Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE, Obrazac Zadužnice "a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu." za ovakav tekst zadužnice ministar ovlašten za poslove pravosuđa nema ovlasti unositi u tekst zadužnice" "Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. ------------------ Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ----------------------------------------------------------------------------- Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik. ------------------------------- Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. ----------------- Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe. -------------------------------------------- Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)." u cijelosti nepotreban tekst prepisane odredbe zakona. Nejasno je radi čega je potrebno potvrđivanje teksta zadužnice po javnom bilježniku kad je sudska praksa zauzela stav da zadužnica nije isprava kojom se dokazuje postojanje dužničko vjerovničkog odnosa - zadužnica nemože biti javno bilježnička isprava jer je javni bilježnik ne sastavlja Nije prihvaćen Svoj aktualni oblik zadužnica je dobila u Ovršnom zakonu iz 2010., odnosno 2012. kada je iz javnobilježnički ovjerene izjave postala solemniziranom privatnom ispravom na standardnom obrascu propisanom podzakonskim propisima. Navedeno znači da se presumira istinitost sadržaja zadužnice, a ne samo istinitost potpisa izdatnika, što povećava pravnu sigurnost i zaštitu stranaka.
2 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE, Obrazac Zadužnice Hrvatska javnobilježnička komora predlaže da druga stranica obrasca zadužnice predviđa unos tri jamca platca kao i u prethodnom obrascu prema Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine" br. 115/12) Predložena izmjena je u skladu s čl. 214. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine" br. 115/12), te nije suprotan odredbama ovog nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je na drugoj stranici obrasca zadužnice predviđeno mjesto za tri jamca platca