Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK 4.                Alokacija sredstava, 4.8.      Projekti s trećim zemljama Članice Zajednice za ukapljeni naftni plin predlažu da se svakako ubaci i Strategija EU za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i Strategija EU za dunavsku regiju kao dodatni temelji za "ostvarivanje prikladnih bilateralnih programa i projekata" kako ga vidi Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje 2017-2020. To prije što je riječ o "transferu hrvatskih znanja i tehnologija", a koje "mogu provoditi hrvatski pravni subjekti". Nije prihvaćen Financiranje mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama, kako je propisano Zakonom o zaštiti zraka nije propisano prema pojedinim inicijativama, već prema vrsti mjera za smanjenje emisija, istraživanja i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama ili pružanje pomoći trećim zemljama.
2 HGK 4.                Alokacija sredstava, 4.7.            IR:      Istraživanje i razvoj i stručna podrška Članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je u točku 4.7.2. potrebno uključiti sljedeće: "Razvoj koncepta korištenja UNP-a u Republici Hrvatskoj". Članice Zajednice u mogućnosti su dostaviti naknadno prijedlog s detaljnijim analizama i obrazloženjima). U ovom trenutku u RH postoji jedino alternativno gorivo (kako ga opisuje Direktiva 94/14 EU) iz 100 % domaćih izvora (INA d.d. ) u količinama koje su više nego trostruko veće od trenutne potrošnje u prometu RH. Time bi se dao dodatni poticaj u prijelaznom razdoblju prema nisko-ugljičnom prometu, uz maksimalno iskorištavanje domaćih energetskih resursa i smanjila bi se ovisnost o uvozu goriva posebice dizela. U odnosu na točku 4.7.4., aktivnost pod rednim brojem 12., članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je potrebno jasno definirati na kako se planiranje navedeni edukativni i promotivni materijali odnose. Je li to općenito o korištenju OIE, alternativnih goriva, važnosti ekonomičnog postupanja s energijom ili nešto drugo. Aktivnost pod rednim brojem 17. predlaže se dopuniti tako da glasi: "17. Izrada interaktivne karte RH za punionice za vozila na alternativni pogon (punionice za električna vozila, SPP, UPP, UNP, vodik, bioplin, etanol)". U odnosu na aktivnost pod rednim brojem 19. članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je potrebno koristiti jednaku terminologiju. Sada se prvi puta koristi izraz 'alternativni energenti', a do sada su bila 'alternativna goriva'. U cilju boljeg razumijevanja zagovaramo korištenje ujednačene terminologije. Nadalje, nije jasno misli li se kod spominjanja alternativnih energenata na alternativna goriva u prometu (kako ga definira Direktiva 04/14 EU i hrvatski NOP) ili na nešto drugo. Također, predlaže se uvrstiti novu aktivnost pod rednim brojem 20. koja glasi: "20. Istraživanja javnih politika usmjerenih na prijelazna rješenja do nisko-ugljičnog prometa i razvoja gospodarstva, a na temelju nacrta Strategije Nisko-ugljičnog razvoja RH.". Predlaže se dosadašnjoj aktivnosti pod rednim brojem 20. dodijeliti broj 21. Djelomično prihvaćen Mjera je u nacrtu 4. NAPEnU usklađena s Nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu koja ne predviđa poticanje prijelaza na UNP. Točka 4.7.4. je redefinirana. Također, sa stajališta zaštite klime, ovim planom provode se mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova što se korištenjem UNP-a manje postiže obzirom na njegov veći intenzitet emisija CO2. od prirodnog plina. Uzimajući u obzir navedeno, ovim se Planom, ne određuju mjere za poticanje korištenja UNP-a. Ova mjera može se sufinancirati iz drugih raspoloživih programa i fondova.
3 Udruga Biom 4.                Alokacija sredstava, 4.7.            IR:      Istraživanje i razvoj i stručna podrška 4.7. IR: Istraživanje i razvoj i stručna podrška - S obzirom da svi LIFE projekti, barem koji se tiču Nature & Biodiversity, imaju izravnu poveznicu s klimatskim promjenama (što je objašnjeno i kod sufinanciranja OPKK projekata), predlažemo da se kroz ovaj instrument osigura sufinanciranje i Nature & Biodiversity LIFE projekata, a ne samo onih koji su isključivo vezani uz klimatske promjene. Stoga predlažemo da se u tekstu ne ograničava na LIFE program vezan uz klimatske promjene, nego da se isto proširi barem na program priroda i bioraznolikost. Nije prihvaćen Ovim Planom financiraju se mjere propisane Zakonom o zaštiti zraka, a tako i mjere istraživanja i razvoja u svim sektorima, ali vezano za klimatske promjene.
