Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Korpar PRAVILNIK Potrebno je razlikovati ograde na građevinskom zemljištu od ograda uz puteve na poljoprivrednom zemljištu. Zbog malih parcela i stanja u poljoprivredi, vlasnici poljoprivrednih zemljišta koja su više ili manje u blizini gradova, sve češće na istim parcelama postavljaju sjenice ili manje kučice koje im služe kao vikend kućice i slično i koje nisu problem, ali su problem ograde koje se postavljaju uz puteve i time onemogućavaju prolaz većim strojevima. Ti putevi (katastarske čestice) su u pravilu preuski za prolaz kombajna koji ne gaze po privatnom zemljištu ali trebaju tu širinu za prolaz hedera. Sukladno tome trebalo bi na neki način regulirati da se ograda uz put na poljoprivrednom zemljištu ne smije postavljat na udaljenosti manjoj od 2 metra od čestice puta što bi osiguralo širinu prolaza od barem 6 metara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Vedran Macan PRAVILNIK Za građenje građevina za koje nije potrebna građevinska dozvola: napomenuta mogučnost gradnje cisterni-treba dati mogučnost gradnje sisterni veče zapremine od 27 m3 jer je to zbilja malo -barem 50m3,zatim dodao bih još i mogučnost gradnje tradicionalnih objekata u ruralnom prostoru:krušnih peći,kažuna(Istra),sjenika i sl. Te mogučnost gradnje pristupnih puteva u slučajevima gdje je postoječi put na privatnoj parceli a postoji mogučnost gradnje puta preko zemljišta Hr.šuma,državnog ili opčinskog zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 UTE d.o.o. PRAVILNIK U čl. 2. st. 1. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predlaže se dodati točke: - solarno stablo, odnosno građevina do 4 m visine i do 15m2 površine koja omogućava pretvaranje sunčeve energije u električnu koja se potom koristi za punjenje akumulatorskih baterija kojima se napajaju razni uređaji kao što su mobiteli, tableti zatim meteorološke stanice kao i električne bicikle te ostala dodatna oprema - stanice odnosno postolja za punjenje električnih bicikala koja ujedno služe i kao stanice za iznajmljivanje električnih i običnih bicikala čija je pojedina površina manja od 1m2 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Tomislav Poršinsky PRAVILNIK Poštovani, Kao osoba u mandatu Predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, podržavam prijedlog prof. dr. sc. Tibora Penteka (e-Savjetovanje, 19. kolovoza 2017.), vezan za izmjene točke 10. članka 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Obrazloženje Predložena je formulacija daleko preciznija u odnosu na postojeću. Lijep pozdrav, Tomislav Poršinsky Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Tomislav Dumić PRAVILNIK, Članak 2. U točki 18 dodati crticu - natkriveni boksovi za pse Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Tibor Pentek PRAVILNIK Poštovani predlagači Izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Sugeriraju se slijedeće izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (dalje: Pravilnik). U članku 4. točka 10. mijenja se i glasi: 10. Građevina namijenjena gospodarenju šumom u skladu s posebnim propisom, kao što je:  - šumska cesta u šumi ili na šumskom zemljištu širine kolnika do 5,00 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put planiran šumskogospodarskim planom),  - šumska protupožarna prometnica u šumi ili na šumskom zemljištu širine kolnika do 5,00 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put planiran šumskogospodarskim planom). Obrazloženje Sukladno važećim tehničkim uvjetima za projektiranje šumskih cesta (Šikić i dr., 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste) šumske se ceste, ovisno o njihovoj kategorizaciji na temelju kriterija značenja (spojne, glavne, sporedne i prilazne), mogu izvesti s jednim i s dva prometna traka. U oba je slučaja širina kolnika do 5,00 m dostatna za prometovanje vozila koja se danas koriste pri gospodarenju šumom uz napomenu kako je u zadnje vrijeme prisutno povećanje dimenzija spomenutih vozila. Sadašnja formulacija u Pravilniku nije niti dovoljno precizna niti dovoljno jasna. Ukoliko se misli na širinu kolnika to treba izrijekom napisati, a ukoliko se misli na ukupnu širinu šumske ceste onda vrijednosti sa sadašnjih 5,00 m treba povećati na najmanje 8,00 m. "Šumski protupožarni prosjek" terminološki nije dobar izraz. Može se raditi o šumskoj protupožarnoj prosjeci. Ista se ne projektira već se samo prosijeca (drvna masa se posiječe, privuče i otpremi) i za nju ne treba izrađivati nikakav projekt. Vjerojatno se mislilo na šumsku protupožarnu prometnicu (koja se u nedalekoj povijesti krivo nazivala „šumska protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste“, pa otuda krivi naziv). Ovu bi pogrešku također valjalo ispraviti. SP, Tibor Pentek Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 STJEPAN GORIČANAC PRAVILNIK, Članak 2. Točku 18., alineju 4. - konstrukcija za držanje košnica pčela, potrebno je nadopuniti da glasi: - nadstrešnica, ili konstrukcija za držanje košnica pčela s prostorom zaklonjenim od ekstremnih vremenskih uvjeta zatvorena s najviše tri strane (osim izletne); Obrazloženje: Navedena definicija je prilagođavanje stvarnom stanju na terenu obzirom da postoje drveno-metalne konstrukcije kojima su, osim izletne strane, tri strane zatvorene bilo da se radi o tzv. „kontejnerima“, mobilnim i stacionarnim, bilo nadstrešnicama. Ako se, pod navedenom alinejom 4., misli na postolja na kojima se košnice nalaze na otvorenom, tada je ona ispravna, a ako ne, izmijeniti navedenu alineju, ili se za pčelinjake može primijeniti alineja 2. navedene točke obzirom da su pčele svrstane u „ostalu stoku“, pa se po uvjetima ne bi trebale razlikovati od, recimo, koza za koje je dopuštena nadstrešnica. Svjedoci smo sve većeg broja propadanja pčelinjih zajednica, kako kod nas, tako i u svijetu, pa je stoga nužno pčelarima pružiti mogućnost zaštite pčelinjih zajednica od sve češćih i izraženijih ekstremnih vremenskih prilika bez obzira na lokaciju na kojoj se isti nalazi, koja mora ispunjavati posebne uvjete, i koja se nalazi, uglavnom izvan građevinskih područja (stambenih, ili vikendaških). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Scala d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. dodati točku 22. Građevina koja se gradi na poljoprivrednom zemljištu za potrebe gospodarstva i to: - zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine, - podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3, - bazen tlocrtne površine do 100 m2, ukopan u tlo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Scala d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. U članak 2. stavak 1. dodati točku 21. Građevina i oprema namijenjena zaštiti ljudi na poljoprivrednom zemljištu kao što je: - nadstrešnica za sklanjanje ljudi s prostorom zaklonjenim od sunca i vjetra s najviše tri strane Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Scala d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. točka 12. dodati i djelatnost akvakulture Obrazloženje: proizvodnja mikroalgi preporuča se u zatvorenim sustavima prvenstveno radi smanjenje rizika, ali i radi kvalitetnije proizvodnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Scala d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2. stavak 1. točka 17. dodati i djelatnost akvakulture Obrazloženje: proizvodnja mikroalgi preporuča se u zatvorenim sustavima prvenstveno radi smanjenje rizika, ali i radi kvalitetnije proizvodnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Sanja Vušković PRAVILNIK, Članak 5. uz točku. 4. bi trebalo nadodati kolika bi trebala biti suglasnost suvlasnika ako se postavlja na zajedničke dijelove postojeće zgrade (fasada) 51% ili 100%. S obzirom da je većina postojećih zgrada izgrađena na način da je vlasništo građ. čestice postojeće zgrade samo do fasade,a sve okolo zgrade je javno,državno ili gradsko vlasništvo tako da bi se za postavljanje liftova na vanjskoj fasadi koje je privatno vlasništvo suvlasnika trebalo i regulirati i ovaj problem. Odnosno ubaciti i novi čl. u ovaj pravilnik da ukoliko dizalo ne ugrožava prohodnost oko zgrade da bi javne, gradske, državne ustanove morale odobriti postavljanje liftova na njihovoj čestici ,a na fasadi postojeće zgrade. Ukoliko se ne ubaci i ovaj dodatak nema koristi od ovog čl. za postojeće zgrade gdje se dizalo može ugraditi samo na vanjskoj fasdi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Sanja Vušković PRAVILNIK, Članak 5. U članaku 5. točka 3. alineja 4 bi trebalo nadodati jedino uz suglasnost suvlasnika jer se odnosi na zajedničke dijelove svih suvlasnika odnosno kada se dodavaju novi vanjski prozori i vrata u nosivim zidovima zadire se u zajedničko vlasništo odnosno fasadu(pročelje, ovojnicu). Osim suglasnosti suvlasnika potrebno je ishoditi i suglasnost da postojeći projektant ili naslijednik dopušta izmjenu svoga autorskog dijela. (Napominjem da upravitelji stambenih zgrada nakon što je donešena ova alineja gdje je potreban samo glavni projekat za otvaranje otvora u nosivim zidovima, te gdje statičari sagledavaju samo jedan stan ,a ne zgradu u cijelini i gdje nije navedeno da je potrebna suglasnost iako je riječ o zajedničkim dijelovima ima dosta pokrenutih sudkih postupaka jer su suvlasnici otvarali otvore na fasadi samo u skladu čl. 5 točke 3. alineje 4 ) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Sanja Vušković PRAVILNIK, Članak 3. S obzirom da čl.3. točka 1. i 2. pobija čl. 5. točka 9. trebalo bi nadopuniti ili izmijeniti iste članke. Naime čl.3 točka 1. i 2. se mogu izvoditi radovi bez glavnog projekta na održavanju postojeće građevine i kod hitnih i nužnih popravaka zajedničkih dijelova kojima se ne utječe na građevinsku mehaničku otpornost i stabilnost, a čl. 5.točka 9. se izvode radovi u skladu s glavnim projektom kada se obnavljaju, dodaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade. Iz svega proizlazi kada imamo prodor oborinskih voda kroz dio omotača grijanog dijela zgrade(krov ili fasada) u više stanova moramo zamijeniti cijelokupnu hidroizolaciju krova ili dodati novi sloj završne žbuke na cijelokupnu fasadu to je ujedno hitni popravak zajedničkih dijelova,kojima se još ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost(čl.3.točka 1. i 2.) ali i dodavanje, obnavljanje ili zamjenjivanje dijelova zgrade koji su dio omotača grijanog dijela zgrade(čl.5.točka 9.).Molim ispravak ili dopunu navednih članaka jer je nebrojeno zgada koje imaju prodor oborinskih voda u stanove i koje trebaju kompletnu obnovu cijele fasade i cijelog krova da li im treba glavni projekt ili ne??(ne govorimo o termo izolaciji jer bi to po mojoj procijeni glavni projekt ukoliko je potreban prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije pokazao da li im je ista potrebna ili ne). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Robert Ojurović PRAVILNIK U potpunosti podržavam komentar prof. Tibora Penteka sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu jer smo mi šumarski inženjeri bili u nedoumici oko dosadašnje formulacije koja je bila nedorečena u smislu da nije bilo jasno odnosi li se vrijednost (širina od 5 m) na širinu kolnika ili na ukupnu širinu šumske prometnice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK Predlaže se u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dodati novi članak 6., kojim se mijenja čl. 5. toč. 5. Pravilnika, a koji glasi: „Članak 6. U članku 5. točka 5. mijenja se i glasi: 5. Na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti stepenište, ako nije protivno prostornom planu, fasada te ravni (prohodni, neprohodni, zeleni), kosi ili zaobljeni krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole.“ Obrazloženje: Ravni krovovi se u stručnoj terminologiji dijele na prohodne i neprohodne, a u novije vrijeme postoje i zeleni krovovi, što utječe i na vrstu i način izvedbe istih. Kako u primjeni postojeće odredbe ne bi bilo dvojbi da li se pod ravnim krovovima smatraju i neprohodni i prohodni te zeleni ravni krovovi, to je po našem mišljenju potrebno dodatno pojasniti ovu odredbu te ostaviti mogućnost da se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može izvesti i stepenište, ako to nije protivno prostornom planu. Predlaže se u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dodati novi članak 7. kojim se mijenja čl. 6. st. 1. Pravilnika, a koji glasi: „Članak 7. U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti), osim projekta iz članka 5. podstavaka 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.“ Obrazloženje: Predlaže se naprijed navedene izmjena jer je cilj omogućavanje evidentiranja u katastru svih zgrada, odnosno dijelova zgrada a radi ažurnosti katastra i stvaranja što je moguće potpunije evidencije nekretnina za potrebe razreza i naplate predstojećeg poreza na nekretnine. Predlaže se u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dodati novi članak 8. koji glasi: „Članak 8. U članku 6. brišu se stavci 3. i 4.“ Predlaže se u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dodati novi članak 9. koji glasi: „Članak 9. U članku 8. briše se stavak 3.“ Obrazloženje (uz novi čl. 8. i čl. 9.): S obzirom na odredbu čl. 8. st. 3. Pravilnika koja propisuje da se „odredba članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika ne odnose na građenje građevina i izvođenje radova koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika“ to bi radi ujednačavanja kriterija za građenje i radove prije i poslije stupanja na snagu novog Pravilnika trebalo korigirati ovu odredbu na predloženi način jer ne postoje opravdani razlozi da neki investitori nisu trebali prijavljivati početak građenja i imati stručni nadzor građenja samo zbog činjenice da su građenje/radove započeli prije 8.7.2014. (dan stupanja na snagu novog Pravilnika), dok drugi investitori to moraju. Predlaže se da članak 6. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima postane članak 10. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Predlaže se čl. 5. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izmijeniti i dopuniti na način da glasi: „3. Na postojećoj zgradi kojima se: - spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio, - izvode krovne kućice, - izvodi stepenište unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, ako nije protivno prostornom planu, - podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m, - dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima;“ Obrazloženje: Smatramo da je kod situacije da je postojećim pravilnikom omogućeno bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, izvoditi radove kojima se spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio te izvode krovne kućice, to je u tom smislu opravdano omogućiti na isti način izvođenje radova na izvedbi stepeništa unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, ako to nije protivno prostornom planu, kako to uostalom određuje i čl. 1. st. 2. Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U čl. 4. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predlaže se dodati nove točke 22., 23., 24. i 25. na način da iste glase: 22. Nadstrešnice za mehanizaciju, hrane za stoku, rasutog materijala 23. Trenč silosi 24. Privremene brane za zadržavanje vode u kanalima unutar ribnjaka 25. Kolni i pješački most na kanalima unutar ribnjaka Obrazloženje: Ovime se ubrzava procedura gradnje građevina koje su sastavni dio ekonomskog dvorišta namijenjeni za poljoprivrednu proizvodnju. Naime funkcioniranje ekonomskog dvorišta ovisi o tehnologiji poljoprivredne proizvodnje te njenom mijenjanju. Česte su potrebe za povećanjem voznog parka proizvodnih jedinica, mijenja se dotrajala mehanizacija novom, pa se i njeni gabariti samim time povećavaju; mijenja se vrste hrane ili sami omjeri sastojaka hrane za stoku pa može doći do povećanja voluminoznosti hrane te se time povećava i potreba povećanja volumena trenč silosa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U čl. 3. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predlaže se izmijeniti točku 4. Pravilnika na način da ista glasi: „4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka te izvoditi radovi na uređenju građevinske čestice kao što je građenje platoa oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo za pranje mehanizacije, deponiranje sijena, deponiranje rasutih neopasnih materijala, parkiranje mehanizacije i priključnih strojeva.“ Obrazloženje: Svako ekonomsko dvorište ima određene lokalitete (farme, vinarije, voćnjake, prerade…) koji traže oblogu tla veće kvalitete i čvrstoće od zemlje ili makadama (obično se tlo oblaže betonom ili asfaltom) radi samih procesa koji se odvijaju na toj lokaciji unutar ekonomskog dvorišta. Najčešće su to potrebe za povećanjem privremenog smještaja mehanizacije. Ovime se ubrzava uređenje tih lokacija. Samim tim radovima se ne utječe na prostorni plan koji je definirao postotak zelenila za svaku lokaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. U čl. 2. st. 1. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predlaže se dodati točke 21., 22. i 23. (crveno označeno) koje glase: 21. Gradnja objekta za čuvarsku službu veličine do 10 m2 22. Samostojeća skladišta neopasnih materijala do 20 m2 23. Armiranobetonski vodonepropusni zimovnici na ribnjacima maksimalne sveukupne tlocrtne veličine 1000 m2 maksimalne dubine do 1,5 m, većim dijelom ukopani u tlo Obrazloženje: Kako su objekti porte i malih skladišta izrazito česti kod ekonomskih dvorišta pojedinih poslovnih jedinica ovime bi se ubrzala procedura gradnje istih. Najčešći problem kod projektiranja ekonomskog dvorišta je predviđanje gdje će postojati potreba za ovim objektima stoga je logičnije njih izgraditi po potrebi u fazi korištenja dvorišta. Konstrukcijski su jednostavni kao i vrtna sjenica. Zimovnici su također jednostavni objekti koji prate tehnologiju samog ribnjaka. Tokom vremena se tehnologija mijenja tako se mijenja kapacitet i lokacija zimovnika. Povećanjem intenziteta prirasta konzumne ribe povećava se i potreba za kapacitetom zimovnika kod zimskog smještajem ribe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. U čl. 2. st. 1. toč. 1. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predlaže se dodati novu alineju koja glasi: - sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 10 m2, unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade Obrazloženje: S obzirom da u istom stavku postoji mogućnost gradnje bez građevinske dozvole i glavnog projekta slobodnostojeće ili sa zgradom konstruktivno povezane nadstrešnice, tlocrtne površine do 15 m2, izvan tlocrtnih gabarita, to smatramo da treba na sličan način regulirati i gradnju takve nadstrešnice i unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade jer smatramo da je nepotrebno za natkrivanje npr. terase od 10 m2 koja se nalazi na objektu tražiti ishođenje građevinske dozvole ili glavnog projekta, ako iste dokumente nije potrebno ishoditi za nadstrešnicu izvan tlocrtnih gabarita zgrade Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Predlaže se čl. 1. st. 4. toč. 1. nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izmijeniti i dopuniti na način da glasi: „(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka protivno prostornom planu može se izraditi glavni projekt za: 1. završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj stepeništa, fasade i ravnog (prohodnog, neprohodnog, zelenog), kosog ili zaobljenog krova bez nadozida.“ Obrazloženje: Ravni krovovi se u stručnoj terminologiji dijele na prohodne i neprohodne, a u novije vrijeme postoje i zeleni krovovi, što utječe i na vrstu i način izvedbe istih. Kako u primjeni postojeće odredbe ne bi bilo dvojbi da li se pod ravnim krovovima smatraju i neprohodni i prohodni te zeleni ravni krovovi, to je po našem mišljenju potrebno dodatno pojasniti ovu odredbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK, Članak 5. Primjedba na točku 4. članka 5. – iako članak 122. ZPU-a dopušta dogradnju dizala bez obzira na odredbe prostornog plana, smatramo da će ovakva ugradnja i/ili dogradnja dizala uzrokovati probleme, tim više jer se radovi mogu izvoditi i bez rješavanja imovinskopravnih odnosa. Primjedba na točku 17. članka 5. - smatramo da je tekst u zagradi suvišan i izaziva zabunu jer se radovi mogu izvoditi na građevnoj čestici ili u obuhvatu zahvata u prostoru svih postojećih građevina. Upravni odejl za prostorno uređenje Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK, Članak 4. Primjedba na točku 12. članka 4. – smatramo da točku 12. treba preoblikovati brisanjem podstavka 3. i izmjenom podstavka 1. i 2. na način da se u tekst tih podstavka dodaju instalacije iz podstavka 3. Primjedba na podstavak 2. točke 13. članka 4. – potrebno je definirati pojam „laguna“. Također je potrebno odrediti što predstavlja tlocrtnu površinu jer su lagune građene na način da imaju pokose. Smatramo da je potrebno odrediti i značenje jednog korisnika – znači li to vlasnika, životinju ili nešto treće. Primjedba na točku 20. članka 4. – obzirom da su rotacijski parkinzi relativna novost, potrebno ih je definirati i odrediti ili ograničiti njihov kapacitet, npr. maksimalan broj vozila. Također je iz teksta odredbe nejasno mora li se parking postaviti samo na građevnoj čestici postojeće građevine ili može na bilo kojem zemljištu s uređenim pristupom, a postavlja se i pitanje što znači „uređen pristup“. Smatramo da su rotacijski parkinzi objekti koji bi, zbog svoje veličine i potencijalnog utjecaja na mjesto na kojem se smještaju, morali biti u skladu s odredbama prostornih planova. Primjedba na točku 21. članka 4. – kao i kod točke 20., iz teksta je nejasno mora li se helidrom postaviti samo na građevnoj čestici postojeće građevine ili može na bilo kojem zemljištu s uređenim pristupom te se postavlja pitanje značenja pojma „uređen pristup“. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK, Članak 2. Primjedba na podstvak 2. točke 17. stavka 1. članka 2. – u praksi postoji problem jer tipski projekti za takve građevine ne postoje na našem tržištu Primjedba na podstvak 2. točke 18. stavka 1. članka 2. – potrebno je definirati pojam "sklanjanje" Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK, Članak 1. Primjedba na stavak 3. članka 1. – u tehničkom smislu, proizvodanja električne energije bez predaje u mrežu je neisplativa obzirom da se javljaju viškovi električne energije koji propadaju. Primjedba na stavak 4. članka 1. – iz teksta proizlazi da se zgrada namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti ne može završiti protivno odredbama prostornog plana te smatramo da bi tekst trebalo ispraviti na način da se to omogući. Primjedba na točku 2. stavka 4. članka 1. – u načelu se protivimo zahvatima i radovima koji su protivni prostornom planu jer je to protivno pravilima struke. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Nikola Dužević PRAVILNIK, Članak 4. Predlažem da se uvede da se bez građevinske dozvole, dopusti gradnja nove smještajne kategorije koja je od nedavno usvojena od strane Ministarstva Turizma : kamp odmorište - robinzonski smještaj, temeljem pravilnika koji su nedavnim izmjenama i dopunama od nedavno na snazi: Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu . Pravilnicima je predviđena gradnja sljedećih smještajnih jedinica: "šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhom." Ministarstvo turizma, odnosno uredi za gospodarstvo traže uporabnu dozvolu. Nerealno je očekivati izdavanje uporabne dozvole za pećinu ili kolibu od granja, ali bilo bi odlično kada bi se ovim pravilnikom omogućila legalna izgradnja ostalih kategorija jer prema trenutnom zakonskom okviru realizacija tih sadržaja nije moguća izvan T3 zona. Pošto se radi o domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu neka logika nalaže da bi se takvi sadržaji smjeli realizirati izvan T3 zona, pa čak i izvan građevinskog područja, na zemljištu u vlasništvu opg-a ili fizičke osobe. "Inicijativa Ministarstva turizma temelji se na mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja po kojem kamp odmorišta kao posebna vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj ne moraju prostornim planovima biti planirana u T3 zonama, već se obzirom na svoju namjenu i druge značajke mogu prostornim planovima planirati i u zonama druge odgovarajuće namjene u građevinskom području kao i izvan građevinskog područja uz javne ceste ili kao dio tih cesta tj. kao prateća i uslužna infrastruktura za te ceste." Isto bi trebalo vrijediti i za kamp odmorište - robinzonski smještaj, uz izuzetak ovoga dijela da je uz ili dio javne ceste. Za robinzonski smještaj bitno je da je u prirodi, da je pristupačno, sigurno, i da ima barem vodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Nikola Dužević PRAVILNIK, Članak 1. Uz sustav sunčanih kolektora obično ide i spremnik za skladištenje tople vode. Uz sustav fotonaponskih modula obično idu baterije za pohranu električne energije, kao i ostala oprema (npr. inverter). Nerijetko u objektu nema mjesta za spremik ili baterije pa bi trebalo omogućiti gradnju male prostorije u koju će se spremiti spremink i/ili baterije i ostala oprema. Prostorija bi se trebala smjestiti odmah uz ili ispod samih kolektora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Međimurje plin d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. točki 10. podstavku 3. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se točka zarez iza kojih se dodaje točka 11. koja glasi: „Na postojećoj zgradi koja nije poslovne namjene a kojoj se u pojedinačnoj funkcionalnoj cjelini (stanu): - dodaju dijelovi plinske instalacije namijenjeni za kuhanje, - dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju postojeći dijelovi plinske instalacije a u bitnim dijelovima u skladu su s glavnim projektom. Obrazloženje: Sadašnjim člankom 3. podstavkom 10, alineja prva (izmjene i dopune od 14.4.2015. NN 41/15) uvedena je mogućnost da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi plinske instalacije na postojećoj zgradi koja nema više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu koja nije veća od 600 m2 čime su znatno olakšani navedeni radovi. Međutim u neravnopravan položaj su stavljeni vlasnici stanova u višestambenim zgradama prema vlasnicima kuća i zgrada koje nemaju više od tri stana. Vlasnici stanova u višestambenim zgradama za jednostavnu dogradnju plinske instalacije za štednjak trebaju projekat a koji nerijetko košta i više od samog aparata. Isto tako trebaju projekt ako zbog unutarnjih pregradnji ne nosivih zidova zamjenjuju (premještaju) postojeći cjevovod. Također za zamjenu dotrajalog plinskog aparata namijenjenog za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanja a koji je iste vrste a nešto je veće snage od prethodnog aparata (jer nema više istih kakvi su prije bili ugrađeni) što znači da nije u skladu s glavnim projektom po kojem se gradila navedena plinska instalacija ponovo treba projekat a dovoljan je samo proračun zajedničkog dimnjaka ili dimovodnog kanala. Projekat znatno poskupljuje izvedbu tih radova koji su ili neznatni ili su uglavnom već pokriveni glavnim projektom po kojem se instalacija gradila, a sigurnost prilikom tih manjih izmjena nije dovedena u pitanje ako se poštuju ostali propisi po kojima se plinska instalacija prije puštanja u pogon mora ispitati od strane ovlaštenih osoba kod bilo kakve izmjene ili dogradnje. Potrebno je napomenuti da je i UREDBA KOMISIJE (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača predvidjela da se plinski kotlovi vrste B iznimno mogu koristiti u višestambenim zgradama, da se da mogućnost da ti stanari mogu u kratkom roku zamijeniti aparat (zbog kvara) bez potrebe projektiranja i zamjene svih aparata koji se nalaze na zajedničkoj vertikali jer se takav zahvat u pravilu duže vrijeme planira, dogovara i znatno više košta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Marko Premec PRAVILNIK, Članak 5. Da li se točka 17. odnosi na građevnu česticu npr. ceste te se sva pripadajuća instalacija može graditi temeljem glavnog projekta uz obvezu ishođenja uporabne dozvole budući da je posebnim propisom propisano evidentiranje u katastru (katastru infrastrukture)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Marko Premec PRAVILNIK Na internet stranici MGIPU, http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39794, pod br. 22 navedeno je pitanje: "Zanima me do koje površine se može postaviti vrtna kučica na zemljište, a da za nju ne treba nikakva dozvola", a odgovor MGIPU je: "Vrtne se kućice ne mogu graditi bez građevinske dozvole. Međutim, u tijeku je izrada novog pravilnika u kojoj se razmatra i mogućnost građenja iste bez građevinske dozvole." Trenutno ne mogu iščitati mogućnost građenja vrtne kućice za što ima tisuće primjera očito nelegalne gradnje kao i ponuda u katalozima centara za prodaju pa me zanima zašto se predmetno pitanje ne uvrsti u predmetni pravilnik, a ukoliko je stav ministarstva da te pomoćne građevine tretira kao i one koje nisu predmet Pravilnika onda s ciljem uvođenja reda u prostor RH izda uputu o postupanju prilikom donošenja prostornih planova svim područnim uredima kako bi se to pitanje riješilo na odgovarajući način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Luka Predragović PRAVILNIK, Članak 4. Tekst pod "12 Građevina i oprema..... - plastenik s pokrovom iz folije mase do 1,5 kg....ostalo brisati: vrstu materijala jer nije nabrojena nova f-clean folija koja je budućnost za plastenike Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Luka Predragović PRAVILNIK, Članak 2. - kontejner za pohranu električne energije - kontejner za proizvodnju vodika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Luka Predragović PRAVILNIK, Članak 1. U stavku (3) je pogrešna formulacija. Treba popraviti tekst " , te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu". Brisati: bez mogućnosti predaje u mrežu. Pretpostavlja se da se mislilo na "proizvodnju za vlastite potrebe". Sunčane elektrane koje se grade za radi vlastite proizvodnje sukladno Zakonu o OIE i VUK (NN 100/2015) čl. 44. priključene su na mrežu prema elektroenergetskoj suglasnosti, građevinskoj i uporabnoj dozvoli. Sunčana elektrana može se graditi do visine snage iz EES (najviše do 500 kW). Dakle ukoliko nije izdana Građevinska dozvola za izgradnju OIE to bi se moglo prema ovom Pravilniku. Svaka građevina je dakle priključena na mrežu i uzima energiju iz mreže a ako se gradi vlastiti obnovljivi, ili kogeneracijski izvor mora imati i mogućnost samo viškove energije isporućivati u mrežu kako je to rješeno Zakonom o OIE i VUK. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Josip Kordić PRAVILNIK, Članak 1. Stavak 1. članka 4. trebalo bi nadopuniti na način da piše: "i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole". Na taj način bi se ovaj stavak izjednačio sa uvjetim iz točke 5. stavka 1. članka 5. trenutno važećeg Pravilnika koji se odnosi na završavanje u slučajevima koji nisu protivni prostornom planu. Razlog za omogućavanje građenja nadozida u slučajevima kada se zgrada završava protivno prostornom planu jest slučaj da nadležni odjeli koji izdaju dozvole, "serklaže"ili "grede" koje se na zadnju betonsku ploču iznad obodnih zidova moraju ugraditi ukoliko investitor želi armirano betonski krov, smatraju nadozidom. Zbog toga takva građevina nakon njezinog završavanja možda neće moći dobiti uporbanu dozvolu. Na ovaj način se investitore ograničava na izvođenje isključivo drvenog krovišta. Drugi razlog je taj što se dio ozakonjenih nezavršenih zgrada nalazi izvan građevinskog područja zbog neopravdanog "izbacivanja" prilikom izmjena prostornih planova. Sada, nakon što su zgrade izgradili protivno dozvolama koje su imali a iste ozakonili, ulaze u grupu sa investitorima koji su svjesno gradili van građevinskog područja što je neopravdano. Dolazi se do situacije u kojoj bi njihove zgrade po pitanju broja etaža i visine sa uključenim nadozidom ispunjavale odredbe iz plana ali zbog činjenice da su van građevinskog područja nisu umogućnosti izvesti nadozid. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 IVAN ŽERUK PRAVILNIK Po usvajanju Izmjena i dopuna ovog Pravilnika predlaže se izrada pročišćenog teksta iz jer imamo osnovni Pravilnik (NN 79/14) te dvije izmjene i dopune (NN 41/15, 75/15) što će bitno olakšati snalaženje unutar propisa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 IVAN ŽERUK PRAVILNIK, Članak 4. U predloženoj točki 20. potrebno je respektirati i druga slična te "pametna" tehnološka rješenja pa uvesti neutralan naziv po uzoru na englesko/njemačko govorno područje "automated parking system ", "mechanical parking lifts" ili "Parklifte – mechanische Parksysteme" a broj raspoloživih mjesta/etaža koji se može graditi bez građevinske dozvole ograničiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 IVAN ŽERUK PRAVILNIK, Članak 2. Za sve građevine za koje se predlaže mogućnost gradnje bez građevinske dozvole i glavnog projekta a koje su samo opisno navedene potrebno je uvesti jasne i mjerljive kriterije te iste uskladiti s drugim Zakonima i Pravilnicima. Primjerice - Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) propisuje jednoznačne kriterije za koje je potrebna kontrola glavnog projekta u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti te temeljnog tla pa se primjerice dogodi slijedeće: nadstrešnica za sklanjanje stoke se može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta (npr površine 1000 m2; raspona konstrukcije 11 m...) a jedan drugi Pravilnik propisuje neke strože kriterije. "Stari" Pravilnik iz 2009. godine dopuštao je gradnju "bez akta" bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m dok je sada taj kriterij 100 m2 neovisno o dubini.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 IVAN ŽERUK PRAVILNIK, Članak 2. u čl.2. st.1. točka 4. "Pješačka staza" - potrebno je pojasniti pojam ili uvesti definiciju kako bi se uvela jasna terminološka razlika između "pješačke staze" i "nogostupa" u skladu sa Zakonom o cestama gdje su propisani elementi koji čine cestu jer "pješačka staza" u parku ili unutar za promet zatvorenog dijela naselja i "pješačka staza" koja prati kolnik nemaju istu razinu složenosti u pogledu sigurnosti korisnika, odvodnje tako ni potrebe ishođenja posebnih uvjeta od javnopravnih tijela koja imaju postavljenu infrastrukturu u cestovnom koridoru, itd Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 IVA KRKALO MRVELJ PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2. st. 18. navodi se: "nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane bez poda i instalacija", ali bez površine. Smatram da bi ju trebalo definirati, ako ništa drugo zbog statike. Ne bi smjelo biti gradnje bez projekta ako su veliki rasponi ili zahtjevna potresna zona, veliki utjecaj vjetra, nenosivo tlo isl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. Predlažemo da se naprave izmjene i dopune u stavka 9 u članku 4. čiji početak glasi: Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi: 9. Građevina unutar pružnog pojasa željezničke pruge, A) namijenjena osiguravanju željezničko-cestovnog prijelaza i to: – građevina za smještaj unutrašnje opreme, građevinske (bruto) površine do 15 m² i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine, - vanjski elementi osiguranja (željeznički signali, brojači osovina, izolacijski sastavi, grijači skretnica, skretničke postavne sprave, svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge dodatno opremljeni s jakozvučnim zvonima, branici ili polubranici s uključno/isključnim elementi na tračnicama), - rovovi, kanalice i kabel za međusobno povezivanje unutrašnje opreme i vanjskih elemenata osiguranja. B) namijenjena rasvjetljavanju željezničkog stajališta i to: - stupovi vanjske rasvjete maksimalne visine do 6 metara mjereno od najniže dijela konačno zaravnatog i uređenog terena s pripadajućom kabelskom kanalizacijom i slobodnostojećim razvodnim ormarima, - rovovi, kanalice i kabeli za međusobno povezivanje vanjskih elemenata rasvjete. C) namijenjena ulasku i izlasku putnika u/iz vlaka - peroni korisne širine do maksimalno 3,50 m i maksimalne visine do 96,00 cm od najniže dijela konačno zaravnatog i uređenog terena, - uređene površine korisne širine do maksimalno 3,00 m i maksimalne visine do 40,00 cm od najniže dijela konačno zaravnatog i uređenog terena, - građevina za pristup na peron i/ili uređenu površinu radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju, - podizna platforma radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju na peroni i/ili uređenu površine, - nadstrešnica za sklanjanje ljudi, - prilagodba elemenata opreme signalno – sigurnosnog i prometno - upravljačkog željezničkog infrastrukturnog podsustava, D) namijenjena obnovi željezničke pruge - zamjena elemenata građevine željezničke infrastrukture radi očuvanja i unapređivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, - prilagodba elemenata opreme signalno – sigurnosnog i prometno - upravljačkog željezničkog infrastrukturnog podsustava, - prilagodba elemenata kontaktne mreže, - zamjena nosivih stupova kontaktne mreže s portalima, - zamjena starih cijevnih propusta s novima do maksimalnog promjera f=1,30 m, - zamjena starih okvirnih propusta s novima do maksimalnog raspona L=2,00 m, - zamjena starih svođenih propusta s novima do maksimalnog raspona L=1,50 m. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK, Članak 5. Hrvatski Telekom d.d Predlaže se u članku 5.iza točke 15.dodati novu točku 16. koja glasi: "16. Priključak kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju) u dužini do 100 m." Obrazloženje: Smatramo da se radi o jednostavnoj građevini za koje ne bi trebalo ishoditi građevinsku dozvolu te da je javni interes i interes drugih stranaka u postupku zaštićen potvrdom glavnog projekta od strane javnopravnih tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK, Članak 5. Hrvatski Telekom d.d. predlaže se izmijeniti postojeći članak 5.točka 8. tako da glasi: "8. Na postojećoj građevini kojima se postavljaju ulični ormari ili kabineti namijenjeni za smještaj elektroničke komunikacijske opreme oslonjeni na tlo maksimalnih vanjskih gabarita 0,60x2x2 m". Obrazloženje: Budući je veličina kabineta ograničena dimenzijama ne bi ih trebalo dodatno ograničavati i brojem. Trenutno su u uporabi različiti modeli kabineta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Dodati točku 20. "Na postojećim elektroenergetskim objektima kojima se goli vodiči nadzemnih vodova mijenjaju izoliranim'' Obrazloženje: Zamjena golih vodiča izoliranima vrši se po postojećim stupovima nadzemnog voda i nema izmjene lokacijskih uvjeta. Smanjuje se opasnost od strujnog udara zbog eventualnog dodira vodiča. Sužava se postojeći vod unutar iste trase. Značajno se povećava se pouzdanost napajanja. Potreban glavni građevinski projekt radi kontrole statike stupova. Dodati točku 21. ''Izgradnji niskonaponske zračne mreže 0,4 kV na stupovima i izoliranim vodičima uz riješene imovinsko-pravne odnose za stupna mjesta.'' Obrazloženje: Prelaskom izoliranih vodiča preko zemljišta nema njegovog umanjenja već suprotno. Novoizgrađeni objekt odmah moguće je odmah priključiti na NN mrežu. Nema ograničenja kod gradnje jer se radi o izoliranim vodičima. Za stupove je potrebno s vlasnicima zemljišta zaključiti ugovor o pravu služnosti. Dodati točku 22. "Postojećoj električnoj mreži, zamjeni jednog ili više stupova u postojećem koridoru nadzemnih vodova.'' Obrazloženje: U istoj trasi dalekovoda potrebno je zamijeniti jedan ili više stupova radi dotrajalosti. Drveni stupovi se više ne korite u NN mreži, a u 35 kV se više ne proizvode betonski stupovi te ih je potrebno zamijeniti čelično-rešetkastima. Potreban je građevinski projekt. Dodati točku 23. ''Izgradnji stupne/kabelske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s priključnim 10(20) kV kabelskim dalekovodom do 100 m.'' Obrazloženje: Za stupnu/kabelsku transformatorsku stanicu koristiti tipski projekt, a izraditi projekt (građevinski i elektro) za kabelski dalekovod. Dodati točku 24. ''Izgradnji kabelske mreže maksimalne dužine do 500 m, nazivnog napona do 1 kV s niskonaponskim razdjelnim ormarima koji su postavljeni na tlo i čije su maksimalne dimenzije (DxŠxV) 120x60x150 cm.'' Obrazloženje: Potrebno radi stvaranja uvjeta za priključenje kupaca koji su izgradili stambene, stambeno/poslovne objekte. Potreban glavni projekt: elektro i građevinski. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Dodati točku 12. ''Na postojećoj električnoj mreži u kojoj se gradi kabelska transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, a za koju nije potrebno formirati građevinsku česticu ili ona već postoji.'' Obrazloženje: Prema tipskom projektu kabelsku transformatorsku stanicu interpolirati u postojeću kabelsku 10(20) kV mrežu prema lokaciji određenoj prostorno-planskom dokumentacijom. Dodati točku 13. ''Na postojećoj električnoj mreži u kojoj se gradi rasklopno postrojenje 10(20) kV u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, a za koju nije potrebno formirati građevinsku česticu ili ona već postoji.'' Obrazloženje: Prema tipskom projektu rasklopno postrojenje interpolirati u postojeću kabelsku 10(20) kV mrežu prema lokaciji određenoj prostorno-planskom dokumentacijom. Dodati točku 14. "Na postojećim elektroenergetskim objektima kojima se: -mijenja postojeća 10 kV oprema 20 kV opremom - mijenjaju podzemni kabelski 10 kV dalekovodi 20 kV kabelskim podzemnim dalekovodima postojećom trasom'' Obrazloženje: 1. zamjenom 10 kV opreme 20 kV opremom ne mijenjaju se sigurnosni uvjeti obzirom na sigurnosnu visinu i sigurnosnu udaljenost prema Pravilniku za izgradnju nadzemnih vodova 1-400 kV 2. zamjena postojećih podzemnih kabelskih dalekovoda za koje postoji građevinska dozvola, istom trasom novim kabelom za 20 kV napon Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 goran olujić PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2 stavku 1 dodati: - slobodnostojeća ili sa zgradom povezana nadstrešnica na nenatkrivenim terasama koje se nalaze na prvom i zadnjem katu višekatnih stambenih zgrada površine do 20 m2. U današnje vrijeme promjene klime (nadprosječna količina oborina) na ovakav način bi se zaštitila imovina građana (stan) koji se nalaze na zadnjem, predzadnjem, prvom katu i u prizemlju. Mnoge starije zgrade osim što su sagrađene na način da terase na zadnjim katovima nisu natkrivene, sagrađene su i da prvi katovi posjeduju terase koje nisu natkrivene. Ovaj problem je naročito izražen kod stambenih zgrada sagrađene do 1990. Naime, terase kod starijih zgrada nisu projektirane da podnesu velike količine oborina te izgradnjom nadstrešnice na gore spomenutim katovima bi se efikasno i jeftino zaštitila imovina građana (stan) od eventualnih poplava zbog nenatkrivene terase i to ne samo stanova koji imaju nenatkrivene terase nego i stanova ispod njih. Daljnji problem nenatkrivenih terasa na prvom katu jest da su izloženi padanju predmeta s viših katova, kao i padanju dijelova fasade prilikom izmjene prozora, nekih drugih radova ili zbog dotrajalosti zgrade te je na takav način ugrožen život i zdravlje vlasnika prilikom boravka na takvim terasama. Naročito je izražen problem bacanja različitih predmeta i stvari s viših katova stambene zgrade, gdje je počinitelje nemoguće uočiti. Dajući za pravo da stanovi u prizemlju mogu sagraditi nadsteršnicu bez građevinske dozvole, gdje je predlagatelj pravilnika najvjerojatnije našao razloge upravo u padanju predmeta i stvari s viših katova kao i slijevanje vode s viših katova, ne vidim razloga da se ista takva zaštita ne omogući i stanovima na prvom katu koji posjeduju nenanatkrivenu terasu kao i stanovima na zadnjim katovima zbog povečanja količine oborina, a uslijed klimatskih promjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Franjo Golubić PRAVILNIK, Članak 4. Predlažem da se u čl.4 toč.16 iza riječi : "maslinike" dodaju i riječi ; "i druge dugogodišnje nasade" a iza riječi "sadnog materijala" dodaju riječi ; "i drugih povrtnih i ratarskih kultura" jer isto omogućava jednaki tretman cjelokupne poljoprivredne proizvodnje za zaštitu iste od elementarnih nepogoda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Franjo Golubić PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem da se u toč.7 iza riječi "trgovačkog centra" dodaju riječi ; " ili drugog prodajnog objekta " jer se na taj način uvodi jednako tretiranje svih prodajnih objekata a ne pogoduje se samo velikim trgovačkim centrima da se u okviru njih mogu podizati privremene građevine za prigodnu prodaju. Predlažem da se u toč.9 sukladno primjedbi pod toč.8 također iza riječi "trgovačkog centra" dodaju riječi ; " ili drugog prodajnog objekta" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Franjo Golubić PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem da se u čl.2 st.1 toč.1 iza riječi "zgrade" na tri mjesta umetnu riječi "ili druge građevine" jer se na taj način omogućava da se septička jama, vrtna sjenica i sl. može graditi na građevini sportskog igrališta, a koje nije zgrada već je druga građevina, kao i za druge sl. slučajeve Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK, Članak 6. Smatramo potrebnim odrediti što je s postupcima koji su u tijeku. Smatramo potrebnim definirati i što je s postupcima za građevine koje su u postupku legalizacije, a navedene su kao građevine za koje nije potrebna dozvola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK, Članak 4. U skladu s naprijed elaboriranim smatramo da je nužno preispitati i ostale točke ovog članka (šumske ceste, poljski putevi, prijelazi ceste preko pruge, bunari do fi 100 cm, bazen u kampu do 100 m2). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK, Članak 2. Smatramo da će ovaj članak unijeti dodatan nered u prostoru. Članak pravilnika, ovako formuliran, omogućuje da se projekt kuće/zgrade izradi bez septičke jame, vrtnih sjenica, te terasa i nadstrešnica do 20 m2, a da se navedene jednostavne građevine posebno tretiraju, i okom zakona gledaju kao jednostavne građevine za koje nije potrebno niti izraditi glavni projekt, niti ishoditi građevinsku dozvolu. Obzirom da se navedene jednostavne građevine grade bez glavnog projekta i bez dozvole, nema niti kontrole niti inspekcije izvedenih radova, što je posebno opasno i po zdravlje ljudi u slučaju vododpropusnosti septičkih jama. U današnoj situaciji (ne)izgrađenosti kanalizacijskog sustava, još je uvijek značajno prisutno tehničko izvješćivanje navedenog nedostatka kroz projekt septičke jame. Smatramo da bi se morala zadržati kontrola ispravnosti izgrađene septičke jame, kao javno pravni interes svih stranaka i tijela koja su sudionici postupka izgradnje građevine priključene na septičku jamu. Isto se regulira obvezom izrade projekta i obvezom ishođenja dozvole. Dozvola izgradnje vrtnih sjenica bez površinskog ograničenja, te nadstrešnica i terasa do 20 m2, omogućuje danas izgradnju takvih objekata bez projekta i bez dozvole, a sutra ostakljivanje istih, sve isto bez ikakve kontrole, i bez ikakvog saznanja o postojanju istih, što direktno vodi u nered u prostoru. Također smatramo da se izgradnja nogostupa nikako ne može smatrati građevinom za čiju izgradnju nije potreban niti projekt, niti dozvola, jer je nogostup sastavni dio krune ceste – sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, točka 5.5.1. Osnovnih uvjeta. Nogostup je namjenjen javnom korištenju, i gradi se na javnom dobru, odnosno na zemljištu Republike Hrvatske, te je isti potrebno izvlastiti i unijeti u katastar. Smatramo da primjena ovakvog zakona u praksi dovodi do širokog tumačenja, što u meritumu rezultira bespravnom izgradnjom u odnosu na Zakon o gradnji. U slučajevima gradnje bez građevinske dozvole javna uprava nema evidenciju da je došlo do promjene u prostoru, te slijedom navedenog građevina neće biti ucrtana niti u katastar, odnosno neće postojati veza između projekta i katastarske čestice, što je suprotno načelima intervencije u prostoru Europske unije. IZVADAK IZ PRAVILNIKA O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA - OSNOVNIH UVJETA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA: 5. ODREĐIVANJE POPREČNOG PRESJEKA CESTE 5.1. Pojmovi, funkcije i dimenzije elemenata poprečnog presjeka 5.1.1. Kruna ceste Kruna ceste je dio poprečnog presjeka neposredno ovisna o kategoriji ceste, stupnju ograničenja, projektnoj brzini (Vp) i željenoj kvaliteti prometnog toka. Elementi krune ceste su: kolnik s voznim i preticajnim trakovima, dodatni trakovi (zaustavni, za spora vozila), rubni trakovi, rigoli, razdjelni pojas, bankine, nogostupi i biciklističke staze. 5.1.8. Nogostup Nogostup predstavlja prometnu površinu namijenjenu pješacima i izvodi se uz kolnik odnosno uz prometni trak i nadvišenim je rubnjakom i zaštitnom širinom odvojen od tih površina. Rubnjak je standardne visine h = 12 cm do max. h = 20 cm. Zaštitna širina ovisi od najveće dopuštene brzine vozila, kako slijedi: Vrač > 70 km/sat Zš  125 cm Vrač = 50 – 70 km/sat Zš  100 cm Vrač < 50 km/sat Zš  75 cm Najmanja širina prometnog traka za jednog pješaka iznosi Ph = 80 cm. Prometni profil za dva pješaka je 160 cm ukoliko je nogostup fizički odvojen zelenom površinom od prometnih trakova. Ukoliko se nogostup izvodi neposredno uz prometni trak ceste i fizički je od nje odvojena rubnjakom, širina za dva pješaka iznosi Ph+Zš = 235 cm a iznimno za jednog pješaka 155 cm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK, Članak 1. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama –člancima 2. i 3. Zakonska regulativa određuje da se primjera radi, septičku jamu do zapremnine od 27 m3 može izgraditi kao jednostavnu građevinu bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta sukladno Zakonu o jednostavnim i drugim građevinama, a nakon izgradnje ju se mora legalizirati sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Smatramo da bi trebalo propisati zakonske procedure za ovakve slučajeve. IZVADAK IZ ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA Članak 2. (1) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže. (2) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. (3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži broj katastarske čestice i ime katastarske općine na kojoj je zgrada izgrađena, ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kućni broj ako je određen. (4) DOF5/2011 mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastar nekretnina, područnim uredima za katastar, Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) i upravnim tijelima koja donose rješenja o izvedenom stanju. Članak 3. (3) Silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druga građevina koja neposredno služi za uporabu nezakonito izgrađene zgrade, odnosno postojeće zgrade ili odvijanje tehnološkog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK S obzirom na više izmjena i dopuna ovog pravilnika, smatramo uputnim izraditi pročišćeni tekst. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Božidar Ćaćić PRAVILNIK Poštovani! Posljednjih osam godina bavim se projektiranjem i nadzorom na izgradnji šumskih cesta. Moje iskustvo je da prijašnjim pravilnicima nisu bile dobro i jasno definirane građevine namijenjene gospodarenju šumom - šumske ceste. Uvijek je bilo nedoumica, i raznih tumačenja, tražena su dodatna tumačenja i pojašnjenja Ministarstva graditeljstva. Smatram da kad bi se prema prijedlogu prof. dr. sc. Tibora Penteka to jasno i precizno definiralo manje bi bilo nejasnoća i nedoumica na terenu. Posebno je bitno naglasiti da se šumskom cestom smatra građevina namijenjena gospodarenju šumom, izgrađena u šumi ili šumskom zemljištu, širine kolnika do 5m. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Boris Blažević PRAVILNIK Zaboravili ste uskladiti članak 7. ovoga pravilnika s Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o gradnji NN 20/17 (članak 2). U Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o gradnji NN 20/17 građevine su razvrstane u 3 kategorije, pa smatram da bi se, shodno tome, i predmetni pravilnik, tj. članak 7. trebao promijeniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Boris Blažević PRAVILNIK, Članak 2. Člank 2. stavak 1. podstavak 1. dopuniti s: - vrtna sjenica, tlocrtne površine do 20 m² U članku 2. stavak 1. podstavak 18. izmijeniti slijedeće: - nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane bez poda i instalacija, s: - nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane (održavanje građevine je puno lakše s podom, dolazi do problema s blatom, problemi s oborinskom vodom, korištenje strojeva je otežano itd. ) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Boris Blažević PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1. stavak 4. podstavak 1. treba glasiti: završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova S NADOZIDOM DO NAJVIŠE 0,60 METARA. Članak 1. stavak 4. podstavak 2. treba glasiti: rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena sa ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova S NADOZIDOM DO NAJVIŠE 0,60 METARA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Biljana Marković PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4. Budući da se u seoskom sredinama u velikom broju slučajeva na građevnoj čestici postojeće stambene zgrade osim pomoćnih građevina uvijek grade i gospodarska građevine za potrebe tog seljačkog domaćinstva, trebalo bi: U članku 4. nakon točke 1. dodati novu točku koja bi glasila: • “Gospodarska građevina (građevina i oprema namijenjena držanju stoke, domaćih životinja i poljoprivrednih proizvoda, strojeva i alata) koja se gradi na građevnoj čestici postojeće stambene zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju je izdan akt kojim se odobrava građenje, za potrebe OPG-a tog seljačkog domaćinstva i to: - staje za smještaj stoke i drugih domaćih životinja do 50 m2 tlocrtne površine - spremišta stočne hrane i poljoprivrednih proizvoda do 50 m2 tlocrtne površine - garaže za smještaj poljoprivrednih strojeva i alata do 50 m2 tlocrtne površine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Biljana Marković PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. stavak 1. - iza točke 1. dodati novu točku koja bi glasila: • Pomoćna građevina gospodarske namjene koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe OPG-a tog seljačkog domaćinstva i to: - nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane bez instalacija, tlocrtne površine do 50 m2 - pojilo za stoku i druge životinje Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Biljana Marković PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1 U članku 1.stavku 3. dodati i mogućnost gradnje ograde visine do 2,2 m, ogradnog zida visine do 1,6 m i potpornog zida visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Biljana Marković PRAVILNIK Bilo bi korisno jasnije definirati koji su to radovi koji se mogu izvoditi na zgradama koje su ozakonjene prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13), a koje su izgrađene protivno prostornom planu, odnosno izvan građevinskog područja ili u području druge namjene, u smislu njihove rekonstrukcije. Naime, postojeći prostorni planovi koji su doneseni prije stupanja na snagu Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) ne sadrže odrednice koje bi propisivale rekonstrukcije takvih zgrada, osim eventualno u slučaju zgrada druge namjene (protivne prostornom planu), kada su propisane odredbe kojima se dozvoljava rekonstrukcija tih građevina „neophodna za poboljšanje života i rada“ pa bi bilo dobro ovim Pravilnikom definirati mogućnost rekonstrukcije i obim radova, kada je već omogućeno njihovo ozakonjenje. Članak 7. postojećeg Pravilnika Izmijeniti tekst članka 7. Pravilnika na način da se uskladi postojeći članak sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN 20/17 - (članak 2), kojim su građevine razvrstane u 3 skupine (umjesto dotadašnjih 5 skupina) pa bi novi tekst članka 7. mogao glasiti: “Bez projekta uklanjanja mogu se uklanjati građevine razvrstane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji u 2. Skupinu-građevinske bruto površine do 400 m2 i 3. skupinu, te građevine i radovi iz članka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika”. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Članak 2. Točka 5. Boćalište... Kojeg vraga je od svih sportova izdvojeno baš boćalište? Koji su parametri nagradili baš isključivo boćalište ovakvim tretmanom u Pravilniku? Pisac je baš strastveni zaljubljenik u boćanje? Nesposobnost pisca da ovaj Pravilnik iskoristi inteligentnije? Nešto treće? Jer, zašto nisu uvršteni naprimjer: fiksni stolovi za stolni tenis, zid za squash, penjačke stijene ili igrališta za djecu? Boćalište! Misterija... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Članak 2. Pomnije pregledati osnovnu gramatiku i pravopis. Pogotovo obratiti pažnju na padeže. Primjeri grešaka: Privremena građevine za potrebe, Privremena građevine za potrebe, Prenosiva autoplin jedinice... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Članak 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama 1) Definiranje „glavne trase kabelske kanalizacije“ kao temeljne sastavnice EKI i omogućavanje gradnje bez građevinske dozvole i izrade glavnog i tipskog projekta Potrebno je definirati temeljne sastavnice EKI koje važeći regulatorni okvir gradnje ne prepoznaje, kao i urediti njihov tretman u svrhu olakšanja gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje u tekstu: EKI). Naime, praksa pokazuje da određeni dijelovi EKI zahtijevaju prepoznavanje. Osim navedenog, u svrhu omogućavanja brže gradnje EKI se predlaže dodavanje nove točke u članku 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama u kojoj točci bi se definirao pojam „glavna trasa kabelske kanalizacije“, i to na sljedeći način: „Gradnjom kabelske kanalizacije smatra se izgradnja kabelske kanalizacije po trasama/koridorima definiranim prostornim/urbanističkim planovima uređenja ili drugim dokumentom kojim se propisuju uvjeti i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, ili izvan njih, ako se na predmetnoj trasi planira polaganje kako spojnih tako i pristupnih kabela“, čime bi se omogućilo izvođenja navedenih radova u skladu sa glavnim projektom, a bez građevinske dozvole. Predloženim definiranjem navedenih sastavnica EKI te uređenjem njihovog pravnog tretmana na predložen način bi se omogućilo podvođenje većine radova pod jednostavnu građevinu i smanjio opseg slučajeva za koje postoji potreba za ishođenjem građevinske dozvole. Navedeno bi rezultiralo učinkovitijom gradnjom EKI, što bi ubrzalo digitalizaciju RH. 2) Postavljanje uličnih ormara ili kabineta omogućiti bez građevinske dozvole i izrade glavnog i tipskog projekta Ulični ormari ili kabineti ne zauzimaju površinu veću od 2m2 te ulaze u kategoriju stvarno jednostavnih građevina, za postavljanje kojih ne bi smjelo