 73. DTVD podržava prijedlog Radne skupine Predlažemo da cjeloviti tekst članka 73. glasi kako slijedi: Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. Nije prihvaćen Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
456 Goran Babić TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Poštovani, čl 74 st 5 (5) Ako se za učenike ili studente organizira izlet ili terenska nastava voditeljem putovanja smatra se i učitelj i/ili nastavnik i/ili zaposlenik visokog učilišta i/ili drugi odgojno-obrazovni radnik kojeg odredi odgojno-obrazovna ustanova odnosno visoko učilište. Odnosi li se to i na maturalna putovanja koja su neizostavni dio srednjih škola? Mislite da će učitelji jedva dočekati da im na leđa natovarite brige oko busa, vouchere, organizaciju putovanja i sve ostalo. Za Prag ili Španjolsku u kojoj nikad nisu bili ili odu jednom godišnje? Ili ste mislili prešutno da će agencije morati educirati takve učitelje za putovanja, pored iskusnih pratitelja koji po definiciji Prijedloga više ne postoje? Kako mislite regulirati plaćanje takvih učitelja ili mislite da će taj posao odrađivati besplatno? I jeste li svjesni da ovim stavkom članka direktnom pružate mogućnost ukidanja posla za tisuće pratitelja i vodiča koji obavljaju taj posao? Goran Babić Nije prihvaćen Odredba se odnosi na izlete i terensku nastavu a što nije maturalno putovanje.
457 Goran Babić Članak 20. , VODITELJ PUTOVANJA, TURISTIČKI ANIMATOR I Poštovani, u cijelom Prijedlogu zakona naprasno ste maknuli turističkog pratitelja, zamijenili ga voditeljem putovanja za kojeg se ne traži nikakva dodatna kvalifikacija, osim završene srednje škole. Tko god da je pisao Prijedlog zakona, nije nikada radio u struci i nema pojma kako izgleda posao turističkog pratitelja. Budući već 10 godina radim i kao pratitelj i lokalni vodič, mogu Vam potvrditi, kao i svi kolege, da je posao pratitelja često vrlo naporan, te zahtjeva čitav niz sposobnosti, ali i vještina, kako bi se osigurala kvaliteta putovanja i usluge navedene u ugovoru koje putnici sklapaju s agencijama. Ukidate ikakve tečajeve ili barem potrebne godine rada u sličnim strukama za posao koji se često može svladati tek nakon nekoliko godina prakse, kakav god tečaj za pratitelja imali. A Prijedlog čak niti taj minimum ne spominje, što je suludo. Pratitelj bi minimalno trebao imati položen opći dio tečaja za turističkog vodiča prema dosadašnjem Zakonu, a tek onda još dodatnih usavršavanja po pitanju prakse. Srdačan pozdrav, Goran Babić Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
458 Goran Babić TURISTIČKI VODIČ, Članak 70.   Poštovani, u smislu rasterećenja administracije i poticanja malog obrtništva i poduzetništva uopće, članak 70 st 1 je apsurd. Način na koji radimo posao vodiča (obrt, paušalni, sezonski, j.d.o.o., rad u agenciji, isplate preko neke od udruga vodiča itd) ne može imati nikakve veze sa samim stjecanjem kvalifikacije i rješenja. Uspješnim polaganjem ispita pri nekoj ustanovi za polaganje ispita za turističkog vodiča, dobiva se uvjerenje kojim se pak pravda izdavanje rješenja o pružanju usluge turističkog vodiča za pojedinu županiju. Sa svakom novom županijom ide novo uvjerenje, novo rješenje itd. Zatvaranje ili otvaranje obrta s time ne smije imati veze, te se postavlja pitanje koje je navela i kolegica Bortek, planirate li ubudće tako oduzimati i fakultetske diplome i sve ostalo? Ovako nepotrebno gomilate administraciju i postavlja se pitanje nije li nekome u interesu jednostavno obeshrabriti sve vodiče u pružanju posla? Što želite postići ovim stavkom članka 64? Srdačan pozdrav, Goran Babić Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Dakle, turistički vodič neće morati uopće ishoditi rješenje, pa se neće izdavati niti rješenje vezano uz odjavu poslovanja.
459 Društvo turističkih vodiča Dubrovnik TURISTIČKI VODIČ, Članak 67. u imeDTVD podržavamo prijedlog Radne skupine da Članak 67. stavak (2) glasi kako slijedi: (3) Ministar će ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukoliko visoko učilište ne dostavi Ministarstvu izvješće iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku ili je prestalo postojati ili ukoliko visoko učilište prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, o čemu ministar donosi rješenje. Nije prihvaćen S obzirom da se prihvatio prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, Zakon više ne uređuje navedeno.
460 Jennifer Lazarić Jungić VODITELJ POSLOVA, Članak 13. Komentar na članak 13. Nedostatno je navesti kao obvezu "da poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova", potrebno je zahtijevati polaganje ispita s razinom barem B2 poznavanja hrvatskog jezika. Treba valorizirati poznavanje hrvatskog jezika, to je jezik malene rasprostranjenosti i minimum je zahtijevati poznavanje hrvatsko jezika razine B Europskog referentnog okvira za jezike Vijeća Europe. Nije riječ o diskriminaciji već o valoriziranju poznavanja hrv atskog jezika ako se želi pružati usluge u turizmu u Republici Hrvatskoj. Ako Vlada RH ne smatra za shodno da je nužno zahtijevati i očekivati dobro poznavanje hrvatskog jezika, onda je to uistinu diskriminacija vlastitih građana koji su položili ispit za turističke vodiče na stranim jezicima i od kojih je zahtijevano poznavanje razine C1 stranog jezika za pružanje usluga u turizmu u RH. Nije prihvaćen Ocjenjuje se da je propisano znanje odnosno poznavanje stranih i hrvatskog jezika odgovarajuće.
461 Ana Bašić Alerić TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Prijedlog: Strani državljani koji na području Republike Hrvatske pružaju usluge turističkog vodiča dužni su na vidljivom mjestu nositi iskaznicu kojom se utvrđuje njihovo svojstvo. Iskaznica treba biti unificirana i izdana od hrvatskog ministarstva turizma. Treba se bojom treba razlikovati od plave iskaznice hrvatskih vodiča. Objašnjenje: plava boja iskaznice označava i dodanu vrijednost koju lokalni vodič ima samim tim što je lokalni, tj. živi i radi u mjestu koje interpretira. Za turiste je to iznimno važno, prvo pitanje koje će postaviti vodiču u 90 posto slučajeva glasi ˝Jeste li vi ovdje rođeni? Vaša obitelj živi tu?˝ Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, svi koji će takve programe završiti, dužni su prema članku 69. dostaviti Ministarstvu obavijest o istom radi upisa u Središnji registar, a temeljem potvrde o upisu u njega izdavat će se iskaznica turističkim vodičima (članak 70. stavak 2.). Izdavanje iskaznica za pružanje usluga na povremenoj i privremenoj osnovi teško je provedivo u praksi, zbog pripreme i troška izrade takvih iskaznica.