4 HGK 4.5.                        Smanjenje emisije stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima (NES/OT), 4.5.3.      Smanjenje emisije stakleničkih plinova u sektoru gospodarenja otpadom Predlaže se izmjena mjere 6. (stranica 37. Nacrta) na način da glasi: "Odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje otpada iz poljoprivredne djelatnosti. Poljoprivredna proizvodnja je širok pojam koji obuhvaća različite oblike uzgoja životinjskih i biljnih vrsta te ukazuje na razne utjecaje proizvođača na okoliš u kojem se proizvodnja odvija. Ova mjera obuhvaća odvojeno sakupljanje kako bi se smanjila proizvodnja otpada iz poljoprivredne proizvodnje te obradio otpad za proizvodnju komposta i bioplina, potakle JLP(R)S da na poseban način, u regionalnim prihvatilištima, prihvaćaju otpad poljoprivredne proizvodnje te osigura mogućnost zbrinjavanja otpada iz poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima ili u okviru prehrambeno – prerađivačkih industrijskih postrojenja u kompost. U cilju smanjivanja emisija stakleničkih i drugih štetnih plinova ova mjera omogućava i poticanje pregradnji motornih komunalnih i necestovnih vozila na pogon plinom (UNP, SPP, UPP, bioplin, vodik)." Članice zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako se navedenom izmjenom doprinosi efikasnijem i cjelovitijem korištenju bio komponente komunalnog otpada te postižu ciljevi kružnog gospodarstva. Nije prihvaćen Ovim Planom određeno je financiranje mjera u skladu s Planom gospodarenja otpadom te odvojeno sakupljanje otpada iz poljoprivredne proizvodnje, kao i obrada otpada za proizvodnju komposta.
5 HGK 4.5.                        Smanjenje emisije stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima (NES/OT), 4.5.1.      Smanjenje emisija stakleničkih plinova u sektoru industrijski procesi - ETS       postrojenja Predlaže se posljednji odlomak (stranica 34. nacrta) dopuniti i izmijeniti na način da glasi: "Za sektor industrijski procesi predlaže se alocirati oko 31.000.000 HRK. Fond će u 100% iznosu financirati provedbu planiranih aktivnosti, unutar ove prioritetne mjere, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. U provedbi ove mjere glavni partner MZOE-u će biti Hrvatska gospodarska komora koja kroz svoje djelovanje i infrastrukturu povezuje gospodarske subjekte u sustavu trgovanja emisijama te raspolaže odgovarajućim kapacitetima za sudjelovanje u razradi tematskih područja, izradi projektnih zadataka, te pripremi, razvoju i praćenju izvršenja aktivnosti. Svi uvjeti provedbe i izvještavanja prema MZOE bit će obuhvaćeni ugovornim odnosima." Djelomično prihvaćen U provedbi ovih mjera Ministarstvo će surađivati i s drugim gospodarskim udruženjima i asocijacijama u razradi tematskih područja izradi projektnih zadataka, te pripremi, razvoju i praćenju izvršenja aktivnosti.
