Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2018.-2021.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pragma Prijedlog Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2018.-2021. Pragma podržava Prijedlog Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2018. - 2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Smatramo kako bi naglasak trebao biti na zadržavanju studenata u visokom obrazovanju i prevenciji napuštanja visokog obrazovanja, budući im to iskustvo neuspjeha može biti potkrepljenje za buduća očekivanja o vlastitim radnim sposobnostima te odvratiti od cjeloživotnog učenja. Ulaganje u socijalnu dimenziju visokog obrazovanja mora početi od srednjoškolskog obrazovanja i smanjivanja socijalnih razlika u toj dobi, što je dobro primijećeno u samom tekstu Plana, te takav pristup je potrebno i dalje sustavno podržavati. Sama podjela na redovni i izvanredni studij je i dalje problematična za studente koji, iako su redoviti, moraju raditi uz studiranje te zbog toga nerijetko produžiti studiranje što izaziva dodatne troškove života i studiranja. Također, predlažemo se da u uvodu Plana točno definiraju koje skupine studenata ulaze u skupinu „podzastupljenih i socijalno ranjivih skupina“ (jesu li to iste skupine iz dokumenta „Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“, https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2991) te pojasniti termin „podzastupljene“ i „socijalno ranjive skupine“ (u kojoj se mjeri one preklapaju ili ne): niski SES, osobe s invaliditetom (teškoćama), osobe s niskim obrazovanjem roditelja, osobe sa završenom trogodišnjom školom, stariji studenti, studenti s djecom, studenti koji rade, studenti koji putuju i sl. Prihvaćen Komentar je u cijelosti prihvaćen
2 Ured pučke pravobraniteljice Prijedlog Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2018.-2021. Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije (članak 12. stavak 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08 i 112/12) u svojim smo godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru u više navrata ukazivali na neravnopravan položaj osoba pripadnika određenih ranjivih skupina (npr. slabijeg imovnog stanja i nižeg obrazovnog podrijetla) u sustavu visokog obrazovanja. Stoga podržavamo donošenje navedenog Nacionalnog plana čiji je cilj svima, i u skladu sa osobnim sposobnostima, osigurati dostupnost visokog obrazovanja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje
3 Pragma Ciljevi, Cilj 1: Ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih koristiti u tu svrhu Kod podcilja 1.3. predlažemo dodavanje aktivnosti: ispitati razloge prijevremenog napuštanja studija, prekida studija – osobito s onim studentima koji trajno napuštaju studij, posredstvom fakulteta); te indikator: rezultati istraživanja predstavljeni općoj i stručnoj javnosti te donositeljima odluka (putem medija, javnog događanja) u svrhu korištenja rezultata u mjerama poboljšanja statusa ranjivih skupina studenata. Prihvaćen Komentar je u cijelosti prihvaćen.
4 Pragma Ciljevi, Cilj 2: Unaprijediti pristup visokom obrazovanju podzastupljenim i ranjivim skupinama i ukloniti prepreke pri ulasku U podcilju 2.3. je istaknut aktivniji angažman CiSOK-a i HZZ-a, koji, prema informacijama koje dobivamo od škola, roditelja, učenika čini se nedovoljno iskorišten kao institucija koja dio svojih aktivnosti namjenjuje informiranju i savjetovanju o karijeri, škole u nedovoljnoj mjeri surađuju s HZZ-om, a djeca i roditelji često iskazuju potrebu za profesionalnim usmjeravanjem (često ni nemaju informaciju da uslugu mogu besplatno dobiti u HZZ-u). Kod aktivnosti "Intenzivirati rad na realizaciji profesionalnog usmjeravanja kao međupredmetne teme u osnovnim i srednjim školama" kao odgovorne dodati: 1. Udruge i roditelje učenika, te predstavnike različitih zanimanja iz lokalne zajednice koji mogu promovirati različita (osobito deficitarna) zanimanja. Kod aktivnosti "Uvesti obvezno dodatno savjetovanje o izboru studija za osobe s invaliditetom" kao odgovorne dodati: udruge koje se bave pitanjima studenata s invaliditetom, Uredi za osobe s invaliditetom pri Sveučilištima. Kod indikatora predlažemo dopunu s: Evaluacija učinka (npr. jesu li korisnici zadovoljni savjetovanjem, smatraju li da su kvalitetnije izabrali studij, jesu li te teme pogođene, potrebne, jesu li bile korisne učenicima...). Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen. Obrazloženje: Prihvaća se indikator Evaluacija učinaka, te se dodaju udruge i udruženja poslodavaca, kao i institucionalne službe potpore studentima s invaliditetom pri visokim učilištima.