462 Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera je udruga koja okuplja renomirane ustanove iz zdravstvene, turističke i obrazovno-znanstvene domene. Obzirom da se Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu direktno dotiče poslovanja našeg Klastera i njegovih članova, želimo dati svoj doprinos Prijedlogu Zakona. Kao što je i navedeno u Prijedlogu Zakona, osnovne izmjene koje se predlažu izmjeniti predloženim Zakonom su i usluge u zdravstvenom turizmu. U prijedlogu su korektno riješene izmjene koje se tiču pružanja turističkih usluga korisnicima zdravstvenih usluga. Ono na što bi željeli skrenuti pažnju te dati konkretan prijedlog su usluge turističkih agencija kao posrednika u pružanju usluga zdravstvenog turizma. Smatramo da nam turističke agencije trebaju kao posrednici u prodaji paket aranžmana zdravstveno - turističkih usluga, na način da imaju definirane pakete usluga te njih naplaćuju u kompletu. Razlog tome je što plaćanje paketa na jednom mjestu traže pacijenti, a time se pojednostavljuje postupak. Predlažemo da se članak 7. Prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu dopuni sljedećim navodom: - organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u zdravstvenom turizmu te posredovanje pri prodaji paket aranžmana koji sadrže i zdravstvene usluge registriranih specijalnih bolnica, lječilišta i drugih zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti te zdravstvenih radnika koji samostalno obavljaju privatnu praksu. Također predlažemo da se u članku 85. pridoda sljedeći stavak: (3) Turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu pružati turističke agencije pod uvjetima propisanim za pružanje usluga turističke agencije, uz primjenu članka 11. i članaka 15. do 55. ovog Zakona. Obzirom da je odnos između turističke agencije i zdravstvene ustanove definiran poslovnim ugovorom, sva odgovornost za obavljenu zdravstvenu uslugu pada na zdravstvenu ustanovu, a za turističke usluge odgovornost je turističke agencije. Turistička agencija ne može obavljati zdravstvenu uslugu niti posredovati pri prodaji zdravstvene usluge bez ostalih turističkih usluga u paket aranžmanu. Sve dodatne zdravstvene usluge koje se pokažu kao potrebne dogovara i naplaćuje direktno zdravstvena ustanova. Predloženo je rezultat razmjena iskustava unutar članova Klastera te istraživanja konkurentskih tržišta koja u ovom trenutku postižu odlične rezultate u zdravstvenom turizmu, a kojima Hrvatska svojim sjajnim zdravstveno-turističkim kapacitetima sigurno može parirati. S poštovanjem, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr. med. Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera Nije prihvaćen Zakon ne ograničava turističke agencije da nude zdravstvene usluge, pojedinačno ili kao jednu od usluga u sklopu organiziranog putovanja. Zakon ne propisuje način plaćanja odnosno naplatu zdravstvenih usluga, jer isto nije u nadležnosti Ministarstva turizma.
463 Turistički biro d.d. PROSTOR TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 10. Članak 10. st.3 bi trebalo ograničiti isključivo na brodare i to na ponudu, prodaju i ugovaranje brodskih izleta samo i jedino ispred veza svoga broda jer se sa ovako formuliranim stavkom „otvara“ mogućnost da nam gradovi budu prepuni štandova za prodaju izelat na svakom koraku. Ako ne to, onda svakako izbaciti mogućnost „sklapanja ugovora o izletu“ jer nakon pružanja informacija o izletu gostu, upoznavanja sa cijenom i mogućnostima otkaza izleta „ugovor o izletu“ je ništa drugo doli izletnička karta – voucher koja se dobije, naravno, nakon prodaje izleta te se time pod stavkom „sklapanje ugovora o izletu“ zapravo omogućuje prodaja svih vrsta izleta na štandovima a ne samo brodarima. Nije prihvaćen Članak 10. stavak 3. upravo se odnosi na turističke agencije. Usluge „brodara“ uređene su člankom 56.
464 Ivana Hustić OPĆE ODREDBE, Članak 6. 24. „ zaštićena cjelina (lokalitet)“ znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič" Definicija lokaliteta je nejasna, molim Vas precizniju definiciju. Ivana Hustić, struč. spec.oec, Turistički vodič Nije prihvaćen Detaljnija definicija bi bila ograničavajuća, te će se isto urediti kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta).
465 Ivana Hustić PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 103. (članak 73) „Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. „ (članak 103, st.8) posreduje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu članovi udruge, ili ne izda račun korisniku usluge (članak 73.). Molim Vas za pojašnjenje, članci su nejasni; u njima se samo udruge spominju, ne vidim u članku nikakvu stavku za nas koji imamo otvorene obrte! Gdje je stavka za Turističke vodiče koji naplatu za pružanje usluga vrše putem obrta? Također, nigdje u članku nisu spomenuti turistički pratitelji (prema novom prijedlogu zakona, voditelji putovanja) kako oni vrše naplatu svojih usluga? Gdje je to definirano zakonom? Ivana Hustić, struč.spec.oec Nije prihvaćen Turistički vodič i dalje može pružati usluge samostalno, osnovati obrt ili trgovačko društvo.
466 Franjo Golubić TURISTIČKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I U ŠUMI ŠUMOPOSJEDNIKA, Članak 89. Predlažem da se u čl.89 st.2 dodaju slijedeće pod točke ; - iznajmljivanje osobnih automobila (renta-car), mopeda i drugih vozila sa vozačem ili bez vozača - iznajmljivanje prostora za postavu šatora, prostora za smještaj motocikla i bicikla , kamp kučica , prostora za parkiranje i sl. - iznajmljivanje prostora za smještaj u sjeniku, kljeti i dr. gospodarskim objektima slične namjene Nije prihvaćen Ocjenjuje se da naveden usluge nisu usluge koje bi se pružale na poljoprivrednom gospodarstvu, s tim da su usluge smještaja ne uređuju ovim Zakonom nego Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti
467 Franjo Golubić TURISTIČKE USLUGE U POSEBNIM OBLICIMA TURISTIČKE PONUDE, Članak 78. Predlažem da na kraju čl.78 se nastavno doda slijedeći tekst : " usluge čuvanja kamp prikolica i druge turističke opreme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu van sezone, u koliko na području JLS nema organiziranog kamp smještaja, turističke usluge u okviru domaćinstva vezano na smještaj turista u gospodarskim objektima (sjenik, kljet i sl. ) te turističke usluge iznajmljivanja zemljišta za postavu šatora u okviru vlastitog vrta. " Nije prihvaćen Već je člankom 89. stavkom 2. propisano turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu koje se smatraju odgovarajućim za pružanje na poljoprivrednom gospodarstvu.
468 Franjo Golubić USLUGE KOJE PRUŽAJU DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, Članka 59. Predlažem da se izmjeni čl.59 na način da isti glasi : " Ugostitelj i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može za potrebe svojih gostiju kojima pruža usluge smještaja, organizaciju izleta (obilazak vinskih cesta i sl. ), iznajmljivanje prostora za piknik i druge namjene i sl. organizirati i obavljati usluge transfera u skladu odredbama čl. 18. ovog Zakona. Nije prihvaćen Članak se odnosi na ugostitelje. Pružanje usluga u turizmu na poljoprivrednom gospodarstvu uređeno je člankom 61. odnosno člankom 89. koji taksativno navodi koje su to usluge.
469 Franjo Golubić OPĆE ODREDBE, Članak 4. Predlažem da se u čl.4 st.1 u prvoj rečenici iza riječi obrtnici, doda i nadopuni slijedeći tekst ; " fizičke osobe kao sporedno zanimanje sukladno odredbama Zakona o obrtu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva" - u nastavku tekst kako je predloženo u nacrtu prijedloga Zakona. * obrazloženje ; na predloženi način omogućilo bi se obavljanje usluga u turizmu i u kontinentalnim ruralnim područjima gdje se te usluge ne pružaju zbog nepostojanja ekonomskog interesa jer ne postoji potreba za pružanje istih u kontinuitetu a na predloženi način, uz druge djelatnosti mogli bi se stvoriti uvjeti za pružanje istih i stvoriti preduvjeti za početak razvoja turističke ponude. Prije svega, postoji velika potreba za pružanje usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem s obzirom da u u općinama a i u manjim gradovima uopće ne postoji taxi služba zbog ne isplativosti a na predloženi način bi se u okviru sporedne djelatnosti te usluge mogle pružati sa postojećim voznim parkom koji posjeduju fizičke osobe u svojem vlasništvu. Korist od istog bi bila višestruka jer bi se na isti način mogle obilaziti vinske ceste bez bojazni kažnjavanja alkoholiziranosti vozača pružati usluge prijevoza mladima u noćnim izlascima u ugostiteljske objekte u susjednim mjestima, a time i spriječiti česta stradavanja i nesreće prilikom povratka u alkoholiziranom stanju, te bi se razvijao šoping turizam i omogućila jeftinija nabava proizvoda stanovništva iz ruralnih područja u susjednim gradovima i sl. Nije prihvaćen Zakon o obrtu uređuje mogućnost obavljanja sporednih djelatnosti, pa isto nije potrebno uređivati ovim Zakonom. Pružanje usluga u turizmu na poljoprivrednom gospodarstvu je uređeno člankom 89. Zakona, kojim se proširuje mogućnost pružanja turističkih usluga na svim poljoprivrednim gospodarstvima, a ne samo na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, pa će ih moći pružati svi oblici poslovanja poljoprivrednika kako je to definirano Zakonom o poljoprivredi.