6 HGK 4.                Alokacija sredstava, 4.4.            Smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometu (PR) Članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je potrebno jasno navesti UNP i auto plin kao alternativna goriva u sve mjere iz Plana. Navedenim se povećava mogućnost racionalnije uporabe vlastitih ekološki prihvatljivih energenata iz domaćih izvora. Vjerujemo da će argumenti ipak biti jači od težnje da po svaku cijenu idemo u korak s ekonomski visoko razvijenim državama EU te da će prevladati i potreba za socijalnu osjetljivost. U odnosu na mjeru pod točkom 3. koja se navodi na stranici 31. Nacrta i glasi: "Financijski poticaji za energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva vozila" , članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je potrebno ili navesti sva alternativna goriva koja prepoznaje Direktiva 94/14 EU ili izostaviti tekst u zagradi te 'alternativna goriva' ugraditi u sami tekst. UNP je također prihvatljivo alternativno gorivo koji doprinosi energetskoj učinkovitosti i ekološki je prihvatljivo gorivo za pogon motornih vozila posebice starijih generacija s kojima RH, na žalost, obiluje (prema podacima MUP-a prosječna starost motornih vozila u RH je 13,76 godina, gdje je više od 67 % vozila cestovnog prometa starije od 10 godina i pripada standardima nižim od EURO 4.) Također, članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je upitna definicija poticanja hibridnih vozila (kombinacija dizel - el. energija) s obzirom na činjenicu da velik broj zemalja EU (pa i EK) preporučuju smanjivanje broja i uporabu motornih vozila na dizel. Hrvatska već dulje vrijeme uvozi dizel, a izvozimo benzin i UNP. Kako stvari stoje, prema svim projekcijama i dostupnim domaćim i inozemnim analizama, Hrvatska će uskoro imati i veći uvoz prirodnog plina pa i električne energije pa je upitna teza o "energetskoj neovisnosti" za koju se opredjeljuje hrvatska Vlada i društvo u cjelini. Nije prihvaćen U vezi uključivanja ukapljenog naftnog plina, isti se nalazi samo u definiciji alternativnih goriva u Direktivi 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, ali se njegova upotreba dalje u tekstu Direktive ne spominje, za razliku od ukapljenog prirodnog plina i stlačenog prirodnog plina. Također, sa stajališta zaštite klime, ovim planom provode se mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova što se korištenjem UNP-a manje postiže obzirom na njegov veći intenzitet emisija CO2. od prirodnog plina. Uzimajući u obzir navedeno, ovim se Planom, ne određuju mjere za poticanje korištenja UNP-a. Ova mjera može se sufinancirati iz drugih raspoloživih programa i fondova.
7 HGK 4.2.            Povećanje energetske učinkovitosti (ENU), 4.2.1.      Prijedlog prioritetnih mjera za povećanje energetske učinkovitosti HGK predlaže dopunu mjere koja se na stranici 27. Nacrta navodi pod točkom 5. na način da glasi: "mreža industrijske energetske učinkovitosti (MIEE) – mjerom se provode aktivnosti usmjerene na promoviranje učinkovitosti u gospodarstvu. Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva gospodarskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda te povezati aktivnosti s EU izvorima financiranja kao i olakšati provedba regulative. Hrvatska gospodarska komora je prema Četvrtom NaPEnU-u izvršno tijelo za provedbu ove mjere u okviru koje će se provoditi planirane aktivnosti koje će Fond u 100% iznosu financirati, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda." Ova dopuna predlaže se s obzirom da je Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti predviđeno upravo navedeno te je potrebno uskladiti ove dokumente. Nije prihvaćen Obzirom da je u Nacrtu 4. NAPEnU detaljno propisan način provedbe mjere, gdje je predviđeno financiranje promotivnih i informativnih materijala te radionica, a kroz projekte FZOEU u iznosu od 30.000,00 kn/godišnje, smatramo da bi prihvaćanje ove dopune mjere nepotrebno opteretilo Plan.
8 HGK 4.1.            Korištenje obnovljivih izvora energije (OI), 4.1.4    Mjere korištenja obnovljivih izvora energije U odnosu na predzadnji odlomak na stranici 24. Nacrta, koji počinje tekstom: "Pri odabiru prioritetnih mjera, vodilo se računa o predloženim mjerama u cilju niskougljičnog razvoja...", Hrvatska gospodarska komora zalaže se za referiranjem na Niskougljičnu strategiju RH. S obzirom da je Nacrt prijedloga Niskougljične strategije pred prihvaćanjem na Vladi RH i upućivanjem u proceduru donošenja na Saboru, mišljenja smo da bi se trebalo referirati na Nacrt prijedloga NUS-a kao što se cijeli ovaj Plan referira na prijedlog Četvrtog NaPEnU-a koji je također u fazi donošenja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
9 HGK      2.                Izračun prihoda od prodaje emisijskih jedinica putem dražbe, 3.2.                        Procjena količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi za Republiku Hrvatsku U odnosu na dio teksta na stranici 20. Nacrta, koji počinje: "Stoga, korigirane prosječne vrijednosti EUR/EUA po godinama u obuhvaćenom četverogodišnjem razdoblju iznose...", članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno pripremiti nekoliko scenarija budući da se cijena EUA prosječno kreće od 5,1 – 5,9. Takav raspon znatno utječe i na ukupan iznos predviđenih prihoda. Nije prihvaćen Nema potrebe obzirom da je raspodjela sredstava određena postotno po svim područjima, te je procjena ukupnih prihoda napravljena u ovisnosti o procjeni kretanja cijene emisijske jedinice CO2. Dodatni scenariji opterećuju provedbu Plana, te bi uslijed nepredviđenog porasta ili pada cijene, provođenje Plana bilo dodatno otežano.
