Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MIRJANA VIVODA PRAVILNIK Smatram da nije bilo potrebe Zakonom o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon) propisati donošenje pravilnika kojim će se regulirati plan nabave, registar ugovora, prethodno savjetovanje i analiza tržišta u javnoj nabavi ukoliko nije bilo namjere tu materiju detaljno propisati. Naime, prijedlog Pravilnika je koncipiran od desetak članaka od kojih su neki doslovno prepisani iz Zakona, a ostali sadrže samo nabrajanja sastavnih dijelova plana i registra. Kako bi izbjegli bespotrebno gomilanje provedbenih akata Zakona, sve ovo što je sadržaj predloženog Pravilnika moglo je biti regulirano Zakonom. Primljeno na znanje Prima se na znanje
2 MIRJANA VIVODA Sadržaj plana nabave, Članak 2. - ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA 3. Predlažemo brisanje ove točke iz razloga što navedeni podatak nema nikakvo značenje za plan nabave. Naime, navedena obveza bi dodatno otežala izradu plana nabave jer se unošenje CPV-a predviđa i za postupke jednostavne nabave. Napominjemo da je CPV obvezni podatak u Obavijesti o nadmetanju koja se objavljuju u EOJN. - ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA 4. Predlažemo brisanje teksta: „bez PDV-a, ako je poznata“ Naime, procijenjena vrijednost nabave regulirana je člankom 17. Zakona o javnoj nabavi koji glasi: Članak 17. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi. Dakle procijenjena vrijednost je uvijek vrijednost bez PDV-a. Također predlažemo da svi predmeti nabave u planu nabave moraju obvezno sadržavati podatak o procijenjenoj vrijednosti, jer se prema istom određuje vrsta postupka (javna ili jednostavna nabava). - ČLANAK 2. STAVAK 2. Predlažemo brisanje ovog stavka iz razloga što ukoliko je predmet nabave podijeljen u grupe, u planu nabave se navodi naziv cjelokupnog predmeta nabave i naziv po grupama. Svi podaci iz točke 5, 6. i 7. koji se navode za cjelokupni predmet nabave, odnose se i na svaku grupu. Stoga nema svrhe obvezno unošenje tih podataka za svaku pojedinu grupu predmeta nabave. Djelomično prihvaćen U dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 3. ne prihvaća se primjedba jer je CPV broj nužan kako bi se omogućilo gospodarskim subjektima da jednostavno pretražuju planove nabave objavljene u EOJN RH i na taj način pronalaze poslove prilike.
3 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Sadržaj plana nabave, Članak 2. Stavak 1. točka 4. predviđa da je procijenjena vrijednost nabave obvezan dio plana nabave samo „ako je poznata“. AmCham smatra da bi procijenjena vrijednost nabave trebala biti poznata uvijek prilikom sastavljanja plana te da se dijelom točke „ako je poznata“ otvara mogućnost zlouporabe. Naime, ponuditelji ne raspolažu informacijom o trenutku kad je određena procijenjena vrijednost nabave postala poznata naručitelju. Također, AmCham želi ukazati na odredbu članka 3. točke 13. ZJN2016, koja glasi „neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“. S obzirom da „planirana“, odnosno „osigurana“ sredstva nisu jedna od obveznih kategorija predviđenih planom nabave, nije jasno kako bi ponuditelji mogli provjeriti informaciju o „planiranim“, odnosno „osiguranim“ sredstvima nabave. Smatramo da treba jasnije odrediti korelaciju između procijenjene vrijednosti nabave i „planiranih“ odnosno „osiguranih“ sredstava. Prihvaćen Prihvaća se
4 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Sadržaj plana nabave, Članak 2. U odnosu na prethodni Zakon dodan je kao obvezan podatak u Planu nabave -brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) što dodatno komplicira naručiteljima izradu Plana nabave. Također sukladno članku 2. stavku 3. postoji obveza i za jednostavne nabave navesti CPV. AmCham smatra da navedene odredbe nepotrebno kompliciraju izradu plana nabave, kako za ponuditelja tako i za naručitelja. Nije prihvaćen CPV broj je nužan kako bi se omogućilo gospodarskim subjektima da jednostavno pretražuju planove nabave objavljene u EOJN RH i na taj način pronalaze poslove prilike.
5 Marijana Drobnjak Sadržaj plana nabave, Članak 2. članak 2. stavak 3. - predlažem da se za jednostavnu nabavu isključi obveza unošenja podataka iz stavka 1. točaka 1. i 3. kako bi se pojednostavila izrada plana nabave. Nije prihvaćen U dijelu koji se odnosni na stavka 1. točku 1. cijeni se da je evidencijski broj nabave nužan radi omogućavanja automatskog prenošenja standardiziranog obrasca plana nabave u EOJN RH. U dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 3. ne prihvaća se primjedba jer je CPV broj nužan kako bi se omogućilo gospodarskim subjektima da jednostavno pretražuju planove nabave objavljene u EOJN RH i na taj način pronalaze poslove prilike.