470 Rilaks j.d.o.o. TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Poštovani, nedorečen je ovaj dio u vezi iskaznice s obzirom da nije jasno tko bi točno morao nositi iskaznicu, s obzirom na kakvo odobrenje, što bi na toj iskaznici stajalo i jesu li i strani državljani obavezni nositi iskaznicu. Ako nisu, onda se i ovdje radi o nametanju obaveze vodičima s domaćom kvalifikacijom za razliku od onih s inozemnom, a što nije u skladu s prethodnim tumačenjem kako bismo se svi trebali izjednačiti. Ne želim zvučati grubo, ali ovako ispada da nosimo plavu iskaznicu samo zbog inspekcije - kako bi inspektori lakše mogli prepoznati koga mogu zaustaviti jer razumije hrvatski, a koga im se trenutno "ne da" zaustavljati jer ne znaju jezik. Da u prethodne članke svim stranim vodičima uvrstite obavezu poznavanja razine B2 hrvatskog jezika, mogli biste i stranim vodičima dati plave iskaznice, na kojima bi stajali podaci o posebnom odobrenju, a koje bi inspektori također mogli zaustavljati. Jezična barijera između inspektora i stranih vodiča bi nestala - s obzirom na uvjet o poznavanju jezika. Srdačno, Dejan Rilak Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, svi koji će takve programe završiti, dužni su prema članku 69. dostaviti Ministarstvu obavijest o istom radi upisa u Središnji registar, a temeljem potvrde o upisu u njega izdavat će se iskaznica turističkim vodičima (članak 70. stavak 2.). Izdavanje iskaznica za pružanje usluga na povremenoj i privremenoj osnovi teško je provedivo u praksi, zbog pripreme i troška izrade takvih iskaznica.
471 Rilaks j.d.o.o. TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Poštovani, kao i u prethodnim komentarima i ovdje napominjem kako je nejasna sintagma "dostatna mjera" u slučaju hrvatskog jezika te kako je potrebno i razinu znanja hrvatskog jezika odrediti stupnjem B2 ZEROJ-a. Nejasno je zašto bi se razine znanja jezika po točno određenom stupnju odredile za sve strane jezike, osim za hrvatski. U prethodnim komentarima sam već objasnio i svoj prijedlog kako bi zapravo bilo najbolje zahtjevati razinu B2 za strane, a još višu razinu, C1 za hrvatski. U svakom slučaju, ako i nije viša, onda bi barem razine znanja jezika trebale biti iste. Ovako je potrebna razina znanja hrvatskog nedorečena. S obzirom da se u prvom dijelu stavka 2./3. spominje ZEROJ, nejasno je gdje su nestale te precizne razine znanja u drugom dijelu rečenice kad se govori o hrvatskom. Srdačno, Dejan Rilak Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, sada se člankom 66. stavkom 4. uređuje znanje jezika na kojem se pruža usluga, kao što je to bilo propisano ranijim prijedlogom u članku 68. stavku 2. Tako je člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
472 Rilaks j.d.o.o. TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   Poštovani, s obzirom da je moj komentar povezan i sa člankom 65 (priznavanje inozemnih kvalifikacija) kao i sa člankom 66 (stručni ispit za turističkog vodiča), komentirat ću ova dva prijedloga zajedno i unijeti svoje prijedloge. Naime, iz članka 65 nejasno je na koji će se način provoditi priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i koji će biti njihov ekvivalent stručnom ispitu u RH. Iz članka 66 vidljivo je kako se stručni ispit za turističke vodiče u RH sastoji od dva dijela - općeg dijela i posebnog dijela po županijama (lokalitetima). Potrebno je u članku 65 pobliže objasniti što zapravo ministar može priznavati vodičima sa stranom kvalifikacijom - dobivaju li odobrenje da vode po cijeloj RH ili dobivaju odobrenje kojima mogu pružati usluge turističkog vodiča u RH kao i svi državljani RH koji su položili samo opći dio. Ako se na temelju inozemne kvalifikacije dobiva odobrenje da se vodi po zaštićenim lokalitetima, takva je situacija porazna i članak 65, pravilnik kojeg donese ministar i čitav zakon su u nesuglasju s podizanjem kvalitete na koju se pozivate. U članku 65 je stoga potrebno nadodati da se priznavanje inozemne kvalifikacije od strane ministra može odnositi samo na opći dio ispita. Među uvjete za priznavanje takve kvalifikacije potrebno je zakonom urediti kako je, uz priznavanje stručne kvalifikacije, za strane državljane nužan i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B2 ili C1 po ZEROJ-u. Takva je razina potrebna pri polaganju stranih jezika od strane vodiča RH te je sasvim logično da se ista razina, ako ne i veća, mora uzeti i za hrvatski jezik. Potrebno je u tom slučaju napomenuti kako ministar ne može nikome odobriti pružanje usluga na zaštićenim lokalitetima, ako nema položen posebni dio ispita za te lokalitete - bez obzira radi li se o stranom ili hrvatskom državljanu. Dakle, priznavanje inozemne kvalifikacije odnosi se samo na opći dio stručnog ispita i to djelomično, s obzirom na dodatan uvjet hrvatskog jezika. Posebni dio ispita, s obzirom na specifičnosti zaštićenih lokaliteta, mora ostati za sve - i državljane RH i strane državljane. Nedopustivo je da članak 66 govori o zaštićenim lokalitetima koje moraju polagati državljani RH, a članak 65 već unaprijed govori da stranci to ne moraju (ili je barem to nejasno rečeno). Srdačno, Dejan Rilak Nije prihvaćen Člankom 66. stavkom 4. propisano je da turistički vodič mora znati jezik na kojem pruža usluge razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Stoga ako ih pruža na hrvatskom jeziku mora znati hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Samo ukoliko ih ne pruža na hrvatskom jeziku mora još znati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Člankom 64. stavkom 4. izričito je propisano da državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije ne mogu povremeno i privremeno pružati usluge turističkog vodiča na i u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).
473 Petar Tomašić USLUGE KOJE PRUŽAJU DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, Članak 56. Trebalo bi zakonski regulirati posao bukera. U praksi to zanimanje postoji, a zakon ga ignorira. Nije prihvaćen Nije potrebno regulirati zakonom, jer ukoliko bi pružao usluge turističke agencije, kao što je posredovanje usluga i sl. trebao bi poslovati kao turistička agencija.
474 Petar Tomašić USLUGE KOJE PRUŽAJU DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, Članak 56. (3) Prodaja i rezerviranje (bukiranje) usluge iz stavka 1. ovoga članka može se obavljati: - na plovnom objektu, - neposredno uz mjesto priveza plovnog objekta, - na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju, - na prostoru koje odlukom određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili lučka uprava, - na ostalim mjestima pod uvjetima iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona. Prodaju i rezerviranje (bukiranje) usluge iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati: - turistička agencija - zaposlenik obrta ili trvtke u čijem je vlasništvu plovilo - obrtnik registriran za obavljanje ostalih rezervacijskih usluga (buker) Nije prihvaćen Odredba se odnosi na pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge organiziranja putovanja na plovnom objektu bez osnivanja putničke agencije („brodari“). Ocjenjuje se da je odredba jasna i preciznija od predložene te da je ne bi trebalo mijenjati.
475 Dragutin Kralj PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 115. Rok za donošenje pravilnika Primjedba: u članak treba ubaciti "planinski turizam" i MINT koje će donjeti popis. Ne HGK. Članak 115. Popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti te aktivnosti u planinskom turizmu koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona i posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, Ministarstvo turizma će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nije prihvaćen Smatramo da je odgovarajuće da popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona ne donosi Ministarstvo turizma, već Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma, a posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojeg imenuje ministar sukladno članku 88. stavka 7.