10 HGK PLANKORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE, Sažetak U odnosu na 1. odlomak, stranica 5. Nacrta, tekst je potrebno uskladiti s točkom 3.2. (stranica 19) na kojoj je naveden drugi broj postrojenja (53). Ujedno se zalažemo za ujednačavanje terminologije na način da se u čitavom Planu koristi: 'operater zrakoplova', a ne da se koristi izričaj 'zrakoplovna kompanija'. Također, predlaže se da odlomak 6. na stranici 5. Nacrta glasi: "Na temelju proračuna količina emisijskih jedinica za Republiku Hrvatsku, pretpostavke o kretanju cijene, te zakonskim odredbama o raspodjeli sredstava, očekivani prihod od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj koji se uplaćuju Fondu za mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2017. do 2020. godine iznosi 825.000.000 HRK." Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako će navedeni tekst doprinijeti boljem razumijevanju Plana. U odnosu na 6. odlomak, stranica 8. Nacrta, koji započinje tekstom: " S obzirom na definirane ciljeve, razmotrene su aktivnosti u sektoru prometa te se predlaže alocirati do 14% sredstava, odnosno oko 115.500.000 HRK", članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako riječ 'do' treba zamijeniti riječju 'minimalno'. Naime, na stranici 31. Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje 2017-2020. piše: "U Republici Hrvatskoj promet čini 24,6 % emisije stakleničkih plinova, od toga cestovni putnički promet 74,4 %, cestovni teretni promet 21,5 %..." pa shodno tome smatramo da bi takva definicija (izmjena teksta) ojačala opredijeljenost RH za smanjivanje štetnih emisija iz prometa i povećala energetsku učinkovitost u prometu (a ne kako se ponekad u tekstu piše "transportu") te ne bi limitirala financijska sredstva. Tim prije jer (citat iz teksta Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje 2017-2020. na stranici 31.): ...sektor prometa ima u 2014. godini emisiju veću od emisije u 1990. godini za 68,8 % . Nažalost, tu nema podataka za 2015. i 2016. što je nedopustivo da se takvi podaci ne uvrste i u tekst Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje 2017-2020. - osim ako ih autori nisu mogli priskrbiti tijekom pripremnog razdoblja. Također, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno naznačiti iznos sredstava koji je namijenjen za svaku od prioritetnih mjera koje se navode unutar ovoga odlomka. U odnosu na stranicu 11. Nacrta, članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su da mjeru pod točkom 4. treba izmijeniti na način da glasi: "studije i istraživanja u području energetske učinkovitosti i smanjivanja štetnih emisija i tvari u prometu". Također, članice Zajednice predlažu nadopuniti mjeru pod točkom 7. tekstom: "i drugih štetnih emisija za okoliš i zdravlje ljudi" tako da glasi: "ostale mjere u području istraživanja i razvoja te stručne podrške, koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova i drugih štetnih emisija za okoliš i zdravlje ljudi". Djelomično prihvaćen Raspodjela financijskih sredstava u ovom Planu je napravljena je po područjima u postotnom iznosu kako bi se održala stabilnost Plana. Obzirom da je ukupne prihode teško procijeniti zbog fluktuacija cijene emisijske jedinice CO2 na tržištu, nominalni iznosi će ovisiti o ukupnim prihodima od dražbi. Komentar za podatke o prometu se prihvaća, te će tekst biti izmijenjen u skladu s relevantnim podacima. Podaci za 2015. godinu su raspoloživi, a podaci o emisijama u 2016. godini će biti raspoloživi 2018. godine. U vezi komentara o naznačivanju planiranih iznosa i unutar prioritetnih mjera, ne prihvaća se iz razloga što je iskustvo u provođenju Plana za razdoblje od 2014. do 2016. godine pokazalo da detaljnija raspodjela od prikazane opterećuje provođenje Plana. Također, Planom su raspodijeljena financijska sredstva po glavnim područjima, te je unutar svih područja, izuzev neenergetskog sektora koji je podijeljen na sektore industrijski procesi i gospodarenje otpadom, za koje je također naznačen zaseban iznos planiranog financiranja iz Plana. Sa stajališta zaštite klime, ovim planom provode se mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova što se korištenjem UNP-a manje postiže obzirom na njegov veći intenzitet emisija CO2. od prirodnog plina. Uzimajući u obzir navedeno, ovim se Planom, ne određuju mjere za poticanje korištenja UNP-a.
