Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Banić Sadržaj pravilnika, Članak 1. članak 50. stavak 4. Zakona Prihvaćen Ispravljeno.
2 Robert Bernat Sadržaj pravilnika, Članak 1. iskorištenih radioaktivnih izvora ili iskorištenih izvora ionizirajućeg zračenja Nije prihvaćen Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/ i 39/15) u članku 50. koristi izraz “iskorišteni izvori”.
3 Ilijana Iveković Pojmovi, Članak 3. Pojam sigurnosna analiza se navodi samo u objašnjenju pojma procjena sigurnosti pa se predlaže da se izbaci iz popisa pojmova. U slučaju da se zadrži predlaže se da se definicija pojma izmjeni u skladu s IAEA definicijom sigurnosne analize. Prema IAEA-i sigurnosna analiza je procjena potencijalne opasnosti povezane s pogonom postrojenja ili provođenjem aktivnosti. Važno je naglasiti da opasnost postoji i kada se ne provodi aktivnost i to se mora uzeti u obzir u sigurnosnoj analizi. Prihvaćen Ispravljeno. “sigurnosna analiza jest analiza potencijalnih opasnosti povezanih s radom postrojenja i provođenjem određenih aktivnosti”.
4 Ilijana Iveković Pojmovi, Članak 3. otpuštanje iz nadzora - podzakonskih se piše zajedno Prihvaćen Ispravljeno.
5 Ilijana Iveković Pojmovi, Članak 3. Kondicioniranje - Pretvorba u kruti oblik je solidifikacija, imobilizacija ima drugo značenje. Predlaže se ili brisanje termina "imobilizacija" ili zamjena s terminom "solidifikacija". Prihvaćen Ispravljeno. Briše se: (imobilizaciju).
6 Ilijana Iveković Pojmovi, Članak 3. U Pravilniku se naizmjence koriste sljedeći istoznačni izrazi: postupak / procedura, probni / pokusni, rad / pogon. U svrhu veće jasnoće Pravilnika trebalo bi se opredijeliti za jedan izraz i njega koristiti. Prihvaćen Ispravljeno.
7 Ilijana Iveković Pojmovi, Članak 3. Pri uspravnome nabrajanju trebala bi se poštivati pravila Hrvatskog pravopisa IHJJ-a: "Novi se redak uvodi slovnom ili brojevnom oznakom, crticom ili kakvim posebnim znakom (kružićem, kvadratićem i slično). Na kraju redaka pri nerečeničnome nabrajanju ne treba pisati zarez ni točku sa zarezom. Na kraju uspravnoga nabrajanja piše se točka. Velikim se početnim slovom piše prva riječ u retku pri uspravnome nabrajanju cijelih rečenica, a na kraju svake rečenice piše se točka." Navedeno bi se trebalo ujednačiti u cijelom Pravilniku. Prihvaćen Ispravljeno.
8 Ivan Banić Pojmovi, Članak 3. posjednik radioaktivnog otpada i/ili iskorištenog izvora - ovom definicijom nismo obuhvatili pravnu ili fizičku osobu (tijelo državne uprave...) koje je na neki način stupila u posjed, a pritom nije imala namjeru obavljati zbrinjavanje. Prihvaćen Definicija "posjednik" je izbrisana.
9 Ivan Banić Pojmovi, Članak 3. Nedostaje definicija vlasnika. U Zakonu postoji samo definicija vlasnika nuklearnog materijala. Prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj proceduri uvodi pojam “prouzročitelj i/ili vlasnik radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva”.
10 Ivan Banić III. PRINCIPI, OPĆI ZAHTJEVI I OBVEZE PRI  ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Principi zbrinjavanja Načela zbrinjavanja Prihvaćen Ispravljeno.
11 Ilijana Iveković Principi zbrinjavanja, Članak 6. Pod 5. Brisati „odlaganje i“, jer postupanje uključuje i odlaganje . Prihvaćen Ispravljeno.
12 Ivan Banić Principi zbrinjavanja, Članak 6. U pravilniku bi to trebalo biti pisano kao odredba: Pri obavljanju djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora moraju se osigurati: Ostatak teksta članka korigirati sadržajno I gramatički u odnosu na predloženu izmjenu. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka.
13 Ivan Banić Principi zbrinjavanja, Članak 6. Zakon definira administrativne i operativne postupke. Trebalo bi biti jasno na koje se točno postupke misli. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je upotrebljani izričaj u skladu s sadržajem članka.
