Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Andrić Uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta, Članak 21. Ukoliko se adresa poljoprivredne površine nalazi na području LAG-a, a adresa prebivališta nositelja OPG-a (nositelja projekta) ne obuhvaća područje LAG-a , ovakvog nositelja OPG-a se stavlja u nearvnopravan položaj jer nikada neće udovoljiti kriterijima (ili zbog prebivališta ili zbog adrese poljoprivredne površine). Nositelj OPG-a prilikom upisivanja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava mora prijaviti adresu prebivališta kao adresu OPG-a Prijedlog : Razlikovati adresu prbivališta nositelja OPG-a u odnosu na adresu poljoprivredne površine. Obrazloženje: Definirani obrazac upisnika poljoprivrednih gospodarstava koji ne omogućava razlikovanje prebivališta nositelja i adrese poljoprivredne površine. Nije prihvaćen U Programu ruralnog razvoja navedeno je da nositelji projekta za projekte koji se provode na LAG natječaju moraju imati stalno prebivalište na području LAG-a, a projekt se mora provoditi na području LAG-a.
2 LAG SAVA Iznos i intenzitet potpore, Članak 26. Iz članka nije u potpunosti razumljivo smatraju li se potpore koje dodjeljuje LAG potporama male vrijednosti tj. de minimis potporama definiranima Uredbama 1407 i 1408/2013. Molim pojasniti te bolje obrazložiti. Djelomično prihvaćen Članak 26. stavak 3. izmijenjen je te sada glasi: „Iznimno od stavka 2. ovoga članka projekti koji se provode putem odabrane LRS su projekti kod kojih najviši iznos projekta i potpore ne može biti viši od 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.“ U Pravilniku nije moguće jednoznačno navesti da li se u provedbi Podmjere 19.2. radi o potporama male vrijednosti ili državnim potporama, budući da o pojedinom tipu operacije ovisi da li projekt sadrži državne potpore. Pravila koja se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti detaljnije su opisana u pripadajućim provedbenim propisima na nacionalnoj razini za svaki tip operacije.