Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“ Sadržaj ovog poziva i fokus bilateralne razvojne suradnje izuzetno je relevantan i hvalevrijedan izvor podrške za ostvarenje više razvojnih strategija smještenih u okvir ciljeva održivog razvoja kako ih definira UN uključujući i novu Nacionalnu strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021 te nacionalne strategije za razvoj društvenog poduzetništva. Područja poboljšanja Poziva odnose se na sljedeće: 1. Cjelokupna kulturna dimenzija održivog razvoja, kako je definiraju UN, UNESCO i OECD je zanemarena odnosno nije vidljiva u opisu predmeta Poziva te razradi prihvatljivih aktivnosti. Potrebno je doraditi Poziv kako bi kulturna dimenzija razvoja bila adekvatno integrirana u sadržaj Poziva. 2. Razvoj društvenog poduzetništva i socijalne ekonomije nije razrađen u opisu predmeta Poziva, akteri socijalne ekonomije nisu prepoznati kao prihvatljivi prijavitelji niti kao partneri. To je potrebno korigirati radi veće učinkovitosti Poziva u odnosu na ciljeve posebno s obzirom da se radi o lokalno društveno- ekonomskom rastu i razvoju. 3. Razvoj lokalne filantropije nije dovoljno jasno ekspliciran kao relevantna poluga lokalnog socioekonomskog razvoja iako je kao takav prepoznat u Nacionalnoj strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021. Premda su zaklade uvrštene među prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti ne ekpliciraju ključne aktivnosti kojima se bave zaklade, a to je prikupljanje i povezivanje resursa iz privatnih izvora za lokalne razvojne aktivnosti te dodjela financijskih i drugih potpora te to treba eksplicirati. Naglašavamo da je ovaj Poziv jedan od rijetkih dostupnih i zakladama te može poslužiti kao važan izvor podrške za razvoj lokalne filantropije te ga tako treba i doraditi. Posebno s obzirom na vrijedne prilike razmjene znanja s razvijenim sektorom zakladništva u Švicarskoj. 4. Postoji nekonzistentnost između početnog definiranja OCD-a kao korisnika Poziva i daljnjeg preciziranja prihvatljivih prijavitelja. Naime sindikati, poslovna udruženja nisu navedena među prihvatljivim prijaviteljima. U opisu OCD-a nedostaju ustanove, socijalne zadruge i umjetničke organizacije. 5. Popis prihvatljivih aktivnosti treba proširiti kako bi se obuhvatio puni opseg relevantnih aktivnosti podrške lokalnom socio-ekonomskom razvoju,a u svrhu što veće učinkovitosti Poziva. 6. Smatramo kontraproduktivnim nemogućnost sufinanciranja predloženih projekata iz više izvora javnog financiranja, čime se sprječava, umjesto da se potiču sinergijski efekti i veća organizacijska i financijska održivost provedbe. Isto tako smatramo propustom što su u fokusu poziva samo projekti, a ne i razvojni programi, odnosno barem projekti koji funkcioniraju u okviru širih razvojnih programa što je bitno za održivost i dugoročni utjecaj bilateralnih partnerstava predviđđenih ovim Pozivom. Djelomično prihvaćen 1. Razmotrit će se kulturna dimenzija održivog razvoja te adekvatno ugraditi u sadržaj Poziva 2. Kao prihvatljivi partneri dodat će se i socijalne zadruge te društvena poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija 3. Prikupljanje i povezivanje resursa iz privatnih izvora za lokalne razvojne aktivnosti može biti prihvatljiva aktivnost no dodjela financijskih i drugih potpora ne - blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF) 4. Definicija OCD-a na početku je općenita, kao i u svim našim Pozivima te ona ne definira prihvatljive prijavitelje, već su oni definirani u poglavlju 7.1. 5. Popis prihvatljivih aktivnosti nije konačan te su prihvatljive sve one aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva, a koje nisu izričito zabranjene. 6. Ne postoji prepreka da se neki projekt financira iz više izvora, ali je potrebno voditi računa da ukupno prikupljena sredstva za financiranje projekta ne prelaze 100% njegove vrijednosti. Naime, projekt kao skup aktivnosti može se financirati iz više izvora uz prethodnu prevenciju dvostrukog financiranja istih aktivnosti. Iz tog je razloga i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) predviđen i obvezni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, kojom prijavitelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje kako za iste aktivnosti projekata nije dobio financijska sredstva od drugih davatelja i da tako dodijeljena sredstva ne prelaze 100% vrijednosti projekta. Blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF)
2 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, UVOD Kod rečenice: "Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu." DODATI razdoblje na koje se odnosi potpisani Okvirni sporazum kao i razdoblje provedbe ovog Poziva. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
3 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 1. Pojmovi i kratice U pojmovnik je potrebno dodati definiciju programa radi razlikovanja u odnosu na projekte te u skladu s našom preporukom da se i mogućnost financiranja programa uvrsti u opseg bilateralne razvojne suradnje između Švicarske i Hrvatske radi veće održivosti i utjecaja programa suradnje.. Nije prihvaćen Blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF).