14 Ivan Banić III. PRINCIPI, OPĆI ZAHTJEVI I OBVEZE PRI  ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Odobrenje za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora Ovo je već definirano Zakonom (odnosno biti će). Odobrenje za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora Članak 50. (1) Djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora ne smije se započeti obavljati prije nego što Zavod izda odobrenje. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se, odnosno uskraćuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor. (3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od najduže 10 godina. (4) Popis djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dokazuje da je udovoljeno uvjetima propisanim ovim Zakonom te uvjete obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda. Djelomično prihvaćen Izmjenjeno u: ( 1) Odobrenje za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora izdaje Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekst: Zavod) pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave i drugom državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je podnijelo zahtjev za izdavanje nakon što utvrdi da je udovoljeno uvjetima koji su propisani zakonom koji uređuje radiološka i nuklearna sigurnost (u daljnjem tekst: Zakon) i odredbama ovog Pravilnika. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se obnoviti na temelju zahtjeva nositelja odobrenja ako su, u trenutku isteka odobrenja, ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje odobrenja.
15 Ilijana Iveković Pisani postupci, Članak 8. U Pravilniku se s velikim početnim slovom piše: Pisani postupci (negdje i s malim slovom), Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Izvješće sigurnosne studije, i sl; a s malim slovom program osiguranja kvalitete. Trebalo bi uskladiti način pisanja naziva dokumenata u skladu s pravilima Hrvatskog pravopisa IHJJ-a. Prihvaćen Ispravljeno.
16 Ivan Banić Pisani postupci, Članak 8. Ovo bi trebalo biti: Nositelj odobrenja obavezan je prije početka obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora izraditi Pisane postupke. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka.
17 Ivan Banić Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 9. Predlažem izmjenu: Nositelj odobrenja obvezan je ustrojiti, provoditi i održavati program osiguranja kvalitete sukladno raznolikosti i opsegu postupaka koje obavlja. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka. Članak 9. ne govori o programu osiguranja kvalitete.
18 Ivan Banić Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 10. (3) Planovi zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora revidiraju se svakih pet godina. Planove i njihove revizije odobrava Zavod. - Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora kao i reviziju istog odobrava Zavod. Djelomično prihvaćen Izmjenjeno u: (3) Prouzročitelji i/ili vlasnici i posjednici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora moraju svoj Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora revidirati svakih pet godina. (4) Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora i njegove revizije odobrava Zavod.
19 Ivan Banić Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 10. Prouzročitelj i/ili vlasnik te posjednk iz stavka 1. ovog članka obavezan je svakih pet godina revidirati Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora. Djelomično prihvaćen Izmjenjeno u: (3) Prouzročitelji i/ili vlasnici i posjednici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora moraju svoj Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora revidirati svakih pet godina. (4) Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora i njegove revizije odobrava Zavod.
20 Ivan Banić Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 10. Centar - Skraćenica nije uvedena. Prihvaćen Ispravljeno.
21 Ivan Banić Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 10. Gdje je definirana vrsta radioaktivnog otpada? Djelomično prihvaćen Ispravljeno.
22 Ivan Banić Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 10. Prvo se navode Pisani postupci (članak 8.) pa onda Plan zbrinjavanja čiji su dio i pisani postupci (sada s malo p). Misli li se na iste pisane postupke? Ako da, zašto se ovdje navode prouzročitelji i/ili vlasnici te posjednici, a u članku 8. nositelji odobrenja? Nije prihvaćen Mišljenja smo da je upotrebljani izričaj u skladu s sadržajem članka.
23 Ivan Banić III. PRINCIPI, OPĆI ZAHTJEVI I OBVEZE PRI  ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Obveze prouzročitelja i/ili vlasnika  i posjednika radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora Nekada u tekstu postoji „i“, nekada „odnosno“ , a nekada „te“ ... Ovo treba prekontrolirati za svaku navedenu situaciju. Primljeno na znanje Prekontrolirano.
24 Ilijana Iveković Obveze prouzročitelja i/ili vlasnika  i posjednika radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 11. Nuklearno osiguranje bi trebalo zamijeniti s fizičkim osiguranjem. Nije prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj proceduri uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”.