11 HGK PLANKORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE Članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je u navedenom Planu potrebno napraviti poveznicu s prihvaćenim strategijama Republike Hrvatske, kao što je Strategija prometnog razvoja RH do 2030. koju je Vlada RH prihvatila na sjednici održanoj 24.8. Bilo bi dobro imati u vidu i ostale strategije koje su u pripremi (nažalost još nisu prihvaćene) kao npr. Strategija niskougljičnog razvoja RH. Shodno navedenome, u tekstu Plana trebalo bi se uz strateške dokumente EU na koje se poziva Plan, pozivati i na nacionalne strateške dokumente. Upoznati smo s činjenicom kako za uključivanjem aktivnosti 'ozelenjivanje infrastrukture za fosilna goriva', trebaju postojati i odgovarajući strateški dokumenti koji bi omogućili uključivanje mjera u ovaj plan. Ukoliko postoji mogućnost definiranja mjera koje bi se mogle pojaviti kroz buduće strateške dokument, bilo bi dobro razmisliti i o takvim 'otvorenim' stavkama. Također, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako bi u cilju razumijevanja Plana bilo dobro pripremiti sumarnu tablicu mjera koja bi bila sastavni dio Plana. Članice Zajednice za ukapljeni naftni plin mišljenja su kako je potrebno prepoznati sva alternativna goriva sukladno definiciji iz Direktive 94/14 EU i NOP, pa tako i alternativno gorivo koje je 100% nacionalnog porijekla. Riječ je o ukapljenom naftnom plinu, poznatijeg i kao propan butan plin. Isti je plin ponovno postao poželjno i gorivo i energent u zemljama EU kao idealno prijelazno rješenje do nisko-ugljičnog društva. Nije prihvaćen Zakonom o zaštiti zraka određeno je koje se mjere financiraju sredstvima od dražbe. Mjere koje se do 2020. godine planiraju financirati ovim Planom temelje se na postojećim programima. Također se ovim Planom, u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, preuzimaju mjere iz Nacrta 4. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost, kojim se određuju mjere za područje energetske učinkovitosti i prometa. Plan se referira na postojeće strateške dokumente i nacrte dokumenata koji su prošli e-savjetovanje i koji se odnose na zaštitu klime a sukladno Zakonu o zaštiti zraka. U vezi predložene sumarne tablice, smatramo da su tablice u nacrtu 4. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost dovoljno detaljno iskazane, te da bi ovaj Plan bio nepotrebno opterećen da se iste tablice stave i u njega. U vezi uključivanja ukapljenog naftnog plina, isti se nalazi samo u definiciji alternativnih goriva u Direktivi 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, ali se njegova upotreba dalje u tekstu Direktive ne spominje, za razliku od ukapljenog prirodnog plina i stlačenog prirodnog plina. Također, sa stajališta zaštite klime, ovim planom provode se mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova što se korištenjem UNP-a manje postiže obzirom na njegov veći intenzitet emisija CO2. od prirodnog plina. Uzimajući u obzir navedeno, ovim se Planom, ne određuju mjere za poticanje korištenja UNP-a. Ova mjera može se sufinancirati iz drugih raspoloživih programa i fondova.
12 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PLANKORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE Nije moguće preuzeti Word dokument koji je stavljen na e-savjetovanje. Pri pokušaju preuzimanja Word dokumenta od datuma otvaranja e-savjetovanja pojavljuje se poruka da se "dogodila neočekivana pogreška". Zbog veličine dokumenta i nemogućnosti pristupa internetu u svakom trenutku, molim vas omogućite verziju Word dokumenta koja se može preuzeti kako bi se e-savjetovanje provelo u skladu sa zakonskim propisima i ispunilo cilj zbog kojeg postoji. Primljeno na znanje Pregled ovog dokumenta u word formatu bio je moguć drugim sudionicima, te smatramo da su postavke pojedinih osobnih računala utjecale na nemogućnost pregleda u word formatu.