4 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 1. Pojmovi i kratice U Pojmovniku kod Projekta nije upisana definicija projekta- treba je dodati. Prijedlog: Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat, s definiranom provedbenom strukturom i zadanim resursima. Za razliku od operacija, koje su neprekidne i mogu se ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Prijedlog . treba dodati i operacije odnosno programe, a ne samo projekte u pojmovnik te i na njih proširiti opseg bilateralne razvojne suradnje. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 1. Pojmovi i kratice Ovdje nisu navedene socijalne i neprofitne zadruge te socijalna poduzeća, niti umjetničke organizacije, suradničke mreže i platforme što bi trebalo dodati. Pohvalno je što su socijalni partneri uključeni u definiciju OCD-a. Primljeno na znanje Ovo je definicija organizacija civilnoga društva sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016. (i nacrtu Nacionalne strategije 2017.-2022.)
6 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 2. Predmet Poziva i opće informacije KOD REČENICE: "Poziv je u skladu s nacionalnim (Strategija održivog razvoja RH ) i EU strateškim dokumentima (Strategija Europa 2020) te s principima i ciljevima lokalnog razvoja vođenog zajednicom, posebice: poticanjem lokalnih zajednica na razvoj integriranog pristupa odozdo („bottom up“) " DODATI: Navesti referencu godinu/NN kod navođenja Strategije održivog razvoja RH Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
7 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 2. Predmet Poziva i opće informacije KOD REČENICE: "Posebna grupa aktivnosti unutar ovog Poziva namijenjena je pitanju sigurnosti na cestama " DODATI: da bude jasno zašto je istaknuta ova tema – „koji predstavlja jedan od glavnih sigurnosnih rizika za hrvatske građane ali i turiste koji posjećuju Hrvatsku iz Europe i cijelog svijeta te je kao takav važan čimbenik lokalnog ekonomskog razvoja.“ Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
8 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 2. Predmet Poziva i opće informacije Kod rečenice: "Izgradnja partnerstava između aktera lokalne zajednice (OCD-a i lokalnih vlasti, kao i javnih obrazovnih ustanova te drugih neprofitnih organizacija koje djeluju u javnom interesu) može doprinijeti učinkovitijem djelovanju organizacija civilnoga društva (posebice u odnosu na marginalizirane i ranjive skupine) te podići razinu sudjelovanja građana i učinkovitosti javnih politika " DODATI: Treba dodati i osvrt na lokalnu filantropiju kao važnu polugu lokalnog socioekonomskog razvoja, s napomenom da je ona nedostatno razvijena u Hrvatskoj te je stoga podrška razvoju lokalne filantropije razrađena u mjere i aktivnosti vezane uz ciljeve ciljevima nacrta nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RH : Graditi pozitivan odnos i unaprijediti okvir za podršku djelovanju organizacija civilnoga društva u području gospodarske djelatnosti, društvenog poduzetništva i filantropije; Povećati vidljivost djelovanja i doprinos organizacija civilnoga društva u području društveno-ekonomskog razvoja. Potonji cilje je izravno povezan s ciljevima i svrhom ovog Poziva i programom bilateralne razvojne suradnje Švicarske i Hrvatske. Primljeno na znanje Navedena mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. - 2022. će se revidirati.