25 Ivan Banić Obveze prouzročitelja i/ili vlasnika  i posjednika radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 11. "(6) Osoba odgovorna za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i i skorištenih izvora mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke ili prirodne struke i posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti koje se stječe redovitim obrazovanjem, specijalističkim obrazovanjem ili dodatnim obrazovanjem, o čemu mora postojati pisani dokaz, te za nju ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje preuzete obveze." Što je ovo? Gdje je definirano značenje? Znači li to da će svaka osoba u nuklearnoj medicini odgovorna u ovom dijelu morati na sigurnosnu provjeru ? Nije prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj proceduri propisuje u članku 66.a: „Ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za unutarnje poslove pravilnikom propisuje: - kategorizaciju nuklearnih postrojenja i nuklearnih materijala, radioaktivnih izvora te moguće utjecaje i posljedice zlouporaba - vrstu i obuhvat mjera nuklearnog osiguranja, imajući u vidu gornju kategorizaciju - sadržaj Plana nuklearnog osiguranja uključujući Plan kibernetičke sigurnosti i Plan postupanja pri ugrožavanju nuklearnog osiguranja - način i opseg izvješćivanja o događajima koji ugrožavaju nuklearno osiguranje - potrebnu izobrazbu osoba koje imaju pristup radioaktivnim ili nuklearnim materijalima, te druge uvjete za provedbu mjera nuklearnog osiguranja - vrstu postrojenja ili djelatnosti te kategorije nuklearnog materijala i radioaktivnih izvora za koje je potrebno provesti sigurnosnu provjeru radnika.“
26 Robert Bernat Obveze prouzročitelja i/ili vlasnika  i posjednika radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 11. treba: "i iskorištenih" Prihvaćen Ispravljeno.
27 Ilijana Iveković Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Članak 12. S obzirom na to da Nacionalni program ne predviđa prije 2025. godine aktivnosti istraživanja potencijalnih mikrolokacija za odlagalište i također ne predviđa da će odlagalište biti na lokaciji Centra, predlaže se brisanje podstavka 3. stavka 2. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o radiološkoj I nuklearnoj sigurnosti (NN141/13 I 39/15) kao I novom prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj proceduri: “Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jest ustrojstvena jedinica Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, a uključuje objekte za obradu, kondicioniranje, manipuliranje, dugoročno skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva koji nisu nastali na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz bilateralnih ugovora sklopljenih prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona”. Nigdje nije navedeno da se sve sastavnice Centra nalaze na istoj lokaciji.
28 Ilijana Iveković Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Članak 12. Prema članku 5. više nije definirana klasa nisko i srednje radioaktivni otpad, prema tome bi se trebala izbaciti ta sintagma iz Pravilnika, uključujući i kraticu NSRAO. Prema članku 5. RAO iz NE Krško je nisko radioaktivni otpad (NRAO). Prihvaćen Ispravljeno.
29 Ivan Banić Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Članak 12. Središnje skladište spominje se po prvi put u Zakonu i to u definiciji Centra. Ovdje ga nazivamo postrojenjem za skladištenje...pa onda uvodimo skraćenicu središnje skladište. Nije prihvaćen Nije nam jasna svrha komentara.
30 Ivan Banić Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Članak 12. Nepotrebno, već se zna što je Zakon u ovom pravilniku. Prihvaćen Ispravljeno.
31 Robert Bernat Zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora izvan Centra, Članak 13. treba: "Republici Hrvatskoj, a temeljem odobrenja" Koji su to postupni izuzev skladištenja i odlaganja? Treba taksativno navesti postupke, ako su takvi predviđeni. Nije prihvaćen Postupci zbrinjavanja su navedeni u članku 23.
32 Ivan Banić Radioaktivni otpad i iskorišteni izvori bez posjednika, Članak 14. A u naslovu je posjednik?! Prihvaćen Ispravljeno.
33 Ilijana Iveković Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. Treba li zahtjevu priložiti i plan mjera fizičkog osiguranja, odnosno sigurnosni plan? Prihvaćen Dodano:(2) Ako podnositelj zahtjeva u sklopu djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora planira zbrinjavati iskorištene izvore 1., 2. i 3. kategorije, uz dokumentaciju navedenu u stavku 1. ovoga članka dužan je priložiti i Plan nuklearnog osiguranja.
34 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. "(2) Ako je pravna osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ujedno i ovlašteni stručni tehnički servis, mišljenje iz točke 7. stavka 1. ovoga članka mora izdati drugi ovlašteni stručni tehnički servis." Zašto samo pravna? Nije prihvaćen Ovlašteni stručno tehnički servisi su po definiciji pravne osobe.
35 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. Mjere radiološke sigurnosti? Posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti. Prihvaćen Ispravljeno.