6 Marijana Drobnjak Sadržaj plana nabave, Članak 2. Članak 2. stavak 1. točka 3. - predlažem brisati ovu točku kako bi se pojednostavila izrada plana nabave, a CPV će obvezno biti sadržan u obavijestima javne nabave i u dokumentaciji o nabavi. Nije prihvaćen U dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 3. ne prihvaća se primjedba jer je CPV broj nužan kako bi se omogućilo gospodarskim subjektima da jednostavno pretražuju planove nabave objavljene u EOJN RH i na taj način pronalaze poslove prilike.
7 Ivan Vrdoljak Sadržaj plana nabave, Članak 2. Potrebno je u čl. 8. konkretnije i opširnije urediti provedbu analize tržišta kako bi naručitelji znali koji su postupci dozvoljeni. Djelomično prihvaćen Cijeni se da nije potrebno detaljno uređivati odredbu o analizi tržišta budući da ona ovisi o poslovnom odnosno organizacijskom procesu koji se razlikuje od naručitelja do naručitelja te o konkretnom predmetu nabave koji se nabavlja. Dodatno, odredba o prethodnom savjetovanju je dopunjena kako bi naručitelji znali koji su postupci dozvoljeni
8 Ivan Vrdoljak Sadržaj plana nabave, Članak 2. U odnosu na prethodni Zakon dodan je u čl. 2. kao obvezan podatak u Planu nabave i brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) što dodatno komplicira naručiteljima izradu Plana nabave, a ne vidim da bi od toga ponuditelji imali nekakvu korist. Također sukladno čl. 2. st. 3. postoji obveza i za jednostavne nabave navesti CPV za čim ne vidim neku svrhu. Nije prihvaćen U dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 3. ne prihvaća se primjedba jer je CPV broj nužan kako bi se omogućilo gospodarskim subjektima da jednostavno pretražuju planove nabave objavljene u EOJN RH i na taj način pronalaze poslove prilike.
9 Sanja Milić Sadržaj plana nabave, Članak 2. Predlaže se razmotriti obavezu iz stavka 2. da se u plan nabave moraju unositi i podaci za svaku pojedinu grupu predmeta nabave jer navedeno predstavlja ogroman administrativni zahtjev s upitnim učinkom. Naime, značajan je broj nabava s velikim brojem grupa (npr. kod nabava lijekova i po nekoliko desetaka). Stoga će planovi nabave zbog toga biti preopterećeni ogromnim brojem podataka čime se ustvari smanjuje njihova preglednost. Dodatno, detalji oko podjele predmeta nabave po grupama najčešće se dodatno utvrđuju i rafiniraju tek u fazi izrade dokumentacija o nadmetanju jer se tek kroz detalje tehničkih specifikacija može utvrditi najbolja podjela predmeta nabave po funkcionalnim cjelinama odnosno grupama. Stoga bi planovi nabave u kontekstu grupa sadržavali ogromnu količinu promijenjvih podataka. Prihvaćen Prihvaća se
10 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Donošenje i promjene plana nabave, Članak 3. Čl.3.st.1. Prijedlog - odrediti što se smatra čelnikom tijela. Misli li se na čelnika iz registra, ili cijelu upravu ili predsjednika uprave? Nije prihvaćen Cijeni se da pojam čelnik naručitelja nije potrebno posebno određivati jer je isto uređeno općim aktima svakog pojedinog naručitelja, a što ovisi o njegovom obliku (državno tijelo, tijelo državne uprave,jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave) ustanova, trgovačko društvo, itd.) te unutarnjem ustrojstvu.
11 MIRJANA VIVODA Donošenje i promjene plana nabave, Članak 3. - ČLANAK 3. STAVAK 4. Predlažemo izmjenu ovog stavka na način da glasi: „U plan nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.“ Prihvaćen Prihvaća se
12 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Objava plana nabave, Članak 4. Čl.4.st.2. Prijedlog- Odrediti kada (kvartalno ili svakodnevno) i na koji se način donose izmjene i dopune plana nabave te u kojem roku se trebaju poslati na objavu. Nije prihvaćen Donošenje i promjene plana nabave već su uređene člankom 3. Pravilnika. Dodatno skreće se pozornost da se promjene plana nabave donose ovisno o potrebi konkretnog naručitelja, a sukladno njegovim internim procedurama i pravilima. Nakon što su promjene plana usvojene iste se sukladno stavku 1. ovoga članka u roku od 8 dana moraju poslati na objavu u EOJN RH.