9 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 2. Predmet Poziva i opće informacije Kod rečenice: "Njihovi doprinosi su osobito vrijedni pri uključivanju stavova građana u procese donošenja odluka, sudjelovanju u pripremnim radnim i stručnim skupinama te provođenju istraživanja i studija u izradi i provedbi javnih politika " DODATI: te u pokretanju društvenih, kulturnih i ekonomskih inovacija, posebice u sferi socijalne ekonomije i društvenog poduzetništva te razvoju lokalne filantropije, djelatnoj zaštiti ljudskih prava građana i društvenom uključivanju marginaliziranih društvenih skupine. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
10 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 2. Predmet Poziva i opće informacije Kod rečenice "Suvremeno poimanje lokalnog razvoja pretpostavlja kreiranje razvojnih modela u kojima jedinice lokalne uprave, a ne središnja vlast, imaju ključnu ulogu, ali i odgovornost, za vlastiti razvoj." DODATI nastavak: pri čemu centralne vlasti imaju odgovornost za stvaranje poticajnog i stabilnog institucionalnog, infrastrukturnog i fiskalnog okružja za lokalni ekonomski razvoj. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
11 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ovdje ima smisla kao cilj dodati – doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem. Ovo je bitno istaknuti u odnosu na prepoznati deficit upravljačkih i suradničkih kapaciteta koji se prethodno navodi u analizi stanja. Prihvaćen Dodat će se treći specifični cilj, sukladno prijedlogu.
12 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga Treba dodati očekivano razdoblje provedbe Poziva jer je bez toga nemoguće pripremiti projektne prijedloge ukoliko se ne zna koliko dugo mogu ili moraju trajati. Primljeno na znanje Planirano trajanje projekata navedeno je u poglavlju 7.3.
13 Udruga za rad s mladima Breza Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 4. Oblici partnerske suradnje Postoji li mogućnost zajedničkog pilotiranja razvoja socijalne usluge - razvoja modela podrške djeci i mladima u riziku? Obzirom da 15 godina surađujemo s švicarskim organizacijama i kantonalnim vlastima u području pružanja usluge djeci i mladima u riziku te smo jedina udruga u RH koji svoju uslugu pruža i švicarskim korisnicima, postoji ideja od švicarskih partnera da za specifične korisnike razvijemo jedinstveni zajednički model podrške u RH. Je li takvo što moguće? Primljeno na znanje Moguća je provedba svih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Pozivom te koje nisu navedene kao neprihvatljive u poglavlju 7.3.
14 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) Treba precizirati broj mogućih prijava u ulozi partnera te može li prijavitelj biti i partner na drugim projektima, i ako da postoji li ograničenje broja prijava u ulozi partnera za organizaciju koja se javlja i kao prijavitelj Primljeno na znanje Prijavitelj može biti partner u drugim projektima, a nema ograničenja broja prijava u ulozi partnera.
15 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) REČENICA "Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu u potpunosti već dobili sredstva iz drugih javnih izvora , odnosno takve će se aktivnosti smatrati neprihvatljivima. " KOMENTAR: prilično restriktivno – Ovo negativno utječe na efikasnost i efektivnost projekata jer se gube sinergetski učinci i mogućnost povezivanja više projekata u smislene cjeline. Primljeno na znanje Ne postoji prepreka da se neki projekt financira iz više izvora, ali je potrebno voditi računa da ukupno prikupljena sredstva za financiranje projekta ne prelaze 100% njegove vrijednosti. Naime, projekt kao skup aktivnosti može se financirati iz više izvora uz prethodnu prevenciju dvostrukog financiranja istih aktivnosti. Iz tog je razloga i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) predviđen i obvezni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, kojom prijavitelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje kako za iste aktivnosti projekata nije dobio financijska sredstva od drugih davatelja i da tako dodijeljena sredstva ne prelaze 100% vrijednosti projekta.