5 Pragma Ciljevi, Cilj 3: Omogućiti jednake prilike svim studentima tijekom studiranja U podcilju 3.1. "Ukloniti prepreke pri početku studiranja" kod odgovornosti uključiti udruge/institucije koje se bave pružanjem podrške mladima/adolescentima kroz vršnjačke grupe, mentorske programe, savjetovanja, terapije…Kod točke 3.2. "Uspostaviti učinkovit sustav nematerijalne potpore za studente tijekom studija" nadopuniti aktivnost s "promovirati navedene usluge, radi pravovremenog informiranja studenata i poticanja na što veće korištenje tih usluga", kod izvoditelja uključiti udruge/organizacije koje se bave mentalnim zdravljem (savjetovanjem, terapijom) i ostalim oblicima podrške mladima, a u indikatorima dodati: 1. informacije o uslugama dostupne na jednom mjestu na stranicama visokih učilišta, redovito ažurirane; 2. Izvršna evaluacija učinka. Prihvaćen Komentar je u cijelosti prihvaćen.
6 Pragma Ciljevi, Cilj 5: Unaprijediti sustav financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina Kod točke 5.2. "Stipendirati učenike završnih razreda srednjih škola koji pripadaju podzastupljenim i ranjivim skupinama za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini te pružati pomoć srednjim školama čiji učenici postižu loše ishode" dodati i udruge i organizacije koje se bave pružanjem psihosocijalne podrške mladima (loši ishodi učenika – osim akademskih - mogu podrazumijevati probleme u ponašanju,teže teškoće koje škola ne može sama rješavati). Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
7 Ured pučke pravobraniteljice Ciljevi, Cilj 5: Unaprijediti sustav financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina Iako navedeni Plan sadrži zaseban cilj koji je usmjeren na unaprjeđenje sustava financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina, koristimo prigodu istaknuti horizontalnu važnost odgovarajuće financijske podrške koja će omogućiti uključivanje podzastupljenih i ranjivih skupina u sustav visokog obrazovanja. U cilju 5. pod nazivom „Unaprijediti sustav financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina“ posebno se ističe važnost izravnih oblika pomoći u obliku studentskih stipendija. Stoga koristimo prigodu ukazati na njihov negativni učinak na ukupne obiteljske prihode, jer stjecanjem stipendije, obitelj studenta gubi pravo na poreznu olakšicu. Time se u konačnici, smanjuju prihodi obitelji, koja unatoč stipendiji (koja u pravilu ne pokriva sve troškove studija, posebice izvan mjesta stanovanja) vrlo često i dalje sudjeluje u pokrivanju troškova studija. U tom kontekstu držimo problematičnim ukidanje porezne olakšice roditelju koji skrbi o studentu koji svojim radom zaradi više od 15.000,00 kn jer, osim što stimulira pasivnost i nerad, njeno ukidanje može imati odbijajući učinak na obitelji ranjivih skupina koje odlučuju o mogućem nastavku školovanja svoje djece. U podcilju 5.3. koji se odnosi na modele osiguravanja financijske pomoći iz javnih izvora, predlažemo da se razmotri mogućnost uvođenja kontinuiranog mehanizma državne potpore obiteljima studenata lošijeg imovnog stanja, kako je to učinjeno u velikom broju država EU. Primjerice, u Grčkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Litvi omogućen je sustav državnih potpora obiteljima studenata lošijeg imovnog stanja kroz neki od oblika financijske pomoći na godišnjoj ili mjesečnoj razini. Aktivnost 4., podcilja 5.3., cilja 5., u kojoj se navodi kako svim studentima upisanim na visoka učilišta (što obuhvaća čak i one čiji su prihodi iznadprosječni) nije povezana sa svrhom i ciljem Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Ujedno primjećujemo kako je aktivnost 9. istog podcilja (smanjivanje i postupno ukidanje neizravnih financijskih potpora studentima u vidu subvencija) u suprotnosti sa podciljem 5.4. kojim se predviđa povećati dostupnost subvencioniranog smještaja u studentskim domovima. Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen. Obrazloženje: Prihvaća se dio koji se odnosi na oslobođenje stipendija poreznih nameta te omogućavanje prava na prijavu javnih stipendija svim studentima upisanima na visoka učilišta. Odbija se konstatacija da aktivnost 4 podcilja 5.3. cilja 5 nije povezana s Nacionalnim planom za unapređivanje socijalne dimenzije. Sustav financiranja razrađen u prijedlogu Nacionalnog plana usmjeren je na pojedinca, i proizlazi iz opsežnog razmatranja različitih modela financiranja studiranja. Molimo vidjeti preporuke projekta ACCESS „Prema pravednom i transparentnom sustavu financiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj“. Preporuke su dostupne na http://www.iro.hr/hr/publikacije-i-resursi/financiranje-i-socijalna-dimenzija/. Odbija se i navod da je aktivnost 9. podcilja 5.3. u suprotnosti sa podciljem 5.4. kojim se predviđa povećati dostupnost subvencioniranog smještaja u studentskim domovima, jer je ovdje riječ o financijski povoljnom smještaju, a ne 'subvencioniranom'.