36 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. Zakon u članku 33. navodi. - praćenje osobnog ozračenja izloženih radnika. Tekst je potrebno uskaditi sa Zakonom. Prihvaćen Ispravljeno.
37 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. Obrtnik je fizička osoba i nema je potrebe ovako isticati. Ovo je neki zaostatak iz prošlosti. Prihvaćen Ispravljeno.
38 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 15. Nije u skladu s izričajem Zakona: ...tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave... Prihvaćen Ispravljeno.
39 Ilijana Iveković Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora upravitelja Centra, Članak 16. Nuklearno osiguranje bi trebalo zamijeniti s fizičkim osiguranjem. Nije prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj procedure uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”.
40 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora upravitelja Centra, Članak 16. 7. popis štitova te popis opreme i instrumenata koji će se u postupcima zbrinjavanja koristiti; Malo ili veliko početno slovo? Neujednačeno u pravilniku. Prihvaćen Ispravljeno.
41 Ivan Banić Uvjeti za odobrenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora upravitelja Centra, Članak 16. Gdje je to definirano? Tko izdaje ovu dozvolu? Primljeno na znanje Ispravljeno. 1. uporabnu dozvolu ili ako uporabna dozvola još nije izdana suglasnost za pokusni rad svih javnopravnih tijela koja su utvrdila posebne uvjete u vezi izdavanja uporabne dozvole za odgovarajuće postrojenje za zbrinjavanje
42 Ivan Banić VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Iskorišteni  zatvoreni izvori Ponavljanje odredbi Zakona ili podzakonskih akata. Pravilnik NN 41/13: (5) Radioaktivni izvor koji se više ne namjerava koristiti mora se prvo ponuditi drugom korisniku kako bi se uključio u drugu djelatnost ili se isti mora vratiti proizvođaču. Ako to nije moguće, potrebno ga je uskladištiti sukladno posebnome propisu ili osigurati njegovo odlaganje. Nije prihvaćen Nije jasno. Ni jedan od pravilnika NN 41/13 nema odredbu koja se nalazi u komentaru.
43 Robert Bernat Iskorišteni  zatvoreni izvori, Članak 17. treba "nuklearnu sigurnost, takav izvor" Prihvaćen Ispravljeno.
44 Ivan Banić Obveza povrata, Članak 18. Tekst potrebno uskladiti s Pravilnikom NN 41/13. Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
45 Ivan Banić Spremište radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 20. Spremnici moraju udovoljavati nekim uvjetima, a ne uvjetima pohrane.Npr. za transport je sve određeno u Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala NN 42/13 i 19/17. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka.
46 Ivan Banić Spremište radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 20. Ukoliko se u spremištu nositelja odobrenja pohranjuje i biomedicinski radioaktivni otpad uz ostali radioaktivni otpad, za isti je potrebno osigurati odvojeni prostor. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka.
47 Ivan Banić Spremište radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 20. (2) Tamo gdje će se u spremištu pohranjivati i biomedicinski radioaktivni otpada u spremištu je potrebno odvojiti dio za tu svrhu. Gdje je to definirano? Nije prihvaćen Komentar nije jasan.
48 Ivan Banić Spremište radioaktivnog otpada i  iskorištenih izvora, Članak 20. (1) Spremište može biti građevina posebno izgrađena za tu svrhu ili izdvojeni prostor u građevini izgrađenoj za drugačiju namjenu. Ovo je već rečeno definicijom skladišta. Nije prihvaćen Spremište i skladište nisu iste građevine.
49 Ilijana Iveković VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Postupci pri zbrinjavanju U Pravilniku se koristi izraz postupci pri zbrinjavanju za predobradu, obradu, kondicioniranje, skladištenje i odlaganje. Bilo bi poželjnije koristit izraz postupci zbrinjavanja, jer prijedlog pri se koristi u značenju: blizu, kod, pored, tik, uz, za koje se vrijeme što događa; a njegovo značenje pripadajući pojmu (npr. pisar pri sudu) je arhaično. Prihvaćen Ispravljeno.
50 Ivan Banić VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Postupci pri zbrinjavanju Zašto je ovo dio poglavlja IV.? Ovo bi trebalo biti na samom početku,a ne pod Posebnim zahtjevima. Nije prihvaćen Ne slažemo se.