16 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) KOD REČENICE "Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, što znači da prijavitelj i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. " DODATNO POJASNITI ZA KORISNIKA. Primljeno na znanje Korisnik nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta.
17 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) Treba pojasniti tko sve mogu biti partneri na projektu, a tko sve mogu biti prijavitelji. To treba jasno istaknuti i navesti ukoliko neke vrste pravnih osoba NE MOGU biti prijavitelji ili partneri. Treba i jasno reći da li je definiran minimalni obavezni broj partnera. Nije prihvaćen Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja i partnera jasno su navedeni u poglavljima 7.1. i 7.2. Partnerstvo je obavezno, a minimalan obavezni broj partnera nije propisan.
18 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) U REČENICI: "Financirat će se dvije grupe aktivnosti. Prva grupa se odnosi na suradnju između dviju država u područjima koja su važna za održivi razvoj lokalne zajednice , a druga grupa se odnosi na suradnju između dviju država u području sigurnosti na cestama . " MASNO (BOLD) ISTAKNUTI: održivi razvoj lokalne zajednice, u području sigurnosti na cestama Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
19 Gong Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“, 5. Pokazatelji provedbe (indikatori) U opisu prvog pokazatelja nije jasno radi li se isključivo o razvoju modela ili i o provedbi tih modela kroz konkretne projekte i programe. Ako se radi i o provedbi modela to treba jasno istaknuti. Prihvaćen Dopunit će se opis pokazatelja.
20 Gong 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja KORIGIRATI : 7. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje; PRIJEDLOG: 7. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje; Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
21 Gong 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja KOD REČENICE "b. koja se svojim općim/temeljnim aktom opredijelila da djeluje u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenih Ustavom RH te djeluje u..." DODATI da bude preciznije „utvrđenima Člankom 3. Ustava RH „ (te popraviti padež). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
22 Gong 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja VAŽNO – ovdje se NE NAVODE ostali pravni oblici koji su navedeni u početnoj definiciji OCD-a – sindikati, poslovna udruženja (koja su neka registrirana i kao privatne neprofitne ustanove). Predlažemo da se dodaju i privatne neprofitne ustanove, socijalne i neprofitne zadruge, socijalna poduzeća u skladu s kriterijima Strategije razvoja socijalnog poduzetništva te umjetničke organizacije kako ih definira Ministarstvo kulture. Nije prihvaćen Definicija organizacija civilnoga društva na početku je općenita, kao i u svim Pozivima Ureda za udruge dosad, te ona ne definira prihvatljive prijavitelje, već su oni definirani u poglavlju 7.1.
23 Udruga Biom 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja 7.1.b S obzirom da zaštitu prirode uređuje zaseban zakon, predlažemo da se unutar zagrada u opis usluga od općeg interesa uz zaštitu okoliša doda i zaštita prirode, odnosno da kriterij glasi: b. koja se svojim općim/temeljnim aktom opredijelila da djeluje u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenih Ustavom RH te djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (volonterstvo; odgoj i obrazovanje; zdravstveno preventivne aktivnosti; socijalna skrb; zaštita okoliša i prirode; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.) i Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
24 Udruga Biom 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Kriterij 7.1.10. je problematičan. Praktičan primjer iz Grada Zagreba je da puno udruga, zbog nedostataka kapaciteta u Gradskom uredu za opću upravu, mjesecima čeka da im se obrade papiri. U međuvremenu su njihovim osobama ovlaštenim za zastupanje istekli mandati te prema članku 27. stavku 5. Zakon o udrugama, udruge ne mogu postupati s izmijenjenim podatcima u pravnom prometu. Time je dio udruga stavljen u nepovoljan položaj iako je obavio svoje obaveze, ali ovisi o brzini rada nadležnih ureda. Predlažemo ili brisanje ovog stavka ili promjenu tako da piše: "10. osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu ili je za osobu u tijeku postupak rješavanja zahtjeva za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, što se potvrđuje uvidom u matični registar." Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti u mandatu.