476 Dragutin Kralj Članak 20. , GLAVA V. GLAVA V. Članak o planinskom turizmu i o uslugama istoga Nije prihvaćen Ocjenjuje se da je popis usluga u turizmu kako je predloženo dostatan i odgovarajući i da ne nema potrebe za posebno uređenje usluga planinskog i gorskog vodiča, voditelja skijanja i internacionalnog planinskog vodiča UIMLA. Naime, za iste već postoje programi obrazovanja, koji se smatraju odgovarajućim za obavljanje aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Prihvaćajući druge prijedloge sudionika u raspravi dopunjen je članak 88.
477 Dragutin Kralj TURISTIČKE USLUGE U POSEBNIM OBLICIMA TURISTIČKE PONUDE, Članak 78. Članak 78. Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude u smislu ovoga Zakona su: turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u zdravstvenom turizmu, turističke usluge u kongresnom turizmu, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge u planinskom turizmu, turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i usluge turističkog ronjenja. Nije prihvaćen Smatramo da nema potrebe posebno uređivati usluge u planinskom turizmu, osim kako je to uređeno člankom 88. Zakona koji uređuje pružanje turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma.
478 Dragutin Kralj OPĆE ODREDBE, Članak 6. Članak 6. 24. „ zaštićena cjelina (lokalitet)“ znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič, planinski i gorski vodič, voditelj skijanja, te Internacionalni Planinski Vodič UIMLA. Nije prihvaćen Planinski i gorski vodič, voditelj skijanja, te Internacionalni Planinski Vodič UIMLA ne pružaju usluge turističkog vodiča u smislu ovoga Zakona.
479 Dragutin Kralj OPĆE ODREDBE, Članak 1.   Članak 1. (2) Usluge u turizmu u smislu ovoga Zakona su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, planinskog i gorskog vodiča, voditelja skujanja, Internacionalnog Planinskog Vodiča UIMLA, usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, planinskog turizma, turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila /rent-a-car/, usluge turističkog ronjenja) i usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima. Nije prihvaćen Ocjenjuje se da je popis usluga u turizmu kako je predloženo dostatan i odgovarajući i da nema potrebe za posebno uređenje usluga planinskog i gorskog vodiča, voditelja skijanja i internacionalnog planinskog vodiča UIMLA. Naime, za iste već postoje programi obrazovanja, koji se smatraju odgovarajućim za obavljanje aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Prihvaćajući druge prijedloge sudionika u raspravi dopunjen je članak 88.
480 Elena Šimatić TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Slažem se sa svim navedenim komentarima te smatram da se stavak 5. predmetnog članka treba u potpunosti izbaciti budući da isti nastavnicima nameće puno više odgovornosti jer se presumira da su oni ujedno i voditelji putovanja što znači da, osim brige o učenicima i o ispunjenju odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća radi kojih se takvi izleti i organiziraju (Pravilnik o izvodjenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole) moraju obavljati operativno-tehničke poslove vodjenja. Tko odgovara za njihovu moguću lošu provedbu, škola ili agencija kao pružatelj usluge koji uopće nema utjecaja na izbor osobe? Što ako i ide pratitelj, odgovara li nastavnik zajedno s njim budući da su oba u istoj ulozi voditelja putovanja? Dok nastavnik obavlja operativne poslove, tko brine o učenicima i provedbi nastavnog plana izleta? Takodjer bih još jednom htjela naglasiti važnost propisivanja kao obveznog uvjeta, osim završene srednje škole, i stjecanje licence za voditelja putovanja jer se, osim veće zarade države od turizma kako je navedeno na početku, mora voditi briga i o kvaliteti usluga kao i o zaštiti potrošača (npr. bi se išli šišati kod osobe koja je završila jezičnu gimnaziju ali jako voli kosu i išla je nekoliko puta kod frizera u životu?) Lijep pozdrav, Nije prihvaćen Odgojno-obrazovni djelatnici ne pružaju usluge turističkog vodiča već izvode vanškolsku ili terensku nastavu, a njihov angažman je na odgovornost obrazovne ustanove.
481 Ivana Hustić PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 107. (1) Novčanom kaznom od 1.200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: 2. prilikom pružanja usluga voditelja putovanja n a vidljivom mjestu ne nosi oznaku s naznakom „voditelj putovanja“ i svojim imenom i prezimenom (članak 74. stavak 4.) Tko izdaje potvrdu voditelja putovanja?Kakva je pravna osnova za kažnjavanje budući da zakonom i licencama nije definiran kao pojam voditelj putovanja, nego samo turistički vodič, turistički pratitelj ili turistički predstavnik/Zastupnik turističke agencije? Pretpostavljam da iskaznicu ovim prijedlogom zakona izdaje svaka agencija ponaosob za svog pratitelja? Znači pravne osnove nema jer zakonom turistička agencija nije ovlaštena za izdavanje takvih potvrda. Ako je moja pretpostavka pogrešna onda bi ju trebalo izdavati Ministarstvo turizma. Na kojim mjestima bi se to izdavalo stranim turističkim pratiteljima? Na kojem jeziku i pismu bi trebalo pisati voditelj putovanja? Što ćemo sa azijskim Pratiteljima/voditeljima putovanja? Jesu li po ovom prijedlogu zakona turistički pratitelj i voditelj putovanja pojmovi koji su istovjetni? Iskaznica i licenca turističkog vodiča za bilo koju županiju u RH ujedno u sebi sadrži i podrazumijeva licencu za turističkog pratitelja. Znači li to da iskaznica za turističkog vodiča oko vrata eliminira mogućnost potpadanja pod ovu zakonsku i prekršajnu odredbu? Na koji su način, ovim prijedlogom zakona, pojmovi i terminologija koji se upotrebljavaju usklađeni sa pojmovima i terminologijom zakona EU i jezika EU?Čime je to definirano? Molim pojašnjenje kako se može ovakav prijedlog zakona, u kojemu su pojmovi nedefinirani, uopće dati na razmatranje i koji bi bili eventualni pravni učinci kad bi se ovakav zakon usvojio? Može li takav zakon, i kad bi bio donesen, proći pred EU tijelima u slučaju preispitivanja provedivosti i legalnosti ovakvog zakona? Ivana Hustić, stuč. spec. oec, Turistički vodič Nije prihvaćen Izgled oznaka nije propisan Zakonom, već samo njen sadržaj, te ju ne izdaje nadležno tijelo.
482 Silvestra Marija Ašperger TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Budite ljubazni detaljnije objasniti odredbe iz Čl. 69. (3) Turistički vodič dužan je prilikom pružanja usluga nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo. - svi znamo kako izgleda i koje je boje iskaznica turističkog vodiča u RH i što na njoj piše, da ju trebamo nositi na vidljivom mjestu tijekom legalnog obavljanja posla i da smo je dužni pokazati eventualnoj inspekciji - MOLIMO POJAŠNJENJE: kako to da i zbog čega STRANI DRŽAVLJANI, odnosno osobe koje ilegalno rade u RH, ili obavljaju ovaj posao po vašem odobrenju - NE MORAJU nositi plavu iskaznicu izdanu u RH i ne podliježu inspekciji, odnosno ista ni ne dolazi na uviđaj? Ako moraju, onda molimo pojašnjenje: TKO (institucija I odgovorna osoba ze te čini) I NA KOJOJ OSNOVI IZDAJE iskaznicu turističkog vodiča za položenu županiju RH osobi koja nije iz RH, a pogotovo onoj koja nije niti iz EU? Dakle, ovdje doslovno i bjelodano kontradiktirate sami sebi: ako strani državljani, po vašem novom prijedlogu koji je potpuno štetan, opasan i besmislen, može na osnovu (kojih?) kvalifikacija obavljati, uz vaš blagoslov i rješenje, posao turističkog vodiča na teritoriju Republike Hrvatske, a na ISKAZNICI lokalnog turističkog vodiča državljanina iz Republike Hrvatske PIŠE i navedena je pod "PODRUČJE" županija uže specijalizacije, onda dakle KOJU to ISKAZNICU nosi strani državljanin lokalni vodič za Hrvatsku, ako nije specijalizirao županiju ili lokalitet? A po ovome Zakonu iskaznicu dakle MORA /dužan ju je nositi na vidljivom mjestu. U svojoj dugogodišnjoj praksi još do sada nisam vidjela stranog "vodiča" (čitaj: ilegalca koji nije platio porez i ilegalno radi u RH) da je oko vrata objesio našu plavu iskaznicu! Kako je to moguće? Molimo pojašnjenje! (4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, te način njenog izdavanja i uporabe. - POJASNITE OVO "uporabe". Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, svi koji će takve programe završiti, dužni su prema članku 69. dostaviti Ministarstvu obavijest o istom radi upisa u Središnji registar, a temeljem potvrde o upisu u njega izdavat će se iskaznica turističkim vodičima (članak 70. stavak 2.). Izdavanje iskaznica za pružanje usluga na povremenoj i privremenoj osnovi teško je provedivo u praksi, zbog pripreme i troška izrade takvih iskaznica.