51 Ilijana Iveković Predobrada, Članak 24. (3) Obveza,.... Prihvaćen Ispravljeno.
52 Ivan Banić VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Označavanje paketa otpada Uredba NN 44/08 koja se ukida ovim Pravilnikom definira način vođenja evidencije i obilježavanje zažtitnih spremnika. Ovdje su paketi. u članku 26. su spremnici. Što je s označavanjem spremnika? Nije prihvaćen Postoji jasna razlika između paketa otpada i spremnika za radioaktivni otpad i iskorištene izvore. Navedena Uredba NN 44/08 u svome članku 23. govori o vođenju evidencije o spremnicima koji sadrže radioaktivni otpad tj. o paketu otpada.
53 Ilijana Iveković Označavanje paketa otpada, Članak 27. 6. najveću izmjerenu brzinu doze na površini paketa i datum mjerenja. Prihvaćen Ispravljeno.
54 Ilijana Iveković Označavanje paketa otpada, Članak 27. 2. masu ili volumen Prihvaćen Ispravljeno.
55 Ivan Banić VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Prijevoz Definirano već Zakonom i drugim pravilnikom. Nepotrebno ponavljanje. Prihvaćen Ispravljeno.
56 Ilijana Iveković Kriteriji prihvaćanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u postupak skladištenja, Članak 30. (7) Sve navedeno u stavcima 1.- 5. ovoga članka primjenjuje se i prilikom prihvaćanja radioaktivnog otpada u postupak odlaganja. Treba pisati 1. - 5., jer se ne može prihvatiti na odlaganje nešto što nije u skladu s kriterijima prihvaćanja u postupak odlaganja. Prihvaćen Ispravljeno.
57 Ilijana Iveković Kriteriji prihvaćanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u postupak skladištenja, Članak 30. Uskladiti u članku naziv kriterija. U naslovu se govori o kriterijima prihvaćanja u postupak skladištenja, a u pojedinim stavcima o kriterijima prihvaćanja za skladištenje. Prihvaćen Ispravljeno.
58 Ivan Banić VI. POSEBNI ZAHTJEVI PRI ZBRINJAVANJU  RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISKORIŠTENIH IZVORA, Rukovanje Ovo je izostavljeno u nabrajanju postupaka pri zbrinjavanju. Prihvaćen Ispravljeno.
59 Robert Bernat Rukovanje, Članak 31. treba: "obavijestiti Zavod te priložiti potvrdu Centra" Prihvaćen Ispravljeno.
60 Ivan Banić Evidencija posjednika i prouzročitelja i/ili vlasnika radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 33. Što je s evidencijama spremnika? Nije prihvaćen Ovim pravilnikom nije predviđeno vođenje evedincije spremnika.
61 Ivan Banić Središnja evidencija, Članak 34. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je voditi središnju evidenciju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora . Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uporabljeni izričaj u skladu s sadržajem članka.
62 Robert Bernat Središnja evidencija, Članak 34. treba: "temeljem bilateralnog ugovora sklopljenog" Prihvaćen Ispravljeno.
63 Ilijana Iveković Dostava podataka u središnju evidenciju, Članak 35. Treba: (1) Prihvaćen Ispravljeno.
64 Ivan Banić Izgubljeni i nađeni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori, Članak 36. Već definirano Pravilnikom 123/12. Ponavljanje. Nije prihvaćen Članak 36. je rezultat usklađenja s Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.)
65 Ilijana Iveković Sigurnosna studija, Članak 37. S obzirom da se ne radi o nuklearnim objektima trebalo bi brisati „nuklearnu sigurnost“. Stavak 4: Pravna osoba mora izraditi i/ili revidirati sigurnosnu studiju, procjenu sigurnosti i izvješće sigurnosne studije. Stavak 5 i 6: Propušteno je pozvati se na Prilog 5 – Okvirni sadržaj procjene sigurnosti. Nije prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj procedure uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”. Ispravljeno.
66 Ivan Banić Pregled Izvješća sigurnosne studije, Članak 38. (2) U postupku pregleda Izvješća sigurnosne studije Zavod će izvršiti može zatražiti na uvid Sigurnosnu studiju ili njene pojedine dijelove. Nejasno. Prihvaćen Ispravljeno.
67 Ilijana Iveković Zahtjevi pri projektiranju postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 39. (1) Pri projektiranju svih postrojenja za zbrinjavanje treba koristiti načelo obrane po dubini. Određenu zaštitnu funkciju pri projektiranju ili upravljanju postrojenjem treba osigurati s više zaštitnih mjera. Na taj način se postiže da se zaštitna funkcija ostvaruje i u slučaju da jedna od mjera otkaže. (2) Projektiranje postrojenja za zbrinjavanje treba se temeljiti na stupnjevitom pristupu. Stupanj zaštite ljudi i okoliša mora biti sumjerljiv potencijalnim opasnostima. Djelomično prihvaćen Ispravljeno.
