Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“, UVOD Razvoj društvenog poduzetništva i socijalne ekonomije nije razrađen u opisu predmeta Poziva, akteri socijalne ekonomije nisu prepoznati kao prihvatljivi prijavitelji niti kao partneri. To je potrebno korigirati radi veće učinkovitosti Poziva u odnosu na ciljeve posebno s obzirom da se radi o lokalno društveno- ekonomskom rastu i razvoju. Prihvaćen Kao prihvatljivi partneri dodat će se i socijalne zadruge te društvena poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija.
2 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“, UVOD Opći komentari na dokument: Sadržaj ovog poziva i fokus bilateralne razvojne suradnje izuzetno je relevantan i hvalevrijedan izvor podrške za ostvarenje više razvojnih strategija smještenih u okvir ciljeva održivog razvoja kako ih definira UN uključujući i novu Nacionalnu strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021 te nacionalne strategije za razvoj društvenog poduzetništva. Područja poboljšanja Poziva odnose se na sljedeće: 1. Cjelokupna kulturna dimenzija održivog razvoja, kako je definiraju UN, UNESCO i OECD je zanemarena odnosno nije vidljiva u opisu predmeta Poziva te razradi prihvatljivih aktivnosti. Potrebno je doraditi Poziv kako bi kulturna dimenzija razvoja bila adekvatno integrirana u sadržaj Poziva. 2. Razvoj društvenog poduzetništva i socijalne ekonomije nije razrađen u opisu predmeta Poziva, akteri socijalne ekonomije nisu prepoznati kao prihvatljivi prijavitelji niti kao partneri. To je potrebno korigirati radi veće učinkovitosti Poziva u odnosu na ciljeve posebno s obzirom da se radi o lokalno društveno- ekonomskom rastu i razvoju. 3. Razvoj lokalne filantropije nije dovoljno jasno ekspliciran kao relevantna poluga lokalnog socioekonomskog razvoja iako je kao takav prepoznat u Nacionalnoj strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021. Premda su zaklade uvrštene među prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti ne ekpliciraju ključne aktivnosti kojima se bave zaklade, a to je prikupljanje i povezivanje resursa iz privatnih izvora za lokalne razvojne aktivnosti te dodjela financijskih i drugih potpora te to treba eksplicirati. Naglašavamo da je ovaj Poziv jedan od rijetkih dostupnih i zakladama te može poslužiti kao važan izvor podrške za razvoj lokalne filantropije te ga tako treba i doraditi. Posebno s obzirom na vrijedne prilike razmjene znanja s razvijenim sektorom zakladništva u Švicarskoj. 4. Postoji nekonzistentnost između početnog definiranja OCD-a kao korisnika Poziva i daljnjeg preciziranja prihvatljivih prijavitelja. Naime sindikati, poslovna udruženja nisu navedena među prihvatljivim prijaviteljima. U opisu OCD-a nedostaju ustanove, socijalne zadruge i umjetničke organizacije. 5. Popis prihvatljivih aktivnosti treba proširiti kako bi se obuhvatio puni opseg relevantnih aktivnosti podrške lokalnom socio-ekonomskom razvoju,a u svrhu što veće učinkovitosti Poziva. 6. Smatramo kontraproduktivnim nemogućnost sufinanciranja predloženih projekata iz više izvora javnog financiranja, čime se sprječava, umjesto da se potiču sinergijski efekti i veća organizacijska i financijska održivost provedbe. Isto tako smatramo propustom što su u fokusu poziva samo projekti, a ne i razvojni programi, odnosno barem projekti koji funkcioniraju u okviru širih razvojnih programa što je bitno za održivost i dugoročni utjecaj bilateralnih partnerstava predviđđenih ovim Pozivom. Djelomično prihvaćen 1. Razmotrit će se kulturna dimenzija održivog razvoja te adekvatno ugraditi u sadržaj Poziva 2. Kao prihvatljivi partneri dodat će se i socijalne zadruge te društvena poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija 3. Prikupljanje i povezivanje resursa iz privatnih izvora za lokalne razvojne aktivnosti može biti prihvatljiva aktivnost no dodjela financijskih i drugih potpora ne - blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF) 4. Definicija OCD-a na početku je općenita, kao i u svim našim Pozivima te ona ne definira prihvatljive prijavitelje, već su oni definirani u poglavlju 7.1. 5. Popis prihvatljivih aktivnosti nije konačan te su prihvatljive sve one aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva, a koje nisu izričito zabranjene. 6. Ne postoji prepreka da se neki projekt financira iz više izvora, ali je potrebno voditi računa da ukupno prikupljena sredstva za financiranje projekta ne prelaze 100% njegove vrijednosti. Naime, projekt kao skup aktivnosti može se financirati iz više izvora uz prethodnu prevenciju dvostrukog financiranja istih aktivnosti. Iz tog je razloga i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) predviđen i obvezni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, kojom prijavitelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje kako za iste aktivnosti projekata nije dobio financijska sredstva od drugih davatelja i da tako dodijeljena sredstva ne prelaze 100% vrijednosti projekta. Blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF)
3 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“, 1. Pojmovi i kratice Prijedlog - u prihvatljivost financiranja osim projekata dodati i operacije odnosno programe, a ne samo projekte u pojmovnik. te i na programe proširiti opseg bilateralne razvojne suradnje. Nije prihvaćen Blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF).
4 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“, 1. Pojmovi i kratice U Pojmovima i kraticama nije upisana definicija Projekta što treba dodati. Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat, s definiranom provedbenom strukturom i zadanim resursima. Za razliku od operacija, koje su neprekidne i mogu se ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“, 1. Pojmovi i kratice Ovdje nisu navedene socijalne i neprofitne zadruge te socijalna poduzeća, niti umjetničke organizacije, suradničke mreže i platforme što bi trebalo dodati. Pohvalno je što su socijalni partneri uključeni u definiciju OCD-a. Prihvaćen Ovo je definicija organizacija civilnoga društva sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016. (i nacrtu Nacionalne strategije 2017.-2022.)