483 vera vujović TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Koja je svrha i vrijednost licence turističkog pratitelja/voditelja putovanja izdane od Ministarstva, ako pratitelja učeničkog putovanja može zgodimice imenovati odgojno-obrazovna ustanova ili visoko učilište? Što nastavni kadar tih ustanova čini osposobljenim za voditelje putovanja? Nije prihvaćen Odgojno-obrazovni djelatnici ne pružaju usluge turističkog vodiča već izvode vanškolsku ili terensku nastavu, a njihov angažman je na odgovornost obrazovne ustanove.
484 Jura Jankov PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 115. PRIMJEDBA: Popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona i posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, Ministarstvo turizma će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (a ne Hrvatska gospodarska komora).-vezano uz primjedbu na članak 87 Nije prihvaćen Smatramo da je odgovarajuće da popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona ne donosi Ministarstvo turizma, već Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma, a posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojeg imenuje ministar sukladno članku 88. stavka 7.
485 Linda Mikačić TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. "Članak 64. (7) Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično." Potpuno nepotreban i nejasan dio. U jednom prijedlogu Zakona sluziti se izrazom "i slicno".!?! Osim toga, gore receno bi znacilo da kad s gostima dodem u Salonu - da ne dolazim u svojstvu turistickog vodica?! Ovu stavku svakako treba izbaciti. Nije prihvaćen Radi se o stručnom vođenju, dakle u okviru neke druge profesije, a ne o turističkom vođenju koje pružaju turistički vodiči.
486 Dorotea Pečarič IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA, Članak 35. članak 35, stavci 2 i 4: sukladno gore nevedenih komentarima prethodnih članka prijedloga predmentnog Zakona: putnik je dužan upozoriti na nesukladnosti TIJEKOM putovanja a ne tek po povratku. organizator putovanja i njegov ovlašteni predstavnik su dužni reagirati, te ukloniti u cjelosti ili djelomično uočenu nesukladnost. Ne može putnik odrediti rok za uklanjanje jer on nije odgvooran ni za organizaciju niti za nadzor izvođenja putovanja, te je u određivanju rokova prilično subjektivan i nerazuman (SAD I ODMAH). Putnik mora prijaviti ODMAH, a organizator reći što može napraviti i u kojem vremenskom roku. ako nije u mogućnosti ukloniti nesukladnost uopće ili bi doslo do nesrazmjera u troškovi uklanjanja (skuplja pita od tepsije, reklo vbis e o narodu) onda o tome organizator putovanja ili njegov ovlašteni predstavnik sastave pisanu izjavu koju daju putniku kao osnovu za opravdanost prigovora nakon isteka putovanja i osnovu za utvrđivanje eventualne nastale štete. iskustvo stećeno dobrom praksom rada kao Atlas Airtourosva predstavnica na mediteranskim odredištima. sami putnici su potvrdili da je to najpoštenije. Putnicima koji su tvrdoglavili i inzisitrali da imaju pogled na more/spojene sobe/pravi krevet umjesto pomoćnog kao treći krevet u trokrevetnoj sobi, sjedište u prvom redu autobusa, sjedište uz prolaz na charter letu itd)) a nisu to platili, te o istom nema traga u ugovoru o putovanju (najčešće se i ne nudi nadoplata za razne vrste kreveta ili pojedinačna mjesta u autobudu ili avionu), te bi si mimo uputa organizatora samovoljno nadoplaćivali skuplju sobu, apartman, višu kategoriju leta i sl. takve nadoplate nisu i ne mogu biti osnova za nadoknadu troškova, te to mora biti jasno definirano i u ovim stavcima Zakona, inače općenitost ostavlja prostora raznim tumačenjima. Nije prihvaćen Člankom 35. stavcima 2. i 4. provodi se obvezno usklađivanje s odredbama članka 13. stavaka 2. i 4. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Navedene odredbe ne utječe na mogućnost da se prigovori zbog neusklađenosti riješe na licu mjesta.
487 Dorotea Pečarič IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA, Članak 32. članak 32, stv. 6 (6) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 1. do 5. ovoga Zakona, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. morate pojasniti odnosno definirati koje su to izvanredne okolnosti. Putnici su skloni jaku kišu, snijeg, vijavicu, loše vrijeme tumačiti kao izvanredne okolnosti radi kojih se ne bi trebalo ići u razgled ili izlet. Ako nije proglašena elementarna nepogoda, kiša ni snijeg nisu izvanredne okolnosti, nego loše vrijeme. Kad bi Bog primao vouchere za lijepo vrijeme, sve agencije bi ih izdavale. nanosi snijega mogu spriječiti autobus da prođe cestom prema odredištu (izleti na više planinske vidikovce u zimskim uvjetima ili vožnja autocestama preko planinskih prijevoja), ali to ne znači da put treba prekinuti i isplatiti ostatak neizvedenog paket aranžmana. Agencije prate prognozu i ravnaju se prema prometnim najavama, ali vrijeme je nepredvidiv element i ako netko krene na skijanje u Alpe zimi mora smatrati zastoje u prometu zbog otežanih vremenskih uvjeta normalnim uvjetima putovanja a ne okolnostima za raskid ugovora o putovanju. Molim pojasnite i detaljnije definirajte radi izbjegavanja višeznačnosti i različitih tumačenja. Nije prihvaćen Člankom 32. stavkom 6. provodi se obvezno usklađivanje s odredbom članka 12. stavka 2. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Niti Direktiva ne propisuje što se smatra izvanrednim okolnostima, te će se isto odrediti praksi, no smatramo da loše vrijeme to ne bi moglo biti.
488 Dorotea Pečarič OBVEZE U VEZI S INFORMIRANJEM I SADRŽAJ UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU, Članak 27. članak 27, stv. g) g) informacije o dostupnim unutarnjim postupcima za rješavanje pritužbi i mehanizmima za alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova prvenstvo treba dati ON SITE načinu rješavanja prigovora. većina prigovora putnika (lošija soba, orijentacija sobe, posebnosti u režimu prehrane, pozicija sjedišta u prijevoznom sredstvu se da riješiti na licu mjesta, na obostrano zadovoljstvo, bez dodatnih troškova po oranizatora i po putnika. time bi se izbjegli pisani prigovori koji traže odštetu za iznos računa posebne vrste hrane koju si "morali" kupiti da ne bi bili gladni, za cijenu adaptera za struju, za cijenu nadoplate brodske karte za kabinu ako im aranžmana pokriva samo sjedalo i sl. sve se to rješava na licu mjesta. ako se o tome šuti te se to prijavljuje tek nakon povratka ili se pri prijavi zaobilazi ovlašteni predstavnik putovanja (turistički praitelj) to je sve maliciozno i s namjerom novčane odštete, koju na licu mjesta nikad ne bi dobili. Nije prihvaćen Člankom se provodi obvezno usklađivanje s odredbom članka 7. stavka 2. točke (g) Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Navedena odredba ne utječe na mogućnost da se prigovori riješe na licu mjesta.
489 Dorotea Pečarič OBVEZE U VEZI S INFORMIRANJEM I SADRŽAJ UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU, Članak 27. članak 27, stvaka 2.e. e) informacija da putnik mora bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima prijaviti organizatoru svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona, (nadopuna) TE SURAĐIVATI U DOBROJ VJERI S PREDSTAVNIKOM ORGANIZATORA USLUGE PUTOVANJA S CILJEM RJEŠAVANJA I UKLANJANJA MEĐUSOBNO UTVRĐENE NESUKLADNOSTI. Nije prihvaćen Člankom se provodi obvezno usklađivanje s odredbom članka 7. stavka 2. točke (e) Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, te se ne mogu propisivati dodatne obveze putniku pa tako i surađivanje u dobroj vjeri pri rješavanju utvrđene nesukladnosti.