25 Udruga za rad s mladima Breza 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Može li partnerska švicarska organizacija biti ustanova ili privatna organizacija koja provodi socijalne usluge za djecu i mlade u nepovoljnom položaju ? Primljeno na znanje Može ukoliko ispunjava kriterije prihvatljivosti partnera iz poglavlja 7.2.
26 Gong 7. Kriteriji prihvatljivosti, 7.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Smatramo da bi i ekonomski razvojni subjekti poput zadruga, razvojnih agencija i poduzeća koja se bave upravljanjem razvojem trebala biti mogući prijavitelji. Prihvaćen Kao prihvatljivi partneri dodat će se socijalne zadruge, društvena poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija i razvojne agencije.
27 Gong 7.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti KOD: "Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 2. grupe su : " Budući da su zaklade prihvatljivi prijavitelji, a centralna zadaća zaklada je dodjela financijskih potpora predlažemo da se eksplicite navede da su prihvatljive aktivnosti programi malih potpora u odnosu na ciljeve Poziva, kao i aktivnosti prikupljanja sredstava radi jačanja razvojnih resursa putem zaklada lokalnih zajednica i drugih zaklada koje djeluju i lokalno. Filantropija u ovom Pozivu stoga treba biti i eksplicirana kao jedna od poluga odnosno metoda za poticanje lokalnog socioekonomskog razvoja. od RIJETKIH kojo uopće prepoznaje razvoj filantprpije Nije prihvaćen Blok darovnice su, sukladno Okvirnom sporazumu, namijenjene isključivo malim projektima (20.000-200.000 CHF) te nije moguće financirati programe malih potpora.
28 Gong 7.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti MENTORSKI PROGRAMI- Da li ovo uključuje i konkretne savjetodavne aktivnosti i za provoditelje razvojnih aktivnosti i projekata i programa? Primljeno na znanje Mentorski programi se odnose na pružanje mentorstva od strane švicarskih partnerskih organizacija hrvatskim partnerima te ne podrazumijevaju podugovaranje vanjskih stručnjaka nego suradnju među partnerima. Ovo ne isključuje mogućnost podugovaranja vanjskih stručnjaka za pružanje usluga za koje prijavitelj i partneri nemaju dovoljno stručnih znanja i kapaciteta.
29 Gong 7.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti Naša ključna primjedba je da je kulturna i medijska dimenzija razvoja zanemarena u cijelom Pozivu, što je protivno razumijevanju dimenzije kulture u održivom razvoju UN-a i UNESCO-a - (vidi UNESCO http://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development, OECD , 2005, Culture and Local Development, http://www.oecd.org/leed-forum/publications/Culture%20and%20Local%20Development.pdf ; razumijevanju lokalnog razvoja umrežavanje u svrhu razvoja suradničkih razvojnih aktivnosti i zagovaranje http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/culture-in-rio-20/ Prihvaćen Razmotrit će se kulturna dimenzija održivog razvoja te adekvatno ugraditi u sadržaj Poziva.
30 Gong 7.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Neprihvatljive aktivnosti REČENICA: "aktivnosti koje se odnose isključivo na razvoj strategija, planove i druge slične dokumente; " KOMENTAR:U kontekstu ovog programa, rad na razvojnim dokumentima čini se itekako relevantan kao fokus projekata kojima je cilj povećati kapacitete i opseg lokalnih razvojnih programa. Primljeno na znanje Rad na razvojnim dokumentima može biti dio aktivnosti, ali aktivnosti projekta ne mogu biti isključivo usmjerene na razvoj strategija, planove i druge slične dokumente.
31 Gong 7.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Neprihvatljive aktivnosti REČENICA "- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinom na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima ; " KOMENTAR: Ovo je u suprotnosti popisu prihvatljivih aktivnosti gdje se naglašavaju seminari i studijska putovanja Primljeno na znanje Seminari i studijska putovanja mogu biti dio aktivnosti, ali aktivnosti projekta ne mogu biti isključivo usmjerene na sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima.