Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA Kao opća napomena i prijedlog kroz Nacrt iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a i navedene ciljeve Zakona, mišljenja smo da budući propis na smije biti previše detaljan, već da je nužno propisati osnove (okvir, smjernice i glavna područja, proizvode i među odnose i sl.), a detalje razraditi i opisati pravilnicima ili posebnim zakonima. Potrebno je redefinirati ulogu i svrhu katastra. Definirati katastar kao točnu evidenciju o stanju u prostoru koja će biti osnova za sve ostale evidencije te istovremeno redefinirati sadržaj operata. Osnovni princip osnivanja i održavanja katastra treba se zasnivati na kvalitetom i točnom mjerenju (samo unutar zakonom određenog sustava - HTRS96/TM), jednoznačnom prikupljanju stvarnih potrebnih podataka i njihovom pouzdanom pohranjivanju. Na taj način će se sa sigurnošću moći garantirati podaci o katastru nekretnina, moguće i kroz uvođenje certifikata nekretnine (ili nekog sličnog dokumenta) kojim se potvrđuje status određene nekretnine u katastru nekretnina (stvarno stanje => katastar + ZK + ...ostale evidencije i certifikati.). Potrebno je kroz propis omogućiti stvarni i postupni prijelaz s postojećeg katastra u novi katastar nekretnina, a stari sustav grafičke izmjere napustiti – koristiti kao povijesne/arhivske informacije. S obzirom da je Državna geodetska uprava Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive, a i kako se protekom vremena od donošenja izmjena Zakona pokazalo da lokalna samouprava nije uspostavila funkcionalni katastar infrastrukture, osnivanje i vođenje katastra infrastrukture prema postojećim odredbama Zakona (čl. 95 Zakona) iz geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi bilo bi uputno propisati u okvir poslova centralnog tijela tj. Državne geodetske uprave (DGU). Svjetski trend je proces stvaranja i upravljanja digitalnih, računalno podržanih, prikaza fizikalnih i funkcionalnih karakteristika realnih modela stvarnosti, kako bi se u takovom okruženju predviđale promjene i održavali sustavi. Potrebno je uspostaviti takav katastar infrastrukture kao cjeloviti sustav za sve tipove i vrste infrastrukture i sve tehnološke potrebe u obliku 3D modela podataka. Osnovu za strukturu sustava moguće je pronaći u početnim izmjenama i prilagodbama postojećih sustava operativnih katastara infrastrukture sa trendom prema potpunim BIM (engl. Building Information Modeling) rješenjima na razini cijele RH. Propisana BIM rješenja za cijelu RH trebaju uzeti u obzir cjelokupne strukture postojećih sustava (lokalnih samouprava, javnih i državnih tvrtki, privatnih tvrtki i dr.). Slično rješenje je i s ostvarenjem cilja stvaranja okvira za uspostavu katastra zgrada, osim što je broj dionika daleko veći, a problematika daleko složenija. Dovoljno je napomenuti da se uspostavom katastra zgrada ulazi u područje 3D katastra. Katastar zgrada mora preuzeti funkciju registra posebnih (etažnih) dijelova građevina (bez toga neće ispuniti zadaću). Pravni, organizacijski i tehnološki aspekti katastra zgrada moraju se detaljno i precizno sagledati i razraditi. Već sama osnovna tehnička pitanja (vrste zgrada i građevina, prikaz i tumačenje površina, horizontalna i vertikalna "preklapanja", dilatacije, zajedničke instalacije itd.) dovoljno govore o složenosti ovakve evidencije. Složenost se povećava ako se tome pridodaju i dionici (vlasnici, zemljišna knjiga, uredi za katastar, uredi za prostorno uređenje, upravitelji zgrada, jedinice lokalne samouprave, državna tijela, arhitekti, građevinari itd.) te potrebni i mogući podaci o zgradama (oblik, površina, katnost, posebni dijelovi, zajednički dijelovi, adresa, građevinska dokumentacija itd.), ali i mogući pravni