13 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Objava plana nabave, Članak 4. Čl.4.st.1. Odnosi li se navedeno i na sektorske naručitelje? Primljeno na znanje Odredba je dopunjena kako bi bilo jasno da se isto odnosi samo na javne naručitelje.
14 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Sadržaj registra ugovora, Članak 5. Čl.5.st.1.toč.11. Smatramo nepotrebnim, jer se ugovori sklapaju bez PDV-a. PDV je promjenjiv. Iznos PDV-a je različit . Navedeno smatramo nepotrebnim i u EOJN s obzirom da stopa PDV-a ne mora biti za sve stavke troškovnika jednaka, a EOJN omogućava da se unese samo jedna stopa. Ne vidimo svrhu prikazivanja PDV-a u registru kad je on zakonima određen, te smatramo da se radi samo o nepotrebnom administriranju. Prikazivanje poreznih obveza je sastavni dio drugih poslovnih izvješća i financijskih izvještaja. Nije prihvaćen Skreće se pozornost podnositelju primjedbe da većina naručitelja koji su obveznici primjene javne nabave u Republici Hrvatskoj nisu trgovačka društva te nemaju pravo odbitka predporeza. Nadalje, skreće se pozornost da se u točki 11. upisuje ukupni iznos PDV-a za konkretni ugovor pa različite stope pojedine stavke troškovnika u tom ugovoru nisu od utjecaja za unos u registar ugovora. CPV broj je nužan kako bi se omogućilo jednostavnije pretraživanje i sortiranje ugovora. Dodatno, ističe se da objavom plana nabave u EOJN RH će se navedeni podatak automatski prenositi u registar ugovora.
15 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Sadržaj registra ugovora, Članak 5. Čl.5. Molimo da se jasnije definira odredba čl. 28.st.6. ZJN 2016 koja se odnosi na iznimke od obveze objavljivanja Ugovora odnosno točnije, molimo da se definira pojam „klasificiranih podataka“ . Naručitelj tijekom svog poslovanja temeljem internih akata i načela poslovanja ima obvezu čuvanja određenih podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i koji bi, objavljivanjem Pravilnikom zadanih podataka, mogli dovesti do štetnih posljedica za naručiteljeve gospodarske interese pa se postavlja pitanje zaštite i načina postupanja u danim uvjetima. Predlažemo smanjiti opseg traženih podataka posebno u odnosu na st.1.točke 9., 10., 11. i 13. kao i odredbe stavka 2. koje proširuju opseg podataka na sve grupe predmeta nabave. Nebrojeno puta je istaknuto kako je cilj novih propisa u (javno) nabavnom poslovanju administrativno rasterećenje te pojednostavljivanje procesa kako (javne) nabave tako i obveza koje proizlaze iz iste. Transparentnost je načelo koje svakako treba doživjeti svoju optimalizaciju, no mišljenja smo da povećanje administrativnih procesa koje ove promjene zahtijevaju (povećanje broja i sadržaja aplikativnih poslovnih programa naručitelja) ne smije biti na teret učinkovitosti, svrsishodnosti i racionalnosti poslovanja. Nije prihvaćen Cijeni se da pojam „klasificirani podatak“ nije potrebno definirati budući da je isti pojam definiran člankom 2. Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12). Nadalje, podaci koji su sadržani u registru ugovora ne bi se moglo smatrati poslovnom tajnom jer se cijeni da se te podatke ne bi moglo podvesti pod definiciju poslovne tajne iz članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96). Osim toga, napominje se da su traženi podaci (osim točaka 12 -14.) već prethodno objavljeni u obavijestima javne nabave tijekom postupka (bilo u pozivu na nadmetanje bilo u obavijesti o sklopljenom ugovoru). Podatke iz točaka 12. – 14. nije moguće objaviti u obavijesti o sklopljenom ugovoru jer u trenutku objave te obavijesti možda još nisu poznati, ali zbog načela transparentnosti cijeni se da nema zapreke da budu objavljeni u registru ugovora.
16 MIRJANA VIVODA Sadržaj registra ugovora, Članak 5. - ČLANAK 5. STAVAK 1. TOČKA 3. Predlažemo brisanje ove točke iz razloga što navedeni podatak nema nikakvo značenje za registar ugovora. Napominjemo da je CPV obvezni podatak u Obavijesti o nadmetanju koja se objavljuju u EOJN. Nije prihvaćen CPV broj je nužan kako bi se omogućilo jednostavnije pretraživanje i sortiranje ugovora. Dodatno, ističe se da objavom plana nabave u EOJN RH će se navedeni podatak automatski prenositi u registar ugovora.