68 Ivan Banić Zahtjevi pri projektiranju postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 39. (3) Postrojenja za skladištenje moraju biti tako projektirana i izgrađena da: 1. imaju dostatan kapacitet za sve postupke zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora za koje se traži odobrenje za obavljanje djelatnosti u normalnim okolnostima kao i za slučaj izvanrednog događaja; zbrinjavanje? Prihvaćen Ispravljeno.
69 Ivan Banić Zahtjevi pri projektiranju postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 39. U „novom“ Zakonu je definiran stupnjeviti pristup, a ne stupnjevani. Prihvaćen Ispravljeno.
70 Ivan Banić Zahtjevi pri projektiranju postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, Članak 39. (1) Pri projektiranju svih postrojenja za zbrinjavanje treba koristiti načelo obrane po dubini, tj. određenu zaštitnu funkciju (npr. sprječavanje ispuštanja radioaktivnih tvari u okoliš) pri projektiranju ili upravljanju postrojenjem treba izvesti s više zaštitnih mjera tako da se zaštitna funkcija ostvaruje i u slučaju da jedna od mjera otkaže. Ovo bi trebalo biti navedeno u principima zbrinjavanja (načelima zbrinjavanja). Nije prihvaćen Ne slažemo se sa prijedlogom.
71 Ivan Banić X. POKUSNI RAD POSTROJENJA ZA ZBRINJAVANJE, Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje Ovdje nedostaje 1, stavak: (1)Suglasnost za pokusni rad postrojenja zbrinjavanje daje Zavod ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom i odredbama ovoga Pravilnika te odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona. (2) Zahtjev za davanje Suglasnost za pokusni rad postrojenja zbrinjavanje podnosi se Zavodu. Zahtjevu je potrebno priložiti (ili prilaže se): Nije prihvaćen Ne slažemo se sa prijedlogom. Naslov ne bi trebao imati uvodni članak
72 Ilijana Iveković Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 Pod 12. umjesto "nuklearnog" bolje je "fizičkog". Nije prihvaćen Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj procedure uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”.
73 Ilijana Iveković Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 9. dokumentirani dokazi 10. dokumentirani dokazi a ne dokumentarni. Prihvaćen Ispravljeno.
74 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 (3) Zavod odobrava dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u okviru postupka izdavanja suglasnosti za početak pokusnog rada. Nepotrebno. Zavod daje suglasnost na temelju dostavljene dokumentacije. Zavod ne odobrava dokumente. Nije prihvaćen Kao što je i navedeno Zavod u postupku izdavanja suglasnosti pregledava i dokumente koji po svojoj naravi zahtjevaju odobrenja Zavoda.
75 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 (3) Zavod odobrava dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u okviru postupka izdavanja suglasnosti za početak pokusnog rada. Izdavanje ili dobivanje ili davanje... Različiti izričaji u istom Pravilniku. Potrebno je ujednačiti. Prihvaćen Ispravljeno.
76 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 (2) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za odobrenje početka pokusnog rada ne treba priložiti dokumentaciju ili podatke koji su dostavljeni u prethodnim fazama i od tada se nisu promijenili. Kojim prethodnim fazama? Nije prihvaćen Uspostava postrojenja ima faze i prije početka pokusnog rada kod kojih Zavod, u okviru utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta, daje suglasnost.
77 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 10. dokumentarni dokazi koji pokazuju da su svi izvođači tijekom izgradnje postrojenja poštovali standarde radiološke i nuklearne sigurnosti jednake onima koje poštuje nositelj odobrenja za postrojenje Što su to standardi radiološke i nuklearne sigurnosti? Definiramo mjere, ali ne i standarde. Prihvaćen Ispravljeno.
78 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 5. Program osiguranja kvalitete Koji je to pravilnik? Temeljem kojeg članka Zakona? Nije prihvaćen Za sada nije propisano pravilnikom.
79 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada postrojenja za zbrinjavanje, Članak 40 1. program pokusnog rada izrađen u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja postrojenja te s odredbama ovoga Pravilnika Veliko/malo slovo? Ujednačiti kroz pravilnik ;/,/: Prihvaćen Ispravljeno.