biti potrebno raditi glavni projekt. U tu svrhu se predlaže prebacivanje točke 8. (odnosno, u predloženim izmjenama je to točka 9.) iz članka 5. Pravilnika u jednostavnim građevinama u članak 3. Pravilnika u jednostavnim građevinama, kako bi se omogućilo postavljanje ormara bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta. Nadalje, uzevši u obzir dugogodišnje zanemarivanje zakonske regulative vezane uz gradnju mreže, odnosno kabelske kanalizacije i EKI, čemu je osobito doprinijelo i nesređeno zemljišno knjižno stanje, takvo nesređeno i neregulirano stanje postalo je sve veća prepreka građenju EKI, a time posljedično i razvoju cijelog tržišta elektroničkih komunikacija. Prema primjeru iz prakse koji dokazuje prethodno navedeno, kabelska kanalizacija u većini slučaja nema uporabnu dozvolu, pa prema tumačenju pojedinih izvršnih tijela, odnosno jedinica lokalne samouprave (u nastavku: JLS) se kabelska kanalizacija bez valjanje uporabne dozvole niti ne smatra postojećom građevinom u smislu točke 8. iz članka 5. Pravilnika u jednostavnim građevinama. Radi navedenog ista izvršna tijela, odnosno JLS u opisanim slučajevima za postavljanje najviše 3 uličnih ormara ili kabineta namijenjenih za smještaj EKI oslonjenih na tlo u propisanim vanjskim gabaritima traže ishođenje građevinske dozvole. S obzirom da je postupak ishođenja građevinske dozvole kompliciran i dugotrajan, navedeno tumačenje otežava gradnju EKI. Radi svega navedenog se predlaže izmjena teksta pod točkom 8. iz članka 5. Pravilnika u jednostavnim građevinama na način da se izbaci brojčano ograničenje uličnih ormara koji se mogu postavljati, kao i da se izraz na postojećoj građevini zamijeni s izrazom na postojećoj kabelskoj kanalizaciji, nakon čega bi navedena točka glasila: „Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji na kojoj se postavljaju ulični ormari ili kabineti namijenjeni za smještaj elektroničke komunikacijske opreme oslonjena na tlo maksimalnih vanjskih gabarita 0,60 x 2 x 2 m“. Predlaže se i prebacivanje točke 8. iz članka 5. Pravilnika u jednostavnim građevinama izmijenjene na gore predložen način u članak 3. Pravilnika u jednostavnim građevinama.) 3) Uvlačenje kabela u postojeću EKI bez izrade glavnog projekta i bez obveze ishođenja uporabne dozvole Pravilnikom o jednostavnim građevinama definirano je da se na postojećoj EKI zamjena starih kabela novima, odnosno postavljanje novih kabela izvršava bez građevinske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom. Navedena obveza nije usklađena sa Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16) koji je donio HAKOM, a kojim je propisano da se kabeli postavljaju na temelju tehničkog rješenja. Radi izbjegavanja pravne nesigurnosti i višestruke regulacije koja rezultira sukobom normi je potrebno uskladiti dva navedena propisa na način da se uvlačenje kabela u postojeću EKI radi temeljem tehničkog rješenja bez obveze ishođenja uporabne dozvole. Radi navedenog se predlaže prebacivanje točke 15. (odnosno, u predloženim izmjenama je to točka 16.) iz članka 5. Pravilnika u jednostavnim građevinama u članak 3. Pravilnika u jednostavnim građevinama. Predloženim izmjenama pod člancima 3. i 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama se osigurava jednostavna i troškovno efikasna izgradnja/održavanje širokopojasne mreže velikih brzina kroz: i. znatno skraćenje rokova postavljanja mreže; ii. niže troškove izgradnje/održavanja; iii. stvaranje poticajnog okruženja za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina, a što je svu u skladu EU Direktivom o smanjenju troškova izgradnje širokopojasnih mreža i istoimenim zakonom koji je u primjeni u RH, Strategijom, te Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/16). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je definirati temeljne sastavnice EKI koje važeći regulatorni okvir gradnje ne prepoznaje, kao i urediti njihov tretman u svrhu olakšanja gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje u tekstu: EKI). Naime, praksa pokazuje da određeni dijelovi EKI zahtijevaju prepoznavanje. Tako, primjerice, zbog toga što definicije pojma „priključak“ nije propisana dolazi do različitog tumačenja navedenog pojma od strane građevinskih inspektora. Radi neujednačenog postupanja građevinskih inspektora je često pored već postojećeg objekta i već postojeće kabelske kanalizacije nužno ishoditi još i građevinsku dozvolu za samo priključenje postojećeg objekta na infrastrukturnu instalaciju (kabelsku kanalizaciju/DTK). Uzevši u obzir da se radi o izvođenju minimalnih građevinskih radova, koji ne zahtijevaju velike zahvate u prostoru, te bez kojih nema nužne poveznica između objekta i kabelske kanalizacije/DTK kako bi se elektronička komunikacijska usluga uopće mogla i pružiti, je navedeno tumačenje nerazumno. Slijedom navedenog, predlažemo u članku 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama, definirati „priključak“ na sljedeći način: „Gradnjom priključka smatra se priključenje postojeće građevine (objekta ili pristupne kabelske kanalizacije) između ostalog polaganjem cijevi u zemlju na glavnu trasu kabelske kanalizacije što može uključiti izgradnju ogranka ili odvojka, djelomično ili u potpunosti neovisno o duljini priključka“. Time bi se omogućilo ujednačeno tumačenje pojma priključak, s preduvjetima gradnje kao što su u trenutku pisanja ovog dopisa već propisani člankom 3. točka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama, ali bez definicije pojma priključka, odnosno bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta. Predloženim definiranjem navedenih sastavnica EKI te uređenjem njihovog pravnog tretmana na predložen način bi se omogućilo podvođenje većine radova pod jednostavnu građevinu i smanjio opseg slučajeva za koje postoji potreba za ishođenjem građevinske dozvole. Navedeno bi rezultiralo učinkovitijom gradnjom EKI, što bi ubrzalo digitalizaciju RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Uvodno ističemo da je u članku 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) EKI, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te, između ostalog, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, EKI te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, prepoznato kao od interesa su za RH. Također, Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN 68/16; dalje u tekstu: Strategija), te Programom Vlade RH za mandat 2016. - 2020., je kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija, prepoznati nužan razvoja širokopojasnog pristupa (broadband-a) te efikasnija gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje u tekstu: EKI). Navedeno je generalni preduvjet provođenju digitalizacije društva u RH. S time u vezi potrebno je ukazati da DESI indeks (The Digital Economy and Society Index), odnosno pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije koji se izračunava kao ponderirani prosjek 5 glavnih DESI kategorija (povezivost, ljudski kapital, korištenje Interneta, integracija digitalnih tehnologija i javne digitalne usluge) za RH za 2016. godinu iznosi 0.42, čime se RH smjestila na 24. mjesto od 28 zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU), isto kao i 2015. godine, kada je DESI indeks za RH iznosio 0.38. Naime, RH, kako pokazuje ovaj indeks, najviše zaostaje u kategoriji povezivost, što se uglavnom odnosi na pokrivenost širokopojasnim Internetom, gustoću fiksnih i mobilnih priključaka u odnosu na broj stanovnika, itd. Sve navedeno je očiti pokazatelj na to da RH zaostaje u razvoju digitalizacije društva. Unatoč svemu navedenom, investitori u izgradnju EKI u RH se i dalje suočavaju s brojnim problemima na području gradnje vezanim uz postojeća zakonska rješenja kao i njihovo tumačenje te primjenu od strane izvršnih tijela, a koje usporavaju digitalizaciju RH. Tako se, primjerice, ali bez ograničenja, na gradnju fiksne infrastrukture primjenjuje režim građevinske dozvole kojem prethodi kompliciran i dugotrajan postupak prvenstveno zbog problematike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U svrhu efikasnije, brže i jeftinije gradnje mreža sljedeće generacije i razvoja širokopojasnog pristupa internetu predlažu se dodatne izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 45/15; dalje u tekstu: Pravilnik o jednostavnim građevinama) kako će biti dodatno obrazloženo pod člancima na koje se to odnosi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.