Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Članak 4. čl. 4., st. 2. t. 5. Predlažemo ovu točku preformulirati na sljedeći način: 5) potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje – zahtjev za prisilnu naplatu, za svakog radnika kojemu nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće i/ili naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koje se odnose na neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, a koje je poslodavac temeljem zahtjeva za prisilnu naplatu dostavio u Financijsku agenciju. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 Nezavisni hrvatski sindikati PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Članak 8. Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske: Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, odredba članka 284. stavka 1. i 4. Ovršnog zakona izmijenjena je na način da se istom sada propisuje da se zahtjev za prisilnu naplatu smatra osnovom za plaćanje i dostavlja Fini uz obračun neisplaćene plaće ili naknade plaće s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi, što nadalje znači da će Fina po svim zahtjevima za prisilnu naplatu koji budu zaprimljeni od 1. rujna 2017. godine postupati na način da će najprije provoditi zapljenu sredstava na rok od 60 dana i naložiti prijenos ovrhovoditelju tek po proteku tog roka. Ovakvo postupanje Fine biti će različito sadašnjem postupanju, prema kojem se sredstva s računa ovršenika odmah prenose na račun ovrhovoditelja. Novopredloženo rješenje nedvojbeno poništava pravne i društvene učinke koje je zakonodavac želio postići osiguranjem radničkih tražbina u slučaju blokade poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (NN br. 70/17), kojim je zaštita osigurana u relativno kratkim rokovima. Uplata ovrhovoditelju i prije navedenog roka moguća je jedino ako ovršenik u Fini dâ pisanu suglasnost kojom dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava i prije proteka toga roka. Stoga je u svrhu usklađivanja dvaju propisa nužno izvršiti dopunu članka 8. stavka 1. Pravilnika na način da se propiše kako zahtjev za prisilnu naplatu, pored propisanih podataka, obvezno mora sadržavati i izjavu poslodavca da je suglasan da Fina odmah po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu izda nalog za prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Članak 8. čl. 8. st. 1. S obzirom da je IBAN obvezan podatak te se više ne koristi pojam "poziv na broj odobrenja" već se koristi "poziv na broj primatelja" te je sukladno tome usklađen i sadržaj obrasca NP1, predlažemo t. 4. čl. 8. st. 1. preformulirati na sljedeći način: 4) podatke o računu ovrhovoditelja (IBAN broj računa, model i poziv na broj primatelja), Ispod t. 4. predlažemo dodati: 5) izjavu poslodavca da je suglasan da po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu Financijska agencija odmah izdaje nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja naznačen u zahtjevu za prisilnu naplatu, 6) izjavu poslodavca pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjevu istiniti i važeća t.5. postaje t. 7. Obrazloženje: Budući da je odredbom čl. 33. st. 3. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (NN 70/17) propisano da se zahtjev za prisilnu naplatu smatra osnovom za plaćanje i dostavlja se Fini uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi, a izmjenama Ovršnog zakona (čl. 34. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona) koje na snagu stupaju 1. rujna 2017. godine propisano je da će Fina po pravomoćnim rješenjima o ovrsi postupati kao u povodu rješenja o ovrsi koje je dostavio sud (dakle na način da će prvo provoditi zapljenu sredstava na rok od 60 dana, a tek protekom toga roka, odnosno i prije proteka roka od 60 dana ako ovršenik u Fini da pisanu suglasnost kojom izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka toga roka, naložit će prijenos zaplijenjenog iznosa u korist računa ovrhovoditelja), predlažemo da se Pravilnik i obrazac ZPN-01 dopune s novom odredbom kojom bi se poslodavcu omogućilo da Fini da suglasnost da se prijenos sredstava u korist računa radnika/ovrhovoditelja izvrši odmah po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu. Osim toga, Fina trenutno, a počev od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (NN 82/15, primjena od 1. rujna 2015. godine), po zahtjevima za prisilnu naplatu postupa na način da se sredstva s računa ovršenika/poslodavca odmah prenose na račun ovrhovoditelja/radnika (dakle, ne provodi se zapljena sredstava te smo mišljenja da će izmjene propisane odredbom čl. 34. ZIDOZ-a prvenstveno izazvati negativne reakcije radnika koji plaću više neće primiti odmah već će istu primati s odmakom od 60 dana. Slijedom toga, a uzimajući u obzir da je poslodavac ujedno i ovršenik koji Fini sam podnosi zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće/naknade plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima u korist radnika/ovrhovoditelja, a izmjene Ovršnog zakona usvojene su upravo iz razloga što sve druge osnove za plaćanje na prisilnu naplatu Fini podnosi ovrhovoditelj iz osnove za plaćanje, mišljenja smo da nije realno očekivati da bi prijenos sredstava u korist računa radnika/ovrhovoditelja odmah po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu mogao dovesti do posljedica koje bi se negativno odrazile na poslodavca/ovršenika te predlažemo dopunu čl. 8. st. 1. Pravilnika, kako je prethodno navedeno. čl. 8. st. 2. S obzirom da predmetni obrazac sadrži i priloge, predlažemo dopunu odredbe čl. 8. st. 2. Pravilnika na način da se u odredbi navedu i prilozi koji se podnose uz obrazac (barem prilog koji se odnosi na izvornik obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće). Prihvaćen Prijedlozi se prihvaćaju.
4 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Članak 9. čl. 9. st. 2. S obzirom da obrazac ZMP-01 sadrži 4 priloga, predlažemo dopunu i odredbe čl. 9. st. 2. Pravilnika na način da se u odredbi navedu i preostala dva priloga. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Nezavisni hrvatski sindikati PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Obrazac ZPN-01 Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske: Sukladno prijedlogu za dopunu članka 8. stavka 1., obrazac ZPN-01 potrebno je nadopuniti na način da se njime predvidi izjava poslodavca temeljem koje on daje svoju suglasnost Fini da odmah po zaprimljenom zahtjevu za prisilnu naplatu izvrši prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Obrazac ZPN-01 ZPN-01 U sadržaju obrasca ZPN-01, ispod podataka o poslodavcu i datumu obračuna neisplaćene plaće, a u dijelu u kojem se navode podaci o računu/računima radnika/ovrhovoditelja u korist kojih je prijenos sredstava potrebno izvršiti, predlažemo uskladiti tekst na sljedeći način: _________________________________________________________________________________________ (za ovrhovoditelja upisati broj redovnog računa (IBAN)/model i poziv na broj primatelja) _________________________________________________________________________________________   (za ovrhovoditelja upisati broj računa iz čl. 212. Ovršnog zakona (IBAN)/model i poziv na broj primatelja) Osim toga, a temeljem prijedloga dopune čl. 8. st. 1. Pravilnika, predlažemo dopunu obrasca ZPN-01, ispod podataka o računima ovrhovoditelja, a iznad potpisa poslodavca/punomoćnika, sa sljedećim tekstom: Suglasan sam da po predmetnom zahtjevu za prisilnu naplatu kojeg podnosim Financijskoj agenciji zajedno s priloženim obračunom neisplaćene plaće/naknade plaće, a radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave, Financijska agencija odmah izda nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja naznačen u zahtjevu za prisilnu naplatu. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci istiniti. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Obrazac ZMP-01 ZMP-01 U sadržaju obrasca ZMP-01 predlažemo urediti tekst točke 4. Prilozi: na sljedeći način: 4. Potvrda Financijske agencije o evidentiranoj i neizvršenoj osnovi za plaćanje – zahtjevu za prisilnu naplatu, za svakog radnika kojemu nije isplaćena plaća/naknada plaće, uz naznaku da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje – zahtjevima za prisilnu naplatu iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Financijska agencija PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU, Obrazac NZP-01 NZP-01 U sadržaju obrasca NZP-01 potrebno je iz Priloga brisati "- Rješenje o pravu na isplatu neisplaćenih plaća/naknada plaća", a s obzirom da se isto uz obrazac NZP-01 ne dostavlja Fini već se isto, ako se za to ispune uvjet, naknadno dostavlja Fini uz zahtjev za izravnu naplatu. Tim više što i sami čl. 10. st. 3. Pravilnika propisuje da se nalog za povlačenje podnosi uz specifikaciju iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona. Slijedom toga, Prilog obrasca NZP-01 treba sadržavati samo tekst: - Specifikacija iznosa dijela isplaćene plaće/naknade plaće Prihvaćen Prihvaća se.