80 Ilijana Iveković Sadržaj programa pokusnog rada, Članak 41. Podstavak 7. je nejasan. Prihvaćen Izmjenjeno u: 7. redosljed izrade uputa za rad postrojenja i plan koji navodi ulogu ispitivanja u osiguranju točnosti i primjerenosti tih uputa.
81 Ivan Banić XI. POČETAK RADA POSTROJENJA ZA ZBRINJAVANJE, Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja Ponovno nedostaje uvodni stavak. Nije prihvaćen Ne slažemo se sa prijedlogom. Naslov ne bi trebao imati uvodni članak.
82 Ivan Banić XI. POČETAK RADA POSTROJENJA ZA ZBRINJAVANJE, Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja postrojenja za zbrinjavanje Prihvaćen Ispravljeno.
83 Ilijana Iveković Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja, Članak 42. Pod 14 umjesto "nuklearnog" bolje je "fizičkog osiguranja". Nije prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj procedure uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”.
84 Ilijana Iveković Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja, Članak 42. 12. dokumentirani dokaz, a ne dokumentarni. Prihvaćen Ispravljeno.
85 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja, Članak 42. (3) Zavod dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka odobrava u okviru postupka za izdavanje suglasnosti za početak rada postrojenja. Zavod ne odobrava dokumentaciju već na temelju dostavljene dokumentacije daje/izdaje suglasnost za početak rada. Nije prihvaćen Kao što je i navedeno Zavod u postupku izdavanja suglasnosti pregledava i dokumente koji po svojoj naravi zahtjevaju odobrenja Zavoda.
86 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja, Članak 42. (2) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za odobrenje za rad ne treba priložiti nikakvu dokumentaciju ili podatke koji su već dostavljeni uz zahtjev za dobivanje suglasnosti za početak pokusnog rada i koji se nisu promijenili od njihovog podnošenja. Ovdje je navedeno koja je to prethodna faza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Ivan Banić Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak rada nuklearnog postrojenja, Članak 42. 13. plan za postupanje u slučaju izvanrednog događaja u skladu s propisima kojima se uređuje opseg i sadržaj planova i programa za postupanje u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanje javnosti i odgovarajućih tijela državne uprave Ovo treba kopirati i u članku 15. i 16. Ovo je točan naziv Plana i programa ID. Prihvaćen Ispravljeno.
88 Ivan Banić Sadržaj izvješća o pokusnom radu, Članak 43. Što su upravni postupci? Prihvaćen Ispravljeno.
89 Ivan Banić Sadržaj izvješća o pokusnom radu, Članak 43. je li ovo izvanredni događaj? Prihvaćen Ispravljeno.
90 Ivan Banić Sadržaj izvješća o pokusnom radu, Članak 43. Tko su to operateri'? To su radnici navedeni u članku 41. pod točkom 6.? Prihvaćen Ispravljeno. 2. Opis kako se pokusni rad koristio za obuku radnika koji će ubuduće voditi postrojenje u svim aspektima rada i održavanja postrojenja, uključujući uporabu, provjeru i validaciju radnih postupaka, postupaka održavanja, postupaka u slučaju izvanrednog događaja te upravljačkih postupaka, kao i ograničenja i uvjeta rada.
91 Ivan Banić Plan zatvaranja i razgradnje postrojenja za zbrinjavanje, Članak 44. Što su radilolški kriteriji? Primljeno na znanje Stavak 6. članka 44. je izmjenjen.
92 Ivan Banić XII. ZATVARANJE I RAZGRADNJA POSTROJENJA, Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zatvaranje i razgradnju postrojenja za zbrinjavanje Ponovno nedostaje uvodni stavak. Nije prihvaćen Ne slažemo se sa prijedlogom. Naslov ne bi trebao imati uvodni članak.
93 Ilijana Iveković Sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zatvaranje i razgradnju postrojenja za zbrinjavanje, Članak 45. (1) 3. Umjesto „nuklearnog“ bolje je „fizičkog“. 9. dokumentirani dokazi umjesto dokumentarni. Prihvaćen Novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je u saborskoj procedure uvodi pojam “nuklearno osiguranje” koji zamjenjuje “fizičko osiguranje”. Ispravljeno.
94 Ivan Banić Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, XIII. PRIJELAZNE ODREDBE Ovim pravilnikom se ukida Uredba. Gdje je to rečeno? Prihvaćen Ispravljeno. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, a sukladno članku 95. stavku 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti prestaje važiti Uredba o uvjetima i načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (»Narodne novine«, broj 44/08).