režimi i ekonomski modeli. Sa strane geodetske struke, poseban problem predstavlja i način povezivanja s "2D svijetom katastarskih čestica" koji dobrim dijelom ne odgovara stvarnom stanju te zahtijeva prethodno rješavanje. Propisivanje uspostave katastra zgrada u središnjem tijelu tj. Državnoj geodetskoj upravi kao BIM model podataka potrebno je provesti kroz potrebne razvojne faze primijenjene u drugim državama EU. Iskoristiti podatke o zgradama koji su prikupljeni kao rezultati primjene raznih propisa (kroz postupak legalizacije, kroz sustav građevinskih dozvola i sl.). Katastar zgrada potrebno je odrediti tako da se omogući razvoj novih proizvoda uz razvoj geodetske struke. Sve navedeno upućuje da se poglavlju "Katastar zgrada" u novom Zakonu mora pristupiti pažljivo i studiozno. Pozdravljamo uvođenje novih usluga građanima, elektronskim putem, zaprimanjem zahtjeva i preuzimanja javnih isprava no isto je potrebno propisati i osigurati pristup podacima kroz sustav (e-građani ili drugi – e-pravne osobe) i za službene potrebe ovlaštenika. Potrebno je implementirati sustav elektronskog potpisa za sve službene potrebe ovlaštenih inženjera, geodetskih ureda i tvrtki. Takav sustav u uporabi je kod javnih bilježnika, te je u tijeku implementacija za odvjetnike, putem odvjetničke komore. Uvođenjem u uporabu digitalnih geodetskih elaborata (DGE) kao strukturiranog razmjenskog elaborata predstavlja ključnu promjenu u proceduri izrade i potvrđivanja geodetskih elaborata i zasigurno će doprinijeti standardizaciji, kvaliteti i ubrzanju postupanja i OIG i katastarskih ureda. Digitalna arhiva ključna je za dobro funkcioniranje sustava DGE, ali i za bitan povijesni pregled sustava registracije nekretnina. Kroz propisivanje oblika i strukture digitalne arhive potrebno je imati uvid i u povijesno nasljeđe, ali i u trenutno stanje izgleda geodetskih elaborata te buduće potrebe. Nadalje, propisati procedure za nove izmjere koje trebaju biti 'projektirane' (projektni zadatak zbog velikih razlika od područja do područja) i interesno-ekonomski orijentirane. Potrebno je jasno utvrditi kvalitetu konačnog proizvoda te definirati 'stvarne' procese kontrole kvalitete. Razmotriti mogućnost osnivanja i utvrđivanja uloge županijskih ili gradskih povjerenstava za nove izmjere. Raspraviti postupak nove izmjere u odnosu na komasacije kao i postupak tehničke reambulacije. Posebno razmotriti najveći problem novih izmjera - izlaganje. Kroz odredbe Zakona definirati ulogu, status i postupanja ovlaštenih inženjera u cilju povećanja učinkovitosti cijelog sustava te dio službenih radnji povjeriti ovlaštenim inženjerima geodezije. Općenito, u novom Zakonu potrebno je ukinuti neprovedive i nepotrebne te izbaciti neodređene i nejasne pravne odredbe (kao npr. 'može obavljati') uz obveznu razradu jasnih i nedvosmislenih definicije i pojmova, te ih uskladiti sa drugim strukama. HKOIG se i nadalje zalaže za nastavak suradnje sa DGU u kontinuiranoj aktivnosti i inicijativama na poboljšanju i donošenju najkvalitetnijih gospodarskih i propisnih rješenja kroz sudjelovanje u radu radnih skupina na izradi novih zakona i pratećih propisa. HKOIG podupire usklađeno djelovanje svih geodetskih sastavnica i institucija u definiranju i provođenju zajedničkih ciljeva te implementaciji mjera i zaključaka Geodetske politike u zakonodavni okvir koji uređuje geodetsku struku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, primjedbe se ne odnose na Nacrt prijedloga iskaza, već na konkretne odredbe koje bi trebao sadržavati nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te će se iste uzeti u obzir i razmatranje pri izradi nacrta prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, kao i pri izradi pod zakonskih akata.