Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić PRAVILNIK O, Članak 3. Predlažem da se prije stupanja na snagu ovog pravilnika izvrši izmjena Uredbe o visini upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole koja sada predviđa upravnu pristojbu u visini 10 000 kn za sve zahvate u prostoru do veličine 1 ha dok za manje zahvate ne postoji niža cijena koja bi bila u visini cijene upravne pristojbe za izdavanje građevinske dozvole. Isto smatram da bilo potrebno u zakonu predvidjeti da za postavljanje privremenih objekata u prostoru koji se ne smatraju građenjem nije potrebno ishoditi geodetski projekat već samo idejni projekat i posebnu geodetsku podlogu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Franjo Golubić PRAVILNIK O, Članak 2. Predlažem da se u čl.2 st.1 toč.9 ispred riječi "postavljanje" umetne riječ "trajno" a da se riječi "odnosno ostavljanje" brišu kao nepotrebne a da se iza riječi "i drugih javnih površina" dodaju i riječi "i izgrađene građevinske čestice". Ujedno predlažem da se u toč.10 također ispred riječi "postavljanje" umetne riječ "trajno" a da se riječi "odnosno ostavljanje" brišu kao nepotrebne. Predlažem da se u toč.10 iza riječi "ostavljanje" stavi zarez i nastavno doda slijedeći tekst "a što ne obuhvaća privremeno postavljanje pomičnih naprava u dvorištu izgrađenog građevinskog zemljišta". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O, Članak 2. Osnovom članka 57. Zakona o građevinskoj inspekciji prema kojem komunalni redar u provedbi nadzora rješenjem naređuje investitoru, odnosno vlasniku uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, odnosno njegova dijela, nije primjenjiv za zahvate moru iz tog pravilnika. Tako na primjer, uklanjanje kaveza u moru za uzgoj riba, sidrišta na moru, iskopa u moru, potapanje pomorskih objekata i drugih stvari po Pomorskom zakoniku mogu provesti samo lučke kapetanije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK O, Članak 3. Opća primjedba - upitno je da li su ovi zahvati prigodni za izradu idejnog projekta i postavlja se pitanje koja bi struka mogla izrađivati te idejne projekte. Smatramo da većina zahvata nije primjerena sadržaju idejnog projekta niti je za njih primjereno izdavanje lokacijske dozvole. Predlažemo umjesto lokacijske dozvole izdavanje potvrde usklađenosti zahvata s prostornim planom. Kako se podnositelji koji apliciraju na fondove EU često obraćaju Upravnom odjelu sa zahtjevima za izdavanje akta koji potvrđuje usklađenost zahvata s prostornim planom, smatramo da bi se izdavanjem takve potvrde olakšalo postupanje Upravnog odjela i ubrzalo povlačenje sredstava iz fondova EU. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK O, Članak 2. Primjedba na točku 3. članka 2. - nije opisan zahvat u prostoru (već njegov rezultat ili prostor na moru). Primjedba na točku 4. članka 2. - potrebno je definirati pojam „trajno“, tj. koliki treba biti protek vremena da bi se smatralo trajnim postavljanjem Primjedba na točku 5. članka 2. - ovdje također nije opisan zahvat (već njegov rezultat ili prostor na unutarnjim vodama) Primjedba na točku 8. članka 2. - ista primjedba. Trebalo bi opisati zahvat, npr. – uređivanje/određivanje površine za uzlijetanje. Primjedba na točku 3., 5. i 8. članka 2. - obzirom da je prema članku 3. stavku 1. točki 41. Zakona o prostornom uređenju zahvat djelovanje ljudi, u tim točkama nije opisano djelovanje već rezultat djelovanja te nije jasno o kojim je zahvatima riječ. Primjedba na točku 9. članka 2. - ovu je točku potrebno preciznije definirati jer iz ovako formulirane proizlazi da će lokacijska dozvola biti potreba za ostavljanje automobila u dvorištu ili traktora na njivi. Primjedba na točku 10. članka 2. - također je nejasno formulirano, a posebno je nejasno čime će biti planirani ili predviđeni prostori za postavljanje i/ili ostavljanje tih naprava. Iz navedenog proizlazi da će za ostavljanje prikolice s košnicama ili sa sušarom za kamilicu na njivi biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.