17 Marijana Drobnjak Sadržaj registra ugovora, Članak 5. članak 5. stavak 1. točka 3. - predlažem brisati ovu točku. Nije prihvaćen CPV broj je nužan kako bi se omogućilo jednostavnije pretraživanje i sortiranje ugovora. Dodatno, ističe se da objavom plana nabave u EOJN RH će se navedeni podatak automatski prenositi u registar ugovora.
18 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora, Članak 6. Čl.6.st.2. Predlažemo smanjiti potrebna ažuriranja na svakih 6 mjeseci, te predlažemo definirati vremenski interval „ažuriranja“ starih podataka. Ponovno želimo istaknuti mišljenje da se ovim odredbama ne postiže željeno administrativno rasterećenje javne nabave i pratećih poslovnih procesa već se istima cjelokupni sustav poslovanja dodatno opterećuje. Prihvaćen Prihvaća se
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora, Članak 6. Čl.6.st.1. Prijedlog - Definirati pojam i sadržaj ustrojavanja registra. Nije prihvaćen Cijeni se da je pojam „ustrojiti“ jasan i sukladan nomotehničkoj praksi u Republici Hrvatskoj.
20 MIRJANA VIVODA Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora, Članak 6. - ČLANAK 6. STAVAK 2. Predlažemo da se ažuriranje registra ugovora obvezno vrši najmanje jedanput u četiri mjeseca. - ČLANAK 6. STAVAK 3. Predlažemo izmjenu ovog stavka na način da glasi: „U registar ugovora navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, za koje je sklopljen ugovor.“ Djelomično prihvaćen Odredba je dorađena na način da su naručitelji obvezni ažurirati registar ugovora svakih 6 mjeseci. U dijelu koji se odnosi na stavak 3. primjedba se ne prihvaća budući da u slučaju jednostavne nabave nije nužno sklapati ugovor već naručitelji mogu nabavljati robu, radove ili usluge putem narudžbenica.
21 Marijana Drobnjak Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora, Članak 6. članak 6. stavak 2. - predlažem ažuriranje registra ugovora najmanje svakih šest mjeseci kao što to bilo propisano u prijašnjem zakonu o javnoj nabavi. Prihvaćen Prihvaća se
22 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Objava registra ugovora, Članak 7. Čl.7.st.2. Smatramo nepotrebnim administriranjem budući da se objavljuje i na internetskim stranicama. Primljeno na znanje Skreće se pozornost da je svrha odredbe da se plan nabave i registar ugovora objavljuju isključivo u EOJN RH pa će objava istoga na internetskim stranicama naručitelja postati suvišna.
23 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Provedba analize tržišta, Članak 8. AmCham smatra kako Pravilnik postoji upravo kako bi se jasnije raspisale zakonske odredbe i u ovom slučaju dale smjernice o tome u čemu se sastoji i što obuhvaća analiza tržišta. Smatramo kako bi bilo potrebno konkretnije i opširnije urediti provedbu analize tržišta kako bi naručitelji znali koji su postupci dozvoljeni. Djelomično prihvaćen Cijeni se da nije potrebno detaljno uređivati odredbu o analizi tržišta budući da ona ovisi o poslovnom odnosno organizacijskom procesu koji se razlikuje od naručitelja do naručitelja te o konkretnom predmetu nabave koji se nabavlja. Dodatno, odredba o prethodnom savjetovanju je dopunjena kako bi naručitelji znali koji su postupci dozvoljeni.
24 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 12. Čl.12.st.2. Znači li da se nakon toga više neće trebati objavljivati na internetskim stranicama? Niži akt ukida odredbe višeg akta, ili se očekuje izmjena i dopuna ZJN ili će se ponovo povećati administriranje objavom na dva mjesta, te koja je svrha? Primljeno na znanje Skreće se pozornost da je svrha odredbe da se plan nabave i registar ugovora objavljuju isključivo u EOJN RH pa će objava istoga na internetskim stranicama naručitelja postati suvišna. Dodatno ističe se da je predmetna odredba u potpunosti u skladu s člankom 28. stavcima 3. i 4. ZJN 2016 budući da je EOJN RH objavu obavlja na internetskim stranicama.
25 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 12. Od 1.1.2018. je Pravilnikom propisana obvezna objava plana nabave, objava registra ugovora, prethodnog savjetovanja putem EOJN-a. AmCham pozdravlja ovu odredbu, pogotovo u dijelu koji se odnosi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima jer će se na taj način smanjiti mogućnost da neka prethodna savjetovanja budu propuštena ili da ponuđači budu informirani prekasno o procesu javne nabave u kojemu bi inače imali interes sudjelovati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje