Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE, Obrazac Bjanko zadužnice Hrvatska javnobilježnička komora predlaže izmjenu Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice na način da se čl. 3. Pravilnika dopuni stavkom 3. kako slijedi: Oznaka dodatne strane obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac bjanko zadužnice – dodatna stranica (npr. 2/a, 3/a, 4/a, 2/b, 3/b, 4/b i dalje). Hrvatska javnobilježnička komora predlaže izmjenu Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice na način da čl. 6. Pravilnika glasi: Na drugoj stranici bjanko zadužnice nalazi se izjava jamca/aca platca/aca, koja se sastoji od: 1. podataka o jamcu platcu: – tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe, – sjedište, odnosno mjesto i adresa, – osobni identifikacijski broj (OIB), 2. izjave jamca/aca platca/aca da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, isplaćuje vjerovniku. 3. mjesto i datum davanja jamstva, 4. potpisa jamca/aca platca/aca. te da u skladu s time obrazac bjanko zadužnice na drugoj stranici predviđa unos tri jamca platca umjesto jednog. Navedeni prijedlog istaknut je po uzoru na odgovarajuće odredbe Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine" br. 115/12). Odredbe čl. 214. i 215. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) ne propisuju razliku između zadužnice i bjanko zadužnice u pogledu broja jamaca plataca, odnosno čl. 214. st. 2. koji se sukladno čl. 215. st. 3. Ovršnog zakona na odgovarajući način primjenjuje na bjanko zadužnicu propisuje pravila o jamcu platcu u množini: (2) Na ispravi iz stavka 1. ovoga članka ili u dodatnim ispravama uz tu ispravu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. Pored navedenog je u praksi poznato kako se kod osiguranja obveza većeg iznosa javlja potreba za većim brojem jamaca plataca u bjanko zadužnici. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je u tekstu Pravilniku dodan stavak 3., a na drugoj stranici obrasca bjanko zadužnice je predviđeno mjesto za tri jamca platca.
2 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE, Obrazac Bjanko zadužnice U tekstu zadužnice "i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja." riječ je o zakonskoj normi koja se nepotrebno unosi u tekst zadužnice koja često dovodi pogrešnog tumačenja da zadužnica predstavlja ispravu - nagodbu. "Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik" u cijelosti nepotrebno jer je prepisan zakonski tekst. "Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca." pojam dodatnih isprava je neprecizan i moraju točno biti specificirane isprave koje su sastavni dio izjave o zadužnici - ovako formuliran tekst premašuje ovlasti koje ima ministar zadužen za poslove pravosuđa za utvrđivanje obrasca zadužnice predviđen Ovršnim zakonom. "Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati." nije moguće u tekstu zadužnice određivati kako će Financijska agencija postupati po zadužnici - to je regulirano zakonom - suvišan tekst. "Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe." - riječ je o zakonskoj normi koja se nepotrebno unosi u tekst zadužnice koja često dovodi pogrešnog tumačenja da zadužnica predstavlja ispravu - dokaz po postojanju duga. "Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku." ovako formuliran tekst premašuje ovlasti koje ima ministar zadužen za poslove pravosuđa za utvrđivanje obrasca zadužnice predviđen Ovršnim zakonom. Nije prihvaćen Oblik i sadržaj bjanko zadužnice uređen je Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12.; dalje u tekstu: Pravilnik) te se izmjenom i dopunom Pravilnika osigurava usklađenost sadržaja obrasca bjanko zadužnice s novim uređenjem instituta naplate na temelju bjanko zadužnice propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 73/17.). U obrascu bjanko zadužnice navedene su relevantne zakonske odredbe kako bi stranke bile upoznate sa samim institutom, kao i pravima i obvezama koje preuzimaju prilikom solemnizacije takve isprave.