Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rankica Benc NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažem da se ova Novela ZOO iskoristi za isključivo nomotehničku promjenu čl. 29. ZOO: Stavak 2. članka 29. podijeliti na dva stavka kako slijedi: 2) Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena. 3) Stopa zateznih kamata u odnosima koji nisu navedeni u stavku 2. ovog članka određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. i u njemu se iza riječi „stavka 2.“ dodaju riječi „i 3.“. OBRAZLOŽENJE: Ova promjena bi omogućila da se stopa zateznih kamata precizno definira već samim navođenjem čl. 29. st. 2. ili čl. 29. st. 3. ZOO, bez upisivanja dugačke formulacije prosječne kamatne stope. To bi doprinijelo preglednosti ugovora, zadužnica, izreka sudskih te javnobilježničkih odluka. Nije prihvaćen Prijedlog za dodavanje novog stavka 3. u članak 29. nije prihvaćen jer bi se dodavanjem novog stavka 3. gotovo u potpunosti ponavljao sadržaj sadašnjeg stavka 2., što nije u skladu s nomotehničkim pravilom koje zahtjeva izbjegavanje ponavljanja teksta jednog stavka u drugom stavku, te bi se usvajanjem prijedloga dodatno opteretio tekst ovoga članka. Prijedlog za dopunu sadašnjeg stavka 3. članka 29. (koji bi postao stavak 4.) nije prihvaćen jer se stavak 3. primjenjuje isključivo na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava i zato upućuje na stavak 2. članka 26. koji uređuje najvišu stopu ugovornih kamata između trgovaca odnosno između trgovca i osobe javnog prava. Članak 26. stavak 3. (na koji bi, u slučaju prihvaćanja ovog prijedloga, upućivao novi stavak 4. članka 29.) uređuje situaciju kada su ugovorene kamate ali nije ugovorena njihova stopa te bi stoga upućivanje na članak 26. stavak 3. u novom stavku 4. članka 29. bilo pogrešno.