95 Ivan Banić XIII. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 46. Centar mora u roku 1 godine po stupanju na snagu ovog Pravilnika izraditi kriterije prihvaćanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u postrojenje za skladištenje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora. Riječima, ne brojkama. Primljeno na znanje Izmjenjeno u: Upravitelj Centra mora u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika izraditi preliminarne kriterije prihvaćanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u postrojenje za skladištenje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora.
96 Robert Bernat XIII. PRIJELAZNE ODREDBE, Članak 46. st. 2: što ako Centar ne izradi kriterije prihvaćanja? (obzirom da trenutno nema Centra) Primljeno na znanje Smatrat će se da nije postupio u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
97 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 2. Pisani postupci Prema Hrvatskom pravopisu IHJJ-a točka se piše iza naslova, podnaslova ili natpisa koji prethodi tekstu u istome redu. Znači trebalo bi pisati: Namjena. Objašnjenje.... ili tekst pisati u drugom retku. Prihvaćen Ispravljeno.
98 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 2. Pisani postupci U tekstu članka 8. navedeno je da Prilog 2 definira opseg i sadržaj pisanih postupaka, ovdje se navodi samo sadržaj. Umjesto "pisani postupci s radioaktivnim otpadom i iskorištenim izvorima" trebalo bi pisati "pisani postupci zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora". Prihvaćen Ispravljeno.
99 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 2. Pisani postupci Umjesto "potpise i datume osoba" trebalo bi pisati "potpise i datume potpisivanja osoba". Prihvaćen Ispravljeno.
100 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 3. Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Pod 10. nije jasan pojam "skrbi", u pravilniku se ne koristi navedeni pojam. Prihvaćen Ispravljeno.
101 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 3. Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Treba svugdje pisati "radioaktivni otpad i iskorišteni izvori", a ne samo radioaktivni otpad. Prihvaćen Ispravljeno.
102 Ilijana Iveković XIV. PRILOZI, Prilog 3. Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Umjesto "potpise i datume" treba pisati "potpise i datume potpisivanja". Prihvaćen Ispravljeno.
103 Miroslav Schlossberg Prilog 4. Oblik podataka u središnjoj evidenciji, Tablica 1. Podaci o krutom ili tekućem radioaktivnom otpadu i iskorištenim izvorima Prouzročitelj i/ili vlasnik (Prouzročitelj radioaktivnog otpada i iskorištenog izvora) je u ovom skupu podataka opisan tekstom. Naziv u slobodnom tekstualnom obliku moze se cesto radi greske u tipkanju pogresno protumaciti. Stoga predlazem dodati izmjedju 2 i 3 novi redni broj (2a) u koji ce se upisivati OIB identifikacijski broj (vrsta podataka: brojcani) za prouzrocitelja i/ili vlasnika kao jedinstvena oznaka prouzročitelja i/ili vlasnika. U nedostatku OIB-a moze se upisati i VAT broj (npr. porezni broj tvrtke) za strane prouzročitelje i/ili vlasnike. Prihvaćen Dodan je novi red s predloženim podatkom.
104 Miroslav Schlossberg Prilog 4. Oblik podataka u središnjoj evidenciji, Tablica 3. Podaci o ispuštenom radioaktivnom otpadu Prouzročitelj i/ili vlasnik (Tko ispušta radioaktivni otpad) je u ovom skupu podataka opisan tekstom. Naziv u slobodnom tekstualnom obliku moze se cesto radi greske u tipkanju pogresno protumaciti. Stoga predlazem dodati izmjedju 2 i 3 novi redni broj (2a) u koji ce se upisivati OIB identifikacijski broj (vrsta podataka: brojcani) za prouzrocitelja i/ili vlasnika. Prihvaćen Dodan je novi red s predloženim podatkom
105 Miroslav Schlossberg Prilog 4. Oblik podataka u središnjoj evidenciji, Tablica 5. Podaci o godišnjoj procjeni nastajanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, NSRAO i istrošenog nuklearnog goriva Prouzročitelj i/ili vlasnik (Prouzročitelj i/ili vlasnik radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, NSRAO i istrošenog nuklearnog goriva) je u ovom skupu podataka opisan tekstom. Naziv u slobodnom tekstualnom obliku moze se cesto radi greske u tipkanju pogresno protumaciti. Stoga predlazem dodati izmjedju 2 i 3 novi redni broj (2a) u koji ce se upisivati OIB identifikacijski broj (vrsta podataka: brojcani) za prouzrocitelja i/ili vlasnika. Prihvaćen Dodan je novi red s predloženim podatkom.