490 Dorotea Pečarič PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, Članak 19. članak 19, stavak 2. "Za pružanje usluga turističkog vodiča turistička agencija obvezna je koristiti turističkog vodiča" nadopuniti sa domaća i inozemna agencija, te ovlaštenog turističkog vodiča, te može li on biti stranac s dozvolom Ministarstva ili kako. Nomotehnika. logički ovo je cirkularna definicija. Nije prihvaćen Zakon uređuje tko može pružati usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj i pod kojim uvjetima, pa nema potrebe posebno navoditi da se odredba odnosi na domaće i inozemne agencije.
491 Dorotea Pečarič OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 16. članak 16. ne bi bilo zgorega iza "jasne upute o načinu podnođenja prigovora, odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe" dodati da se isto mora obavljati u dobroj vjeri, čim je prije moguće. Agencije ne priznaju prigovor koji nije u pisabom obliku, a gosti to zlonamjerno koriste , pa čekaju da putovanje završi te podnose prigovor tek nakon povrataka, vadeći se na odredbe da prigovor mora biti pisan. time oduzimaju mogućnost da se nedostaci uklone na licu mjesta, te prigovori riješe još dok putovanje traje. turistički pratitelj kao predstavnik agencije ili lokalni vodič koji izvodi taj segment putovanja su predstavnici organizatora i ne treba ih zaobilaziti kao osobe koje je agencija ovlastila da nadziru izvođenje ugovorenog (i prodanog) paket aranžamana. to nam je važno, jer su prečesti primjeri zlonamjernih gostiju koji koriste ovakve odredbe ne bi li naknasno dobili popuste i ostvarili isključivo novčane pogodnosti i odštete, bez da su polušači razriješiti svoj prigovor na licu mjesta. samo hodaju i mjerkaju što im se ne sviđa i šute, ma koliko puta ih pitali jesu li zadovoljni, a kad dođu doma, onda ništa nije valjalo, milion fotki navodnih nedostataka i naravno traženje odštete uz prijetnju objave u medijima. Pojačajte, naglasite ovo da se mora surađivati u dobroj vjeri od istog trena primjećivanja odstupanja od ugovorenog i prodanog. Nije prihvaćen Detaljnije je obveza omogućavanja podnošenja pisanog prigovara uređena člankom 5. točkom 3., ali ista ne utječe na mogućnost da se prigovori riješe na licu mjesta.
492 Dorotea Pečarič OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 15. članak 15, stv. 1. ne piše jel se ova odredba odnosi i na internet turističke agencije. ako nije navedeno u odredbi Zakona, skloni smo tumačiti da se ne odnosi. kako bi se izbjegle dvojbe, bilo bi uputno nadopuniti ovu odredbu s obzirom na internet agencije. Praksa pokazuje da s obzirom na samu prirodu internet agencije, označavanje fizičke adrese nema svrhe, jer se tu ne primaju stranke. Nije prihvaćen Ocjenjuje se potrebnim da se odredba odnosi i na internet turističke agencije, za potrebe provođenja inspekcijskih nadzora.
493 Dorotea Pečarič VODITELJ POSLOVA, Članak 14. članak 14. nedostaje definicija sadržaja i obima gradiva koje se ispituje na stručnom ispitu za voditelja poslova. u stavlu 2. ovo "Pravilnikom propisuje ishode učenja" je vrlo nezgodno nomotehnički a i logički, ne možete propisati ishod. ne možete unapred odrediti razultat. možete propisati sadržaj i obim gradiva koje treba naučiti za pristupanje ispitu a ishod će biti sukladan uloženom trudu, te rezultatu provjere na ispitu. Nije prihvaćen S obzirom da je člankom 14. stavkom 1. propisano da se stručni ispit polaže pred komisijom Ministarstva, što znači bez prethodnog održavanja seminara, dano je ovlaštenje ministru pravilnikom propisati ishode učenja, tj. koja su očekivana znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova voditelja poslova, a što će se provjeravati na stručnom ispitu.
494 Dorotea Pečarič PROSTOR TURISTIČKE AGENCIJE, Članak 9. članak 9. stv. 3. koji su to "posebni propisi o uvjetima sigurnosti i zaštite na radu u prostorima stambene namjene", gdje se mogu naći. Nije prihvaćen Posebni propis je Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14)
495 Anton Bikić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 115. Primjedba: vezano za prijedlog izmjene u čl. 87, popis izrađuje komisija Ministarstva turizma Prijedlog novog dopunjenog članka: /dopuna-izmjena/ Č lanak 115. Popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona i posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, komisija Ministarstvo turizma će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nije prihvaćen Smatramo da je odgovarajuće da popis športsko-rekreativnih i pustolovnih aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona ne donosi Ministarstvo turizma, već Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma, a posebne uvjete iz članka 88. stavka 4. ovoga Zakona, stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojeg imenuje ministar sukladno članku 88. stavka 7.
496 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik TURISTIČKI VODIČ, Članak 70.   Poštovani, molimo definirati „odjavu poslovanja“ jer ovako članak izaziva podosta nejasnoća. U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Dakle, turistički vodič neće morati uopće ishoditi rješenje, pa se neće izdavati niti rješenje vezano uz odjavu poslovanja.
497 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Poštovani, u rješenju je potrebno jasno definirati koji dio stručnog ispita turistički vodič ima položeno, opći ili opći i posebni dio stručnog ispita, te kod razine jezika tražiti minimalno razinu B2 i za hrvatski jezik. U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar.
498 Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik OPĆE ODREDBE, Članak 6. Poštovani, članak 6. (24) je nejasan, nedovoljno definiran i kontradiktoran komentarima u početnom dijelu gdje su pojašnjenja prijedloga nacrta zakona. U ime Upravnog odbora Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik Tina Biluš, Mia Deković, Nikol Dujmović Nije prihvaćen Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
499 Nikol Dujmović TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Hoće li i dalje biti nikakav inspekcijski nadzor ili carinska kontrola za državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča , osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Većina osoba iz stranih zemalja pružaju usluge vođenja na teritoriju RH bez dozvole za obavljanje tih poslova, bez dozvole od našeg ministarstva. Tko kontrolira što strani državljani pričaju o našoj zemlji? Tko kontrolira privremeno i povremeno pružanje usluga stranog turističkog vodiča. Tko provjerava te osobe da li oni plaćaju porez ili prirez po obavljenoj uslugi? Kakvu kaznu strani državljanin može dobiti ukoliko bez dozvole radi na teritoriju RH? Nije prihvaćen Nadzor nad pružanjem usluga na povremenoj i privremenoj osnovi dijelom obavljaju turistički inspektori sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona, a nelegalno pružanje kontroliraju carinski službenici Ministarstva financija.
500 Tina Biluš OPĆE ODREDBE, Članak 6. Poštovani, slažem se s kolegicom Penić, te vas molim da jasno definirate "zaštićeni lokalitet" u članku 6., točka 24. Nije prihvaćen Detaljnija definicija bi bila ograničavajuća, te će se isto urediti kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta). Člankom 65. stavkom 2. propisano je da je ministar turizma ovlašten pravilnikom propisati popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma i uvršten na popis zaštićenih lokaliteta.
501 Benjamin Rade TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   Cijeli clanak 68 se odnosi na koga? Drzavljane kojih zemalja? bilo bi lijepo napomenuti na koga se ovaj clanak odnosi a na koga ne! Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar.
502 Benjamin Rade TURISTIČKI VODIČ, Članak 66.   (1) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom pri odgovarajućem visokom učilištu koju rješenjem imenuje ministar. Ovo predpostavljam vazi samo za Schiavone! Sto je sa ostalima? Nije prihvaćen S obzirom da se prihvatio prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, Zakon više ne uređuje navedeno.
503 Nina Jelčić PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani, moje mišljenje na novi prijedlog: Nikako nije prihvatljivo da posao pratitelja tj. voditelja putovanja obavlja bilo tko. Za svako je obavljanje posla potreban određeni uvjet, predznanje, licenca, i slično, po čemu se posao pratitelja razlikuje? Odgovoran je velikim dijelom za kvalitetu pružene usluge, a kvaliteta je jedna od glavnih sastavnica uspješno realiziranih putovanja. Na koji se nivo dovodi kvaliteta usluga ako putovanje vodi osoba koja prvi puta sjeda u autobus bez ikakva predznanja? Vjerujem da agencije bi uputile osobu o njezinim zadatcima, ali vjerujem i da ti zadatci ne bi bili kvalitetno odrađeni na taj način. Osobno, na tečaju za pratitelje i vodiče sve ono što sam pročitala iz skripta je beskorisno u odnosu na studijsko putovanje koje je obavljeno u sklopu tečaja. Naravno da se na tečaju ne nauči posao, bit posla nauči upravo vremenom, ali... Barem neko osnovno predznanje o zadatcima, pravilima, potrebnoj dokumentaciji svakako je OBAVEZNO prije sjedanja u autobus i polaska ( počevši od pozdravnog govora i predstavljanja, do dokumentacije zakonski propisane koja mora biti u autobusu, informacija o lokaciji- parking, zadržavanje, ruta, kontakti lokalnih vodiča (koji su prijedlogom ovog Zakona zakinuti maksimalno, jer praktički što njima ostaje za voditi?? ) Naravno da i pratitelji koji se tek počnu baviti poslom nemaju sve informacije o svakoj destinaciji, ali u krugu su tog posla, u kontaktu sa kolegama, vozačima, i konstantno se updateaju sa informacijama. Uzmimo za primjer, koji se odnosi upravo na članak vezan uz školske ekskurzije: Petodnevni izlet osmaša. Vodi ga profesor. Koji ima svoje zanimanje, svoje radno vrijeme i ne bavi se turizmom, što je najčešće slučaj. Hoće li on biti spreman za dokumentaciju koju mora voditi, za rutu, neočekivane situacije (kvar, radovi, obilazak, kašnjenja, bolesti, nezgode, zalutale putnike? Na izmjene u programu koje one nose sa sobom, a to nije rijetkost? I jedna me stvar zanima izričito. U organizaciji izleta, osobno gledam, u agenciji najčešće plaćamo predračunom usluge ukoliko je to moguće. No, nije svugdje moguće. Određeni muzeji, itd. imaju mogućnost plaćanja gotovinom ili putem vouchera? Mi bi kao agencija trebali davati gotovinu tj vouchere kome, profesorima da ih nose sa sobom i daju? Račune i otpremnice za pružene usluge na destinaciji potpisuje voditelj tj pratitelj putovanja, tj.- osoba ovlaštena od agencije za obavljanje tog posla (temeljem ugovora za rad) budući da su to dokumenti između agencije i pružatelja usluge. Kako će to obavljati profesori, nisam sigurna hoće li agencije davati gotovinu, vouchere i ovlasti potpisivanja dokumenata osobama koje nemaju veze sa agencijom, u ovom slučaju profesorima, tj prilično sam sigurna da neće. Čak i ako izuzmemo temu spremnosti, informacija, predznanja i sličnih stvari... u praksi je ovaj prijedlog besmislen. LP. Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
504 Benjamin Rade PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, II.      OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "terminološki je potrebno uskladiti određene pojmove, kao primjerice voditelj poslovnice u voditelj poslova, turistički pratitelj u voditelj putovanja i turistički zastupnik u turistički predstavnik;" Sto se dogodilo sa turistickim vodicem? Pojeo mrak? Zaboravio sam, to ce od 01.srpnja 2018. ionako raditi stranci. Nije prihvaćen Pojam turistički vodič se terminološki ne mijenja.
505 Josip Horvat TURISTIČKI PREDSTAVNIK, Članak 74. Poštovani, svojim komentarom dajem podršku turističkim pratiteljima. Od Vas molim očitovanje; zašto dajete mogućnost svakoj osobi sa SSS da obavlja ovaj posao? Osobno, kao putnik, nikad ne bi putovao (pogotovo ako se radi o višednevnom putovanju) sa agencijom koja uzima kao voditelja putovanja, osobu bez ikakve edukacije i iskustva. Znamo svi da na putovanjima često dolazi do problema, kako će ih riješiti osoba koja se nikad do sada nije susrela za tim poslom niti je prošla edukaciju? Dalje; ako za svaki posao u RH mora postojati određena edukacija, voditelj putovanja, ne može biti iznimka! Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Edukacija voditelja putovanja trebala bi biti isključivo poslovna odluka turističke agencije. Tečajevi za turističke pratitelje odnosno ispiti, ukidaju se ovim Zakonom kao obveza za pružanje usluga, međutim tečajeve mogu i dalje organizirati obrazovne institucije kao i za niz drugih zanimanja, a tržište i konkurencija valorizirat će obrazovane i educirane kadrove u ovome segmentu turizma.
506 Krešimir Jurak PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Poštovani želio bih da predložiti dvije izmjene/ nadopune u Zakonu. 1. Da se dokumentirani rad kao vodič (bilo potvrdom poslodavca ili postojanjem vlastitog obrta ili sl.) prizna kao dokaz o radu u turizmu koji je nužan za voditelja poslovnice (2 godine iskustva rada u turizmu). Koliko znam, navedeno iskustvo se do sada nije priznavalo. 2. Da se vodičima omogući pružanje i organizacija usluga u turizmu (smještaj, prehrana, prijevoz, prodaja ulaznica etc.) za grupe koje osobno vode. Do sada se to nije dozvoljavalo bez otvaranja putničke agencije, a za što vodiči često nisu imali uvjete zbog uvjeta za voditelja poslovnice (dvije godine rada u turizmu gdje se vođenje nije priznavalo kao iskustvo). Predlažem da se vodičima dopusti pružanje dodatnih usluga za grupe koje osobno vode na lokalitet za koji su licencirani (npr. Plitvice). U tom slučaju vodič bi mogao organizirati prijevoz (možda čak biti i vozač), dogovoriti prehranu, smještaj ulaznice i sve to zajedno s vođenjem nuditi kao paket angažman. Suglasan sam da se navedena usluga bez otvaranja "prave" agencije ne može nuditi za druge grupe, ali za grupe koje osobno vodiči vode to bi trebalo biti omogućeno, a u svrhu daljnje deregulacije i liberalizacije tržišta. Načelno smatram prihvatljivim brojčano ograničenje broja osoba u grupi uz maksimum koji je i onako propisan zakonom kada je potrebno angažirati pratitelja (15-75 osoba), iako mi je prihvatljivo da navedeno vrijedi isključivo za manje grupe (do 15 osoba). U tom slučaju vodič bi na putu mogao imati ulogu pratitelja, a na lokalitetu vodiča. Prihvatljiv je i uvjet da za pružanje takvih usluga vodič mora ima registriranu djelatnost te položen ispit za voditelja poslovnice, no bez ograničenja iz točke 1. Ne bi se smjelo ograničiti da osoba mora biti stalno zaposlena na puno radno vrijeme u toj vlastitoj nazovimo ju "jednostavnoj putničkoj agenciji", a kako bi se vodičima omogućilo da navedeno rade povremeno i uz matični posao. Npr. osobno bih volio da mogu uz postojeći posao voditi grupe na Plitvice (ili neku drugu lokaciju gdje sam ili budem licenciran) vikendom za što bih volio osobno (online) prodavati paket aranžmane za grupe 8+1 gdje je uključena ulaznica, stručno vođenje, prijevoz i ručak. Srdačan pozdrav, Krešimir Jurak Nije prihvaćen Opseg poslova turističkog vodiča se znatno razlikuje od opsega poslova voditelja poslova, stoga se ne može smatrati odgovarajućim radnim iskustvom za voditelja poslova. Usluge smještaja, prehrane, prijevoza, prodaja ulaznica i slično nisu poslovi čije bi se obavljanje trebalo omogućiti turističkim vodičima. Članak 11. Zakona omogućuje da turistička agencija može za više poslovnica odnosno poslovnih prostora imati jednog voditelja poslova. Nije prihvatljivo da voditelj poslova nije zaposlenik turističke agencije u punom radnom vremenu.
507 ZVONČICA TURISTIČKI VODIČ, Članak 70.   možda je cilj da svi turistički vodiči ukinu obrte i prestanu radit??? možda će strani turistički vodiči plaćati porez našoj državi dok domaći turistički vodiči budu plaćali porez u Irskoj ili gdje god odu trbuhom za kruhom????? Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Dakle, turistički vodič neće morati uopće ishoditi rješenje, pa tako ni u slučajevima kao što je privremeno zatvaranje obrta i sl.
508 ZVONČICA TURISTIČKI VODIČ, Članak 64. Članak 64. stavak (7) ova definicija je nejasna. Tko je uopće osoba koja pruža sve ove navedene usluge? Ova odredba prijedloga zakona nejasna i stoga neprihvatljiva. Definicija treba biti afirmativnog karaktera, ali ne možete dati prijedlog jer ne znamo kakva je to osoba. Ovaj članak je već prouzročio negodovanje Europske komisije, vidi COM(2016)820 final, Bruxelles 10.01.2017. Tekst stavka (7) bi trebao glasiti : Ne smatra se turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim dijelovima prirode, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu i obavlja stručno vođenje uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima, već se odredbe o njihovoj djelatnosti uređuju posebnim propisom. Dodatni komentar: Pružanje osnovnih informacija zadire u pružanje usluga turističkog vodiča, stoga je prijedlog zakona nejasan i neprihvatljiv. tekst članka 64. stavka (1) bi se trebao glasiti: (4)Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja na cijelom području Republike Hrvatske, osim na zaštićenim turističkim cjelinama (lokalitetima), uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon što položi opći dio ispita prema ispitnom programu. Turistički vodič može pružati uslugu turističkog vođenja i na posebnim zaštićenim turističkim cjelinama ( lokalitetima) , uključujući nacionalne parkove i parkove prirode, nakon položenog posebnog stručnog specijalističkog ispita raspoređenog po županijama. A članak 64. stavak (1) : (1) Turistički vodič je osoba koja pruža turistima, na jeziku njihovog izbora, usluge interpretacije baštine, pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja te najčešće posjeduje stručnu specijalističku kvalifikaciju za određene zaštićene turističke cjeline (lokalitete). (European Standard EN13809:2003) Nije prihvaćen Prijedlog za dopunu članka 64. novim stavkom vezano uz strane državljane koji prate organizirana grupna putovanja stranog organizatora smatramo suvišnim s obzirom na odredbe koje reguliraju pružanje usluga turističkog vodiča i voditelja putovanja. Odredbu članka 64. stavka 7. smatramo jasnom, naime radi se o stručnom vođenju, dakle u okviru neke druge profesije, a ne o turističkom vođenju koje pružaju turistički vodiči. Prihvaćen je prijedlog iznesen u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, s opterećenjem koje nije manje od 30 ECTS odnosno ECVET bodova. Dakle, obrazovanje vodiča se prebacuje na odgovarajuća visoka učilišta. No, mogućnost pružanja usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode riješit će se kroz pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta)po županijama kojeg temeljem članka 65. stavka 2. donosi ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode. U pripremi navedenog pravilnika očekujemo aktivno sudjelovanje i turističkih vodiča odnosno njihovih udruga, kako bi u partnerskoj suradnji sa svim dionicima, donijeli pravilnik o zaštićenim lokalitetima. Ministarstvo turizma je uputilo dopis svim turističkim zajednicama županija da dostave nove revidirane popise zaštićenih lokaliteta na njihovom području, koji zahtijevaju posebna znanja zbog svog značaja (povijesnog, kulturnog, prirodnog, itd). U taj proces uključeno je i Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kako bi se hrvatska kulturna, povijesna i prirodna baština interpretirala na najbolji mogući način. Ističemo kako će svaki dobro obrazloženi prijedlog zaštićenih lokaliteta (uključujući i javne prostore) od strane turističkih zajednica županija, a u dogovoru s turističkim vodičima i ostalim dionicima, biti prihvaćen od strane Ministarstva turizma.
509 Anita Penić TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Anita Penić, u osobno ime: Kako će se obilježavati kolege iz EU-a? U skladu s pripadajućim direktivama ili u skladu s našim nacionalnim zakonom. Iz ovog prijedloga se to ne iščitava. Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, svi koji će takve programe završiti, dužni su prema članku 69. dostaviti Ministarstvu obavijest o istom radi upisa u Središnji registar, a temeljem potvrde o upisu u njega izdavat će se iskaznica turističkim vodičima (članak 70. stavak 2.). Izdavanje iskaznica za pružanje usluga na povremenoj i privremenoj osnovi teško je provedivo u praksi, zbog pripreme i troška izrade takvih iskaznica.
510 Viktoria Vučetić PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 103. čl. 103, st. 8 mi nije jasan- jeste tu možda mislili na situaciju npr. : ja imam udrugu i nekoliko članova u njoj, no jedna me kolegica zamoli (a nije član u mojoj udruzi) da joj izdam račun za uslugu vođenja jer ona sama nema još riješen način naplate usluga? ne shvaćam šta se točno misli pod tim stavkom, pa vas molim pojašnjenje. hvala unaprijed. Nije prihvaćen Zakon ne propisuje obvezu članstva u udruzi turističkih vodiča. Odredba članka 103. stavka 1. točke 8. odnosi se na postupanje udruge turističkih vodiča protivno članku 73. Nacrta prijedloga zakona, tj. posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu njezini članovi ili neizdavanje računa korisniku usluge, pri čemu se ista prekršajno kažnjava. Međutim, ta odredba nipošto ne znači da je turistički vodič obvezan biti član udruge, ali ukoliko to jest, udruga je obvezna postupati sukladno članku 73. Članstvo u udrugama turističkih vodiča je dobrovoljno.
511 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 69. Zašto nije usvojen prijedlog predstavnika turističkih vodiča kojom je predložena posebna boja (npr. plava) za vodiče s položenim općim dijelom i vodičima s položenim ispitom za određene županije? Isto bi uvelike olakšalo i kontrolu provođenja obveznih odredbi predmetnog zakona. Nije prihvaćen Navedeno je teško provedivo u praksi, zbog troškova pripreme i izrade iskaznica.
512 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 73. ZDTVH podržava prijedlog Anite Penić, članice Radne skupine- predstavnika turističkih vodiča, kako slijedi: Predlažemo da cjeloviti tekst članka 73. glasi kako slijedi: Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime a za račun svojih članova, posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge. Ministar pravilnikom propisuje način obračuna honorara turističkog vodiča uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije. Nije prihvaćen Način obračuna honorara turističkih vodiča nije materija koja bi se uređivala ovim zakonom ili pravilnikom kako se predlaže.
513 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 70.   Navedene odredbe stvaraju mnoge nedoumice kod velikog broja vodiča koji ih interpretiraju na način da će s odjavom obrta biti ukinuto i rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča iako su iste i sad na snazi. Molimo jasnije obrazloženje. Nije prihvaćen S obzirom da se prihvaća prijedlog da programe obrazovanja za turističkog vodiča izvode odgovarajuća visoka učilišta kao program obrazovanja prema normi HRN EN 15565/2008, turistički vodič više neće morati ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, već samo prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest s podacima o završenom obrazovanju za turističkog vodiča te dokaze o istom, radi upisa u Središnji registar. Dakle, turistički vodič neće morati uopće ishoditi rješenje, pa tako ni u slučajevima kao što je privremeno zatvaranje obrta i sl.
514 Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske TURISTIČKI VODIČ, Članak 68.   ZDTVH podržava prijedlog Anite Penić, članice Radne skupine - predstavnika vodiča, kako slijedi: U članku 68. stavku (6) utvrđene su nejasnoće. Za jasne dijelove odredbi predlažemo tekst kako slijedi: 1. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja te adresu turističkog vodiča, 2. područje za koje je položio posebni dio stručnog ispita, ako je položio posebni dio ispita 2. vrstu obrazovanja i datum kada je položio stručni ispit za turističkog vodiča, (što znači vrsta obrazovanja ?) 3. jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča. Nejasne dijelove označili smo pitanjem. U ime